Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 26 iunie 2018  privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ din 26 iunie 2018 privind estimarea dozelor efective şi a dozelor echivalente datorate expunerii interne şi externe

EMITENT: Comisia Naţională pentru Contrololul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 555 bis din 3 iulie 2018
──────────
        Aprobată de Ordinul nr. 145/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 3 iulie 2018.
──────────

    ART. 1
        Prezentele norme completează cerinţele stabilite în Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 517 bis din 25 iunie 2018.

    ART. 2
        Prezentele norme se aplică de către întreprinderi pentru efectuarea estimării dozelor efective şi echivalente pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie în situaţiile de expunere planificată şi existentă.

    ART. 3
    (1) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii externe, întreprinderile utilizează mărimile operaţionale definite în anexa nr. 1 la norme.
    (2) În cazul expunerii la radon, pentru verificarea conformităţii cu limitele de doză întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienţii de doză prevăzuţi în anexa nr. 1 la norme.
    (3) În vederea estimării dozelor efective şi a dozelor echivalente pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie, întreprinderile trebuie să utilizeze mărimile şi relaţiile standard prevăzute în anexa nr. 1 la norme.
    (4) Pentru estimarea dozei efective datorate expunerii interne, întreprinderile trebuie să utilizeze coeficienţii de doză pentru inhalare-ingerare pentru radionuclizii prezentaţi în anexa nr. 2 la norme.

    ART. 4
     CNCAN poate accepta şi folosirea altor metode pentru estimarea dozelor, dacă se face dovada că sunt echivalente cu cele prevăzute la art. 3.

    ART. 5
     În scopul prezentelor norme, se utilizează definiţiile şi abrevierile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică.

    ART. 6
        Prevederile prezentelor norme se aplică şi solicitărilor de autorizare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 7
     Anexele nr. 1 - 2 la norme fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    SECŢIUNEA I
    Mărimi dozimetrice utilizate în sistemul de protecţie radiologică în situaţiile de expunere planificată pentru expuşii profesionali şi public
    1. Doza absorbită
        Doza absorbită, D, este mărimea fizică fundamentală, măsurabilă sau calculabilă, folosită în dozimetrie şi protecţia radiologică utilizată pentru toate tipurile de radiaţie în orice geometrie de iradiere, definită conform relaţiei (1).
        Mărimile utilizate în protecţia radiologică se bazează pe doza absorbită într-un punct.
 (a se vedea imaginea asociată)
        În SI doza absorbită este exprimată în J/Kg, cu denumirea specială Gray (Gy), un Gy corespunzând cantităţii de energie egală cu 1 J absorbită pe unitatea de masă.
        Împreună cu doza absorbită, există două tipuri de mărimi definite pentru utilizarea în protecţia radiologică: mărimile de protecţie care sunt utilizate pentru conformitatea cu limitele de doză şi mărimile operaţionale care sunt destinate să ofere o estimare rezonabilă pentru mărimile de protecţie.
        Definiţia mărimilor de protecţie se bazează pe doza absorbită medie D(T,R) în volumul unui organ sau ţesut T produsă de radiaţiile de tip R.

    2. Doza echivalentă
        Mărimea pentru protecţie, doza echivalentă pe organ sau ţesut, H(T), este definită de relaţia (2):
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde w(R) este factorul de ponderare pentru radiaţia R. Suma este efectuată pentru toate tipurile de radiaţie implicate.
        Unitatea pentru doza echivalentă este J/kg şi are denumirea specială Sievert (Sv).
        Factorii de ponderare ai radiaţiei
        Valorile factorilor de ponderare ai radiaţiei w(R) sunt prezentate în tabelul nr. 1.
               Tabelul nr. 1. - Factori de ponderare pentru radiaţia w(R)*)

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Factorul de │
│Tipul radiaţiei │ponderare pentru │
│ │radiaţie, w(R) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Fotoni │1 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Electroni şi miuoni│1 │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Protoni şi pioni │2 │
│încărcaţi │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Particule alfa, │ │
│fragmente de │20 │
│fisiune, │ │
│ioni grei │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │O curbă continuă │
│Neutroni │funcţie de energia│
│ │neutronilor(**) │
├───────────────────┴──────────────────┤
│Toate valorile sunt asociate radiaţiei│
│incidente pe corp sau, pentru sursele │
│interne, emise de radionuclidul │
│(radionuclizii) încorporaţi. │
└──────────────────────────────────────┘

        (*) Valori preluate din Publicaţia nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).
        (**) La calcularea factorilor de ponderare pentru neutroni se recomandă o funcţie continuă de energia neutronilor conform relaţiei (3):

 (a se vedea imaginea asociată)
        Valorile factorilor de ponderare pentru radiaţii depind de tipul şi energia radiaţiei şi sunt independente de ţesut sau organ.

    3. Doza efectivă
        Doza efectivă, E, este definită ca sumă ponderată a dozelor echivalente pe ţesuturi, conform relaţiei (4): (a se vedea imaginea asociată)
    unde w(T) este factorul de ponderare tisular pentru ţesutul T iar Σw(T) = 1. Sumarea se face pe toate organele şi ţesuturile corpului uman considerate a fi sensibile la inducerea efectelor stocastice. Valorile w(T) sunt alese să reprezinte contribuţiile ţesuturilor şi organelor individuale în detrimentul total datorat radiaţiei din efectele stocastice. Unitatea pentru doza efectivă este J . kg^-1 cu denumirea specială Sievert (Sv).

        Factorii de pondere ai ţesuturilor
        Valorile factorilor de ponderare w(T) asociate ţesuturilor şi organelor sunt prezentate în tabelul nr. 2. Factorul de ponderare w(T) pentru categoria "restul ţesuturilor" (0,12) se aplică la media aritmetică a dozei pe cele 13 organe şi ţesuturi pentru fiecare sex incluse în nota de subsol de la tabelul nr. 2.

                    Tabelul nr. 2 - Factori de ponderare tisulari*)

┌──────────────────┬────────┬─────┬────┐
│Organ/Ţesut │Număr de│w(T) │Σw │
│ │ţesuturi│ │(T) │
├──────────────────┼────────┼─────┼────┤
│Plămân, stomac, │ │ │ │
│colon, măduva │ │ │ │
│osoasă │ │ │ │
│(roşie), sân, │ │ │ │
│restul │ │ │ │
│ţesuturilor**) │6 │0,12 │0,72│
│Gonade │1 │0,08 │0,08│
│Tiroidă, esofag, │4 │0,04 │0,16│
│vezica urinară, │4 │0,01 │0,04│
│ficat │ │ │ │
│Suprafaţa osului, │ │ │ │
│piele, creier, │ │ │ │
│glande │ │ │ │
│salivare │ │ │ │
├──────────────────┼────────┼─────┼────┤
│ │ │Total│1,00│
└──────────────────┴────────┴─────┴────┘

        (*) Valori preluate din Publicaţia nr. 103 a ICRP, Ann. ICRP 37 (2-4).
        (**) Din categoria "restul ţesuturilor" fac parte: glandele suprarenale, regiunea extra-toracică (ET), vezica biliară, Inima, rinichi, noduli limfatici, muşchi, mucoasa cavităţii bucale, pancreas, prostata (bărbaţi), intestin subţire, splină, timus, uter/cervix (femei).

        Doza efectivă este definită pentru Persoana de Referinţă prin mediere după sex.
        Pentru a determina doza efectivă trebuie mai întâi evaluate dozele echivalente în organe şi ţesuturi pentru Bărbatul, respectiv Femeia de Referinţă, care sunt apoi mediate pentru a obţine dozele echivalente pentru Persoana de Referinţă. Doza efectivă se determină prin multiplicarea dozelor echivalente cu factorii de ponderare pe ţesuturi mediaţi după sex şi sumarea după toate ţesuturile.

    4. Doza echivalentă angajată H(tau)
        În urma încorporării unui material radioactiv în organism, organele şi ţesuturile sunt expuse la doze echivalente cu debite variabile în timp până la dispariţia materialului radioactiv din organism. Integrala în timp a debitului de doză echivalentă în ţesut sau organ ce va fi primit de către Persoana de Referinţă, se numeşte doză echivalentă angajată. Dacă timpul de integrare t nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulţi şi 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.
        Doza echivalentă angajată este definită de relaţia (5): (a se vedea imaginea asociată)


    5. Doza efectivă angajată E(tau)
        Doza efectivă angajată este dată de relaţia (6): (a se vedea imaginea asociată)

        Pentru conformitate cu limitele de doză, doza angajată se atribuie anului în care s-a produs încorporarea.
        Pentru lucrători, doza angajată se evaluează, de obicei, pe o perioadă de 50 de ani care urmează încorporării.
        Doza efectivă angajată datorată radionuclizilor încorporaţi poate fi folosită în estimările prospective de doză pentru persoane din populaţie. Dacă timpul de integrare t nu este specificat se consideră o perioadă de 50 ani pentru adulţi şi 70 de ani pentru copii considerat de la momentul încorporării.
        Doza efectivă datorată încorporărilor de radionuclizi în cadrul expunerii profesionale este stabilită pe baza cantităţii de radionuclizi încorporată de către lucrător şi a coeficientului de doză.

    6. Doza efectivă colectivă S
        Doza efectivă colectivă este calculată ca suma tuturor dozelor efective individuale pe o perioadă de timp sau pe durata unei activităţi considerate.
        Numele special utilizat pentru unitatea dozei efective colective este "om-Sv".
        Doza efectivă colectivă este un instrument pentru optimizare a protecţiei radiologice iar în procesul de optimizare diferitele măsuri de protecţie radiologică sunt comparate în termeni de lege estimare a dozelor efective individuale şi colective planificate.
        Doza efectivă colectivă este dată prin una dintre relaţiile (7) sau (8): (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde E(1) şi E(2) sunt limitele intervalului de valori pentru dozele efective iar (dN/dE)dE este numărul de indivizi care sunt expuşi la o doză efectivă între E şi E + dE într-o perioadă de timp delta T, iar în cazul relaţiei (8), E(i) este doza efectivă mediată pe subgrupul i, iar N(i) reprezintă numărul de indivizi din respectivul subgrup.

        Considerente practice ale mărimilor de doză utilizate în protecţia radiologică
        Pentru limitarea riscurilor expunerii la radiaţii pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie sunt stabilite limite de doză, constrângeri de doză, niveluri de referinţă definite în termeni de doză.
        Limitele de doză pentru lucrătorii expuşi profesional şi populaţie sunt date în termeni de doză echivalentă şi doză efectivă. Deoarece niciuna din aceste mărimi nu este direct măsurabilă, ambele mărimi de protecţie sunt estimate folosind mărimi operaţionale, modele matematice şi calcule. Procedurile aplicate depind de tipul de expunere considerată şi de categoria de persoane expuse.
        Doza echivalentă şi doza efectivă sunt mărimi de protecţie folosite pentru a asigura menţinerea probabilităţii de apariţie a efectelor stocastice sub niveluri acceptabile şi evitarea reacţiilor tisulare.

    SECŢIUNEA II
    Mărimi operaţionale utilizate în sistemul de protecţie radiologică
        Mărimile operaţionale care se utilizează pentru estimarea dozei efective şi dozei echivalente sunt: echivalentul de doză ambiental, echivalentul de doză direcţional şi echivalentul de doză individual conform tabelului nr. 3.
    Tabelul nr. 3 - Mărimi operaţionale

┌───────────┬─────────────┬─────────────┐
│Utilizare │Monitorizarea│Monitorizarea│
│ │de arie │individuală │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Estimarea │Echivalent de│Echivalent de│
│dozei │doză │doză │
│efective │ambiental H* │individual H │
│ │(10) │(p)(10,Ω) │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Estimarea │ │ │
│dozei │Echivalent de│Echivalent de│
│echivalente│doză │doză │
│pentru │direcţional │individual H │
│piele, │H'(0,07,Ω) │(p)(0,07,Ω) │
│mâini şi │ │ │
│picioare │ │ │
├───────────┼─────────────┼─────────────┤
│Estimarea │Echivalent de│Echivalent de│
│dozei │doză │doză │
│echivalente│direcţional │individual H │
│la │H'(3,Ω) │(p)(3,Ω) │
│cristalin*)│ │ │
└───────────┴─────────────┴─────────────┘

        (*) Dacă echipamentele de monitorizare nu măsoară H'(3,Ω) sau H(p)(3) pot fi utilizate mărimile H'(0,07,Ω) sau H(p)(0,07) cu excepţia situaţiilor care implică expunerea la radiaţii beta. În aceste relaţii Ω reprezintă direcţia specificată.

    1. Echivalentul de doză
        Echivalentul de doză, H, este produsul dintre factorul de calitate Q şi doza absorbită D într-un punct în ţesut şi este dat de relaţia (9):
    H = Q . D (9)

        Factorul de calitate Q este definit ca o funcţie a transferului liniar nerestricţionat de energie, L, al particulelor încărcate electric, în apă. Factorul de calitate Q(L) este definit de relaţia (10): (a se vedea imaginea asociată)

        Factorul de calitate Q la un punct în ţesut este dat de relaţia (11): (a se vedea imaginea asociată)
    unde D este doza absorbită în acel punct, DL este distribuţia dozei absorbite în funcţie de transferul liniar de energie, şi Q(L) factorul de calitate corespunzător la punctul de interes.


    2. Mărimi operaţionale utilizate pentru monitorizarea mediului şi de arie
        Mărimile care leagă câmpul de radiaţii extern de doza efectivă şi doza echivalentă la piele reprezintă echivalentul de doză ambiental H*(d) şi echivalentul de doză direcţional H'(d,Ω).
    a. Echivalentul de doză ambiental H*(d) într-un punct din câmpul de radiaţie este echivalentul de doză care ar fi produs de câmpul aliniat şi expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime de 10 mm pe o rază opusă sensului câmpului aliniat. Această mărime corespunde radiaţiei puternic penetrante iar aparatura de măsură pentru câmpul de radiaţii va fi calibrată în H*(10).
    b. Echivalentul de doză direcţional H'(d,Ω) într-un punct din câmpul de radiaţie este echivalentul de doză care ar fi produs într-un câmp expandat corespunzător în sfera ICRU la o adâncime d pe o rază într-o direcţie Ω specificată. Această mărime corespunde radiaţiei slab penetrante, d = 0,07 mm iar pentru estimarea dozei echivalentă la cristalin se utilizează d = 3 mm.


    3. Mărimi operaţionale utilizate pentru monitorizarea individuală
        Pentru scopul monitorizării individuale se utilizează mărimile: echivalentul de doză individual penetrant sau echivalentul de doză individual superficial H(p)(d).
        Pentru evaluarea dozei efective este utilizată adâncimea d = 10 mm, pentru evaluarea dozei la cristalin d = 3 mm şi pentru evaluarea dozei echivalente la piele, mâini şi picioare adâncimea d = 0,07 mm.
        În evaluările prospective, în cazul în care nu se utilizează dozimetria individuală, valoarea dozei efective se poate estima din măsurătorile de arie ţinându-se cont de următoarele:
    a) dacă expunerea personalului se datorează numai expunerii externe,
    b) dacă expunerea se datorează expunerii interne şi externe.

        În cazul câmpurilor pulsatorii de radiaţii monitorizarea dozimetrică de arie se face cu detectori pasivi cu aplicarea coeficienţilor de conversie şi a coeficienţilor de doză corespunzători.
        Această situaţie include evaluarea prospectivă a dozei efective pentru echipajele aeronautice, pentru persoanele expuse profesional din categoria B, dar se aplică şi în alte situaţii pentru evaluarea dozelor la locurile de muncă şi în mediul înconjurător.
        Prospectiv, evaluarea dozei efective datorată încorporării din măsurătorile de câmp se face prin determinarea concentraţiei radionuclidului din mediul de lucru, la care se aplică coeficientul de doză.
        În cazul situaţiilor de expunere planificată estimarea H(T) superficială, retrospectiv, se face cu ajutorul mărimii operaţionale Hp(0,07).

    SECŢIUNEA III
    Verificarea conformităţii cu limitele de doză
        Limitele de doză sunt aplicabile sumei dozelor primite din expunerea externă pe o perioadă de un an şi a dozelor angajate pe 50 de ani, respectiv până la vârsta de 70 de ani, pentru copii datorate încorporării din anul respectiv.
        Doza efectivă E primită de o persoană dintr-un grup de vârstă definită se determină cu ajutorul relaţiei (12): (a se vedea imaginea asociată)
    unde Hp(10) reprezintă echivalentul de doză individual pentru expunerea externă, e(j,ing)(tau) şi e(j,inh)(tau) sunt coeficienţii de doză efectivă angajată exprimaţi în Sv/Bq pentru activitatea încorporată a radionuclidului j, prin inhalare, respectiv prin ingestie de o persoană din grupul de vârstă definită, iar I(j,ing) şi I(j,inh) reprezintă valoarea activităţii radionuclidului în (Bq), încorporat prin ingestie, respectiv inhalare.


     Verificarea conformităţii cu limitele de doză pentru expunerea populaţiei
        Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie şi inhalare pentru persoanele din populaţie cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt prezentate în Tabelele de mai jos.
        Pentru ingestie, Tabelul A conţine valorile corespunzătoare coeficienţilor de doza efectivă şi factorii de transfer intestinal f(1) pentru grupuri de vârsta definită: 1 an, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi adult.
        Pentru inhalare, Tabelul B conţine valorile corespunzătoare coeficienţilor de doză efectivă pentru diferitele tipuri de absorbţie pulmonară cu valori adecvate f(1) pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal, pentru grupuri de vârstă definită: 1 an, 5 ani, 10 ani, 15 ani şi adult. Tipurile de absorbţie pulmonară şi factorii de transfer intestinal f(1) pentru persoanele din populaţie trebuie să ia în considerare forma chimică a elementului pe baza evaluărilor internaţionale disponibile. Dacă nu sunt disponibile informaţii referitoare la aceşti parametri, trebuie utilizată valoarea cea mai restrictivă.
        Pentru inhalarea gazelor solubile sau reactive, Tabelul C conţine valorile corespunzătoare coeficienţilor de doză efectivă.

     Verificarea conformităţii cu doza datorată expunerii la radon
        Nivelul de referinţă pentru media anuală a concentraţiei activităţii radonului în aer este de 300Bq/m^3 în interior, la locurile de muncă, în locuinţe şi în clădirile cu acces public.
        Pentru expunerea la radon (^222Rn), toron (^220Rn) şi produşii de dezintegrare ai acestora, pentru populaţie şi lucrători, în clădirile cu acces public, locuinţe şi la locurile de muncă din interior, se iau în considerare următoarele date de intrare:
    a) timpul petrecut în interior - pentru populaţie este de 7000 de ore pe an şi pentru lucrători la locurile de muncă este de 2000 de ore pe an; se pot lua în calcul şi alte valori, după caz;
    b) factorul de echilibru F = 0,4 pentru ventilaţia naturală şi F = 0,2 pentru ventilaţie artificială;
    c) concentraţia activităţii radonului în aer exprimată în Bq/m^3;
    d) valorile coeficienţilor de doză pentru inhalarea radonului, toronului şi produşilor acestora de dezintegrare;
    e) fracţiunea neataşată.

        Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de radon ^222Rn şi a produşilor săi de dezintegrare se folosesc următoarele valori ale coeficienţilor de doză:
    a) 3 mSv/(mJh . m^-3) corespunzător la 10 mSv/WLM pentru expunerea în locuinţe şi locurile de muncă din spaţii închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri şi minele subterane;
    b) 6 mSv/(mJh . m^-3) corespunzător la 20 mSv/WLM pentru situaţiile specifice de lucru din interior care implică activitate fizică substanţială şi pentru lucrătorii din peşteri turistice.

        Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării de toron ^220Rn şi a produşilor săi de dezintegrare se folosesc următoarele valori ale coeficienţilor de doză:
    a) 1,5 mSv/(mJh . m^3) corespunzător la 5 mSv/WLM pentru locuinţe, pentru peşterile turistice şi locurile de muncă din spaţii închise, pentru lucrătorii din mine, pentru clădiri şi minele subterane
    b) 6 mSv/(mJ . m^3) corespunzător la 20 mSv/WLM pentru locurile de muncă în interiorul cărora lucrătorii sunt angajaţi în activităţi fizice şi pe pentru lucrătorii din peşterile turistice.

        Pentru calcularea dozei efective datorate inhalării ^222Rn şi a produşilor săi de dezintegrare, se poate utiliza relaţia (13):
    E (mSv/an) = C x F x T x CD (13)
        unde C = concentraţia măsurată de ^222Rn (Bq/m^3); F = factor de echilibru (0,4) între radon şi produşii săi de dezintegrare; T = timpul de ocupare (7000 h/an), valoare care poate fi modificată în funcţie de numărul de ore petrecute în interiorul locuinţei de către persoane; CD = coeficient de conversie.

        Relaţii de transformare între unităţile de măsură:
        1 mJ/m^3 = 48 WL
        1 J/m^3 = 6,24E + 12 MeV/m^3 = 1,80E + 08 Bq/m^3 (în termeni de concentraţie de echilibru - ^222Rn şi produşii săi de dezintegrare)
        1 J/m^3 = 1,32E + 07 Bq/m^3 (la echilibru - ^220Rn)
        1 Bq/m^3 ERE (echivalent Rn la echilibru) = 2,7E-4 WL
        1 WLM = 3,54E-03 Jh/m^3 = 6,37E + 05 Bqh/m^3 ERE (echivalent Rn la echilibru) = (6,37E+05/F) Bqh/m^3
        1 MeV = 1,602E - 13 J
        1 WL = 1,3E + 08 MeV/m^3 = 3750 Bq/m^3 - pentru ^222Rn (în termeni de concentraţie echivalentă de echilibru)
        1 WL = 275 Bq/m^3 - pentru ^220Rn (în termeni de concentraţie echivalentă de echilibru)

        Dacă expunerea este exprimată în termeni de concentraţie pentru ^222Rn-gaz, atunci unităţile WLM şi Jh/m^3 pot fi exprimate prin intermediul factorului de echilibru prin relaţiile:
        1 WLM = (6,37E + 05/F) Bqh/m^3
        1 Jh/m^3 = (1,80E + 08/F) Bqh/m^3


    Verificarea conformităţii cu limitele de doză pentru lucrătorii expuşi profesional
        Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie şi inhalare pentru persoanele expuse profesional, cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt prezentate în tabelele de mai jos.
        Tabelul D conţine Coeficienţii pentru calculul dozei efective la inhalare şi ingerare particule radioactive cu AMAD 1 μm şi 5 μm pentru lucrătorii expuşi profesional.
        Tabelul E conţine Coeficienţii de doză pentru inhalare gaze solubile sau reactive pentru lucrătorii expuşi profesional.
        Tabelul F conţine Valorile f(1) utilizate pentru calculul coeficienţilor de doză, la ingestia compuşilor, pentru lucrătorii expuşi profesional. Aceste valori pot fi utilizate unde este potrivit şi pentru persoanele din populaţie.
        Tabelul G conţine Compuşii, tip de absorbţie pulmonară şi valorile f(1) care sunt utilizate în calculul coeficienţilor de doză pentru lucrătorii expuşi profesional.

    ANEXA 2

    la norme

     Tabelul A - Coeficienţii pentru calculul dozei la ingestia radionuclizilor pentru populaţie(*)
        (*) preluaţi din ICRP Publicaţia 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienţi de conversie pentru mărimile utilizate în protecţie radiologică şi expuneri la radiaţie externă

┌───────────┬──────────┬──────────────┬───────┬───────────────────────────────────────┬─┐
│ │ │Copil │ │ │ │
│ │ ├──────┬───────┤f1 ≥ 1 │e(Sv/Bq) ├─┤
│Radionuclid│T1/2 │ │e(Sv/ │an │ │ │
│ │ │f1 │Bq) │ ├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│ │ │ │ │ │1 an │5 ani │10 ani │15 ani │adult │ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Hidrogen │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│H-3 │12,35 ani │1,0* │1,2E-10│1,0 │1,2E-10│7,3E-11│5,7E-11│4,2E-11│4,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0+ │6,4E-11│1,0 │4,8E-11│3,1E-11│2,3E-11│1,8E-11│1,8E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Beriliu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Be-7 │53,3 zile │0,02 │4,8E-10│0,005 │1,3E-10│7,7E-11│5,3E-11│3,5E-11│2,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Be-10 │1,6E6ani │ │4,4E-08│0,005 │8,0E-09│4,1E-09│2,4E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Carbon │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│C-11 │20,38min │1,0 │2,6E-10│1,0 │1,5E-10│7,3E-11│4,3E-11│3,0E-11│2,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│C-14 │5730 ani │1,0 │1,4E-09│1,0 │1,6E-09│9,9E-10│8,0E-10│5,7E-10│5,8E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Fluor │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│F-18 │109,77min │1,0 │7,2E-10│1,0 │3,0E-10│1,5E-10│9,1E-11│6,2E-11│4,9E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Sodiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Na-22 │2,60 ani │1,0 │2,1E-08│1,0 │1,5E-08│8,4E-09│5,5E-09│3,7E-09│3,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Na-24 │15 ore │ │2,5E-09│1,0 │2,3E-09│1,2E-09│7,7E-10│5,2E-10│4,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Magneziu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Mg-28 │20,91ore │1,0 │3,2E-08│0,5 │1,4E-08│7,4E-09│4,5E-09│2,7E-09│2,2E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Aluminiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Al-26 │7,16E5 ani│0,02 │6,4E-08│0,01 │2,1E-08│1,1E-08│7,1E-09│4,3E-09│3,5E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Siliciu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Si-31 │157,3 min │0,02 │1,9E-09│0,01 │1,0E-09│5,1E-10│3,0E-10│1,8E-10│1,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Si-32 │450 ani │0,02 │2,3E-09│0,01 │4,1E-09│2,0E-09│1,2E-09│7,0E-10│5,6E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Fosfor │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│P-32 │14,29 zile│1,0 │9,1E-08│0,8 │1,9E-08│9,4E-09│5,3E-09│3,1E-09│2,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│P-33 │25,4 zile │1,0 │1,7E-09│0,8 │1,8E-09│9,1E-10│5,3E-10│3,1E-10│2,4E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Sulf │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│S-35 │87,44 zile│1‡ │7,7E-09│1,0 │5,4E-09│2,7E-09│1,6E-09│9,5E-10│7,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§ │1,3E-09│1,0 │8,7E-10│4,4E-10│2,7E-10│1,6E-10│1,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Clor │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Cl-36 │3,01E5 ani│1,0 │8,8E-09│1,0 │6,3E-09│3,2E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cl-38 │37,21 min │1,0 │8,4E-09│1,0 │7,7E-10│3,8E-10│2,2E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cl-39 │55,6 min │1,0 │1,7E-10│1,0 │5,5E-10│2,7E-10│1,6E-10│1,1E-10│8,5E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Potasiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│K-40 │1,28E9 ani│1,0 │5,2E-08│1,0 │4,2E-08│2,1E-08│1,3E-08│7,6E-09│6,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│K-42 │12,36 ore │1,0 │2,1 │1,0 │3E-09 │1,5E-09│8,6E-10│5,4E-10│4,3E-10│ │
│ │ │ │E-09 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│K-43 │22,6 ore │1,0 │1,3E-09│1,0 │1,4E-09│7,6E-10│4,7E-10│3,0E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│K-44 │22,13 min │1,0 │5,0E-09│1,0 │5,5E-10│2,7E-10│1,6E-10│1,1E-10│8,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│K-45 │20 min │1,0 │3,2E-10│1,0 │3,5E-10│1,7E-10│9,9E-11│6,8E-11│5,4E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Calciu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ca-41 │1,4E5 ani │0,6 │3,2E-09│0,4\'b6 │5,2E-10│3,9E-10│4,8E-10│5,0E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ca-45 │163 zile │0,6 │4,1E-08│0,4\'b6 │4,9E-09│2,6E-09│1,8E-09│1,3E-09│7,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ca-47 │4,53 zile │0,6 │3,3E-08│0,4\'b6 │9,3E-09│4,9E-09│3,0E-09│1,8E-09│1,6E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Scandiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Sc-43 │3,891 ore │0,001 │1,8E-09│1E-04 │1,2E-09│6,1E-10│3,7E-10│2,3E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-44 │3,927 ore │0,001 │2,5E-09│1E-04 │2,2E-09│1,2E-09│7,1E-10│4,4E-10│3,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-44m │58,6 ore │0,001 │9,4E-08│1E-04 │1,6E-08│8,3E-09│5,1E-09│3,1E-09│2,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-46 │83,83 zile│0,001 │1,1E-08│1E-04 │7,9E-09│4,4E-09│2,9E-09│1,8E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-47 │3,351 zile│0,001 │5,1E-09│1E-04 │3,9E-09│2,0E-09│1,2E-09│6,8E-10│5,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-48 │43,7 ore │0,001 │1,3E-08│1E-04 │9,3E-09│5,1E-09│3,3E-09│2,1E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sc-49 │57,4 min │0,001 │4,0E-09│1E-04 │5,7E-10│2,8E-10│1,6E-10│1,0E-10│8,2E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│* tritiu legat organic; + apă tritiată sulf organic; § sulf anorganic, \'b6 - │ │
│pentru adulţi f1 este 0,3 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Titan │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ti-44 │47,3 ani │0,02 │2,5E-08│0,01 │3,1E-08│1,7E-08│1,1E-08│6,9E-09│5,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ti-45 │3,08 ore │0,02 │8,6E-09│0,01 │9,8E-10│5,0E-10│3,1E-10│1,9E-10│1,5E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Vanadiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│V-47 │32,6 min │0,02 │2,3E-10│0,01 │4,1E-10│2E-10 │1,2E-10│8E-11 │6,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│V-48 │16,23 zile│0,02 │2,4E-08│0,01 │1,1E-08│5,9E-09│3,9E-09│2,5E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│V-49 │330 zile │0,02 │3,2E-10│0,01 │1,4E-10│6,9E-11│4,0E-11│2,3E-11│1,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cr-48 │22,96 ore │0,2 │3,4E-09│0,1 │9,9E-10│5,7E-10│3,8E-10│2,5E-10│2,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,02 │1,4E-09│0,01 │9,9E-10│5,7E-10│3,8E-10│2,5E-10│2,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cr-49 │42,09 min │0,2 │3,8E-10│0,1 │3,9E-10│2,0E-10│1,1E-10│7,7E-11│6,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,02 │6,8E-10│0,01 │3,9E-10│2,0E-10│1,1E-10│7,7E-10│6,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cr-51 │27,704 │0,2 │8,5E-10│0,1 │2,3E-10│1,2E-10│7,8E-11│4,8E-11│3,8E-11│ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,02 │3,3E-10│0,01 │2,2E-10│1,2E-10│7,5E-11│4,6E-11│3,7E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Magneziu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Mn-51 │46,2 min │0,2 │3,1E-09│0,1 │6,1E-10│3,0E-10│1,8E-10│1,2E-10│9,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mn-52 │5,59 zile │0,2 │4,2E-08│0,1 │8,8E-09│5,1E-09│3,4E-09│2,2E-09│1,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mn-52m │21,1min │0,2 │3,8E-10│0,1 │4,4E-10│2,2E-10│1,3E-10│8,8E-11│6,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mn-53 │3,7E6 ani │0,2 │3,1E-10│0,1 │2,2E-10│1,1E-10│6,5E-11│3,7E-11│3,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mn-54 │312,5 zile│0,2 │4,4E-09│0,1 │3,1E-09│1,9E-09│1,3E-09│8,7E-10│7,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mn-56 │2,57 ore │0,2 │1,7E-09│0,1 │1,7E-09│8,5E-10│5,1E-10│3,2E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fe-52 │8,27ore │0,6 │9,3E-08│0,2** │9,1E-09│4,6E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fe-55 │2,7 ani │0,6 │2,6E-09│0,2** │2,4E-09│1,7E-09│1,1E-09│7,7E-10│3,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│FE-59 │44,52 zile│0,6 │3,9E-08│0,2** │1,3E-08│7,5E-09│4,7E-09│3,1E-09│1,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fe-60 │1E5 ani │0,6 │6,9E-07│0,2** │2,7E-07│2,7E-07│2,5E-07│2,3E-07│1,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cobalt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-55 │17,54 ore │0,6 │1,0E-09│0,3** │5,5E-09│2,9E-09│1,8E-09│1,1E-09│1,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-56 │78,76 zile│0,6 │2,5E-08│0,3** │1,5E-08│8,8E-09│5,8E-09│3,8E-09│2,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-57 │270,9 zile│0,6 │2,9E-09│0,3** │1,6E-09│8,9E-10│5,8E-10│3,7E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-58 │70,80 zile│0,.6 │6,3E-09│0,3** │4,4E-09│2,6E-09│1,7E-09│1,1E-09│7,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-58m │9,15 ore │0,6 │4,0E-10│0,3** │1,5E-10│7,8E-11│4,7E-11│2,8E-11│2,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-60 │5,27 ani │0,6 │5,4E-08│0,3** │2,7E-08│1,7E-08│1,1E-08│7,9E-09│3,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-60m │10,47 min │0,6 │2,2E-11│0,3** │1,2E-11│5,7E-12│3,2E-12│2,2E-12│1,7E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-61 │1,65 ore │0,6 │3,2E-10│0,3** │5,1E-10│2,5E-10│1,4E-10│9,2E-11│7,4E- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Co-62m │13,91 min │0,6 │2,3E-10│0,3** │3,0E-10│1,5E-10│8,7E-11│6,0E-11│4,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nichel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-56 │6,10 zile │0,1 │1,3E-09│0,05 │4,0E-09│2,3E-09│1,6E-09│1,1E-09│8,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-57 │36,08 ore │0,1 │7,8E-09│0,05 │4,9E-09│2,7E-09│1,7E-09│1,1E-09│8,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-59 │7,5E4 ani │0,1 │3,4E-10│0,05 │3,4E-10│1,9E-10│1,1E-10│7,3E-11│6,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-63 │96 ani │0,1 │8,6E-09│0,05 │8,4E-10│4,6E-10│2,8E-10│1,8E-10│1,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-65 │2,52 ore │0,1 │4,1E-09│0,05 │1,3E-09│6,3E-10│3,8E-10│2,3E-10│1,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ni-66 │54,6 ore │0,1 │3,3E-08│0,05 │2,2E-08│1,1E-08│6,6E-09│3,7E-09│3,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cupru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cu-60 │23,2 min │1,0 │7,0E-10│0,5 │4,2E-10│2,2E-10│1,3E-10│8,9E-11│7,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cu-6i │3,408 ore │1,0 │2,1E-10│0,5 │7,5E-10│3,9E-10│2,3E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cu-64 │12,7 ore │1,0 │2,2E-10│0,5 │8,3E-10│4,2E-10│2,5E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cu-67 │61,86 ore │1,0 │1,1E-10│0,5 │2,4E-09│1,2E-09│7,2E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zinc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-62 │9,26 ore │1,0 │1,2E-09│0,5 │6,5E-09│3,3E-09│2,0E-09│1,2E-09│9,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-63 │38,1 min │1,0 │6,7E-10│0,5 │5,2E-10│2,6E-10│1,5E-10│1,0E-10│7,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-65 │243,9 zile│1,0 │4,6E-08│0,5 │1,6E-08│9,7E-09│6,4E-09│4,5E-09│3,9E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-69 │57 min │1,0 │2,5E-10│0,5 │2,2E-10│1,1E-10│6,0E-11│3,9E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-69m │13,76 ore │1,0 │7,3E-09│0,5 │2,3E-09│1,2E-09│7,0E-10│4,1E-10│3,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-71m │3,92 ore │1,0 │4,4E-09│0,5 │1,5E-09│7,8E-10│4,8E-10│3,0E-10│2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zn-72 │46,5 ore │1,0 │6,7E-09│0,5 │8,6E-09│4,5E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│** pentru adult f1 este 0,1 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Galiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ga-65 │15,2 min │0,01 │1,3E-10│0,001 │2,4E-10│1,2E-10│6,9E-11│4,7E-11│1,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-66 │9,40 ore │0,01 │4,2E-10│0,001 │7,9E-09│4,0E-09│2,5E-09│1,5E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-67 │78,26 ore │0,01 │8,8E-09│0,001 │1,2E-09│6,4E-10│4,0E-10│2,4E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-68 │68 min │0,01 │3,2E-09│0,001 │6,7E-10│3,4E-10│2,0E-10│1,3E-10│1,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-70 │21,15min │0,01 │1,9E-10│0,001 │2,2E-10│1,0E-10│5,9E-11│4,0E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-72 │14,1 ore │0,01 │6,0E-08│0,001 │6,8E-09│3,6E-09│2,2E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ga-73 │4,91 ore │0,01 │4,0E-09│0,001 │1,9E-09│9,3E-10│5,5E-10│3,3E-10│2,6E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Germaniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ge-66 │2,27 ore │1,0 │3,3E-10│1,0 │5,3E-10│2,9E-10│1,9E-10│1,3E-10│1,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-67 │18,7 min │1,0 │3,7E-10│1,0 │4,2E-10│2,1E-10│1,2E-10│8,2E-11│6,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-68 │288 zile │1,0 │2,2E-08│1,0 │8,0E-09│4,2E-09│2,6E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-69 │39,05 ore │1,0 │6,0E-09│1,0 │1,3E-09│7,1E-10│4,6E-10│3,0E-10│2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-71 │11,8 zile │1,0 │2,2E-10│1,0 │7,8E-11│4,0E-11│2,4E-11│1,5E-11│1,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-75 │82,78 min │1,0 │4,5E-10│1,0 │3,1E-10│1,5E-10│8,7E-11│5,9E-11│4,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-77 │11,30 ore │1,0 │8,0E-09│1,0 │1,8E-09│9,9E-10│6,2E-10│4,1E-10│3,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ge-78 │87 min │1,0 │3,2E-09│1,0 │7,0E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Arsenic │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│As-69 │15,2min │1,0 │2,6E-10│0,5 │3,7E-10│1,8E-10│1,1E-10│7,2E-11│5,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-70 │52,6 min │1,0 │2,6E-10│0,5 │7,8E-10│4,1E-10│2,5E-10│1,7E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-71 │64,8 ore │1,0 │1,2E-09│0,5 │2,8E-09│1,5E-09│9,3E-10│5,7E-10│4,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-72 │26 ore │1,0 │1,8E-09│0,5 │1,2E-08│6,3E-09│3,8E-09│2,3E-09│1,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-73 │80,30 zile│1,0 │3,1E-08│0,5 │1,9E-09│9,3E-10│5,6E-10│3,2E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-74 │17,76 zile│1,0 │8,6E-09│0,5 │8,2E-09│4,3E-09│2,6E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-76 │26,32 ore │1,0 │4E-08 │0,5 │1,1E-08│5,8E-09│3,4E-09│2E-09 │1,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-77 │38,8 ore │1,0 │2E-08 │0,5 │2,9E-09│1,5E-09│8,7E-10│5E-10 │4,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│As-78 │90,7 min │1,0 │5,7E-09│0,5 │1,4E-09│7,0E-10│4,1E-10│2,7E-10│2,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Seleniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Se-70 │41 min │1,0 │2,0E-09│0,8 │7,1E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-73 │7,15 ore │1,0 │6,6E-09│0,8 │1,4E-09│7,4E-10│4,8E-10│2,5E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-73m │39 min │1,0 │5,6E-10│0,8 │1,8E-10│9,5E-11│5,9E-11│3,5E-11│2,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-75 │119,8 zile│1,0 │2E-08 │0,8 │1,3E-08│8,3E-09│6E-09 │3,1E-09│2,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-79 │6,5E+04 │1,0 │1,1E-08│0,8 │2,8E-08│1,9E-08│1,4E-08│4,1E-09│2,9E-09│ │
│ │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-81 │18,5 min │1,0 │7,4E-10│0,8 │1,9E-10│9E-11 │5,1E-11│3,4E-11│2,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-81m │57,25 min │1,0 │6E-10 │0,8 │3,7E-10│1,8E-10│1,1E-10│6,7E-11│5,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Se-83 │22,5 min │1,0 │5,6E-10│0,8 │2,9E-10│1,5E-10│8,7E-11│5,9E-11│4,7E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Brom │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Br-74 │25,3 min │1,0 │8E-10 │1,0 │5,2E-10│2,6E-10│1,5E-10│1,1E-10│8,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-74m │41,5 min │1,0 │1,5E-09│1,0 │8,5E-10│4,3E-10│2,5E-10│1,7E-10│1,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-75 │98 min │1,0 │1,5E-10│1,0 │4,9E-10│2,5E-10│1,5E-10│9,9E-11│7,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-76 │16,2 ore │1,0 │2,2E-09│1,0 │2,7E-09│1,4E-09│8,7E-10│5,6E-10│4,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-77 │56 ore │1,0 │5,3E-10│1,0 │4,4E-10│2,5E-10│1,7E-10│1,1E-10│9,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-80 │17,4 min │1,0 │8,9E-10│1,0 │2,1E-10│1,0E-10│5,8E-11│3,1E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-80m │4,42 ore │1,0 │4,4E-09│1,0 │8,0E-10│3,9E-10│2,3E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-82 │33,50 ore │1,0 │3,7E-09│1,0 │2,6E-09│1,5E-09│9,5E-10│6,4E-10│5,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-83 │2,39 ore │1,0 │8,3E-10│1,0 │3,0E-10│1,4E-10│8,3E-11│5,5E-11│4,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Br-84 │31,80 min │1,0 │6E-09 │1,0 │5,8E-09│2,8E-10│1,6E-10│1,1E-10│8,8E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Rubidiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Rb-79 │22,9 min │1,0 │3,7E-10│1,0 │3,2E-10│1,6E-10│9,2E-11│6,3E-11│5,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-81 │4,58 ore │1,0 │2,4E-10│1,0 │3,2E-10│1,6E-10│1E-10 │6,7E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-81m │32 min │1,0 │2,1E-10│1,0 │6,2E-11│3,1E-11│1,8E-11│1,2E-11│9,7E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-82m │6,2 ore │1,0 │6,7E-10│1,0 │5,9E-10│3,4E-10│2,2E-10│1,5E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-83 │86,2 zile │1,0 │1,1E-08│1,0 │8,4E-09│4,9E-09│3,2E-09│2,2E-09│1,9E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-84 │32,77 zile│1,0 │2,0E-08│1,0 │1,4E-08│7,9E-09│5E-09 │3,3E-09│2,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-86 │18,66 zile│1,0 │2,1E-08│1,0 │2E-08 │9,9E-09│5,9E-09│3,5E-09│2,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-87 │4,7E10 ani│1,0 │1,5E-08│1,0 │5,2E-08│5,2E-09│3,1E-09│1,8E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-88 │17,8 min │1,0 │2,1E-09│1,0 │6,2E-10│3E-10 │1,7E-10│1,2E-10│9E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rb-89 │15,2 min │1,0 │3,4E-10│1,0 │3E-10 │1,5E-10│8,6E-11│5,9E-11│4,7E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Strontiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Sr-80 │100 min │0,6 │1,7E-09│0,4\'b6 │2,3E-09│1,1E-09│6,5E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-81 │25,5 min │0,6 │3,4E-10│0,4\'b6 │4,9E-10│2,4E-10│1,4E-10│9,6E-11│7,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-82 │25 zile │0,6 │1,2E-08│0,4\'b6 │4,1E-08│2,1E-08│1,3E-08│8,7E-09│6,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-83 │32,4 ore │0,6 │8,4E-09│0,4\'b6 │2,7E-09│1,4E-09│9,1E-10│5,7E-10│4,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-85 │64,84 zile│0,6 │9,7E-09│0,4\'b6 │3,1E-09│1,7E-09│1,5E-09│1,3E-09│5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-85m │69,5 min │0,6 │1,5E-11│0,4\'b6 │3,0E-11│1,7E-11│1,1E-11│7,8E-12│6,1E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-87m │2,805 ore │0,6 │3,4E-10│0,4\'b6 │1,7E-10│9,0E-11│5,6E-11│3,6E-11│3,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-89 │50,5 zile │0,6 │2,6E-08│0,4\'b6 │1,8E-08│8,9E-09│5,8E-09│4,0E-09│2,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-90 │29,12 ani │0,6 │1,3E-07│0,4\'b6 │7,3E-08│4,7E-08│6,0E-08│8,0E-08│2,8E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-91 │9,5 ore │0,6 │4,2E-09│0,4\'b6 │4,0E-09│2,1E-09│1,2E-09│7,4E-10│6,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sr-92 │2,71 ore │0,6 │2,4E-09│0,4\'b6 │2,7E-09│1,4E-09│8,2E-10│4,8E-10│4,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Ytriu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Y-86 │14,74 ore │0,001 │9,6E-09│0,0001 │5,2E-09│2,9E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-86m │48 min │0,001 │5,5E-10│0,0001 │3,1E-10│1,7E-10│1,1E-10│7,1E-11│5,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-87 │80,3 ore │0,001 │3,6E-09│0,0001 │3,2E-09│1,8E-09│1,1E-09│7,0E-10│5,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-88 │106,6 zile│0,001 │1,1E-09│0,0001 │6,0E-09│3,5E-09│2,4E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-90 │64 ore │0,001 │1,1E-08│0,0001 │2,0E-08│1,0E-08│5,9E-09│3,3E-09│2,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-90m │3,19 ore │0,001 │6,8E-09│0,0001 │1,2E-09│6,1E-10│3,7E-10│2,2E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-91 │58,51 zile│0,001 │1,8E-08│0,0001 │1,8E-08│8,8E-09│5,2E-09│2,9E-09│2,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-91m │49,7 min │0,001 │1,2E-11│0,0001 │6,0E-11│3,3E-11│2,1E-11│1,4E-11│1,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-92 │3,54 ore │0,001 │2,9E-09│0,0001 │3,6E-09│1,8E-09│1,0E-09│6,2E-10│4,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-93 │10,1 ore │0,001 │1,4E-08│0,0001 │8,5E-09│4,3E-09│2,5E-09│1,4E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-94 │19,1 min │0,001 │1,9E-10│0,0001 │5,5E-10│2,7E-10│1,5E-10│1,0E-10│8,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Y-95 │10,7 min │0,001 │5,7E-10│0,0001 │3,1E-10│1,5E-10│8,7E-11│5,9E-11│4,6E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Zirconiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Zr-86 │16,5 ore │0,02 │6,9E-09│0,01 │4,8E-09│2,7E-09│1,7E-09│1,1E-09│8,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zr-88 │83,4 zile │0,02 │9,8E-09│0,01 │2,0E-09│1,2E-09│8,0E-10│5,4E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zr-89 │78,4 ore │0,02 │6,5E-09│0,01 │4,5E-09│2,5E-09│1,6E-09│9,9E-10│7,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zr-93 │1,53E6 ani│0,02 │5,2E-09│0,01 │7,6E-10│5,1E-10│5,8E-10│8,6E-10│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zr-95 │63,98 zile│0,02 │9,5E-09│0,01 │5,6E-09│3,0E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Zr-97 │16,90 ore │0,02 │4,2E-08│0,01 │1,4E-08│7,3E-09│4,4E-09│2,6E-09│2,1E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Niobiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Nb-88 │14,3 min │0,02 │3,7E-10│0,01 │3,8E-10│1,9E-10│1,1E-10│7,9E-11│6,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-89 │122 min │0,02 │1,0E-09│0,01 │2,0E-09│1,0E-09│6,0E-10│3,4E-10│2,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-89m │66 min │0,02 │8,5E-09│0,01 │8,7E-10│4,4E-10│2,7E-10│1,8E-10│1,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-90 │14,60 ore │0,02 │1,1E-08│0,01 │7,2E-09│3,9E-09│2,5E-09│1,6E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-93m │13,6 ani │0,02 │4,5E-09│0,01 │9,1E-10│4,6E-10│2,7E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-94 │2,03E4 ani│0,02 │3,5E-08│0,01 │9,7E-09│5,3E-09│3,4E-09│3,4E-09│2,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-95 │35,15 zile│0,02 │6,6E-09│0,01 │3,2E-09│1,8E-09│1,1E-09│7,4E-10│5,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-95m │86,6 ore │0,02 │7,4E-09│0,01 │4,1E-09│2,1E-09│1,2E-09│7,1E-10│5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-96 │23,35 ore │0,02 │8,2E-09│0,01 │6,3E-09│3,4E-09│2,2E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-97 │72,1 min │0,02 │2,7E-10│0,01 │4,5E-10│2,3E-10│1,3E-10│8,7E-11│6,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nb-98 │51,5 min │0,02 │7,2E-09│0,01 │7,1E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Molibden │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Mo-90 │5,67 ore │1,0 │1,7E-09│1,0 │1,2E-09│6,3E-10│4,0E-10│2,7E-10│2,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mo-93 │3,5E3 ani │1,0 │2,9E-09│1,0 │6,9E-09│5,0E-09│4E-09 │3,4E-09│3,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mo-93m │6,85 ore │1,0 │6,0E-10│1,0 │5,4E-10│3,1E-10│2E-10 │1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mo-99 │66 ore │1,0 │2,5E-09│1,0 │3,5E-09│1,8E-09│1,1E-09│7,6E-10│6E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Mo-101 │14,62 min │1,0 │2,8E-10│1,0 │2,7E-10│1,3E-10│7,6E-11│5,2E-11│4,1E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Tehnetiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Tc-93 │2,75 ore │1,0 │1,7E-1 │0,5 │2,5E-10│1,5E-10│9,8E-11│6,8E-11│5,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-93m │43,5 min │1,0 │4E-10 │0,5 │1,3E-10│7,3E-11│4,6E-11│3,E-11 │2,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-94 │293 min │1,0 │4,2E-09│0,5 │1,0E-09│5,8E-10│3,7E-10│2,5E-10│2,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-94m │52 min │1,0 │1,3E-09│0,5 │6,5E-10│3,3E-10│1,9E-10│1,3E-10│1,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-95 │20 ore │1,0 │4,9E-10│0,5 │8,7E-10│5,0E-10│3,3E-10│2,3E-10│1,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-95m │61 zile │1,0 │1,7E-09│0,5 │2,8E-09│1,6E-09│1,0E-09│7,0E-10│5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-96 │4,28 zile │1,0 │3,7E-09│0,5 │5,1E-09│3,0E-09│2,0E- │1,4E-09│1,1E-09│ │
│ │ │ │ │ │ │ │09 │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-96m │51,5 min │1,0 │2E-10 │0,5 │6,5E-11│3,6E-11│2,3E-11│1,6E-11│1,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-97 │2,6E6 ani │1,0 │1,9E-10│0,5 │4,9E-10│2,4E-10│1,4E-10│8,8E-11│6,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-97m │87 zile │1,0 │7,7E-09│0,5 │4,1E-09│2,0E-09│1,1E-09│7,0E-10│5,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-98 │4,2E6 ani │1,0 │4,3E-08│0,5 │1,2E-08│6,1E-09│3,7E-09│2,5E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-99 │2,13E6 ani│1,0 │8E-08 │0,5 │4,8E-09│2,3E-09│1,3E-09│8,2E-10│6,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-99m │6,02 ore │1,0 │3E-10 │0,5 │1,3E-10│7,2E-11│4,3E-11│2,8E-11│2,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-101 │14,2 min │1,0 │6,4E-10│0,5 │1,3E-10│6,1E-11│3,5E-11│2,4E-11│1,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tc-104 │18,2 min │1,0 │4E-09 │0,5 │5,3E-10│2,6E-10│1,5E-10│1,0E-10│8,0E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Ruteriu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ru-94 │51,8 min │1,0 │6,3E-10│0,05 │5,9E-10│3,1E-10│1,9E-10│1,2E-10│9,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ru-97 │2,9 zile │1,0 │1,2E-09│0,05 │8,5E-10│4,7E-10│3,0E-10│1,9E-10│1,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ru-103 │39,28 zile│1,0 │1,1E-09│0,05 │4,6E-09│2,4E-09│1,5E-09│9,2E-10│7,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ru-105 │4,44 ore │1,0 │1,7E-09│0,05 │1,8E-10│9,1E-10│5,5E-10│3,3E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ru-106 │368,2 zile│1,0 │2,4E-08│0,05 │4,9E-08│2,5E-08│1,5E-08│8,6E-09│7,0E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Rodiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Rh-99 │16 zile │1,0 │8,2E-09│0,05 │2,9E-09│1,6E-09│1,0E-10│6,5E-10│5,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-99m │4,7ore │1,0 │8,9E-10│0,05 │3,5E-10│2,0E-10│1,3E-10│8,3E-11│6,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-100 │20,8 ore │1,0 │8,9E-09│0,05 │3,6E-09│2,0E-09│1,4E-09│8,8E-10│7,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-101 │3,2 ani │1,0 │2,9E-09│0,05 │2,8E-09│1,6E-09│1,0E-09│6,7E-10│5,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-101m │4,34 zile │1,0 │2,7E-09│0,05 │1,2E-09│6,8E-10│4,4E-10│2,8E-10│2,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-102 │2,9 ani │1,0 │1,9E-08│0,05 │1,0E-08│6,4E-09│4,3E-09│3,0E-09│2,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-102m │207 zile │1,0 │3,2E-08│0,05 │7,4E-09│3,9E-09│2,4E-09│1,4E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-103m │56,1 min │1,0 │1,7E-11│0,05 │2,7E-11│1,3E-11│7,4E-12│4,8E-12│3,8E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-105 │35,36 ore │1,0 │9E-09 │0,05 │2,7E-09│1,3E-09│8,0E-10│4,6E-10│3,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-106m │132 min │1,0 │2,4E-09│0,05 │9,7E-10│5,3E-10│3,3E-10│2,0E-10│1,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Rh-107 │21,7 min │1,0 │4,9E-10│0,05 │1,6E-10│7,9E-11│4,5E-11│3,1E-11│2,4E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Paladiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pd-100 │3,63 zile │0,05 │1,4E-09│0,005 │5,2E-09│2,9E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pd-101 │8,27 ore │0,05 │8,2E-10│0,005 │5,7E-10│3,1E-10│1,9E-10│1,2E-10│9,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pd-103 │16,96 zile│0,05 │3,2E-09│0,005 │1,4E-09│7,2E-10│4,3E-10│2,4E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pd-107 │6,5E6 ani │0,05 │1,4E-10│0,005 │2,8E-10│1,4E-10│8,1E-11│4,6E-11│3,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pd-109 │13,42 ore │0,05 │1,3E-09│0,005 │4,1E-09│2,0E-09│1,2E-09│6,8E-10│5,5E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Argint │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ag-102 │12,9 min │0,1 │2,2E-10│0,05 │2,4E-10│1,2E-10│7,3E-11│5,0E-11│4,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-103 │65,7 min │0,1 │3,5E-10│0,05 │2,7E-10│1,4E-10│8,3E-11│5,5E-11│4,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-104 │69,2 min │0,1 │1,3E-10│0,05 │2,9E-10│1,7E-10│1,1E-10│7,5E-11│6,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-104m │33,5 min │0,1 │3,6E-10│0,05 │3,3E-10│1,7E-10│1,0E-10│6,8E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-105 │41 zile │0,1 │1,9E-09│0,05 │2,5E-09│1,4E-09│9,1E-10│5,9E-10│4,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-106 │23,96 min │0,1 │1,7E-10│0,05 │2,1E-10│1,0E-10│6,0E-11│4,1E-11│3,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-106m │8,41 zile │0,1 │3,7E-09│0,05 │6,9E-09│4,1E-09│2,8E-09│1,8E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-108m │127 ani │0,1 │1,1E-08│0,05 │1,1E-08│6,5E-09│4,3E-09│2,8E-09│2,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-110m │249,9 zile│0,1 │1,4E-08│0,05 │1,4E-08│7,8E-09│5,2E-09│3,4E-09│2,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-111 │7,45 zile │0,1 │4,4E-08│0,05 │9,3E-09│4,6E-09│2,7E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-112 │3,12 ore │0,1 │8,9E-09│0,05 │3,0E-09│1,5E-09│8,9E-10│5,4E-10│4,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ag-115 │20 min │0,1 │1,2E-10│0,05 │4,1E-10│2,0E-10│1,2E-10│7,7E-11│6,0E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Cadmiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Cd-104 │57,7 min │0,1 │8,2E-10│0,05 │2,9E-10│1,7E-10│1,1E-10│7,2E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-107 │6,49 ore │0,1 │1,1E-10│0,05 │4,6E-10│2,3E-10│1,3E-10│7,8E-11│6,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-109 │464 zile │0,1 │7,1E-08│0,05 │9,5E-09│5,5E-09│3,5E-09│2,4E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-113 │9,3E15 ani│0,1 │1,0E-07│0,05 │4,8E-08│3,7E-08│3,0E-08│2,6E-08│2,5E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-113m │13,6 zile │0,1 │2,2E-07│0,05 │5,6E-08│3,9E-08│2,9E-08│2,4E-08│2,3E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-115 │53,46 ore │0,1 │4,4E-08│0,05 │9,7E-09│4,9E-09│2,9E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-115m │44,6 zile │0,1 │3,1E-08│0,05 │1,9E-08│9,7E-09│6,9E-09│4,1E-09│3,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-117 │2,49 ore │0,1 │1,9E-09│0,05 │1,9E-09│9,5E-10│5,7E-10│3,5E-10│2,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cd-117m │3,36 ore │0,1 │2,6E-09│0,05 │1,7E-09│9,0E-10│5,6E-10│3,5E-10│2,8E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Indiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│In-109 │4,2 ore │0,04 │8,2E-10│0,02 │3,6E-10│2E-10 │1,3E-10│8,2E-11│6,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-110 │4,9 ore │0,04 │4,5E-09│0,02 │1,1E-09│6,5E-10│4,4E-10│3E-10 │2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-110m │69,1 min │0,04 │6,1E-09│0,02 │6,4E-10│3,2E-10│1,9E-10│1,3E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-111 │2,83 zile │0,04 │2,4E-09│0,02 │1,7E-09│9,1E-10│5,9E-10│3,7E-10│2,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-112 │14,4 min │0,04 │2,2E-10│0,02 │6,7E-11│3,3E-11│1,9E-11│1,3E-11│1E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-113m │1,6 ore │0,04 │1E-10 │0,02 │1,8E-10│9,3E-11│6,2E-11│3,6E-11│2,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-114m │49,51 zile│0,04 │2,6E-08│0,02 │3,1E-08│1,5E-08│9E-09 │5,2E-09│4,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-115 │5,1E15 ani│0,04 │2,3E-07│0,02 │6,4E-08│4,8E-08│4,3E-08│3,6E-08│3,2E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-115m │4,48 ore │0,04 │2,6E-10│0,02 │6E-10 │3E-10 │1,8E-10│1,1E-10│8,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-116m │54,15 min │0,04 │7,8E-10│0,02 │3,6E-10│1,9E-10│1,2E-10│8E-11 │6,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-117 │43,8 min │0,04 │1,3E-10│0,02 │1,9E-10│9,7E-11│5,8E-11│3,9E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-117m │116,5 min │0,04 │2,4E-09│0,02 │8,6E-10│4,3E-10│2,5E-10│1,6E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│In-119m │18 min │0,04 │4,9E-10│0,02 │3,2E-10│1,6E-10│8,8E-11│6E-11 │4,7E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Staniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Sn-110 │4 ore │0,04 │2,5E-09│0,02 │2,3E-09│1,2E-09│7,4E-10│4,4E-10│3,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-111 │35,3 min │0,04 │1,5E-10│0,02 │1,5E-10│7,4E-11│4,4E-11│3E-11 │2,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-113 │115,1 zile│0,04 │5,8E-09│0,02 │5E-09 │2,6E-09│1,6E-09│9,2E-10│7,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-117m │13,61 zile│0,04 │1,7E-09│0,02 │5E-09 │2,5E-09│1,5E-09│8,8E-10│7,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn- 119m │293 zile │0,04 │1,1E-09│0,02 │2,5E-09│1,3E-09│7,5E-10│4,3E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-121 │27,06 ore │0,04 │4,6E-09│0,02 │1,7E-09│8,4E-10│5E-10 │2,8E-10│2,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-121m │55 ani │0,04 │4,6E-09│0,02 │2,7E-09│1,4E-09│8,2E-10│4,7E-10│3,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-123 │129,2 zile│0,04 │5,5E-08│0,02 │1,6E-08│7,8E-09│4,6E-09│2,6E-09│2,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-123m │40,08 min │0,04 │3,7E-10│0,02 │2,6E-10│1,3E-10│7,3E-11│4,9E-11│3,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-125 │9,64 zile │0,04 │3,5E-08│0,02 │2,2E-08│1,1E-08│6,7E-09│3,8E-09│3,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-126 │1E5 ani │0,04 │9E-08 │0,02 │3E-08 │1,6E-08│9,8E-09│5,9E-09│4,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-127 │2,10 ore │0,04 │1E-09 │0,02 │1,3E-09│6,6E-10│4E-10 │2,5E-10│2E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sn-128 │59,1 min │0,04 │9,6E-09│0,02 │9,7E-10│4,9E-10│3E-10 │1,9E-10│1,5E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Stibiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Sb-115 │31,8 min │0,2 │1,5E-10│0,1 │1,5E-10│7,5E-11│4,5E-11│3,1E-11│2,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-116 │15,8 min │0,2 │2,7E-10│0,1 │1,6E-10│8E-11 │4,8E-11│3,3E-11│2,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-116m │60,3 min │0,2 │1,0E-10│0,1 │3,3E-10│1,9E-10│1,2E-10│8,3E-11│6,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-117 │2,80 ore │0,2 │1,6E-10│0,1 │1E-10 │5,6E-11│3,5E-11│2,2E-11│1,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-118 │5 ore │0,2 │3,3E-09│0,1 │1E-09 │5,8E-10│3,9E-10│2,6E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-119 │38,1 ore │0,2 │2,4E-10│0,1 │5,8E-10│3E-10 │1,8E-10│1E-10 │8E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-120m │5,76 zile │0,2 │2,1E-09│0,1 │6E-09 │3,5E-09│2,3E-09│1,6E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-120 │15,89 min │0,2 │5,7E-10│0,1 │9,4E-11│4,6E-11│2,7E-11│1,8E-11│1,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-122 │2,70 ore │0,2 │6,8E-08│0,1 │1,2E-08│6,1E-09│3,7E-09│2,1E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-124 │60,2 zile │0,2 │4,5E-08│0,1 │1,6E-08│8,4E-09│5,2E-09│3,2E-09│2,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-124n │20,2 min │0,2 │5,5E-11│0,1 │4,9E-11│2,5E-11│1,5E-11│1,0E-11│8,0E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-125 │2,77 ani │0,2 │3,1E-08│0,1 │6,1E-09│3,4E-09│2,1E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-126 │12,4 zile │0,2 │3E-08 │0,1 │1,4E-08│7,6E-09│4,9E-09│3,1E-09│2,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-126m │19 min │0,2 │2,9E-10│0,1 │2,2E-10│1,1E-10│6,6E-11│4,5E-11│3,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-127 │3,85 zile │0,2 │8,7E-08│0,1 │1,2E-08│5,9E-09│3,6E-09│2,1E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-128 │9 ore │0,2 │7,3E-09│0,1 │4,5E-09│2,4E-09│1,5E-09│9,5E-10│7,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-128m │10,4 min │0,2 │1,7E-10│0,1 │2,1E-10│1,0E-10│6,0E-11│4,1E-11│3,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-129 │4,32 ore │0,2 │2,3E-09│0,1 │2,8E-09│1,5E-09│8,8E-10│5,3E-10│4,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-130 │40 min │0,2 │7,1E-10│0,1 │5,4E-10│2,8E-10│1,7E-10│1,2E-10│9,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sb-131 │23 min │0,2 │3,1E-09│0,1 │7,3E-10│3,9E-10│2,1E-10│1,4E-10│1,0E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Telur │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Te-116 │2,49 ore │0,6 │2,4E-09│0,3 │1E-09 │5,5E-10│3,4E-10│2,1E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-121 │17 zile │0,6 │2,1E-09│0,3 │2,0E-09│1,2E-09│8,0E-10│5,4E-10│4,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-121m │154 zile │0,6 │1,7E-08│0,3 │1,2E-08│6,9E-09│4,2E-09│2,8E-09│2,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-123 │1E13 ani │0,6 │6E-08 │0,3 │9,3E-09│6,9E-09│5,4E-09│4,7E-09│4,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-123m │119,7 zile│0,6 │3,9E-08│0,3 │8,8E-09│4,9E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-125m │58 zile │0,6 │1,3E-08│0,3 │6,3E-09│3,3E-09│1,9E-09│1,1E-09│8,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-127 │9,35 ore │0,6 │1,5E-09│0,3 │1,2E-09│6,2E-10│3,6E-10│2,1E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-127m │109 zile │0,6 │2,1E-08│0,3 │1,8E-08│9,5E-09│5,2E-09│3,0E-09│2,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-129 │69,9 min │0,6 │1,5E-10│0,3 │4,4E-10│2,1E-10│1,2E-10│8,0E-11│6,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-129m │33,6 zile │0,6 │4,4E-08│0,3 │2,4E-08│1,2E-08│6,6E-09│3,9E-09│3E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-131 │25 min │0,6 │1,0E-10│0,3 │6,6E-10│3,5E-10│1,9E-10│1,2E-10│8,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-131m │30 ore │0,6 │1,0E-08│0,3 │1,4E-08│7,8E-09│4,3E-09│2,7E-09│1,9E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-132 │78,2 ore │0,6 │3,8E-08│0,3 │3E-08 │1,6E-08│8,3E-09│5,3E-09│3,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-133 │12,45 min │0,6 │1,4E-10│0,3 │6,3E-10│3,3E-10│1,6E-10│1,1E-10│7,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-133m │55,4 min │0,6 │1,1E-09│0,3 │2,4E-09│1,3E-09│6,3E-10│4,1E-10│2,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Te-134 │41,8 min │0,6 │1,1E-09│0,3 │7,5E-10│3,9E-10│2,2E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Iod │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│I-120 │81 min │1,0 │2,9E-09│1,0 │2,8E-09│1,4E-09│7,2E-10│4,8E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-120m │53 min │1,0 │2,3E-09│1,0 │1,5E-09│7,8E-10│4,2E-10│2,9E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-121 │2,12 ore │1,0 │4,2E-10│1,0 │5,3E-10│3,1E-10│1,7E-10│1,2E-10│8,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-123 │13,2 ore │1,0 │5,2E-09│1,0 │1,9E-09│1,1E-09│4,9E-10│3,3E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-124 │4,18 zile │1,0 │6,2E-07│1,0 │1,1E-07│6,3E-08│3,1E-08│2E-08 │1,3E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-125 │60,14 zile│1,0 │1,2E-08│1,0 │5,7E-08│4,1E-08│3,1E-08│2,2E-08│1,5E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-126 │13,02 zile│1,0 │5,1E-07│1,0 │2,1E-07│1,3E-07│6,8E-08│4,5E-08│2,9E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-128 │24,99 min │1,0 │1,7E-10│1,0 │3,3E-10│1,6E-10│8,9E-11│6E-11 │4,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-129 │1,57E7 ani│1,0 │2,8E-07│1,0 │2,2E-07│1,7E-07│1,9E-07│1,4E-07│1,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-130 │12,36 ore │1,0 │5,1E-08│1,0 │1,8E-08│9,8E-09│4,6E-09│3,0E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-131 │8,04 zile │1,0 │4,8E-07│1,0 │1,8E-07│1,0E-07│5,2E-08│3,4E-08│2,2E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-132 │2,30 ore │1,0 │2,0E-09│1,0 │2,4E-09│1,3E-09│6,2E-10│4,1E-10│2,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-132m │83,6 min │1,0 │1,4E-09│1,0 │2,0E-09│1,1E-09│5,0E-10│3,3E-10│2,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-133 │20,8 ore │1,0 │3,9E-08│1,0 │4,4E-08│2,3E-08│1,0E-08│6,8E-09│4,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-134 │52,6 min │1,0 │1,1E-09│1,0 │7,5E-10│3,9E-10│2,1E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│I-135 │6,61 ore │1,0 │3,0E-08│1,0 │8,9E-09│4,7E-09│2,2E-09│1,4E-09│9,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Cesiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Cs-125 │45 min │1,0 │5,9E-10│1,0 │2,2E-10│1,1E-10│6,5E-11│4,4E-11│3,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-127 │6,25 ore │1,0 │1,8E-10│1,0 │1,2E-10│6,6E-11│4,2E-11│2,9E-11│2,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-129 │32,06 ore │1,0 │4,4E-10│1,0 │3E-10 │1,7E-10│1,1E-10│7,2E-11│6E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-130 │29,9 min │1,0 │2,3E-10│1,0 │1,8E-10│9E-11 │5,2E-11│3,6E-11│2,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-131 │9,69 zile │1,0 │4,6E-10│1,0 │2,9E-10│1,6E-10│1,0E-10│6,9E-11│5,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-132 │6,47 zile │1,0 │2,7E-09│1,0 │1,8E-09│1,1E-09│7,7E-10│5,7E-10│5,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-134 │2,062 ani │1,0 │2,6E-08│1,0 │1,6E-08│1,3E-08│1,4E-08│1,9E-08│1,9E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-134m │2,90 ore │1,0 │4,1E-10│1,0 │1,2E-10│5,9E-11│3,5E-11│2,5E-11│2E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-135 │2,3E6 ani │1,0 │3,1E-09│1,0 │2,3E-09│1,7E-09│1,7E-09│2,0E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-135m │53 min │1,0 │5,3E-10│1,0 │8,6E-11│4,9E-11│3,2E-11│2,3E-11│1,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-136 │13,1 zile │1,0 │1,5E-08│1,0 │9,5E-09│6,1E-09│4,4E-09│3,4E-09│3E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-137 │30 ani │1,0 │1,1E-08│1,0 │1,2E-08│9,6E-09│1,0E-08│1,3E-08│1,3E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cs-138 │32,2 min │1,0 │8,1E-09│1,0 │5,9E-10│2,9E-10│1,7E-10│1,2E-10│9,2E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Bariu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ba-126 │96,5 min │0,6 │9,7E-09│0,3‡ │1,7E-09│8,5E-10│5,0E-10│3,1E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-128 │2,43 zile │0,6 │1,0E-08│0,3‡ │1,7E-08│9,0E-09│5,2E-09│3,0E-09│2,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-131 │11,8 zile │0,6 │2,2E-09│0,3‡ │2,6E-09│1,4E-09│9,4E-10│6,2E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-131m │14,6 min │0,6 │2,8E-11│0,3‡ │3,2E-11│1,6E-11│9,3E-12│6,3E-12│4,9E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-133 │10,74 ani │0,6 │1,2E-08│0,3‡ │6,2E-09│3,9E-09│4,6E-09│7,3E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-133m │38,9 ore │0,6 │1,2E-09│0,3‡ │3,6E-09│1,8E-09│1,1E-09│5,9E-10│5,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-135m │28,7 ore │0,6 │8,3E-09│0,3‡ │2,9E-09│1,5E-09│8,5E-10│4,7E-10│4,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-139 │82,7 min │0,6 │1,4E-09│0,3‡ │8,4E-10│4,1E-10│2,4E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-140 │12,74 zile│0,6 │8,2E-08│0,3‡ │1,8E-08│9,2E-09│5,8E-09│3,7E-09│2,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-141 │18,27 min │0,6 │1,6E-10│0,3‡ │4,7E-10│2,3E-10│1,3E-10│8,6E-11│7,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ba-142 │10,6 min │0,6 │2,6E-10│0,3‡ │2,2E-10│1,1E-10│6,6E-11│4,3E-11│3,5E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Lantan │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│La-131 │59 min │0,005 │2,5E-10│1E-04 │2,1E-10│1,1E-10│6,6E-11│4,4E-11│3,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-132 │4,8 ore │0,005 │2,8E-09│1E-04 │2,4E-09│1,3E-09│7,8E-10│4,8E-10│3,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-135 │19,5 ore │0,005 │1,8E-10│1E-04 │1,9E-10│1,0E-10│6,4E-11│3,9E-11│3,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-137 │6E4 ani │0,005 │4,1E-09│1E-04 │4,5E-10│2,5E-10│1,6E-10│1,0E-10│8,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-138 │1,35E11 │0,005 │1,3E-08│1E-04 │4,6E-09│2,7E-09│1,9E-09│1,3E-09│1,1E-09│ │
│ │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-140 │40,27 ore │0,005 │9,0E-08│1E-04 │1,3E-08│6,8E-09│4,2E-09│2,5E-09│2,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-141 │3,93 ore │0,005 │5,3E-09│1E-04 │2,6E-09│1,3E-09│7,6E-10│4,5E-10│3,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-142 │92,5 min │0,005 │1,9E-09│1E-04 │1,1E-09│5,8E-10│3,5E-10│2,3E-10│1,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│La-143 │14,23 min │0,005 │1,9E-10│1E-04 │3,9E-10│1,9E-10│1,1E-10│7,1E-11│5,6E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Ceriu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ce-134 │72 ore │0,005 │3,8E-08│1E-04 │1,8E-08│9,1E-09│5,5E-09│3,2E-09│2,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-135 │17,6 ore │0,005 │5,0E-09│1E-04 │4,7E-09│2,6E-09│1,6E-09│1,0E-09│7,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-137 │9 ore │0,005 │9,6E-10│1E-04 │1,7E-10│8,8E-11│5,4E-11│3,2E-11│2,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-137m │34,4 ore │0,005 │3,1E-09│1E-04 │3,9E-09│2,0E-09│1,2E-09│6,8E-10│5,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-139 │137,66 │0,005 │2,6E-09│1E-04 │1,6E-09│8,6E-10│5,4E-10│3,3E-10│2,6E-10│ │
│ │zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-141 │32,5 zile │0,005 │7,1E-09│1E-04 │5,1E-09│2,6E-09│1,5E-09│8,8E-10│7,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-143 │33 ore │0,005 │1,2E-08│1E-04 │8,0E-09│4,1E-09│2,4E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ce-144 │284,3 zile│0,005 │9,6E-08│1E-04 │3,9E-08│1,9E-08│1,1E-08│6,5E-09│5,2E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Praseodim │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pr-136 │13,1 min │0,005 │1,7E-10│1E-04 │2,1E-10│1,0E-10│6,1E-11│4,2E-11│3,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-137 │76,6 min │0,005 │2,1E-10│1E-04 │2,5E-10│1,3E-10│7,7E-11│5,0E-11│4,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-138m │2,1 ore │0,005 │1,0E-09│1E-04 │7,4E-10│4,1E-10│2,6E-10│1,6E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-139 │4,51 ore │0,005 │1,2E-10│1E-04 │2,0E-10│1,1E-10│6,5E-11│4,0E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-142 │19,13 ore │0,005 │1,5E-08│1E-04 │9,8E-09│4,9E-09│2,9E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-142m │14,6 min │0,005 │2,0E-10│1E-04 │1,2E-10│6,2E-11│3,7E-11│2,1E-11│1,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-143 │13,65 zile│0,005 │1,4E-08│1E-04 │8,7E-09│4,3E-09│2,6E-09│1,5E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-144 │17,28 min │0,005 │3,4E-10│1E-04 │3,5E-10│1,7E-10│9,5E-11│6,5E-11│5,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-145 │5,98 ore │0,005 │2,7E-09│1E-04 │2,9E-09│1,4E-09│8,5E-10│4,9E-10│3,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pr-147 │13,6 min │0,005 │8,9E-10│1E-04 │2,2E-10│1,1E-10│6,1E-11│4,2E-11│3,3E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Neodim │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Nd-136 │50,65 min │0,005 │6,0E-09│1E-04 │6,1E-10│3,1E-10│1,9E-10│1,2E-10│9,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-138 │5,04 ore │0,005 │1,2E-09│1E-04 │4,5E-09│2,3E-09│1,3E-09│8,0E-10│6,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-139 │29,7 min │0,005 │9,1E-10│1E-04 │1,2E-10│6,3E-11│3,7E-11│2,5E-11│2,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-139m │5,5 ore │0,005 │2,1E-09│1E-04 │1,4E-09│7,8E-10│5,0E-10│3,1E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-141 │2,48 ore │0,005 │7,8E-11│1E-04 │5,0E-11│2,7E-11│1,6E-11│1,0E-11│8,3E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-147 │10,98 zile│0,005 │9,2E-08│1E-04 │7,8E-09│3,9E-09│2,3E-09│1,3E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-149 │1,73 ore │0,005 │2,4E-09│1E-04 │8,7E-10│4,3E-10│2,6E-10│1,6E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-151 │12,44 min │0,005 │8,4E-10│1E-04 │2,0E-10│9,7E-11│5,7E-11│3,8E-11│3,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Nd-151 │12,44 min │0,005 │8,4E-10│1E-04 │2,0E-10│9,7E-11│5,7E-11│3,8E-11│3,0E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Prometiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pm-141 │20,90 min │0,005 │1,2E-10│1E-04 │2,4E-10│1,2E-10│6,8E-11│4,6E-11│3,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-143 │265 zile │0,005 │5,9E-09│1E-04 │1,2E-09│6,7E-10│4,4E-10│2,9E-10│2,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-144 │363 zile │0,005 │3,6E-09│1E-04 │4,7E-09│2,7E-09│1,8E-09│1,2E-09│9,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-145 │17,7 ani │0,005 │3,5E-09│1E-04 │6,8E-10│3,7E-10│2,3E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-146 │2020 zile │0,005 │3,0E-08│1E-04 │5,1E-09│2,8E-09│1,8E-09│1,1E-09│9,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-147 │2,6 ani │0,005 │2,6E-09│1E-04 │1,9E-09│9,6E-10│5,7E-10│3,2E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-148 │5,37 zile │0,005 │3,0E-08│1E-04 │1,9E-08│9,7E-09│5,8E-09│3,3E-09│2,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-148m │41,3 zile │0,005 │1,5E-08│1E-04 │1,0E-08│5,5E-09│3,5E-09│2,2E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-149 │53,08 ore │0,005 │6,2E-08│1E-04 │7,4E-09│3,7E-09│2,2E-09│1,2E-09│9,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-150 │2,68 ore │0,005 │1,8E-09│1E-04 │1,7E-09│8,7E-10│5,2E-10│3,2E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pm-151 │28,40 ore │0,005 │1,0E-09│1E-04 │5,1E-09│2,6E-09│1,6E-09│9,1E-10│7,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Samariu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Sm-141 │10,2 min │0,005 │1,5E-10│1E-04 │2,5E-10│1,3E-10│7,3E-11│5,0E-11│3,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-141m │22,6 min │0,005 │4E-10 │1E-04 │4E-10 │2E-10 │1,2E-10│8,2E-11│6,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-142 │72,49 min │0,005 │4,2E-09│1E-04 │1,3E-09│6,2E-10│3,6E-10│2,4E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-145 │340 zile │0,005 │2,4E-09│1E-04 │1,4E-09│7,3E-10│4,5E-10│2,7E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-146 │1,03E8 ani│0,005 │2,5E-06│1E-04 │1,5E-07│1E-07 │7E-08 │5,8E-08│5,4E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-147 │1,06E11 │0,005 │1,4E-06│1E-04 │1,4E-07│9,2E-08│6,4E-08│5,2E-08│4,9E-08│ │
│ │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-151 │90 zile │0,005 │1,5E-09│1E-04 │6,4E-10│3,3E-10│2E-10 │1,2E-10│9,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-153 │46,7 ore │0,005 │3,4E-09│1E-04 │5,4E-09│2,7E-09│1,6E-09│9,2E-10│7,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-155 │22,1 min │0,005 │1,6E-10│1E-04 │2E-10 │9,7E-11│5,5E-11│3,7E-11│2,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Sm-156 │9,4 ore │0,005 │4,8E-09│1E-04 │1,8E-09│9E-10 │5,4E-10│3,1E-10│2,5E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Europiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Eu-145 │5,94 zile │0,005 │7,1E-09│1E-04 │3,7E-09│2,1E-09│1,4E-09│9,4E-10│7,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-146 │4,61 zile │0,005 │1,5E-09│1E-04 │6,2E-09│3,6E-09│2,4E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-147 │24 zile │0,005 │3,7E-09│1E-04 │2,5E-09│1,4E-09│8,9E-10│5,6E-10│4,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-148 │54,5 zile │0,005 │1,5E-09│1E-04 │6E-09 │3,5E-09│2,4E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-149 │93,1 zile │0,005 │8,7E-10│1E-04 │6,3E-10│3,4E-10│2,1E-10│1,3E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-150 │34,2 ani │0,005 │1,3E-08│1E-04 │5,7E-09│3,4E-09│2,3E-09│1,5E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-150m │12,62 zile│0,005 │1,4E-09│1E-04 │2,8E-09│1,4E-09│8,2E-10│4,7E-10│3,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-152 │13,33 ani │0,005 │6,6E-08│1E-04 │7,4E-09│4,1E-09│2,6E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-152m │9,32 ore │0,005 │6,7E-09│1E-04 │3,6E-09│1,8E-09│1,1E-09│6,2E-10│5E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-154 │8,8 ani │0,005 │5,5E-08│1E-04 │1,2E-08│6,5E-09│4,1E-09│2,5E-09│2E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-155 │4,96 ani │0,005 │2,3E-09│1E-04 │2,2E-09│1,1E-09│6,8E-10│4E-10 │3,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-156 │15,19 zile│0,005 │7,2E-08│1E-04 │1,5E-08│7,5E-09│4,6E-09│2,7E-09│2,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-157 │15,15 ore │0,005 │8,7E-09│1E-04 │4,3E-09│2,2E-09│1,3E-09│7,5E-10│6E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Eu-158 │45,9 min │0,005 │2,1E-09│1E-04 │6,2E-10│3,1E-10│1,8E-10│1,2E-10│9,4E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│‡ pentru adult f1 este 0,2 │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Gadoliniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Gd-145 │22,9 min │0,005 │3,5E-10│1E-04 │2,6E-10│1,3E-10│8,1E-11│5,6E-11│4,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-146 │48,3 zile │0,005 │8,4E-09│1E-04 │6E-09 │3,2E-09│2E-09 │1,2E-09│9,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-147 │38,1ore │0,005 │5,5E-09│1E-04 │3,2E-09│1,8E-09│1,2E-09│7,7E-10│6,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-148 │93 ani │0,005 │2,7E-06│1E-04 │1,6E-07│1,1E-07│7,3E-08│5,9E-08│5,6E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-149 │9,4 zile │0,005 │2E-09 │1E-04 │2,7E-09│1,5E-09│9,3E-10│5,7E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-151 │120 zile │0,005 │8,1E-09│1E-04 │1,3E-09│6,8E-10│4,2E-10│2,4E-10│2,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-152 │1,08E14ani│0,005 │1,2E-06│1E-04 │1,2E-07│7,7E-08│5,3E-08│4,3E-08│4,1E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-153 │242 zile │0,005 │1,9E-09│1E-04 │1,8E-09│9,4E-10│5,8E-10│3,4E-10│2,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Gd-159 │18,56 zile│0,005 │1,7E-09│1E-04 │3,6E-09│1,8E-09│1,1E-09│6,2E-10│4,9E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Terbiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Tb-147 │1,65 ore │0,005 │1,5E-09│1E-04 │1E-09 │5,4E-10│3,3E-10│2E-10 │1,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-149 │4,15 ore │0,005 │2,4E-09│1E-04 │1,5E-09│8E-10 │5E-10 │3,1E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-150 │3,27 ore │0,005 │1,5E-09│1E-04 │1,6E-09│8,3E-10│5,1E-10│3,2E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-151 │17,6 ore │0,005 │2,7E-09│1E-04 │1,9E-09│1E-09 │6,7E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-153 │2,34 zile │0,005 │1,3E-09│1E-04 │1,5E-09│8,2E-10│5,1E-10│3,1E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-154 │21,4 ore │0,005 │6,7E-09│1E-04 │3,4E-09│1,9E-09│1,3E-09│8,1E-10│6,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-155 │5,32 zile │0,005 │9,9E-09│1E-04 │1,3E-09│6,8E-10│4,3E-10│2,6E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-156 │5,34 zile │0,005 │9E-09 │1E-04 │6,3E-09│3,5E-09│2,3E-09│1,5E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-156n │5 ore │0,005 │3E-10 │1E-04 │5,2E-10│2,7E-10│1,7E-10│1E-10 │8,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-156m │24,4 ore │0,005 │9,5E-09│1E-04 │1,0E-09│5,6E-10│3,5E-10│2,2E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-157 │150 ani │0,005 │2,9E-10│1E-04 │2,2E-10│1,1E-10│6,8E-11│4,1E-11│3,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-158 │150 ani │0,005 │4,3E-08│1E-04 │5,9E-09│3,3E-09│2,1E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-160 │72,3 zile │0,005 │9,6E-08│1E-04 │1,0E-08│5,4E-09│3,3E-09│2E-09 │1,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tb-161 │6,91 zile │0,005 │2,3E-09│1E-04 │5,3E-09│2,7E-09│1,6E-09│9E-10 │7,2E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Dysprosiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Dy-155 │10 ore │0,005 │1,7E-10│1E-04 │6,8E-10│3,8E-10│2,5E-10│1,6E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Dy-157 │8,1ore │0,005 │7,4E-10│1E-04 │3,1E-10│1,8E-10│1,2E-10│7,7E-11│6,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Dy-159 │144,4 zile│0,005 │6,0E-09│1E-04 │6,4E-10│3,4E-10│2,1E-10│1,3E-10│1,0E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Dy-165 │2,33 ore │0,005 │2,3E-09│1E-04 │7,9E-10│3,9E-10│2,3E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Dy-166 │81,6 ore │0,005 │3,9E-08│1E-04 │1,2E-08│6,0E-09│3,6E-09│2,0E-09│1,6E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Holmiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ho-155 │48 min │0,005 │2,8E-10│1E-04 │2,3E-10│1,2E-10│7,1E-11│4,7E-11│3,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-157 │12,6 min │0,005 │6,8E-11│1E-04 │3,6E-11│1,9E-11│1,2E-11│8,1E-12│6,5E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho- 159 │33 min │0,005 │9,1E-11│1E-04 │4,3E-11│2,3E-11│1,4E-11│9,9E-12│7,9E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-161 │2,5 ore │0,005 │7,4E-10│1E-04 │8,1E-11│4,2E-11│2,5E-11│1,6E-11│1,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho- 162 │15 min │0,005 │2,5E-11│1E-04 │2,0E-11│1,0E-11│6,0E-12│4,2E-12│3,3E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-162m │68 min │0,005 │2,4E-10│1E-04 │1,5E-10│7,9E-11│4,9E-11│3,3E-11│2,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-164 │29 min │0,005 │9,2E-10│1E-04 │6,5E-11│3,2E-11│1,8E-11│1,2E-11│9,5E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-164m │37,5 min │0,005 │2,0E-10│1E-04 │1,1E-10│5,5E-11│3,2E-11│2,1E-11│1,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-166 │26,80 ore │0,005 │1,6E-08│1E-04 │1,0E-08│5,2E-09│3,1E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-166m │1,2E+03ani│0,005 │1,6E-08│1E-04 │9,3E-09│5,3E-09│3,5E-09│2,4E-09│2E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ho-167 │3,1ore │0,005 │3,8E-10│1E-04 │5,5E-10│2,8E-10│1,7E-10│1E-10 │8,3E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Erbiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Er-161 │3,24 ore │0,005 │9,5E-10│1E-04 │4,4E-10│2,4E-10│1,6E-10│1,0E-10│8,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Er-165 │10,36 ore │0,005 │1,7E-10│1E-04 │1,1E-10│6,2E-11│3,9E-11│2,4E-11│1,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Er-169 │9,3 zile │0,005 │2,4E-09│1E-04 │2,8E-09│1,4E-09│8,2E-10│4,7E-10│3,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Er-171 │7,52 ore │0,005 │7E-09 │1E-04 │2,5E-09│1,3E-09│7,6E-10│4,5E-10│3,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Er-172 │49,3 ore │0,005 │2E-08 │1E-04 │6,8E-09│3,5E-09│2,1E-09│1,3E-09│1,0E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Thulium │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Tm-162 │21,7 min │0,005 │2,9E-10│1E-04 │1,7E-10│8,7E-11│5,2E-11│3,6E-11│2,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm-166 │7,70 ore │0,005 │3,1E-09│1E-04 │1,5E-09│8,3E-10│5,5E-10│3,5E-10│2,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm167 │9,24 zile │0,005 │1,0E-09│1E-04 │3,9E-09│2,0E-09│1,2E-09│7,0E-10│5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm-170 │128,6 zile│0,005 │6,6E-08│1E-04 │9,8E-09│4,9E-09│2,9E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm-171 │1,92 ani │0,005 │1,5E-09│1E-04 │7,8E-10│3,9E-10│2,3E-10│1,3E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm172 │63,6 ore │0,005 │2,9E-08│1E-04 │1,2E-08│6,1E-09│3,7E-09│2,1E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm-173 │8,24 ore │0,005 │7,3E-09│1E-04 │2,1E-09│1,1E-09│6,5E-10│3,8E-10│3,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tm-175 │15,2min │0,005 │1,1E-10│1E-04 │1,7E-10│8,6E-11│5E-11 │3,4E-11│2,7E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Yterbiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Yb-162 │18,9 min │0,005 │2,2E-10│1E-04 │1,3E-10│6,9E-11│4,2E-11│2,9E-11│2,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-166 │56,7 ore │0,005 │6,7E-09│1E-04 │5,4E-09│2,9E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-167 │17,5 min │0,005 │4,0E-11│1E-04 │4,1E-11│2,1E-11│1,2E-11│8,4E-12│6,7E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-169 │32,01 ore │0,005 │2,1E-09│1E-04 │4,6E-09│2,4E-09│1,5E-09│8,8E-10│7,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-175 │4,19 zile │0,005 │2,0E-09│1E-04 │3,2E-09│1,6E-09│9,5E-10│5,4E-10│4,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-177 │1,9 ore │0,005 │1,0E-09│1E-04 │6,8E-10│3,4E-10│2,0E-10│1,1E-10│8,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Yb-178 │74 min │0,005 │6,4E-09│1E-04 │8,4E-10│4,2E-10│2,4E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Lutetiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Lu-169 │34,06 ore │0,005 │4,5E-09│1E-04 │2,4E-09│1,4E-09│8,9E-10│5,7E-10│4,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-170 │2 zile │0,005 │9,4E-09│1E-04 │5,2E-09│2,9E-09│1,9E-09│1,2E-09│9,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-171 │8,22 zile │0,005 │4,9E-09│1E-04 │4,0E-09│2,2E-09│1,4E-09│8,5E-10│6,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-172 │6,70 zile │0,005 │1,0E-08│0,0005 │7,0E-09│3,9E-09│2,5E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-173 │1,37 ani │0,005 │2,7E-09│0,0005 │1,6E-09│8,6E-10│5,3E-10│3,2E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-174 │3,31 ani │0,005 │2,2E-09│0,0005 │1,7E-09│9,1E-10│5,6E-10│3,3E-10│2,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-174m │142 zile │0,005 │8,2E-09│0,0005 │3,8E-09│1,9E-09│1,1E-09│6,6E-10│5,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-176 │3,6E10 ani│0,005 │2,4E-08│0,0005 │1,1E-08│5,7E-09│3,5E-09│2,2E-09│1,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-176m │3,68 min │0,005 │2,0E-09│0,0005 │1,2E-09│6,0E-10│3,5E-10│2,1E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-177 │6,71 zile │0,005 │2,1E-09│0,0005 │3,9E-09│2,0E-09│1,2E-09│6,6E-10│5,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-177m │160,9 zile│0,005 │9,7E-08│0,0005 │1,1E-08│5,8E-09│3,6E-09│2,1E-09│1,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-178 │28,4 min │0,005 │2,9E-10│0,0005 │3,3E-10│1,6E-10│9,0E-11│6,1E-11│4,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-178m │22,7 min │0,005 │1,3E-10│0,0005 │2,4E-10│1,2E-10│7,1E-11│4,9E-11│3,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Lu-179 │4,59 ore │0,005 │4,4E-09│0,0005 │1,5E-09│7,5E-10│4,4E-10│2,6E-10│2,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Hafniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Hf-170 │16,01 ore │0,02 │3,9E-09│0,002 │2,7E-09│1,5E-09│9,5E-10│6,0E-10│4,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-172 │1,87 ani │0,02 │6,9E-08│0,002 │6,1E-09│3,3E-09│2,0E-09│1,3E-09│1,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-173 │24 ore │0,02 │1,9E-09│0,002 │1,3E-09│7,2E-10│4,6E-10│2,8E-10│2,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-175 │70 zile │0,02 │4,8E-09│0,002 │2,4E-09│1,3E-09│8,4E-10│5,2E-10│4,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-177m │51,4 min │0,02 │7,8E-10│0,002 │4,7E-10│2,5E-10│1,5E-10│1,0E-10│8,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-178m │31 ani │0,02 │3E-08 │0,002 │1,9E-08│1,1E-08│7,8E-09│5,5E-09│4,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-179m │25,1 zile │0,02 │7,2E-08│0,002 │7,8E-09│4,1E-09│2,6E-09│1,6E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-180m │5,5 ore │0,02 │1,4E-09│0,002 │9,7E-10│5,3E-10│3,3E-10│2,1E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-181 │42,4 zile │0,02 │5,2E-08│0,002 │7,4E-09│3,8E-09│2,3E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-182 │9E6 ani │0,02 │2,6E-08│0,002 │7,9E-09│5,4E-09│4,0E-09│3,3E-09│3,0E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-182m │61,5 min │0,02 │3,1E-10│0,002 │2,5E-10│1,3E-10│7,8E-11│5,2E-11│4,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-183 │64 min │0,02 │3,1E-10│0,002 │4,8E-10│2,4E-10│1,4E-10│9,3E-11│7,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hf-184 │4,12 ore │0,02 │1,5E-09│0,002 │3,6E-09│1,8E-09│1,1E-09│6,6E-10│5,2E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Tantal │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ta-172 │36,8 min │0,01 │3,5E-10│0,001 │3,2E-10│1,6E-10│9,8E-11│6,6E-11│5,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-173 │3,65 ore │0,01 │8E-09 │0,001 │1,3E-09│6,5E-10│3,9E-10│2,4E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-174 │1,2 ore │0,01 │2,2E-10│0,001 │3,7E-10│1,9E-10│1,1E-10│7,2E-11│5,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-175 │10,5 ore │0,01 │2,6E-09│0,001 │1,1E-09│6,2E-10│4,0E-10│2,6E-10│2,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-176 │8,08 ore │0,01 │3,4E-09│0,001 │1,7E-09│9,2E-10│6,1E-10│3,9E-10│3,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-177 │56,6 ore │0,01 │4,0E-09│0,001 │6,9E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,3E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-178m │2,2 ore │0,01 │7,3E-10│0,001 │4,5E-10│2,4E-10│1,5E-10│9,1E-11│7,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-179 │664,9 zile│0,01 │5,2E-10│0,001 │4,1E-10│2,2E-10│1,3E-10│8,1E-11│6,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-180 │1E13 ani │0,01 │7,1E-09│0,001 │5,3E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,1E-09│8,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-180m │8,1 ore │0,01 │1,8E-10│0,001 │3,7E-10│1,9E-10│1,1E-10│6,7E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-182 │115 zile │0,01 │1,4E-08│0,001 │9,4E-09│5E-09 │3,1E-09│1,9E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-182m │15,84 min │0,01 │3,4E-10│0,001 │7,5E-11│3,7E-11│2,1E-11│1,5E-11│1,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-183 │5,1 zile │0,01 │2,4E-08│0,001 │9,3E-09│4,7E-09│2,8E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-184 │8,7 ore │0,01 │3,7E-09│0,001 │4,4E-09│2,3E-09│1,4E-09│8,5E-10│6,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-185 │49 min │0,01 │6,3E-10│0,001 │4,6E-10│2,3E-10│1,3E-10│8,6E-11│6,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ta-186 │10,5 min │0,01 │1,8E-10│0,001 │2,1E-10│1,1E-10│6,1E-11│4,2E-11│3,3E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Wolfram │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│W-176 │2,3 ore │0,6 │1,8E-10│0,3 │5,5E-10│3E-10 │2E-10 │1,3E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-177 │135 min │0,6 │7,4E-10│0,3 │3,2E-10│1,7E-10│1,1E-10│7,2E-11│5,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-178 │21,7 zile │0,6 │1,8E-09│0,3 │1,4E-09│7,3E-10│4,5E-10│2,7E-10│2,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-179 │37,5 min │0,6 │2,4E-11│0,3 │2E-11 │1E-11 │6,2E-12│4,2E-12│3,3E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-181 │121,2 zile│0,6 │1,3E-10│0,3 │4,7E-10│2,5E-10│1,6E-10│9,5E-11│7,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-185 │75,1 zile │0,6 │6,4E-09│0,3 │3,3E-09│1,6E-09│9,7E-10│5,5E-10│4,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-187 │23,9 ore │0,6 │2,5E-09│0,3 │4,3E-09│2,2E-09│1,3E-09│7,8E-10│6,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│W-188 │69,4 zile │0,6 │2,1E-08│0,3 │1,5E-08│7,7E-09│4,6E-09│2,6E-09│2,1E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Reniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Re-177 │14 min │1,0 │1,5E-10│0,8 │1,4E-10│7,2E-11│4,1E-11│2,8E-11│2,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-178 │13,2 min │1,0 │1,9E-10│0,8 │1,6E-10│7,9E-11│4,6E-11│3,1E-11│2,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-181 │20 ore │1,0 │6,2E-09│0,8 │2,8E-09│1,4E-09│8,2E-10│5,4E-10│4,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-182 │64 ore │1,0 │2,4E-08│0,8 │8,9E-09│4,7E-09│2,8E-09│1,8E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-182m │12,7 ore │1,0 │5,4E-09│0,8 │1,7E-09│8,9E-10│5,2E-10│3,5E-10│2,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-184 │38 ore │1,0 │2,9E-09│0,8 │5,6E-09│3E-09 │1,8E-09│1,3E-09│1E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-184m │165 zile │1,0 │2,7E-08│0,8 │9,8E-09│4,9E-09│2,8E-09│1,9E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-186 │90,64 ore │1,0 │1,9E-08│0,8 │1,1E-08│5,5E-09│3E-09 │1,9E-09│1,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-186m │2,0E5 ani │1,0 │2E-08 │0,8 │1,6E-08│7,6E-09│4,4E-09│2,8E-09│2,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-187 │5E10 ani │1,0 │5,8E-11│0,8 │3,8E-11│1,8E-11│1E-11 │6,6E-12│5,1E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-188 │16,98 ore │1,0 │1,7E-08│0,8 │1,1E-08│5,4E-09│2,9E-09│1,8E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-188m │18,6 min │1,0 │2,8E-10│0,8 │2,3E-10│1,1E-10│6,1E-11│4E-11 │3E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Re-189 │24,3 ore │1,0 │7,8E-09│0,8 │6,2E-09│3E-09 │1,6E-09│1E-09 │7,8E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Osmiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│0s-180 │22 min │0,02 │1,6E-10│0,01 │9,8E-11│5,1E-11│3,2E-11│2,2E-11│1,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-181 │105 min │0,02 │9,6E-10│0,01 │5E-10 │2,7E-10│1,7E-10│1,1E-10│8,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-182 │22 ore │0,02 │4,6E-09│0,01 │3,2E-09│1,7-09 │1,1E-09│7E-10 │5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-185 │94 zile │0,02 │1,8E-09│0,01 │3,2E-09│1,7E-09│1,1E-09│7E-10 │5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│0s-189m │6 ore │0,02 │2,1E-10│0,01 │2,6E-09│1,5E-09│9,8E-10│6,5E-10│5,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-191 │15,4 zile │0,02 │1,3E-09│0,01 │1,3E-10│6,5E-11│3,8E-11│2,2E-11│1,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-191m │13,03 ore │0,02 │7,1E-09│0,01 │4,1E-09│2,1E-09│1,2E-09│7E-10 │5,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-193 │30 ore │0,02 │4,3E-09│0,01 │6E-09 │3E-09 │1,8E-09│1E-09 │8,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Os-194 │6 ani │0,02 │3,9E-08│0,01 │1,7E-08│8,8E-09│5,2E-09│3E-09 │2,4E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Iridiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ir-182 │15 min │0,02 │1,3E-10│0,01 │3E-10 │1,5E-10│8,9E-11│6E-11 │4,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-184 │3,02 ore │0,02 │1,5E-09│0,01 │9,7E-10│5,2E-10│3,3E-10│2,1E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-185 │14 ore │0,02 │1,4E-09│0,01 │1,6E-09│8,6E-10│5,3E-10│3,3E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-186 │15,8 ore │0,02 │4,8E-09│0,01 │2,7E-09│1,5E-09│9,6E-10│6,1E-10│4,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-186m │1,75 ore │0,02 │5,8E-10│0,01 │3,6E-10│2,1E-10│1,3E-10│7,7E-11│6,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-187 │10,5 ore │0,02 │8,1E-09│0,01 │7,3E-10│3,9E-10│2,5E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-188 │41,5 ore │0,02 │6,6E-09│0,01 │3,3E-09│1,8E-09│1,2E-09│7,9E-10│6,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-189 │13,3 zile │0,02 │9,5E-09│0,01 │1,7E-09│8,6E-10│5,2E-10│3E-10 │2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-190 │12,1 zile │0,02 │1E-08 │0,01 │7,1E-09│3,9E-09│2,5E-09│1,6E-09│1,2E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir- 190n │3,1 ore │0,02 │1,4E-10│0,01 │6,4E-10│3,5E-10│2,3E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir- 190m │1,2 ore │0,02 │4,9E-11│0,01 │5E-11 │2,6E-11│1,6E-11│1E-11 │8E-12 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-192 │74,02 zile│0,02 │1,3E-08│0,01 │8,7E-09│4,6E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir- 192m │241 ani │0,02 │2,8E-09│0,01 │1,4E-09│8,3E-10│5,5E-10│3,7E-10│3,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-193m │11,9 zile │0,02 │2,2E-09│0,01 │2E-09 │1E-09 │6E-10 │3,4E-10│2,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-194 │19,15 ore │0,02 │5,5E-08│0,01 │9,8E-09│4,9E-09│2,9E-09│1,7E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir- 194m │171 zile │0,02 │4,7E-08│0,01 │1,1E-08│6,4E-09│4,1E-09│2,6E-09│2,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-195 │2,5 ore │0,02 │6,2E-09│0,01 │7,3E-10│3,6E-10│2,1E-10│1,3E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ir-195m │3,8 ore │0,02 │5,3E-09│0,01 │1,5E-09│7,3E-10│4,3E-10│2,6E-10│2,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Platina │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pt-186 │2 ore │0,02 │1,8E-10│0,01 │5,3E-10│2,9E-10│1,8E-10│1,2E-10│9,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-188 │10,2 zile │0,02 │5,7E-09│0,01 │4,5E-09│2,4E-09│1,5E-09│9,5E-10│7,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-189 │10,87 ore │0,02 │8,1E-09│0,01 │7,4E-10│3,9E-10│2,5E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-191 │2,8 zile │0,02 │1,1E-09│0,01 │2,1E-09│1,1E-09│6,9E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-193 │50 ani │0,02 │1,7E-10│0,01 │2,4E-10│1,2E-10│6,9E-11│3,9E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-193m │4,33 zile │0,02 │4,2E-09│0,01 │3,4E-09│1,7E-09│9,9E-10│5,6E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-195m │4,02 zile │0,02 │9,1E-09│0,01 │4,6E-09│2,3E-09│1,4E-09│7,9E-10│6,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-197 │18,3 ore │0,02 │2,7E-09│0,01 │3E-09 │1,5E-09│8,8E-10│5,1E-10│4E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-197m │94,4 min │0,02 │7,0E-09│0,01 │6,1E-10│3E-10 │1,8E-10│1,1E-10│8,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-199 │30,8 min │0,02 │4,7E-10│0,01 │2,7E-10│1,3E-10│7,5E-11│5E-11 │3,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pt-200 │12,5 ore │0,02 │1,4E-08│0,01 │8,8E-09│4,4E-09│2,6E-09│1,5E-09│1,2E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Aur │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Aur-193 │17,65 ore │0,2 │8,2E-09│0,1 │8,8E-10│4,6E-10│2,8E-10│1,7E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-194 │39,5 ore │0,2 │5,9E-09│0,1 │2,2E-09│1,2E-09│8,1E-10│5,3E-10│4,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-195 │183 zile │0,2 │2,4E-09│0,1 │1,7E-09│8,9E-10│5,4E-10│3,2E-10│2,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-198 │2,6 zile │0,2 │5,0E-08│0,1 │7,2E-09│3,7E-09│2,2E-09│1,3E-09│1E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Aur198m │2,30 zile │0,2 │8,2E-08│0,1 │8,5E-09│4,4E-09│2,7E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-199 │3,1 zile │0,2 │2,5E-09│0,1 │3,1E-09│1,6E-09│9,5E-10│5,5E-10│4,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-200 │48,4 min │0,2 │9,3E-10│0,1 │4,7E-10│2,3E-10│1,3E-10│8,7E-11│6,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-200m │18,7 ore │0,2 │8,2E-09│0,1 │6,6E-09│3,5E-09│2,2E-09│1,3E-09│1,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Au-201 │26,4 min │0,2 │1,1E-10│0,1 │1,7E-10│8,2E-11│4,6E-11│3,1E-11│2,4E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Mercur │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Hg-193 │35 ore │0,04‡‡│3,5E-10│0,02 │5,5E-10│2,8E-10│1,7E-10│1E-10 │8,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │3,3E-10│1,0 │1,9E-10│1,9E-10│9,8E-11│5,8E-11│3,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │4,7E-10│0,4 │4,4E-10│2,2E-10│1,4E-10│8,3E-11│6,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-193m │11,1 ore │0,04‡‡│2,6E-09│0,02 │2,4E-09│1,3E-09│8,1E-10│5E-10 │4E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │1,1E-09│1,0 │6,8E-10│3,7E-10│2,3E-10│1,5E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │1,6E-09│0,4 │1,8E-09│9,5E-10│6E-10 │3,7E-10│3E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-194 │260 ani │0,04‡‡│6,2E-09│0,02 │3,6E-09│2,6E-09│1,9E-09│1,5E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │1,3E-07│1,0 │1,2E-07│8,4E-08│6,6E-08│5,5E-08│5,1E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │1,1E-07│0,4 │1,1E-08│3,5E-08│2,7E-08│2,3E-08│2,1E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-195 │9,9 ore │0,04‡‡│5,5E-10│0,02 │6,3E-10│3,3E-10│2E-10 │1,2E-10│9,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │3E-10 │1,0 │2E-10 │1E-10 │6,4E-11│4,2E-11│3,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │4,6E-10│0,4 │4,8E-10│2,5E-10│1,5E-10│9,3E-11│7,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-195m │41,6 ore │0,04‡‡│1,8E-09│0,02 │3,8E-09│2E-09 │1,2E-09│7E-10 │5,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │2,1E-09│1,0 │1,3E-09│6,8E-10│4,2E-10│2,7E-10│2,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │2,6E-09│0,4 │2,8E-09│1,4E-09│8,7E-10│5,1E-10│4,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-197 │64,1 ore │0,04‡‡│6,5E-09│0,02 │1,6E-09│8,3E-10│5E-10 │2,9E-10│2,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │9,7E-10│1,0 │6,2E-10│3,1E-10│1,9E-10│1,2E-10│9,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │1,3E-09│0,4 │1,2E-09│6,1E-10│3,7E-10│2,2E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-197m │23,8 ore │0,04‡‡│7,2E-09│0,02 │3,4E-09│1,7E-09│1E-09 │5,9E-10│4,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │1,5E-09│1,0 │9,5E-10│4,8E-10│2,9E-10│1,8E-10│1,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │2,2E-09│0,4 │2,5E-09│1,2E-09│7,3E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-199m │42,6 min │0,04‡‡│5,7E-10│0,02 │2,1E-10│1E-10 │5,9E-11│3,9E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │3,4E-10│1,0 │1,9E-10│9,3E-11│5,3E-11│3,6E-11│2,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │3,6E-10│0,4 │2,1E-10│1E-10 │5,8E-11│3,9E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Hg-203 │46,6 zile │0,04‡‡│6,5E-09│0,02 │3,6E-09│1,8E-09│1,1E-09│6,7E-10│5,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │1,0§§ │1,5E-08│1,0 │1,1E-08│5,7E-09│3,6E-09│2,3E-09│1,9E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│ │ │0,8\'b6\'b6 │1,3E-08│0,4 │6,4E-09│3,4E-09│2,1E-09│1,3E-09│1,1E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│§§ - mercur anorganic ‡‡ - mercur metil \'b6\'b6 - alte forme organice │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─┤
│Taliu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Tl-194 │33 min │1,0 │1,1E-11│1,0 │3,9E-11│2,2E-11│1,4E-11│1E-11 │8,1E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-194m │32,8 min │1,0 │6,8E-10│1,0 │2,2E-10│1,2E-10│7E-11 │4,9E-11│4E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-195 │1,16 ore │1,0 │8,3E-10│1,0 │1,4E-10│7,5E-11│4,7E-11│3,3E-11│2,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-197 │2,84 ore │1,0 │9,1E-10│1,0 │1,3E-10│6,7E-11│4,2E-11│2,8E-11│2,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-198 │5,3 ore │1,0 │3,7E-10│1,0 │3,3E-10│1,9E-10│1,2E-10│8,7E-11│7,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-198m │1,87 ore │1,0 │1,8E-10│1,0 │3E-10 │1,6E-10│9,7E-11│6,7E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-199 │7,42 ore │1,0 │1,3E-10│1,0 │1,5E-10│7,7E-11│4,8E-11│3,2E-11│2,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-200 │26,1 ore │1,0 │1,3E-09│1,0 │9,1E-10│5,3E-10│3,5E-10│2,4E-10│2E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-201 │3,044 zile│1,0 │5,4E-10│1,0 │5,5E-10│2,9E-10│1,8E-10│1,2E-10│9,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-202 │12,23 zile│1,0 │2,9E-09│1,0 │2,1E-09│1,2E-09│7,9E-10│5,4E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Tl-204 │3,77 ani │1,0 │7,3E-08│1,0 │8,5E-09│4,2E-09│2,5E-09│1,5E-09│1,2E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Plumb │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pb-195m │15,8 min │0,6 │3,6E-10│0,4** │1,6E-10│8,4E-11│5,2E-11│3,5E-11│2,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-198 │2,4 ore │0,6 │1,9E-10│0,4** │4,8E-10│2,7E-10│1,7E-10│1,1E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-199 │90 min │0,6 │9,5E-10│0,4** │2,6E-10│1,5E-10│9,4E-11│6,3E-11│5,4E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-200 │21,5 ore │0,6 │9,5E-09│0,4** │2E-09 │1,1E-09│7E-10 │4,4E-10│4E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-201 │9,4 ore │0,6 │2,4E-10│0,4** │7,8E-10│4,3E-10│2,7E-10│1,8E-10│1,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-202 │3E+05 ani │0,6 │4,4E-08│0,4** │1,6E-08│1,3E-08│1,9E-08│2,7E-08│8,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-202m │3,62 ore │0,6 │2,6E-10│0,4** │6,1E-10│3,5E-10│2,3E-10│1,5E-10│1,3E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-203 │52,05ore │0,6 │5,6E-09│0,4** │1,3E-09│6,8E-10│4,3E-10│2,7E-10│2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-205 │1,43E7 ani│0,6 │6,1E-09│0,4** │9,9E-10│6,2E-10│6,1E-10│6,5E-10│2,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-209 │3,25 ore │0,6 │1,7E-10│0,4** │3,8E-10│1,9E-10│1,1E-10│6,6E-11│5,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-210 │22,3 ani │0,6 │2,4E-06│0,4** │3,6E-06│2,2E-06│1,9E-09│1,9E-06│6,9E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-211 │36,1 min │0,6 │7,1E-09│0,4** │1,4E-09│7,1E-10│4,1E-10│2,7E-10│1,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-212 │10,64 ore │0,6 │6,5E-07│0,4** │6,3E-08│3,3E-08│2E-08 │1,3E-08│6E-09 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pb-214 │26,8 min │0,6 │1,7E-09│0,4** │1E-09 │5,2E-10│3,1E-10│2E-10 │1,4E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Bismut │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Bi-200 │36,4 min │0,1 │6,2E-10│0,05 │2,7E-10│1,5E-10│9,5E-11│6,4E-11│5,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-201 │108 min │0,1 │1E-09 │0,05 │6,7E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,4E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-202 │1,67 ore │0,1 │1,4E-10│0,05 │4,4E-10│2,5E-10│1,6E-10│1,1E-10│8,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-203 │11,76 ore │0,1 │6,5E-09│0,05 │2,5E-09│1,4E-09│9,3E-10│6E-10 │4,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-205 │15,31 zile│0,1 │1,1E-09│0,05 │4,5E-09│2,6E-09│1,7E-09│1,1E-09│9E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-206 │6,24 zile │0,1 │2,4E-08│0,05 │1E-08 │5,7E-09│3,7E-09│2,4E-09│1,9E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-207 │38 ani │0,1 │1E-08 │0,05 │7,1E-09│3,9E-09│2,5E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-210 │5,012 zile│0,1 │4,5E-08│0,05 │9,7E-09│4,8E-09│2,9E-09│1,6E-09│1,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-210m │3E+06 ani │0,1 │2,1E-07│0,05 │9,1E-08│4,7E-08│3E-08 │1,9E-08│1,5E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-212 │60,55 min │0,1 │2,2E-09│0,05 │1,8E-09│8,7E-10│5E-10 │3,3E-10│2,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-213 │45,65 min │0,1 │1,5E-09│0,05 │1,4E-09│6,7E-10│3,9E-10│2,5E-10│2E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bi-214 │19,9 min │0,1 │3,4E-09│0,05 │7,4E-10│3,6E-10│2,1E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Poloniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Po-203 │36,7 min │1,0 │1,9E-10│0,5 │2,4E-10│1,3E-10│8,5E-11│5,8E-11│4,6E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Po-205 │1,80 ore │1,0 │2,5E-10│0,5 │2,8E-10│1,6E-10│1,1E-10│7,2E-11│5,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Po-207 │350 min │1,0 │3,4E-10│0,5 │5,7E-10│3,2E-10│2,1E-10│1,4E-10│1,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Po-210 │138,3 zile│1,0 │5,6E-05│0,5 │8,8E-06│4,4E-06│2,6E-06│1,6E-06│1,2E-06│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Astatiniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│At-207 │1,80 ore │1,0 │2,5E-09│1,0 │1,6E-09│8E-10 │4,8E-10│2,9E-10│2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│At-211 │7,2 ore │1,0 │1,2E-07│1,0 │7,8E-08│3,8E-08│2,3E-08│1,3E-08│1,1E-08│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Franciu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Fr-222 │14,4 min │1,0 │4,2E-09│1,0 │3,9E-09│2E-09 │1,3E-09│8,5E-10│7,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fr-223 │21,8 min │1,0 │2,6E-08│1,0 │1,7E-08│8,3E-09│5E-09 │2,9E-09│2,4E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Radiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ra-223 │11,43 zile│0,6 │3,3E-06│0,3{ │1,1E-06│5,7E-07│4,5E-07│3,7E-07│1E-07 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ra-224 │3,66 zile │0,6 │2,7E-06│0,3{ │6,6E-07│3,5E-07│2,6E-07│2E-07 │6,5E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ra-225 │14,8 zile │0,6 │2,1E-06│0,3{ │1,2E-06│6,1E-07│5E-07 │4,4E-07│9,9E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ra-226 │1600 ani │0,6 │5,7E-06│0,3{ │9,6E-07│6,2E-07│8E-07 │1,5E-06│2,8E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ra-227 │42,2 min │0,6 │9,1E-09│0,3{ │4,3E-10│2,5E-10│1,7E-10│1,3E-10│8,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ra-228 │5,75 ani │0,6 │3E-05 │0,3{ │5,7E-06│3,4E-06│3,9E-06│5,3E-06│6,9E-07│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Actiniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Ac-224 │2,9 ore │0,005 │1E-08 │1E-04 │5,2E-09│2,6E-09│1,5E-09│8,8E-10│7E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ac-225 │10 zile │0,005 │2,6E-07│1E-04 │1,8E-07│9,1E-08│5,4E-08│3E-08 │2,4E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ac-226 │29 ore │0,005 │1,4E-07│1E-04 │7,6E-08│3,8E-08│2,3E-08│1,3E-08│1E-08 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ac-227 │21,77 ani │0,005 │4,3E-05│1E-04 │3,1E-06│2,2E-06│1,5E-06│1,2E-06│1,1E-06│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Ac-228 │6,13 ore │0,005 │1,4E-09│1E-04 │2,8E-09│1,4E-09│8,7E-10│5,3E-10│4,3E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Toriu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Th-226 │30,8 min │0,005 │1,4E-09│1E-04 │2,4E-09│1,2E-09│6,7E-10│4,5E-10│3,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-227 │18,71 zile│0,005 │1E-07 │1E-04 │7E-08 │3,6E-08│2,3E-08│1,5E-08│8,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-228 │1,91 ani │0,005 │3,7E-06│1E-04 │3,7E-07│2,2E-07│1,4E-07│9,4E-08│7,2E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-229 │7340 ani │0,005 │2,1E-05│1E-04 │1E-06 │7,8E-07│6,2E-07│5,3E-07│4,9E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-230 │7,7E4 ani │0,005 │4,1E-06│1E-04 │4,1E-07│3,1E-07│2,4E-07│2,2E-07│2,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-231 │25,52 ore │0,005 │7,9E-09│1E-04 │2,5E-09│1,2E-09│7,4E-10│4,2E-10│3,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-232 │1,40E1 ani│0,005 │1,6E-06│1E-04 │4,5E-07│3,5E-07│2,9E-07│2,5E-07│2,3E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Th-234 │24,10 zile│0,005 │6E-08 │1E-04 │2,5E-08│1,3E-08│7,4E-09│4,2E-09│3,4E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Protactiniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pa-227 │38,3 min │0,005 │2,8E-09│1E-04 │3,2E-09│1,5E-09│8,7E-10│5,8E-10│4,5E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-228 │22 ore │0,005 │3,2E-08│1E-04 │4,8E-09│2,6E-09│1,6E-09│9,7E-10│7,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-230 │17,4 zile │0,005 │4,6E-08│1E-04 │5,7E-09│3,1E-09│1,9E-09│1,1E-09│9,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-231 │3,2E4 ani │0,005 │1,3E-05│1E-04 │1,3E-06│1,1E-06│9,2E-07│8E-07 │7,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-232 │1,31 zile │0,005 │3,2E-09│1E-04 │4,3E-09│2,3E-09│1,4E-09│8,9E-10│7,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-233 │27 zile │0,005 │1,7E-09│1E-04 │6,2E-09│3,2E-09│1,9E-09│1,1E-09│8,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pa-234 │6,70 ore │0,005 │3E-09 │1E-04 │3,2E-09│1,7E-09│1E-09 │6,4E-10│5,1E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Uraniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│U-230 │20,8 zile │0,04 │9,9E-07│0,02 │3E-07 │1,5E-07│1E-07 │6,6E-08│5,6E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-231 │4,2 zile │0,04 │5,1E-09│0,02 │2E-09 │1E-09 │6,1E-10│3,6E-10│2,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-232 │72 ani │0,04 │7,5E-06│0,02 │8,2E-07│5,8E-07│5,7E-07│6,4E-07│3,3E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-233 │1,58E5 ani│0,04 │1,8E-07│0,02 │1,4E-07│9,2E-08│7,8E-08│7,8E-08│5,1E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-234 │2,44E5 ani│0,04 │1,7E-07│0,02 │1,3E-07│8,8E-08│7,4E-08│7,4E-08│4,9E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-235 │703,8E6 │0,04 │1,5E-07│0,02 │1,3E-07│8,5E-08│7,1E-08│7E-08 │4,7E-08│ │
│ │ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-236 │2,34E7 ani│0,04 │1,5E-07│0,02 │1,3E-07│8,4E-08│7E-08 │7E-08 │4,7E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-237 │6,75 zile │0,04 │1,3E-09│0,02 │5,4E-09│2,8E-09│1,6E-09│9,5E-10│7,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-238 │4,46E9 ani│0,04 │1,4E-07│0,02 │1,2E-07│8E-08 │6,8E-08│6,7E-08│4,5E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-239 │23,54 min │0,04 │1,4E-10│0,02 │1,9E-10│9,3E-11│5,4E-11│3,5E-11│2,7E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│U-240 │14,1 ore │0,04 │9,3E-08│0,02 │8,1E-09│4,1E-09│2,4E-09│1,4E-09│1,1E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Neptuniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Np-232 │14,7 min │0,005 │1,7E-11│1E-04 │5,1E-11│2,7E-11│1,7E-11│1,2E-11│9,7E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-233 │36,2 min │0,005 │2,1E-11│1E-04 │1,3E-11│6,6E-12│4E-12 │2,8E-12│2,2E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-234 │4,4 zile │0,005 │6,2E-09│1E-04 │4,4E-09│2,4E-09│1,6E-09│1E-09 │8,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-235 │396,1 zile│0,005 │1,1E-10│1E-04 │4,1E-10│2E-10 │1,2E-10│6,8E-11│5,3E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-236 │115E3 ani │0,005 │5,9E-07│1E-04 │2,4E-08│1,8E-08│1,8E-08│1,8E-08│1,7E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-236m │22,5 ore │0,005 │7,5E-09│1E-04 │1,3E-09│6,6E-10│4E-10 │2,4E-10│1,9E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-237 │2,14E6 ani│0,005 │2E-06 │1E-04 │2,1E-07│1,4E-07│1,1E-07│1,1E-07│1,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-238 │2117 zile │0,005 │2,5E-09│1E-04 │6,2E-09│3,2E-09│1,9E-09│1,1E-09│9,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-239 │2,35 zile │0,005 │8,9E-09│1E-04 │5,7E-09│2,9E-09│1,7E-09│1E-09 │8E-010 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Np-240 │65 min │0,005 │4,7E-10│1E-04 │5,2E-10│2,6E-10│1,6E-10│1E-10 │8,2E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Plutoniu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Pu-234 │8,8 ore │0,005 │1,1E-09│1E-04 │1,1E-09│5,5E-10│3,3E-10│2E-10 │1,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-235 │25,3 min │0,005 │1,2E-11│1E-04 │1,3E-11│6,5E-12│3,9E-12│2,7E-12│2,1E-12│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-236 │2,85 ani │0,005 │2,1E-06│1E-04 │2,2E-07│1,4E-07│1E-07 │8,5E-08│8,7E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-237 │45,3 zile │0,005 │4,1E-09│1E-04 │6,9E-10│3,6E-10│2,2E-10│1,3E-10│1E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-238 │87,74 ani │0,005 │5E-06 │1E-04 │4E-07 │3,1E-07│2,4E-07│2,2E-07│2,3E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-239 │24065 ani │0,005 │5,2E-06│1E-04 │4,2E-07│3,3E-07│2,7E-07│2,4E-07│2,5E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-240 │6537ani │0,005 │5,2E-06│1E-04 │4,2E-07│3,3E-07│2,7E-07│2,4E-07│2,5E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-241 │14,4ani │0,005 │8,6E-08│1E-04 │5,7E-09│5,5E-09│5,1E-09│4,8E-09│4,8E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-242 │3,7E5ani │0,005 │5E-06 │1E-04 │4E-07 │3,2E-07│2,6E-07│2,3E-07│2,4E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-243 │4,95 ore │0,005 │4E-09 │1E-04 │6,2E-10│3,1E-10│1,8E-10│1,1E-10│8,5E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-244 │8,26E7 ani│0,005 │5E-06 │1E-04 │4,1E-07│3,2E-07│2,6E-07│2,3E-07│2,4E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-245 │10,5 ore │0,005 │1E-09 │1E-04 │5,1E-09│2,6E-09│1,5E-09│8,9E-10│7,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Pu-246 │10,85 zile│0,005 │5,6E-08│1E-04 │2,3E-08│1,2E-08│7,1E-09│4,1E-09│3,3E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Americiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Am-237 │73 min │0,005 │1,7E-10│1E-04 │1E-10 │5,5E-11│3,3E-11│2,2E-11│1,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-238 │98 min │0,005 │4,5E-10│1E-04 │1,6E-10│9,1E-11│5,9E-11│4E-11 │3,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-239 │11,9 ore │0,005 │6,6E-09│1E-04 │1,7E-09│8,4E-10│5,1E-10│3E-10 │2,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-240 │50,8 ore │0,005 │4,7E-09│1E-04 │3,3E-09│1,8E-09│1,2E-09│7,3E-10│5,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-241 │432,2 ani │0,005 │4,7E-06│1E-04 │3,7E-07│2,7E-07│2,2E-07│2,0E-07│2,0E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-242 │16,02 ore │0,005 │6E-09 │1E-04 │2,2E-09│1,1E-09│6,4E-10│3,7E-10│3E-10 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-242m │152 ani │0,005 │4,1E-06│1E-04 │3,0E-07│2,3E-07│2,0E-07│1,9E-07│1,9E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-243 │7380 ani │0,005 │4,6E-06│1E-04 │3,7E-07│2,7E-07│2,2E-07│2,0E-07│2,0E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-244 │10,1 ore │0,005 │1,9E-09│1E-04 │3,1E-09│1,6E-09│9,6E-10│5,8E-10│4,6E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-244m │26 min │0,005 │6,7E-10│1E-04 │2,0E-10│9,6E-11│5,5E-11│3,7E-11│2,9E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-245 │2,05 ore │0,005 │2,8E-10│1E-04 │4,5E-10│2,2E-10│1,3E-10│7,9E-11│6,2E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-246 │39 min │0,005 │1,7E-10│1E-04 │3,8E-10│1,9E-10│1,1E-10│7,3E-11│5,8E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Am-246m │25 min │0,005 │1,9E-10│1E-04 │2,2E-10│1,1E-10│6,4E-11│4,4E-11│3,4E-11│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Curium │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Cm-238 │2,4 ore │0,005 │6,8E-10│1E-04 │4,9E-10│2,6E-10│1,6E-10│1E-10 │8E-11 │ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-240 │27 zile │0,005 │8,2E-07│1E-04 │4,8E-08│2,5E-08│1,5E-08│9,2E-09│7,6E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-241 │32,8 zile │0,005 │5,1E-08│1E-04 │5,7E-09│3,0E-09│1,9E-09│1,1E-09│9,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-242 │162,8 zile│0,005 │1,9E-07│1E-04 │7,6E-08│3,9E-08│2,4E-08│1,5E-08│1,2E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-243 │28,5 ani │0,005 │2,2E-06│1E-04 │3,3E-07│2,2E-07│1,6E-07│1,4E-07│1,5E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-244 │18,11 ani │0,005 │2,9E-06│1E-04 │2,9E-07│1,9E-07│1,4E-07│1,2E-07│1,2E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-245 │8500 ani │0,005 │4,7E-06│1E-04 │3,7E-07│2,8E-07│2,3E-07│2,1E-07│2,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-246 │4730 ani │0,005 │4,7E-06│1E-04 │3,7E-07│2,8E-07│2,2E-07│2,1E-07│2,1E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-247 │1,56E7 ani│0,005 │4,4E-06│1E-04 │3,5E-07│2,6E-07│2,1E-07│1,9E-07│1,9E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-248 │3,39E5 ani│0,005 │1,4E-05│1E-04 │1,4E-06│1,0E-06│8,4E-07│7,7E-07│7,7E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-249 │64,15 min │0,005 │8,9E-10│1E-04 │2,2E-10│1,1E-10│6,1E-11│4,0E-11│3,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cm-250 │6900 ani │0,005 │9,8E-05│1E-04 │8,2E-06│6,0E-06│4,9E-06│4,4E-06│4,4E-06│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Berkelium │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Bk-245 │4,94 zile │0,005 │1,1E-09│1E-04 │3,9E-09│2,0E-09│1,2E-09│7,2E-10│5,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bk-246 │1,83 zile │0,005 │4,7E-09│1E-04 │2,6E-09│1,4E-09│9,4E-10│6,0E-10│4,8E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bk-247 │1380 ani │0,005 │2,9E-06│1E-04 │8,6E-07│6,3E-07│4,6E-07│3,8E-07│3,5E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bk-249 │320 zile │0,005 │1,2E-08│1E-04 │2,9E-09│1,9E-09│1,4E-09│1,1E-09│9,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Bk-250 │3,22 ore │0,005 │8,5E-09│1E-04 │8,5E-10│4,4E-10│2,7E-10│1,7E-10│1,4E-10│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Californiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Cf-244 │19,4 min │0,005 │1,8E-10│1E-04 │4,8E-10│2,4E-10│1,3E-10│8,9E-11│7,0E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-246 │35,7 ore │0,005 │4,0E-08│1E-04 │2,4E-08│1,2E-08│7,3E-09│4,1E-09│3,3E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-248 │333,5 zile│0,005 │5,5E-06│1E-04 │1,6E-07│9,9E-08│6E-08 │3,3E-08│2,8E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-249 │350,6 ani │0,005 │5,0E-06│1E-04 │8,7E-07│6,4E-07│4,7E-07│3,8E-07│3,5E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-250 │13,08 ani │0,005 │1,7E-06│1E-04 │5,5E-07│3,7E-07│2,3E-07│1,7E-07│1,6E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-251 │898 ani │0,005 │2,1E-06│1E-04 │8,8E-07│6,5E-07│4,7E-07│3,9E-07│3,6E-07│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-252 │2,63 ani │0,005 │2,0E-06│1E-04 │5,1E-07│3,2E-07│1,9E-07│1,0E-07│9,0E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-253 │17,81 zile│0,005 │1,7E-07│1E-04 │1,1E-08│6,0E-09│3,7E-09│1,8E-09│1,4E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Cf-254 │60,5 zile │0,005 │2,1E-05│1E-04 │2,6E-06│1,4E-06│8,4E-07│5,0E-07│4,0E-07│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Eisteinium │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Es-250 │2,1 ore │0,005 │2,3E-10│1E-04 │9,9E-11│5,7E-11│3,7E-11│2,6E-11│2,1E-11│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Es-251 │33 ore │0,005 │4,9E-09│1E-04 │1,2E-09│6,1E-10│3,7E-10│2,2E-10│1,7E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Es-253 │20,47 zile│0,005 │5,7E-07│1E-04 │4,5E-08│2,3E-08│1,4E-08│7,6E-09│6,1E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Es-254 │275,7 zile│0,005 │1,4E-06│1E-04 │1,6E-07│9,8E-08│6,0E-08│3,3E-08│2,8E-08│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Es-254m │39,3 ore │0,005 │6,7E-08│1E-04 │3,0E-08│1,5E-08│9,1E-09│5,2E-09│4,2E-09│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Fermiu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Fm-252 │22,7 ore │0,005 │4,8E-08│1E-04 │2E-08 │9,9E-09│5,9E-09│3,3E-09│2,7E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fm-253 │3 zile │0,005 │1,5E-08│1E-04 │6,7E-09│3,4E-09│2,1E-09│1,1E-09│9,1E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fm-254 │3,24 ore │0,005 │9,6E-09│1E-04 │3,2E-09│1,6E-09│9,3E-10│5,6E-10│4,4E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fm-255 │20,07 ore │0,005 │3,3E-08│1E-04 │1,9E-08│9,5E-09│5,6E-09│3,2E-09│2,5E-09│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Fm-257 │100,5 zile│0,005 │6,8E-07│1E-04 │1,1E-07│6,5E-08│4E-08 │1,9E-08│1,5E-08│ │
├───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┼─┤
│Mendeleviu │ │
├───────────┬──────────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┼─┤
│Md-257 │5,2 ore │0,005 │3,1E-09│1E-04 │8,8E-10│4,5E-10│2,7E-10│1,5E-10│1,2E-10│ │
├───────────┼──────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─┤
│Md-258 │55 zile │0,005 │7,3E-07│1E-04 │8,9E-08│5E-08 │3E-08 │1,6E-08│1,3E-08│ │
└───────────┴──────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─┘


     Tabelul B - Coeficienţii de doză pentru inhalare particule (AMAD 1 μm) pentru populaţie(*)
        (*) preluaţi din ICRP Publicaţia 116, Ann ICRP 40(2-5) Coeficienţi de conversie pentru mărimile utilizate în protecţie radiologică şi expuneri la radiaţie externă

┌───────────┬────────┬───┬──────────────┬───────┬────────────────────────────────────────┐
│Radionuclid│T1/2 │Tip│Copil │f1 │e (Sv/Bq) │
├───────────┼────────┼───┼──────┬───────┼───────┼────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ │f1 │e (Sv/ │≥ 1 an │1 an │5 ani │10 ani │15 ani │Adult │
│ │ │ │ │Bq) │ │ │ │ │ │ │
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Hidrogen │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│H-3 │12,3 a │F │1,0 │2,6E-11│1,0 │2,0E-11 │1,1E-11│8,2E-12│5,9E-12│6,2E-12│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │3,4E-10│0,1 │2,7E-10 │2,7E-10│8,2E-11│5,3E-11│4,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,2E-09│0,01 │1,0E-09 │6,3E-10│3,8E-10│2,8E-10│2,6E-10│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Beriliu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Be-7 │53,3 z │M │0,02 │2,5E-10│0,005 │2,1E-10 │1,2E-10│8,3E-11│6,2E-11│5,0E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │2,8E-10│0,005 │2,4E-10 │1,4E-10│9,6E-11│6,8E-11│5,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Be-10 │1,6E6 a │M │0,02 │4,1E-08│0,005 │3,4E-08 │2,0E-08│1,3E-08│1,1 │9,6E-09│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │E-08 │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │9,9E-08│0,005 │9,1E-08 │6,1E-08│4,2E-08│3,7E-08│3,5E-08│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Carbon │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│C-11 │20,38 m │F │1,0 │1,0E-10│1,0 │7,0E-11 │3,2E-11│2,1E-11│1,3E-11│1,1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E-11 │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,5E-10│0,1 │1,1E-10 │4,9E-11│3,2E-11│2,1E-11│1,8E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,6E-10│0,01 │1,1E-10 │5,1E-11│3,3E-11│2,2E-11│1,8E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│C-14 │5730 a │F │1,0 │6,1E-10│1,0 │6,7E-10 │3,6E-10│2,9E-10│1,9E-10│2,0E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │8,3E-09│0,1 │6,6E-09 │4,0E-09│2,8E-09│2,5E-09│2,0E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,9E-08│0,01 │1,7E-08 │1,1 │7,4E-09│6,4E-09│5,8E-09│
│ │ │ │ │ │ │ │E-08 │ │ │ │
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Fluor │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│F-18 │109,77 m│F │1,0 │2,6E-10│1,0 │1,9E-10 │9,1E-11│5,6E-11│3,4E-11│2,8E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,0 │4,1E-10│1,0 │2,9E-10 │1,5E-10│9,7E-11│6,9E-11│5,6E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │1,0 │4,2E-10│1,0 │3,1E-10 │1,5E-10│1,0E-10│7,3E-11│5,9E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Sodiu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Na-22 │2,602 a │F │1,0 │9,7E-09│1,0 │7,3E-09 │3,8E-09│2,4E-09│1,5E-09│1,3E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Na-24 │15 h │F │1,0 │2,3E-09│1,0 │1,8E-09 │9,3E-10│5,7E-10│3,4E-10│2,7E-10│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Magneziu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Mg-28 │20,91 h │F │1,0 │5,3E-09│0,5 │4,7E-09 │2,2E-09│1,3E-09│7,3E-10│6,0E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,0 │7,3E-09│0,5 │7,2E-09 │3,5E-09│2,3E-09│1,5E-09│1,2E-09│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Aluminiu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Al-26 │7,16E5 a│F │0,02 │8,1E-08│0,01 │6,2E-08 │3,2E-08│2,0E-08│1,3E-08│1,1E-08│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │8,8E-08│0,01 │7,4E-08 │4,4E-08│2,9E-08│2,2E-08│2,0E-08│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Siliciu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Si-31 │157,3 m │F │0,02 │3,6E-10│0,01 │2,3E-10 │9,5E-11│5,9E-11│3,2E-11│2,7E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │6,9E-10│0,01 │4,4E-10 │2,0E-10│1,3E-10│8,9E-11│7,4E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │7,2E-10│0,01 │4,7E-10 │2,2E-10│1,4E-10│9,5E-11│7,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Si-32 │450 a │F │0,02 │3,0E-08│0,01 │2,3E-08 │1,1E-08│6,4E-09│3,8E-09│3,2E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │7,1E-08│0,01 │6,0E-08 │3,6E-08│2,4E-08│1,9E-08│1,7E-08│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │2,8E-07│0,01 │2,7E-07 │1,9E-07│1,3E-07│1,1E-07│1,1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E-07 │
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Fosfor │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│P-32 │14,29 z │F │1,0 │1,2E-08│0,8 │7,5E-09 │3,2E-09│1,8E-09│9,8E-10│7,7E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,0 │2,2E-08│0,8 │1,5E-08 │8,0E-09│5,3E-09│4,0E-09│3,4E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│P-33 │25,4 z │F │1,0 │1,2E-09│0,8 │7,8E-10 │3,0E-10│2,0E-10│1,1 │9,2E-11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │E-10 │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,0 │6,1E-09│0,8 │4,6E-09 │2,8E-09│2,1E-09│1,9E-09│1,5E-09│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Sulf │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│S-35 │87,44 z │F │1,0 │5,5E-10│0,8 │3,9E-10 │1,8E-10│1,1E-10│6,0E-11│5,1E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│(anorganic)│ │M │0,2 │5,9E-09│0,1 │4,5E-09 │2,8E-09│2,0E-09│1,8E-09│1,4E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │7,7E-09│0,01 │6,0E-09 │3,6E-09│2,6E-09│2,3E-09│1,9E-09│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Clor │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Cl-36 │3,01E5 a│F │1,00 │3,9E-09│1,0 │2,6E-09 │1,1E-09│7,1E-10│3,9E-10│3,3E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,00 │3,1E-08│1,0 │2,6E-08 │1,5E-08│1,0E-08│8,8E-09│7,3E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Cl-38 │37,21 m │F │1,00 │2,9E-10│1,0 │1,9E-10 │8,4E-11│5,0E-11│3,0E-11│2,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,00 │4,7E-10│1,0 │3,0E-10 │1,4E-10│8,5E-11│5,4E-11│4,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Cl-39 │55,6 m │F │1,00 │2,7E-10│1,0 │1,8E-10 │8,4E-11│5,1E-11│3,1E-11│2,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │1,00 │4,3E-10│1,0 │2,8E-10 │1,3E-10│8,5E-11│5,6E-11│4,6E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Potasiu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│K-40 │1,28E9 a│F │1,00 │2,4E-08│1,0 │1,7E-08 │7,5E-09│4,5E-09│2,5E-09│2,1E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│K-42 │12,36 h │F │1,00 │1,6E-09│1,0 │1,0E-09 │4,4E-10│2,6E-10│1,5E-10│1,2E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│K-43 │22,6 h │F │1,00 │1,3E-09│1,0 │9,7E-10 │4,7E-10│2,9E-10│1,7E-10│1,4E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│K-44 │22,13 m │F │1,00 │2,2E-10│1,0 │1,4E-10 │6,5E-11│4,0E-11│2,4E-11│2,0E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│K-45 │20 m │F │1,00 │1,5E-10│1,0 │1,0E-10 │4,8E-11│3,0E-11│1,8E-11│1,5E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Calciu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Ca-41 │1,4E5 a │F │0,6 │6,7E-10│0,4* │3,8E-10 │2,6E-10│3,3E-10│3,3E-10│1,7E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │4,2E-10│0,1 │2,6E-10 │1,7E-10│1,7E-10│1,6E-10│9,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │6,7E-10│0,01 │6,0E-10 │3,8E-10│2,4E-10│1,9E-10│1,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Ca-45 │163 z │F │0,6 │5,7E-09│0,4* │3,0E-09 │1,4E-09│1,0E-09│7,6E-10│4,6E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,2E-08│0,1 │8,8E-09 │5,3E-09│3,9E-09│3,5E-09│2,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,5E-08│0,01 │1,2E-08 │7,2E-09│5,1E-09│4,6E-09│3,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Ca-47 │4,53 z │F │0,6 │4,9E-09│0,4* │3,6E-09 │1,7E-09│1,1E-09│6,1E-10│5,5E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,0E-08│0,1 │7,7E-09 │4,2E-09│2,9E-09│2,4E-09│1,9E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,2E-08│0,01 │8,5E-09 │4,6E-09│3,3E-09│2,6E-09│2,1E-09│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Scandiu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Sc-43 │3,891 h │S │0,001 │9,3E-10│0,0001 │6,7E-10 │3,3E-10│2,2E-10│1,4E-10│1,1E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-44 │3,927 h │S │0,001 │1,6E-09│0,0001 │1,2E-09 │5,6E-10│3,6E-10│2,3E-10│1,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-44m │58,6 h │S │0,001 │1,1 │0,0001 │8,4E-09 │4,2E-09│2,8E-09│1,7E-09│1,4E-09│
│ │ │ │ │E-08 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-46 │83,83 z │S │0,001 │2,8E-08│0,0001 │2,3E-08 │1,4E-08│9,8E-09│8,4E-09│6,8E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-47 │3,351 z │S │0,001 │4,0E-09│0,0001 │2,8E-09 │1,5E-09│1,1E-09│9,2E-10│7,3E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-48 │43,7 h │S │0,001 │7,8E-09│0,0001 │5,9E-09 │3,1E-09│2,0E-09│1,4E-09│1,1E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Sc-49 │57,4 m │S │0,001 │3,9E-10│0,0001 │2,4E-10 │1,1E-10│7,1E-11│4,7E-11│4,0E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Titan │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Ti-44 │47,3 a │F │0,02 │3,1E-07│0,01 │2,6E-07 │1,5E-07│9,6E-08│6,6E-08│6,1E-08│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │1,7E-07│0,01 │1,5E-07 │9,2E-08│5,9E-08│4,6E-08│4,2E-08│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │3,2E-07│0,01 │3,1E-07 │2,1E-07│1,5E-07│1,3E-07│1,2E-07│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Ti-45 │3,08 h │F │0,02 │4,4E-10│0,01 │3,2E-10 │1,5E-10│9,1E-11│5,1E-11│4,2E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │7,4E-10│0,01 │5,2E-10 │2,5E-10│1,6E-10│1,1E-10│8,8E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │7,7E-10│0,01 │5,5E-10 │2,7E-10│1,7E-10│1,1E-10│9,3E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Vanadiu │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│V-47 │32,6 m │F │0,02 │1,8E- │0,01 │1,2E-10 │5,6E-11│3,5E-11│2,1E-11│1,7E-11│
│ │ │ │ │10 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │2,8E-10│0,01 │1,9E-10 │8,6E-11│5,5E-11│3,5E-11│2,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│V-48 │16,238 z│F │0,02 │8,4E-09│0,01 │6,4E-09 │3,3E-09│2,1E-09│1,3E-09│1,1E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │1,4E-08│0,01 │1,1E-08 │6,3E-09│4,3E-09│2,9E-09│2,4E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│V-49 │330 z │F │0,02 │2,0E-10│0,01 │1,6E-10 │7,7E-11│4,3E-11│2,5E-11│2,1E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,02 │2,8E-10│0,01 │2,1E-10 │1,1E-10│6,3E-11│4,0E-11│3,4E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Crom │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Cr-48 │22,96 h │F │0,2 │7,6E-10│0,1 │6,0E-10 │3,1E-10│2,0E-10│1,2E-10│9,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,1 │0,1 │9,1E-10 │5,1E-10│3,4E-10│2,5E-10│2,0E-10│
│ │ │ │ │E-09 │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,2 │1,2E-09│0,1 │9,8E-10 │5,5E-10│3,7E-10│2,8E-10│2,2E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Cr-49 │42,09 m │F │0,2 │1,9E-10│0,1 │1,3E-10 │6,0E-11│3,7E-11│2,2E-11│1,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │3,0E-10│0,1 │2,0E-10 │9,5E-11│6,1E-11│4,0E-11│3,3E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,2 │3,1E-10│0,1 │2,1E-10 │9,9E-11│6,4E-11│4,2E-11│3,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Cr-51 │27,704 z│F │0,2 │1,7E-10│0,1 │0,3E-10 │6,3E-11│4,0E-11│2,4E-11│2,0E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,6E-10│0,1 │1,9E-10 │1,0E-10│6,4E-11│3,9E-11│3,2E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,2 │2,6E-10│0,1 │2,1E-10 │1,0E-10│6,6E-11│4,5E-11│3,7E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │3,0E-10│0,1 │2,0E-10 │9,5E-11│6,1E-11│4,0E-11│3,3E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,2 │3,1E-10│0,1 │2,1E-10 │9,9E-11│6,4E-11│4,2E-11│3,5E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Cr-51 │27,704 z│F │0,2 │1,7E-10│0,1 │0,3E-10 │6,3E-11│4,0E-11│2,4E-11│2,0E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,6E-10│0,1 │1,9E-10 │1,0E-10│6,4E-11│3,9E-11│3,2E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,2 │2,6E-10│0,1 │2,1E-10 │1,0E-10│6,6E-11│4,5E-11│3,7E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Mangan │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Mn-51 │46,2 m │F │0,2 │2,5E-10│0,1 │1,7E-10 │7,5E-11│4,6E-11│2,7E-11│2,3E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │4,0E-10│0,1 │2,7E-10 │1,2E-10│7,8E-11│5,0E-11│4,1E-11│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│* Valoarea f1 = 0,3 pentru adult, pentru tipul F │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Mn-52 │5,591 z │F │0,2 │7,0E-09│0,1 │5,5E-09 │2,9E-09│1,8E-09│1,1E-09│9,4E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │8,6E-09│0,1 │6,8E-09 │3,7E-09│2,4E-09│1,7E-09│1,4E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Mn-52m │21,1 m │F │0,2 │1,9E-10│0,1 │1,3E-10 │6,1E-11│3,8E-11│2,2E-11│1,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,8E-10│0,1 │1,9E-10 │8,7E-11│5,5E-11│3,4E-11│2,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Mn-53 │3,7E6 a │F │0,2 │3,2E-10│0,1 │2,2E-10 │1,1E-10│6,0E-11│3,4E-11│2,9E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │4,6E-11│0,1 │3,4E-11 │1,7E-10│1,0E-10│6,4E-11│5,4E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Mn-54 │312,5 z │F │0,2 │5,2E-09│0,1 │4,1E-09 │2,2E-09│1,5E-09│9,9E-10│8,5E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │7,5E-09│0,1 │6,2E-09 │3,8E-09│2,4E-09│1,9E-09│1,5E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Mn-56 │2,5785 h│F │0,2 │6,9E-10│0,1 │4,9E-10 │2,3E-10│1,4E-10│7,8E-11│6,4E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,1E-09│0,1 │7,8E-10 │3,7E-10│2,4E-10│1,5E-10│1,2E-10│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Fier │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Fe-52 │8,275 h │F │0,6 │5,2E-09│0,2† │3,6E-09 │1,5E-09│8,9E-10│4,9E-10│3,9E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │5,8E-09│0,1 │4,1E-09 │1,9E-09│1,2E-09│7,4E-10│6,0E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │6,0E-09│0,01 │4,2E-09 │2,0E-09│1,3E-09│7,7E-10│6,3E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-55 │2,7 a │F │0,6 │4,2E-09│0,2† │3,2E-09 │2,2E-09│1,4E-09│9,4E-10│7,7E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,9E-09│0,1 │1,4E-09 │9,9E-10│6,2E-10│4,4E-10│3,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,0E-09│0,01 │8,5E-10 │5,0E-10│2,9E-10│2,0E-10│1,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-59 │44,529 z│F │0,6 │2,1E-08│0,2† │1,3E-08 │7,1E-09│4,2E-09│2,6E-09│2,2E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,8E-08│0,1 │1,3E-08 │7,9E-09│5,5E-09│4,6E-09│3,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,7E-08│0,01 │1,3E-08 │8,1E-09│5,8E-09│5,1E-09│4,0E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-59 │44,529 z│F │0,6 │2,1E-08│0,2† │1,3E-08 │7,1E-09│4,2E-09│2,6E-09│2,2E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,8E-08│0,1 │1,3E-08 │7,9E-09│5,5E-09│4,6E-09│3,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,7E-08│0,01 │1,3E-08 │8,1E-09│5,8E-09│5,1E-09│4,0E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-55 │2,7 a │F │0,6 │4,2E-09│0,2† │3,2E-09 │2,2E-09│1,4E-09│9,4E-10│7,7E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,9E-09│0,1 │1,4E-09 │9,9E-10│6,2E-10│4,4E-10│3,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,0E-09│0,01 │8,5E-10 │5,0E-10│2,9E-10│2,0E-10│1,8E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-59 │44,529 z│F │0,6 │2,1E-08│0,2† │1,3E-08 │7,1E-09│4,2E-09│2,6E-09│2,2E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,8E-08│0,1 │1,3E-08 │7,9E-09│5,5E-09│4,6E-09│3,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,7E-08│0,01 │1,3E-08 │8,1E-09│5,8E-09│5,1E-09│4,0E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Fe-60 │1E5 a │F │0,6 │4,4E-07│0,2† │3,9E-07 │3,5E-07│3,2E-07│2,9E-07│2,8E-07│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,0E-07│0,1 │1,7E-07 │1,6E-07│1,4E-07│1,4E-07│1,4E-07│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │9,3E-08│0,01 │8,8E-08 │6,7E-08│5,2E-08│4,9E-08│4,9E-08│
├───────────┴────────┴───┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┤
│Cobalt │
├───────────┬────────┬───┬──────┬───────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│Co-55 │17,54 h │F │0,6 │2,2E-09│0,3† │1,8E-09 │9,0E-10│5,5E-10│3,1E-10│2,7E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │4,1E-09│0,1 │3,1 E-09│1,5E-09│9,8E-10│6,1E-10│5,0E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │4,6E-09│0,01 │3,3E-09 │1,6E-09│1,1E-09│6,6E-10│5,3E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-56 │78,76 z │F │0,6 │1,4E-08│0,3† │1,0E-08 │5,5E-09│3,5E-09│2,2E-09│1,8E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,5E-08│0,1 │2,1E-08 │1,1E-08│7,4E-09│5,8E-09│4,8E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │2,9E-08│0,01 │2,5E-08 │1,5E-08│1,0E-08│8,0E-09│6,7E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-57 │270,9 z │F │0,6 │1,5E-09│0,3† │1,1 E-09│5,6E-10│3,7E- │2,3E-10│1,9E-10│
│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │2,8E-09│0,1 │2,2E-09 │1,3E-09│8,5E-10│6,7E-10│5,5E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │4,4E-09│0,01 │3,7E-09 │2,3E-09│1,5E-09│1,2E-09│1,0E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-58 │70,80 z │F │0,6 │4,0E-09│0,3† │3,0E-09 │1,6E-09│1,0E-09│6,4E-10│5,3E-10│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │7,3E-09│0,1 │6,5E-09 │3,5E-09│2,4E-09│2,0E-09│1,6E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │9,0E-09│0,01 │7,5E-09 │4,5E-09│3,1E-09│2,6E-09│2,1E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-58m │9,15 h │F │0,6 │4,8E-11│0,3† │3,6E-11 │1,7E-11│1,1E-11│5,9E-12│5,2E-12│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │1,1E-10│0,1 │7,6E-11 │3,8E-11│2,4E-11│1,6E-11│1,3E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │1,3E-10│0,01 │9,0E-11 │4,5E-11│3,0E-11│2,0E-11│1,7E-11│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-60 │5,271 a │F │0,6 │3,0E-08│0,3† │2,3E-08 │1,4E-08│8,9E-09│6,1E-09│5,2E-09│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │4,2E-08│0,1 │3,4E-08 │2,1E-08│1,5E-08│1,2E-08│1,0E-08│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │S │0,02 │9,2E-08│0,01 │8,6E-08 │5,9E-08│4,0E-08│3,4E-08│3,1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │E-08 │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│Co-60m │10,47 m │F │0,6 │4,4E-12│0,3† │2,8E-12 │1,5E-12│1,0E- │8,3E-13│6,9E-13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │12 │ │ │
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │M │0,2 │7,1E-12│0,1 │4,7E-12 │2,7E-12│1,8E-12│1,5E-12│1,2E-12│
├───────────┼────────┼───┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
&