Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 20 din 13 decembrie 2018  privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 20 din 13 decembrie 2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1090 din 21 decembrie 2018
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (12) şi (13), art. 10 alin. (2) şi (3) şi ale art. 36 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 12 decembrie 2018,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
    ART. 1
    Prevederi generale
    (1) Prezenta normă stabileşte cadrul unitar, conceptual şi procedural pentru:
    a) dobândirea, dezvoltarea, acumularea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;
    b) mecanismele de control şi de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări;
    c) condiţiile de autorizare a furnizorilor de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
    d) condiţiile de avizare a intermediarilor principali în calitate de furnizori de programe de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
    e) obligaţiile furnizorilor, societăţilor şi intermediarilor principali în ceea ce priveşte activitatea de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări;
    f) cerinţele de atestare a lectorilor;
    g) alte activităţi conexe activităţii de asigurare şi/sau reasigurare.

    (2) Dispoziţiile prezentei norme se aplică categoriilor profesionale corespunzătoare persoanelor fizice indiferent de regimul fiscal în vigoare prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) Competenţele profesionale în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări se obţin şi se dezvoltă în mod formal şi nonformal, după caz, şi se certifică fie prin examinare fie prin evaluarea acestora.
    (4) Informaţiile privind activitatea de pregătire profesională a persoanelor cărora li se aplică prezenta normă sunt înregistrate pe suport durabil de către societăţi şi intermediarii principali, iar activitatea este monitorizată de către aceştia astfel încât să existe posibilitatea verificării permanente atât de către societăţi şi intermediarii principali, cât şi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., şi Institutul de Studii Financiare, denumit în continuare ISF.
    (5) Pregătirea profesională a persoanelor care activează în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări reprezintă un mijloc de dobândire a competenţelor şi se realizează prin intermediul unor procese interdependente, care formează şi dezvoltă permanent cunoştinţele şi abilităţile profesionale ale persoanelor respective.
    (6) Pregătirea profesională se realizează inclusiv prin urmarea unor cursuri organizate în una dintre următoarele forme:
    a) la sală, în prezenţa unui lector atestat;
    b) în sistem e-Learning, compus din activităţi sincrone, asincrone şi sesiuni de testare, cu respectarea cel puţin a condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2;
    c) mixte.

    (7) Pregătirea profesională pe care categoriile prevăzute în anexa nr. 1 o urmează se finalizează printr-o certificare a competenţelor dobândite, după cum urmează:
    a) pentru pregătirea profesională iniţială:
    (i) certificat de absolvire a examenului susţinut la ISF, al cărui format este prevăzut în metodologia ISF şi care cuprinde cel puţin informaţiile prevăzute în anexa nr. 3;
    (ii) certificat de competenţe, ca urmare a evaluării competenţelor, în centrele de evaluare a competenţelor;

    b) pentru pregătirea profesională continuă, certificat de absolvire a examenului, susţinut la ISF.

    (8) La programele prevăzute la alin. (7) se pot înscrie persoane fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România ori în Spaţiul Economic European, care deţin cel puţin o diplomă de bacalaureat sau diplomă de licenţă, după caz, ori alt document echivalent tradus în limba română şi legalizat.

    ART. 2
    Definiţii
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, alte reglementări din domeniul asigurărilor, prevederile legale în vigoare, inclusiv cele din domeniul educaţiei şi învăţământului, precum şi următoarele semnificaţii:
    1. activitatea de mentorat - proces interactiv, complex, de îndrumare, relaţionare, între mentor şi debutant sau persoana care urmează programul de pregătire continuă, care are ca scop obţinerea cunoştinţelor şi abilităţilor debutantului, respectiv dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor persoanei care urmează programul de pregătire profesională continuă în domeniul distribuţiei de asigurare şi/sau reasigurare;
    2. acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional - acţiuni de pregătire profesională, asigurate prin participarea la sesiuni şi/sau seminare ştiinţifice cu teme specifice pieţei asigurărilor şi/sau reasigurărilor, respectiv activităţii conexe asigurărilor şi/sau reasigurărilor, care au avizul ISF;
    3. centre de evaluare a competenţelor - centre ISF specializate în evaluarea şi certificarea competenţelor persoanelor care au dobândit cunoştinţe şi abilităţi în context nonformal, care dispun de evaluatori de competenţe şi care sunt înfiinţate şi organizate conform metodologiei ISF de evaluare a competenţelor;
    4. certificat de absolvire - certificat eliberat de ISF, care atestă promovarea examenului de pregătire profesională iniţială sau de pregătire profesională continuă;
    5. certificat de competenţe - certificat eliberat de ISF, similar certificatului de absolvire de pregătire profesională iniţială, care atestă evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale ale unei persoane, la centrele de evaluare a competenţelor;
    6. competenţe profesionale - reprezintă capacitatea unei persoane de a aplica, combina şi transfera cunoştinţele şi abilităţile sale în desfăşurarea activităţii de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări;
    7. conducător - persoană fizică, cu atribuţii de conducere, absolventă de studii superioare cu diplomă de licenţă sau un document echivalent dintr-un stat membru, care urmează să desfăşoare ori desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, în cadrul intermediarului secundar persoană juridică, încadrată în categoriile prevăzute la pct. 2, 4, 5, 11 şi 12 din anexa nr. 1;
    8. conducător executiv - persoană fizică, absolventă de studii superioare cu diplomă de licenţă sau un document echivalent dintr-un stat membru, care urmează să desfăşoare ori desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări cu atribuţii conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări în cadrul intermediarilor principali, încadrată la categoriile prevăzute la pct. 6 şi 8 din anexa nr. 1;
    9. credit de formare profesională - echivalentul în timp de pregătire profesională a unei persoane, conform prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4);
    10. debutant - persoana fizică aflată la începutul carierei, care intenţionează să activeze în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări, aflată sub îndrumarea unui mentor;
    11. evaluator de competenţe - persoană fizică, avizată de ISF care deţine un certificat de evaluator de competenţe pentru ocupaţiile specifice pieţei asigurărilor în baza metodologiei ISF;
    12. furnizor de programe de pregătire profesională - entitate autorizată/avizată de A.S.F., după caz, pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în asigurări şi/sau reasigurări pentru persoane care desfăşoară/urmează să desfăşoare activitate în domeniul distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări;
    13. intermediar în asigurări şi/sau reasigurări - persoană fizică, cu cel puţin studii medii sau postliceale, care urmează să desfăşoare/desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, încadrată la categoriile prevăzute la pct. 1, 3, 9, 10 şi 14 din anexa nr. 1;
    14. lector - persoană fizică, atestată de A.S.F., care susţine programe de pregătire profesională sau activităţi ştiinţifice, înscrisă în Registrul lectorilor;
    15. mentor - persoană fizică, avizată de ISF, care desfăşoară activitate de mentorat conform metodologiei ISF, înscrisă în Registrul mentorilor;
    16. metodologie ISF - setul de proceduri şi ghiduri prin care se detaliază procesul de lucru privind pregătirea profesională a distribuitorilor de asigurări şi/sau reasigurări; aceasta este elaborată de ISF, publicată pe site-ul propriu şi aprobată în prealabil de A.S.F;
    17. platformă e-Learning - aplicaţie informatică care permite, prin intermediul mijloacelor electronice, susţinerea la distanţă a cursurilor şi/sau examenelor, în urma finalizării programului de pregătire profesională;
    18. pregătire profesională continuă - actualizarea, dezvoltarea şi acumularea de noi cunoştinţe şi abilităţi, asigurată prin participarea periodică la cursuri organizate de furnizorii de programe de pregătire profesională, la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional şi/sau prin activităţi de mentorat;
    19. pregătire profesională iniţială - prima pregătire profesională, care asigură dobândirea competenţelor profesionale necesare desfăşurării activităţii de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, care se finalizează cu certificat de absolvire sau de competenţe;
    20. pregătire profesională - pregătirea profesională prevăzută la pct. 18 şi 19;
    21. sistem e-Learning - sistem de pregătire profesională la distanţă realizat prin utilizarea de tehnologii informaţionale şi de comunicaţie în educaţie, care constă într-o serie de activităţi organizate de un furnizor de programe de pregătire profesională, într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de cursanţi în manieră proprie fără a-i constrânge la coprezenţă sau sincronicitate.


