Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORMĂ nr. 18 din 1 noiembrie 2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 18 din 1 noiembrie 2018  privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 18 din 1 noiembrie 2018 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 969 din 15 noiembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74,75, 76 şi art. 77 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 31.10.2018,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează:
    a) condiţiile de dobândire şi de încetare a calităţii de participant la un fond de pensii facultative;
    b) forma şi conţinutul actului-cadru individual de aderare la un fond de pensii facultative şi procedura de modificare a acestuia;
    c) evidenţa participanţilor la un fond de pensii facultative;
    d) actualizarea de către fiecare administrator a informaţiilor referitoare la participanţi conţinute în Registrul participanţilor.


    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) aderarea reprezintă manifestarea de voinţă a unei persoane făcută cu intenţia de a deveni participant la un fond de pensii facultative, prin semnarea unui act individual de aderare la un fond de pensii facultative;
    b) elemente de identificare reprezintă numele şi prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate;
    c) elemente de contact reprezintă adresa de domiciliu, precum şi adresa de corespondenţă, numărul de telefon şi adresa de e-mail, după caz;
    d) persoană eligibilă reprezintă persoana definită la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 204/2006;
    e) Registrul persoanelor eligibile şi al participanţilor, denumit în continuare Registrul participanţilor, conţine ansamblul datelor organizate şi înregistrate în mod cronologic şi sistematic cu privire la:
    (i) persoanele eligibile care au semnat un act individual de aderare, respectiv elementele de identificare şi de contact ale acestora;
    (ii) participanţii la fondurile de pensii facultative, elementele de identificare şi de contact ale acestora, toate modificările efectuate la acestea, precum şi contribuţiile convertite şi operaţiunile pe contul acestora;

    f) semnătură biometrică reprezintă semnătură olografă utilizată pe un suport informatic specializat care înregistrează date temporale, precum viteza şi acceleraţia, presiunea cu care se semnează pe suportul informatic specializat, datele grafice ale semnăturii biometrice, unghiul şi diferenţa de unghi utilizate la semnare;
    g) datele cu caracter personal reprezintă numele şi prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de e-mail, imaginea actului de identitate şi datele aferente acesteia, datele din actele de stare civilă, semnătura olografă, datele despre angajator, datele din actul de aderare, datele privind contul bancar, istoricul contribuţiilor şi operaţiuni, identificatorii online, istoricul petiţiilor, datele biometrice, datele din hotărârile judecătoreşti/certificatele de încadrare în gradul de handicap/deciziile administrative privind acordarea pensiei de invaliditate/deciziile medicale privind capacitatea de muncă.


    CAP. II
    Dobândirea şi încetarea calităţii de participant la un fond de pensii facultative
    SECŢIUNEA 1
    Dobândirea calităţii de participant la un fond de pensii facultative
    ART. 3
    O persoană eligibilă devine participant la un fond de pensii facultative ca urmare a îndeplinirii, în mod cumulativ, a următoarelor condiţii:
    a) aderă la un fond de pensii facultative prin semnarea unui act individual de aderare în forma autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.;
    b) are cel puţin o contribuţie virată la fondul de pensii facultative, în termen de 6 luni de la data semnării actului individual de aderare, în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare încheiat cu un administrator de fonduri de pensii facultative autorizat conform legislaţiei în vigoare.


    ART. 4
    (1) Administratorii întocmesc şi actualizează Registrul participanţilor.
    (2) Registrul participanţilor cuprinde:
    a) elementele de identificare şi de contact ale persoanelor eligibile;
    b) denumirea angajatorilor şi datele de contact, dacă sunt disponibile, ale acestora;
    c) elementele de identificare şi de contact ale participanţilor;
    d) codurile de înscriere ale agenţilor de marketing persoane juridice şi persoane fizice în Registrul A.S.F., avizaţi pentru administratorul respectiv, şi care au încheiat acte individuale de aderare;
    e) seriile şi numerele unice ale actelor individuale de aderare;
    f) data la care s-au semnat actele individuale de aderare;
    g) evidenţa contribuţiilor convertite;
    h) valoarea contribuţiilor brute virate şi identificate în contul colector;
    i) valoarea contribuţiilor nete convertite în unităţi de fond;
    j) valoarea comisioanelor reţinute din contribuţiile brute ale participanţilor;
    k) data la care s-au virat contribuţiile brute;
    l) data la care s-au convertit contribuţiile nete în unităţi de fond;
    m) valoarea unitară a activului net la care s-a efectuat convertirea contribuţiei;
    n) numărul de unităţi de fond aferent contribuţiei nete convertite;
    o) numărul total al unităţilor de fond;
    p) orice alte informaţii solicitate de A.S.F.


    ART. 5
    Administratorii au obligaţia de a verifica elementele de identificare şi de contact ale persoanei care a semnat un act individual de aderare şi autorizaţia şi/sau avizul agentului de marketing care a încheiat actul individual de aderare, la data semnării actului individual de aderare.

    ART. 6
    (1) Administratorii instruiesc agenţii de marketing persoane juridice şi persoane fizice în legătură cu transmiterea actelor individuale de aderare.
    (2) Agenţii de marketing transmit administratorului actele de aderare semnate pe suport hârtie de persoanele eligibile, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării acestora.
    (3) Agenţii de marketing transmit administratorului, prin intermediul unui dispozitiv electronic specializat, în termen de o zi lucrătoare de la semnare, actele de aderare semnate pe suport informatic cu semnătură biometrică.
    (4) Administratorii au obligaţia de a înregistra actele individuale de aderare în Registrul participanţilor numai după verificarea informaţiilor înscrise în actele individuale de aderare cu datele înscrise în copia actului de identitate, precum şi după verificarea corectitudinii întocmirii actului individual de aderare.
    (5) Administratorii au obligaţia de a înregistra persoanele eligibile cu elementele de identificare şi de contact în Registrul participanţilor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data semnării actului individual de aderare, cu condiţia respectării prevederilor alin. (4).
    (6) Administratorii au obligaţia de a scana toate actele individuale de aderare şi toate actele de identitate ale persoanelor care au fost înregistrate în Registrul participanţilor şi de a le arhiva în format electronic.

    ART. 7
    Administratorii au obligaţia de a asigura corectitudinea datelor înscrise în Registrul participanţilor prevăzut la art. 4.

    ART. 8
    (1) Administratorii trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranţă a informaţiilor din Registrul participanţilor.
    (2) Administratorii au obligaţia să realizeze şi să păstreze copii de siguranţă ale informaţiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul participanţilor.

    ART. 9
    Administratorii au obligaţia de a păstra în deplină siguranţă actele individuale de aderare care au fost completate prin folosirea unor dispozitive electronice şi semnate utilizând semnătura biometrică, asigurând elementele definitorii ale securităţii datelor, respectiv confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Suspendarea plăţii contribuţiei şi modificarea nivelului contribuţiei la un fond de pensii facultative
    ART. 10
    (1) Persoana eligibilă datorează fondului de pensii facultative la care a aderat, de la data semnării actului individual de aderare, contribuţia în cuantumul minim prevăzut în actul individual de aderare.
    (2) Dacă în termen de 6 luni de la data semnării actului individual de aderare persoana eligibilă şi/sau angajatorul nu virează prima contribuţie către fondul de pensii facultative, actul individual de aderare încetează de drept.
    (3) Administratorul are obligaţia arhivării şi păstrării tuturor actelor individuale de aderare care au încetat în situaţia prevăzută la alin. (2).

    ART. 11
    (1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuţiei sau să modifice nivelul acesteia, în condiţiile Legii nr. 204/2006 şi cu respectarea prevederilor prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Angajatorul, în situaţia în care constituie şi virează contribuţia la fondul de pensii facultative, notifică în scris administratorul cu privire la suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei proprii, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data suspendării ori încetării plăţii.
    (3) La solicitarea participantului angajat, angajatorul, în situaţia în care constituie şi virează contribuţia la fondul de pensii facultative în numele acestuia, notifică în scris administratorul cu privire la suspendarea, încetarea sau reluarea plăţii contribuţiei participantului, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data suspendării, încetării ori reluării plăţii.
    (4) Angajatorul poate, în orice moment, să modifice nivelul contribuţiei proprii la fondul de pensii facultative, înştiinţând în scris administratorul şi angajatul, cel târziu la data plăţii contribuţiei.

    ART. 12
    (1) În situaţia în care, pentru o perioadă mai mare de 3 luni consecutive de la data scadenţei obligaţiei de plată a contribuţiei minime stabilite prin actul individual de aderare, angajatorul nu virează contribuţiile pentru fondul de pensii facultative, administratorul poate să considere suspendată plata contribuţiei.
    (2) În cazul nerespectării de către participant a obligaţiilor prevăzute la art. 76 alin. (11) din Legea nr. 204/2006, administratorul continuă administrarea activului personal al participantului, care îşi păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative.
    (3) Suspendarea sau încetarea plăţii contribuţiei nu aduce atingere calităţii de participant ori activului personal al acestuia.
    (4) Participantul şi angajatorul, după caz, pot relua în orice moment plata contribuţiei.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Încetarea calităţii de participant la un fond de pensii facultative
    ART. 13
    Calitatea de participant la un fond de pensii facultative încetează la apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:
    a) la data deschiderii dreptului la pensia facultativă, în condiţiile legislaţiei aplicabile;
    b) prin efectuarea plăţii unice, respectiv prin efectuarea ultimei plăţi eşalonate, după caz, a contravalorii activului personal net al participantului la fond, în condiţiile legislaţiei aplicabile.


    CAP. III
    Dispoziţii generale privind actul individual de aderare şi procedura de modificare a acestuia
    SECŢIUNEA 1
    Actul individual de aderare
    ART. 14
    (1) Forma şi conţinutul actului individual de aderare sunt autorizate de A.S.F. odată cu autorizarea prospectului schemei de pensii facultative.
    (2) Forma şi conţinutul actului-cadru individual de aderare utilizat în procesul de aderare sunt prevăzute în anexă.
    (3) Este interzisă introducerea de către administratori în actele individuale de aderare a altor informaţii decât cele prevăzute în anexă, cu excepţia seriei şi numărului unic alocat de administrator, a siglei şi logoului administratorului, precum şi a altor informaţii despre administrator, obligatorii conform legii.
    (4) Actul individual de aderare care conţine date şi informaţii de natură să aducă atingere intereselor participanţilor la fondurile de pensii facultative sau care este încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme atrage răspunderea administratorului, a agentului de marketing persoană juridică şi a agentului de marketing persoană fizică, după caz.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modificarea actului individual de aderare
    ART. 15
    (1) Modificarea formei şi a conţinutului actului individual de aderare se face de către administrator numai cu obţinerea în prealabil a autorizării modificării de către A.S.F.
    (2) Decizia de autorizare a modificării formei şi conţinutului actului individual de aderare se emite de A.S.F. ca urmare a unei cereri scrise depuse la A.S.F. de către administrator, împreună cu actul individual de aderare modificat şi cu expunerea de motive ce stă la baza solicitării.

    ART. 16
    (1) Administratorul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unei autorizaţii sau a unui aviz emis de A.S.F. care determină modificarea informaţiilor prevăzute în actul individual de aderare, să solicite autorizarea modificării actului individual de aderare.
    (2) Depunerea documentelor sau a documentelor cu modificările solicitate de A.S.F. nu poate fi făcută, sub sancţiunea respingerii cererii, mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data solicitării formulate de către A.S.F.
    (3) În situaţia în care se constată lipsa unor documente solicitate sau documentele depuse sunt incomplete, ilizibile ori au o formă necorespunzătoare, A.S.F. poate solicita completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termenul prevăzut la alin. (2).
    (4) Decizia de autorizare a modificării se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.
    (5) Actul individual de aderare în forma modificată intră în vigoare la 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (4).

    ART. 17
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de autorizare a modificării actului individual de aderare.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    O nouă cerere de autorizare a modificării actului individual de aderare poate fi adresată A.S.F. numai după ce au fost remediate deficienţele care au determinat respingerea cererii iniţiale.

    CAP. IV
    Aderarea la un fond de pensii facultative
    ART. 19
    (1) Prin semnarea actului individual de aderare persoana eligibilă îşi exprimă acordul de a deveni participant la un fond de pensii facultative, de a fi parte la contractul de societate civilă, la contractul de administrare şi la prospectul schemei de pensii facultative.
    (2) Actul individual de aderare se completează de către persoana eligibilă care aderă sau de către agentul de marketing persoană fizică în baza informaţiilor furnizate de către persoana eligibilă şi este semnat de aceasta în prezenţa agentului de marketing persoană fizică, cu excepţia actelor individuale de aderare încheiate în vederea transferului către un alt fond de pensii facultative.
    (3) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea actului individual de aderare pe suport informatic specializat utilizând o semnătură biometrică, actul se completează de către agentul de marketing prin folosirea unui dispozitiv electronic.
    (4) La momentul semnării actului individual de aderare, agentul de marketing are următoarele obligaţii:
    a) să solicite o fotocopie a actului de identitate valabil, cu semnătura în original a persoanei eligibile pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
    b) să verifice conformitatea datelor din actul de identitate original cu fotocopia acestuia, precum şi cu datele înscrise în actul individual de aderare;
    c) să prezinte prospectul în vigoare la data semnării şi să înmâneze gratuit un exemplar al prospectului simplificat sau, la cerere, un exemplar al prospectului detaliat persoanei care aderă, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să predea persoanei eligibile un exemplar original al actului individual de aderare, completat corect şi semnat, în cazul în care actul de aderare a fost semnat pe suport hârtie;
    e) să transmită persoanei eligibile un exemplar semnat al actului individual de aderare, pe adresa de e-mail a acesteia sau la adresa de domiciliu ori de corespondenţă, după caz, în situaţia în care actul de aderare a fost semnat utilizând semnătura biometrică.

    (5) În cazul în care persoana eligibilă optează pentru semnarea unui act de aderare pe suport informatic cu semnătură biometrică, nu este necesară semnătura olografă pe copia actului de aderare.
    (6) Este interzisă utilizarea sau semnarea unor acte individuale de aderare ale căror formă şi conţinut nu au fost autorizate de către A.S.F.
    (7) Este interzisă delegarea, împuternicirea sau reprezentarea persoanei eligibile în relaţia cu agentul de marketing pentru semnarea actului individual de aderare, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului individual de aderare.

    ART. 20
    (1) Actul individual de aderare se completează în două exemplare, fiecare exemplar semnându-se în original de către persoana eligibilă şi de către agentul de marketing, şi se distribuie astfel:
    a) un exemplar pentru administratorul fondului de pensii facultative la care persoana eligibilă a aderat;
    b) un exemplar pentru persoana eligibilă care a aderat la un fond de pensii facultative.

    (2) În situaţia în care angajatorul constituie şi virează contribuţia către fondul de pensii facultative, persoana eligibilă trebuie să îi predea acestuia o copie a actului individual de aderare.
    (3) În situaţia pierderii de către participant sau a distrugerii totale ori parţiale a actului individual de aderare, administratorii eliberează, la cerere, copii certificate ale acestora.

    ART. 21
    (1) Actul individual de aderare se poate completa prin folosirea unor dispozitive electronice şi se poate semna prin utilizarea semnăturii biometrice, în cazul în care administratorul fondului de pensii facultative la care persoana eligibilă doreşte să adere deţine sistemele informatice necesare utilizării semnăturii biometrice în cadrul procesului de aderare.
    (2) Administratorii notifică A.S.F. intenţia de a utiliza semnătura biometrică în cadrul procesului de aderare, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea procesului.

    ART. 22
    (1) Participantul are obligaţia notificării administratorului şi angajatorului asupra dobândirii/pierderii cetăţeniei române, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării actelor de identitate, cu ataşarea documentelor justificative în copie.
    (2) Administratorul notificat conform alin. (1) are obligaţia să verifice informaţiile primite de la participant, prin consultarea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare DEPABD, şi/sau a Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (3) Administratorul, în baza verificării prevăzute la alin. (2), operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii şi îl informează pe acesta cel puţin cu privire la data efectuării modificării şi numărul total de unităţi de fond deţinute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiunilor.

    ART. 23
    (1) Participantul are obligaţia de a transmite angajatorului şi administratorului o copie de pe noul act de identitate, cu semnătură în original pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere, în cazul în care din evidenţele DEPABD rezultă că a fost modificat codul numeric personal şi are un nou act de identitate, în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea noului document.
    (2) Administratorul notificat conform alin. (1) are obligaţia să verifice informaţiile primite de la participant, prin consultarea DEPABD.
    (3) Administratorul, în baza verificării prevăzute la alin. (2), operează modificarea codului numeric personal al participantului în evidenţele proprii şi îl informează pe acesta cel puţin cu privire la data efectuării modificării şi numărul total de unităţi de fond deţinute, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea operaţiunilor.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 24
    În termen de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei norme, administratorii au obligaţia să depună la A.S.F. toate documentele necesare în vederea autorizării modificării actului individual de aderare, conform prevederilor prezentei norme.

    ART. 25
    Administratorii utilizează codul numeric personal şi datele cu caracter personal ale persoanelor eligibile, participanţilor, beneficiarilor şi mandatarilor/reprezentanţilor legali ai participanţilor şi beneficiarilor, colectate în activitatea de administrare conform prevederilor legale şi/sau contractuale în scopuri determinate, explicite şi legitime şi care sunt protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate împotriva accesului neautorizat, a procesării ilegale, pierderii accidentale, a alterării neautorizate sau distrugerii, pentru identificarea acestora şi în vederea efectuării oricărei operaţiuni necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi/sau contractuale ale administratorului faţă de participanţi/beneficiari/persoane eligibile.

    ART. 26
    Administratorii au obligaţia stocării/arhivării tuturor documentelor care conţin date cu caracter personal ale participanţilor, cu respectarea legislaţiei incidente.

    ART. 27
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
    a) neîntocmirea de către administratori a Registrului participanţilor conform art. 4 şi neactualizarea acestuia;
    b) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6;
    c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7;
    d) neefectuarea de către administratori a unor copii de siguranţă ale informaţiilor stocate în sistemul informatic privind Registrul participanţilor conform art. 8 şi 9;
    e) neexecutarea obligaţiei arhivării şi păstrării evidenţei cu privire la actele individuale de aderare nule de drept conform art. 10 alin. (3);
    f) încheierea sau utilizarea de către administrator, agentul de marketing persoană juridică ori agentul de marketing persoană fizică a unor acte individuale de aderare cu nerespectarea formei şi a conţinutului acestora, autorizate de A.S.F. şi/sau fără să fi obţinut în prealabil autorizaţia A.S.F.;
    g) neîndeplinirea de către agentul de marketing a obligaţiilor prevăzute la art. 19 alin. (3) şi (4);
    h) neîndeplinirea de către administratori a obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (2) şi (3) şi art. 23 alin. (2) şi (3).

    (2) Săvârşirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) şi alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006.

    ART. 28
    Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 29
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

    ART. 30
    La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 1 noiembrie 2018.
    Nr. 18.
    ANEXA 1

    ACT-CADRU INDIVIDUAL DE ADERARE
    Seria .......... nr. ..........
    Numărul deciziei de autorizare ca administrator ................................................................................
    Numărul deciziei de autorizare a prospectului schemei de pensii facultative .....................................
    Numărul deciziei de autorizare a fondului de pensii facultative .........................................................
    Numele şi prenumele participantului ..................................................................................................
    Cod numeric personal (CNP) ..........................., B.I./C.I. seria .......... nr. .............., eliberat/eliberată ......................... la data de ............... de către ..........................
    Data naşterii: zz/ll/aaaa: .....................................................................................................................
    Adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă ..................................................................................................
                                                                                           (localitate, judeţ/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poştal)
    Adresa de corespondenţă (facultativ) .................................................................................................
                                                                                           (localitate, judeţ/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poştal)
    Numărul de telefon: fix .........................., mobil ......................, adresa de e-mail ..............................
    Denumirea fondului de pensii facultative ............................................................................................
    Administrat de ....................................................................................................................................
                                                                                            (denumirea administratorului)
    Adresa administratorului ....................................................................................................................
                                                                                   (localitate, judeţ/sector, str., nr., bl., sc., et., ap., cod poştal)
    Denumirea şi adresa (facultativ) angajatorului .................................., CIF/CUI ..................................
    Conform prevederilor Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, administratorilor, agenţilor de marketing sau persoanelor afiliate acestora le este interzis:
    1. să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond de pensii facultative sau să rămână participant la acesta;
    2. să acorde foloase pentru facilitarea aderării potenţialilor participanţi.

    Valoarea totală a contribuţiei ......................................... (valoarea minimă exprimată în lei), din care:
    Valoarea contribuţiei proprii .................................................................................... (exprimată în lei)
    Valoarea contribuţiei angajatorului .......................................................................... (exprimată în lei)
    Data la care se efectuează prima plată ........................................................................... (zz/ll/aaaa)
    Plata contribuţiei de către angajator se va efectua până la data de ................ (zz) a fiecărei luni.
    Contribuţia se va vira în contul cu codul IBAN ....................... (codul IBAN - 24 de caractere), deschis în numele fondului la Banca ...........................(denumirea băncii)......................
    Depozitar al Fondului .....................(denumirea fondului).....................
    Declaraţia participantului:
    1. Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a participa la un fond de pensii facultative.
    2. Declar pe propria răspundere că respect prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu contribuţia mea la un fond de pensii facultative, care poate fi de până la 15% din venitul meu salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia.
    3. Am luat cunoştinţă de prevederile prospectului schemei de pensii facultative, am primit acest document şi îmi exprim acordul de a deveni parte în contractul de societate, în contractul de administrare şi cu privire la prevederile prospectului schemei de pensii facultative.
    4. Declar pe propria răspundere că am semnat acest act individual de aderare în vederea:
    [] aderării la un fond de pensii facultative;
    [] transferului meu de la un alt fond de pensii facultative.
    (Se marchează cu X de către participant în funcţie de situaţia în care se află la momentul semnării.)

    5. Am luat cunoştinţă că ...........(denumirea fondului).......... prelucrează datele mele cu caracter personal, astfel:
    a) în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale legale rezultând din administrarea fondului de pensii facultative ................................... conform prevederilor din Legea nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi normelor emise în aplicarea acesteia;
    b) în vederea îndeplinirii obligaţiilor care sunt în sarcina administratorului, ca urmare a încheierii actului individual de aderare, pentru gestionarea relaţiei cu participanţii, inclusiv soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor ce îi sunt adresate;
    c) în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menţionate mai sus, administratorul prelucrează datele pe care le furnizez în mod direct, pentru scopurile care mi-au fost comunicate;
    d) este posibil ca administratorul să prelucreze şi date care nu sunt generate pe baza informaţiilor furnizate direct de către mine;
    e) refuzul de furnizare a datelor cu caracter personal va pune administratorul în imposibilitatea de a oferi produse de pensii private şi servicii în legătură directă cu acestea, conform prevederilor legale;
    f) în contextul desfăşurării obiectului său de activitate, administratorul poate să dezvăluie o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către autorităţi publice, agenţi de marketing ai fondurilor de pensii, alţi administratori de pensii private, angajatori, bănci depozitare, furnizori, precum şi pentru respectarea oricăror obligaţii legale;
    g) administratorul va prelucra datele cu caracter personal pe durata desfăşurării relaţiilor contractuale rezultând din actul de aderare, precum şi ulterior în aplicarea prevederilor legale.

    6. Înţeleg că potrivit legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“) - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi dreptul de a mă adresa cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
    7. Pot exercita aceste drepturi printr-o cerere adresată ...............(denumirea administratorului)................., prin următoarele modalităţi de contact ..................................... .
    8. Am luat cunoştinţă că informaţiile detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc în .............................................................. .
    9. Mă oblig ca, în termen de 30 de zile calendaristice de la apariţia oricăror modificări ale datelor de identificare sau de contact, să informez administratorul fondului de pensii facultative.
    10. Am luat cunoştinţă de faptul că, ulterior semnării actului individual de aderare, administratorul are obligaţia de a verifica corectitudinea întocmirii actului individual de aderare, prin orice mijloace care pot fi probate ulterior.
    11. Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul în care nu se virează o contribuţie la fondul de pensii facultative, în termen de 6 luni de la semnarea actului individual de aderare, prezentul act încetează de drept.

    Administrator,
    ...............................................
    (denumirea administratorului)
    Reprezentant legal,
    .................................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
    Participant,
    ......................................
    (numele şi prenumele)
    ......................................
    (semnătura participantului)
    Data ..............................
                                                         (zz/ll/aaaa)
    Agent de marketing persoană juridică,
    …………………………………………
    (denumirea agentului de marketing)
    Codul din Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară
    .........................................................................................
    Agent de marketing persoană fizică,
    …………………………………… ………….....................………
    (numele şi prenumele) (semnătura agentului de marketing)
    Codul din Registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară
    .....................................................
    Data
    ..........
    (zz/ll/aaaa)
    Rubrică completată de administrator
    Verificat
    Numele ..............................
    Prenumele .........................
    Semnătura .........................
    Data
    ...........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016