Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 18 iulie 2022  pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 18 iulie 2022 pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 120/4.724/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 776 din 4 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentei norme, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) produse alimentare de origine nonanimală - legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari, fructe, cafea, ceai, mate şi mirodenii, cereale, seminţe, gume, răşini, seve şi extracte vegetale, grăsimi şi uleiuri de origine vegetală, zaharuri, băuturi alcoolice, nealcoolice şi oţet, ape, inclusiv ape minerale naturale, procesate sau nu, produse obţinute din acestea, alte ingrediente utilizate la prepararea produselor alimentare, suplimente alimentare, precum şi orice alte produse care sunt destinate consumului uman şi care nu sunt de origine animală sau care nu sunt produse compuse, în înţelesul Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale);
    b) documente însoţitoare - documente emise de producător/exportator sau de autorităţile competente care atestă că produsele şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt conforme cu prevederile legislaţiei în vigoare din ţara de destinaţie;
    c) puncte de intrare - puncte de trecere a frontierei de stat a României stabilite pentru importul şi exportul mărfurilor supuse controalelor pentru siguranţa alimentelor, prevăzute în anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalităţile vamale prevăzute în reglementările vamale;
    e) controlul documentar - verificarea de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a documentelor care însoţesc un transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, cum ar fi certificatul de calitate/conformitate, certificatul de sănătate, buletine de analiză, facturi, fişe tehnice, documente de transport şi alte documente emise de unitatea producătoare/exportatoare sau de autorităţile competente şi care atestă că produsele sunt în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi naţională din domeniul siguranţei alimentelor;
    f) control de identitate - verificarea conformităţii transportului cu informaţiile din documentele însoţitoare, efectuată de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru a se asigura că documentele însoţitoare corespund cu marfa transportată şi cu eticheta produsului;
    g) control fizic - controlul efectuat de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare şi din cadrul structurii cu atribuţii în controlul pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra produselor şi a altor ingrediente alimentare de origine nonanimală, care poate include prelevarea de probe în vederea efectuării testelor de laborator; controlul se realizează în funcţie de riscul cunoscut sau posibil pentru anumite produse alimentare;
    h) condiţii de import - cerinţele privind siguranţa alimentelor, stabilite prin actele normative în vigoare, pentru produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial privind siguranţa alimentelor de origine nonanimală, ce urmează a fi importate în România, inclusiv prin oficiile poştale;
    i) comerţul intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală - schimburile comerciale de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul Uniunii Europene între statele membre;
    j) import - totalitatea operaţiunilor aplicabile produselor şi altor ingrediente alimentare de origine nonanimală având ca destinaţie România, de la sosirea acestora pe teritoriul Uniunii Europene până la punerea la dispoziţia operatorilor economici pentru scopurile declarate;
    k) reimport - totalitatea operaţiunilor aplicabile produselor şi altor ingrediente alimentare de origine nonanimală care au fost exportate de pe teritoriul României către o ţară terţă şi care sunt refuzate de aceasta;
    l) export - expedierea produselor şi altor ingrediente alimentare de origine nonanimală de pe teritoriul României pe teritoriul ţărilor terţe;
    m) transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală importate - transport de bunuri de acelaşi tip, înscrise în aceleaşi documente care însoţesc transportul, încărcate în acelaşi mijloc de transport, provenind din aceeaşi ţară sau regiune a unei ţări şi de la acelaşi exportator şi pentru care se întocmeşte acelaşi document de intrare; un transport poate conţine unul sau mai multe loturi; dacă provin de la exportatori diferiţi se întocmeşte câte un document de intrare pentru fiecare exportator;
    n) document de intrare - documentul care se completează de operatorul economic sau reprezentantul legal al acestuia şi de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care confirmă finalizarea controalelor oficiale şi însoţeşte transportul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, până la destinaţia finală, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;
    o) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, înregistrată/autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu activitate în domeniul alimentar, implicată în derularea operaţiunilor comerciale de import, inclusiv prin oficiile poştale, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, care răspunde de mărfuri şi de îndeplinirea cerinţelor legislaţiei din domeniul alimentelor referitoare la import, export şi comerţ intraunional, sau reprezentantul legal al acesteia;
    p) inspector al autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor - personal de specialitate angajat, în condiţiile legii, al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii de control oficial, conform fişei postului, care îşi desfăşoară activitatea în punctele de intrare, respectiv în cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    q) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru activităţile din unităţile supuse înregistrării în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    r) control oficial - activităţi efectuate de inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) ale Regulamentului (UE) 2017/625 din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale), pentru verificarea conformităţii cu legislaţia în domeniul siguranţei alimentelor;
    s) codul NC - poziţia tarifară, subpoziţia tarifară sau codul tarifar. Trimiterile la codurile NC sunt cele către Nomenclatura combinată în vigoare de la 1.01.2022, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1.832 al Comisiei din 12 octombrie 2021 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

    (2) Ori de câte ori intervin modificări în Nomenclatura combinată se realizează corespondenţa dintre codurile NC prevăzute în prezentul ordin şi noile coduri din nomenclatura adoptată în temeiul art. 12 din Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun.

    CAP. II
    Dispoziţii generale
    ART. 2
    (1) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pentru care sunt stabilite condiţii speciale de import la nivelul Uniunii Europene şi pentru care au fost emise, în punctul de intrare, documente sanitare comune de intrare conform următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.793 al Comisiei din 22 octombrie 2019 privind intensificarea temporară a controalelor oficiale şi măsurile de urgenţă care reglementează intrarea în Uniune a anumitor bunuri din anumite ţări terţe, de punere în aplicare a Regulamentelor (UE) 2017/625 şi (CE) nr. 178/2002 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 669/2009, (UE) nr. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 şi (UE) 2018/1.660 ale Comisiei;
    b) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1.533 al Comisiei din 17 septembrie 2021 de impunere a unor condiţii speciale vizând reglementarea importurilor de hrană pentru animale şi de alimente originare sau expediate din Japonia în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/6;
    c) Decizia de punere în aplicare (CE) 2011/884 a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgenţă în ceea ce priveşte orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China şi de abrogare a Deciziei 2008/289/CE, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/949 al Comisiei din 19 iunie 2015 de aprobare a controalelor anterioare exportului efectuate de anumite ţări terţe la anumite produse alimentare în ceea ce priveşte prezenţa anumitor micotoxine;
    e) Regulamentul delegat (UE) 2021/2.306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice şi de produse în conversie destinate importului în Uniune şi privind certificatul de inspecţie.

