Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 11 aprilie 2019  privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ din 11 aprilie 2019 privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 364 bis din 10 mai 2019
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.889/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 10 mai 2019.
──────────

    CUPRINS
        Capitolul I Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor
        Secţiunea 1 Dispoziţii generale
        Secţiunea a 2-a Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare
        Secţiunea a 3-a Accesul la informaţii clasificare
        Secţiunea a 4-a Atribuţiile structurii de securitate
        Secţiunea a 5-a Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate
        Secţiunea a 6-a Întocmirea Listei funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate
        Secţiunea a 7-a Pregătirea de securitate a personalului

        Capitolul II Protecţia personalului
        Secţiunea 1 Dispoziţii generale
        Secţiunea a 2-a Verificarea personalului
        Secţiunea a 3-a Valabilitatea şi retragerea documentului de acces la informaţii clasificate
        Secţiunea a 4-a Revalidarea accesului la informaţii clasificate
        Secţiunea a 5-a Procedura de autorizare a accesului personalului la informaţii secrete de stat
        Secţiunea a 6-a Procedura de autorizare a accesului la informaţii secrete de serviciu

        Capitolul III Protecţia fizică
        Secţiunea 1 Dispoziţii generate
        Secţiunea a 2-a Zone de securitate
        Secţiunea a 3-a Măsuri de asigurare a protecţiei fizice
        Secţiunea a 4-a Controlul accesului
        Secţiunea a 5-a Condiţii de păstrare a informaţiilor clasificate

        Capitolul IV Protecţia documentelor clasificate
        Secţiunea 1 Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate
    1. Redactarea şi evidenţa documentelor clasificate
    2. Multiplicarea documentelor clasificate
    3. Arhivarea sau distrugerea documentelor clasificate
    4. Păstrarea documentelor clasificate
    5. Transportul documentelor clasificate


        Capitolul V Securitatea industrială
        Capitolul VI Dispoziţii finale
    CAP. I
    Organizarea şi administrarea securităţii informaţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Prezentele norme stabilesc modul de aplicare în Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit în continuare M.E.N., a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în concordanţă cu prevederile următoarelor acte normative:
    a) Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Normele privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2002, cu modificările ulterioare;
    c) Standardele naţionale de protecţia informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Standarde naţionale;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
    e) Normele-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate, aprobate prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006.


    ART. 2
        Protecţia informaţiilor clasificate vizează următoarele domenii:
    a) protecţia prin măsuri procedurale a informaţiilor clasificate;
    b) protecţia personalului;
    c) protecţia fizică;
    d) protecţia juridică a informaţiilor clasificate;
    e) securitatea industrială;
    f) protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC.


    ART. 3
        Detalierea aspectelor specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii în M.E.N. se reglementează prin acte normative specifice distincte.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Clasificarea, declasificarea şi trecerea informaţiilor la un nivel inferior de clasificare
    ART. 4
        Clasificarea informaţiilor este activitatea de încadrare a informaţiilor într-un nivel de clasificare pentru a indica nivelul de importanţă pentru securitatea naţională şi, în consecinţă, complexitatea măsurilor şi procedurilor care se impun în vederea protecţiei acestora împotriva dezvăluirii neautorizate.

    ART. 5
        Nivelul de clasificare se stabileşte potrivit Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora, aprobată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2019 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.770 din 27.03.2019 privind Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de serviciu, elaborate şi deţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale, în domeniul său de activitate, precum şi de către instituţiile publice şi unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia şi termenele de clasificare aferente acestora.

    ART. 6
        Ministrul educaţiei naţionale este împuternicit, prin lege, să atribuie niveluri de clasificare categoriilor de informaţii specifice M.E.N., cu prilejul elaborării şi actualizării listelor cu informaţiile secrete de stat şi secrete de serviciu.

    ART. 7
    (1) Informaţiile secrete de stat cuprinse în Lista de informaţii specifice M.E.N. se declasifică prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a ministrului educaţiei naţionale, în calitate de emitent.
    (2) Informaţiile secrete de serviciu cuprinse în Lista informaţiilor specifice M.E.N. se declasifică prin ordin de ministru.

    ART. 8
        Trecerea informaţiilor secrete de stat la un nivel inferior de clasificare se efectuează numai atunci când nu mai există motive pentru menţinerea acestora în nivelul de clasificare atribuit iniţial.

    ART. 9
        Modalitatea concretă de atribuire a nivelului de clasificare al informaţiilor, declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de clasificare se realizează conform legislaţiei în vigoare, în acest scop, de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Accesul la informaţii clasificare
    ART. 10
        Accesul la informaţii clasificate este permis în baza documentelor de acces şi cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.

    ART. 11
    (1) Nivelul de acces acordat trebuie să fie similar cu nivelul cel mai înalt de clasificare al informaţiilor clasificate necesar a fi cunoscute pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale sau a obligaţiilor contractuale.
    (2) Nici o persoană nu are drept de acces la informaţii clasificate exclusiv în virtutea funcţiei pe care o ocupă, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

    ART. 12
        Persoanele care urmează să aibă acces la informaţii clasificate semnează un Angajament de confidenţialitate, prevăzut în anexa nr. 3 la Standardele naţionale.

    ART. 13
        În cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau evenimente imprevizibile, ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii poate acorda acces temporar la informaţii clasificate anumitor persoane care nu deţin autorizaţie de acces corespunzătoare.

    ART. 14
        Persoanele care primesc dreptul de acces temporar la informaţii secrete de stat semnează angajamentul de confidenţialitate, iar structura de securitate declanşează în cel mai scurt timp posibil procedura pentru efectuarea verificărilor de securitate.

    ART. 15
        Accesul persoanelor din afara M.E.N. la informaţii clasificate deţinute de acesta este permis în baza convenţiilor, acordurilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate conform legii, cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Structuri cu responsabilităţi în domeniile protecţiei informaţiilor clasificate
    ART. 16
    (1) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru organizarea implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate:
    a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    b) avizează programele de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate de la unităţile subordonate nemijlocit şi de la unităţile aflate în coordonare;
    c) întocmeşte planul anual specific de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate;
    d) întocmeşte planul anual specific de control pe linia implementării măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    e) întocmeşte şi actualizează lista cu informaţiile clasificate deţinute de M.E.N., pe niveluri de clasificare;
    f) actualizează documentele specifice prevăzute de legislaţia în vigoare pentru protecţia informaţiile clasificate;
    g) desfăşoară activitatea de pregătire specifică a personalului M.E.N. care are acces la informaţii clasificate şi participă la cea a structurilor de securitate din unităţile subordonate;
    h) efectuează controalele privind modul de implementare a măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate la unităţile subordonate;
    i) ţine evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate şi a incidentelor de securitate din unitatea militară şi de la structurile subordonate.

    (2) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia personalului:
    a) îl consiliază pe ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii în activitatea de selecţionare a personalului în vederea verificării, avizării şi autorizării acestuia pentru a avea acces la informaţii clasificate;
    b) iniţiază, la ordinul ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, procesul de eliberare, revalidare şi retragere a documentelor de acces la informaţii clasificate;
    c) pune la dispoziţia personalului formularele tip corespunzătoare nivelului de acces şi acordă asistenţă de specialitate la completare;
    d) execută activităţile prevăzute de normele juridice în vigoare privind personalul Ministerului Educaţiei Naţionale în vederea acordării autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    e) instruieşte personalul autorizat, odată cu semnarea Angajamentului de confidenţialitate, pe timpul valabilităţii documentelor de acces la informaţii clasificate, precum şi la încetarea raporturilor de muncă;
    f) la ordinul ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, înaintează Autorităţii Desemnate de Securitate documentele referitoare la aspectele ce pot constitui elemente de incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate, pentru personalul care a fost deja autorizat, în vederea reverificării persoanei şi prevenirii scurgerii de informaţii clasificate;
    g) comunică la ORNISS toate modificările survenite în formularele tip ale personalului, de la data autorizării, şi solicită, după caz, revalidarea.

    (3) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia fizică:
    a) prezintă ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii propuneri privind măsurile de protecţie fizică;
    b) verifică, cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, viabilitatea măsurilor de protecţie fizică a obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi activităţilor în cadrul cărora sunt gestionate informaţii clasificate;
    c) participă la întocmirea planului de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi pe linia protecţiei fizice;
    d) controlează prin măsuri procedurale accesul vizitatorilor, regimul accesului cu laptop-uri, memory-stick-uri, telefoane mobile şi alte echipamente şi dispozitive, cu facilităţi de stocare/transmitere a datelor;
    e) participă la întocmirea planului de pază şi intervenţie.

    (4) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia documentelor clasificate:
    a) coordonează şi controlează activitatea compartimentului informaţii clasificate (CIC);
    b) verifică corectitudinea elaborării documentelor clasificate;
    c) avizează multiplicarea documentelor clasificate şi difuzarea acestora;
    d) avizează distrugerea documentelor clasificate;
    e) cercetează orice încălcare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
    i) execută instruirea comisiilor de verificare/inventariere a existenţei documentelor clasificate, anual şi ori de câte ori este nevoie.

    (5) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru securitatea industrială:
    a) asigură şi răspunde de clasificarea corectă a contractelor de achiziţii publice (unde este cazul);
    b) pune la dispoziţia structurii responsabile cu achiziţiile "chestionarul de securitate industrială", conform modelului din anexa nr. 25 la Standardele naţionale, în vederea transmiterii către operatorii economici selectaţi pentru participarea la procedura de atribuire a contractelor clasificate secret de serviciu;
    c) întocmeşte solicitarea către ORNISS pentru eliberarea avizului de securitate necesar operatorilor economici care participă la procedurile de atribuire a contractelor clasificate secret de serviciu;
    d) întocmeşte anexele de securitate ale contractelor clasificate;
    e) transmite operatorului economic formularele de bază-date personale şi angajamentele de confidenţialitate, pentru autorizarea angajaţilor selecţionaţi pentru acces la informaţii clasificate;
    f) întocmeşte avizul necesar emiterii autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, pentru angajaţii operatorului economic stabiliţi pentru a avea acces la aceste informaţii;
    g) întocmeşte cererile de permise de vizită în locuri protejate unde se vehiculează informaţii clasificate aferente contractelor;
    h) întocmeşte şi actualizează evidenţa operatorilor economici care sunt invitaţi şi participă la procedura de atribuire a contractelor clasificate, precum şi a angajaţilor acestora care participă la această activitate, în registre speciale;
    i) întocmeşte şi actualizează evidenţa documentelor de autorizare ale operatorilor economici şi ale angajaţilor acestora pentru acces la informaţii clasificate eliberate de, în registre speciale;
    j) întocmeşte şi actualizează evidenţa contractelor clasificate încheiate de M.E.N., în registre speciale.

    (6) Structura de securitate are următoarele responsabilităţi în domeniul INFOSEC:
    a) organizează activităţile pentru acreditarea sistemului informatic care prelucrează şi stochează informaţii clasificate;
    b) asigură relaţionarea cu agenţiile din cadrul ORNISS abilitate să coordoneze activitatea în domeniul INFOSEC şi asigură controlul măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate vehiculate în SIC;
    c) asigură monitorizarea internă privind aplicarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate vehiculate în SIC şi modul de respectare a acestora;
    d) informează conducerea M.E.N. cu privire la riscurile de securitate asociate SIC şi propune măsuri pentru diminuarea acestora;
    e) face propuneri conducerii M.E.N. pentru stabilirea autorităţii operaţionale a SIC care răspunde de implementarea şi exploatarea operaţională a SIC.

    (7) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia informaţiilor clasificate în activitatea de informare publică:
        Consiliază conducerea M.E.N. în probleme specifice acestei activităţi.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate
    ART. 17
        Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate reprezintă activitatea autorizată de verificare a modului în care este organizată şi administrată securitatea în cadrul M.E.N. şi al celor din subordine/coordonare în scopul cunoaşterii, prevenirii, contracarării şi limitării/eliminării oricăror vulnerabilităţi şi riscuri care pot conduce la incidente de securitate.

    ART. 18
        Controlul vizează toate domeniile securităţii, activitatea structurilor cu responsabilităţi, precum şi personalul care gestionează informaţii clasificate.

    ART. 19
        Competenţele privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea controalelor sunt prevăzute în Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

    ART. 20
        Structura de securitate planifică şi desfăşoară activităţi de control şi îndrumare privind implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, conform planului anual aprobat de ministrul educaţiei naţionale.

    ART. 21
        Şefii unităţilor/direcţiilor care fac obiectul controlului au obligaţia să pună la dispoziţia comisiilor de control toate informaţiile solicitate privind modul de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate.

    ART. 22
        În cazul în care controlul relevă fapte şi disfuncţii de natură să reprezinte riscuri majore de securitate se informează imediat conducerea M.E.N., iar unitatea/direcţia controlată dispune măsuri urgente de remediere a deficienţelor constatate, iniţiază cercetarea disciplinară şi, după caz, aplică măsurile de sancţionare sau sesizează organele de urmărire penală, în situaţia în care rezultă indicii că s-ar fi produs infracţiuni.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Întocmirea Listei funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate
    ART. 23
        Lista funcţiilor care necesită acces la informaţii clasificate, denumită în continuare Lista funcţiilor, are ca obiectiv stabilirea nivelului de acces la astfel de informaţii pentru fiecare funcţie prevăzută în statul de organizare al instituţiei, în scopul eliberării documentelor de acces la informaţii clasificate doar persoanelor care le încadrează, în vederea îndeplinirii atribuţiilor funcţionale.

    ART. 24
        Lista funcţiilor se întocmeşte pe tipuri de funcţii şi pe niveluri de clasificare ale informaţiilor deţinute de M.E.N., conform precizărilor din anexa nr. 10 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

    ART. 25
        Nivelul de acces la informaţii clasificate aferent fiecărei funcţii din Lista funcţiilor se stabileşte pe baza principiului necesităţii de a cunoaşte.

    ART. 26
        Nivelul de acces la informaţii clasificate se stabileşte pentru toate funcţiile prevăzute în statul de organizate în vigoare şi se revizuieşte cu prilejul:
    a) modificării prevederilor statului de organizare;
    b) modificării atribuţiilor funcţionale şi al reconsiderării necesităţii de a cunoaşte.


    ART. 27
        Nivelul de acces la informaţii clasificate pentru funcţiile din cadrul structurii de securitate este stabilit de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii şi trebuie să corespundă celui mai înalt nivel de clasificare al informaţiilor gestionate în cadrul acesteia.

    ART. 28
        Lista funcţiilor se întocmeşte de structura de securitate, se avizează de şeful structurii de securitate, se aprobă de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii şi se include în Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Pregătirea de securitate a personalului
    ART. 29
        Pregătirea de securitate a personalului se efectuează planificat şi are caracter permanent, în scopul cunoaşterii prevenirii, contracarării şi eliminării vulnerabilităţilor, riscurilor şi incidentelor de securitate, pe baza planului anual aprobat de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii.