    ART. 3
    Organizarea programelor de pregătire profesională
    (1) Cadrul pregătirii profesionale unitare la standarde de calitate, pentru distribuitorii de asigurări şi/sau reasigurări, este asigurat de A.S.F., care poate delega competenţe către ISF pentru:
    a) elaborarea şi actualizarea programelor analitice/tematicilor aferente programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;
    b) elaborarea şi actualizarea tematicilor examenelor de absolvire aferente pregătirii profesionale în domeniul asigurărilor şi/sau reasigurărilor;
    c) aprobarea solicitărilor furnizorilor de programe de pregătire profesională, societăţilor şi intermediarilor principali, autorizaţi sau avizaţi de A.S.F., după caz, cu privire la organizarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi profesional;
    d) validarea şi menţinerea evidenţei creditelor de formare profesională din activitatea de pregătire profesională;
    e) deschiderea, menţinerea şi actualizarea următoarelor registre:
    (i) Registrul intermediarilor în asigurări, conducătorilor şi conducătorilor executivi, denumit în continuare RIAC;
    (ii) Registrul lectorilor, denumit în continuare RL;
    (iii) Registrul mentorilor, denumit în continuare RM;
    (iv) Registrul evaluatorilor de competenţe, denumit în continuare REC.


    (2) Elaborarea şi actualizarea suporturilor de curs, ale bateriilor de teste aferente programelor de pregătire profesională, de teste pentru examinare şi simularea examinării, crearea şi gestionarea platformei e-Learning proprii, înregistrarea absolvenţilor în RIAC, a lectorilor în RL, a mentorilor în RM şi a evaluatorilor de competenţe în REC şi elaborarea metodologiilor de lucru pentru efectuarea evaluărilor se realizează de către ISF, prin direcţiile de specialitate.

    ART. 4
    Pregătirea profesională - prevederi generale
    (1) Programele de pregătire profesională sunt organizate de către:
    a) furnizori de programe de pregătire profesională, autorizaţi de A.S.F.;
    b) intermediari principali, care, pentru organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajaţii proprii şi/sau intermediarii secundari aflaţi în responsabilitatea acestora, sunt avizaţi de A.S.F. în calitate de furnizori de pregătire profesională numai în cazul în care activitatea este una economică;
    c) societăţi şi intermediari principali, care, pentru organizarea de cursuri de pregătire profesională pentru angajaţii proprii şi/sau intermediarii secundari aflaţi în responsabilitatea acestora, nu necesită avizarea A.S.F. în cazul în care activitatea nu este de natură economică.

    (2) Durata programelor de pregătire profesională, inclusiv cea efectuată în sistem e-Learning, este după cum urmează:
    a) pentru pregătirea profesională iniţială: minimum 45 de ore, respectiv 60 de credite de formare profesională, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);
    b) pentru pregătirea profesională continuă: minimum 15 ore/an, respectiv 20 de credite de formare profesională/an sau o combinare a acestora, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (7).

    (3) Echivalentul unui credit de formare profesională este obţinut prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) o perioadă de 45 de minute de pregătire formală;
    b) o perioadă de 45 de minute de susţinere a unei prelegeri în cadrul unui program de pregătire profesională sau la o activitate ştiinţifică;
    c) o perioadă de 135 de minute de participare în cadrul unei conferinţe, seminar, mese rotunde;
    d) o perioadă de 90 de minute de mentorat, realizată în conformitate cu prevederile prezentei norme.

    (4) Sistemul de credite de formare profesională prevăzut la alin. (3) este aplicabil după cum urmează:
    a) pentru pregătirea profesională iniţială, în cadrul pregătirii practice:
    (i) echivalentul a 20 de credite de formare profesională pentru total pregătire practică;
    (ii) echivalentul a 10 credite de formare profesională pentru perioada de mentorat;

    b) pentru pregătirea profesională continuă aşa cum este prevăzut la alin. (2) lit. b).

    (5) Angajaţii societăţilor şi intermediarilor principali respectă durata privind pregătirea profesională, prevăzută la alin. (2).
    (6) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examenul de absolvire, prevăzut la art. 10.
    (7) ISF oferă posibilitatea de simulare a examenului prin intermediul platformei e-Learning proprii.
    (8) În cazul prevăzut la art. 7 alin. (1), testarea angajaţilor proprii ai societăţilor înainte de participarea la examinarea ISF este realizată conform procedurilor interne privind pregătirea profesională elaborate şi revizuite periodic.
    (9) Persoanele care finalizează programele de pregătire profesională şi obţin certificatul de absolvire sau de competenţe conform prevederilor prezentei norme sunt înregistrate în RIAC.
    (10) Datele din RIAC sunt transmise săptămânal, în format electronic în registrele administrate de A.S.F., pentru completarea şi actualizarea datelor aferente menţinerii nivelului de pregătire profesională a intermediarilor.
    (11) ISF publică pe site-ul propriu datele din RIAC cu respectarea legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (12) Societăţile şi intermediarii principali documentează informaţiile referitoare la valabilitatea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională şi numărul de credite de formare profesională acumulate pentru persoanele prevăzute în anexa nr. 1.
    (13) ISF pune la dispoziţia societăţilor şi intermediarilor principali, la solicitare, informaţii despre valabilitatea certificatului de absolvire a programului de pregătire profesională şi numărul de credite de formare profesională acumulate.

    ART. 5
    Pregătirea profesională iniţială
    (1) Programele analitice aferente pregătirii profesionale iniţiale ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări cuprind cel puţin secţiuni principale privind:
    a) legislaţia naţională şi europeană specifică activităţii de asigurare şi/sau reasigurare şi distribuţiei de asigurări şi/sau reasigurări, inclusiv implicaţiile legilor speciale;
    b) principiile generale ale activităţii de asigurare, terminologia specifică produselor de asigurare şi reasigurare, linii de activitate de asigurări;
    c) etică profesională şi principii de bază în distribuţia produselor de asigurare şi reasigurare.

    (2) Programele analitice aferente pregătirii profesionale iniţiale ale conducătorilor sau conducătorilor executivi cuprind secţiunile prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele secţiuni:
    a) prevederi legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi prevenirea şi combaterea spălării banilor;
    b) noţiuni fundamentale privind managementul resurselor umane şi al entităţii;
    c) noţiuni fundamentale de management financiar şi contabilitate în domeniul asigurărilor.

    (3) Programul de pregătire profesională iniţială respectă următoarele cerinţe:
    a) este structurat în două părţi:
    (i) partea teoretică care cuprinde, conform programei analitice elaborate de ISF, cel puţin obiectivele corespunzătoare cerinţelor concrete de pregătire din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, tematica corespunzătoare obiectivelor, durata cursurilor/ numărul orelor, bibliografia obligatorie, lectorii atestaţi cu care colaborează; durata cursurilor aferente pregătirii teoretice este de cel puţin 30 ore, respectiv 40 de credite de formare profesională;
    (ii) partea practică, care conţine studii de caz şi alte aspecte prin care se dezvoltă cunoştinţele şi abilităţile, precum şi modalitatea de evaluare a acestora; durata perioadei de pregătire practică este de cel puţin 15 ore, respectiv 20 de credite de formare profesională, din care pentru mentorat poate fi de 7,5 ore, respectiv 10 credite de formare profesională;

    b) spaţiul în care se desfăşoară procesul de formare profesională la sală este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material, în conformitate cu prevederile legale;
    c) se asigură suportul de curs, la începutul fiecărui program, fie în format letric, fie în format electronic.

    (4) Societăţile şi intermediarii principali pot colabora, în efectuarea pregătirii practice a intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări din cadrul programului de pregătire profesională iniţială prevăzută la alin. (3) lit. a) pct. (ii), cu mentori şi/sau lectori, înregistraţi în RM şi respectiv RL, prevăzuţi la art. 6 alin. (11).
    (5) Societăţile şi intermediarii principali pot lua în considerare şi pregătirea practică, efectuată sub răspunderea unui mentor şi/sau lector, a persoanei care doreşte să desfăşoare activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, la înscrierea întrun program de pregătire profesională iniţială, în condiţiile prezentării unor documente justificative; perioada de timp luată în considerare pentru partea practică a programului de pregătire profesională iniţială este de maximum 7,5 ore, perioadă care va reduce perioada minimă obligatorie prevăzută la alin. (3) lit. a) pct. (ii).
    (6) Evaluarea şi certificarea competenţelor persoanelor care activează în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor se realizează de către evaluatorii de competenţe din centrele de evaluare a competenţelor, în baza metodologiei ISF.
    (7) Evaluatorii de competenţe avizaţi de ISF sunt înscrişi în REC.
    (8) Sistemul de credite de formare profesională se aplică pentru pregătirea profesională iniţială conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3).
    (9) Debutantul îşi poate alege un mentor din RM pentru activitatea de mentorat.

    ART. 6
    Pregătirea profesională continuă
    (1) Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări, conducătorii şi conducătorii executivi care deţin un certificat de absolvire ca urmare a unui program de pregătire profesională sau un certificat de competenţe parcurg în fiecare an calendaristic formele de pregătire profesională continuă prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b).
    (2) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări cuprind, în general, actualizări ale legislaţiei naţionale şi europene specifice activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi distribuţiei de asigurări şi reasigurări, inclusiv implicaţiile legilor speciale privind protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi alte teme specifice şi conexe domeniului asigurărilor şi reasigurărilor, în conformitate cu prevederile din anexa la Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.
    (3) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale conducătorilor şi conducătorilor executivi cuprind secţiunile prevăzute la alin. (2), completate cu informaţii privind:
    a) managementul resurselor umane şi al entităţii;
    b) managementul financiar şi contabilitate în domeniul asigurărilor;
    c) acordarea de asistenţă clienţilor şi serviciile postvânzare.

    (4) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, conducătorilor şi conducătorilor executivi, care fac parte din categoria agenţilor auxiliari şi a asistenţilor auxiliari, sunt adaptate unei pregătiri profesionale specifice produselor de asigurare pe care aceştia le pot distribui, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (5) Programele analitice aferente pregătirii profesionale continue ale angajaţilor societăţilor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări cuprind cel puţin secţiunile prevăzute la alin. (2).
    (6) Certificatele de absolvire obţinute ca urmare a examinării, respectiv evaluării competenţelor, organizate de ISF, au termen de valabilitate 3 ani de la data obţinerii certificatului, cu respectarea cerinţelor specifice din prezenta normă.
    (7) Programul de pregătire profesională continuă este structurat în două părţi:
    a) maximum 10 credite de formare profesională/an, acumulate în urma participării la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional sau de mentorat;
    b) minimum 7,5 ore/an, echivalent a 10 credite de formare profesională/an, aferente programelor de pregătire profesională continuă organizate de furnizorii autorizaţi sau de societăţi şi intermediarii principali.

    (8) Creditele de formare profesională prevăzute la alin. (7) lit. a) pot fi echivalate cu participări la seminare, cursuri, inclusiv cursuri universitare, conferinţe sau alte activităţi în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, organizate în România sau în străinătate, cu prezentarea dovezilor privind participarea şi respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4).
    (9) Dovada îndeplinirii obligaţiilor de pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, conducătorilor şi conducătorilor executivi o reprezintă îndeplinirea prevederilor alin. (7) şi obţinerea unui certificat de absolvire în urma susţinerii unui examen la ISF o dată la 3 ani.
    (10) Respectarea obligaţiei de pregătire profesională continuă şi menţinerea calităţii obţinute, pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr. 1, se dovedesc prin certificatul de absolvire aferent categoriei respective.
    (11) Lectorii şi mentorii sunt înregistraţi în RL sau RM, după caz, de ISF, care stabileşte şi publică pe site-ul propriu condiţiile şi cerinţele de înregistrare, inclusiv taxele de înregistrare şi de menţinere în registru.
    (12) Metodologia privind raportarea/evidenţa activităţilor de pregătire profesională continuă, inclusiv procedura de evidenţă, calcul şi acordare/alocare a creditelor de formare profesională, este elaborată de ISF, aprobată de A.S.F. şi publicată pe site-ul ISF.
    (13) Persoana care urmează programul de pregătire profesională continuă îşi poate alege un mentor din RM pentru activitatea de mentorat.
    (14) Perioada de mentorat pentru pregătirea profesională continuă este echivalentă cu 2 credite de formare profesională, respectiv 1,5 ore, anual.
    (15) Intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări, conducătorii şi conducătorii executivi menţin evidenţa acumulării creditelor de formare profesională privind pregătirea profesională continuă şi transmit anual la ISF dovezile privind obţinerea acestora conform procedurii prevăzute la alin. (12).
    (16) Societăţile, intermediarii principali sau furnizorii de pregătire profesională transmit la ISF evidenţa creditelor de formare profesională acumulate privind pregătirea profesională continuă la sfârşitul fiecărui an calendaristic, astfel încât să reiasă dovada obţinerii celor 20 de credite de formare profesională.
    (17) ISF eliberează, la cerere, adeverinţe privind evidenţa creditelor de formare profesională, conform prevederilor alin. (15) şi (16).
    (18) Nerespectarea de către persoanele prevăzute în anexa nr. 1 a obligaţiilor de pregătire profesională continuă conduce la pierderea calităţii deţinute şi imposibilitatea exercitării activităţii de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări.
    (19) Societăţile şi intermediarii principali retrag calitatea persoanelor aflate în situaţia prevăzută la alin. (18) şi le radiază din registrele proprii, urmând ca acestea să fie radiate şi din registrele A.S.F., în situaţia în care acestea nu îndeplinesc cumulativ cerinţele de pregătire profesională continuă, după cum urmează:
    a) la începutul fiecărui an calendaristic, până cel târziu la data de 15 ianuarie, dacă persoana nu şi-a îndeplinit cerinţa de acumulare a celor 20 de credite de formare profesională anuale de pregătire profesională continuă;
    b) în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită de obţinere a certificatului de absolvire al programului de pregătire profesională continuă.

    (20) În cazurile prevăzute la art. 4 alin. (16) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, dacă o persoană prevăzută în anexa nr. 1 nu a putut susţine examinarea pentru pregătirea profesională continuă în termenul de conformare, atunci termenul de valabilitate al certificatului se poate prelungi cu până la maximum 60 de zile.

    ART. 7
    Furnizorii de programe de pregătire profesională, societăţile şi intermediarii principali
    (1) Societăţile şi intermediarii principali pot furniza programe de pregătire profesională angajaţilor proprii şi/sau intermediarilor secundari pentru care sunt responsabili, după caz, cu condiţia respectării prevederilor prezentului articol şi art. 10.
    (2) În cazul în care societăţile implementează politici proprii privind pregătirea profesională, acestea respectă cel puţin prevederile privind pregătirea profesională şi programele analitice prevăzute la art. 4-6.
    (3) Autorizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională şi avizarea de către A.S.F. a intermediarilor principali în calitate de furnizori de pregătire profesională, după caz, sunt efectuate cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) intermediarii principali sunt persoane juridice române care au ca obiect de activitate desfăşurarea altor forme de învăţământ, conform Clasificării ocupaţiilor din România;
    b) conducerea furnizorului sau, în cazul intermediarilor principali, coordonatorul departamentului de pregătire profesională şi lectorii cu care colaborează nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică;
    c) furnizorul/conducerea furnizorului sau, în cazul intermediarilor principali, coordonatorul departamentului de pregătire profesională nu se află sub incidenţa unor sancţiuni aplicate de autorităţile de supraveghere din domeniul economic/financiar cu privire la interdicţia de a desfăşura activităţi în domeniul supus autorizării/avizării;
    d) spaţiul în care se desfăşoară procesul de formare profesională la sală este dotat corespunzător din punct de vedere tehnico-material, în conformitate cu prevederile legale;
    e) personalul propriu implicat în procesul de formare profesională trebuie să deţină calitatea de lector;
    f) contractarea serviciilor externe trebuie să fie dovedită prin contractul de prestări servicii şi să îndeplinească cerinţa de la lit. e);
    g) intermediarii principali deţin un departament de pregătire profesională conform structurii organizatorice şi regulamentului de organizare şi funcţionare;
    h) în cazul furnizării programelor de pregătire profesională în sistem e-Learning, în vederea aprobării platformei e-Learning se îndeplinesc cel puţin cerinţele prevăzute în anexa nr. 2.

    (4) Pentru autorizarea sau avizarea activităţii de pregătire profesională, furnizorii de pregătire profesională şi intermediarii principali depun la A.S.F., după caz, următoarea documentaţie:
    a) cerere de autorizare ca furnizor de programe de pregătire profesională, semnată de conducerea entităţii, sau cerere de avizare a activităţii de pregătire profesională, semnată de conducerea executivă a intermediarului principal;
    b) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul societăţilor comerciale, extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor valabil la data solicitării autorizării, în cazul asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor, sau copia hotărârii conducerii executive privind aprobarea structurii organizatorice, organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare, în cazul intermediarilor principali, după caz;
    c) pentru conducerea entităţilor prevăzute la alin. (3) lit. b):
    (i) certificat de cazier judiciar în original, valabil;
    (ii) certificat de cazier fiscal în original, valabil;
    (iii) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că este respectată condiţia prevăzută la alin. (3) lit. c);

    d) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la lit. c) pct. (ii) sau (iii), după caz;
    e) decizia de numire a conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor/conducătorului departamentului de pregătire profesională şi dovada atestării acestuia ca lector în RL, prevăzut la art. 8 alin. (4);
    f) dovada achitării, în contul A.S.F., a taxei de autorizare/avizare, prevăzută de reglementările în vigoare.

    (5) A.S.F. analizează documentaţia depusă la alin. (4) şi autorizează/avizează furnizorii de programe de pregătire profesională, în termen de 30 de zile, de la data depunerii documentaţiei complete.
    (6) A.S.F. înregistrează furnizorii şi intermediarii principali în Registrul furnizorilor, denumit în continuare RF, deschis şi menţinut pe site-ul propriu.
    (7) Furnizorii de programe şi intermediarii principali respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii de furnizare de programe de pregătire profesională condiţiile şi cerinţele solicitate la autorizarea/avizarea activităţii, precum şi alte prevederi incidente din reglementările A.S.F. şi notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în RF.
    (8) Sunt supuse aprobării A.S.F. modificările condiţiilor şi documentelor prevăzute la alin. (3) şi (4) prin care s-a acordat autorizarea/avizarea furnizorilor de programe de pregătire profesională şi intermediarilor principali, după caz.
    (9) Furnizorii şi intermediarii principali achită o taxă anuală de menţinere în RF, în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (10) Furnizorii şi intermediarii principali afişează dovada autorizării/avizării la sediile proprii, pe paginile proprii de internet şi pot promova serviciile de formare profesională ulterior înregistrării în RF.
    (11) A.S.F. retrage autorizaţia/avizul unui furnizor de programe de pregătire profesională, respectiv a/al unui intermediar principal şi îl radiază din RF în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) şi nu notifică A.S.F. modificările prevăzute la alin. (7) şi (8);
    b) la cerere, în baza hotărârii conducerii furnizorului de programe de pregătire profesională sau intermediarului principal, cu condiţia ca furnizorul/intermediarul principal să nu înregistreze debite către A.S.F.;
    c) dacă împotriva furnizorului de programe de pregătire profesională a fost deschisă procedura de insolvenţă prevăzută de legislaţia în vigoare;
    d) dacă în urma controalelor şi/sau verificărilor la sediul A.S.F. se constată abateri grave şi/sau repetate de la prevederile legii şi ale prezentelor norme.

    (12) A.S.F. decide cu privire la retragerea autorizaţiei/avizului în termen de 25 de zile de la data depunerii cererii sau de la data constatării neregulilor, prevăzute la alin. (11) lit. a) şi d).
    (13) Retragerea autorizaţiei/avizului de către A.S.F. nu produce efecte asupra recunoaşterii finalizării programelor de pregătire profesională pentru persoanele care au urmat cursuri iniţiate anterior retragerii autorizaţiei/avizului.
    (14) La retragerea autorizaţiei/avizului de către A.S.F., furnizorul de programe de pregătire profesională sau intermediarul principal finalizează programele de pregătire în derulare şi anulează programele de pregătire profesională programate, cu restituirea taxelor încasate în avans.
    (15) Furnizorii de programe de pregătire profesională, societăţile şi intermediarii principali au următoarele obligaţii:
    a) publică pe site-ul propriu:
    (i) informaţii privind programul de pregătire profesională şi modalitatea de susţinere a examinării la ISF;
    (ii) un raport anual privind gradul de promovabilitate al absolvenţilor de curs, determinat între numărul total de cursanţi şi numărul anual de persoane care au absolvit examenul susţinut la ISF;

    b) pun la dispoziţia angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari cu care colaborează informaţii privind programul de pregătire profesională şi modalitatea de susţinere a examinării la ISF;
    c) în situaţia în care un lector îşi întrerupe activitatea, asigură continuitatea programelor de pregătire profesională organizate la sală, prin înlocuirea acestuia în timp util cu un alt lector înscris în RL şi care are pregătire profesională similară.


    ART. 8
    Atestare lectori
    (1) Atestarea persoanelor în calitate de lectori în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie absolvenţi cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior din România, din statele Spaţiului Economic European şi/sau din statele terţe al căror regim de supraveghere a activităţii de asigurare şi/sau reasigurare este declarat echivalent, inclusiv echivalent temporar celui din Spaţiul Economic European prin acte emise de Comisia Europeană;
    b) să aibă o experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu exceptarea funcţiilor-suport din cadrul acestora;
    c) să fi absolvit o formă de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau să fi urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;
    d) cu titlu de excepţie la condiţiile prevăzute la lit. b) şi c), persoanele pot fi:
    (i) cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, cu experienţă de cel puţin 3 ani de predare în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;
    (ii) specialişti desemnaţi de A.S.F.;
    (iii) reprezentanţi ai unor autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, al căror obiect de activitate are implicaţii în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, cu experienţă de minimum 5 ani.


    (2) A.S.F. atestă lectorii, în baza documentelor prevăzute în macheta nr. 1 a anexei nr. 4.
    (3) În vederea obţinerii atestatului de lector, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) prezintă documentele prevăzute în macheta nr. 2 a anexei nr. 4.
    (4) Lectorii atestaţi de către A.S.F. în condiţiile prezentei norme sunt înregistraţi în RL.
    (5) Lectorii înregistraţi în RL achită o taxă anuală de menţinere în registru, în conformitate cu metodologia ISF.
    (6) Lectorii respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la atestare şi notifică A.S.F., în termen de 10 zile, cu privire la orice modificare survenită în documentele pe baza cărora s-a obţinut atestarea iniţială.
    (7) Retragerea atestatului de lector se efectuează de către A.S.F., iar ISF operează radierea din RL, în una din următoarele situaţii:
    a) solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;
    b) sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de lector;
    c) ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii lor profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese, susţinerea cursurilor la un nivel calitativ deficitar cu un grad de promovabilitate scăzut sau nerespectarea condiţiilor prezentei norme;
    d) nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în RL conform metodologiei ISF.

    (8) A.S.F. publică pe site-ul propriu deciziile de atestare şi de retragere a atestării lectorilor.

    ART. 9
    Avizare evaluator de competenţe
    (1) Avizarea persoanelor în calitate de evaluatori de competenţe în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) să fie absolvente de studii superioare de lungă durată atestate cu diplomă de licenţă sau de master în sistem Bologna;
    b) să deţină o experienţă profesională de minimum 5 ani în posturi care necesită studii superioare, în domeniul care derivă din activitatea desfăşurată în cadrul societăţilor şi companiilor de brokeraj, cu excepţia funcţiilor-suport din cadrul acestora;
    c) să deţină un certificat de evaluator de competenţe conform Clasificării ocupaţiilor din România;
    d) cu titlu de excepţie la condiţiile prevăzute la lit. b) şi c), persoanele pot fi:
    (i) actuale sau foste cadre didactice universitare, cu grad de minimum lectori universitari, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;
    (ii) specialişti desemnaţi de A.S.F.


    (2) ISF avizează persoanele prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei, în baza documentelor prevăzute în macheta nr. 1 a anexei nr. 5.
    (3) În vederea obţinerii avizului ISF, persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) prezintă documentele prevăzute în macheta nr. 2 a anexei nr. 5.
    (4) Evaluatorii de competenţe avizaţi de către ISF în condiţiile alin. (1) sunt înscrişi în REC şi achită o taxă anuală de menţinere în registru, în conformitate cu metodologia ISF.
    (5) Evaluatorii de competenţe respectă şi menţin pe tot parcursul desfăşurării activităţii condiţiile şi cerinţele solicitate la avizare şi notifică ISF, în termen de 10 zile, cu privire la modificările survenite în documentele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în REC.
    (6) Retragerea avizului şi radierea din REC se efectuează de către ISF în una din următoarele situaţii:
    a) solicitare de retragere a calităţii, din proprie iniţiativă;
    b) sancţionare ca urmare a încălcării legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii de evaluator de competenţe în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor;
    c) ca urmare a verificărilor derulate asupra activităţii profesionale şi constatarea unor probleme de etică sau conflict de interese;
    d) nerespectarea obligaţiilor privind achitarea taxei anuale de menţinere în REC conform metodologiei ISF.


    ART. 10
    Examinarea şi certificatul de absolvire
    (1) Programele de pregătire profesională iniţială şi continuă se finalizează cu examen în limba română, organizat de ISF la sală sau online prin teste-grilă de examinare, conform metodologiei ISF.
    (2) Înscrierea la examenul prevăzut la alin. (1) este condiţionată de prezentarea documentelor care să ateste finalizarea pregătirii practice prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) pct. (ii) şi se realizează în conformitate cu metodologia ISF.
    (3) ISF pune la dispoziţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei norme platforma e-Learning prin care se poate susţine examenul online prevăzut la alin. (1).

    ART. 11
    Prevederi finale
    (1) Societăţile şi intermediarii principali transmit electronic către ISF situaţia contractelor în vigoare şi/sau suspendate pentru persoanele implicate în procesul de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări până la data de 1 februarie 2019; ulterior acestei date, transmiterea situaţiilor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariţia unei modificări privind valabilitatea contractului.
    (2) Documentele emise de ISF care certifică pregătirea profesională anterior intrării în vigoare a prezentei norme îşi păstrează valabilitatea până la data expirării, cu condiţia respectării cerinţelor de pregătire profesională continuă, conform prezentei norme.
    (3) Certificatele emise de ISF, al căror termen de valabilitate expiră de la data intrării în vigoare a prezentei norme şi până la 30.06.2019, au valabilitatea prelungită până la data de 1.07.2019.
    (4) Până la data de 30 aprilie 2019, programele de pregătire profesională iniţială a distribuitorilor de asigurări şi/sau reasigurări se efectuează, pe baza suportului de curs elaborat de ISF, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, cu modificările şi completările ulterioare; susţinerea examenului, în acest caz, se efectuează în maximum 30 de zile de la data finalizării programului de pregătire fără a depăşi data de 30 aprilie 2019 pentru obţinerea certificatului de absolvire.
    (5) Începând cu data de 1 mai 2019, programele de pregătire profesională iniţială a distribuitorilor de asigurări şi/sau reasigurări şi examinarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei norme şi conform suporturilor de curs actualizate de ISF.
    (6) În vederea protejării drepturilor clienţilor, societăţile şi intermediarii principali documentează A.S.F. modalitatea prin care aceştia se asigură că angajaţii proprii şi intermediarii secundari cu care colaborează deţin cunoştinţe minime referitoare la noile prevederi legale în vigoare, deşi pregătirea profesională şi examinarea acestora se efectuează în conformitate cu prevederile alin. (4).
    (7) Obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (7) se aplică anului calendaristic următor obţinerii certificatului de pregătire profesională iniţială.
    (8) Prevederile prezentei norme se completează cu reglementările din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor emise de A.S.F. şi cele internaţionale aplicabile distribuitorilor de asigurări şi/sau reasigurări şi entităţilor care furnizează programe de pregătire profesională.
    (9) În vederea analizării solicitării privind aprobarea programelor de pregătire profesională şi ulterior în vederea monitorizării acestora, A.S.F. efectuează controale, verificări privind activitatea furnizorilor de programe, a societăţilor şi a intermediarilor principali, inclusiv a colaboratorilor acestora, şi efectuează orice alte investigaţii necesare fundamentării aprobării/respingerii lor, precum şi monitorizării activităţii acestora.
    (10) A.S.F. efectuează controale la ISF şi la centrele de evaluare a competenţelor ale ISF pentru verificarea activităţii acestora, inclusiv a activităţii evaluatorilor de competenţe.
    (11) Structurile de specialitate notifică, prin scrisoare cu confirmare de primire, conducerea distribuitorilor şi a furnizorilor, precum şi alte persoane aprobate/avizate conform prezentei norme despre încălcarea prevederilor prezentei norme şi solicită acestora ca, în termen de 7 zile calendaristice de la primirea notificării, să remită un răspuns prin care să explice motivul încălcării.
    (12) Structurile de specialitate din cadrul A.S.F. propun Consiliului A.S.F. măsurile adecvate conform încălcărilor constatate, cu anexarea răspunsului primit de la conducerea distribuitorilor şi furnizorilor, respectiv de la persoanele aprobate/avizate.
    (13) Termenul prevăzut la alin. (11) curge de la data de înregistrare a primirii notificării de către distribuitori, furnizori sau alte persoane aprobate/avizate.
    (14) ISF elaborează suporturile de curs prevăzute la art. 3 alin. (2) aferente programelor de pregătire profesională din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor prevăzute la art. 5 şi 6, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme.
    (15) Metodologia ISF este elaborată în maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme şi cuprinde cel puţin proceduri privind examinarea, evaluarea persoanelor în cadrul centrelor de evaluare a competenţelor, metodele şi instrumentele de evaluare a competenţelor şi metodologia privind raportarea/evidenţa activităţilor de pregătire profesională continuă, inclusiv procedura de calcul şi acordare/alocare a creditelor de formare profesională, forma şi conţinutul certificatului de absolvire, respectiv de competenţe, metodologia de avizare a evaluatorilor de competenţe în domeniul asigurărilor, metodologia de avizare a mentorilor şi ghidul de punere în aplicare a acestora.
    (16) A.S.F. şi ISF, după caz, publică pe site-urile proprii formularele necesare derulării activităţii conform prezentei norme.
    (17) Taxele percepute de către ISF pentru activităţile prevăzute în prezenta normă sunt prezentate A.S.F. în vederea aprobării prealabile într-un document distinct şi ulterior sunt publicate pe site-ul ISF.
    (18) ISF poate percepe taxele prevăzute la alin. (17) pentru:
    a) examinare/reexaminare/contestaţii la examinare;
    b) evaluare/reevaluare de competenţe;
    c) emitere documente/duplicate;
    d) înregistrare în registrele ISF;
    e) menţinere în registrele ISF;
    f) avizare activităţi prevăzute de prezenta normă;
    g) alte activităţi prevăzute în prezenta normă.

    (19) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.
    (20) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.

    ART. 12
    Publicare şi abrogare
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:
    a) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 8/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea furnizorilor de programe educaţionale şi atestarea lectorilor în domeniul asigurărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012;
    b) Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 9/2012 pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 16 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 11 alin. (4) care se abrogă la data de 1 mai 2019;
    c) Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 400/2012 privind taxele prevăzute de reglementările în domeniul pregătirii profesionale în asigurări şi alte aspecte privind aplicarea acestor reglementări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 20 iulie 2012.
                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 13 decembrie 2018.
    Nr. 20.
    ANEXA 1

    Categorii de intermediari cărora li se aplică prevederile privind pregătirea profesională
    1. agenţii de asigurare persoane fizice;
    2. conducătorii agenţilor de asigurare persoane juridice;
    3. agenţii auxiliari, persoane fizice;
    4. conducătorii agenţilor auxiliari, persoane juridice;
    5. conducătorii agenţilor afiliaţi;
    6. conducătorii executivi ai activităţii de distribuţie în cadrul intermediarilor principali - instituţii de credit şi firme de investiţii;
    7. angajaţii care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări în cadrul instituţiilor de credit sau firmelor de investiţii în calitate de intermediari principali;
    8. conducătorii executivi ai companiilor de brokeraj;
    9. angajaţii companiei de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, respectiv brokerii în asigurări/reasigurări;
    10. asistenţii în brokeraj, persoane fizice;
    11. conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări în cadrul asistenţilor persoane juridice şi subasistenţii;
    12. conducătorii activităţii de distribuţie de asigurări la asistenţii auxiliari persoane juridice şi subasistenţii auxiliari;
    13. angajaţii societăţilor care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări si/sau reasigurări, precum inspectori de asigurare, reasigurare etc.;
    14. angajaţii intermediarilor secundari, care desfăşoară activitate de distribuţie de asigurări şi/sau reasigurări, după caz: subagenţii, subagenţii auxiliari, subagenţii afiliaţi, subasistenţii, subasistenţii auxiliari.

    ANEXA 2

    Cerinţe software pentru aprobarea platformei e-Learning
    1. Aplicaţia trebuie să fie o soluţie la cheie, personalizabilă din punctul de vedere al dezvoltării şi accesibilă cu mijloace clasice de navigare pe internet.
    2. Portalul trebuie să permită accesul unui număr de minimum 9.999 de utilizatori.
    3. Aplicaţia trebuie să ofere suport pentru autentificarea pe bază de nume şi parolă, să permită de asemenea schimbarea parolei de către utilizator, să permită administrarea centralizată.
    4. Aplicaţia trebuie să ofere posibilitatea ca fiecare utilizator să aibă o pagină personală dedicată unde să îşi poată urmări planul personal de dezvoltare, cursurile urmate şi calificativele obţinute.
    5. Aplicaţia trebuie să permită implementarea unei structuri pe grupuri de utilizatori cu drepturi specifice (de exemplu: cursanţi, administratori).
    6. Posibilităţi de stocare:
    a) aplicaţia trebuie să permită stocarea într-o structură organizată a documentelor ce vor fi folosite ca materiale de curs, exerciţii sau chestionare, inclusiv reacţia cursanţilor la acestea (selecţii, răspunsuri);
    b) aplicaţia trebuie să permită stocarea altor tipuri de fişiere specifice beneficiarului (de exemplu, fişiere video/imagini).

    7. Actualizarea datelor şi urmărirea lor trebuie să fie efectuate folosind drepturi de acces şi modalităţi de colaborare/de lucru.
    8. Comunicare - în funcţie de diverse evenimente, aplicaţia trebuie să fie capabilă să genereze şi să trimită notificări/alerte prin e-mail. Principalele evenimente pentru care se vor trimite notificări sunt următoarele: crearea şi modificarea de documente, cursuri în aşteptare, cursuri alocate participanţilor.
    9. Mecanism de căutare şi raportare:
    a) utilizatorul final trebuie să aibă posibilitatea de căutare adhoc atât după titlurile şi proprietăţile documentelor, cât şi după conţinutul acestora, filtrare şi raportare la anumite nivele, în funcţie de dreptul asociat al acestuia;
    b) utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să definească diferite tipuri de filtre pe oricare dintre atributele definite în aplicaţie.

    10. Profile de utilizator:
    a) aplicaţia trebuie să permită stocarea informaţiilor despre utilizatori, precum şi să ofere o interfaţă personalizată utilizatorului;
    b) aplicaţia trebuie să limiteze drepturile de utilizator.


    ANEXA 3

    Elemente minime ale certificatelor de absolvire a pregătirii profesionale iniţiale şi a celei profesionale continue
    1. Datele de identificare ale ISF
    2. Tipul de pregătire profesională^1
    ^1 Se completează cu: pregătire profesională iniţială sau pregătire profesională continuă, după caz.

    3. Numele şi prenumele absolventului
    4. Categoria profesională^2
    ^2 Se completează cu: intermediar în asigurări şi/sau reasigurări, conducător sau conducător executiv, după caz.

    5. Semnătura reprezentantului legal al ISF
    6. Data eliberării
    7. Seria şi numărul certificatului
    8. Termenul de valabilitate

    ANEXA 4

    Documente necesare atestării în calitate de lectori

    Macheta nr. 1 - Dosar pentru lectori
    1. copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării;
    2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;
    3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European sau din statele terţe prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie, denumită în continuare Normă, se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;
    4. documente doveditoare privind experienţa prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) din Normă, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc.;
    5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea;
    6. certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educaţia adulţilor în domeniul formării formatorilor sau copie a diplomei de studii pentru persoanele care au urmat studii universitare de pedagogie finalizate cu diplomă de licenţă;
    7. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

    Macheta nr. 2 - Dosar pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) din Normă
    1. documentele prevăzute în macheta nr. 1, pct. 1-4;
    2. documente doveditoare, după caz, privind:
    a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc., pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Normă;
    a) adeverinţa eliberată de A.S.F., pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Normă;
    c) adeverinţa eliberată de autorităţi/instituţii, din România sau din străinătate, pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d) pct. (iii) din Normă;

    3. dovada plăţii în contul A.S.F. a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare privind veniturile A.S.F.

    ANEXA 5

    Documente necesare atestării în calitate de evaluatori competenţe

    Macheta nr. 1 - Dosar pentru evaluatori competenţe
    1. copia actului de identitate, valabil la data depunerii solicitării;
    2. curriculum vitae actualizat, în format Europass, cu semnătură olografă;
    3. copia diplomei de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior; pentru absolvenţii din Spaţiul Economic European se va prezenta diploma tradusă în limba română legalizată; în cazul în care numele titularului înscris pe diplomă diferă de numele din actul de identitate, se prezintă documente doveditoare privind identitatea persoanei, în copie;
    4. documente doveditoare privind experienţa de cel puţin 5 ani în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor sau în alte activităţi care au implicaţii asupra acestui domeniu (copie contract/carnet de muncă, adeverinţe, contracte de management etc.);
    5. declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte că nu a fost sancţionat pentru încălcarea legislaţiei în domeniul economico-financiar cu interdicţia desfăşurării activităţii pentru care se solicită autorizarea;
    6. certificatul de evaluator de competenţe profesionale;
    7. dovada plăţii în contul ISF a taxei de atestare conform reglementărilor în vigoare.

    Macheta nr. 2 - Dosar pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) din Norma nr. 20/2018 privind pregătirea profesională a persoanelor implicate în activitatea de distribuţie, denumită în continuare Normă
    1. documentele prevăzute în macheta nr. 1, pct. 1-3;
    2. documente doveditoare după caz, privind:
    a) experienţa, precum copie contract/carnet de muncă/raport REVISAL, adeverinţe, contracte de management etc. pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. (i) din Normă;
    b) adeverinţa eliberată de A.S.F., pentru persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Normă;

    3. dovada plăţii în contul ISF a taxei de avizare conform metodologiei ISF prevăzute la art. 10 din Normă.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice