Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 20 august 2001  privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 20 august 2001 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile

EMITENT: Ministerul Industriei şi Resurselor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 566 din 11 septembrie 2001
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 265/503/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 11 septembrie 2001.
──────────
    CAP. 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele norme se emit în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, şi reglementează procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile.

    ART. 2
    (1) Autorizaţia de valorificare atestă capacitatea agenţilor economici de a realiza operaţiuni de valorificare, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile prevăzută în anexa nr. 1 la aceeaşi ordonanţă.
    (2) Agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile pot realiza astfel de operaţiuni şi la sediul deţinătorilor de deşeuri, cu respectarea normelor de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei.

    ART. 3
    Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor monitorizează agenţii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile, scop în care aceştia sunt obligaţi să îi furnizeze trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare, informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a autorizaţiilor de valorificare
    ART. 4
    (1) Autorizaţia de valorificare se acordă agenţilor economici care îndeplinesc cumulativ condiţiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8, pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile, pe baza următoarelor documente obligatorii:
    a) cerere-tip conform modelului prezentat în anexa nr. 9;
    b) certificatul constatator (în original) emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul de activitate, punctele de lucru declarate;
    c) copie de pe codul fiscal;
    d) copie de pe autorizaţia de mediu, pentru fiecare punct de lucru prin care urmează să se desfăşoare activitatea de valorificare;
    e) copie de pe autorizaţia de protecţie a muncii;
    f) copie de pe autorizaţia sanitară;
    g) copie de pe extrasul de carte funciară;
    h) extras din balanţa analitică a mijloacelor fixe la finele lunii precedente, vizat de comisia de cenzori a agentului economic solicitant sau de un expert contabil, din care să rezulte dotarea de care dispune, corespunzător condiţiilor prevăzute în anexele nr. 2-8;
    i) situaţia personalului încadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată, vizată de inspectoratul teritorial de muncă;
    j) dovada achitării la trezoreria statului a taxelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001.

    (2) Condiţiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8 sunt obligatorii pe toată perioada valabilităţii autorizaţiei de valorificare.

    ART. 5
    Cererea de autorizare, însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme, se adresează Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor şi se depune la registratura Ministerului Industriei şi Resurselor sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.

    ART. 6
    (1) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor împreună cu direcţiile de profil din cadrul Ministerului Industriei şi Resurselor şi cu organizaţiile patronale interesate, înregistrate conform legii, analizează documentele obligatorii şi stabilesc dacă sunt sau nu sunt întrunite condiţiile minimale pentru acordarea autorizaţiei de valorificare.
    (2) Concluziile se consemnează într-un proces-verbal, document care stă la baza emiterii autorizaţiei de valorificare, respectiv a respingerii cererii de autorizare.

    ART. 7
    În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de autorizare Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor emite autorizaţia de valorificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, sau comunică solicitantului motivul respingerii cererii.

    CAP. 3
    Procedura de prelungire a autorizaţiei de valorificare
    ART. 8
    La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de valorificare aceasta se poate prelungi pentru o perioadă de 3 ani, la cererea scrisă a agentului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme.

    ART. 9
    Cererea de prelungire a autorizaţiei de valorificare se adresează şi se depune conform prevederilor art. 5 din norme, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

    ART. 10
    Analiza cererii de prelungire a autorizaţiei de valorificare urmează procedura prevăzută la art. 6 din norme.

    ART. 11
    Prelungirea termenului de valabilitate se înscrie pe autorizaţia de valorificare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prelungire.

    CAP. 4
    Procedura de suspendare sau de anulare a autorizaţiei de valorificare
    ART. 12
    Agenţii economici specializaţi în activităţi de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile sunt obligaţi să livreze materiile prime secundare obţinute numai însoţite de documente de certificare a calităţii, iar nerespectarea acestei obligaţii duce la:
    a) aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 13 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
    b) suspendarea pe o perioada de la 3 luni la un an a autorizaţiei de valorificare pentru repetarea abaterii.


    ART. 13
    Agenţii economici care valorifică deşeuri industriale reciclabile sunt obligaţi să ţină evidenţa lor, să raporteze şi să furnizeze informaţii la cererea persoanelor cu drept de control, iar nerespectarea acestei obligaţii duce la:
    a) aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
    b) suspendarea pe o perioadă de la 3 luni la un an a autorizaţiei de valorificare pentru repetarea abaterii.


    ART. 14
    În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001, constată că documentele obligatorii menţionate la art. 4 din norme nu corespund realităţii şi că nu se întrunesc condiţiile minimale prevăzute în anexele nr. 2-8 pentru fiecare grupă de deşeuri industriale reciclabile, autorizaţia de valorificare se anulează.

    ART. 15
    Agentul economic căruia i s-a anulat autorizaţia de valorificare nu mai poate beneficia de o nouă autorizaţie timp de 3 ani de la data anulării.

    ART. 16
    Suspendarea sau anularea autorizaţiei de valorificare se face de Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor la solicitarea scrisă a unităţii din care face parte agentul constatator.

    CAP. 5
    Dispoziţii finale
    ART. 17
    (1) Deţinătorul va preda deşeurile industriale reciclabile agenţilor economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificare, prin act de transmitere a proprietăţii încheiat în condiţiile legii, pe baza documentelor de provenienţă, conform art. 5 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001.
    (2) Deţinătorul va anexa la documentele de însoţire a mărfii şi documentul de provenienţă a deşeului, prin care se face dovada că el a rezultat din activitatea proprie a agentului economic, şi anume: prin procesul de producţie, prin activitatea de întreţinere şi reparaţii, din dezmembrări de utilaje şi subansambluri, dezmembrări de piese de schimb, casări de mijloace fixe, obiecte de inventar, ambalaje etc.
    (3) Prin documente de provenienţă, conform art. 5 lit. c) din ordonanţă, se înţelege:
    a) fişa de magazie a gestiunii de deşeuri, semnată şi ştampilată de directorul agentului economic - pentru deşeurile rezultate din procesele de producţie, din activitatea de întreţinere şi reparaţii, din dezmembrări de piese şi subansambluri, dezmembrări de piese de schimb, casări de obiecte de inventar, ambalaje etc.;
    b) procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe (cod 14-2-3/Aa), semnat şi ştampilat de directorul agentului economic;
    c) procesul-verbal de declasare a unor bunuri materiale (cod 14-2-3/Aa), semnat şi ştampilat de directorul agentului economic.

    (4) Agenţii economici specializaţi, autorizaţi pentru valorificarea deşeurilor industriale reciclabile, sunt obligaţi să solicite deţinătorilor, la cumpărare, documentele de provenienţă menţionate la art. 17 alin. (3) din norme pentru deşeurile predate.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la anexa nr. II

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │(raportare │
│ │trimestrială cu│
│ │date │
│ │cumulate de la │
│Societatea Comercială │începutul │
│............ │anului) │
│Localitatea │Ministerul │
│......................│Industriei şi │
│Str. ............ nr. │Resurselor │
│............ │Comisia │
│Autorizaţia de │Naţională │
│valorificare nr. │pentru │
│.......... │Reciclarea │
│ │Materialelor │
│ │Calea Victoriei│
│ │nr. 152, │
│ │sectorul 1, │
│ │Bucureşti │
└──────────────────────┴───────────────┘

    CAP. 1
    Producţia realizată

┌───────────────┬────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Cantităţile │
│ │ │ │livrate │
│Deşeul │ │Cantităţile├─────┬──────┤
│industrial │U.M.│preluate │ │din │
│reciclabil │ │ │Total│care, │
│ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │export│
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri │ │ │ │ │
│metalice │ │ │ │ │
│feroase - │tone│ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│fonta │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│fier vechi │tone│ │ │ │
│nealiat │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│inox │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│şină uzată │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│altele tone │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri │ │ │ │ │
│metalice │ │ │ │ │
│neferoase - │tone│ │ │ │
│total, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│aluminiu şi │tone│ │ │ │
│aliaje │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│alamă │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│bronz │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│cupru şi aliaje│tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│zinc şi aliaje │tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│plumb şi aliaje│tone│ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│acumulatori │tone│ │ │ │
│uzaţi │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│alte deşeuri │ │ │ │ │
│neferoase │ │ │ │ │
│(cenuşi, │ │ │ │ │
│reziduuri, │ │ │ │ │
│zguri, │tone│ │ │ │
│drojdii, │ │ │ │ │
│şlamuri, │ │ │ │ │
│metalo- │ │ │ │ │
│ceramice) │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri de │tone│ │ │ │
│hârtii-cartoane│ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri de │tone│ │ │ │
│sticlă │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri de mase│tone│ │ │ │
│plastice │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri de │tone│ │ │ │
│cauciuc │ │ │ │ │
├───────────────┼────┼───────────┼─────┼──────┤
│Deşeuri textile│tone│ │ │ │
└───────────────┴────┴───────────┴─────┴──────┘

    CAP. 2
    Dotări existente la data raportării

┌────────────────────┬──────┬──────────┐
│Dotări │U.M. │Cantitatea│
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Platforme betonate │mp │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Spaţii închise │mp │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Cântare │bucăţi│ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Utilaje de │bucăţi│ │
│încărcare-descărcare│ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Aparate de debitare │bucăţi│ │
│manuală (termice) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Instalaţii de │ │ │
│debitare mecanizată │bucăţi│ │
│(foarfece) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Prese de balotat │bucăţi│ │
│tablă │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Schredder │bucăţi│ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Mijloace de │bucăţi│ │
│transport marfă │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Presa de balotat │bucăţi│ │
│hârtii-cartoane │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Containere │bucăţi│ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Instalaţii de │ │ │
│compactat mase │bucăţi│ │
│plastice │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Instalaţii de │ │ │
│mărunţit mase │bucăţi│ │
│plastice │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Presă de balotat │bucăţi│ │
│deşeuri textile │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Agregate de turnare │ │ │
│sau linii │ │ │
│tehnologice pentru │bucăţi│ │
│prelucrări │ │ │
│hidrometalurgice │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Instalaţii şi │ │ │
│componenţe pentru │ │ │
│turnare (lingotiere,│ │ │
│cochilii metalice, │ │ │
│forme, modele, │bucăţi│ │
│instalaţii de │ │ │
│formare, instalaţii │ │ │
│de curăţare, tăiere,│ │ │
│polizare etc.) │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Spectrometru │bucăţi│ │
├────────────────────┼──────┼──────────┤
│Altele │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┘

    CAP. 3
    Personal angajat la data raportării

┌─────────────────────┬─────┬──────────┐
│Încadrarea │U.M. │Salariaţi │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│Total, din care: │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│muncitori calificaţi │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│maiştri │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│tehnicieni │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│ingineri │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│economişti │număr│ │
├─────────────────────┼─────┼──────────┤
│alte încadrări │număr│ │
└─────────────────────┴─────┴──────────┘

    CAP. 4
    Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului
    (se prezintă anual)
    Semnătura autorizată,
    ..................................
    (ştampila societăţii comerciale)

    ANEXA 2

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară
    activităţi de valorificare a deşeurilor metalice feroase
    1. Prin deşeuri metalice feroase se înţelege deşeurile şi resturile de fontă şi oţel nealiate şi aliate, oţeluri inoxidabile, şină uzată, zguri, coji, tunder, cenuşi şi reziduuri care conţin fier sau compuşi ai acestuia, provenite din activităţi de producţie, întreţinere şi reparaţii, din casări şi dezafectări, din epave şi nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate şi altele similare.
    2. Condiţii minime
    a) platformă betonată - minimum 5.000 mp, dar nu mai puţin de 1.000 mp/punct de lucru, în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spaţiilor devine condiţie obligatorie de autorizare la data de 1 ianuarie 2002;
    b) cântar de minimum 10 tone la fiecare punct de lucru - în proprietate;
    c) utilaj de încărcare-descărcare adecvat la fiecare punct de lucru - în proprietate;
    d) aparate de debitare manuală (termice) - minimum 15 bucăţi sau instalaţie de debitare mecanizată (foarfece) în proprietate;
    e) presa de balotat tabla de minimum 65 tf - în proprietate;
    f) aparatura de control al calităţii pentru determinarea compoziţiei chimice şi a radioactivităţii - în proprietate - condiţie obligatorie la prima prelungire a autorizaţiei de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
    g) racord sau acces la calea ferată ori acces portuar/docuri, după caz - în proprietate sau în folosinţă;
    h) mijloc pentru transportul mărfii de minimum 5 tone - în proprietate;
    i) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 20 de salariaţi, din care 2 salariaţi cu pregătire tehnică de specialitate (maistru, tehnician sau inginer).

    NOTA:
    Agenţii economici care au în dotare instalaţii "schredder" sunt exceptaţi de la prevederile pct. 2 lit. d) şi e).

    ANEXA 3

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară
    activităţi de valorificare a deşeurilor metalice neferoase
    Prin deşeuri metalice neferoase se înţelege deşeurile şi resturile de/din metale neferoase comune, aliajele şi/sau compuşii metalici ai acestora (cenuşi, reziduuri, zguri, drojdii, şlamuri, metalo-ceramice), definite şi clasificate prin standardele în vigoare.
    A. Valorificare prin procedee pirometalurgice (topire-turnare-rafinare) şi/sau prin procedee hidrometalurgice
    Condiţii minime:
    a) la documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme se va anexa o notă de prezentare din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea şi structura de producţie, fluxul tehnologic;
    b) hala de producţie (din zidărie sau metalică) - în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe baza de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spaţiilor devine condiţie obligatorie de autorizare de la data de 1 ianuarie 2002;
    c) agregat de turnare sau linie tehnologică pentru prelucrare hidrometalurgică - în proprietate;
    d) instalaţii pentru turnare: lingotiere, cochilii metalice, forme, modele, staţie de preparat amestec de formare, instalaţii de formare, instalaţii de curăţare, tăiere, polizare, după natura profilului turnătoriei - în proprietate;
    e) laborator dotat cu instalaţii de determinare rapidă a compoziţiei chimice şi a altor caracteristici fizico-mecanice impuse produsului finit - în proprietate;
    f) instalaţii de ridicat aferente turnătoriei - în proprietate;
    g) mijloace de transport adecvate - în proprietate;
    h) platforme betonate acoperite pentru depozitarea zgurilor şi cenuşilor;
    i) instalaţii pentru neutralizarea apelor uzate şi a substanţelor toxice rezultate din procesul de producţie - în proprietate;
    j) cântar - în proprietate;
    k) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 9 salariaţi, din care unul cu studii superioare de specialitate;
    l) prin excepţie de la prevederile art. 4 lit. d) din norme, se admite "acord de mediu şi/sau autorizaţie de mediu" (în copie), conform legislaţiei în vigoare.


    B. Valorificare prin dezmembrare, sortare, tăiere, balotare etc.
    Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) platformă betonată în suprafaţă minimă de 5.000 mp - în proprietate;
    b) spaţii de depozitare închise (hale) în suprafaţă minimă de 1.500 mp - în proprietate;
    c) cântar de minimum 500 kg - în proprietate;
    d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;
    e) utilaje de valorificare specifice (presă de balotat de minimum 65 tf, maşină de despicat cablu, maşină de extras inimi de oţel, foarfece aligator, granulator, sortator magnetic, schredder etc., după caz) - în proprietate;
    f) mijloc pentru transportul mărfii - în proprietate;
    g) aparatură de control al calităţii pentru determinarea compoziţiei chimice şi a radioactivităţii - în proprietate -, condiţie obligatorie la primă prelungire a autorizaţiei de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001;
    h) personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 30 de salariaţi.    ANEXA 4

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de valorificare a deşeurilor de hârtii-cartoane
    1. Prin deşeuri de hârtii-cartoane se înţelege resturile tehnologice de hârtii, cartoane, mucavale, rezultate din activităţile de confecţii de papetărie şi ambalaje, imprimare, finisare etc., care nu pot fi folosite ca atare, precum şi produsele din hârtii, cartoane, mucavale, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenţi economici şi de la populaţie, definite şi clasificate conform standardelor în vigoare.
    2. Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) platformă betonată - minimum 300 mp - în proprietate, în concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    b) spaţii închise - minimum 200 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    c) cântar - în proprietate;
    d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;
    e) presă de balotat - în proprietate;
    f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariaţi.


    ANEXA 5

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care
    desfăşoară activităţi de valorificare a deşeurilor de sticlă
    1. Prin deşeuri de sticlă se înţelege deşeurile de sticlă sub formă de cioburi, provenite de la producătorii de sticlărie de menaj-ambalaj, geamuri etc. şi din produse din sticlă folosite sau scoase din uz, provenite de la agenţi economici şi de la populaţie, definite şi clasificate conform standardelor în vigoare.
    2. Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) platformă betonată - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    b) containere - în proprietate;
    c) cântar - în proprietate;
    d) utilaj de încărcare-descărcare adecvat - în proprietate;
    e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminată - minimum 2 salariaţi.


    ANEXA 6

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care desfăşoară
    activităţi de valorificare a deşeurilor de mase plastice
    1. Prin deşeuri de mase plastice se înţelege deşeurile tehnologice provenite din industria de mase plastice şi produsele din mase plastice din polietilenă de înaltă şi joasă densitate, polipropilenă, P.V.C., polistiren, tehnopolimeri etc., folosite sau scoase din uz, provenite de la agenţi economici şi de la populaţie, definite şi clasificate conform standardelor în vigoare.
    2. Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) platformă betonată - minimum 500 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    b) spaţii închise - minimum 400 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    c) cântar - în proprietate;
    d) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;
    e) echipament pentru compactare sau mărunţire - în proprietate;
    f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariaţi.


    ANEXA 7

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care
    desfăşoară activităţi de valorificare a deşeurilor de cauciuc
    1. Prin deşeuri de cauciuc se înţelege deşeurile tehnologice provenite de la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer, a articolelor tehnice din cauciuc etc., precum şi produsele din cauciuc folosite sau scoase din uz, provenite de la agenţi economici şi de la populaţie, definite şi clasificate conform standardelor în vigoare.
    2. Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) platformă betonată - minimum 1.000 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe baza de documente autentificate;
    b) cântar - în proprietate;
    c) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 3 salariaţi.

    3. Societăţile comerciale care realizează operaţiuni de valorificare termoenergetică, reşapare, mărunţire etc. sunt obligate să obţină autorizaţie conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată şi modificată prin Legea nr. 465/2001.
    Societăţile comerciale de mai sus au obligaţia să prezinte pe lângă condiţiile prevăzute la pct. 2 şi o notă din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea şi structura de producţie, fluxul tehnologic.

    ANEXA 8

    la anexa nr. II
    CONDIŢII MINIME
    pentru autorizarea agenţilor economici care
    desfăşoară activităţi de valorificare a deşeurilor textile
    1. Prin deşeuri textile se înţelege resturile tehnologice de fibre, fire, ţesături, tricoturi, confecţii şi neţesute, rezultate din procesele tehnologice de filare, ţesere, tricotare, confecţionare, finisare etc., precum şi produsele ţesute, tricotate, confecţionate, neţesute, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenţi economici şi de la populaţie, din orice materie prima textilă, definite şi clasificate conform standardelor în vigoare.
    2. Condiţii minime pentru fiecare punct de lucru:
    a) spaţii închise - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosinţă pe o perioadă de minimum 3 ani şi pe bază de documente autentificate;
    b) cântar - în proprietate;
    c) utilaj de încărcare-descărcare - în proprietate;
    d) presă de balotat sau alte instalaţii de prelucrare - în proprietate;
    e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată - minimum 5 salariaţi.


    ANEXA 9

    la anexa nr. II
    Societatea Comercială ...................
    Nr. ............/........................
    CERERE
    pentru acordarea/prelungirea autorizaţiei de
    valorificare a deşeurilor industriale reciclabile
    Societatea Comercială ..........., cu sediul în ..........., str. ........ nr. ....., judeţul ............., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ........, codul fiscal nr. ..........., telefon/fax .........., reprezentată prin ........., având funcţia de ............., solicită acordarea/prelungirea autorizaţiei de valorificare a deşeurilor industriale reciclabile conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001, pentru următoarele grupe:

┌──────────────────────────────────┬───┐
│Deşeuri metalice feroase │[] │
│Deşeuri metalice neferoase │[] │
│Deşeuri de hârtii-cartoane │[] │
│Deşeuri de sticlă │[] │
│Deşeuri de mase plastice │[] │
│Deşeuri de cauciuc │[] │
│Deşeuri textile │[] │
└──────────────────────────────────┴───┘


    Anexăm documentele obligatorii conform prezentelor norme.
    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

┌─────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │Conducătorul Societăţii │
│Data │Comerciale, │
│.............│..................................│
│ │(semnătura şi ştampila) │
└─────────────┴──────────────────────────────────┘


    ANEXA 10

    la anexa nr. II
    ROMÂNIA
    MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
    COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR
    AUTORIZAŢIE DE VALORIFICARE
    a .............
    Seria ...... nr. .....
    Societatea Comercială ..........., cu sediul în ............, str. ....... nr. ....., sectorul/judeţul .........., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ...., codul fiscal nr. ........, este autorizată să desfăşoare activităţi de valorificare a deşeurilor ......... prin următoarele puncte de lucru*):
    1.
    2.
    3.
    ...
    ...
    ...

    Prezenta autorizaţie de valorificare s-a eliberat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, aprobată prin Legea nr. 465/2001.
    Valabilă până la data de .......... şi numai însoţită de autorizaţia de mediu.
                                                         Director general,
                                                      .......................

┌────────────────────┬┬───────────────────┬┬─────────────────┐
│Prelungit ││Prelungit ││Prelungit │
│valabilitatea ││valabilitatea ││valabilitatea │
│până la data de ││până la data de ││până la data de │
│....................││...................││.................│
│L.S. ││L.S. ││L.S. │
├────────────────────┤├───────────────────┤├─────────────────┤
└────────────────────┴┴───────────────────┴┴─────────────────┘

    *) Se vor menţiona denumirea, localitatea, strada, numărul, oraşul şi judeţul.

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016