    ART. 30
        Scopul pregătirii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate este însuşirea corectă a reglementărilor de securitate şi a modului de implementare eficientă a măsurilor de securitate a informaţiilor clasificate.

    ART. 31
        Pregătirea de securitate a personalului se realizează prin activităţi în cadrul cărora se prezintă:
    a) prevederile reglementărilor în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    b) conţinutul programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate;
    c) conţinutul normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate gestionate de M.E.N.;
    d) competenţele structurilor abilitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    e) aspectele semnificative pe linia protecţiei informaţiilor clasificate cu relevanţă în domeniul specific de activitate;
    e) consecinţele nerespectării normelor legale în domeniu;
    f) alte elemente de interes pentru protecţia informaţiilor clasificate gestionate de M.E.N.


    ART. 32
        Formele de pregătire a personalului care are acces la informaţii clasificate sunt prevăzute în Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

    ART. 33
    (1) Fiecare temă, precum şi forma de pregătire şi instruire se înscriu în fişa de pregătire individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, care se păstrează la structura de securitate.
    (2) După fiecare activitate de pregătire şi instruire, persoana care deţine documente de acces la informaţii clasificate semnează în fişa individuală de pregătire că a luat act de conţinutul reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate.
    (3) Activitatea de pregătire şi instruire se poate finaliza prin verificări sau certificări ale nivelului de cunoştinţe.

    CAP. II
    Protecţia personalului
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 34
        Protecţia personalului reprezintă ansamblul procedurilor şi măsurilor de protecţie care se aplică persoanelor care urmează a avea acces la informaţii clasificate.

    ART. 35
        Protecţia personalului se realizează prin selecţionarea, verificarea, avizarea şi autorizarea accesului la informaţii clasificate, revalidarea, controlul şi instruirea personalului şi retragerea documentelor de acces la informaţii clasificate.

    ART. 36
     Pentru autorizarea accesului personalului la informaţii clasificate, structura de securitate execută activităţile specifice protecţiei personalului, prevăzute la art. 16 alin. (2).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Verificarea personalului
    ART. 37
        Verificarea în vederea avizării pentru accesul la informaţii clasificate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 161 - 165 şi art. 167 - 169 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.

    ART. 38
        În vederea eliberării documentelor de acces la informaţii clasificate, se efectuează verificările în conformitate cu prevederile art. 161 - 165 şi art. 167 - 169 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România şi prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, în funcţie de nivelul de acces solicitat.

    ART. 39
        În funcţie de nivelul de clasificare al informaţiilor pentru care se solicită avizul de securitate, termenele de prezentare a răspunsului sunt cele prevăzute la art. 148 alin. (2) din Standardele naţionale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Valabilitatea şi retragerea documentului de acces la informaţii clasificate
    ART. 40
        Valabilitatea documentului de acces la informaţii clasificate în cadrul M.E.N. se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 155 Standardele naţionale.

    ART. 41
        Accesul persoanelor la informaţii clasificate secret de serviciu se face pe baza autorizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

    ART. 42
        Retragerea documentelor de acces la informaţii clasificate se realizează conform prevederilor art. 175 - 177 din Standardele naţionale şi ale art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

    ART. 43
    (1) În cazul în care, personalul deţinător de certificat/autorizaţie din cadrul unităţii, se află în concediu fără plată, cu o durată mai mare de 6 luni, suspendat la cerere, sau în concediu pentru creşterea copilului, până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 7 ani, documentele de acces la informaţii clasificate se retrag în conformitate cu prevederile art. 175 lit. b) din Standardele naţionale.
    (2) La finalizarea perioadei de suspendare la cerere, a concediului fără plată sau a concediului pentru creşterea copilului, şeful structurii de securitate iniţiază demersurile necesare autorizării accesului la informaţii clasificate pentru persoana în cauză.

    ART. 44
        În situaţia în care personalul M.E.N. este pus la dispoziţie sau suspendat din funcţie potrivit legii, accesul la informaţii clasificate se suspendă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revalidarea accesului la informaţii clasificate
    ART. 45
    (1) Revalidarea avizului privind accesul la informaţii clasificate presupune reverificarea persoanei deţinătoare a unui document de acces la informaţii clasificate de un anumit nivel.
    (2) Revalidarea poate avea loc în oricare din următoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de acces la informaţii clasificate deţinute anterior, dacă se menţine acelaşi nivel de acces;
    b) în cazul în care apar modificări în datele de identitate ale persoanei;
    c) la semnalarea unor elemente de incompatibilitate.


    ART. 46
    (1) Pentru revalidarea accesului la informaţii secrete de stat se derulează aceleaşi activităţi ca şi la acordarea avizului iniţial, verificările raportându-se la perioada scursă de la eliberarea documentului de acces la informaţii clasificate anterior.
    (2) Solicitările de revalidare a accesului la informaţii clasificate secret de stat se transmit la ORNISS cu 4 luni înainte de termenul de expirare a documentului de acces deţinut anterior.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura de autorizare a accesului personalului la informaţii secrete de stat
    ART. 47
    (1) Şeful structurii de securitate pune la dispoziţia personalului formularele tip corespunzătoare nivelului de acces, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 - 17 la Standardele naţionale, şi acordă asistenţă de specialitate la completare.

    ART. 48
    (1) Şeful structurii de securitate întocmeşte solicitarea de verificare pentru eliberarea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, conform modelului prezentat în anexa nr. 19 din Standardele naţionale.
    (2) După semnarea de către ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, solicitarea împreună cu formularele tip se transmit la ORNISS.

    ART. 49
        După primirea de la ORNISS a avizului de eliberare a documentelor de acces la informaţii clasificate, structura de securitate eliberează documentele de acces, în două exemplare, un exemplar rămâne la structura de securitate, iar celălalt se transmite la ORNISS.

    ART. 50
    (1) După primirea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 13 la Standardele naţionale, structura de securitate asigură luarea măsurilor pentru semnarea autorizaţiei şi a angajamentului de confidenţialitate de către posesor.
    (2) Certificatul de securitate/autorizaţia de acces la informaţii clasificate se ia în evidenţă în Registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18 la Standardele naţionale.
    (3) După expirarea valabilităţii sau înlocuirea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces, acesta/aceasta se distruge de către structura de securitate, conform prevederilor art. 177 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, pe bază de proces-verbal.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Procedura de autorizare a accesului la informaţii secrete de serviciu
    ART. 51
    (1) Accesul personalului la informaţiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizaţiei scrise, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 din H.G. nr. 781/2002, emisă de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii.
    (2) Evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu se ţine centralizat de structura de securitate în Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, conform modelului prezentat în anexa nr. 18 din Standardele naţionale.

    ART. 52
    (1) În vederea eliberării autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu persoana care urmează să ocupe o funcţie ce presupune accesul la astfel de informaţii prezintă şefului structurii de securitate, recomandări şi referinţe asupra onestităţii şi profesionalismului, din partea persoanelor cu funcţii de conducere cărora li se subordonează direct sau a reprezentanţilor autorizaţi ai altor persoane juridice, după caz, şi va semna un angajament de confidenţialitate.
    (2) După ce verifică autenticitatea documentelor menţionate la alin. (1) structura de securitate prezintă ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii propuneri privind oportunitatea eliberării autorizaţiei de acces la informaţiile secrete de serviciu.

    ART. 53
        Şeful structurii de securitate completează autorizaţia de acces şi o prezintă ministrului educaţiei naţionale/şefului instituţiei pentru aprobare.

    ART. 54
        Structura de securitate solicită persoanei căreia i s-a eliberat documentul de acces la informaţii secret de serviciu completarea angajamentului de confidenţialitate şi semnarea acestuia.

    ART. 55
    (1) Retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu se face de către ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, în următoarele cazuri:
    a) la încetarea raporturilor de muncă ori de serviciu, după caz, dintre M.E.N. şi deţinătorul autorizaţiei sau a calităţii de demnitate publică;
    b) când atribuţiile specifice postului pe care este încadrat deţinătorul autorizaţiei nu mai presupun accesul la astfel de informaţii;
    c) când deţinătorul autorizaţiei a încălcat reglementările privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

    (2) După retragerea autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu structura de securitate procedează la distrugerea acesteia, pe bază de proces-verbal.

    CAP. III
    Protecţia fizică
    SECŢIUNEA I
    Dispoziţii generate
    ART. 56
        Obiectivele, sectoarele şi locurile în care sunt gestionate informaţii clasificate trebuie protejate fizic împotriva accesului neautorizat.

    ART. 57
        Protecţia fizică a informaţiilor clasificate se asigură printr-un ansamblu de reglementări şi măsuri de protecţie adoptate la nivelul obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi în cadrul activităţilor în care acestea sunt gestionate, în scopul de:
    a) a interzice accesul neautorizat, clandestin sau prin forţă la acestea;
    b) a detecta şi împiedica acţiunile subversive şi de spionaj;
    c) a detecta şi înlătura slăbiciunile ascunse ale sistemului de securitate adoptat;
    d) a preveni oricare alte situaţii, împrejurări sau fapte de natură a periclita ori compromite protecţia informaţiilor clasificate.


    ART. 58
        Măsurile de protecţie fizică precum gratii la ferestre, geamuri antiefracţie, încuietori la uşi, pază la intrări, sisteme automate pentru supraveghere, control acces, patrule de securitate, dispozitive de alarmă, mijloace pentru detectarea observării, ascultării sau interceptării vor fi dimensionate în raport cu:
    a) nivelul de clasificare al informaţiilor, volumul şi localizarea acestora;
    b) tipul containerelor de securitate în care sunt depozitate informaţiile;
    c) caracteristicile clădirii şi zonei de amplasare;
    d) recomandările instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;
    e) nivelul de protecţie fizică adecvat riscului rezultat;
    f) prevederile Standardelor naţionale şi ale reglementărilor specifice M.E.N. în vigoare;
    g) timpul de acţiune pentru intervenţie.


    ART. 59
     Interzicerea accesului neautorizat se realizează prin măsuri graduale, pe baza evaluării măsurilor prevăzute la art. 58 şi urmărirea, în principiu, a următoarelor etape:
    a) identificarea obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi activităţilor care necesită protecţie, precum şi delimitarea zonelor de securitate şi administrative;
    b) stabilirea măsurilor de detecţie a accesului sau a tentativelor de acces neautorizat, precum şi a modului de alertare a forţelor de intervenţie;
    c) stabilirea măsurilor de contracarare/întărire a intruziunilor, prin acţiunea unei forţe/subunităţi de intervenţie.


    ART. 60
        Măsurile de protecţie fizică sunt cuprinse în Programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi se detaliază în Planul de pază şi apărare a obiectivelor, sectoarelor şi locurilor care prezintă importanţă pentru protecţia informaţiilor clasificate gestionate de M.E.N.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Zone de securitate
    ART. 61
        Informaţiile clasificate se gestionează în zone special destinate, denumite zone de securitate, pentru care se instituie măsuri de protecţie fizică şi control al accesului în scopul interzicerii accesului neautorizat.

    ART. 62
        Zona de securitate clasa I presupune spaţiul în care se gestionează informaţii clasificate de nivel secret şi superior delimitat, marcat şi organizat corespunzător, astfel încât să se permită accesul doar persoanelor care deţin autorizaţii de acces de nivel strict secret de importanţă deosebită sau strict secret şi sunt autorizate în mod special să pătrundă în această zonă.

    ART. 63
        Zona de securitate clasa a II-a presupune un spaţiu delimitat şi marcat corespunzător în care se gestionează informaţii clasificate de nivel secret şi superior, măsurile de protecţie vizând acordarea accesului şi personalului care nu este autorizat să pătrundă, în condiţiile existenţei unui însoţitor permanent şi luării unor măsuri corespunzătoare care să prevină accesul la informaţiile clasificate gestionate în această zonă.

    ART. 64
    (1) În zonele de securitate, cu excepţia încăperilor de securitate, informaţiile clasificate secrete de stat se păstrează în containere speciale clasa A, respectiv clasa B.
    (2) Încăperile de securitate sunt încăperile special amenajate în zonele de securitate clasa I sau a II-a, protejate corespunzător clasei, în care informaţiile clasificate se pot păstra pe rafturi deschise sau expune pe hărţi, planşe ori diagrame.

    ART. 65
        Zona administrativă este spaţiul delimitat şi marcat corespunzător în care se gestionează cel mult informaţii secrete de serviciu/echivalente şi este adiacentă zonelor de securitate clasa I sau clasa a II-a.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Măsuri de asigurare a protecţiei fizice
    ART. 66
        Protecţia fizică a informaţiilor clasificate se asigură prin următoarele elemente şi/sau sisteme dimensionate corespunzător nivelului de protecţie stabilit:
    a) împrejmuirea perimetrală cu garduri şi alte bariere fizice echivalente din punct de vedere funcţional;
    b) încuietori, gratii, obstacole şi bariere fizice echivalente din punct de vedere funcţional;
    c) incinte, containere, mobilier;
    e) sisteme de detecţie a accesului neautorizat în perimetrul obiectivului, clădirilor şi/sau încăperilor protejate;
    f) controlul accesului în perimetru, clădiri sau încăperi, efectuat prin punct de control, precum şi, după caz, cu mijloace electronice, electromecanice sau fizice, de către personalul de pază şi apărare;
    g) sisteme de pază şi intervenţie;
    h) forţe de intervenţie şi patrule;
    i) sisteme TV cu circuit închis sau alte sisteme de supraveghere;
    j) sisteme de iluminare exterioară şi interioară.


    ART. 67
        Sistemele de pază, supraveghere şi control al accesului trebuie să asigure prevenirea/întârzierea pătrunderii neautorizate în obiectivele, sectoarele, locurile, echipamentele sau instalaţiile în cadrul cărora se gestionează informaţii clasificate.

    ART. 68
     Sistemele tehnice de securitate menţionate la art. 66, destinate protecţiei informaţiilor clasificate, care funcţionează cu energie electrică, trebuie să dispună de surse de alimentare de rezervă, iar modelul constructiv al acestora trebuie să permită avertizarea personalului care le monitorizează despre orice defecţiune sau intervenţie neautorizată, după caz.

    ART. 69
    (1) Pe cât este posibil, se evită dispunerea încăperilor de securitate la parterul sau la ultimul etaj al clădirii.
    (2) În cazul în care încăperile de securitate sunt dispuse la parter sau la ultimul etaj, ferestrele acestora se protejează obligatoriu cu bare încastrate în zid sau cu geamuri antiefracţie.

    ART. 70
     Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească componentele sistemului tehnic de securitate menţionate la art. 66 şi 68, sunt cele menţionate de standardele aprobate la nivel naţional de către ORNISS şi de reglementările naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Controlul accesului
    ART. 71
        Accesul personalului în zonele de securitate şi zonele administrative se face numai pe baza permisului de acces purtat la vedere sau a unui alt sistem de recunoaştere individuală aprobat, prin puncte de intrare/ieşire anume stabilite;

    ART. 72
    (1) Pierderea permiselor de acces se raportează imediat, ierarhic, anunţându-se şi structura de securitate.
    (2) Ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii dispune cercetarea împrejurărilor în care s-a produs pierderea şi ia măsuri, prin intermediul structurii de securitate din subordine, pentru prevenirea folosirii neautorizate a documentelor pierdute.

    ART. 73
        Ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii stabileşte reguli cu privire la circulaţia şi ordinea interioară în scopul asigurării măsurilor necesare protecţiei informaţiilor clasificate.

    ART. 74
        Gestionarea permiselor de acces, precum şi al codurilor/cartelelor de acces, al cheilor/combinaţiilor cifrurilor de la încuietorile containerelor şi încăperilor în care se gestionează informaţii clasificate se face de către structura de securitate.

    ART. 75
        Accesul persoanelor din afara M.E.N. în zonele de securitate sau administrative este permis numai dacă acestea sunt însoţite de personal anume desemnat, purtând la vedere ecusoane/însemne distinctive.

    ART. 76
    (1) Accesul pentru intervenţii tehnice, reparaţii, activităţi de deservire, curăţenie şi întreţinere în locuri în care se gestionează informaţii clasificate este permis numai angajaţilor M.E.N. în cauză şi angajaţilor operatorilor economici care au contracte cu M.E.N.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se execută numai în prezenţa unui reprezentant al compartimentului în care se desfăşoară, după ce s-au luat toate măsurile necesare de protecţie împotriva accesului neautorizat la informaţiile clasificate deţinute.

    ART. 77
    (1) Accesul în zonele de securitate şi administrative al angajaţilor operatorilor economici care au contracte cu M.E.N. se face numai pe baza permiselor de acces temporar, eliberate în condiţiile prezentelor norme.
    (2) Permisele de acces temporar se eliberează pe baza actelor de identitate ale angajaţilor, la solicitarea operatorilor economici.

    ART. 78
        La intrarea sau la ieşirea în/din zonele de securitate sau zonele administrative, inopinat sau pe baza planificării, se execută controlul bagajelor, care constă în verificarea coletelor, şi genţilor şi altor suporţi, în vederea împiedicării scoaterii neautorizate a informaţiilor clasificate, precum şi a introducerii unor obiecte interzise.

    ART. 79
    (1) În locurile în care se află informaţii clasificate, este interzis accesul persoanelor neavizate O.R.N.I.S.S., cu aparate care au posibilităţi tehnice de fotografiere/filmare, de înregistrare audio-video, de copiat sau de comunicare la distanţă.
    (2) În obiectivele M.E.N., este permisă folosirea aparatelor cu posibilităţi tehnice de fotografiere/filmare, de înregistrare audio-video, de copiat sau de comunicare la distanţă, numai cu aprobarea ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii.

    ART. 80
    (1) La terminarea programului de lucru, personalul este obligat să verifice modul de asigurare a informaţiilor clasificate: introducerea acestora în mape sau containere, sigilarea, închiderea, activarea sistemelor de protecţie, fără a se limita la acestea, după caz.
    (2) În afara programului de lucru, uşile şi sistemele de aerisire ale încăperilor din zonele de securitate se încuie se asigură împotriva accesului neautorizat şi introducerii de materiale periculoase.
    (3) Ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii poate dispune măsuri suplimentare de siguranţă, precum sigilare, patrulare, grilaje, fără a se limita la acestea, după caz.
    (4) După terminarea orelor de program şi în zilele nelucrătoare, personalul care gestionează informaţii clasificate verifică încăperile/incintele din zonele de securitate şi integritatea elementelor sistemului de securitate al acestora.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Condiţii de păstrare a informaţiilor clasificate
    ART. 81
        Informaţiile clasificate gestionate de M.E.N. se păstrează în containere speciale destinate, conform standardelor în vigoare.

    ART. 82
        Pentru evacuarea în situaţii de urgenţă a documentelor clasificate, se utilizează lăzi metalice autorizate, conform standardelor în vigoare.

    ART. 83
    (1) Codurile, cheile, precum şi combinaţiile cifrurilor, containerelor de securitate în care se păstrează informaţii clasificate nu pot fi scoase din obiectiv.
    (2) Codurile de acces şi combinaţiile cifrurilor prevăzute la alin. (1) se introduc individual, sub formă scrisă, în plicuri mate sigilate cu sigiliul personal al fiecărui titular şi se păstrează în seiful şefului de structură/conducătorul unităţii, astfel încât să permită acţiunea în situaţii de urgenţă.

    ART. 84
    (1) Cheile de rezervă, codurile şi combinaţiile scrise ale containerelor în care se păstrează informaţii clasificate se predau structurii de securitate pe bază de semnătură în Condica de predare-primire a cheilor de la încăperile şi containerele de securitate, în plicuri mate, sigilate cu sigiliul personal al deţinătorului.
    (2) Fiecare combinaţie/cod se păstrează în plic separat.
    (3) Cheile, codurile/cartelele de acces şi combinările cifrurilor încuietorilor au asigurată aceeaşi protecţie ca şi cea a nivelului de clasificare al informaţiilor la care acestea permit accesul.

    ART. 85
    (1) Codurile de acces şi combinaţiile cifrurilor de la încuietorile cu cifru trebuie cunoscute de un număr cât mai restrâns de persoane, desemnate de ministrul educaţiei naţionale/conducătorul unităţii.
    (2) Schimbarea codurilor de acces şi a combinaţiilor încuietorilor cu cifru se face:
    a) ori de câte ori are loc o schimbare în rândul personalului care le manipulează;
    b) când există suspiciunea că securitatea acestora a fost compromisă;
    c) la defectarea sau funcţionarea nesigură a acestora.

    (3) Schimbarea mecanismelor de închidere cu cheie a uşilor de la încăperi şi a containerelor de securitate se face:
    a) când există suspiciunea că securitatea acestora a fost compromisă;
    b) la defectarea sau funcţionarea nesigură a acestora.


    ART. 86
    (1) La începerea programului de lucru în cazul în care se constată violarea sigiliilor de la intrare sau din interior, nu se mai deschide încăperea/containerul în cauză, se instalează pază şi se anunţă şeful structurii de securitate, raportându-se imediat ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii care dispune constituirea unei comisii de cercetare la faţa locului, acesta întocmind un act de constatare în care propune măsurile ce se impun.
    (2) Comisia de cercetare este constituită din persoane care sunt autorizate să aibă acces la informaţiile clasificate cu care ar putea intra în contact pe timpul activităţii.

    ART. 87
    (1) La terminarea programului de lucru, deţinătorii de documente clasificate sunt obligaţi să le păstreze în containere, zona de securitate.
    (2) În timpul programului, încăperile în care se păstrează documente clasificate se încuie ori de câte ori personalul părăseşte încăperea, indiferent de motiv sau perioadă de timp.

    CAP. IV
    Protecţia documentelor clasificate
    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale privind gestionarea documentelor clasificate
    1. Redactarea şi evidenţa documentelor clasificate
    ART. 88
    (1) Materialele care se folosesc la redactarea documentelor clasificate sau a însemnărilor privind problemele de serviciu, respectiv caiete şi agende pentru însemnări clasificate, imprimate fără număr de serie, coli matriţă şi alte asemenea materiale, precum şi registrele, condicile şi borderourile se înregistrează în Registrul unic pentru evidenţa materialelor necesare desfăşurării activităţii cu documentele, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7, denumit în continuare Registrul unic.
    (2) Actele de gestiune, imprimatele înseriate şi alte documente sau materiale cuprinse în forme de evidenţă specifice nu se înregistrează în Registrul unic.
    (3) Materialele care se înregistrează în Registrul unic nu se mai iau în evidenţă în alte registre de evidenţă.

    ART. 89
        Registru unic se păstrează la Compartimentul Informaţii Clasificate/Structura de securitate.

    ART. 90
        La redactarea documentelor care conţin informaţii clasificate se vor respecta următoarele reguli:
    a) menţionarea, în antet, a unităţii emitente, a numărului şi datei înregistrării, a clasei sau nivelului de secretizare, a numărului de exemplare şi, după caz, a destinatarului;
    b) numerele de înregistrare se înscriu pe toate exemplarele documentului şi pe anexele acestora, fiind precedate de un zero (0) pentru documentele secrete, de două zerouri (00) pentru cele strict secrete, de trei zerouri (000) pentru cele strict secrete de importanţă deosebită şi de litera "S" pentru secrete de serviciu;
    c) la sfârşitul documentului se înscriu în clar, după caz, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii emitente, precum şi ale celui care îl întocmeşte, urmate de semnăturile acestora şi ştampila unităţii;
    d) înscrierea, pe fiecare pagină a documentului, a clasei sau nivelului de secretizare atribuit acestuia;
    e) pe fiecare pagină a documentelor ce conţin informaţii clasificate se înscriu numărul curent al paginii, urmat de numărul total al acestora;


    ART. 91
    (1) În situaţia în care documentul de bază este însoţit de anexe, la sfârşitul textului se indică, pentru fiecare anexă, numărul de înregistrare, numărul de file al acesteia şi clasa sau nivelul de secretizare.
    (2) Anexele se clasifică în funcţie de conţinutul lor şi nu de cel al documentelor pe care le însoţesc.
    (3) Adresa de însoţire a documentului nu va cuprinde informaţii detaliate referitoare la conţinutul documentelor anexate.
    (4) Documentele anexate se semnează, dacă este cazul, de persoanele care au semnat documentul de bază.
    (5) Aplicarea, pe documentele anexate, a ştampilei unităţii emitente este obligatorie.

    ART. 92
    (1) Când documentele ce conţin informaţii clasificate se semnează de o singură persoană, datele privind rangul, funcţia, numele şi prenumele acesteia se înscriu sub text, în centrul paginii.
    (2) Când semnează două sau mai multe persoane, rangul, funcţia, numele şi prenumele conducătorului unităţii se înscriu în partea stângă, iar ale celorlalţi semnatari în partea dreaptă, în ordinea rangurilor şi funcţiilor.

    ART. 93
        Când documentele care conţin informaţii clasificate se emit în comun de două sau mai multe unităţi, denumirile acestora se înscriu separat în antet, iar la sfârşit se semnează de către conducătorii unităţilor respective, de la stânga la dreapta, aplicându-se ştampilele corespunzătoare.

    ART. 94
        Informaţiile clasificate vor fi marcate, inscripţionate şi gestionate numai de către persoane care au autorizaţie sau certificat de securitate corespunzător nivelului de clasificare a acestora.

    ART. 95
    (1) Toate documentele, indiferent de formă, care conţin informaţii clasificate au înscrise, pe fiecare pagină, nivelul de secretizare.
    (2) Nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare, dactilografiere, tipărire sau olograf, astfel:
    a) în partea dreaptă sus şi jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul şi pe prima pagină a documentului;
    b) în partea de jos şi de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale documentului;
    c) sub legendă, titlu sau scara de reprezentare şi în exterior - pe verso - atunci când acestea sunt pliate, pe toate schemele, diagramele, hărţile, desenele şi alte asemenea documente.


    ART. 96
        Porţiunile clar identificabile din documentele clasificate complexe, cum sunt secţiunile, anexele, paragrafele, titlurile, care au niveluri diferite de secretizare sau care nu sunt clasificate, trebuie marcate corespunzător nivelului de clasificare şi secretizare.

    ART. 97
        Marcajul de clasificare va fi aplicat separat de celelalte marcaje, cu caractere şi/sau culori diferite.

    ART. 98
    (1) Toate documentele clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect vor avea înscrise menţiunile "Document în lucru" sau "Proiect" şi vor fi marcate potrivit clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor ce le conţin.
    (2) Gestionarea documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiu de proiect se face în aceleaşi condiţii ca şi a celor în formă definitivă.

    ART. 99
        Documentele sau materialele care conţin informaţii clasificate şi sunt destinate unei persoane strict determinate vor fi inscripţionate, sub destinatar, cu menţiunea "Personal".

    ART. 100
    (1) Fotografiile, filmele, microfilmele şi negativele lor, rolele, bobinele sau containerele de păstrare a acestora se marchează vizibil cu o etichetă care indică numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare.
    (2) Microfilmele trebuie să aibă afişat la cele două capete clasa sau nivelul de secretizare, iar la începutul rolei, lista elementelor de conţinut.

    ART. 101
    (1) Clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor înregistrate pe benzi audio se imprimă verbal, atât la începutul înregistrării, cât şi la sfârşitul acesteia.
    (2) Marcarea clasei sau a nivelului de secretizare pe benzi video trebuie să asigure afişarea pe ecran a clasei sau a nivelului de secretizare, în cazul în care nu se poate stabili cu exactitate clasa sau nivelul de secretizare, înainte de înregistrarea benzilor, marcajul se aplică prin inserarea unui segment de bandă la începutul şi la sfârşitul benzii video.
    (3) Benzile audio şi video care conţin informaţii clasificate păstrează clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit până în momentul:
    a) distrugerii printr-un procedeu autorizat;
    b) atribuirii unui nivel superior prin adăugarea unei înregistrări cu nivel superior de secretizare.


    ART. 102
        Proiecţiile de imagini trebuie să afişeze, la începutul şi sfârşitul acestora, numărul şi data înregistrării, precum şi clasa sau nivelul de secretizare.

    ART. 103
    (1) Rolele, bobinele sau containerele de păstrare a benzilor magnetice, inclusiv cele video, pe care au fost imprimate informaţii secrete de stat, vor avea înscris, la loc vizibil, clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit acestora, care va rămâne aplicat până la distrugerea sau demagnetizarea lor.
    (2) La efectuarea unei înregistrări pe bandă magnetică, atât la începutul, cât şi la sfârşitul fiecărui pasaj, se va menţiona clasa sau nivelul de secretizare.
    (3) În cazul detaşării de pe suportul fizic, fiecare capăt al benzii va fi marcat, la loc vizibil, cu clasa sau nivelul de secretizare.

    ART. 104
        În toate cazurile, ambalajele sau suporţii în care se păstrează documente sau materiale ce conţin informaţii clasificate vor avea inscripţionat clasa sau nivelul de secretizare, numărul şi data înregistrării în evidenţe şi li se va ataşa o listă cu denumirea acestora.

    ART. 105
    (1) Atunci când se utilizează documente clasificate ca surse pentru întocmirea unui alt document, marcajele documentelor sursă le vor determina pe cele ale documentului rezultat.
    (2) Pe documentul rezultat se vor preciza documentele sursă care au stat la baza întocmirii lui.

    ART. 106
        Numărul şi data iniţială a înregistrării documentului clasificat trebuie păstrate, chiar dacă i se aduc amendamente, până când documentul respectiv va face obiectul reevaluării clasei sau a nivelului de secretizare.

    ART. 107
    (1) Evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate se ţine în registre speciale, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 4, 5 şi 6 din Standardele naţionale.
    (2) Fiecare document sau material va fi inscripţionat cu numărul de înregistrare şi data când este înscris în registrele de evidenţă.
    (3) Numerele de înregistrare sunt precedate de numărul de zerouri corespunzător nivelului de secretizare atribuit sau de litera "S" pentru secrete de serviciu.

    ART. 108
    (1) Emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină evidenţa tuturor documentelor şi materialelor primite, expediate sau a celor întocmite de unitatea proprie, potrivit legii.
    (2) În registrele pentru evidenţa informaţiilor clasificate vor fi menţionate numele şi prenumele persoanei care a primit documentul, iar aceasta va semna de primire pe condica prevăzută în anexa nr. 8 din Standardele naţionale.

    ART. 109
    (1) Atribuirea numerelor de înregistrare în registrele pentru evidenţă se face consecutiv, pe parcursul unui an calendaristic.
    (2) Numerele de înregistrare se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate, precum şi pe documentele anexate.
    (3) Anual, documentele se clasează în dosare, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatoare arhivistice, potrivit legii.
    (4) Clasarea documentelor sau materialelor care conţin informaţii clasificate se face separat, în funcţie de suportul şi formatul acestora, cu folosirea mijloacelor de păstrare şi protejare adecvate.

    ART. 110
    (1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită vor fi compartimentate fizic şi înregistrate separat de celelalte informaţii.
    (2) Evidenţa documentelor strict secrete şi secrete se ţine în acelaşi registru de evidenţă.

    ART. 111
        Atribuirea aceluiaşi număr de înregistrare unor documente cu conţinut diferit este interzisă.

    ART. 112
        Registrele de evidenţă vor fi completate de persoane numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii care deţine autorizaţie sau certificat de securitate corespunzător.


    2. Multiplicarea documentelor clasificate
    ART. 113
    (1) Multiplicarea prin dactilografiere şi procesare la calculator a documentelor clasificate poate fi realizată numai de către persoane autorizate să aibă acces la astfel de informaţii.
    (2) Multiplicarea documentelor clasificate poate fi realizată de persoane autorizate, numite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, numai în încăperi special destinate.

    ART. 114
    (1) Documentelor care conţin informaţii clasificate rezultate în procesul de multiplicare li se atribuie numere din registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9 din Standardele naţionale.
    (2) Numerele se atribuie consecutiv, începând cu cifra 1, pe parcursul unui an calendaristic şi se înscriu obligatoriu pe toate exemplarele documentului.

    ART. 115
    (1) Evidenţierea operaţiunii de multiplicare se face prin marcare atât pe original, cât şi pe toate copiile rezultate.
    (2) Pe documentul original marcarea se aplică în partea dreaptă jos a ultimei pagini.
    (3) Pe copiile rezultate, marcarea se aplică pe prima pagină, sub numărul de înregistrare al documentului.
    (4) În cazul copierii succesive, la date diferite, a unui document clasificat, documentul original va fi marcat la fiecare operaţiune, ce va fi, de asemenea, înscrisă în registru.
    (5) Exemplarele rezultate în urma copierii documentului secret de stat se numerotează în ordine succesivă, chiar dacă operaţiunea se efectuează de mai multe ori şi la date diferite.

    ART. 116
    (1) Multiplicarea documentelor clasificate se face în baza aprobării ministrului educaţiei naţionale/conducătorul unităţii, cu avizul şefului structurii de securitate, ambele înscrise pe cererea pentru copiere sau pe adresa de însoţire în care se menţionează necesitatea multiplicării.
    (2) Extrasul dintr-un document care conţine informaţii clasificate se face în baza cererii pentru copiere, cu aprobarea conducătorului unităţii, iar documentul rezultat va avea menţionat sub numărul de exemplar cuvântul "Extras" şi numărul de înregistrare al documentului original.
    (4) Clasa sau nivelul de secretizare atribuit unui document original se aplică, în mod identic, reproducerilor sau traducerilor.

    ART. 117
    (1) Dacă emitentul doreşte să aibă control exclusiv asupra reproducerii, documentul va conţine o indicaţie vizibilă cu următorul conţinut: "Reproducerea acestui document, totală sau parţială, este interzisă".
    (2) Informaţiile clasificate înscrise pe documente cu regim restrictiv de reproducere care au menţiunea "Reproducerea interzisă" nu se multiplică.

    ART. 118
        În cazul copierii unui document care conţine informaţii clasificate se procedează astfel:
    a) se stabileşte numărul de exemplare în care va fi multiplicat;
    b) se completează şi se aprobă cererea pentru multiplicare, potrivit art. 69 alin. (1), după care aceasta se înregistrează în registrul de evidenţă - anexa nr. 4 sau anexa nr. 5, după caz;
    c) documentul original se predă operatorului pe bază de semnătură;
    d) după verificarea exemplarelor rezultate, beneficiarul semnează în registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, conform modelului din anexa nr. 9 din Standardele naţionale;
    e) repartiţia în vederea difuzării exemplarelor copiate se consemnează de către structura/funcţionarul de securitate pe spatele cererii pentru copiere;
    f) cererea pentru copiere împreună cu exemplarele copiate se predau pe bază de semnătură la Compartimentul Informaţii Clasificate/Structura de securitate în vederea difuzării sau expedierii.


    ART. 119
    (1) Când se dactilografiază, se procesează la calculator sau se copiază documente care conţin informaţii clasificate, în mai mult de două exemplare, pe spatele exemplarului original sau al cererii pentru copiere se înscriu destinatarii documentelor şi numărul exemplarelor.
    (2) Atunci când numărul destinatarilor este mare se întocmeşte un tabel de difuzare, care se înregistrează ca document anexat la original.
    (3) Numerotarea exemplarelor copiate se va face consecutiv pentru fiecare copie, indiferent de data executării, avându-se în vedere şi numărul de exemplare rezultat în urma dactilografierii sau procesării la calculator.

    ART. 120
        Documentele clasificate pot fi microfilmate sau stocate pe discuri optice ori pe suporţi magnetici în următoarele condiţii:
    a) procesul de microfilmare sau stocare să fie realizat cu aprobarea emitentului, de personal autorizat pentru clasa sau nivelul de secretizare a informaţiilor respective;
    b) microfilmelor, discurilor optice sau suporţilor magnetici de stocare să li se asigure aceeaşi protecţie ca a documentului original;
    c) toate microfilmele, discurile optice sau suporţii magnetici de stocare să fie înregistrate într-o evidenţă specifică şi supuse, ca şi documentele originale, verificării anuale.


    ART. 121
    (1) Difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face obligatoriu cu avizul structurii de securitate/funcţionarului de securitate.
    (2) Informaţiile clasificate pot fi redifuzate de către destinatarul iniţial la alţi destinatari, cu respectarea normelor din prezentele Norme.
    (3) Emitentul este obligat să indice clar toate restricţiile care trebuie respectate pentru difuzarea unei informaţii clasificate. Când se impun astfel de restricţii, destinatarii pot proceda la o redifuzare numai cu aprobarea scrisă a emitentului.

    ART. 122
        În cazul în care un document secret de stat este studiat de o persoană abilitată, pentru care s-a stabilit necesitatea de a accesa astfel de documente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, această activitate trebuie consemnată în fişa de consultare, conform modelului din anexa nr. 1 din Standardele naţionale.


    3. Arhivarea sau distrugerea documentelor clasificate
    ART. 123
    (1) Informaţiile clasificate ieşite din termenul de clasificare se arhivează sau se distrug.
    (2) Arhivarea sau distrugerea unui document clasificat se menţionează în registrul de evidenţă principal, prin consemnarea cotei arhivistice de regăsire sau, după caz, a numărului de înregistrare a procesului-verbal de distrugere.
    (3) Distrugerea informaţiilor clasificate înlocuite sau perimate se face numai cu avizul emitentului.
    (4) Distrugerea documentelor clasificate sau a ciornelor care conţin informaţii cu acest caracter se face astfel încât să nu mai poată fi reconstituite.

    ART. 124
    (1) Documentele de lucru, ciornele sau materialele acumulate sau create în procesul de elaborare a unui document, care conţin informaţii clasificate, de regulă, se distrug.
    (2) În cazul în care se păstrează, acestea vor fi datate, marcate cu clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt al informaţiilor conţinute, arhivate şi protejate corespunzător clasei sau nivelului de secretizare a documentului final.

    ART. 125
    (1) Informaţiile strict secrete de importanţă deosebită destinate distrugerii vor fi înapoiate unităţii emitente cu adresă de restituire.
    (2) Documentele clasificate care urmează să fie distruse vor fi trecute pe un proces-verbal de distrugere, care va fi semnat de şeful structurii de securitate şi de persoana care asistă la distrugere, autorizată să aibă acces la informaţii strict secrete de importanţă deosebită.

    ART. 126
    (1) Distrugerea informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de serviciu va fi evidenţiată într-un proces-verbal semnat de două persoane asistente autorizate să aibă acces la informaţii de acest nivel, avizat de structura/funcţionarul de securitate şi aprobat de conducătorul unităţii.
    (2) Procesele-verbale de distrugere şi documentele de evidenţă a informaţiilor strict secrete, secrete şi secrete de serviciu vor fi păstrate de compartimentul care a executat distrugerea, o perioadă de cel puţin trei ani, după care vor fi arhivate.

    ART. 127
    (1) Distrugerea ciornelor documentelor secrete de stat se realizează de către persoanele care le-au elaborat.
    (2) Procesul-verbal de distrugere a ciornelor se întocmeşte în situaţia în care acestea au fost înregistrate într-o formă de evidenţă.


    4. Transportul documentelor clasificate
    ART. 128
    (1) Documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă, pe teritoriul României, numai prin intermediul unităţii specializate a Serviciului Român de Informaţii, potrivit normelor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Documentele şi materialele care conţin informaţii clasificate se transportă în străinătate prin valiza diplomatică, de către curierii diplomatici selecţionaţi şi pregătiţi de Serviciul de Informaţii Externe.
    (3) Pregătirea pentru expediere a corespondenţei clasificate se face conform dispoziţiilor H.G. nr. 1.349/2002, cu modificările ulterioare.


    CAP. V
    Securitatea industrială
    ART. 129
        Securitatea industrială reprezintă un sistem de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate, în cadrul activităţilor contractuale cu operatori economici.

    ART. 130
    (1) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi stipulate în anexa de securitate a fiecărui contract clasificat, care presupune acces la informaţii clasificate.
    (2) Anexa de securitate prevăzută la alin. (1) va fi întocmită de partea contractantă deţinătoare de informaţii clasificate ce vor fi utilizate în derularea contractului clasificat.
    (3) Clauzele şi procedurile de protecţie vor fi supuse, periodic, inspecţiilor şi verificărilor de către autoritatea desemnată de securitate competentă.

    ART. 131
        Partea contractantă deţinătoare de informaţii clasificate ce vor fi utilizate în derularea unui contract este responsabilă pentru clasificarea şi definirea tuturor componentelor acestuia, în conformitate cu normele în vigoare, sens în care poate solicita sprijin de la ADS, conform competenţelor materiale stabilite prin lege.

    ART. 132
        La clasificarea contractelor se vor aplica următoarele reguli generale:
    a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul informaţiilor;
    b) clasificările se aplică numai acelor părţi ale contractului care trebuie protejate;
    c) când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de clasificare diferite, contractul va fi clasificat în funcţie de nivelul cel mai înalt al informaţiilor, iar măsurile de protecţie vor fi stabilite în mod corespunzător;
    d) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă de conducătorul persoanei juridice care a autorizat clasificarea iniţială.


    ART. 133
        În cazul în care apare necesitatea protejării informaţiilor dintr-un contract care, anterior, nu a fost necesar a fi clasificat, contractorul are obligaţia declanşării procedurilor de clasificare şi protejare conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 134
        În cazul în care contractantul cedează unui subcontractant realizarea unei părţi din contractul clasificat, se va asigura că acesta deţine autorizaţie sau certificat de securitate industrială şi este obligat să înştiinţeze contractorul, iar la încheierea subcontractului să prevadă clauze şi proceduri de protecţie în conformitate cu prevederile prezentelor standarde.

    ART. 135
    (1) În procesul de negociere a unui contract clasificat pot participa doar reprezentanţi autorizaţi ai obiectivelor industriale care deţin autorizaţie de securitate industrială eliberată de către ORNISS, care va ţine evidenţa acestora.
    (2) Autorizaţiile de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat în parte.
    (3) În cazul în care obiectivul industrial nu deţine autorizaţii de securitate industrială pentru participarea la negocierea acelui contract, este obligatorie iniţierea procedurii de autorizare.

    ART. 136
    (1) Invitaţiile la licitaţii sau prezentări de oferte, în cazul contractelor clasificate, trebuie să conţină o clauză prin care potenţialul ofertant este obligat să înapoieze documentele clasificate care i-au fost puse la dispoziţie, în cazul în care nu depune oferta până la data stabilită sau nu câştiga competiţia într-un termen precizat de organizator, care să nu depăşească 15 zile de la comunicarea rezultatului.
    (2) În situaţiile menţionate la alin. (1), ofertantul care a pierdut licitaţia are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care a avut acces.

    ART. 137
        Contractorul păstrează evidenţa tuturor participanţilor la întâlnirile de negociere, datele de identificare ale acestora şi angajamentele de confidenţialitate, organizaţiile pe care le reprezintă, tipul şi scopul întâlnirilor, precum şi informaţiile la care aceştia au avut acces.

    ART. 138
        Autorităţile desemnate de securitate vor verifica, potrivit competenţelor, dacă obiectivul industrial îndeplineşte următoarele cerinţele prevăzute de art. 211 din Standardele naţionale.

    ART. 139
        Este exclus dintr-o procedură de atribuire a unui contract clasificat orice ofertant/candidat care se află în una din următoarele situaţii:
    a) este în stare de faliment ori lichidare;
    b) nu şi-a îndeplinit obligaţiile financiare către stat sau alte persoane juridice sau fizice;
    c) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    d) nu a respectat clauzele contractuale într-un contract anterior;
    e) nu deţine şi nu prezintă documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeşte capacitatea tehnică, economico-financiară şi a sistemului de asigurare a calităţii.


    ART. 140
        Contractul clasificat va putea fi pus în executare numai în condiţiile în care:
    a) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;
    b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat;
    c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura de securitate şi a semnat fişa individuală de pregătire.


    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 141
    (1) În toate registrele şi formularele de evidenţă se lucrează cu pastă de culoare albastră, citeţ şi îngrijit iar corecturile se fac în aşa fel încât să se poată vedea scrisul iniţial.
    (2) Fiecare corectură se certifică, pe bază de semnătură, de către persoana care a efectuat-o, la coloana "Observaţii" a registrului/formularului, după caz.
    (3) Înscrisurile în registrele de evidenţă se fac în limba română.

    ART. 142
    (1) Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage răspunderea penală, civilă, contravenţională sau disciplinară, după caz.


                                         ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice