Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 11 din 24 aprilie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ nr. 11 din 24 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 384 din 16 mai 2019
    Având în vedere prevederile art. 32 alin. (6), art. 55 alin. (12) şi (14), art. 111-114 şi ale art. 128 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. b), f) şi h), art. 24 lit. j) şi o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 23.04.2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 şi 3 bis din 5 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Semestrial, raportul privind situaţia salariaţilor se transmite A.S.F., conform anexei nr. 19."

    2. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Raportul semestrial prevăzut la alin. (3^1) se transmite A.S.F., în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare semestrului pentru care se face raportarea."

    3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Lunar, administratorul întocmeşte, pentru activitatea fondului de pensii administrat privat, următoarele rapoarte:
    a) soldurile conturilor individuale ale participanţilor, conform anexei nr. 1A;
    b) situaţia transferurilor de tip «IN», conform anexei nr. 1B;
    c) situaţia transferurilor de tip «OUT» şi utilizarea activului personal al participanţilor, conform anexei nr. 1C;
    d) structura numărului de participanţi, conform anexei nr. 1D;
    e) situaţia contului colector al fondului de pensii, conform anexei nr. 1E;
    f) raport privind plăţile eşalonate, conform anexei nr. 1F;
    g) balanţa contabilă de verificare analitică, conform anexei nr. 8;
    h) situaţia tranzacţiilor OTC, conform anexei nr. 18.
    (2) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. d) şi h) se transmit A.S.F. în două zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (3) Rapoartele lunare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), e) şi f) se transmit A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea.
    (4) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) lit. g) se transmite A.S.F. până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea."

    4. Anexele nr. 1A, 1B, 1C şi 1F se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 la prezenta normă.
    5. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta normă.


    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2019.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 24 aprilie 2019.
    Nr. 11.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1A la Norma nr. 24/2015)

    Soldurile conturilor individuale ale participanţilor în data de .....................

┌───────┬─────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │Codul │Data │ │ │ │
│Codul │Codul │fondului│evaluării │Codul de │CNP │Numele │
│de │administratorului│de │soldurilor │operaţiune│participant│participantului│
│comandă│ │pensii │conturilor │ │ │ │
│ │ │ │individuale│ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col. 4 │Col. 5 │Col. 6 │Col. 7 │
└───────┴─────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────┘┌───────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────┐
│ │ │ │ │Data │Numărul de │Numărul│
│ │ │ │ │convertirii │unităţi de │total │
│Prenumele │Contribuţia│Data virării│Contribuţia│contribuţiei│fond │de │
│participantului│brută │contribuţiei│netă │nete în │aferente │unităţi│
│ │ │brute │ │unităţi de │contribuţiei│de fond│
│ │ │ │ │fond │nete │(sold │
│ │ │ │ │ │ │final) │
├───────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────┤
│Col. 8 │Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12 │Col. 13 │Col. 14│
└───────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1A
    (1) Anexa nr. 1A se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru:
    a) soldurile conturilor individuale pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat;
    b) situaţia convertirilor de contribuţii nete în unităţi de fond, pentru fiecare participant al fondului de pensii administrat privat.

    (3) Câmpurile anexei nr. 1A se completează, după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1. │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului│
│2. │administratorului│aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul fondului de│
│ │Codul fondului de│pensii, aşa cum │
│3. │pensii │este înregistrat │
│ │ │în Registrul │
│ │ │A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data evaluării │
│ │ │soldurilor │
│ │Data evaluării │conturilor │
│ │soldurilor │individuale (data│
│4. │conturilor │ultimei zile │
│ │individuale │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul) │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │101 - pentru │
│ │ │tranzacţiile │
│ │ │determinate de │
│ │ │transformarea │
│ │ │contribuţiei │
│ │ │nete, indiferent │
│ │ │de valoarea sau │
│ │ │semnul acesteia; │
│ │ │102 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │în situaţia în │
│ │ │care tranzacţiile│
│ │ │anterioare tip │
│ │ │101 au adus │
│ │ │soldul contului │
│ │ │la un număr │
│ │ │negativ de │
│ │ │unităţi de fond; │
│ │ │103 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care nu │
│ │ │există tranzacţii│
│ │ │cu cod 101 şi │
│ │ │tranzacţii cu cod│
│ │ │102 în luna │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │întocmit │
│ │ │raportul; │
│ │ │104 - pentru a │
│ │ │raporta valoarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului │
│ │ │care a solicitat │
│ │ │transferul │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │viitoare la │
│ │ │Pilonul I; │
│ │ │112 - pentru │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │ajustare a │
│ │ │contului │
│ │ │individual, în │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │tranzacţiile │
│5. │Codul de │anterioare │
│ │operaţiune │asociate alocării│
│ │ │contribuţiei au │
│ │ │fost operate │
│ │ │eronat în contul │
│ │ │altui │
│ │ │participant. Se │
│ │ │vor raporta │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie atât pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care s-a │
│ │ │efectuat │
│ │ │conversia eronat │
│ │ │(cu semnul „–“), │
│ │ │cât şi │
│ │ │tranzacţiile de │
│ │ │corecţie pe │
│ │ │contul │
│ │ │participantului │
│ │ │pentru care │
│ │ │trebuia să se │
│ │ │efectueze │
│ │ │conversia (cu │
│ │ │semnul „+“); │
│ │ │113 - pentru a │
│ │ │raporta │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │modificare a │
│ │ │CNP-ului asociat │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului; │
│ │ │114 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │alocare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │prin creditarea │
│ │ │contului │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului; │
│ │ │166 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu sunt │
│ │ │gestionate │
│ │ │conturi │
│ │ │individuale; │
│ │ │199 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere/anulare │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │ca efect al │
│ │ │prelucrării │
│ │ │eronate a │
│ │ │contribuţiilor. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │(CNP). Se │
│ │ │raportează toţi │
│ │ │participanţii │
│ │ │care au cont │
│ │ │individual la │
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat │
│ │ │(indiferent de │
│ │ │modalitatea prin │
│6. │CNP participant │care au aderat în│
│ │ │fond, inclusiv │
│ │ │participanţii │
│ │ │decedaţi şi │
│ │ │invalizi aflaţi │
│ │ │în termenul de 12│
│ │ │luni specificat │
│ │ │în norma privind │
│ │ │aderarea şi │
│ │ │evidenţa │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la fondurile de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numele │
│ │Numele │participantului │
│7. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Prenumele │
│ │Prenumele │participantului │
│8. │participantului │conform │
│ │ │documentelor │
│ │ │legale │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │contribuţiei │
│ │ │brute a │
│ │ │participantului │
│ │ │în numele şi în │
│ │ │contul lui, │
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont şi conform │
│ │ │listei de │
│ │ │viramente de la │
│ │ │instituţiile de │
│ │ │evidenţă. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│9. │Contribuţia brută│iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Suma │
│ │ │contribuţiilor │
│ │ │brute aferente │
│ │ │tuturor │
│ │ │participanţilor │
│ │ │trebuie să fie │
│ │ │egală cu suma │
│ │ │totală înscrisă │
│ │ │în lista de │
│ │ │viramente a │
│ │ │instituţiei de │
│ │ │evidenţă. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia brută│
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost virată în │
│ │ │contul bancar │
│ │ │colector, conform│
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont şi a listei │
│ │Data virării │de viramente │
│10. │contribuţiei │emisă de │
│ │brute │instituţiile de │
│ │ │evidenţă. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data │
│ │ │înregistrării │
│ │ │cererii de │
│ │ │retragere la │
│ │ │administrator. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea │
│ │ │contribuţiei nete│
│ │ │a participantului│
│ │ │convertită în │
│ │ │unităţi de fond. │
│ │ │Se utilizează 2 │
│11. │Contribuţia netă │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │contribuţia netă │
│ │ │a participantului│
│ │ │a fost convertită│
│ │Data convertirii │în unităţi de │
│ │contribuţiei nete│fond. Pentru │
│12. │în unităţi de │codul 104 se │
│ │fond │completează cu │
│ │ │data validării de│
│ │ │către instituţia │
│ │ │de evidenţă a │
│ │ │cererii de │
│ │ │retragere. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │rezultat în urma │
│ │ │operaţiunii de │
│ │ │convertire a │
│ │Numărul de │contribuţiei │
│ │unităţi de fond │nete. Se │
│13. │aferente │utilizează 6 │
│ │contribuţiei nete│poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 104 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │total, existent │
│ │ │în contul │
│ │ │individual al │
│ │ │participantului, │
│ │Numărul total de │în ultima zi │
│14. │unităţi de fond │lucrătoare a │
│ │(sold final) │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul. Se │
│ │ │utilizează 6 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    A. Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1A este următoarea:
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMMDD_TRANZACTII_CONTRIBUTII_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYMMDD reprezintă data ultimei zile lucrătoare a lunii pentru care se întocmeşte raportul;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;


    b) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă;
    c) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a), semnat electronic, se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII“.

    (5) Anexa nr. 1A se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1A.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    B. Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_TRANZACTII_ CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMMDD_ TRANZACTII_CONTRIBUTII_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1A se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_CONTRIBUTII“.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1B la Norma nr. 24/2015)

    Situaţia transferurilor de tip „IN“ pentru luna ....... anul .......

┌───────┬─────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │
│Codul │Codul │fondului la │ │ │fondului de │ │ │
│de │administratorului│care s-a │Anul│Luna│unde s-a │Codul de │CNP │
│comandă│(IN) │transferat │ │ │transferat │operaţiune│ │
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │
│ │ │(IN) │ │ │(OUT) (TI) │ │ │
├───────┼─────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │
└───────┴─────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┘┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Totalul │
│ │ │ │ │ │ │numărului │
│ │ │ │Numărul│ │ │de unităţi │
│Valoarea │ │ │de │ │ │de fond ale│
│activului │Data încasării │Data convertirii │unităţi│VUAN │Data VUAN │fondului de│
│personal │disponibilităţilor│disponibilităţilor│de fond│convertite│convertire│pensii │
│transferat│(TI) │(TI) │alocate│(TI) │(TI) │la data la │
│(TI) │ │ │(TI) │ │ │care a avut│
│ │ │ │ │ │ │loc │
│ │ │ │ │ │ │convertirea│
│ │ │ │ │ │ │(TI) │
├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11 │Col. 12│Col. 13 │Col. 14 │Col. 15 │
└──────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1B
    (1) Anexa nr. 1B se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „IN“.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1B se completează, după cum urmează:

┌────┬──────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va │
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │ │administratorului │
│ │Codul │fondului la care │
│2 │administratorului │s-a transferat │
│ │(IN) │participantul, aşa│
│ │ │cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii la care s-a│
│ │ │transferat │
│ │Codul fondului la │participantul │
│3 │care s-a │(noul fond de │
│ │transferat │pensii al │
│ │participantul (IN)│participantului), │
│ │ │aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul fondului de │
│ │ │pensii de unde s-a│
│ │Codul fondului de │transferat │
│ │unde s-a │participantul │
│6 │transferat │(vechiul fond de │
│ │participantul │pensii al │
│ │(OUT) (TI) │participantului), │
│ │ │aşa cum este │
│ │ │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii │
│ │ │se completează cu:│
│ │ │200 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │activului personal│
│ │ │al participantului│
│ │ │de la un alt fond │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat, în │
│ │ │conformitate cu │
│ │ │actele normative │
│ │ │aplicabile; │
│ │ │201 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ personal │
│ │ │cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │altui fond de │
│ │ │pensii administrat│
│ │ │privat, în urma │
│ │ │decesului │
│ │ │acestuia; │
│ │ │202 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unui │
│ │ │activ cuvenit în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar al unui│
│ │ │participant al │
│ │ │aceluiaşi fond de │
│ │ │pensii administrat│
│ │ │privat, în urma │
│ │ │decesului │
│ │ │acestuia; │
│ │Codul de │203 - pentru │
│7 │operaţiune │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activelor│
│ │ │rezultate din │
│ │ │comasarea de │
│ │ │CNP-uri între │
│ │ │fonduri de pensii │
│ │ │administrate │
│ │ │privat diferite; │
│ │ │205 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea unor │
│ │ │active cu titlul │
│ │ │de penalizări de │
│ │ │întârziere; │
│ │ │220 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │emitere de unităţi│
│ │ │de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │primirea activului│
│ │ │personal al │
│ │ │participantului de│
│ │ │la un alt fond de │
│ │ │pensii administrat│
│ │ │privat, ca urmare │
│ │ │a fuziunii dintre │
│ │ │două fonduri; │
│ │ │224 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică; │
│ │ │266 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri „IN“; │
│ │ │299 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │emitere unităţi de│
│ │ │fond. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului se│
│ │ │completează pentru│
│ │ │toate │
│ │ │operaţiunile. │
│8 │CNP │Pentru codul 202 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
│ │ │Pentru codul 203 │
│ │ │se va completa cu │
│ │ │noul CNP. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Valoarea activului│
│ │ │personal │
│ │ │transferat al unui│
│ │ │participant, │
│ │ │conform extrasului│
│ │ │de cont bancar. Se│
│ │ │utilizează 2 │
│ │Valoarea activului│poziţii zecimale, │
│9 │personal │iar ca separator │
│ │transferat (TI) │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 224 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea returnată│
│ │ │în contul DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data extrasului de│
│ │ │cont aferent │
│ │ │încasării │
│ │ │disponibilităţilor│
│ │ │ce reprezintă │
│ │ │activul personal │
│ │Data încasării │net transferat. │
│10 │disponibilităţilor│Pentru codul 224 │
│ │(TI) │se completează cu │
│ │ │data intrării în │
│ │ │contul DIP pentru │
│ │ │plată unică a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal │
│ │ │sau a viramentului│
│ │ │bancar. │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │activul personal │
│ │Data convertirii │al participantului│
│11 │disponibilităţilor│a fost convertit │
│ │(TI) │în unităţi de │
│ │ │fond. Pentru codul│
│ │ │224 se completează│
│ │ │cu 0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Număr de unităţi │
│ │ │de fond alocate ca│
│ │ │urmare a │
│ │ │convertirii │
│ │Numărul de unităţi│activului personal│
│12 │de fond alocate │net al │
│ │(TI) │participantului. │
│ │ │Se utilizează 6 │
│ │ │poziţii zecimale. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │VUAN utilizată │
│ │ │pentru convertirea│
│ │ │activului personal│
│ │ │al │
│13 │VUAN convertire │participantului. │
│ │(TI) │Se utilizează 6 │
│ │ │poziţii zecimale. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizată pentru │
│ │ │convertirea │
│ │Data VUAN │activului personal│
│14 │convertire (TI) │net al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
├────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Totalul numărului │
│ │ │de unităţi de fond│
│ │ │ale fondului de │
│ │ │pensii la data la │
│ │Totalul numărului │care a avut loc │
│ │de unităţi de fond│convertirea │
│ │ale fondului la │sumelor │
│15 │data la care a │transferate (după │
│ │avut loc │ce s-a realizat │
│ │convertirea (TI) │convertirea). Se │
│ │ │utilizează 6 │
│ │ │poziţii zecimale. │
│ │ │Pentru codul 224 │
│ │ │se completează cu │
│ │ │0 (zero). │
└────┴──────────────────┴──────────────────┘    A. Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1B este următoarea:
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_IN_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.;


    b) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă;
    c) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) semnat electronic se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folder-ul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN“.

    (5) Anexa nr. 1B se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1B.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    B. Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_TRANZACTII_ TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_ TRANZACTII_TRANSFER_IN_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1B se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_IN“.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 1C la Norma nr. 24/2015)

    Situaţia transferurilor de tip „OUT“ şi utilizarea activului personal al participanţilor pentru luna...... anul .......

┌───────┬──────────────────┬─────────────┬────┬────┬─────────────┬──────────┬────┬───────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Codul │ │ │Codul │ │ │ │Data │Numărul│ │ │Penalitatea de │
│Codul │Codul │fondului de │ │ │fondului la │ │ │ │convertirii│de │VUAN │Data VUAN │transfer │
│de │administra-torului│unde s-a │Anul│Luna│care s-a │Codul de │CNP │Data │unităţilor │unităţi│convertire│convertire│reţinută │
│comandă│(OUT) │transferat │ │ │transferat │operaţiune│ │cererii│de fond în │de fond│(TO) │(TO) │participantului│
│ │ │participantul│ │ │participantul│ │ │ │lichidităţi│anulate│ │ │(TO) │
│ │ │(OUT) │ │ │(IN) (TO) │ │ │ │ │(TO) │ │ │ │
├───────┼──────────────────┼─────────────┼────┼────┼─────────────┼──────────┼────┼───────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col. 7 │Col.│Col. 9 │Col. 10 │Col. 11│Col. 12 │Col. 13 │Col. 14 │
│ │ │ │4 │5 │ │ │8 │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────────────┴─────────────┴────┴────┴─────────────┴──────────┴────┴───────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────────┘┌───────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬─────────┬────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │totală a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │taxelor, │ │ │ │ │ │Modalitatea│Data virării în│ │
│Contribuţia│ │ │ │impozitelor │ │Valoarea │ │Valoarea │Data │de plată a │contul bancar │ │
│la │Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea │totală plătită │Valoarea│plătită │virării │activului │al │Data │
│asigurările│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│minimă │participantului,│plătită │din │activului│personal │participantului│mandatului│
│sociale de │venit │bancare │mandatului│bancare/ │garantată│din care: │din fond│provizion│personal │(cont │sau în contul │poştal │
│sănătate │ │ │poştal │taxelor │(TO) │(TO) │(TO) │(TO) │în contul│bancar sau │bancar al │ │
│(CASS) │ │ │ │poştale │ │ │ │ │DIP │mandat │poştei │ │
│ │ │ │ │suportate de │ │ │ │ │ │poştal) │ │ │
│ │ │ │ │participant │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │(TO) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼─────────┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────────┼──────────┤
│Col. 15 │Col. 16│Col. 17 │Col. 18 │Col. 19= │Col. 20 │Col. 21 │Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │Col. 25 │Col. 26 │Col. 27 │
│ │ │ │ │15+16+17+18 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴─────────┴────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┴──────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1C
    (1) Anexa nr. 1C se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare a transferurilor de tip „OUT“ şi utilizarea activului personal al participanţilor.
    (3) Câmpurile anexei nr. 1C se completează după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │(OUT) │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului, │
│ │unde s-a │aşa cum este │
│3 │transferat │înregistrat în │
│ │participantul │Registrul A.S.F. │
│ │(OUT) │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul noului fond│
│ │ │de pensii la care│
│ │Codul fondului la│s-a transferat │
│ │care s-a │participantul, │
│6 │transferat │aşa cum este │
│ │participantul │înscris în │
│ │(IN) (TO) │Registrul A.S.F. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │nu se completează│
│ │ │acest câmp. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │301 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului │
│ │ │la un alt fond de│
│ │ │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat; │
│ │ │302 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul unei │
│ │ │sume reprezentând│
│ │ │beneficii spre un│
│ │ │alt fond de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat │
│ │ │(participantul de│
│ │ │la id_fp_out a │
│ │ │decedat şi │
│ │ │beneficiarul │
│ │ │acestuia aparţine│
│ │ │fondului │
│ │ │id_fp_in); │
│ │ │303 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │beneficiilor în │
│ │ │cadrul aceluiaşi │
│ │ │fond de pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat (decedatul│
│ │ │şi beneficiarul │
│ │ │sunt în registrul│
│ │ │aceluiaşi fond); │
│ │ │304 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │corecţia de │
│ │ │CNP-uri (comasări│
│ │ │externe de │
│ │ │CNP-uri │
│ │ │aparţinând │
│ │ │aceleiaşi │
│ │ │persoane la │
│ │ │fonduri │
│ │ │diferite); │
│ │ │306 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │307 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plată unică;│
│ │ │308 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plată unică; │
│ │ │309 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │anularea soldului│
│ │ │pozitiv rămas în │
│ │ │contul │
│ │ │individual, în │
│ │ │situaţia │
│ │ │încetării │
│ │ │calităţii de │
│ │ │participant ca │
│ │ │urmare a unei │
│ │ │hotărâri │
│ │ │judecătoreşti │
│ │ │definitive şi │
│ │ │irevocabile de │
│ │ │desfiinţare a │
│ │ │actului │
│ │ │individual de │
│ │ │aderare pentru │
│ │ │participantul │
│ │ │respectiv; │
│ │ │310 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │anularea soldului│
│ │ │pozitiv rămas în │
│ │ │contul individual│
│ │ │prin decizie a │
│ │ │administratorului│
│ │ │de desfiinţare a │
│ │ │actului │
│ │ │individual de │
│ │ │aderare în baza │
│ │ │constatării │
│ │ │încălcării art. │
│ │ │116 alin. (2) │
│ │ │lit. b) din Lege,│
│ │ │ca urmare a │
│ │ │reclamaţiei │
│ │ │participantului; │
│ │ │311 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│7 │Codul de │participantului │
│ │operaţiune │la fondul de │
│ │ │pensii absorbant │
│ │ │ca efect al │
│ │ │fuziunii │
│ │ │fondurilor (Se │
│ │ │aplică │
│ │ │participanţilor │
│ │ │care nu au depus │
│ │ │cereri de │
│ │ │transfer de la │
│ │ │fondul absorbit │
│ │ │spre alte │
│ │ │fonduri, în │
│ │ │perioada │
│ │ │fuziunii); │
│ │ │313 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │nerevendicarea în│
│ │ │termenul general │
│ │ │de prescripţie a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │cuvenite în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar; │
│ │ │314 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │închiderea unui │
│ │ │cont asociat cu │
│ │ │un CNP care a │
│ │ │fost invalidat de│
│ │ │instituţia de │
│ │ │evidenţă şi nu se│
│ │ │mai regăseşte în │
│ │ │Registrul │
│ │ │participanţilor │
│ │ │la niciun fond de│
│ │ │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat; │
│ │ │316 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deciziei de │
│ │ │pensionare │
│ │ │privind acordarea│
│ │ │pensiei pentru │
│ │ │limită de vârstă │
│ │ │în sistemul │
│ │ │public de pensii;│
│ │ │317 – pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │deschiderii │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensia de │
│ │ │invaliditate; │
│ │ │318 - pentru │
│ │ │operaţiunea de │
│ │ │închidere a │
│ │ │conturilor ca │
│ │ │urmare a │
│ │ │încheierii │
│ │ │perioadei de 12 │
│ │ │luni de la data │
│ │ │decesului; │
│ │ │320 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │transferul │
│ │ │participantului │
│ │ │la un alt fond de│
│ │ │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat, ca urmare│
│ │ │a procesului de │
│ │ │fuziune; │
│ │ │321 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de pensie prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │322 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de invaliditate │
│ │ │prin plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │323 - pentru │
│ │ │tranzacţia de │
│ │ │anulare de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │ │determinată de │
│ │ │plata drepturilor│
│ │ │de deces prin │
│ │ │plăţi eşalonate; │
│ │ │324 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │366 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există │
│ │ │transferuri │
│ │ │„OUT“; │
│ │ │399 - pentru a │
│ │ │raporta alte │
│ │ │tranzacţii de │
│ │ │anulare unităţi │
│ │ │de fond. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului │
│ │ │se completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │303 şi 318 se va │
│8 │CNP │completa CNP-ul │
│ │ │decedatului, iar │
│ │ │pentru codurile │
│ │ │302, 308 şi 323 │
│ │ │se va completa │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │beneficiarului. │
│ │ │Pentru codul 304 │
│ │ │se va completa cu│
│ │ │vechiul CNP. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │a activului sau │
│9 │Data cererii │pentru transferul│
│ │ │activului la alt │
│ │ │fond de pensii. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │data cererii │
│ │ │iniţiale. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data la care │
│ │ │unităţile de fond│
│ │ │ale │
│ │Data convertirii │participantului │
│10 │unităţilor de │au fost │
│ │fond în │convertite în │
│ │lichidităţi │lichidităţi. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul de │
│ │ │unităţi de fond │
│ │Numărul de │anulate (TO). Se │
│11 │unităţi de fond │utilizează 6 │
│ │anulate (TO) │poziţii zecimale.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │ │activului │
│ │VUAN convertire │personal al │
│12 │(TO) │participantului. │
│ │ │Se utilizează 6 │
│ │ │poziţii zecimale.│
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data VUAN │
│ │ │utilizat pentru │
│ │ │calculul │
│ │Data VUAN │activului │
│13 │convertire (TO) │personal al │
│ │ │participantului. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │0 (zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │penalităţii de │
│ │ │transfer. Se │
│ │Penalitatea de │utilizează 2 │
│ │transfer reţinută│poziţii zecimale,│
│14 │participantului │iar ca separator │
│ │(TO) │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz, conform │
│ │ │prevederilor │
│ │Contribuţia la │legale în │
│15 │asigurările │vigoare. Se │
│ │sociale de │utilizează 2 │
│ │sănătate (CASS) │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz, conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│16 │Impozit pe venit │vigoare. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │Comisioane │punctul. Pentru │
│17 │bancare │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │comisionul bancar│
│ │ │reţinut pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată activ │
│ │ │personal, după │
│ │ │caz. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│18 │Taxe aferente │codul 324 se │
│ │mandatului poştal│completează cu │
│ │ │taxele aferente │
│ │ │mandatului │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/taxelor │
│ │ │poştale. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │Valoarea totală a│iar ca separator │
│ │taxelor, │se foloseşte │
│ │impozitelor şi │punctul. Pentru │
│19 │comisioanelor │codul 324 se │
│ │bancare/taxelor │completează cu │
│ │poştale suportate│valoarea totală a│
│ │de participant │taxelor/ │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │reţinute pentru │
│ │ │plata din contul │
│ │ │DIP pentru plată │
│ │ │unică a returului│
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea minimă │
│ │ │garantată. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│20 │Valoarea minimă │iar ca separator │
│ │garantată (TO) │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei │
│ │ │transferate. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │Valoarea totală │codul 324 se │
│21 │plătită │completează cu │
│ │participantului, │noua valoare │
│ │din care: (TO) │plătită din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată unică │
│ │ │aferentă │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei plătite din│
│ │ │contul fondului │
│ │ │de pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat în contul │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │furnizorului de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont, diminuată │
│ │ │cu contravaloarea│
│ │Valoarea plătită │taxelor poştale │
│22 │din fond (TO) │în cazul plăţilor│
│ │ │efectuate prin │
│ │ │mandat poştal. Se│
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar plătită │
│ │ │iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei transferate│
│ │ │- din provizionul│
│ │ │tehnic constituit│
│ │ │de administrator │
│ │ │- din contul de │
│ │ │provizion tehnic │
│ │ │al │
│ │ │administratorului│
│ │ │fondului de │
│ │ │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat actual în │
│ │ │contul DIP, │
│ │ │respectiv în │
│ │ │contul de │
│ │Valoarea plătită │TRANSFER al │
│23 │din provizion │noului fond de │
│ │(TO) │pensii │
│ │ │administrat │
│ │ │privat, conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │valoarea plătită │
│ │ │din provizion │
│ │ │pentru mandatul │
│ │ │poştal sau a │
│ │ │viramentul bancar│
│ │ │plătit iniţial. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul DIP, │
│ │ │conform │
│ │Data virării │extrasului de │
│24 │activului │cont. Se │
│ │personal în │completează │
│ │contul DIP │pentru │
│ │ │invaliditate, │
│ │ │deces şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a activului│
│ │ │personal (cont │
│ │ │bancar sau mandat│
│ │ │poştal). Pentru │
│ │ │cont bancar se │
│ │Modalitatea de │foloseşte „C“, │
│ │plată a activului│iar pentru mandat│
│25 │personal (cont │poştal se │
│ │bancar sau mandat│foloseşte „M“. Se│
│ │poştal) │completează │
│ │ │pentru │
│ │ │invaliditate, │
│ │ │deces şi │
│ │ │deschiderea │
│ │ │dreptului la │
│ │ │pensie. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei.│
│ │ │Se completează │
│ │ │pentru │
│ │Data virării în │invaliditate, │
│ │contul bancar al │deces şi │
│26 │participantului │deschiderea │
│ │sau în contul │dreptului la │
│ │bancar al poştei │pensie. Pentru │
│ │ │codul 324 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plată │
│ │ │unică. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar. │
│ │ │Pentru codul 324 │
│ │ │se completează cu│
│27 │Data mandatului │data emiterii │
│ │poştal │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    A. Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1C este următoarea:.
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_TRANZACTII_TRANSFER_OUT_1_FFF_EEE. xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.


    b) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă;
    c) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) semnat electronic se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT“.

    (5) Anexa nr. 1C se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1C.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    B. Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_ TRANZACTII_ TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_ TRANZACTII_TRANSFER_OUT_5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1C se încarcă în SIR, în folderul dedicat „TRANZACTII_TRANSFER_OUT“.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 1F la Norma nr. 24/2015)

    Raport privind plăţile eşalonate pentru luna ...... anul .......

┌───────┬─────────────────┬────────┬────┬────┬──────────┬────┐
│Codul │ │Codul │ │ │ │ │
│de │Codul │fondului│Anul│Luna│Codul de │CNP │
│comandă│administratorului│de │ │ │operaţiune│ │
│ │ │pensii │ │ │ │ │
├───────┼─────────────────┼────────┼────┼────┼──────────┼────┤
│Col. 1 │Col. 2 │Col. 3 │Col.│Col.│Col. 6 │Col.│
│ │ │ │4 │5 │ │7 │
└───────┴─────────────────┴────────┴────┴────┴──────────┴────┘┌────────┬───────────┬───────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea │ │
│ │ │ │ │ │totală a │ │
│ │ │ │ │ │taxelor, │ │
│ │Contribuţia│ │ │ │impozitelor │ │
│Valoarea│la │Impozit│ │Taxe │şi │Valoarea│
│rată │asigurările│pe │Comisioane│aferente │comisioanelor│rată │
│lunară │sociale de │venit │bancare │mandatului│bancare/ │lunară │
│brută │sănătate │ │ │poştal │taxelor │netă │
│ │(CASS) │ │ │ │poştale │ │
│ │ │ │ │ │suportate de │ │
│ │ │ │ │ │participant │ │
│ │ │ │ │ │(TO) │ │
├────────┼───────────┼───────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│Col. 8 │Col. 9 │Col. 10│Col. 11 │Col. 12 │Col. 13= │Col. 14=│
│ │ │ │ │ │9+10+11+12 │8–13 │
└────────┴───────────┴───────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┘┌───────┬─────┬──────┬─────────┬─────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │Modalitatea│Data virării │
│ │Număr│ │ │ │de plată a │în contul │
│Numărul│total│Suma │Total │Sold │ratei │bancar │
│ratei │rate │totală│plăţi │de │(cont │al │
│actuale│de │de │efectuate│plată│bancar sau │participantului│
│ │plată│plată │ │ │mandat │sau în contul │
│ │ │ │ │ │poştal) │bancar │
│ │ │ │ │ │ │al poştei │
├───────┼─────┼──────┼─────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Col. 15│Col. │Col. │Col. 18 │Col. │Col. 20 │Col. 21 │
│ │16 │17 │ │19 │ │ │
└───────┴─────┴──────┴─────────┴─────┴───────────┴───────────────┘┌──────────────┬────────┬──────────────┐
│Data │Data │Valoare rată │
│mandatului │cererii │reziduală │
│poştal │ │ │
├──────────────┼────────┼──────────────┤
│Col. 22 │Col. 23 │Col. 24 │
└──────────────┴────────┴──────────────┘    Instrucţiuni de completare a anexei nr. 1F
    (1) Anexa nr. 1F se completează de către administratorii de fonduri de pensii administrate privat.
    (2) Instrucţiunile prezentate în continuare au ca scop standardizarea procesului de raportare pentru plata eşalonată a activului personal.
    (3) Câmpurile anexei 1F se completează, după cum urmează:

┌────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumire câmp │Descriere câmp │
│crt.│ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul comenzii va│
│ │ │avea una dintre │
│ │ │următoarele │
│1 │Codul de comandă │valori: │
│ │ │1 = raportare │
│ │ │iniţială; 5 = │
│ │ │raportare │
│ │ │rectificativă. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul │
│ │Codul │administratorului│
│2 │administratorului│aşa cum este │
│ │(OUT) │înregistrat în │
│ │ │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │Codul fondului de│Codul fondului, │
│3 │unde se │aşa cum este │
│ │efectuează plata │înregistrat în │
│ │eşalonată │Registrul A.S.F. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│4 │Anul │Anul de raportare│
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Luna pentru care │
│5 │Luna │se întocmeşte │
│ │ │raportarea │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul operaţiunii│
│ │ │se completează │
│ │ │cu: │
│ │ │601 - pentru │
│ │ │plata unei rate │
│ │ │lunare egale; │
│ │ │602 - pentru │
│ │ │plata ratei │
│ │ │reziduale; │
│ │ │603 - pentru │
│ │ │plata unică │
│ │ │efectuată la │
│ │ │cererea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului; │
│ │ │604 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │care a decedat pe│
│ │ │parcursul │
│ │ │derulării │
│ │ │plăţilor │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │605 - pentru │
│ │ │înregistrarea │
│ │ │unei diferenţe │
│ │ │pozitive la │
│ │ │soldul datorat │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │cauzat de o │
│ │ │regularizare; │
│ │ │611 - pentru │
│ │ │reflectarea │
│ │ │returnării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată; │
│ │Codul de │612 - pentru │
│6 │operaţiune │reflectarea │
│ │ │plăţii din contul│
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată a │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar; │
│ │ │613 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │nerevendicarea în│
│ │ │termenul general │
│ │ │de prescripţie a │
│ │ │drepturilor │
│ │ │cuvenite în │
│ │ │calitate de │
│ │ │beneficiar; │
│ │ │614 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │transferul │
│ │ │administrativ al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului la│
│ │ │fondul de pensii │
│ │ │private absorbant│
│ │ │ca efect al │
│ │ │fuziunii a două │
│ │ │fonduri de pensii│
│ │ │private; │
│ │ │615 - pentru │
│ │ │operaţiuni │
│ │ │determinate de │
│ │ │corecţia de │
│ │ │CNP-uri; │
│ │ │626 - pentru │
│ │ │situaţia în care │
│ │ │nu există plăţi │
│ │ │eşalonate; │
│ │ │699 - pentru │
│ │ │orice alte │
│ │ │operaţiuni. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Codul numeric │
│ │ │personal al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului se│
│ │ │completează │
│ │ │pentru toate │
│ │ │operaţiunile. │
│ │ │Pentru codul 699 │
│ │ │folosit în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│7 │CNP │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │CNP-ul │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codul 604 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │Valoarea rată │(zero). Pentru │
│8 │lunară brută │codul 611 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │suma care a fost │
│ │ │returnată în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │suma care se │
│ │ │plăteşte din │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plata eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│ │ │vigoare. Se │
│ │Contribuţia la │utilizează 2 │
│9 │asigurările │poziţii zecimale,│
│ │sociale de │iar ca separator │
│ │sănătate (CASS) │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează │
│ │ │conform │
│ │ │prevederilor │
│ │ │legale în │
│ │ │vigoare. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│10 │Impozit pe venit │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin │
│ │ │virament bancar, │
│ │ │după caz. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│11 │Comisioane │poziţii zecimale,│
│ │bancare │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Se completează în│
│ │ │situaţiile de │
│ │ │plată prin mandat│
│ │ │poştal, după caz.│
│ │ │Se utilizează 2 │
│ │Taxe aferente │poziţii zecimale,│
│12 │mandatului poştal│iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │Valoarea totală a│comisioanelor │
│ │taxelor, │bancare/taxelor │
│ │impozitelor şi │poştale. Se │
│ │comisioanelor │utilizează 2 │
│13 │bancare/ taxelor │poziţii zecimale,│
│ │poştale suportate│iar ca separator │
│ │de participant │se foloseşte │
│ │(TO) │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea în lei a│
│ │ │sumei brute │
│ │ │transferate, │
│ │ │diminuată cu │
│ │ │valoarea totală a│
│ │ │taxelor, │
│ │ │impozitelor şi │
│ │ │comisioanelor │
│ │ │bancare/ taxelor │
│14 │Valoarea rată │poştale suportate│
│ │lunară netă │de participant. │
│ │ │Se utilizează 2 │
│ │ │poziţii zecimale,│
│ │ │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 604 şi │
│ │ │611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Numărul tranşei │
│ │ │actuale plătite │
│ │ │în luna pentru │
│ │ │care se face │
│ │ │raportarea. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ultimei │
│ │ │rate plătite. │
│ │ │Pentru codul 611 │
│ │ │se completează cu│
│ │ │numărul ratei │
│ │ │returnate în │
│ │ │contul DIP pentru│
│ │ │plată eşalonată. │
│ │ │Pentru codul 612 │
│ │Numărul ratei │se completează cu│
│15 │actuale │numărul ratei │
│ │ │care se plăteşte │
│ │ │din contul DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Număr total │
│ │ │tranşe de plată, │
│ │ │conform cererii │
│ │ │de plată. Pentru │
│ │ │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se va │
│ │ │completa CNP-ul │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │participantului/ │
│16 │Număr total rate │beneficiarului │
│ │de plată │decedat. Fiecare │
│ │ │beneficiar al │
│ │ │participantului/ │
│ │ │beneficiarului │
│ │ │decedat se │
│ │ │raportează pe │
│ │ │linii distincte │
│ │ │în funcţie de │
│ │ │momentul │
│ │ │solicitării │
│ │ │efectuării plăţii│
│ │ │conform │
│ │ │termenelor │
│ │ │prevăzute la │
│ │ │plata unică. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │611 şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma totală de │
│ │ │plată către │
│ │ │participant/ │
│ │ │beneficiar, │
│ │ │actualizată │
│ │Suma totală de │inclusiv cu │
│17 │plată │eventualele │
│ │ │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Suma ratelor │
│ │ │lunare brute │
│ │ │plătite până în │
│ │ │luna curentă │
│ │ │inclusiv. Se │
│ │ │utilizează 2 │
│18 │Total plăţi │poziţii zecimale,│
│ │efectuate │iar ca separator │
│ │ │se foloseşte │
│ │ │punctul. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Diferenţa dintre │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de plată şi │
│ │ │soldul plăţilor │
│ │ │efectuate │
│ │ │Pentru codul 699 │
│ │ │folosit în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│19 │Sold de plată │eşalonată, se │
│ │ │completează cu │
│ │ │diferenţa dintre │
│ │ │valoarea totală │
│ │ │de plată şi │
│ │ │soldul plăţilor │
│ │ │efectuate în │
│ │ │ultima zi │
│ │ │lucrătoare a │
│ │ │lunii pentru care│
│ │ │se întocmeşte │
│ │ │raportul. Pentru │
│ │ │codurile 611 şi │
│ │ │612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Modalitatea de │
│ │ │plată a ratei │
│ │ │(cont bancar sau │
│ │ │mandat poştal). │
│ │Modalitatea de │Pentru cont │
│ │plată a ratei │bancar se │
│20 │(cont bancar sau │foloseşte „C“, │
│ │mandat poştal) │iar pentru mandat│
│ │ │poştal se │
│ │ │foloseşte „M“. │
│ │ │Pentru codul 604 │
│ │ │nu se │
│ │ │completează. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data virării │
│ │ │activului │
│ │ │personal în │
│ │ │contul bancar al │
│ │ │participantului │
│ │ │sau în contul │
│ │ │bancar al poştei,│
│ │ │conform │
│ │ │extrasului de │
│ │ │cont. Pentru │
│ │Data virării în │codul 604 se │
│ │contul bancar al │completează cu 0 │
│21 │participantului │(zero). Pentru │
│ │sau în contul │codul 611 se │
│ │bancar al poştei │completează cu │
│ │ │data returnării │
│ │ │sumei în contul │
│ │ │DIP pentru plata │
│ │ │eşalonată. Pentru│
│ │ │codul 612 se │
│ │ │completează cu │
│ │ │data la care s-a │
│ │ │efectuat noua │
│ │ │plată din DIP │
│ │ │pentru plata │
│ │ │eşalonată. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data mandatului │
│ │ │poştal este data │
│ │ │emiterii facturii│
│ │ │de către │
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar. │
│ │ │Pentru codurile │
│ │ │604 şi 611 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). Pentru │
│22 │Data mandatului │codul 612 se │
│ │poştal │completează cu │
│ │ │data emiterii │
│ │ │facturii de către│
│ │ │operatorul de │
│ │ │servicii poştale,│
│ │ │care certifică │
│ │ │data operării │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │către participant│
│ │ │/beneficiar │
│ │ │aferentă plăţii │
│ │ │returului │
│ │ │mandatului poştal│
│ │ │sau a │
│ │ │viramentului │
│ │ │bancar. │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Data primirii │
│ │ │documentaţiei │
│ │ │complete pentru │
│ │ │cererea de plată │
│23 │Data cererii │cea mai recentă, │
│ │ │inclusiv pentru │
│ │ │cererea de plată │
│ │ │unică a ratelor │
│ │ │lunare rămase de │
│ │ │plătit │
├────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ │ │Valoarea ratei │
│ │ │reziduale de │
│ │ │plată, │
│ │ │actualizată │
│ │ │inclusiv cu │
│ │ │eventualele │
│ │ │rectificări │
│ │ │pozitive. Pentru │
│ │ │codurile 604, 611│
│ │ │şi 612 se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │Valoare rată │(zero). Pentru │
│24 │reziduală │codul 699 folosit│
│ │ │în cazul │
│ │ │reflectării │
│ │ │plăţii unice │
│ │ │către │
│ │ │beneficiarii │
│ │ │participanţilor/ │
│ │ │beneficiarilor │
│ │ │decedaţi, aflaţi │
│ │ │în plată │
│ │ │eşalonată, se │
│ │ │completează cu 0 │
│ │ │(zero). │
└────┴─────────────────┴─────────────────┘    A. Raportare iniţială (cod 1)
    (4) Metodologia de transmitere electronică a anexei nr. 1F este următoarea:
    a) Fişierul obţinut este denumit după următoarea sintaxă:
    YYYYMM_PLATI_ESALONATE_1_FFF_EEE.xml.p7s,
    unde:
    - YYYYMM reprezintă anul, respectiv luna pentru care a fost întocmit raportul;
    – FFF reprezintă codul fondului de pensii administrat privat înregistrat în Registrul A.S.F.;
    – EEE reprezintă codul entităţii raportoare înregistrat în Registrul A.S.F.


    b) Fişierul definit conform pct. (4) lit. a) se semnează electronic, cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă;
    c) Fişierul definit conform punctului (4) lit. a) semnat electronic se încarcă în sistemul informatic de raportare, în folderul dedicat ,,PLATI_ESALONATE“.

    (5) Anexa nr. 1F se întocmeşte lunar şi se transmite A.S.F. în termen de 7 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se face raportarea. Perioada pentru care se face raportarea este o lună calendaristică anterioară.
    (6) SIR procesează automat datele prevăzute în anexa nr. 1F.
    (7) SIR transmite automat mesaje persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, acestea având obligaţia de a analiza aceste mesaje în scopul soluţionării eventualelor erori sau avertismente.

    B. Raportare rectificativă (cod 5)
    (8) Orice modificare a unei raportări iniţiale sau orice raport transmis după termenul stabilit de depunere se consideră raportare rectificativă.
    (9) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F conţine, în mod obligatoriu, două fişiere semnate electronic cu semnătură electronică extinsă a persoanelor responsabile prevăzute la art. 5 din normă, astfel:
    a) un fişier în format XML cu valorile corecte (rectificate), denumit conform sintaxei: YYYYMM_PLATI_ESALONATE_ 5_FFF_EEE.xml.p7s;
    b) un fişier în format RTF care conţine o notă explicativă detaliată cu privire la valorile corectate şi motivele care au generat raportarea eronată, respectiv motivele care au generat transmiterea raportului după expirarea termenului-limită pentru depunere, denumit conform sintaxei: YYYYMM_ PLATI_ESALONATE _5_FFF_EEE.rtf.p7s.

    (10) Lipsa oricărui fişier menţionat la pct. (9) determină respingerea raportării rectificative.
    (11) Raportarea rectificativă pentru anexa nr. 1F se încarcă în SIR, în folderul dedicat „PLATI_ESALONATE“.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice