Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 17 din 25 iunie 2019  pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private     Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 17 din 25 iunie 2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 545 din 3 iulie 2019
    Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5),(6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,
    în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 25 iunie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. A1 „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA A1

    ^1) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE │
│BROKERUL DE PENSII PRIVATE │
├────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Judeţul │Forma de proprietate │
│__________________________________|_│__________________|_|_|│
│|_| │Activitatea │
│Entitate │preponderentă │
│____________________________________│(denumire clasă CAEN) │
│Adresa: ____________ localitatea │___________________ │
│_______________ │Cod clasa CAEN │
│sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. │__________________|_|_|│
│___ sc. ___, ap. ___ │_|_| │
│Telefon________________, fax │Cod unic de │
│_________________ │înregistrare │
│Număr din registrul comerţului │_______________________│
│__________________ │|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
└────────────────────────────────────┴───────────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie .......... │
├─────────────────┬────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Denumire │Nr. │Sold la│Sold la│
│indicator │rând│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│A. ACTIVE │X │ │ │
│IMOBILIZATE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│NECORPORALE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Cheltuieli de │ │ │ │
│constituire (ct. │1 │ │ │
│201 - 2801) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Cheltuieli de │ │ │ │
│dezvoltare (ct. │2 │ │ │
│203 - 2803 - │ │ │ │
│2903) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Concesiuni, │ │ │ │
│brevete, licenţe,│ │ │ │
│mărci comerciale,│ │ │ │
│drepturi şi │ │ │ │
│active similare │ │ │ │
│dacă acestea au │3 │ │ │
│fost │ │ │ │
│achiziţionate cu │ │ │ │
│titlu oneros (ct.│ │ │ │
│205 + 208 - 2805 │ │ │ │
│- 2808 - 2905 - │ │ │ │
│2908) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Fondul │ │ │ │
│comercial (ct. │4 │ │ │
│2071 - 2807) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Avansuri (ct. │5 │ │ │
│4094) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│NECORPORALE: (rd.│6 │ │ │
│01 la 05) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│CORPORALE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Terenuri şi │ │ │ │
│construcţii (ct. │ │ │ │
│211 + 212 - 2811 │7 │ │ │
│- 2812 - 2911 - │ │ │ │
│2912) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Instalaţii │ │ │ │
│tehnice şi maşini│8 │ │ │
│(ct. 213 + 223 - │ │ │ │
│2813 - 2913) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│instalaţii, │ │ │ │
│utilaje şi │9 │ │ │
│mobilier (ct. 214│ │ │ │
│+ 224 - 2814 - │ │ │ │
│2914) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs│10 │ │ │
│de execuţie (ct. │ │ │ │
│231 - 2931 + │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│CORPORALE: (rd. │11 │ │ │
│07 la 10) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. IMOBILIZĂRI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate│ │ │ │
│(ct. 261 - 2961) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor │13 │ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│2671 + 2672 - │ │ │ │
│2965) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│asociate şi la │14 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│controlate în │ │ │ │
│comun (ct. 263 - │ │ │ │
│2962 - 2963) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Împrumuturi │ │ │ │
│acordate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care entitatea │ │ │ │
│este legată în │15 │ │ │
│virtutea │ │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 2675 + 2676 │ │ │ │
│- 2967) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Investiţii │ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│imobilizări (ct. │16 │ │ │
│265 + 2677 - │ │ │ │
│2964) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│împrumuturi (ct. │ │ │ │
│2673* + 2674* + │17 │ │ │
│2678* + 2679* - │ │ │ │
│2966* - 2969*) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Imobilizări │ │ │ │
│financiare pentru│ │ │ │
│acoperirea │18 │ │ │
│provizionului │ │ │ │
│tehnic (ct. 270 -│ │ │ │
│279) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI│ │ │ │
│FINANCIARE: (rd. │19 │ │ │
│12 la 18) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE - │20 │ │ │
│TOTAL (rd. 06 + │ │ │ │
│11 + 19) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│B. ACTIVE │X │ │ │
│CIRCULANTE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. STOCURI │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile (ct. │21 │ │ │
│302 + 303 + 322 +│ │ │ │
│323 - 392) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Avansuri │ │ │ │
│pentru cumpărări │22 │ │ │
│de stocuri (ct. │ │ │ │
│4091) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL STOCURI: │23 │ │ │
│(rd. 21 la 22) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
│(Sumele care │ │ │ │
│urmează să fie │ │ │ │
│încasate după o │ │ │ │
│perioadă mai mare│X │ │ │
│de un an trebuie │ │ │ │
│prezentate │ │ │ │
│separat pentru │ │ │ │
│fiecare element) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Creanţe │ │ │ │
│comerciale* (ct. │ │ │ │
│2673* + 2674* + │ │ │ │
│2678* + 2679* - │24 │ │ │
│2966* - 2969* + │ │ │ │
│4092 + 411 + │ │ │ │
│413 + 418 - 491) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume de │ │ │ │
│încasat de la │ │ │ │
│entităţile │25 │ │ │
│afiliate (ct. │ │ │ │
│4511** + 4518** -│ │ │ │
│4951*) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume de │ │ │ │
│încasat de la │ │ │ │
│entităţile de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │26 │ │ │
│virtutea │ │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 453 - 4952) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282 +│ │ │ │
│431** + 436** + │ │ │ │
│437** + 4382 + │ │ │ │
│441** + 4424 + │ │ │ │
│4428** + 444** + │27 │ │ │
│445 + 446** + │ │ │ │
│447** + 4482 + │ │ │ │
│4582 + 461 + │ │ │ │
│473** - 496 + │ │ │ │
│5187) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Creanţe │ │ │ │
│privind capitalul│ │ │ │
│subscris şi │28 │ │ │
│nevărsat (ct. 456│ │ │ │
│- 4953) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 24 la│29 │ │ │
│28) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. INVESTIŢII │ │ │ │
│FINANCIARE PE │X │ │ │
│TERMEN SCURT │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Acţiuni │ │ │ │
│deţinute la │ │ │ │
│entităţile │30 │ │ │
│afiliate (ct. 501│ │ │ │
│- 591) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Alte │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare pe │ │ │ │
│termen scurt (ct.│31 │ │ │
│505 + 506 + 508 +│ │ │ │
│5113 + 5114 - 595│ │ │ │
│- 596 - 598) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt │ │ │ │
│pentru acoperirea│ │ │ │
│provizionului │32 │ │ │
│tehnic (ct. 520 +│ │ │ │
│526 + 527 - 528 -│ │ │ │
│529) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 30 la│33 │ │ │
│32) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. CASA ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5121 │ │ │ │
│+ 5124 + 5125 + │ │ │ │
│5311 + 5314 + │34 │ │ │
│5321 + 5322 + │ │ │ │
│5323 + 5328 + │ │ │ │
│5411 + 5412 + │ │ │ │
│542) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ACTIVE CIRCULANTE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 23 +│35 │ │ │
│29 + 33 + 34) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │ │ │ │
│AVANS (ct. 471) │36 │ │ │
│(rd. 37 + 38) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Sume de reluat│ │ │ │
│într-o perioadă │37 │ │ │
│de până la un an │ │ │ │
│(din ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume de reluat│ │ │ │
│într-o perioadă │38 │ │ │
│mai mare de un an│ │ │ │
│(din ct. 471) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│D. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi │ │ │ │
│din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se │ │ │ │
│separat │ │ │ │
│împrumuturile din│39 │ │ │
│emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│convertibile (ct.│ │ │ │
│1614 + 1615 + │ │ │ │
│1617 + 1618 + │ │ │ │
│1681 - 169) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │ │ │ │
│credit (ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1624 + │40 │ │ │
│1625 + 1627 + │ │ │ │
│1682 + 5191 + │ │ │ │
│5192 + 5198) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate de la │41 │ │ │
│clienţi (ct. 419)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Datorii │ │ │ │
│comerciale - │42 │ │ │
│furnizori (ct. │ │ │ │
│401 + 404 + 408) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Efecte de │ │ │ │
│comerţ de plătit │43 │ │ │
│(ct. 403 + 405) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate (ct. │44 │ │ │
│1661 + 1685 + │ │ │ │
│2691 + 4511*** + │ │ │ │
│4518***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │ │ │ │
│virtutea │45 │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 1663 + 1686 │ │ │ │
│+ 2692 + 453***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1623│ │ │ │
│+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│1687 + 2693 + 421│ │ │ │
│+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** +│ │ │ │
│437*** + 4381 + │46 │ │ │
│441*** + │ │ │ │
│4423 + 4428*** + │ │ │ │
│444*** + 446*** +│ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│4551 + 4558 + │ │ │ │
│456*** + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5186 + 5193 + │ │ │ │
│5194 + 5195 + │ │ │ │
│5196 + 5197 │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 39 la│47 │ │ │
│46) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE/ │ │ │ │
│DATORII CURENTE │48 │ │ │
│NETE (rd. 35 + 37│ │ │ │
│- 47 - 73 - 76) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │49 │ │ │
│CURENTE (rd. 20 +│ │ │ │
│38 + 48) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│G. DATORII CE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ │
│MAI MARE DE UN AN│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi │ │ │ │
│din emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni, │ │ │ │
│prezentându-se │ │ │ │
│separat │ │ │ │
│împrumuturile din│50 │ │ │
│emisiunea de │ │ │ │
│obligaţiuni │ │ │ │
│convertibile (ct.│ │ │ │
│1614 + 1615 + │ │ │ │
│1617 + 1618 + │ │ │ │
│1681 - 169) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor de │ │ │ │
│credit (ct. 1621 │ │ │ │
│+ 1622 + 1624 + │51 │ │ │
│1625 + 1627 + │ │ │ │
│1682 + 5191 + │ │ │ │
│5192 + │ │ │ │
│5198) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Avansuri │ │ │ │
│încasate de la │52 │ │ │
│clienţi (ct. 419)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Datorii │ │ │ │
│comerciale - │53 │ │ │
│furnizori (ct. │ │ │ │
│401 + 404 + 408) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Efecte de │ │ │ │
│comerţ de plătit │54 │ │ │
│(ct. 403 + 405) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│afiliate (ct. │55 │ │ │
│1661 + 1685 + │ │ │ │
│2691 + 4511*** + │ │ │ │
│4518***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Sume datorate │ │ │ │
│entităţilor de │ │ │ │
│care societatea │ │ │ │
│este legată în │ │ │ │
│virtutea │56 │ │ │
│intereselor de │ │ │ │
│participare │ │ │ │
│(ct. 1663 + 1686 │ │ │ │
│+ 2692 + 453***) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│8. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datorii │ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datorii pentru │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1623│ │ │ │
│+ 1626 + 167 + │ │ │ │
│1687 + 2693 + 421│ │ │ │
│+ 423 + 424 + 426│ │ │ │
│+ 427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** +│ │ │ │
│437*** + 4381 + │57 │ │ │
│441*** + │ │ │ │
│4423 + 4428*** + │ │ │ │
│444*** + 446*** +│ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│4551 + 4558 + │ │ │ │
│456*** + 457 + │ │ │ │
│4581 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5186 + 5193 + │ │ │ │
│5194 + 5195 + │ │ │ │
│5196 + 5197) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: (rd. 50 la│58 │ │ │
│57) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│H. PROVIZIOANE │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │
│pensii private │59 │ │ │
│(ct. 150), (rd. │ │ │ │
│60 + 61) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │60 │ │ │
│pensii private - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│1501) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2. Provizioane │ │ │ │
│tehnice specifice│ │ │ │
│sistemului de │61 │ │ │
│pensii private - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│1502) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Provizioane │ │ │ │
│nespecifice (ct. │62 │ │ │
│151), (rd. 63 la │ │ │ │
│69), din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.1. Provizioane │ │ │ │
│pentru litigii │63 │ │ │
│(ct. 1511) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.2. Provizioane │ │ │ │
│pentru garanţii │ │ │ │
│acordate │64 │ │ │
│clienţilor (ct. │ │ │ │
│1512) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.3. Provizioane │ │ │ │
│pentru │65 │ │ │
│restructurare │ │ │ │
│(ct. 1514) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.4. Provizioane │ │ │ │
│pentru pensii şi │ │ │ │
│obligaţii │ │ │ │
│similare, altele │ │ │ │
│decât cele │ │ │ │
│prevăzute la │66 │ │ │
│provizioane │ │ │ │
│tehnice │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1515) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.5. Provizioane │ │ │ │
│pentru impozite │67 │ │ │
│(ct. 1516) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.6. Provizioane │ │ │ │
│pentru terminarea│68 │ │ │
│contractului (ct.│ │ │ │
│1517) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.7. Alte │ │ │ │
│provizioane (ct. │69 │ │ │
│1518) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │
│PROVIZIOANE: (rd.│70 │ │ │
│59 + 62) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (rd. 72 + │71 │ │ │
│75 + 78 ) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Subvenţii │ │ │ │
│pentru investiţii│72 │ │ │
│(ct. 475) (rd. 73│ │ │ │
│+ 74), din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1 Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă de până │73 │ │ │
│la un an (din ct.│ │ │ │
│475) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2 Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă mai mare│74 │ │ │
│de un an (din ct.│ │ │ │
│475) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │ │ │ │
│avans (ct. 472) │75 │ │ │
│(rd. 76 + 77), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.1. Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă de până │76 │ │ │
│la un an (din ct.│ │ │ │
│472) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2.2. Sume de │ │ │ │
│reluat într-o │ │ │ │
│perioadă mai mare│77 │ │ │
│de un an (din ct.│ │ │ │
│472) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Fond comercial │ │ │ │
│negativ (ct. │78 │ │ │
│2075) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│J. CAPITAL ŞI │X │ │ │
│REZERVE │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. CAPITAL, din │X │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Capital │ │ │ │
│subscris vărsat │79 │ │ │
│(ct. 1012) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Capital │ │ │ │
│subscris nevărsat│80 │ │ │
│(ct. 1011) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte elemente │ │ │ │
│de capitaluri │X │ │ │
│proprii (ct. 103)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │81 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │82 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL CAPITAL │ │ │ │
│(rd. 79 + 80 + 81│83 │ │ │
│- 82) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. PRIME DE │84 │ │ │
│CAPITAL (ct. 104)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. REZERVE DIN │ │ │ │
│REEVALUARE (ct. │85 │ │ │
│105) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. REZERVE │X │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Rezerve legale│86 │ │ │
│(ct. 1061) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│statutare sau │87 │ │ │
│contractuale (ct.│ │ │ │
│1063) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Alte rezerve │88 │ │ │
│(ct. 1068) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Alte rezerve │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│activităţii │ │ │ │
│administratorilor│89 │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1069) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL REZERVE │90 │ │ │
│(rd. 86 la 89) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Acţiuni │91 │ │ │
│proprii (ct. 109)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Câştiguri │ │ │ │
│legate de │ │ │ │
│instrumentele de │92 │ │ │
│capitaluri │ │ │ │
│proprii (ct. 141)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Pierderi │ │ │ │
│legate de │ │ │ │
│instrumentele de │93 │ │ │
│capitaluri │ │ │ │
│proprii (ct. 149)│ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│V. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │X │ │ │
│REPORTATĂ (ct. │ │ │ │
│117) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │94 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │95 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│VI. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │X │ │ │
│FINANCIAR (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold C │96 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Sold D │97 │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │98 │ │ │
│129) │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────┤
│VII. TOTAL │ │ │ │
│CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII (rd. 83 +│ │ │ │
│84 + 85 + 90 - 91│99 │ │ │
│+ 92 - 93 + 94 - │ │ │ │
│95 + 96 - 97 - │ │ │ │
│98) │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│*) Conturi de repartizat după natura elementelor │
│respective; │
│**) Solduri debitoare ale conturilor respective; │
│***) Solduri creditoare ale conturilor │
│respective.” │
└─────────────────────────────────────────────────┘

"

    2. Anexa nr. A2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA A2

    ^1) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│SOCIETATEA DE PENSII PRIVATE │
│BROKERUL DE PENSII PRIVATE │
├────────────────────────────────────┬──────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ │Forma de │
│Judeţul │proprietate │
│__________________________________|_│________|_|_| │
│|_| │Activitatea │
│Entitate │preponderentă │
│____________________________________│(denumire │
│Adresa: ____________ localitatea │clasă CAEN) │
│_______________ │_________ │
│sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. │Cod clasa CAEN│
│___ sc. ___, ap. ___ │________|_|_|_│
│Telefon________________, fax │|_| │
│_________________ │Cod unic de │
│Număr din registrul comerţului │înregistrare │
│__________________ │______________│
│ │|_|_|_|_|_|_|_│
│ │|_|_|_| │
└────────────────────────────────────┴──────────────┘


┌───────────────────────────────────────────┐
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────┬─────────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând ├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│1. Cifra de │ │ │ │
│afaceri netă │1 │ │ │
│(rd. 02 + 03) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Venituri │ │ │ │
│din │ │ │ │
│activitatea de│ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│(ct. 704 + 705│2 │ │ │
│+ 706 + 708), │ │ │ │
│(rd. 2.1 + 2.2│ │ │ │
│+ 2.3 + 2.4) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1) Venituri │ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate (ct. │2.1 │ │ │
│704) (rd. │ │ │ │
│2.1.1 + 2.1.2)│ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1) Venituri│ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│7041) (rd. │2.1.1 │ │ │
│2.1.1.1 + │ │ │ │
│2.1.1.2 + │ │ │ │
│2.1.1.3 + │ │ │ │
│2.1.1.4) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare -│ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │2.1.1.1 │ │ │
│70411) (rd. │ │ │ │
│2.1.1.1.1 + │ │ │ │
│2.1.1.1.2) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din │2.1.1.1.1│ │ │
│contribuţii │ │ │ │
│plătite - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│704111) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.1.2) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din activul │ │ │ │
│net al │ │ │ │
│fondului de │2.1.1.1.2│ │ │
│pensii │ │ │ │
│administrat │ │ │ │
│privat - Pilon│ │ │ │
│2 │ │ │ │
│(ct. 704112) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.2) │ │ │ │
│Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - │2.1.1.2 │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│70412) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.3) Tarife│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│servicii la │2.1.1.3 │ │ │
│cerere - Pilon│ │ │ │
│2 (ct. 70413) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.1.4) │ │ │ │
│Venituri din │ │ │ │
│activitatea de│2.1.1.4 │ │ │
│marketing - │ │ │ │
│Pilon 2 (ct. │ │ │ │
│70414) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2) Venituri│ │ │ │
│din servicii │ │ │ │
│prestate - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│7042) (rd. │2.1.2 │ │ │
│2.1.2.1 + │ │ │ │
│2.1.2.2 + │ │ │ │
│2.1.2.3 + │ │ │ │
│2.1.2.4) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare -│ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │2.1.2.1 │ │ │
│70421) (rd. │ │ │ │
│2.1.2.1.1 + │ │ │ │
│2.1.2.1.2) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1.1) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din │2.1.2.1.1│ │ │
│contribuţii │ │ │ │
│plătite - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│704211) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.1.2) │ │ │ │
│Comision de │ │ │ │
│administrare │ │ │ │
│din activul │ │ │ │
│net al │2.1.2.1.2│ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
│facultative - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│704212) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.2) │ │ │ │
│Penalităţi de │ │ │ │
│transfer - │2.1.2.2 │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│70422) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.3) Tarife│ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│servicii la │2.1.2.3 │ │ │
│cerere - Pilon│ │ │ │
│3 (ct. 70423) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a1.2.4) │ │ │ │
│Venituri din │ │ │ │
│activitatea de│2.1.2.4 │ │ │
│marketing - │ │ │ │
│Pilon 3 (ct. │ │ │ │
│70424) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a2) Venituri │ │ │ │
│din studii şi │2.2 │ │ │
│cercetări (ct.│ │ │ │
│705) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a3) Venituri │ │ │ │
│din redevenţe,│ │ │ │
│locaţii de │2.3 │ │ │
│gestiune şi │ │ │ │
│chirii (ct. │ │ │ │
│706) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a4) Venituri │ │ │ │
│din activităţi│2.4 │ │ │
│diverse (ct. │ │ │ │
│708) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │ │ │ │
│din subvenţii │ │ │ │
│de exploatare │ │ │ │
│aferente │3 │ │ │
│cifrei de │ │ │ │
│afaceri nete │ │ │ │
│(ct. 741) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│din producţia │ │ │ │
│de imobilizări│4 │ │ │
│(ct. 721 + │ │ │ │
│722) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│exploatare │5 │ │ │
│(ct. 755 + │ │ │ │
│758) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - │6 │ │ │
│TOTAL (rd. 01 │ │ │ │
│+ 04 + 05) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN│X │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele│ │ │ │
│şi alte │7 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (rd. │ │ │ │
│08 la 10) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│cu materialele│8 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
│(ct. 602) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │9 │ │ │
│(ct. 603 + 604│ │ │ │
│+ 608 - 609) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│externe (cu │10 │ │ │
│energia şi │ │ │ │
│apa) (ct. 605 │ │ │ │
│- 741) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │
│administrator │ │ │ │
│în legătură cu│ │ │ │
│activitatea de│11 │ │ │
│administrare a│ │ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii private│ │ │ │
│(ct. 620) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│cu personalul │12 │ │ │
│(rd. 13 + 14) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Salarii şi │ │ │ │
│indemnizaţii │13 │ │ │
│(ct. 641 + 642│ │ │ │
│+ 643 + 644) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările│ │ │ │
│şi protecţia │14 │ │ │
│socială (ct. │ │ │ │
│645 + 646) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări │15 │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │16 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(rd. 17 - 18) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a.1) │ │ │ │
│Cheltuieli │17 │ │ │
│(ct. 6811 + │ │ │ │
│6813 + 6817) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │ │ │ │
│(ct. 7813 + │18 │ │ │
│7816 + 7815) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │19 │ │ │
│activele │ │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(rd. 20 - 21) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b.1) │ │ │ │
│Cheltuieli │20 │ │ │
│(ct. 654 + │ │ │ │
│6814) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │ │ │ │
│(ct. 754 + │21 │ │ │
│7814) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │22 │ │ │
│(rd. 23 + 24 +│ │ │ │
│25) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe (ct. │ │ │ │
│611 + 612 + │ │ │ │
│613 + 614 + │23 │ │ │
│615 + 621 + │ │ │ │
│622 + 623 + │ │ │ │
│624 + │ │ │ │
│625 + 626 + │ │ │ │
│627 + 628) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu alte │ │ │ │
│impozite, taxe│24 │ │ │
│şi vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│635) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│c) Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │25 │ │ │
│(ct. 652 + 655│ │ │ │
│+ 658) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│9. Ajustări │ │ │ │
│privind │26 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(rd. 27 - 28) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │27 │ │ │
│(ct. 6812) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │28 │ │ │
│(ct. 7812) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 07 │29 │ │ │
│+ 11 + 12 + 16│ │ │ │
│+ 19 + 22 + │ │ │ │
│26) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│10. PROFITUL │ │ │ │
│SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA DE│ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 6 │30 │ │ │
│- 29) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (29 -│31 │ │ │
│6) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│11. Venituri │ │ │ │
│din interese │ │ │ │
│de participare│32 │ │ │
│(ct. 7611 + │ │ │ │
│7613) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la│33 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│12. Alte │ │ │ │
│dobânzi de │ │ │ │
│încasat şi │34 │ │ │
│venituri │ │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│766) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la│35 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│13. Alte │ │ │ │
│venituri │ │ │ │
│financiare │36 │ │ │
│(ct. 762 + 764│ │ │ │
│+ 765 + 767 + │ │ │ │
│768) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE - │37 │ │ │
│TOTAL (rd. 32 │ │ │ │
│+ 34 + 36) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │X │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│14. Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor│ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │
│a │ │ │ │
│investiţiilor │38 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│deţinute ca │ │ │ │
│active │ │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(rd. 39 - 40) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │39 │ │ │
│(ct. 686) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Venituri (ct. │40 │ │ │
│786) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│15. Dobânzi de│ │ │ │
│plătit şi alte│ │ │ │
│cheltuieli │41 │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│666) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│din care │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │42 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│16. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │43 │ │ │
│(ct. 663 + 664│ │ │ │
│+ 665 + 667 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - │44 │ │ │
│TOTAL (rd. 38 │ │ │ │
│+ 41 + 43) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │X │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 37│45 │ │ │
│- 44) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │46 │ │ │
│44 - 37) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 06│47 │ │ │
│+ 37) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│TOTALE (rd. 29│48 │ │ │
│+ 44) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT│X │ │ │
│(Ă) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 47│49 │ │ │
│- 48) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │50 │ │ │
│48 - 47) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│17. Impozitul │ │ │ │
│pe profit (ct.│51 │ │ │
│691) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│18. Alte │ │ │ │
│impozite (ct. │52 │ │ │
│698) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA NET │ │ │ │
│(Ă) A │X │ │ │
│EXERCIŢIULUI │ │ │ │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 49│53 │ │ │
│- 51 - 52) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │54 │ │ │
│50 + 51 + 52) │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘

"

    3. Anexa nr. B1 „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA B1

    ^1) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil.

┌──────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE PENSII PRIVATE │
│Număr de înregistrare în Registrul │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară│
│............. │
├────────────────┬─────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┴─────┴───────┴───────┤
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie ......... │
├────────────────┬─────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Denumirea │Nr. │Sold la│Sold la│
│indicatorului │rând.│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col. │Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│A. ACTIVE │X │ │
│IMOBILIZATE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│I. IMOBILIZĂRI │X │ │
│FINANCIARE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Titluri │ │ │ │
│imobilizate (ct.│1 │ │ │
│265) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Creanţe │ │ │ │
│imobilizate (ct.│2 │ │ │
│267) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01 la│3 │ │ │
│02) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│B. ACTIVE │X │ │
│CIRCULANTE │ │ │
├────────────────┼─────┼───────────────┤
│I. CREANŢE │X │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Clienţi (ct. │4 │ │ │
│411) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Efecte de │ │ │ │
│primit de la │5 │ │ │
│clienţi (ct. │ │ │ │
│413) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Creanţe - │ │ │ │
│furnizori │6 │ │ │
│debitori (ct. │ │ │ │
│409) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Decontări cu │ │ │ │
│participanţii │7 │ │ │
│(ct. 452) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 267 + 446* │8 │ │ │
│+ 461 + 473* + │ │ │ │
│5187) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 04 la│9 │ │ │
│08) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│II. INVESTIŢII │ │ │
│FINANCIARE PE │X │ │
│TERMEN SCURT │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Investiţii │ │ │ │
│financiare pe │ │ │ │
│termen scurt │10 │ │ │
│(ct. 506 + 508 +│ │ │ │
│5113 + 5114) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│III. CASA ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI│11 │ │ │
│(ct. 5112 + 512 │ │ │ │
│+ 531) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE TOTAL│12 │ │ │
│(rd. 09 + 10 + │ │ │ │
│11) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN│13 │ │ │
│AVANS (ct. 471) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│D. DATORII CE │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │
│DE PÂNĂ LA 1 AN │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Avansuri │ │ │ │
│încasate (ct. │14 │ │ │
│419) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Datorii │ │ │ │
│comerciale (ct. │15 │ │ │
│401 + 408) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Efecte de │16 │ │ │
│plătit (ct. 403)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Sume datorate│ │ │ │
│privind │ │ │ │
│decontările cu │17 │ │ │
│participanţii │ │ │ │
│(ct. 452** + │ │ │ │
│459) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 269 + 446**│ │ │ │
│+ 462 + 463 + │18 │ │ │
│473** + 509 + │ │ │ │
│5186) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 14 la│19 │ │ │
│18) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE,│ │ │ │
│RESPECTIV │20 │ │ │
│DATORII CURENTE │ │ │ │
│NETE (rd. 12 + │ │ │ │
│13 - 19 - 28) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│F. TOTAL ACTIVE │ │ │ │
│MINUS DATORII │21 │ │ │
│CURENTE (rd. 03 │ │ │ │
│+ 20) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│G. DATORII CE │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │X │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │
│MAI MARE DE 1 AN│ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│1. Avansuri │ │ │ │
│încasate (ct. │22 │ │ │
│419) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Datorii │ │ │ │
│comerciale (ct. │23 │ │ │
│401 + 408) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│3. Efecte de │24 │ │ │
│plătit (ct. 403)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│4. Sume datorate│ │ │ │
│privind │ │ │ │
│decontări cu │25 │ │ │
│participanţii │ │ │ │
│(ct. 452** + │ │ │ │
│459) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Alte datorii │ │ │ │
│(ct. 269 + 446**│ │ │ │
│+ 462 + 463 + │26 │ │ │
│473** + 509 + │ │ │ │
│5186) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL (rd. 22 la│27 │ │ │
│26) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│H. VENITURI ÎN │28 │ │ │
│AVANS (ct. 472) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│I. CAPITALURI │ │ │ │
│PROPRII │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│1. Capitalul │ │ │ │
│fondului de │29 │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1017) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve │ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│activităţii │30 │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 106) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│3. Rezultatul │ │ │
│reportat aferent│ │ │
│activităţii │X │ │
│fondurilor de │ │ │
│pensii private │ │ │
│(ct. 1171) │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│Profit (ct. 1171│31 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│1171 - sold │32 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┴───────┤
│4. Rezultatul │ │ │
│reportat │ │ │
│provenit din │ │ │
│corectarea │X │ │
│erorilor │ │ │
│contabile (ct. │ │ │
│1174) │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┬───────┤
│Profit (ct. 1174│33 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│1174 - sold │34 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│5. Profitul sau │ │ │ │
│pierderea │ │ │ │
│exerciţiului │ │ │ │
│financiar (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 121 │35 │ │ │
│- sold creditor)│ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. │ │ │ │
│121 - sold │36 │ │ │
│debitor) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│6. Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │37 │ │ │
│129) │ │ │ │
├────────────────┼─────┼───────┼───────┤
│TOTAL CAPITALURI│ │ │ │
│PROPRII (rd. 29 │ │ │ │
│+ 30 + 31 - 32 +│38 │ │ │
│33 - 34 + 35 - │ │ │ │
│36 - 37) │ │ │ │
└────────────────┴─────┴───────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│*) Solduri debitoare ale conturilor respective; │
│**) Solduri creditoare ale conturilor respective”│
└─────────────────────────────────────────────────┘

"

    4. Anexa nr. B2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA B2

    ^1) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.

┌───────────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE PENSII PRIVATE │
│Număr de înregistrare în Registrul │
│Autorităţii de Supraveghere Financiară │
│......... │
├─────────────────┬──────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┴──────┴──────────────────┤
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├─────────────────┬──────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând ├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col. 2│Col. 3 │Col. 4 │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │X │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│imobilizări │01 │ │ │
│financiare (ct. │ │ │ │
│761) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare pe │02 │ │ │
│termen scurt (ct.│ │ │ │
│762) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din │ │ │ │
│creanţe │03 │ │ │
│imobilizate (ct. │ │ │ │
│763) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Venituri din │ │ │ │
│investiţii │04 │ │ │
│financiare cedate│ │ │ │
│(ct. 764) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Venituri din │05 │ │ │
│dobânzi (ct. 766)│ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Alte venituri │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│inclusiv din │06 │ │ │
│diferenţe de curs│ │ │ │
│valutar (ct. 765 │ │ │ │
│+ 767 + 768) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│7. Venituri din │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │
│specifice │07 │ │ │
│fondului de │ │ │ │
│pensii (ct. 704) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│8. Alte venituri │ │ │ │
│din activitatea │08 │ │ │
│curentă (ct. 754 │ │ │ │
│+ 758) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│TOTAL VENITURI │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA │09 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 01 │ │ │ │
│la 08) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│B. CHELTUIELI DIN│ │ │ │
│ACTIVITATEA │X │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│investiţiile │10 │ │ │
│financiare cedate│ │ │ │
│(ct. 664) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │
│privind dobânzile│11 │ │ │
│(ct. 666) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│3. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│inclusiv din │12 │ │ │
│diferenţe de curs│ │ │ │
│valutar (ct. 663 │ │ │ │
│+ 665 + 667 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele, │ │ │ │
│onorariile şi │ │ │ │
│cotizaţiile (ct. │13 │ │ │
│622), (rd. 13 = │ │ │ │
│13.1 + 13.2 + │ │ │ │
│13.3 + │ │ │ │
│13.4 + 13.5) din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │ │ │ │
│datorate │ │ │ │
│depozitarului │13.1 │ │ │
│(ct. 6221) (rd. │ │ │ │
│13.1 = 13.1.1 + │ │ │ │
│13.1.2 + │ │ │ │
│13.1.3) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.1 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.1│ │ │
│depozitare (ct. │ │ │ │
│62211) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.2 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.2│ │ │
│custodie (ct. │ │ │ │
│62212) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.1.3 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activitatea de │13.1.3│ │ │
│decontare (ct. │ │ │ │
│62213) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.2 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │ │ │ │
│datorate │ │ │ │
│societăţilor de │13.2 │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│investiţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(intermediarilor)│ │ │ │
│(ct. 6222) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.3 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │13.3 │ │ │
│onorariile de │ │ │ │
│audit (ct. 6223) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.4 Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele │13.4 │ │ │
│administratorului│ │ │ │
│(ct. 6224) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│4.5 Alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│comisioanele, │13.5 │ │ │
│onorariile şi │ │ │ │
│cotizaţiile (ct. │ │ │ │
│6229) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │
│bancare şi │14 │ │ │
│asimilate (ct. │ │ │ │
│627) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli │ │ │ │
│privind alte │ │ │ │
│servicii │15 │ │ │
│executate de │ │ │ │
│terţi (ct. 628) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│7. Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite, │ │ │ │
│taxe şi │16 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct. │ │ │ │
│635) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din │ │ │ │
│activitatea │17 │ │ │
│curentă (ct. 654 │ │ │ │
│+ 658) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│TOTAL CHELTUIELI │ │ │ │
│DIN ACTIVITATEA │18 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 10 │ │ │ │
│la 17) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│C. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │X │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│- profit (rd. 09 │19 │ │ │
│- 18) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│- pierdere (rd. │20 │ │ │
│18 - 09) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│D. TOTAL VENITURI│21 │ │ │
│(rd. 09) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│E. TOTAL │ │ │ │
│CHELTUIELI (rd. │22 │ │ │
│18) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│F. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │X │ │ │
│FINANCIAR (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 21 - │23 │ │ │
│22) │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 22 │24 │ │ │
│- 21) │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘

"

    5. Anexa nr. D1 „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA D1

    ^1) Anexa nr. D1 este reprodusă în facsimil.

┌───────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN │
│SISTEMUL DE PENSII PRIVATE │
├───────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────┤
│Situaţia activelor, datoriilor şi │
│capitalurilor proprii │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────────┬────┬───────┬───────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│ │Nr. │Sold la│Sold la│
│Denumire indicator│rând│01.01.N│30.06.N│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│A. ACTIVE │ │ │ │
│IMOBILIZATE (rd. 2│1 │ │ │
│+ 5 + 10) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│NECORPORALE (rd. 3│2 │ │ │
│+ 4) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Cheltuieli de │ │ │ │
│constituire (ct. │3 │ │ │
│201 - 2801) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Concesiuni, │ │ │ │
│licenţe, drepturi │ │ │ │
│şi active │ │ │ │
│similare, dacă │ │ │ │
│acestea au fost │ │ │ │
│achiziţionate cu │4 │ │ │
│titlu oneros şi │ │ │ │
│alte imobilizări │ │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│205 + 208 - 2805 -│ │ │ │
│2808 - 2905 - │ │ │ │
│2908) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│CORPORALE (rd. 6 +│5 │ │ │
│7 + 8 + 9) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Terenuri, │ │ │ │
│amenajări de │ │ │ │
│terenuri şi │ │ │ │
│construcţii (ct. │6 │ │ │
│211 + 212 - 2811 -│ │ │ │
│2812 - 2911 - │ │ │ │
│2912) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Mijloace de │ │ │ │
│transport (ct. 213│7 │ │ │
│+ 223 - 2813 - │ │ │ │
│2913) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Mobilier, │ │ │ │
│aparatură │ │ │ │
│birotică, │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │
│protecţie a │ │ │ │
│valorilor umane şi│8 │ │ │
│materiale şi alte │ │ │ │
│active │ │ │ │
│corporale (ct. 214│ │ │ │
│+ 224 - 2814 - │ │ │ │
│2914) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Avansuri şi │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs │9 │ │ │
│de execuţie (ct. │ │ │ │
│231 - 2931) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│FINANCIARE (rd. 11│10 │ │ │
│+ 12) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Alte titluri │ │ │ │
│imobilizate (ct. │11 │ │ │
│265 - 2965) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Creanţe │ │ │ │
│imobilizate (ct. │12 │ │ │
│267 - 2967) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│B. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE (rd. 14│13 │ │ │
│+ 17 + 20 + 21) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. MATERIALE │ │ │ │
│CONSUMABILE (rd. │14 │ │ │
│15 + 16) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Materiale │ │ │ │
│consumabile şi │ │ │ │
│materiale de │ │ │ │
│natura obiectelor │15 │ │ │
│de inventar (ct. │ │ │ │
│302 + 303 + 322 + │ │ │ │
│323 - │ │ │ │
│3921 - 3922) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Avansuri pentru│ │ │ │
│achiziţia de │ │ │ │
│materiale │16 │ │ │
│consumabile (ct. │ │ │ │
│409) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│II. CREANŢE (rd. │17 │ │ │
│18 + 19) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Sume de încasat│ │ │ │
│de la │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi │ │ │ │
│furnizorii de │18 │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│autorizaţi de │ │ │ │
│A.S.F. (ct. 411 + │ │ │ │
│413 + 418 + 452** │ │ │ │
│- 4911 - 4912) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Alte creanţe │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282 + │ │ │ │
│431** + 436** + │ │ │ │
│437** + 4382 + │ │ │ │
│444** + 445 + │19 │ │ │
│446** + 447** + │ │ │ │
│4482 + │ │ │ │
│461 + 473** - 496 │ │ │ │
│+ 5182) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│III. INVESTIŢII PE│ │ │ │
│TERMEN SCURT (ct. │20 │ │ │
│505 + 506 + 508 - │ │ │ │
│595 - 596 - 598) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│IV. CASĂ ŞI │ │ │ │
│CONTURI LA BĂNCI │21 │ │ │
│(ct. 512 + 531 + │ │ │ │
│532 + 542) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│C. CHELTUIELI ÎN │22 │ │ │
│AVANS (ct. 471) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│D. DATORII CARE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ DE│23 │ │ │
│PÂNĂ LA UN AN (rd │ │ │ │
│24 + 25 + 26 + │ │ │ │
│27 + 28 + 29 + 30)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzi din │ │ │ │
│emisiunea de │24 │ │ │
│obligaţiuni (ct. │ │ │ │
│161 + 1681 - 169) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│financiare (ct. │25 │ │ │
│162 + 167 + 1682 +│ │ │ │
│519) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate │ │ │ │
│pentru achiziţii │ │ │ │
│de bunuri şi │ │ │ │
│servicii legate de│ │ │ │
│administrarea şi │ │ │ │
│funcţionarea │26 │ │ │
│Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. 401 +│ │ │ │
│404 + 408) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de │ │ │ │
│plătit (ct. 403 + │27 │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Decontări între│ │ │ │
│Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private, │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│şi furnizorii de │ │ │ │
│pensii private şi/│28 │ │ │
│sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontările │ │ │ │
│interne │ │ │ │
│înregistrate la │ │ │ │
│nivelul Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│452***) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│cu titlu de │ │ │ │
│compensaţie pentru│ │ │ │
│pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi│29 │ │ │
│/sau │ │ │ │
│beneficiarilor la │ │ │ │
│fondurile │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│(ct. 459) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datoriile│ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datoriile privind │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1687*│ │ │ │
│+ 269 + 419 + │ │ │ │
│421 + 423 + 426 + │30 │ │ │
│427 + 4281 + │ │ │ │
│431*** + 436*** + │ │ │ │
│437*** + 4381 + │ │ │ │
│444*** + 446*** + │ │ │ │
│447*** + 4481 + │ │ │ │
│462 + 473*** + 509│ │ │ │
│+ 5181) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│E. ACTIVE │ │ │ │
│CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII │ │ │ │
│CURENTE NETE = │ │ │ │
│Active circulante │ │ │ │
│(rd. 13) + │ │ │ │
│Cheltuieli în │ │ │ │
│avans (rd. 22) - │31 │ │ │
│Datorii care │ │ │ │
│trebuie plătite │ │ │ │
│într-o perioadă de│ │ │ │
│până la un an (rd.│ │ │ │
│23) - Venituri │ │ │ │
│înregistrate în │ │ │ │
│avans*1 (rd. 42) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│F. ACTIVE MINUS │ │ │ │
│DATORII CURENTE = │ │ │ │
│Active imobilizate│ │ │ │
│(rd. 1) + Active │32 │ │ │
│circulante nete, │ │ │ │
│respectiv │ │ │ │
│datorii curente │ │ │ │
│nete (rd. 31) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│G. DATORII CARE │ │ │ │
│TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ │33 │ │ │
│MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
│(rd 34 + 35 + 36 +│ │ │ │
│37 + 38 + 39 + 40)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzi din │ │ │ │
│emisiunea de │34 │ │ │
│obligaţiuni (ct. │ │ │ │
│161 + 1681 - 169) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Sume datorate │ │ │ │
│instituţiilor │ │ │ │
│financiare (ct. │35 │ │ │
│162 + 167 + 1682 +│ │ │ │
│519) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Sume datorate │ │ │ │
│pentru achiziţii │ │ │ │
│de bunuri şi │ │ │ │
│servicii legate de│ │ │ │
│administrarea şi │ │ │ │
│funcţionarea │36 │ │ │
│Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. 401 +│ │ │ │
│404 + 408) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Efecte de │ │ │ │
│plătit (ct. 403 + │37 │ │ │
│405) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Decontări între│ │ │ │
│Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private, │ │ │ │
│administratorii de│ │ │ │
│fonduri de pensii │ │ │ │
│private şi │ │ │ │
│furnizorii de │ │ │ │
│pensii private şi/│38 │ │ │
│sau terţi, precum │ │ │ │
│şi decontările │ │ │ │
│interne │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │
│la nivelul │ │ │ │
│Fondului de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│452***) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. Sume datorate │ │ │ │
│cu titlu de │ │ │ │
│compensaţie pentru│ │ │ │
│pierderile │ │ │ │
│participanţilor şi│39 │ │ │
│/sau │ │ │ │
│beneficiarilor la │ │ │ │
│fondurile │ │ │ │
│de pensii private │ │ │ │
│(ct. 459) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│7. Alte datorii, │ │ │ │
│inclusiv datoriile│ │ │ │
│fiscale şi │ │ │ │
│datoriile privind │ │ │ │
│asigurările │ │ │ │
│sociale (ct. 1687*│ │ │ │
│+ 269 + 419 + 421 │ │ │ │
│+ │40 │ │ │
│423 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281 + 431*** + │ │ │ │
│436 *** + 437*** +│ │ │ │
│4381 + 444*** + │ │ │ │
│446*** + 447*** + │ │ │ │
│4481 + 462 + │ │ │ │
│473*** + 509 + │ │ │ │
│5181) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│H. PROVIZIOANE │41 │ │ │
│(ct. 151) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│I. VENITURI ÎN │ │ │ │
│AVANS (ct. 472 + │42 │ │ │
│475) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│J. CAPITAL ŞI │43 │x │x │
│REZERVE │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│44 │ │ │
│private (ct. 102) │ │ │ │
│(rd. 45 + 46 + 47 │ │ │ │
│+ 48 + 49 + │ │ │ │
│50) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.1. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│45 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din contribuţii │ │ │ │
│(ct. 1021) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.2. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din penalităţi de │ │ │ │
│întârziere │ │ │ │
│pentru neachitarea│46 │ │ │
│la termen a │ │ │ │
│contribuţiilor │ │ │ │
│datorate Fondului │ │ │ │
│de garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de │ │ │ │
│pensii private │ │ │ │
│(ct. 1022) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.3. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│47 │ │ │
│din sume rezultate│ │ │ │
│din │ │ │ │
│fructificarea │ │ │ │
│disponibilităţilor│ │ │ │
│plasate (ct. 1023)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.4. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│48 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din recuperarea │ │ │ │
│creanţelor │ │ │ │
│(ct. 1024) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.5. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│ │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din donaţii, │49 │ │ │
│sponsorizări, │ │ │ │
│asistenţă tehnică,│ │ │ │
│fonduri │ │ │ │
│nerambursabile │ │ │ │
│(ct. 1025) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│1.6. Fondul de │ │ │ │
│garantare a │ │ │ │
│drepturilor din │ │ │ │
│sistemul de pensii│50 │ │ │
│private constituit│ │ │ │
│din alte resurse │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 1026) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│2. Rezerve (ct. │51 │ │ │
│106) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│3. Rezerve din │ │ │ │
│reevaluare (ct. │52 │ │ │
│105) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│4. Rezultatul │53 │x │x │
│reportat (ct. 117)│ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 117 - │54 │ │ │
│sold creditor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 117 │55 │ │ │
│- sold debitor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│5. Rezultatul │ │ │ │
│exerciţiului │56 │x │x │
│financiar (ct. │ │ │ │
│121) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Profit (ct. 121 - │57 │ │ │
│sold creditor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Pierdere (ct. 121 │58 │ │ │
│- sold debitor) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│Repartizarea │ │ │ │
│profitului (ct. │59 │ │ │
│129) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│6. TOTAL │ │ │ │
│CAPITALURI PROPRII│ │ │ │
│(rd. 44 + 51 + 52 │60 │ │ │
│+ 54 - 55 + 57 - │ │ │ │
│58 - 59) │ │ │ │
├──────────────────┼────┼───────┼───────┤
│*1 Sume de reluat │ │ │ │
│la venituri într-o│ │ │ │
│perioadă de până │ │ │ │
│într-un an. │ │ │ │
└──────────────────┴────┴───────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
├───────────────────────┴─────────────────────────┤
│* Conturi de repartizat după natura elementelor │
│respective. │
│** Solduri debitoare ale conturilor respective. │
│*** Solduri creditoare ale conturilor │
│respective.” │
└─────────────────────────────────────────────────┘

"

    6. Anexa nr. D2 „Contul de profit şi pierdere“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA D2

    ^1) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.

┌──────────────────────────────────────┐
│FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN │
│SISTEMUL DE PENSII PRIVATE │
├──────────────┬────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┴────┴──────────────────┤
│Contul de profit şi pierdere │
│la data de 30 iunie ......... │
├──────────────┬────┬──────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │ │perioadei de │
│Denumire │Nr. │raportare │
│indicator │rând├──────────┬───────┤
│ │ │Precedentă│Curentă│
│ │ │(lei) │(lei) │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Col. 1 │Col.│Col. 3 │Col. 4 │
│ │2 │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│A. VENITURI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │1 │ │ │
│CURENTĂ (rd. 2│ │ │ │
│+ 3 + 4 + 5 + │ │ │ │
│6 + 7 + 8 + 9)│ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│1. Venituri │ │ │ │
│din comisioane│ │ │ │
│specifice │ │ │ │
│Fondului de │ │ │ │
│garantare a │2 │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│din sistemul │ │ │ │
│de pensii │ │ │ │
│private (ct. │ │ │ │
│704) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│2. Venituri │ │ │ │
│din │ │ │ │
│imobilizări │3 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 761) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│3. Venituri │ │ │ │
│din investiţii│ │ │ │
│pe termen │4 │ │ │
│scurt (ct. │ │ │ │
│762) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│4. Venituri │ │ │ │
│din sconturi │5 │ │ │
│obţinute (ct. │ │ │ │
│767) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5. Venituri │ │ │ │
│din investiţii│ │ │ │
│financiare │6 │ │ │
│cedate (ct. │ │ │ │
│764) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│6. Venituri │ │ │ │
│din diferenţe │ │ │ │
│de curs │7 │ │ │
│valutar (ct. │ │ │ │
│765) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│7. Venituri │ │ │ │
│din dobânzi │8 │ │ │
│(ct. 766) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│8. Alte │ │ │ │
│venituri din │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│curentă (ct. │9 │ │ │
│768 + 751 + │ │ │ │
│752 + 755 + │ │ │ │
│758) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│B. CHELTUIELI │ │ │ │
│DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │10 │ │ │
│CURENTĂ (rd. │ │ │ │
│11 + 12 + 13 +│ │ │ │
│14 + 15 + 29) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│1. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│investiţii │11 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│cedate (ct. │ │ │ │
│664) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│2. Cheltuieli │ │ │ │
│din diferenţe │ │ │ │
│de curs │12 │ │ │
│valutar (ct. │ │ │ │
│665) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli │ │ │ │
│privind │13 │ │ │
│dobânzile (ct.│ │ │ │
│666) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│4. Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│financiare şi │14 │ │ │
│investiţiile │ │ │ │
│pe termen │ │ │ │
│scurt (ct. 686│ │ │ │
│- 786) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din│ │ │ │
│activitatea │15 │ │ │
│curentă (rd. │ │ │ │
│16 + 17 + 20) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.1. │ │ │ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│consumabile, │ │ │ │
│materialele de│ │ │ │
│natura │ │ │ │
│obiectelor de │ │ │ │
│inventar, │ │ │ │
│materiale │16 │ │ │
│nestocate, │ │ │ │
│energie, apă │ │ │ │
│şi alte │ │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│similare (ct. │ │ │ │
│602 + 603 + │ │ │ │
│604 + 605 + │ │ │ │
│608 - 609 - │ │ │ │
│741) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.2. │ │ │ │
│Cheltuieli cu │17 │ │ │
│personalul │ │ │ │
│(rd. 18 + 19) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│a) Salarii şi │ │ │ │
│indemnizaţii │18 │ │ │
│(ct. 641 + │ │ │ │
│642) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli │ │ │ │
│cu asigurările│ │ │ │
│şi protecţia │19 │ │ │
│socială (ct. │ │ │ │
│645 + 646) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3. Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │20 │ │ │
│(rd. 21 + 24 +│ │ │ │
│25 + 26 + 27 +│ │ │ │
│28) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.1 Ajustări│ │ │ │
│de valoare │21 │ │ │
│(rd. 22 + 23) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│corporale şi │22 │ │ │
│imobilizările │ │ │ │
│necorporale │ │ │ │
│(ct. 6811 + │ │ │ │
│6813 - 7813) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de│ │ │ │
│valoare │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│activele │23 │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(ct. 654 + │ │ │ │
│6814 - 754 - │ │ │ │
│7814) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.2 │ │ │ │
│Cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│privind │24 │ │ │
│provizioanele │ │ │ │
│(ct. │ │ │ │
│6812-7812) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.3 │ │ │ │
│Cheltuieli │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe (ct. │ │ │ │
│611 + 612 + │25 │ │ │
│613 + 614 + │ │ │ │
│615 + 621 + │ │ │ │
│622 + 623 + │ │ │ │
│624 + 625 + │ │ │ │
│626 + 627) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.4 │ │ │ │
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite,│ │ │ │
│taxe şi │26 │ │ │
│vărsăminte │ │ │ │
│asimilate (ct.│ │ │ │
│635) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.5 Alte │ │ │ │
│cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare │27 │ │ │
│(ct. 655 + │ │ │ │
│658) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│5.3.6 Alte │ │ │ │
│cheltuieli cu │ │ │ │
│serviciile │28 │ │ │
│executate de │ │ │ │
│terţi (ct. │ │ │ │
│628) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│6. Alte │ │ │ │
│cheltuieli din│ │ │ │
│pierderi din │ │ │ │
│creanţe, │ │ │ │
│precum şi alte│29 │ │ │
│cheltuieli │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(ct. 663 + │ │ │ │
│668) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│C. REZULTATUL │ │ │ │
│DIN │30 │x │x │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 1 │31 │ │ │
│- 10) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │32 │ │ │
│10 - 1) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│D. TOTAL │ │ │ │
│VENITURI (rd. │33 │ │ │
│1) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│E. TOTAL │ │ │ │
│CHELTUIELI │34 │ │ │
│(rd. 10) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│F. REZULTATUL │ │ │ │
│EXERCIŢIULUI │35 │x │x │
│FINANCIAR │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 33│36 │ │ │
│- 34) │ │ │ │
├──────────────┼────┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │37 │ │ │
│34 - 33) │ │ │ │
└──────────────┴────┴──────────┴───────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ÎNTOCMIT, │
│ │Numele şi prenumele │
│ADMINISTRATOR, │_______________ │
│Numele şi prenumele │Calitatea │
│_______________ │_________________________│
│Semnătura │Semnătura │
│_______________________│________________________ │
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional” │
└───────────────────────┴─────────────────────────┘

"    ART. II
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exerciţiului financiar 2019.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 25 iunie 2019.
    Nr. 17.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice