Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 12 din 16 martie 2020  privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 12 din 16 martie 2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 236 din 23 martie 2020
    În temeiul prevederilor art. 68 lit. a)-c) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 11 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a fondurilor de pensii ocupaţionale.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege.

    CAP. II
    Înfiinţarea fondurilor de pensii ocupaţionale
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Fondul de pensii ocupaţionale se constituie pe bază de contract de societate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, potrivit prevederilor Legii şi ale prezentei norme.
    (2) Iniţiativa constituirii unui fond aparţine exclusiv unui administrator autorizat, în conformitate cu decizia adoptată de către structura de conducere a acestuia, potrivit competenţelor stabilite prin actul constitutiv.

    ART. 4
    Sediul fondului de pensii ocupaţionale este acelaşi cu cel al administratorului.

    ART. 5
    (1) Angajatorul semnează un contract de administrare cu un administrator, contract prin care fondul de pensii ocupaţionale îşi însuşeşte un prospect sub condiţia autorizării acestuia de către A.S.F.
    (2) Prin contractul de administrare, angajatorul împuterniceşte administratorul să reprezinte fondul de pensii ocupaţionale în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contractul de societate
    ART. 6
    Contractul de societate este întocmit în formă scrisă de către administrator şi are următorul conţinut minim:
    a) denumirea fondului de pensii ocupaţionale şi a administratorului;
    b) fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii ocupaţionale;
    c) durata fondului de pensii ocupaţionale;
    d) obiectivele fondului de pensii ocupaţionale;
    e) drepturile şi obligaţiile părţilor;
    f) unitatea de fond - definiţia, descrierea, valoarea iniţială;
    g) forţa majoră - definire;
    h) clauze de continuare a contractului cu moştenitorii participanţilor;
    i) clauze privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în Codul civil şi de Lege, proceduri şi modalităţi de protecţie a participanţilor în asemenea cazuri;
    j) dispoziţii din care să rezulte că participanţii devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare;
    k) alte clauze.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Modificarea contractului de societate
    ART. 7
    Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului, cu acordul angajatorului/angajatorilor.

    ART. 8
    (1) Pentru a obţine decizia de aprobare a modificării contractului de societate, administratorul depune la A.S.F. o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) nota de fundamentare a administratorului;
    b) proiectul actului adiţional la contractul de societate;
    c) documentul de informare şi solicitare a acordului angajatorului/angajatorilor;
    d) dovada obţinerii acordului angajatorului/angajatorilor;
    e) dovada plăţii taxei de autorizare a modificării contractului de societate.

    (2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) lit. a) conţine cel puţin următoarele:
    a) motivaţia modificării contractului de societate;
    b) modificările propuse de administrator, evidenţiate comparativ;
    c) menţiunea că exprimarea acordului angajatorului/angajatorilor trebuie să se realizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii documentului de informare şi solicitare către acesta/aceştia.

    (3) Documentul de informare şi solicitare a acordului angajatorului/angajatorilor prevăzut la alin. (1) lit. c) conţine cel puţin:
    a) modificările propuse la contractul de societate, evidenţiate comparativ cu prevederile din contractul în vigoare;
    b) menţiunea că exprimarea acordului angajatorului/ angajatorilor trebuie să se realizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii documentului;
    c) în cazul în care mai mulţi angajatori contribuie pentru angajaţii proprii la acelaşi fond de pensii ocupaţionale, menţiunea că angajatorii care nu sunt de acord cu modificările propuse la contractul de societate pot solicita în scris transferul angajaţilor proprii la un alt fond de pensii ocupaţionale, fără penalităţi de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului;
    d) în cazul în care mai mulţi angajatori contribuie pentru angajaţii proprii la acelaşi fond de pensii ocupaţionale, menţiunea că, în situaţia în care niciun angajator nu este de acord cu modificările propuse, modificarea contractului de societate nu are loc;
    e) în cazul în care un singur angajator contribuie la un fond de pensii ocupaţionale, menţiunea că, în cazul în care acesta nu îşi manifestă acordul cu privire la modificările propuse de către administrator, modificarea contractului de societate nu are loc.


    ART. 9
    (1) A.S.F. analizează cererea de aprobare a modificării contractului de societate în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant, şi aprobă sau respinge prin decizie modificarea contractului de societate.
    (2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii prevăzute la alin. (1).

    ART. 10
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 8 atrage respingerea cererii privind modificarea contractului de societate.
    (2) Decizia de aprobare sau decizia de respingere se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare.
    (3) Decizia de respingere poate fi contestată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    O nouă cerere privind aprobarea modificării contractului de societate poate fi transmisă A.S.F. numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. III
    Autorizarea fondului de pensii ocupaţionale
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii de autorizare
    ART. 12
    În vederea autorizării fondului de pensii ocupaţionale, la momentul depunerii cererii de autorizare, acesta trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Lege, precum şi următoarele:
    a) fondul să fie constituit prin contract de societate, contract întocmit cu respectarea prevederilor prezentei norme privind conţinutul minim;
    b) angajatorul/angajatorii să facă dovada existenţei a cel puţin 100 de viitori participanţi;
    c) administratorul să fie autorizat de A.S.F. sau de autorităţi competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    d) depozitarul activelor fondului de pensii ocupaţionale să fie avizat de A.S.F. în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia;
    e) auditorul financiar al fondului de pensii ocupaţionale să fie avizat de A.S.F., în condiţiile Legii şi ale normelor emise în aplicarea acesteia.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Documentaţia necesară pentru autorizarea fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 13
    Decizia de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale se eliberează în baza unei cereri pentru autorizarea fondului de pensii ocupaţionale, întocmită de către administrator conform anexei nr. 1.

    ART. 14
    Cererea de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale se depune de către reprezentantul legal al administratorului la A.S.F., însoţită de următoarele documente, în copie:
    a) documentul care atestă autorizarea ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale, eliberat de către A.S.F. sau de către autorităţi competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, după caz;
    b) contractul de administrare încheiat între administrator şi angajator, întocmit conform anexei nr. 2;
    c) contractele de depozitare şi custodie încheiate între administratorul fondului şi depozitar, contracte încheiate sub condiţia autorizării fondului de pensii ocupaţionale şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia;
    d) contractul încheiat între administratorul fondului şi auditorul financiar, pentru auditarea activităţii fondului de pensii ocupaţionale, contract încheiat sub condiţia autorizării fondului de pensii ocupaţionale şi care intră în vigoare la data autorizării acestuia;
    e) contractul de societate, autorizat;
    f) proiectul prospectului fondului de pensii ocupaţionale;
    g) actul individual de aderare la contractul de societate;
    h) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare.


    ART. 15
    A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale, fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente, inclusiv dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau să solicite alte documente şi informaţii din alte surse.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Procedura de aprobare sau respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale
    ART. 16
    (1) A.S.F. verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Lege şi de prezenta normă, autorizează contractul de societate şi, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestuia, emite decizia de autorizare sau decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale.
    (2) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii de autorizare a unui fond.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii de autorizare a unui fond.
    (4) Decizia de autorizare sau de respingere, după caz, se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

    ART. 17
    (1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a fondului de pensii ocupaţionale în condiţiile prevăzute de Lege.
    (2) În cazul respingerii cererii de autorizare a unui fond, A.S.F. informează administratorul care a formulat cererea despre motivele respingerii.

    ART. 18
    (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) O nouă cerere de autorizare poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis.
    (2) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.
    (3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

    ART. 20
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile cap. XIV din Lege.

    ART. 21
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 22
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 16 martie 2020.
    Nr. 12.
    ANEXA 1

    CERERE
    pentru autorizarea fondului de pensii ocupaţionale

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumirea fondului: │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Denumirea administratorului │
│solicitant: │
├─────────────┬──────────────┬─────────┤
│3. │ │ │
│Împuternicit:│ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │(numele, │(numărul │
│ │prenumele şi │de │
│ │funcţia) │telefon) │
├─────────────┼──────────────┼─────────┤
│4. Persoana │ │ │
│de contact: │ │ │
├─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │(numele, │(numărul │
│ │prenumele şi │de │
│ │funcţia) │telefon) │
├─────────────┴──────────────┴─────────┤
│5. Certificat de înregistrare al │
│administratorului eliberat de către │
│Oficiul Naţional al Registrului │
│Comerţului: (seria, numărul şi data │
│emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Codul unic de înregistrare al │
│administratorului la Oficiul Naţional │
│al Registrului Comerţului: │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Documentul care atestă autorizarea │
│de administrare emisă de către │
│Autoritatea de Supraveghere Financiară│
│sau de către autorităţi competente │
│dintr-un stat membru al Uniunii │
│Europene sau aparţinând Spaţiului │
│Economic European: │
├──────────────────────────────────────┤
│(numărul şi data emiterii) │
├────────────────────────────┬─────────┤
│Semnătură împuternicit: │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Data: │ │
├────────────────────────────┴─────────┤
│False declaraţii sau omisiuni │
│intenţionate ale unor fapte pot │
│constitui încălcări ale legii penale. │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    CONTRACT-CADRU DE ADMINISTRARE
    - model -
    Prezentul contract se încheie între:
    Societatea ........(denumirea).........., cu sediul în ....................., persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare ............................., cod IBAN ............................, deschis la ......................., nr. şi data deciziei de autorizare ca administrator, emisă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), ..............................., codul de înscriere în Registrul A.S.F. ..........................................., reprezentată legal prin ...........(numele, prenumele, C.I./B.I. seria .... nr. ......)....................., în calitate de administrator al fondului de pensii ocupaţionale, denumită în continuare administrator,
    şi
    Societatea .............(denumirea)..........., cu sediul în ................................, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ..........., cod unic de înregistrare ................................, cod IBAN ....................., deschis la ............................, în calitate de angajator

    Obiectul contractului
    ART. 1
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie administrarea schemei de pensii ocupaţionale propusă de către angajator în cadrul fondului de pensii ocupaţionale ....................................... .
    (2) Prin administrare, în sensul prezentului contract, părţile înţeleg .................................. .
    (3) Angajatorul împuterniceşte administratorul în vederea realizării obiectului prezentului contract.
    (4) Principiile schemei de pensii ocupaţionale sunt ............................... .
    (5) Administratorul este obligat să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.


    Durata contractului
    ART. 2
    Durata prezentului contract este de ................................. .


    Preţul contractului
    ART. 3
    Preţul contractului; modalităţi de plată

    ART. 4
    Pentru administrarea fondului de pensii ocupaţionale, administratorul percepe următorul comision de administrare:
    () un procent de .............. pe lună din activul net al fondului;
    () sumă de ..................... pe lună, plătită de către angajator.


    Obligaţiile administratorului
    ART. 5
    Obligaţiile administratorului sunt ............................ .

    ART. 6
    În vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce îi revin, administratorul va acţiona numai în interesul participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale şi va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor cuvenite aferente activelor din portofoliul administrat.

    ART. 7
    Evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi pensii ocupaţionale ...................... .

    ART. 8
    Procedurile privind modalităţile de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor, precum şi procedurile de remediere a deficienţelor ........................ .

    ART. 9
    Administratorul va comunica participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale orice informaţie cerută de aceştia şi având legătură cu obiectul prezentului contract, conform Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale.


    Drepturile angajatorului şi ale participanţilor
    ART. 10
    Drepturile angajatorului şi ale participanţilor la fondul de pensii ocupaţionale sunt ..................... .


    Obligaţiile angajatorului
    ART. 11
    Obligaţiile angajatorului sunt ...................... .


    Răspunderea părţilor
    ART. 12
    Administratorul răspunde pentru orice prejudiciu produs angajatorului şi/sau participanţilor prin:
    a) încălcarea actelor normative şi/sau a reglementărilor legale în vigoare;
    b) dol;
    c) neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.    Depozitarea
    ART. 13
    Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu o instituţie de credit avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale, care să fie responsabilă pentru ţinerea în siguranţă a tuturor activelor fondului de pensii ocupaţionale, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de depozitare.


    Auditul
    ART. 14
    Administratorul este împuternicit prin prezentul act să încheie un contract cu persoane fizice sau juridice, persoane active, avizate de A.S.F., membre ale ..................................., care să fie responsabile pentru auditarea situaţiilor financiar-contabile ale fondului de pensii ocupaţionale, precum şi pentru îndeplinirea tuturor celorlalte obligaţii legale în legătură cu activitatea de audit.

    ART. 15
    Modalităţile de control exercitate de către auditori ......................


    Forţa majoră
    ART. 16
    Forţa majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de .... zile calendaristice de la data apariţiei şi demonstrată în termen de ........ zile calendaristice de la data apariţiei.


    Modificarea contractului
    ART. 17
    Modificarea prezentului contract se va face prin act adiţional, cu acordul părţilor, modificările urmând a intra în vigoare la data aprobării acestora de către A.S.F.


    Încetarea contractului
    ART. 18
    (1) Prezentul contract încetează de plin drept şi fără intervenţia instanţei de judecată în cazurile prevăzute de lege şi de reglementările speciale privind pe oricare dintre părţi.
    (2) Transferul activelor aferente conturilor individuale ale participanţilor se va realiza conform prevederilor legale.


    Litigii
    ART. 19
    (1) Modul de rezolvare a litigiilor ............................................................................ .
    (2) Instanţa competentă este ................................................................................................... .


    Dispoziţii finale
    ART. 20
    Prezentul contract-cadru de administrare intră în vigoare de la data ……..
    Prezentul contract-cadru de administrare s-a încheiat astăzi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

    Administrator,
    …..........…….
    Angajator,
    …….....….
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016