    (2) Prezenta normă nu se aplică transporturilor de produse compuse care fac obiectul controalelor oficiale conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2021/630 al Comisiei din 16 februarie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte anumite categorii de bunuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră şi de modificare a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/632 al Comisiei din 13 aprilie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului privind listele cu animalele, produsele de origine animală, materialul germinativ, subprodusele de origine animală şi produsele derivate, produsele compuse şi fânul şi paiele care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră şi de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.007 al Comisiei şi a Deciziei 2007/275/CE a Comisiei.
    (3) Produsele şi ingredientele alimentare de origine nonanimală care provin din ţări terţe şi care nu au ca destinaţie România sau care tranzitează teritoriul României având ca destinaţie un alt stat membru sau o ţară terţă nu se supun controalelor oficiale privind siguranţa alimentelor pe teritoriul României şi prevederilor prezentei norme.
    (4) Nu fac obiectul prezentei norme produsele prevăzute în anexa nr. 3 care:
    a) au o altă utilizare decât consumul uman;
    b) sunt expediate prin oficii poştale de către persoane fizice sau juridice şi sunt destinate consumului sau utilizării personale, cu excepţia cazului în care greutatea lor netă depăşeşte 30 kg;
    c) sunt destinate scopurilor ştiinţifice sau sunt expediate drept eşantioane comerciale, eşantioane de laborator sau articole de prezentare pentru expoziţii şi care nu sunt destinate introducerii pe piaţă, cu excepţia cazului în care greutatea lor netă depăşeşte 30 kg;
    d) fac parte din bagajele personale ale pasagerilor şi care sunt destinate consumului sau utilizării personale, cu excepţia cazului în care greutatea lor netă depăşeşte 30 kg.

    (5) În cazul produselor care au o altă utilizare decât consumul uman, operatorii economici prezintă autorităţii vamale o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului din anexa nr. 4, şi copii după certificatul/extrasul fiscal şi după certificatul de înregistrare la registrul comerţului.
    (6) În cazul produselor care au altă utilizare decât consumul uman, operatorii economici transmit o copie a declaraţiei menţionate la alin. (5) direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia se află unitatea de destinaţie a societăţii comerciale menţionate în declaraţie, care înregistrează acest document.
    (7) La solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau ori de câte ori există suspiciuni, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dacă produsele care au fost declarate ca având o altă utilizare decât cea destinată consumului uman au fost folosite în scopul declarat, conform declaraţiei pe propria răspundere.

    CAP. III
    Obligaţiile operatorilor economici în derularea operaţiunilor de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor
    SECŢIUNEA 1
    Import
    ART. 3
    Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din ţări terţe, definite la art. 1 alin. (1) lit. a) şi prevăzute în anexa nr. 3, pot fi importate numai în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta normă.

    ART. 4
    Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din ţări terţe, pot intra în România numai printr-un punct de intrare sau printr-un birou vamal, atunci când transporturile intră printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, altul decât punctul de intrare.

    ART. 5
    (1) La importul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute în anexa nr. 3, operatorul economic trebuie să notifice, în prealabil, data estimată pentru sosirea transportului la punctul de intrare, precum şi natura transportului, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de sosirea preconizată a transportului. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menţionat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puţin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale şi de mărfuri care intră în Uniune.
    (2) Notificarea la punctul de intrare se realizează de către operatorul economic care derulează operaţiuni de import pe sistemul TRACES NT, prin completarea şi semnarea părţii I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut la secţiunea D, partea 2 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC“).
    (3) Transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, importate prin punctele de intrare, trebuie să fie însoţite până la destinaţie de documentul sanitar comun de intrare (DSCI-D), prevăzut în anexa nr. 1, completat şi semnat de inspectorul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în partea 1 din anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1.715/2019.
    (4) La importul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, operatorii au obligaţia de a achita tariful stabilit prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor privind finanţarea inspecţiilor la frontieră, pentru controlul importului furajelor şi al produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare.
    (5) Operatorii economici au obligaţia de a achita tariful aferent analizei probelor prelevate, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi de a transmite către laboratorul care efectuează analiza dovada achitării acestuia în maximum 3 zile lucrătoare de la data prelevării probelor.
    (6) Operatorii economici prezintă inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), care atestă că produsele şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt conforme cu legislaţia Uniunii Europene şi cu legislaţia naţională din domeniul siguranţei alimentelor; de asemenea, la solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorii economici prezintă şi alte documente însoţitoare ale transportului, precum certificate emise de autoritatea competentă din ţara de origine, documente privind originea, facturi, fişe tehnice, documente vamale, scrisoarea de trăsură pentru transportul rutier, care permit verificarea concordanţei dintre documente şi produsele sau ingredientele alimentare de origine nonanimală din cadrul transportului.
    (7) Documentele care însoţesc transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), şi etichetele aplicate pe ambalajele produselor de origine nonanimală trebuie să menţioneze originea produselor şi alte date de identificare a acestora.
    (8) Operatorii economici trebuie să prezinte inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile de producere/depozitare/transport al produselor şi al altor ingrediente alimentare de origine nonanimală şi, acolo unde este cazul, documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor al depozitului de destinaţie/unităţii de producţie unde ajunge produsul, eliberate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului ordin.
    (9) Operatorii economici trebuie să asigure traducerea autentificată a documentelor la solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
    (10) Operatorii economici trebuie să asigure trasabilitatea transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, ulterior efectuării controlului oficial pentru siguranţa alimentelor în punctul de intrare sau la biroul vamal.
    (11) La solicitarea inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare, operatorul economic pune la dispoziţia acestora resurse umane şi logistice suficiente necesare la descărcarea lotului din mijlocul de transport în vederea realizării controlului oficial. În cazul în care există modalităţi speciale de transport şi/sau unele forme specifice de ambalaj, iar echipamentul de prelevare disponibil nu permite prelevarea de eşantioane reprezentative, operatorul economic pune la dispoziţia inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, la solicitare, echipamentul adecvat pentru prelevarea de probe.

    ART. 6
    (1) Atunci când transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, provenite din ţări terţe şi care au ca destinaţie România, sunt puse în liberă circulaţie într-un alt stat membru al Uniunii Europene, operatorul economic trebuie să notifice sosirea transportului de produse de origine nonanimală în depozitul de destinaţie, la structura cu atribuţii în controlul pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află depozitul de destinaţie, cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea sosirii fizice a transportului la depozitul de destinaţie. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menţionat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puţin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013.
    (2) Notificarea la structura cu atribuţii în controlul pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se efectuează prin completarea şi transmiterea documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat în partea A şi semnat la pct. 21 din partea B a acestui document, de către operatorul economic.
    (3) În cazul în care un transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală ajunge în mai multe depozite de destinaţie sau unităţi de procesare, situate pe raza mai multor structuri judeţene/municipiul Bucureşti, este necesară notificarea separată a structurilor cu atribuţii în controlul pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul fiecărei direcţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe raza cărora se află destinaţia produselor respective.
    (4) Operatorul economic prezintă o declaraţie privind faptul că transportul a fost pus în liberă circulaţie în alt stat membru al Uniunii Europene împreună cu documentele justificative.
    (5) Pentru transporturile provenite din ţări terţe care au îndeplinit deja formalităţile vamale şi au fost puse în liberă circulaţie în alt stat membru, supravegherea şi controlul privind siguranţa alimentelor se efectuează în depozitul de destinaţie menţionat de către operatorul economic în partea I a documentului de intrare, prevăzut în anexa nr. 2.
    (6) Atunci când transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală sunt puse în liberă circulaţie într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se aplică procedura prevăzută la art. 5 alin. (4)-(11).

    ART. 7
    (1) Atunci când intrarea transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul Uniunii Europene se efectuează printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în zona de competenţă a biroului vamal de destinaţie înscris în declaraţia vamală de tranzit.
    (2) Atunci când transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală intră pe teritoriul Uniunii Europene printr-un punct de trecere a frontierei situat pe teritoriul unui alt stat membru şi nu au fost încă puse în liberă circulaţie se aplică procedura prevăzută la art. 5 alin (4)-(11).
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici notifică sosirea transportului cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea sosirii acestuia la structura cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în zona de competenţă a biroului vamal de destinaţie înscris în declaraţia vamală de tranzit. În cazul constrângerilor logistice legate de transport, care împiedică respectarea termenului menţionat, notificarea prealabilă se efectuează cu cel puţin 4 ore înainte de sosirea transportului, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale şi de mărfuri care intră în Uniune.
    (4) Notificarea la structura cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în zona de competenţă a biroului vamal de destinaţie înscris în declaraţia vamală de tranzit se realizează de către operatorul economic care derulează operaţiuni de import prin completarea părţii I a documentului sanitar comun de intrare DSCI-D prevăzut în anexa nr. 1 şi transmiterea acestuia prin fax sau alt mijloc de comunicare agreat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Export
    ART. 8
    Anterior efectuării operaţiunilor de export de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, operatorii economici trebuie să se informeze referitor la condiţiile privind siguranţa alimentelor de origine nonanimală impuse prin legislaţia în vigoare de către autoritatea competentă din ţara de destinaţie.

    ART. 9
     În cazul în care autorităţile competente şi/sau operatorii economici din ţara de destinaţie solicită un certificat care să ateste că produsul care urmează să fie exportat respectă condiţiile privind siguranţa alimentelor, operatorul economic care derulează operaţiuni de export are obligaţia să solicite inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în controlul pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei zonă de competenţă îşi desfăşoară activitatea, emiterea unui astfel de certificat şi să achite tarifele stabilite pentru astfel de operaţiuni, conform legislaţiei în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comerţ intraunional
    ART. 10
    (1) Operatorii economici care derulează operaţiuni de comerţ intraunional cu produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală trebuie să notifice sosirea transportului de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală în depozitul de destinaţie/unitatea de procesare, la structura cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află aceste unităţi, cu cel puţin 24 de ore înaintea sosirii transportului.
    (2) Notificarea la structura cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se efectuează prin completarea şi transmiterea documentului de notificare comerţ intraunional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

    CAP. IV
    Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind importul, exportul, comerţul intraunional şi reimportul de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală
    SECŢIUNEA 1
    Import
    ART. 11
    (1) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul punctelor de intrare au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) efectuarea controlului documentar al fiecărui transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;
    b) efectuarea controlului de identitate la un procent de minimum 10% din transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală importate anual;
    c) efectuarea controlului fizic prin prelevare de probe efectuată în conformitate cu legislaţia prevăzută în anexa nr. 6, în funcţie de riscul cunoscut şi de programul anual de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anumite produse alimentare.

    (2) Modelele documentelor care însoţesc probele prelevate la laborator se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

    ART. 12
    După efectuarea controalelor prevăzute la art. 11 cu privire la transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) completează partea II a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare; exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie autorităţii vamale şi o copie se păstrează la punctul de intrare;
    b) se asigură că transportul nu este fracţionat până la finalizarea controalelor oficiale şi până la completarea documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; în cazul fracţionării ulterioare a transportului, o copie autentificată a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) însoţeşte fiecare parte a transportului până la locul de destinaţie;
    c) înregistrează, îndosariază şi păstrează documentele sanitare comune de intrare (DSCI-D) pentru transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală;
    d) înregistrează, îndosariază şi păstrează copii ale documentelor care însoţesc transporturile de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


    ART. 13
    În cazul în care intrarea transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală se realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar importul se efectuează prin birourile vamale de pe teritoriul României, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în zona de competenţă a biroului vamal de destinaţie înscris în declaraţia vamală de tranzit, care au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) efectuează controlul documentar, de identitate şi fizic, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1); în situaţii excepţionale, care ar periclita desfăşurarea adecvată a controlului oficial sau caracteristicile produsului supus controlului oficial, prelevarea de probe poate fi dirijată către depozitul de destinaţie;
    b) completează partea II a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, în trei exemplare; exemplarul original se eliberează operatorului economic, o copie autorităţii vamale şi o copie se păstrează;
    c) notifică documentul de intrare completat către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de la locul de destinaţie;
    d) înregistrează, îndosariază şi păstrează documentele care însoţesc un transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


    ART. 14
    În cazul în care intrarea transporturilor de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală provenite din ţări terţe, care au ca destinaţie România, se realizează prin puncte de trecere a frontierei care se găsesc pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, iar transporturile sunt puse în liberă circulaţie în alt stat membru al Uniunii Europene, controlul oficial se realizează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află depozitul de destinaţie/unitatea de procesare, care au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) efectuează controlul documentar, de identitate şi fizic, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1);
    b) completează partea B a documentului de intrare prevăzut în anexa nr. 2 şi eliberează operatorului economic documentul completat în original;
    c) înregistrează, îndosariază şi păstrează documentele care însoţesc un transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.


    ART. 15
    La solicitarea operatorilor economici care derulează operaţiuni de import, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia să pună la dispoziţia acestora toate informaţiile referitoare la lista cuprinzând punctele de intrare, precum şi informaţiile referitoare la condiţiile privind siguranţa alimentelor pe care trebuie să le îndeplinească produsele şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală.

    ART. 16
    La efectuarea controalelor, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor aplică tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor păstrează documentele care însoţesc transportul, eliberate de autorităţile competente din ţara terţă, precum şi o copie a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D)/documentului de intrare prevăzut, după caz, în anexa nr. 1 sau 2, pentru o perioadă de 5 ani.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Export
    ART. 18
    În cazul în care autorităţile/operatorii economici din ţara de destinaţie solicită un certificat care să ateste că produsul ce urmează să fie exportat respectă condiţiile impuse privind siguranţa alimentelor, inspectorii autorităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează controale oficiale pentru verificarea respectării condiţiilor impuse de către autorităţile din ţara importatoare, în vederea eliberării certificatului necesar.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comerţ intraunional
    ART. 19
    (1) La derularea operaţiunilor de comerţ intraunional cu produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală pe teritoriul României, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia de a înregistra notificările trimise de operatorii economici care derulează astfel de operaţiuni.
    (2) Controlul oficial al produselor care fac obiectul comerţului intraunional se realizează de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu programele de supraveghere şi control privind siguranţa alimentelor stabilite de legislaţia aplicabilă şi ori de câte ori situaţia o impune.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Reimportul
    ART. 20
    (1) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, permit reimportul unui transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, cu origine România, care a fost refuzat de o ţară terţă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) transporturile sunt însoţite de documentul/documentele/ original/originale sau de o copie legalizată a acestor documente de către autoritatea competentă care a eliberat documentul/ documentele însoţitor/însoţitoare al/ale produselor şi al/ale altor ingrediente alimentare de origine nonanimală, de detalii cu privire la motivele refuzului şi de documente care atestă că s-au respectat condiţiile de depozitare şi transport al produselor şi al altor ingrediente alimentare de origine nonanimală şi că acestea nu au fost supuse vreunei manipulări;
    b) în cazul containerelor resigilate, transporturile trebuie să fie însoţite de o declaraţie din partea transportatorului din care să reiasă că nu a fost manipulat sau descărcat conţinutul transportului;
    c) produsele în cauză sunt supuse controlului documentar, de identitate şi fizic de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare sau de către inspectorii din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, conform cerinţelor privind importul produselor şi altor ingrediente alimentare de origine nonanimală prevăzute în prezenta normă;
    d) transportul este sigilat şi direcţionat către operatorul economic care a efectuat operaţiunea de export, de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare.

    (2) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, nu pot interzice reintroducerea unui transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală, refuzat de o ţară terţă, dacă autoritatea competentă care a emis certificatul original este de acord să reprimească transportul şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care permit reimportul trebuie să notifice direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de la locul de destinaţie despre sosirea transportului.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    (1) În raport cu evoluţia la nivel naţional şi internaţional a incidentelor alimentare sau a crizelor cauzate de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală destinate consumului uman, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate limita sau interzice, după caz, derularea pe teritoriul României a operaţiunilor de import, export de asemenea produse, cu impact asupra sănătăţii publice şi care sunt supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor.
    (2) În situaţiile în care se suspectează sau se constată că un transport de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supus controlului oficial privind siguranţa alimentelor nu respectă cerinţele pentru siguranţa alimentelor la import, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din punctele de intrare sau din cadrul structurii cu atribuţii în efectuarea controlului pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală de la nivelul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, iau orice măsură pe care o consideră adecvată în vederea asigurării protecţiei sănătăţii umane, în conformitate cu prevederile art. 65-72 ale Regulamentului (UE) nr. 625/2017.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), operatorii economici trebuie să ia măsurile legale care se impun, să facă dovada că acestea au fost luate şi să suporte costurile aferente.

    ART. 22
    (1) Punerea în liberă circulaţie a transporturilor se face cu condiţia prezentării către autorităţile vamale de către operatorii economici a documentului sanitar comun de intrare (DSCI-D) prevăzut în anexa nr. 1, completat de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea controalelor efectuate în conformitate cu prevederile art. 11 şi 13.
    (2) Pentru desfăşurarea activităţilor de control ale produselor şi ingredientelor de origine nonanimală supuse operaţiunilor de import, inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor vor colabora şi vor face schimb de informaţii cu inspectorii autorităţii vamale române, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între cele două instituţii.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ANEXA 1

    la normă
    *) Anexa nr. 1 la normă este reprodusă în facsimil.
    DOCUMENTUL SANITAR COMUN
    de intrare pentru hrană pentru animale şi produse alimentare de origine nonanimală - DSCI-D*
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normă
    *) Anexa nr. 2 la normă este reprodusă în facsimil.
    DOCUMENT DE INTRARE
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la normă
    LISTA
    produselor şi ingredientelor alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii la import*

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Codul│Denumirea produsului │
│NC │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │2 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0701 │Cartofi, în stare proaspătă sau │
│ │refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0702 │Tomate, în stare proaspătă sau │
│ │refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ceapă, ceapă eşalotă, hasma, │
│0703 │usturoi, praz şi alte legume │
│ │aliacee, în stare proaspătă sau │
│ │refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Varză, conopidă, varză creaţă, │
│0704 │gulii şi produse comestibile │
│ │similare din genul Brassica, în │
│ │stare proaspătă sau refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Salată verde (Lactuca sativa) şi│
│0705 │cicoare (Cichorium spp.), în │
│ │stare proaspătă sau refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Morcovi, napi, sfeclă roşie │
│ │pentru salată, barba-caprei, │
│0706 │ţelină de rădăcină, ridichi şi │
│ │rădăcinoase comestibile │
│ │similare, în stare proaspătă sau│
│ │refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0707 │Castraveţi şi cornişon, în stare│
│ │proaspătă sau refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume cu păstaie, curăţate sau │
│0708 │nu de păstăi, în stare proaspătă│
│ │sau refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0709 │Alte legume, în stare proaspătă │
│ │sau refrigerată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0710 │Legume nefierte sau fierte în │
│ │apă sau în abur, congelate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume conservate provizoriu, │
│0711 │dar improprii consumului în │
│ │această stare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume uscate, chiar tăiate │
│0712 │felii sau bucăţi sau chiar │
│ │sfărâmate sau pulverizate, dar │
│ │nepreparate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume cu păstăi uscate, │
│0713 │curăţate de păstăi, chiar │
│ │decorticate sau sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Rădăcini de manioc, de arorut │
│ │sau de orchis, napi porceşti, │
│ │batate şi rădăcini şi tuberculi │
│ │similari, cu conţinut ridicat de│
│0714 │amidon sau inulină, proaspete, │
│ │refrigerate, congelate sau │
│ │uscate, chiar tăiate în bucăţi │
│ │sau aglomerate sub formă de │
│ │pelete; miez de sagotier │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Nuci de cocos, nuci de Brazilia,│
│0801 │nuci de cajou, proaspete sau │
│ │uscate, chiar decojite sau fără │
│ │pieliţă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte fructe cu coajă, proaspete │
│0802 │sau uscate, chiar decojite sau │
│ │fără pieliţă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Banane, inclusiv din specia Musa│
│0803 │paradisiaca (plantains), │
│ │proaspete sau uscate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Curmale, smochine, ananas, │
│0804 │avocado, guave, mango şi │
│ │mangustan, proaspete sau uscate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0805 │Citrice, proaspete sau uscate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0806 │Struguri, proaspeţi sau uscaţi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0807 │Pepeni (inclusiv pepeni verzi) │
│ │şi Papaya, proaspeţi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0808 │Mere, pere şi gutui, proaspete │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Caise, cireşe, vişine, piersici,│
│0809 │inclusiv piersici fără puf şi │
│ │nectarine, prune şi porumbe, │
│ │proaspete │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0810 │Alte fructe proaspete │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fructe fierte sau nu în apă sau │
│0811 │în abur, congelate, chiar cu │
│ │adaos de zahăr sau alţi │
│ │îndulcitori │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fructe conservate provizoriu, │
│0812 │dar improprii alimentaţiei în │
│ │această stare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fructe uscate, altele decât cele│
│ │de la poziţiile 08.01 până la │
│0813 │08.06; amestecuri de fructe │
│ │uscate sau de fructe cu coajă de│
│ │la acest capitol │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Coji de citrice sau de pepeni │
│ │(inclusiv pepeni verzi), │
│ │proaspete, congelate, uscate, │
│0814 │prezentate în apă sărată, │
│ │sulfurate sau cu adaos de alte │
│ │substanţe care asigură │
│ │provizoriu conservarea lor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Cafea, chiar prăjită sau │
│ │decafeinizată; coji şi pelicule │
│0901 │de cafea; înlocuitori de cafea │
│ │conţinând cafea, indiferent de │
│ │proporţiile amestecului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0902 │Ceai, chiar aromatizat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0903 │Mate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Piper (din genul Piper); ardei │
│0904 │din genul Capsicum sau din genul│
│ │Pimenta, uscat sau măcinat sau │
│ │pulverizat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0905 │Vanilie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0906 │Scorţişoară şi flori de │
│ │scorţişoară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0907 │Cuişoare (fructe întregi, │
│ │cuişoare şi codiţe) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│0908 │Nucşoară, condiment din coajă │
│ │uscată a nucşoarei şi cardamom │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Seminţe de anason, de badian, de│
│0909 │mărar, de coriandru, de chimen, │
│ │de chimion; bace de ienupăr │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ghimbir, şofran, curcumă, │
│0910 │cimbru, frunze de dafin, curry │
│ │şi alte mirodenii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1001 │Grâu şi meslin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1002 │Secară │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1003 │Orz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1004 │Ovăz │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1005 │Porumb │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1006 │Orez │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Hrişcă, mei, seminţe de │
│1008 │iarba-cănăraşului (Phalaris │
│ │Canariensis); alte cereale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1101 │Făină de grâu sau de meslin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1102 │Făină de cereale, altele decât │
│ │de grâu sau de meslin │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1103 │Crupe, griş şi aglomerate sub │
│ │formă de pelete, din cereale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Boabe de cereale altfel │
│ │prelucrate, de exemplu decojite,│
│ │presate, sub formă de fulgi, │
│1104 │lustruite, tăiate sau zdrobite, │
│ │cu excepţia orezului de la │
│ │poziţia 10.06; germeni de │
│ │cereale, întregi, presaţi, sub │
│ │formă de fulgi sau zdrobiţi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Făină, griş, pudră, fulgi, │
│1105 │granule şi aglomerate sub formă │
│ │de pelete, din cartofi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Făină, griş şi pudră din legume │
│ │cu păstaie uscate, de la poziţia│
│1106 │0713, din Sago sau din rădăcini │
│ │sau tuberculi de la poziţia 0714│
│ │şi din produsele de la capitolul│
│ │8 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1107 │Malţ, chiar prăjit │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1108 │Amidon şi fecule; inulină │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1109 │Gluten de grâu, chiar uscat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1201 │Boabe de soia, chiar sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Arahide, neprăjite şi nici │
│1202 │altfel preparate termic, chiar │
│ │decorticate sau sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1203 │Copra │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1204 │Seminţe de in, chiar sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1205 │Seminţe de rapiţă sau de rapiţă │
│ │sălbatică, chiar sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1206 │Seminţe de floarea-soarelui, │
│ │chiar sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1207 │Alte fructe şi seminţe │
│ │oleaginoase, chiar sfărâmate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Făină şi griş din fructe şi │
│1208 │seminţe oleaginoase, altele │
│ │decât cele de muştar │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Conuri de hamei, proaspete sau │
│1210 │uscate, chiar sfărâmate, │
│ │măcinate sau sub formă de pudră │
│ │sau pelete; lupulină │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Roşcove, alge, sfeclă de zahăr │
│ │şi trestie de zahăr, proaspete, │
│ │refrigerate, congelate sau │
│ │uscate, chiar pulverizate; │
│ │sâmburi şi miez de sâmburi de │
│1212 │fructe şi alte produse vegetale │
│ │(inclusiv rădăcini de cicoare │
│ │neprăjite din varietatea │
│ │Cichorium intybus sativum) │
│ │destinate în principal │
│ │alimentaţiei umane, nedenumite │
│ │şi necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Seve şi extracte vegetale; │
│ │substanţe pectice, pectinaţi şi │
│ │pectaţi; agar-agar şi alte │
│1302 │mucilagii şi agenţi de mărire a │
│ │viscozităţii, derivate din │
│ │produse vegetale, chiar │
│ │modificate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ulei de soia şi fracţiunile lui,│
│1507 │chiar rafinate, dar nemodificate│
│ │chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ulei de arahide şi fracţiunile │
│1508 │acestuia, chiar rafinate, dar │
│ │nemodificate chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ulei de măsline şi fracţiunile │
│1509 │lui, chiar rafinate, dar │
│ │nemodificate chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte uleiuri şi fracţiunile │
│ │acestora, obţinute numai din │
│ │măsline, chiar rafinate, dar │
│1510 │nemodificate chimic şi │
│ │amestecurile acestor uleiuri sau│
│ │fracţiuni cu uleiuri sau │
│ │fracţiuni de la poziţia 1509 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ulei de palmier şi fracţiunile │
│1511 │lui, chiar rafinate, dar │
│ │nemodificate chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ulei de seminţe de │
│ │floarea-soarelui, de şofran, de │
│1512 │şofrănaş sau de seminţe de │
│ │bumbac şi fracţiunile lor, chiar│
│ │rafinate, dar nemodificate │
│ │chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri de cocos (ulei de │
│ │copră), de miez sâmburi de │
│1513 │palmier sau de babassu şi │
│ │fracţiunile lor, chiar rafinate,│
│ │dar nemodificate chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri de rapiţă, de rapiţă │
│ │sălbatică sau de muştar şi │
│1514 │fracţiunile acestora, chiar │
│ │rafinate, dar nemodificate │
│ │chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte grăsimi şi uleiuri fixe de │
│ │origine vegetală sau microbiană │
│1515 │(inclusiv ulei de jojoba) şi │
│ │fracţiunile acestora, chiar │
│ │rafinate, dar nemodificate │
│ │chimic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri de arahide, de seminţe │
│ │de bumbac, de boabe de soia sau │
│ │de floarea-soarelui; alte │
│1516 │uleiuri cu conţinut sub 50% din │
│20 96│greutate acizi graşi liberi şi │
│ │care nu conţin uleiuri din miez │
│ │de palmier, de ilipe, de nuci de│
│ │cocos, de rapiţă, de rapiţă │
│ │sălbatică sau de copaiba │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Margarină; amestecuri sau │
│ │preparate alimentare de grăsimi │
│ │sau de uleiuri de origine │
│ │animală, vegetală sau microbiană│
│1517 │sau din fracţiunile diferitelor │
│ │grăsimi sau uleiuri din │
│ │prezentul capitol, altele decât │
│ │grăsimile şi uleiurile │
│ │alimentare şi fracţiunile │
│ │acestora de la poziţia 1516 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Zahăr din trestie sau din sfeclă│
│1701 │şi zaharoză chimic pură, în │
│ │stare solidă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte zaharuri, inclusiv lactoză,│
│ │maltoză, glucoză şi fructoză │
│ │(levuloză), chimic pure, în │
│ │stare solidă; siropuri de zahăr │
│1702 │la care nu s-au adăugat │
│ │aromatizanţi sau coloranţi; │
│ │înlocuitori de miere, chiar │
│ │amestecaţi cu miere naturală; │
│ │zaharuri şi melase caramelizate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1703 │Melase rezultate din extracţia │
│ │sau rafinarea zahărului │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1704 │Produse zaharoase fără cacao, │
│ │inclusiv ciocolată albă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1801 │Cacao boabe şi spărturi de boabe│
│ │de cacao, crude sau prăjite │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1803 │Pastă de cacao, chiar degresată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1804 │Unt, grăsime şi ulei de cacao │
│00 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1805 │Pudră de cacao, fără adaos de │
│00 00│zahăr sau alţi îndulcitori │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1806 │Ciocolată şi alte preparate │
│ │alimentare care conţin cacao │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Extracte de malţ; preparate │
│ │alimentare din faină, crupe, │
│ │griş, amidon, fecule sau │
│ │extracte de malţ, care nu conţin│
│ │cacao sau care conţin cacao │
│ │într-o proporţie de sub 40% din │
│ │greutate, calculată pe o bază │
│ │complet degresată, nedenumite şi│
│1901 │necuprinse în altă parte; │
│ │preparate alimentare din │
│ │produsele de la poziţiile de la │
│ │0401 până la 0404, care nu │
│ │conţin cacao sau care conţin │
│ │cacao într-o proporţie sub 5% │
│ │din greutate calculată pe o bază│
│ │complet degresată, nedenumite şi│
│ │necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Paste alimentare, chiar fierte │
│ │sau umplute (cu carne sau cu │
│ │alte substanţe) sau chiar altfel│
│1902 │preparate, cum ar fi spaghete, │
│ │macaroane, fidea, lasagna, │
│ │gnochi, ravioli, caneloni, │
│ │cuşcuş, chiar preparat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Tapioca şi înlocuitorii săi │
│1903 │preparaţi din fecule, sub formă │
│ │de fulgi, granule, boabe mici, │
│ │criblură sau alte forme similare│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Produse pe bază de cereale │
│ │obţinute prin expandare sau │
│ │prăjire (de exemplu corn │
│ │flakes); cereale (altele decât │
│ │porumbul), sub formă de boabe │
│1904 │sau sub formă de fulgi ori de │
│ │alte grăunţe preparate (cu │
│ │excepţia făinei, crupelor şi a │
│ │grişului), prefierte sau altfel │
│ │preparate, nedenumite şi │
│ │necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Produse de brutărie, de │
│ │patiserie şi biscuiţi, chiar cu │
│ │adaos de cacao; ostii, caşete │
│1905 │goale de tipul celor utilizate │
│ │pentru medicamente, vafe cu │
│ │capac, paste uscate din făină, │
│ │din amidon sau din fecule în foi│
│ │şi produse similare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume, fructe şi alte părţi │
│2001 │comestibile de plante, preparate│
│ │sau conservate în oţet sau acid │
│ │acetic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Tomate preparate sau conservate │
│2002 │altfel decât în oţet sau acid │
│ │acetic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ciuperci şi trufe, preparate sau│
│2003 │conservate altfel decât în oţet │
│ │sau acid acetic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte legume preparate sau │
│ │conservate altfel decât în oţet │
│2004 │sau acid acetic, congelate, │
│ │altele decât produsele de la │
│ │poziţia 2006 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte legume preparate sau │
│ │conservate altfel decât în oţet │
│2005 │sau acid acetic, necongelate, │
│ │altele decât produsele de la │
│ │poziţia 2006 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Legume, fructe, coji de fructe │
│2006 │şi alte părţi de plante, │
│ │confiate (uscate, glasate sau │
│ │cristalizate) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Dulceţuri, jeleuri, marmelade, │
│ │paste şi piureuri de fructe, │
│2007 │obţinute prin fierbere, cu sau │
│ │fără adaos de zahăr sau de alţi │
│ │îndulcitori │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fructe şi alte părţi comestibile│
│ │de plante, altfel preparate sau │
│2008 │conservate, cu sau fără adaos de│
│ │zahăr sau de alţi îndulcitori │
│ │sau de alcool, nedenumite şi │
│ │necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Sucuri de fructe (inclusiv │
│ │mustul de struguri şi apa de │
│2009 │cocos) şi sucuri de legume, │
│ │nefermentate, fără adaos de │
│ │alcool, cu sau fără adaos de │
│ │zahăr sau de alţi îndulcitori │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Extracte, esenţe şi concentrate │
│ │de cafea, de ceai sau de mate şi│
│ │preparate pe bază de aceste │
│2101 │produse sau pe bază de cafea, de│
│ │ceai sau de mate; cicoare │
│ │prăjită şi alţi înlocuitori │
│ │prăjiţi de cafea şi extractele, │
│ │esenţele şi concentratele lor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Drojdii (active sau inactive); │
│ │alte microorganisme monocelulare│
│2102 │moarte (cu excepţia vaccinurilor│
│ │de la poziţia 3002); praf de │
│ │copt preparat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Preparate pentru sosuri şi │
│ │sosuri preparate; condimente şi │
│2103 │produse de asezonare amestecate;│
│ │făină şi pudră de muştar şi │
│ │muştar preparat │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Preparate pentru supe, ciorbe │
│2104 │sau supe cremă; supe, ciorbe sau│
│ │supe cremă preparate; preparate │
│ │alimentare compuse omogenizate │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Îngheţate şi alte produse │
│2105 │similare sub formă de îngheţată,│
│ │comestibile, cu sau fără cacao │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2106 │Preparate alimentare nedenumite │
│ │şi necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ape, inclusiv apele minerale │
│ │naturale sau artificiale şi │
│2201 │apele gazificate care nu conţin │
│ │zahăr sau alţi îndulcitori şi │
│ │nici aromatizante; gheaţă şi │
│ │zăpadă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Ape, inclusiv ape minerale şi │
│ │ape gazificate, care conţin │
│ │adaos de zahăr sau alţi │
│2202 │îndulcitori sau aromatizate şi │
│ │alte băuturi nealcoolice, │
│ │excluzând sucurile de fructe, │
│ │fructe cu coajă lemnoasă sau de │
│ │legume de la poziţia 2009 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2203 │Bere fabricată din malţ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Vinuri din struguri proaspeţi, │
│ │inclusiv vinurile îmbogăţite cu │
│2204 │alcool; musturi din struguri, │
│ │altele decât cele de la poziţia │
│ │2009 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Vermuturi şi alte vinuri din │
│2205 │struguri proaspeţi, aromatizate │
│ │cu plante sau substanţe │
│ │aromatice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alte băuturi fermentate, (de │
│ │exemplu cidru de mere, cidru de │
│ │pere, hidromel, sake); │
│2206 │amestecuri de băuturi fermentate│
│ │şi amestecuri de băuturi │
│ │fermentate şi băuturi │
│ │nealcoolice, nedenumite şi │
│ │necuprinse în altă parte │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alcool etilic nedenaturat cu │
│ │titru alcoolic volumic de │
│2207 │minimum 80%; alcool etilic şi │
│ │alte distilate denaturate, cu │
│ │orice titru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Alcool etilic nedenaturat cu │
│ │titru alcoolic volumic sub 80% │
│2208 │vol; distilate, rachiuri, │
│ │lichioruri şi alte băuturi │
│ │spirtoase │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Oţet comestibil şi înlocuitori │
│2209 │de oţet comestibil obţinuţi din │
│ │acid acetic │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Tărâţe, spărturi şi alte │
│ │reziduuri, chiar aglomerate sub │
│ │formă de pelete, provenite din │
│2302 │măcinarea, presarea, cernerea │
│ │sau din alte procedee de │
│ │prelucrare a cerealelor sau a │
│ │leguminoaselor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ex │Drojdii de vin; tartru brut │
│2307 │(drojdii de vin) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2501 │Sare destinată alimentaţiei │
│00 91│umane │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2804 │Hidrogen │
│10 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2804 │Argon │
│21 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2804 │Heliu │
│29 10│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2804 │Azot │
│30 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2804 │Oxigen │
│40 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2806 │Clorură de hidrogen (acid │
│10 │clorhidric) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2807 │Acid sulfuric │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2809 │Acid fosforic; acizi │
│20 │polifosforici │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ex │Oxizi de bor; acizi borici (acid│
│2810 │boric) │
│00 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2811 │Dioxid de carbon │
│21 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2811 │Dioxid de siliciu │
│22 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2811 │Dioxid de sulf │
│29 05│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2811 │Oxizi de azot │
│29 30│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2814 │Amoniac, anhidru sau în soluţie │
│ │apoasă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2827 │Clorură de amoniu │
│10 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2827 │Clorură de calciu │
│20 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2827 │Clorură de magneziu │
│31 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ex │ │
│2830 │Altele (sulfură de dimetil) │
│90 85│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2832 │Sulfiţi de sodiu │
│10 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2832 │Alţi sulfiţi │
│20 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2833 │ │
│19 │Sulfaţi de sodiu, alţii decât │
│2833 │sulfat de disodiu │
│21 │Sulfat de magneziu │
│2833 │Sulfat de aluminiu │
│22 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2833 │Altele │
│29 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2834 │ │
│10 │Nitriţi │
│2834 │Nitraţi de potasiu │
│21 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Fosfinaţi (hipofosfiţi), │
│2835 │fosfonaţi (fosfiţi) şi fosfaţi; │
│ │polifosfaţi, cu compoziţie │
│ │chimică definită sau nu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Carbonaţi; percarbonaţi; │
│2836 │carbonat de amoniu comercial │
│ │care conţine carbamat de amoniu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2839 │Silicaţi; silicaţi de metale │
│ │alcaline comerciali │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2840 │Tetraborat de disodiu (borax │
│11 00│rafinat), anhidru │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2905 │ │
│43 00│Manitol │
│2905 │D-Glucitol (sorbitol) │
│44 │Glicerină │
│2905 │ │
│45 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2906 │ │
│11 00│Mentol │
│2906 │Ciclohexanol, metilciclohexanoli│
│12 00│şi dimetilciclohexanoli │
│2906 │Alcool benzilic │
│21 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2909 │Terţ-butil etil eter │
│19 10│(etil-terţ-butil-eter, ETBE) │
│2909 │Difenil eter (oxid de difenil) │
│30 10│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Aldehide aciclice fără alte │
│2912 │funcţii oxigenate, altele decât │
│19 00│metanal [formaldehidă şi etanal │
│ │(acetaldehidă)] │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2912 │Benzaldehidă (aldehidă benzoică)│
│21 00│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2912 │Aldehide ciclice fără alte │
│29 │funcţii oxigenate, altele decât │
│ │benzaldehidă (aldehidă benzoică)│
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Vanilină │
│2912 │(metilprotocatechualdehida sau │
│41 00│4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida) │
│2912 │Etilvanilină (etil │
│42 00│protocatechualdehida sau │
│ │3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Acizi monocarboxilici aciclici │
│ │saturaţi şi anhidridele, │
│2915 │halogenurile, peroxizii şi │
│ │peroxiacizii lor; derivaţii lor │
│ │halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi │
│ │sau nitrozaţi │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Acizi monocarboxilici aciclici │
│ │nesaturaţi şi acizi │
│ │monocarboxilici ciclici, │
│2916 │anhidridele, halogenurile, │
│ │peroxizii şi peroxiacizii lor; │
│ │derivaţii lor halogenaţi, │
│ │sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2917 │Acid oxalic, sărurile şi esterii│
│11 │lui │
│2917 │Acid adipic, sărurile şi esterii│
│12 │lui │
│2917 │Acid malonic, sărurile şi │
│19 10│esterii lui │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Acizi carboxilici cu funcţii │
│ │oxigenate suplimentare şi │
│2918 │anhidridele, halogenurile, │
│ │peroxizii şi peroxiacizii lor; │
│ │derivaţii lor halogenaţi, │
│ │sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi│
├─────┼────────────────────────────────┤
│2921 │Mono-, di- sau trimetilamină şi │
│11 │sărurile lor │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2922 │ │
│41 │Lizină şi esterii ei; sărurile │
│2922 │acestor produse │
│42 │Acid glutamic şi sărurile lui │
│2922 │Acid antranilic şi sărurile lui │
│43 │Beta-alanină │
│2922 │ │
│49 20│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2923 │Colină şi sărurile ei │
│10 │Lecitine şi alte │
│2923 │fosfoaminolipide │
│20 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2925 │Zaharină şi sărurile ei │
│11 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2930 │ │
│40 │Metionină │
│2930 │Cisteină şi cistină │
│90 13│Derivaţi de cisteină şi cistină │
│2930 │Acid DL-2-hidroxi-4-(metiltio) │
│90 16│butiric │
│2930 │ │
│90 30│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Compuşi heterociclici, care │
│2932 │conţin ca heteroatom(i) numai │
│ │oxigen │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2933 │ │
│31 │ │
│2933 │Piridină şi sărurile ei │
│32 │Piperidină şi sărurile ei │
│ex │Altele (dimetil piridină) │
│2933 │ │
│39 99│ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Provitamine şi vitamine, │
│ │naturale sau obţinute prin │
│ │sinteză (inclusiv concentratele │
│2936 │naturale), precum şi derivaţii │
│ │lor utilizaţi în principal ca │
│ │vitamine, amestecaţi sau nu │
│ │între ei, chiar în diferite │
│ │soluţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Uleiuri esenţiale (deterpenizate│
│ │sau nu), inclusiv cele aşa-zise │
│ │„concrete“ sau „absolute“; │
│ │rezinoide; oleorăşini de │
│ │extracţie; soluţii concentrate │
│ │de uleiuri esenţiale în grăsimi,│
│ │în uleiuri stabilizate, în ceară│
│3301 │sau în substanţe similare, │
│ │obţinute prin extracţie din │
│ │flori sau macerare; subproduse │
│ │terpenice reziduale de la │
│ │deterpenizarea uleiurilor │
│ │esenţiale; ape distilate │
│ │aromatice şi soluţii apoase ale │
│ │uleiurilor esenţiale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3507 │Lipoprotein lipaza; Aspergillus │
│90 30│alkalin proteaza │
└─────┴────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Sintagma ex menţionată în faţa unui cod tarifar = prevederile se aplică numai pentru mărfurile menţionate între paranteze şi nu pentru toate mărfurile care se clasifică la codurile respective.

    * Se exclud produsele care sunt destinate însămânţării, hranei pentru animale, utilizărilor tehnice sau industriale şi altele la care se referă art. 2 alin. (1), (2) şi (4) din normă.

    ANEXA 4

    la normă
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......................................, reprezentant legal al Societăţii ........................., cu sediul în ........................, telefon/fax/adresă de e-mail ......................................., număr de înregistrare la oficiul registrului comerţului ............................., cod unic de înregistrare (CUI) ................................, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal, cu privire la falsul în declaraţii, că produsul ........ (denumirea comercială şi descrierea produsului, codul tarifar)........., care face obiectul anexei nr. 3 la Norma pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 120/4.724/2022, este importat în scopul utilizării pentru .........................., şi nu pentru consumul uman. Produsul importat va fi depozitat în spaţiul deţinut de Societatea ............................. la adresa............................. şi va fi utilizat pentru .............................. .

┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Semnătura │Data │
│.................................│...............................│
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘    ANEXA 5

    la normă
    DOCUMENT COMERŢ INTRAUNIONAL

┌───────────┬────────────┬────────────────┐
│ │1. Expeditor│ │
│ │1.1. │ │
│ │Denumirea │2. Destinatar │
│ │firmei │2.1. Denumirea │
│ │expeditoare:│firmei │
│ │1.2. Adresă:│destinatare: │
│ │1.3. Ţara │2.2. Adresă: │
│ │expeditoare:│2.3. Adresa │
│ │Cod ISO │depozitului de │
│ │1.4. Ţara de│destinaţie: │
│ │origine/ │ │
│ │Provenienţa:│ │
│ ├────────────┼────────────────┤
│Informaţii │3. Detalii │ │
│cu privire │privind │ │
│la │transportul:│ │
│transportul│3.1. │ │
│sosit │Denumirea │4. Numele şi │
│ │produsului │prenumele │
│ │alimentar: │reprezentantului│
│ │3.2. Codul │firmei │
│ │NC: │destinatare: │
│ │3.3. Natura │4.1. Semnătura: │
│ │şi numărul │4.2. Data │
│ │coletelor: │sosirii │
│ │3.4. │transportului: │
│ │Greutate │ │
│ │brută: │ │
│ │3.5. │ │
│ │Greutate │ │
│ │netă: │ │
└───────────┴────────────┴────────────────┘    ANEXA 6

    la normă
    Legislaţia Uniunii Europene şi naţională referitoare la prelevarea probelor
    1. Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conţinutului de micotoxine din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 70 din 9 martie 2006
    2. Regulamentul (CE) nr. 1.882/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a modalităţilor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de nitraţi din anumite produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 364 din 20 decembrie 2006
    3. Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor şi de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benzo(a)piren din produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 88 din 29 martie 2007
    4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor şi de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 92/9 din 6.04.2017
    6. Regulamentul (UE) nr. 705/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe şi a criteriilor de performanţă pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare şi de abrogare a Directivei 80/891/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 113/29 din 1.05.2015
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016