Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 13 din 9 mai 2019  privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate  şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 13 din 9 mai 2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 395 din 21 mai 2019
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 258 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 94 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 250 şi 251 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale art. 51 alin. (4)-(6) şi ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (7) şi (8), ale art. 35,art. 81 alin. (2) şi (3) şi ale art. 83 lit. d) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51,art. 173 alin. (1) lit. k) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 8.05.2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă stabileşte cadrul normativ unitar de auditare a situaţiilor financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., de către auditori financiari şi firme de audit, precum şi unele dispoziţii privind comitetul de audit.
    (2) Entităţile care intră sub incidenţa prevederilor prezentei norme sunt:
    a) societăţi de servicii de investiţii financiare;
    b) societăţi de administrare a investiţiilor;
    c) administratori de fonduri de investiţii alternative;
    d) organisme de plasament colectiv;
    e) operatori de piaţă;
    f) depozitari centrali;
    g) case de compensare şi contrapărţi centrale;
    h) Fondul de compensare a investitorilor;
    i) societăţi de asigurare şi/sau reasigurare;
    j) fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora;
    k) fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora.

    (3) Sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor prezentei norme:
    a) intermediarii principali care desfăşoară activitate de distribuţie a produselor de asigurare şi reasigurare cărora le revine obligaţia auditării situaţiilor financiare anuale potrivit criteriilor de mărime stabilite în conformitate cu reglementările contabile specifice;
    b) agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi să desfăşoare activităţi pe piaţa sistemului de pensii private conform prevederilor legale aplicabile.

    (4) Obligaţia desemnării unei firme de audit avizate de către A.S.F. în conformitate cu prevederile prezentei norme nu se aplică următoarelor entităţi:
    a) societăţilor de servicii de investiţii financiare prevăzute la art. 47 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, care înregistrează o medie a activelor în custodie la sfârşitul ultimelor 4 trimestre anterioare încheierii contractului de audit financiar mai mică de 30 milioane euro;
    b) societăţilor de servicii de investiţii financiare prevăzute la art. 47 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare;
    c) societăţilor de administrare a investiţiilor care nu desfăşoară activităţile prevăzute de art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi care înregistrează o medie a activelor în administrare la sfârşitul ultimelor 4 trimestre anterioare încheierii contractului de audit financiar mai mică de 15 milioane euro;
    d) administratorilor de fonduri de investiţii alternative (A.F.I.A.) pentru care A.S.F. îndeplineşte rolul de autoritate competentă conform prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, care nu desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5 alin. (5) din aceeaşi lege şi care înregistrează o medie a activelor totale în administrare la sfârşitul ultimelor 4 trimestre anterioare încheierii contractului de audit financiar mai mică de 15 milioane euro.

    (5) Auditarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate pentru entităţile prevăzute la alin. (4) se efectuează de către auditori financiari înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare A.S.P.A.A.S., care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6).
    (6) Auditorii financiari prevăzuţi la alin. (5) trebuie să fie auditori financiari activi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cu experienţă de minimum 4 ani în domeniul auditului financiar şi care au urmat cursuri de pregătire profesională organizate de către autoritatea competentă în domeniu.
    (7) Entităţile menţionate la alin. (4) pot desemna pentru realizarea auditului statutar şi firme de audit avizate de către A.S.F., precum şi alte firme de audit care nu au fost avizate de către A.S.F., dar al căror responsabil cu misiunea de audit îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (6).

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, precum şi următoarele semnificaţii:
    1. actuar - membru activ înregistrat în Registrul actuarilor, în conformitate cu prevederile legale;
    2. legături strânse - definite în sensul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piaţă (regulamentul privind abuzul de piaţă) şi de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a directivelor 2003/124/CE,2003/125/CE şi 2004/72/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014;
    3. piaţă supravegheată - pieţele supravegheate de către A.S.F., respectiv piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, piaţa asigurărilor-reasigurărilor şi piaţa sistemului de pensii private;
    4. sectoare de supraveghere financiară - sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private;
    5. Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R. - definită în sensul prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 3
    A.S.F. poate impune entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuarea unui audit financiar şi în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 1 alin. (1), după caz.

    ART. 4
    Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează audit statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia respectării prevederilor prezentei norme, precum şi a legislaţiei aplicabile în domeniul auditului financiar.

    CAP. II
    Avizarea firmei de audit
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii pentru avizarea firmei de audit
    ART. 5
    (1) Firmele de audit care îşi manifestă intenţia de a audita situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a solicita avizarea de către A.S.F. în acest sens.
    (2) Firmele de audit prevăzute la alin. (1) trebuie să nu se afle în situaţia de a solicita o nouă avizare după ce le-a fost retrasă avizarea în condiţiile prevăzute la art. 19 lit. a) şi f).

    ART. 6
    (1) În scopul avizării prevăzute la art. 5, firma de audit trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie înregistrată ca firmă de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., în conformitate cu reglementările legale în vigoare, şi să deţină experienţă în exercitarea profesiei de minimum 4 ani;
    b) să fi asigurat respectarea standardelor profesionale la un nivel corespunzător, iar practicile de audit adoptate să fie cel puţin la un nivel acceptabil aşa cum este prevăzut de reglementările A.S.P.A.A.S. în vigoare;
    c) activitatea desfăşurată în domeniul auditului financiar şi responsabilităţile exercitate în cadrul acesteia să conducă la concluzia că are o bună reputaţie profesională locală sau internaţională, după caz, şi experienţă în domeniul ce va fi supus auditului financiar;
    d) să fi funcţionat minimum 4 ani în ultimii 5 ani anteriori datei solicitării avizării, cu excepţia persoanelor juridice rezultate dintro fuziune/divizare, caz în care acest termen include şi funcţionarea persoanei/persoanelor juridice din care acestea provin;
    e) să nu fi fost sancţionată disciplinar printr-o decizie rămasă definitivă în ultimii 3 ani de către autorităţile competente care supraveghează activitatea acestora;
    f) să nu fi fost sancţionată de către autorităţile române sau străine din domeniul financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar-bancar ori cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de activităţi în ultimii 10 ani;
    g) să aibă încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională în vigoare, în conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de către autoritatea în domeniu;
    h) să nu se afle într-o situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;
    i) să dispună de minimum 3 auditori financiari activi angajaţi, înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S.;
    j) să aibă în componenţa echipei de audit un expert în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“ în conformitate cu reglementările în materie;
    k) să aibă în componenţa echipei de audit cel puţin un actuar, pentru efectuarea auditului statutar la entităţile care activează pe piaţa asigurărilor-reasigurărilor şi, dacă este cazul, şi pentru misiunile de audit efectuate la entităţi care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    (2) Deţinerea unui contract de asigurare de răspundere civilă profesională prevăzut la alin. (1) lit. g) este obligatorie pentru întreaga durată a efectuării misiunilor de audit statutar pentru entităţile reglementate de A.S.F. A.S.F. nu îşi asumă responsabilitatea privind conformitatea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise în acest sens.
    (3) Partenerul-cheie de audit trebuie să fie auditor financiar activ înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f).
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică firmelor de audit care şiau manifestat intenţia de a efectua auditul statutar la entităţile care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Documentaţia necesară avizării firmei de audit
    ART. 7
    În vederea avizării de către A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 5, firmele de audit trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 prin depunerea la A.S.F. a următoarelor documente:
    a) document eliberat de către A.S.P.A.A.S./C.A.F.R. care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), după caz;
    b) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;
    c) document eliberat de A.S.P.A.A.S./C.A.F.R. care să cuprindă referiri la ultima inspecţie efectuată, după caz;
    d) contract de asigurare de răspundere civilă profesională, valabil la data depunerii documentaţiei, în copie;
    e) cazier judiciar şi cazier fiscal, în original;
    f) dovada achitării taxei de avizare în condiţiile prevăzute de reglementările privind veniturile A.S.F.;
    g) pentru partenerul-cheie de audit: curriculum vitae, semnat şi datat, document prin care se atestă calitatea de auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., în categoria auditorilor financiari activi, declaraţia prevăzută la lit. k), precum şi o declaraţie completată în forma prezentată în anexa nr. 3;
    h) lista auditorilor financiari angajaţi cu contract individual de muncă, înregistraţi în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de A.S.P.A.A.S., la rubrica activi, pentru care se va prezenta şi dovada deţinerii calităţii de angajat, respectiv copia contractului individual de muncă;
    i) contract individual de muncă/contract de prestări de servicii şi curriculum vitae pentru actuar, în copie;
    j) contract individual de muncă/contract de prestări de servicii şi certificat CISA pentru expertul în auditarea sistemelor informatice, în copie;
    k) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 alin. (1) lit. e);
    l) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în forma prezentată în anexele nr. 2, 3 şi 4, după caz, în funcţie de cerinţele fiecărui sector de supraveghere financiară;
    m) chestionar, completat în forma prezentată în anexa nr. 5.


    ART. 8
    (1) Documentaţia prevăzută la art. 7 se depune la Registratura A.S.F. şi este însoţită de o cerere întocmită în conformitate cu anexa nr. 1.
    (2) În situaţia în care firma de audit a fost avizată pentru efectuarea auditului statutar în cadrul unui sector de supraveghere financiară şi îşi manifestă intenţia de a fi avizată pentru efectuarea auditului statutar şi în cadrul celorlalte sectoare de supraveghere financiară, aceasta transmite, în vederea avizării, cererea întocmită conform anexei nr. 1, însoţită doar de documentele solicitate de acele sectoare de supraveghere financiară.
    (3) A.S.F. poate respinge motivat solicitările de avizare menţionate la alin. (2) dacă constată că nu sunt asigurate corespunzător cerinţele necesare de profesionalism, experienţă şi/sau bună reputaţie raportate la dimensiunea, importanţa şi complexitatea entităţilor care ar urma să fie auditate.

    ART. 9
    (1) Pentru firma de audit avizată care îşi manifestă intenţia de a efectua auditul statutar la încă o entitate care activează pe aceeaşi piaţă financiară, documentaţia prevăzută la art. 7 va fi înlocuită cu chestionarul pentru firma de audit prevăzut în anexa nr. 5 şi cu declaraţiile prevăzute în anexele nr. 2, 3 şi 4, după caz, însoţite de documentele doveditoare pentru situaţia în care au intervenit modificări.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică firmelor de audit care efectuează auditul statutar la entităţile care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    SECŢIUNEA a 3-a

    Analiza solicitării de avizare a firmelor de audit de către A.S.F.
    ART. 10
    Emiterea de către A.S.F. a avizului pentru firmele de audit se efectuează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei complete a acestora.

    ART. 11
    (1) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de completare şi/sau înlocuire şi/sau modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 10. Depunerea documentelor suplimentare nu poate fi efectuată mai târziu de 30 de zile de la data solicitării A.S.F.; în caz contrar, se consideră că firma de audit a renunţat la solicitare.
    (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, precum şi în lipsa unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

    ART. 12
    Pe parcursul analizării documentaţiei A.S.F. poate solicita A.S.P.A.A.S. informaţii suplimentare cu privire la firmele de audit care solicită avizarea de către A.S.F.

    ART. 13
    (1) Neîndeplinirea condiţiilor de avizare prevăzute în prezenta normă conduce la respingerea cererii pentru avizare ca firmă de audit la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (2) Decizia A.S.F. de respingere, scrisă şi motivată, se comunică firmei de audit în termen de maximum 7 zile de la data emiterii acesteia şi poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    O nouă solicitare de avizare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    ART. 15
    Orice modificare a informaţiilor şi/sau a documentelor care au stat la baza avizării firmei de audit va fi comunicată A.S.F. de către aceasta, în termen de maximum 15 zile de la data când a avut loc modificarea.

    ART. 16
    (1) Ulterior avizării de către A.S.F., firma de audit are obligaţia să notifice semnarea contractelor de audit statutar în termen de maximum 15 zile de la data încheierii acestor contracte, cu completarea declaraţiilor şi chestionarului prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, respectiv anexa nr. 5 ale prezentei norme, în cazul în care au intervenit modificări ale informaţiilor prezentate la avizare. În situaţia în care nu au intervenit modificări, firma de audit transmite A.S.F. o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, în acest sens.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică firmelor de audit care efectuează audit statutar la entităţile care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    ART. 17
    (1) Firmele de audit avizate de către A.S.F. sunt incluse în cadrul listelor publicate pe site-ul A.S.F. pentru fiecare sector de supraveghere financiară.
    (2) A.S.F. actualizează la finalul fiecărei luni calendaristice listele firmelor de audit prevăzute la alin. (1).

    ART. 18
    (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia desemnării firmei de audit din cadrul listelor menţionate la art. 17 şi notificării A.S.F. în acest sens.
    (2) În cazul schimbării firmei de audit/desemnării unei noi firme de audit entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) transmit A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la data adoptării hotărârii, o notificare în care se precizează motivele schimbării firmei de audit, precum şi denumirea firmei de audit desemnate.

    ART. 19
    A.S.F. retrage avizul acordat firmei de audit care efectuează audit statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarele condiţii:
    a) dacă acesta a fost obţinut pe baza unor informaţii sau documente false, eronate care au indus în eroare A.S.F.;
    b) dacă firmei de audit i-a fost retrasă autorizarea de către A.S.P.A.A.S. ulterior obţinerii avizării;
    c) la cererea expresă a A.S.P.A.A.S. sau la solicitarea firmei de audit susţinută de o fundamentare întemeiată;
    d) în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza avizării respectivei firme de audit;
    e) dacă firma de audit nu a sesizat A.S.F. privind cauza/cauzele care a/au condus la situaţia în care entitatea supusă auditului statutar a intrat în procedură de administrare specială, dacă aceasta/acestea erau în aria de cuprindere a activităţii de audit statutar desfăşurate;
    f) în cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme aduse la cunoştinţă de către A.S.F. şi neremediate.


    ART. 20
    Auditorii financiari şi firmele de audit care auditează entităţile prevăzute la art. 1 alin. (4) au obligaţia notificării A.S.F. a contractelor de audit statutar, în termen de maximum 15 zile de la data încheierii acestora.

    CAP. III
    Alte dispoziţii privind auditorii financiari şi firmele de audit
    ART. 21
    Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează audit statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a se asigura că sunt respectate următoarele dispoziţii, inclusiv cele referitoare la partenerii-cheie şi actuarii acestora, după caz:
    a) perioada de auditare a unei entităţi de către acelaşi auditor financiar sau firmă de audit este de maximum 5 ani consecutivi, perioadă care poate fi prelungită o singură dată la solicitarea fundamentată a entităţii auditate, însoţită de o recomandare din partea A.S.P.A.A.S., pentru o perioadă de maximum 2 ani. Consiliul A.S.F. se va pronunţa asupra solicitării;
    b) auditorii financiari sau firmele de audit care în timpul exercitării atribuţiilor într-o entitate prevăzută la art. 1 alin. (2), ce are legături strânse cu o altă societate la care aceştia efectuează audit financiar, au obligaţia să informeze A.S.F. despre aspectele care au legătură cu societatea auditată, la solicitarea A.S.F. sau la momentul constatării aspectelor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b) şi c);
    c) orice înlocuire a partenerului-cheie de audit în cadrul perioadei în care entitatea auditată are un contract încheiat cu firma de audit va fi notificată atât entităţii auditate, cât şi A.S.F., în termen de maximum 5 zile de la producerea acesteia. Notificarea va fi însoţită de documentele aferente conform prevederilor art. 7;
    d) partenerul-cheie de audit are obligaţia de a aloca resurse suficiente actuarului desemnat în echipa de audit astfel încât să se asigure calitatea misiunii de audit efectuate cu respectarea cerinţelor standardelor de audit. Un actuar care acceptă o lucrare în cadrul misiunii de audit trebuie să respecte standardele profesionale şi de etică ale profesiei de actuar, având obligaţia de a aloca timp suficient pentru a nu afecta calitatea analizelor actuariale necesare îndeplinirii misiunii de audit. Actuarul desemnat în echipa de audit nu poate accepta participarea în cadrul misiunilor de audit dacă bugetul propriu de timp nu îi permite alocarea timpului necesar îndeplinirii corecte şi la timp a lucrărilor care îi revin. Actuarului nu i se permite participarea la două sau mai multe misiuni de audit în acelaşi timp;
    e) partenerul-cheie de audit nu poate ocupa un post de conducere în cadrul entităţii auditate înainte de scurgerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la data demisiei sau finalizării contractului cu respectiva entitate;
    f) din echipa de audit nu poate face parte în calitate de actuar o persoană care se află într-o relaţie contractuală de tip angajat/colaborator cu o societate de asigurare şi/sau reasigurare autorizată în România, cu fonduri de pensii administrate privat şi administratorii acestora, cu fonduri de pensii facultative şi administratorii acestora sau cu orice altă entitate care indiferent de obiectul de activitate face parte din acelaşi grup cu entitatea supusă auditului statutar;
    g) auditorul financiar sau firma de audit nu poate delega răspunderea privind activitatea specifică, iar încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu îl/o exonerează de răspundere.


    ART. 22
    (1) Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia întocmirii unui raport de audit în conformitate cu standardele internaţionale de audit.
    (2) Raportul de audit trebuie să fie datat, semnat în conformitate cu legislaţia în materie de audit statutar în vigoare, să conţină în clar numele persoanei care l-a întocmit, precum şi numărul individual de înregistrare în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit.
    (3) Firmele de audit care auditează situaţiile financiare anuale ale administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi situaţiile financiare anuale ale unui fond de pensii administrat privat/fond de pensii facultative au obligaţia completării machetelor privind rapoartele de audit prevăzute în anexele nr. 6, 7 şi 8.

    ART. 23
    Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să respecte următoarele dispoziţii privind încheierea contractului de audit şi onorariile de audit:
    a) contractul de audit se încheie până la data de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care contractul de audit se încheie pentru o perioadă mai mare de un an, încheierea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 21 lit. a);
    b) pentru fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative şi administratorii de fonduri de pensii private, contractul de audit se încheie până la data de 30 septembrie a anului în curs astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. În situaţia în care contractul de audit se încheie pentru o perioadă mai mare de un an, încheierea acestuia se face cu respectarea prevederilor art. 21 lit. a);
    c) preţul contractului de audit se stabileşte în moneda agreată între părţi, cu excepţia contractelor de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative, pentru care preţul se stabileşte în lei;
    d) este interzisă modificarea clauzei contractului cu privire la preţ în cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit încheiate de către fondurile de pensii administrate privat şi fondurile de pensii facultative;
    e) în cazul în care contractul de audit se prelungeşte, se notifică A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data prelungirii contractului.


    ART. 24
    Administratorii fondurilor de pensii private au obligaţia să depună spre avizare la A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la încheierea contractului de audit sau de la data modificării acestuia, modificările prospectului schemei de pensii private referitoare la contractul de audit.

    ART. 25
    Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au cel puţin următoarele obligaţii:
    a) să transmită A.S.F. până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a fost realizat auditul statutar raportul suplimentar adresat comitetului de audit al entităţii auditate;
    b) să analizeze împreună cu comitetul de audit măsurile de protecţie ce se impun pentru reducerea ameninţărilor la adresa independenţei lor şi să confirme anual în scris comitetului de audit independenţa faţă de entitatea auditată;
    c) să comunice anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate entităţii auditate.


    ART. 26
    (1) Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a informa A.S.F. la momentul constatării a acelor aspecte semnificative ce pot avea una dintre următoarele consecinţe:
    a) încălcarea legii şi/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acestora prin care sunt stabilite condiţiile de autorizare şi de desfăşurare a activităţii entităţii auditate;
    b) afectarea situaţiei patrimoniale a entităţii;
    c) potenţiale riscuri de discontinuitate în desfăşurarea activităţii;
    d) exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situaţiilor financiare anuale/consolidate ale entităţii.

    (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt transmise de către auditorii financiari şi firmele de audit şi conducerii entităţii auditate.

    ART. 27
    (1) Auditorii financiari şi firmele de audit care efectuează auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de maximum 30 de zile de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresată conducerii entităţii auditate, denumită scrisoare către conducere.
    (2) În situaţia în care nu a fost emisă o astfel de scrisoare către conducere, auditorii financiari şi firmele de audit au obligaţia de a transmite A.S.F. în termenul prevăzut la alin. (1) o comunicare scrisă în acest sens, cu prezentarea motivelor pentru care aceasta nu a fost emisă.
    (3) Entitatea auditată, prin reprezentantul legal, are obligaţia ca, în termen de maximum 30 de zile de la emiterea recomandărilor de către auditorul financiar sau firma de audit cuprinse în scrisoarea către conducere prevăzută la alin. (1), să aprobe un plan de măsuri şi să informeze A.S.F. cu privire la acesta.
    (4) Planul de măsuri aprobat de către entitate prevăzut la alin. (3) cuprinde modalităţi şi termene concrete pentru realizarea recomandărilor auditorului financiar sau firmei de audit. În situaţia în care există recomandări pe care entitatea nu le va implementata, aceasta va prezenta motivele care au stat la baza deciziei.

    ART. 28
    Auditorii financiari şi firmele de audit prezintă, la solicitarea A.S.F., orice detalii, clarificări, explicaţii, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea de audit statutar desfăşurată la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2).

    ART. 29
    (1) A.S.F. are acces la orice documente sau rapoarte întocmite de auditorii financiari şi firmele de audit pe tot parcursul auditului statutar.
    (2) A.S.F. asigură confidenţialitatea informaţiilor conţinute în raportul de audit, precum şi a altor informaţii primite pe parcursul auditului statutar, cu excepţia celor de natură penală.
    (3) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2) nu constituie o încălcare a obligaţiei de păstrare a secretului profesional care revine auditorului financiar sau firmei de audit, potrivit legii/codului etic/clauzelor contractuale, şi nu atrage răspunderea auditorului financiar/firmei de audit sau a membrilor echipei de audit.

    CAP. IV
    Comitetul de audit
    ART. 30
    (1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) fac parte din categoria entităţilor de interes public şi au obligaţia constituirii unui comitet de audit, format din membri neexecutivi ai consiliului de administraţie şi/sau de supraveghere şi/sau din membri desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare.
    (2) Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să deţină competenţe în domeniul contabilităţii şi auditului statutar, dovedite prin documente de calificare pentru domeniile respective.
    (3) Componenţa comitetului de audit, precum şi orice modificare intervenită vor fi transmise A.S.F. în termen de maximum 15 zile de la data constituirii comitetului de audit sau de la data modificării componenţei acestuia.

    ART. 31
    Auditorul financiar sau firma de audit are obligaţia de a raporta comitetului de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă în urma auditului statutar şi, în special, cu privire la deficienţele semnificative ale controlului intern în ceea ce priveşte procesul de raportare financiară.

    ART. 32
    Comitetul de audit se va întruni ori de câte ori este necesar, cel puţin de două ori pe an, pentru analizarea raportului de audit şi/sau a opiniei auditorului financiar sau a firmei de audit cu privire la aspectele esenţiale care rezultă din activitatea de audit statutar, precum şi cu privire la procesul de raportare financiară şi va recomanda măsurile ce se impun.

    ART. 33
    Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice informaţii sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce le revin.

    ART. 34
    (1) Atribuţiile şi regulile de funcţionare aplicabile comitetului de audit sunt prevăzute de legislaţia naţională în materie în vigoare şi de prezenta normă.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), fără a aduce atingere responsabilităţii conducerii executive/conducerii superioare şi structurii de conducere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii:
    a) informează administratorul entităţii sau membrii consiliului de administraţie/supraveghere ai entităţii auditate, după caz, cu privire la rezultatele auditului statutar şi explică în ce mod a contribuit aceasta la integritatea raportării financiare şi care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
    b) monitorizează procesul de raportare financiară şi transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
    c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate şi a sistemelor de management al riscului entităţii şi, după caz, a auditului intern în ceea ce priveşte raportarea financiară a entităţii auditate, fără a încălca independenţa acestuia;
    d) monitorizează auditul situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ţinând cont de constatările şi concluziile autorităţii competente, în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
    e) răspunde de procedura de selecţie a auditorului financiar sau a firmei de audit şi recomandă desemnarea în conformitate cu reglementările în materie în vigoare;
    f) evaluează şi monitorizează independenţa auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu reglementările în materie în vigoare.


    ART. 35
    (1) Comitetul de audit al entităţii are obligaţia întocmirii unui raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor sale, care cuprinde şi recomandările formulate şi adresate consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul statutar.
    (2) Raportul anual al comitetului de audit, semnat de către membrii acestuia, va fi transmis către A.S.F. în termen de maximum 6 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 36
    (1) Prevederile prezentei norme se completează cu dispoziţiile privind auditul statutar din legislaţia naţională, precum şi din legislaţia aplicabilă entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2).
    (2) Dispoziţiile referitoare la avizarea firmelor de audit pentru a efectua auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) nu se aplică firmelor de audit care sunt deja avizate la momentul intrării în vigoare a prezentei norme.
    (3) Cererile firmelor de audit care solicită avizarea pentru a efectua auditul statutar la entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2), depuse la A.S.F. şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentei norme, se soluţionează de A.S.F. conform prevederilor normei în vigoare la data depunerii acestora.

    ART. 37
    Contractele de audit statutar în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei norme vor continua în conformitate cu reglementarea în vigoare la data încheierii acestora.

    ART. 38
    (1) În vederea asigurării calităţii activităţii desfăşurate de către auditorii financiari şi firmele de audit la nivelul entităţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) va fi asigurată o colaborare permanentă între A.S.F. şi A.S.P.A.A.S.
    (2) A.S.F. poate solicita A.S.P.A.A.S. să desfăşoare inspecţii/investigaţii la auditorii financiari şi firmele de audit care au întocmit rapoarte de audit statutar pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către A.S.F.

    ART. 39
    În cazul constatării nerespectării prevederilor prezentei norme de către auditorii financiari şi firmele de audit, A.S.F. informează A.S.P.A.A.S. şi solicită adoptarea măsurilor care se impun pentru remedierea situaţiei.

    ART. 40
    Firmele de audit înscrise în listele publicate pe site-ul A.S.F. au obligaţia să comunice autorităţii orice modificare a documentelor care au fost depuse la autoritate în termen de maximum 15 zile de la data producerii modificării.

    ART. 41
    Nerespectarea de către entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) a prevederilor prezentei norme se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie.

    ART. 42
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 43
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 29 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul în care se face trimitere în acte normative la prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, abrogată conform alin. (2), trimiterea se consideră a fi făcută la prevederile prezentei norme.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 9 mai 2019.
    Nr. 13.
    ANEXA 1

    CERERE
    pentru avizarea firmei de audit
    Firma de audit ......................, cu sediul/domiciliul în ....................., solicit avizarea în vederea desfăşurării activităţii de audit statutar la entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul .........., respectiv la^1 ....................................
    ^1 Se completează în funcţie de situaţia existentă la momentul depunerii cererii.

    1. Datele de identificare ale firmei de audit:
    Denumirea firmei de audit
    ...............................................

    Forma juridică
    ...............................................

    Adresa sediului social
    ...............................................

    Codul de înregistrare fiscală
    ...............................................

    Numărul individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
    ...............................................

    Date de contact (telefon, fax, e-mail)
    ...............................................


    2. Date privind reprezentantul legal al firmei de audit:
    Numele şi prenumele
    ...............................................

    Funcţia
    ...............................................

    Date de contact (telefon, fax, e-mail)
    ...............................................


    3. Date privind actuarul (angajat sau colaborator cu contract de prestări servicii la firma de audit):
    Numele şi prenumele
    ...............................................

    Funcţia
    ...............................................


    4. Date privind expertul în auditarea sistemelor informatice care deţine certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“ (angajat sau colaborator cu contract de prestări servicii la firma de audit):
    Numele şi prenumele
    ...............................................

    Funcţia
    ...............................................


    5. Informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit
    ...............................................

    Subsemnatul/Subsemnata, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii din Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele firmei de audit pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.
    Reprezentant legal al firmei de audit
    ...............................................
    (nume şi prenume)
    ...............................................
    (semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE^1
    Subsemnatul/Subsemnata ..................................... (numele şi prenumele), reprezentant legal al ........................................ (denumirea firmei de audit), propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^2 ......................................... (denumirea entităţii), declar că firma de audit menţionată nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ^2 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private.

    Data ................
    Numele şi prenumele ........................................
    ^1 Această declaraţie va fi completată şi semnată de reprezentantul legal al firmei de audit care a primit propunerea de a efectua misiunea de audit la entitate. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.
    Nr. individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit ..........................

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata ..................... (numele şi prenumele), partener-cheie de audit al ........................ (denumirea firmei de audit), propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^1 ......................... (denumirea entităţii):
    ^1 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private.
    – declar că nu mă aflu într-o situaţie de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare;
    – declar că nu mai deţin calitatea de partener-cheie de audit;
    sau^2
    ^2 Se va alege varianta corespunzătoare şi se va completa în consecinţă.


    – deţin calitatea de partener-cheie la firma de audit ..................................... în vederea efectuării auditului statutar pentru următoarele entităţi: ..................................................................................................^3
    ^3 Informaţiile se vor transmite pentru fiecare firmă de audit la care se deţine calitatea de partener-cheie, cu precizarea entităţilor pentru care se efectuează misiuni de audit în numele respectivei firme de audit.


    Data ................
    Numele şi prenumele ........................................
    Nr. individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit ..........................

    ANEXA 4

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/Subsemnata .......................... (numele şi prenumele), actuar ........................................ (angajat/colaborator cu contract prestări servicii) al .......................... (denumirea firmei de audit), propus(ă) pentru realizarea auditului statutar la entitatea^1 .................... (denumirea entităţii):
    ^1 Nu se aplică entităţilor care activează pe piaţa sistemului de pensii private şi pe piaţa de capital.
    – declar că nu mai fac parte din nicio echipă de audit;
    sau

    – declar că mai fac parte din echipa de audit propusă pentru realizarea auditului statutar la entitatea ................................... .

    Data ................
    Numele şi prenumele .........................................
    Nr. din Registrul actuarilor .................................

    ANEXA 5

    CHESTIONAR^1
    ^1 Chestionarul se va completa de către firma de audit şi se va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile primite, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
    Chestionarul se întocmeşte potrivit acestui model, în formă tehnoredactată. Este obligatoriu să se răspundă la toate întrebările. În situaţia în care anumite puncte nu sunt aplicabile, se va preciza acest fapt. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
    1. Identitatea firmei de audit (Se vor indica: denumirea, forma juridică, adresa sediului social, codul unic de înregistrare şi numărul individual din Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit, publicat de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.)
    ...........................................................................................

    2. Identitatea reprezentantului legal al firmei de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...........................................................................................

    3. Identitatea partenerului-cheie de audit (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...........................................................................................

    4. Identitatea actuarului/actuarilor din echipa de audit ce va/vor participa la auditul statutar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...........................................................................................

    5. Identitatea expertului/experţilor în auditarea sistemelor informatice care deţine/deţin certificarea CISA „Certified Information Systems Auditor“, ce va/vor participa la auditul statutar al entităţii (Se vor indica: numele, prenumele, funcţia, datele de contact - adresă, telefon, e-mail.)
    ...........................................................................................

    6. Menţionaţi entitatea la care firma de audit a coordonat sau a participat în cadrul misiunilor sale de audit la auditarea situaţiilor anuale şi/sau anuale consolidate, cu precizarea exerciţiilor financiare pentru care acestea au fost întocmite.
    ...........................................................................................

    7. Precizaţi dacă în ultimii 10 ani vreuna dintre entităţile la care firma de audit a efectuat audit statutar a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară/faliment/lichidare/administrare specială/redresare financiară. În caz afirmativ, prezentaţi toate detaliile.
    ...........................................................................................

    8. Menţionaţi dacă în ultimii 10 ani firma de audit sau acţionarii/asociaţii firmei de audit a/au făcut obiectul, în România ori în străinătate, al vreunei anchete sau proceduri profesionale, disciplinare, administrative ori judiciare, care s-a încheiat cu vreo sancţiune, ori face/fac în prezent obiectul unor astfel de anchete sau proceduri.
    În caz afirmativ prezentaţi detalii complete, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare (Se vor indica: autoritatea care a dispus sancţionarea, fapta sancţionată, sancţiunea şi data aplicării acesteia.)
    ...........................................................................................


    9. Menţionaţi dacă firma de audit sau reprezentantul legal al acesteia a fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială privind societăţile, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante.
    ...........................................................................................

    10. Prezentaţi entităţile la care firma de audit, menţionată la pct. 1, a efectuat în ultimii 5 ani sau efectuează în prezent audit statutar.
    ...........................................................................................

    11. Prezentaţi entităţile la care partenerul-cheie de audit a efectuat în ultimii 5 ani audit statutar, cu precizarea misiunilor de audit statutar date în responsabilitate.
    ...........................................................................................

    12. Prezentaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit menţionate la pct. 1.
    ...........................................................................................

    Subsemnatul/Subsemnata, cunoscând prevederile privind falsul în declaraţii prevăzute de Codul penal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Autoritatea de Supraveghere Financiară ar trebui informată. Totodată, în numele firmei de audit pe care o reprezint, mă angajez să comunic Autorităţii de Supraveghere Financiară orice modificare privind informaţiile furnizate.
    Reprezentantul legal al firmei de audit ..........................................
                                                                                         (numele şi prenumele)
    Data ...................
    Semnătura şi ştampila ..................................

    ANEXA 6

    RAPORT DE AUDIT
    al situaţiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor de pensii
    administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative
    1. Titlul ................................................................
    2. Destinatarul ....................................................

    Raport asupra situaţiilor financiare anuale
    3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:
    a) situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.

    4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare anuale ...................................................
    5. Responsabilitatea firmei de audit ...............................................
    6. Opinia firmei de audit:
    a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
    b) o referire privind aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


    Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare
    7. Alte responsabilităţi de raportare:
    a) o referire privind respectarea prevederilor care vizează:
    (i) metodologia de calcul şi evidenţă a provizioanelor tehnice constituite de administrator;
    (ii) categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator;
    (iii) regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;
    (iv) calculul şi evidenţa comisioanelor privind activitatea de marketing;
    (v) calculul şi evidenţa veniturilor administratorului constituite conform legii;

    b) o referire privind practicile şi procedurile controlului şi auditului intern ale societăţii de pensii, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora.

    Raport asupra conformităţii raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale
    8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii“.
    9. Semnătura auditorului financiar^1 .................................
    ^1 Raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.

    10. Data raportului firmei de audit ...................................
    11. Adresa firmei de audit ................................................


    ANEXA 7

    RAPORT DE AUDIT
    al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii administrat privat
    1. Titlul ................................................................
    2. Destinatarul ....................................................

    Raport asupra situaţiilor financiare anuale
    3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:
    a) situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.

    4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare anuale ...................................................
    5. Responsabilitatea firmei de audit ...............................................
    6. Opinia firmei de audit:
    a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firma de audit nu a fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
    b) o referire privind aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


    Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare
    7. Alte responsabilităţi de raportare:
    a) auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, firma de audit având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii administrate privat;
    b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:
    (i) calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat;
    (ii) calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;
    (iii) calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii administrate privat, inclusiv a dividendelor de încasat;
    (iv) calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;
    (v) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între fondurile de pensii administrate privat;
    (vi) calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;
    (vii) calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum şi regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;
    (viii) calculul şi evidenţa garanţiei minime pentru fiecare participant al fondului de pensii private;

    c) o referire despre practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului cu privire la fondul de pensii administrat privat, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii“.

    Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale
    8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
    9. Semnătura auditorului financiar^1 .................................
    ^1 Raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.

    10. Data raportului firmei de audit ...................................
    11. Adresa firmei de audit ................................................


    ANEXA 8

    RAPORT DE AUDIT
    al situaţiilor financiare anuale aplicabil unui fond de pensii facultative
    1. Titlul ................................................................
    2. Destinatarul ....................................................

    Raport asupra situaţiilor financiare anuale
    3. Paragraful introductiv al raportului trebuie să identifice:
    a) situaţiile financiare anuale auditate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora;
    b) aria auditului statutar, cu respectarea standardelor internaţionale de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar.

    4. Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare anuale ....................................................
    5. Responsabilitatea firmei de audit ...............................................
    6. Opinia firmei de audit:
    a) opinia firmei de audit care să exprime în mod clar punctul de vedere potrivit căruia situaţiile financiare anuale oferă o imagine corectă şi fidelă a activităţii fondului de pensii facultative şi care este conformă cadrului relevant de raportare financiară, cu respectarea cerinţelor legale. Opinia de audit poate fi: fără rezerve, cu rezerve, contrară sau imposibil de exprimat, dacă firmele de audit nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. Auditarea situaţiilor financiare anuale ale exerciţiului financiar anterior de către o altă firmă de audit nu constituie bază pentru exprimarea unei opinii cu rezervă;
    b) o referire cu privire la aspectele asupra cărora firmele de audit atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.


    Raport asupra altor dispoziţii legale şi de reglementare
    7. Alte responsabilităţi de raportare:
    a) auditarea anuală a valorii activului net şi a valorii unităţii de fond, firma de audit având obligaţia de a-şi exprima opinia în ceea ce priveşte respectarea metodologiei de calcul al indicatorilor financiari specifici fondurilor de pensii facultative;
    b) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte:
    (i) calculul, convertirea şi evidenţa contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii facultative;
    (ii) calculul şi evidenţa comisionului constituit conform legii;
    (iii) calculul şi evidenţa activelor fondurilor de pensii facultative, inclusiv a dividendelor de încasat;
    (iv) calculul şi evidenţa operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondurilor de pensii facultative;
    (v) calculul şi evidenţa transferurilor participanţilor între fondurile de pensii facultative;
    (vi) calculul şi evidenţa utilizării activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative, în caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;
    (vii) calculul şi evidenţa provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise să acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum şi regulile de diversificare pentru activele admise să acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

    c) o referire cu privire la practicile şi procedurile controlului şi auditului intern al administratorului, precum şi eventualele deficienţe constatate şi recomandările făcute pentru remedierea acestora. Această precizare, cuprinsă în raportul de audit, trebuie înaintată administratorului printr-un document separat de opinia de audit, denumit „Scrisoare către conducerea societăţii“.


    Raport asupra conformităţii raportului administratorului cu situaţiile financiare anuale
    8. O referire privind gradul de conformitate a raportului administratorului referitor la administrarea fondului de pensii cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar
    9. Semnătura auditorului financiar^1 .................................
    ^1 Raportul de audit este semnat cel puţin de auditorul financiar care a efectuat auditul statutar în numele firmei de audit.

    10. Data raportului firmei de audit ...................................
    11. Adresa firmei de audit ................................................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice