Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 10 noiembrie 2014  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018    Twitter Facebook
Cautare document

 NORMĂ din 10 noiembrie 2014 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 13 noiembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    1. În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1.1. programele de restructurare/reconversie reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care, prin realizarea lor, conduc la creşterea competitivităţii producătorilor de vin prin adaptarea producţiei la cererea pieţei;
    1.2. reconversia soiurilor constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cerinţele pieţei;
    1.2.1. reconversia soiurilor cu defrişare din motive sanitare sau fitosanitare constă în schimbarea soiurilor existente în cultură care au fost afectate de boli sanitare şi fitosanitare cu aceleaşi soiuri sau cu alte soiuri sau clone din aceste soiuri, în scopul adaptării producţiei la cererea pieţei;
    1.3. reamplasarea parcelelor constă în plantarea parcelelor viticole amplasate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente care oferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;
    1.4. modernizarea reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole;
    1.5. condiţiile nefavorabile reprezintă acele condiţii climatice şi pedologice care afectează plantaţiile de viţă-de-vie prin: inundaţii, apă freatică la suprafaţă, soluri cu grad de sărăturare ridicat sau compoziţie fizico-mecanică nefavorabilă, brumă, îngheţuri târzii de primăvară sau care se manifestă timpuriu toamna, alunecări de teren;
    1.6. ecocondiţionalitatea cuprinde Bunele condiţii agricole şi de mediu - GAEC şi Cerinţele legale în materie de gestionare - S.M.R. stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 (art. 4, 5 şi 6 şi anexele II şi III), cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
    1.7. neconformitatea reprezintă nerespectarea obligaţiilor prevăzute de bunele condiţii agricole şi de mediu, constatată în cursul unei perioade de 3 ani de la efectuarea primei plăţi în cadrul planului de restructurare/reconversie;
    1.8. amploarea unui caz de neconformitate este determinată de dimensiunea efectelor acesteia. Consecinţele pot afecta exploataţia respectivă sau pot avea un efect larg răspândit;
    1.9. gravitatea unui caz de neconformitate este determinată de intensitatea şi importanţa efectelor acesteia, ţinând seama de obiectivele cerinţei sau ale normei respective;
    1.10. caracterul persistent al cazului de neconformitate este determinat de durata neconformităţii şi de gradul de repetabilitate a acesteia.
    2. Măsuri eligibile
    2.1. Măsurile eligibile şi sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    2.2. Programele din cadrul restructurării/reconversiei plantaţiilor viticole sunt:
    a) reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile prevăzute în anexa nr. 2;
    b) reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavorabile pe alte amplasamente, care oferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;
    c) replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare, în conformitate cu anexa nr. 6;
    d) modernizarea formei de conducere, a sistemului pentru susţinere şi palisaj în plantaţiile viticole, prin:
    - proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;
    - modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă;
    - modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, dintre care minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerea lăstarilor.
    2.3. Termenul de executare a planului individual este de maximum:
    a) trei campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrişare în cadrul planului individual, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    b) două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    c) două campanii viticole pentru programul de reamplasare a parcelelor pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    d) două campanii viticole pentru programul de reconversie a soiurilor cu defrişare din motive sanitare sau fitosanitare, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    e) două campanii viticole pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea/instalarea sistemului de susţinere, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    f) două campanii viticole pentru programul de modernizare a formei de conducere prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    g) o campanie viticolă pentru programul de modernizare a sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin instalarea a trei rânduri de sârme, din care minimum două duble, în cazul formei de conducere Cordon bilateral (unilateral) pe semitulpină şi trei rânduri de sârme duble în cazul formei de conducere Guyot dublu pe semitulpină la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi conducerii lăstarilor, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual;
    h) două campanii viticole care urmează campaniei următoare celei în care se aprobă planul individual pentru solicitanţii de sprijin care solicită plata în avans, indiferent de programul de restructurare/reconversie, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct. 5.3, când termenul de executare a planurilor individuale se poate prelungi cu maximum o campanie viticolă, care urmează campaniei în care se aprobă planul individual; prelungirea termenului se poate aproba şi pentru planurile individuale aprobate şi aflate în derulare.
    2.4. Sprijinul financiar pentru programele de restructurare/reconversie se acordă în sume forfetare pentru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1, măsură eligibilă stabilită pe baza devizelor-cadru de cheltuieli întocmite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească, denumit în continuare I.C.-D.V.V. Valea Călugărească.
    2.5. Sprijinul financiar acordat pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul programelor de restructurare/reconversie nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor efective necesare pentru realizarea acestora.
    2.5.1. Solicitantul va demonstra cu documente justificative efectuarea costurilor.
    2.6. Lucrările de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie sunt prevăzute în anexa nr. 3.
    2.7. Programele prevăzute la pct. 2.2 nu se aplică pentru:
    a) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de producţie (cu vârsta de peste 40 de ani);
    b) parcelele viticole cu soiuri pentru struguri de masă;
    c) parcelele viticole cu hibrizi direct producători interzişi;
    d) parcelele viticole care au beneficiat de fonduri provenite din proiecte comunitare pentru înfiinţare, restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.3 lit. d);
    e) parcelele viticole care nu sunt înscrise în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V.
    3. Programul de restructurare/reconversie
    3.1. Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie prevăzut la pct. 2.2, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) suprafaţa minimă a planului individual să fie de 0,50 ha;
    b) suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin la restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    c) suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;
    d) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie în conformitate cu anexa nr. 2;
    e) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii viticole;
    f) la realizarea programelor de restructurare/reconversie este interzisă utilizarea de materiale recuperate, precum spalieri, tutori sau sârmă;
    g) suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal conform legislaţiei în vigoare este de 5 ha/plan individual/persoană/campanie viticolă;
    h) suprafaţa maximă a planului individual pentru persoanele fizice înregistrate fiscal conform legislaţiei fiscale în vigoare, precum şi pentru persoanele juridice este de 150 ha/plan individual/persoană/campanie viticolă.
    3.2. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează în baza unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli aferent, întocmite în acest sens de către o persoană fizică/juridică autorizată. Proiectele tehnice se vizează de staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie zonală. Proiectul tehnic trebuie să conţină elemente de fundamentare a investiţiei (identificarea beneficiarului, necesitatea şi oportunitatea investiţiei, amplasamentul investiţiei, parametrii tehnici ai plantaţiilor viticole, harta cadastrală), memoriu tehnic şi justificativ (organizarea terenului, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei, condiţiile fizico-geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate prin proiect.
    3.2.1. Toate programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi a vinurilor cu indicaţie geografică (I.G.).
    3.3. Devizele din cadrul proiectelor de înfiinţare a plantaţiilor vor cuprinde în totalitate lucrările ce urmează a fi realizate de beneficiari în concordanţă cu devizele-cadru elaborate de I..C.-D.V.V. Valea Călugărească.

    CAP. II
    Planurile individuale

    4. Cuprinsul planului individual
    4.1. În vederea aprobării planului individual, solicitantul depune pentru verificarea conformităţii următoarele documente:
    a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea administrativă (judeţ, oraş, comună, sat, localitate componentă), identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole (suprafaţă, parcele, soiuri, numărul de butuci, producţii medii la hectar, forma de conducere, sistem de susţinere) şi prezentarea motivelor care justifică necesitatea aplicării programelor de restructurare/reconversie;
    b) copie conformă cu originalul a fişei parcelei viticole supuse programelor de restructurare/reconversie, conform R.P.V., după caz;
    c) copie conformă cu originalul a situaţiei centralizatoare a caracteristicilor parcelelor supuse programelor de restructurare/reconversie, conform modelului prezentat la lit. F din anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012, acolo unde este cazul;
    d) copie conformă cu originalul a certificatului de acordare a drepturilor de plantare/replantare a viţei-de-vie emis pe numele solicitantului şi/sau declaraţie pe propria răspundere a proprietarului dreptului individual de replantare prin care acesta îşi dă acordul ca solicitantul măsurii de restructurare/reconversie să folosească dreptul său în planul individual depus spre aprobare, declaraţie însoţită de copia conformă cu originalul a certificatului de acordare a dreptului individual de replantare a viţei-de-vie emis pe numele proprietarului;
    e) adeverinţă în original privind numărul unic de identificare a solicitantului din Registrul fermierilor;
    f) copii conforme cu originalul ale planşelor în format A3 de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., care conţin datele de identificare spaţială a fiecărui bloc fizic în care sunt cuprinse suprafeţele de teren pe care urmează să se acorde sprijin financiar prin programele de restructurare/reconversie, precum şi schiţa orientativă a poziţionării acestora în cadrul blocurilor fizice;
    g) copie conformă cu originalul a planului cadastral sau schiţă cu amplasarea parcelelor iniţiale şi finale, după caz;
    h) copie conformă cu originalul de pe actele care atestă dreptul de proprietate şi/sau de exploatare asupra parcelelor care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie, în care să fie menţionate datele cadastrale (număr tarla, număr parcelă cadastrală, suprafaţă parcelă cadastrală);
    i) acordul scris al proprietarului suprafeţelor de teren pentru care se solicită realizarea de măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie sau să rezulte acest acord din actele care atestă dreptul de exploatare;
    j) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte faptul că parcelele viticole supuse restructurării/ reconversiei, precum şi suprafeţele agricole pe care urmează să fie amplasate plantaţii viticole nu fac obiectul vreunui litigiu;
    k) situaţie cu prezentarea măsurilor eligibile de efectuat în cadrul planului individual;
    l) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare măsură eligibilă şi pe fiecare campanie viticolă;
    m) copie conformă cu originalul de pe declaraţia de defrişare a plantaţiei viticole, în cazul defrişării conform planului individual.
    n) pentru programul de reamplasare a parcelelor viticole conform pct. 2.2 lit. b se depune copie conformă cu originalul a studiului comparativ al condiţiilor pedo-ecoclimatice între vechiul amplasament şi noua locaţie, întocmit de persoane fizice/juridice autorizate;
    o) declaraţie de recoltă şi/sau declaraţie de producţie a exploataţiei viticole, care cuprinde şi parcelele supuse programului de restructurare/reconversie, după caz;
    p) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate măsurile prevăzute în planul depus;
    q) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că parcelele supuse programelor de restructurare/ reconversie nu au beneficiat de sprijin financiar comunitar pentru înfiinţare şi/sau modernizare în ultimii 10 ani, cu excepţia programelor prevăzute la art. 2.2 lit. c);
    r) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, potrivit căreia în parcelele viticole rezultate în urma programelor de restructurare/reconversie vor fi respectate condiţiile de bune practici agricole şi de mediu;
    s) certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale emise de direcţiile generale ale finanţelor publice şi de primăriile de pe raza cărora îşi au sediul social persoanele fizice/juridice;
    ş) adeverinţă emisă de către o formă asociativă din filiera vitivinicolă legal constituită, din care să rezulte faptul că beneficiarul este membru al unui/unei:
    - grup de producători, constituit conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005/grup de producători în sectorul vitivinicol, constituit conform legislaţiei în vigoare;
    - societăţi cooperative agricole, constituită conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
    - cooperative agricole, constituită conform Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    - organizaţii interprofesionale pentru produsele agroalimentare (O.I.P.A.), pe filiera vitivinicolă;
    - asociaţii de producători legal constituite pe filiera vitivinicolă.
    4.1.1. Conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul planului individual se asigură şi se certifică sub semnătură şi stampilă de către un membru al comisiei prevăzute la pct. 4.5.
    4.2. Sunt acceptate formele de exploatare a terenului prezentate la pct. 4.1 lit. h), a căror perioadă de valabilitate este de minimum 10 ani de la finalizarea planului individual.
    4.3. Pentru campania 2014/2015, planurile individuale se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bucureşti, în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, iar dosarul complet al cererile de finanţare la A.P.I.A. se depune până la 27 februarie 2015.
    4.4. Pentru campaniile 2015/2018, planurile individuale se depun la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până la 30 iunie a fiecărui an din perioada de programare, iar cererile de finanţare la A.P.I.A., până la 1 septembrie a fiecărui an din perioada de programare.
    4.5. În vederea pronunţării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual se constituie prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti o comisie.
    4.6. Comisia va fi constituită la nivelul fiecărei D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi va avea următoarea componenţă:
    a) inspectorul tehnic vitivinicol din judeţ;
    b) inspectorul teritorial al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, denumit în continuare O.N.V.P.V.;
    c) reprezentantul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, desemnat pentru gestionarea R.P.V.
    4.6.1. O.N.V.P.V. va nominaliza persoana prevăzută la pct. 4.6 lit. b) pentru fiecare judeţ la solicitarea scrisă a D.A.J. şi a municipiului Bucureşti şi o va comunica acestora, în vederea stabilirii componenţei comisiei de aprobare a planului individual.
    4.7. Efectuarea controlului în teren al suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6 şi se va finaliza prin încheierea unui proces-verbal din care să rezulte că suprafeţele respective îndeplinesc cerinţele pentru restructurare/reconversie şi corespund documentelor cuprinse în planul individual.
    4.8. În cazul în care comisia constată că documentaţia depusă privind planul individual de restructurare/reconversie este incompletă, notifică în scris solicitantului, care poate depune documentele solicitate în termen de 10 zile lucrătoare.
    4.9. Nedepunerea în termen a documentaţiei solicitate conduce la respingerea planului individual.
    4.10. Comisia comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea planurilor, dar nu mai târziu de 23 ianuarie 2015 pentru campania 2014/2015 şi nu mai târziu de 15 august pentru campaniile următoare, hotărârea prevăzută la pct. 4.5.
    4.11. În urma verificării conformităţii planului individual şi a efectuării controlului în teren de către comisia numită prin decizie a directorului executiv al D.A.J. şi a municipiului Bucureşti se procedează la pronunţarea unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual.
    4.12. Comisiile vor acorda prioritate planurilor individuale depuse de tineri fermieri până la vârsta de 40 de ani la data depunerii planului, fermieri care plantează numai soiuri în areale cu D.O.C. şi I.G., fermieri care fac parte din structuri asociative legal constituite.
    4.13. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror planuri individuale au fost respinse pot depune contestaţii în termen de 7 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii planului individual la sediul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti.
    4.14. Pentru soluţionarea contestaţiilor se constituie la nivelul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti comisii de contestaţie stabilite prin decizie a directorului executiv, formate din 3 reprezentanţi, alţii decât cei menţionaţi la pct. 4.6. Comisia de contestaţii soluţionează contestaţiile în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei, motivând în scris hotărârea sa.
    4.15. Pentru campania 2014/2015, în vederea întocmirii planului naţional, situaţia centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obţinerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, până la data de 30 ianuarie 2015.
    4.16. Pentru campaniile 2015/2018, în vederea întocmirii planului naţional, situaţia centralizată a planurilor individuale depuse în vederea obţinerii aprobării de către comisia prevăzută la pct. 4.6 va fi transmisă M.A.D.R. de către D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până la data de 15 octombrie a fiecărui an din perioada de programare.
    4.17. D.A.J. şi a municipiului Bucureşti transmit în termen de 7 zile lucrătoare de la aprobare, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., planurile individuale cu aprobarea prevăzută la pct. 4.5, numerotate, ştampilate şi însoţite de un opis al conţinutului în vederea instrumentării ulterioare a plăţilor; o copie a acestora va fi arhivată la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti, iar altă copie a acestora va fi transmisă O.N.V.P.V. în vederea efectuării verificării administrative.
    4.18. În cazul în care solicitantul nu realizează programele de restructurare/reconversie prevăzute în planul individual sau renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la A.P.I.A., respectiv la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti.

    CAP. III
    Modificarea planului individual aprobat

    5. Condiţii
    5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu excepţia suprafeţelor totale, se poate face din motive obiective, de cel mult două ori pe campanie viticolă, justificându-se în scris modificarea acestuia, cu condiţia încadrării în termenele prevăzute la pct. 2.3.
    5.2. Modificarea graficului de execuţie în cadrul termenelor prevăzute la pct. 2.3 nu constituie modificare a planului individual aprobat şi, drept urmare, nu necesită aprobare de la comisia care aprobă planul.
    5.3. Prin derogare de la prevederile pct. 5.1, se acceptă inclusiv modificarea suprafeţelor totale cuprinse în planul individual aprobat, dacă intervine una dintre următoarele situaţii:
    a) suprafeţele respective au fost afectate de calamităţi naturale recunoscute de autorităţile competente în cauză;
    b) suprafeţele respective au făcut obiectul unor exproprieri de utilitate publică;
    c) operaţiunile planificate nu pot fi realizate deoarece materialul săditor prezintă probleme sanitare certificate de un organism recunoscut.
    5.4. În cazul aplicării prevederilor pct. 5.1 şi 5.3, solicitantul trebuie să depună la comisia prevăzută la pct. 4.6 o cerere însoţită de un memoriu justificativ, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la apariţia oricărei situaţii care impune modificarea planului. După obţinerea aprobării, aceasta se depune la centrul judeţean A.P.I.A. şi se transmite în copie conformă cu originalul către O.N.V.P.V. în vederea finalizării verificării administrative.
    5.5. Aprobarea/Respingerea modificărilor solicitate se face de către comisia prevăzută la pct. 4.6, în termen de 7 zile lucrătoare de la depunerea documentelor justificative. Aprobarea/Respingerea se transmite la centrele judeţene şi/sau al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., în termen de 7 zile lucrătoare de la data aprobării.

    CAP. IV
    Recepţia măsurilor eligibile

    6.1. Recepţia cantitativă şi calitativă a măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie se realizează de către A.P.I.A. prin structura cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului propriu.
    6.2. Deplasarea inspectorului A.P.I.A. la solicitant în vederea recepţiei finale a măsurilor eligibile realizate în cursul unei campanii viticole din cadrul programului prevăzut în planul individual se face în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a declaraţiei de finalizare a măsurii.
    6.3. Recepţia măsurilor eligibile din cadrul planurilor individuale se va face atât cantitativ, cât şi calitativ pentru fiecare lucrare de execuţie din cadrul planului individual aprobat. Beneficiarul programelor de restructurare/reconversie notifică organismului de control abilitat pentru efectuarea recepţiei cantitative şi calitative cu minimum 48 de ore înainte de începerea executării fiecărei lucrări prevăzute în anexa nr. 3.
    6.4. Solicitantul de sprijin prezintă A.P.I.A. sau organismului abilitat pentru efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a măsurilor prevăzute în planul individual declaraţia de finalizare a măsurilor eligibile sau, în cazul solicitării de avans, declaraţia de începere a executării măsurii.
    6.5. Determinarea suprafeţelor parcelelor viticole care fac obiectul programelor de restructurare/reconversie se realizează prin măsurare cu aparatul GPS respectând prevederile art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare. Verificarea densităţii butaşilor de viţă-de-vie plantaţi se face prin determinări pe fiecare parcelă viticolă, prin împărţirea suprafeţei unui hectar, exprimată în m2, la spaţiul de nutriţie al fiecărei plante, care se calculează prin înmulţirea distanţei dintre rânduri cu distanţa dintre plante pe rând.
    6.6. Procesul-verbal de recepţie a măsurii de "proiectare, pregătire teren plantare şi instalare tutori", din cadrul programului de restructurare şi/sau reconversie, întocmit de organismul de control abilitat, va fi însoţit şi de rezultatul măsurătorilor cu aparatul GPS în vederea înscrierii parcelelor viticole în R.P.V.
    6.7. În vederea efectuării recepţiei cantitative şi calitative, executarea lucrărilor de fertilizat se probează cu rezultatul cartării agrochimice ca urmare a fertilizării, comparativ cu valorile cartării agrochimice iniţiale.
    6.8. Categoria materialului biologic folosit la plantare se probează prin copii conforme cu originalul ale certificatelor de valoare biologică.
    6.9. Sistemul de susţinere (spalieri şi sârmă) folosit la plantare se probează prin copii ale certificatelor de conformitate/calitate a acestuia.

    CAP. V
    Acordarea sprijinului financiar din fonduri din partea Uniunii Europene

    7.1. Pentru măsurile eligibile în cadrul planului individual aprobat de restructurare/reconversie se acordă un sprijin financiar în sumă forfetară, care provine din fondurile europene de garantare agricolă - F.E.G.A., în conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi cu prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.2. Pentru aprobarea sprijinului financiar prevăzut în cursul exerciţiului financiar F.E.G.A., fiecare solicitant trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) planul individual de restructurare/reconversie să aibă aprobarea prevăzută la pct. 4.5;
    b) să depună până la data de 16 februarie 2015 pentru campania 2014/2015 şi până la 1 septembrie pentru celelalte campanii, la centrele judeţene A.P.I.A., următoarele documente:
    - cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/ reconversie;
    - document de identitate financiară;
    - copie conformă cu originalul a certificatului de înregistrare la registrul comerţului;
    - copie conformă cu originalul a statutului, pentru persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale;
    - copie de pe actul de identitate, pentru persoane fizice;
    - după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de identitate;
    c) să constituie o garanţie de bună execuţie în cuantum de 500 euro/ha sub formă de:
    (i) depozit în numerar;
    (ii) scrisoare de garanţie bancară.
    Garanţia de bună execuţie se va constitui pentru o perioadă egală cu perioada de realizare a măsurilor care compun planul individual, la care se adaugă 90 de zile în favoarea A.P.I.A., în termenul prevăzut la pct. 7.7. Pentru beneficiarii care solicită avans conform pct. 7.5 nu se constituie garanţia de bună execuţie;
    d) să depună la centrele judeţene A.P.I.A. următoarele documente:
    - declaraţie de finalizare a măsurii sau declaraţie de începere a măsurii, în cazul solicitării de avans;
    - declaraţie de finalizare a unei părţi din măsură, în cazul solicitării de plată parţială;
    - proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a măsurii ori proces-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă a unei părţi din măsură (în cazul solicitării de plată parţială) sau proces-verbal de constatare a începerii măsurii pentru solicitarea de avans;
    - documente justificative, inclusiv cele menţionate la pct. 6.6, 6.7, 6.8 şi 6.9, după caz.
    7.3. Beneficiarii care se încadrează în prevederile pct. 5.3 lit. a) şi c), în cazul cărora modificarea planurilor individuale nu a presupus diminuarea suprafeţei, pot solicita plăţi parţiale aferente măsurilor cuprinse în planul individual realizate în totalitate pe suprafeţele care fac obiectul solicitării de plată parţială.
    7.4. La solicitarea beneficiarilor prevăzuţi la pct. 7.3, A.P.I.A. efectuează plăţi parţiale, pentru suprafeţele pe care măsurile au fost realizate efectiv, după realizarea recepţiei cantitative şi calitative.
    7.5. Prevederile pct. 7.3 şi 7.4 se aplică şi beneficiarilor care au solicitat plata în avans, cu condiţia ca sumele acordate în avans şi nedecontate să fie acoperite de o garanţie financiară conform pct. 7.14 lit. c), constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat.
    7.6. Cererea/Formularul-tip privind sprijinul pentru restructurare/reconversie se întocmeşte pentru fiecare măsură eligibilă din cadrul planurilor individuale aprobate în cadrul aceleiaşi campanii viticole şi se distribuie gratuit solicitanţilor prin centrele judeţene şi centrele locale ale A.P.I.A. sau al municipiului Bucureşti.
    7.7. Centrele judeţene A.P.I.A. vor anunţa solicitantul în termen de 15 zile lucrătoare dacă cererea/cererile de ajutor însoţită/însoţite de documentele prevăzute la pct. 7.2 lit. b) a/au fost acceptată/acceptate sau, în cazul în care documentaţia este incompletă, vor anunţa solicitantul în vederea completării dosarului.
    7.8. Cererile pentru acordarea sprijinului financiar pentru restructurare şi reconversie depuse la A.P.I.A. se instrumentează în ordinea numerelor de înregistrare obţinute la depunerea la A.P.I.A. central şi se transmit spre plată în ordinea obţinerii validării de la serviciul tehnic de la A.P.I.A. central.
    7.9. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata către solicitanţi.
    7.10. Dacă în cadrul verificării se constată că suprafaţa cuprinsă în măsura de sprijin nu este executată în întregime, dar este executată în termen cel puţin 50% din totalul suprafeţei respective, sprijinul este virat după reţinerea garanţiei de bună execuţie prevăzută la pct. 7.2 lit. c) proporţional cu suprafaţa nerealizată.
    7.11. Nerealizarea cu până la 5% a suprafeţei din măsura de sprijin nu conduce la penalizarea solicitantului, plătindu-se suprafaţa efectiv realizată.
    7.12. Dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 50% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, fără a beneficia de avans, A.P.I.A. nu va plăti sprijinul solicitat şi se va executa garanţia de bună execuţie constituită de beneficiar în favoarea A.P.I.A. conform prevederilor de la pct. 7.2.
    7.13. În situaţia efectuării de plăţi parţiale potrivit pct. 7.4, prevederile pct. 7.10, 7.11 şi 7.12 se aplică suprafeţelor rezultate la finalizarea planului individual.
    7.14. Plata sprijinului financiar către solicitant se poate face şi în avans, în condiţiile în care:
    a) se solicită în cerere, în baza planului aprobat, înainte de executarea măsurii;
    b) măsura este eligibilă şi execuţia acesteia să fi început deja, fiind consemnată în declaraţia de începere a executării măsurii şi în procesul-verbal de constatare a începerii executării măsurii;
    c) solicitantul a constituit o garanţie constând într-o sumă egală cu 120% din avansul financiar solicitat pentru fiecare măsură din cadrul programului de reconversie/restructurare, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    7.15. În conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, o garanţie poate fi constituită sub formă de:
    a) depozit în numerar;
    b) scrisoare de garanţie bancară.
    Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de desfăşurare a măsurii/măsurilor, la care se adaugă 90 de zile şi se depune odată cu declaraţia de începere a măsurii.
    7.16. Pentru acordarea sprijinului în avans, cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la pct. 7.2.
    7.17. A.P.I.A. va solicita M.A.D.R. alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea prevăzută la pct. 7.8.
    7.18. M.A.D.R. va alimenta conturile A.P.I.A. în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitarea prevăzută la pct. 7.17.
    7.19. În termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, A.P.I.A. va efectua plata în avans către solicitanţi.
    7.20. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului înainte de a se aproba cererea, A.P.I.A. va elibera 95% din suma constituită ca garanţie, în conformitate cu pct. 7.2 lit. c).
    7.21. În cazul în care solicitantul renunţă la cererea sa cu privire la plata avansului după aprobarea cererii, A.P.I.A. va elibera 90% din suma constituită drept garanţie, conform pct. 7.2 lit. c), numai după ce solicitantul va rambursa avansul, în cazul în care i-a fost deja virat.
    7.22. Dacă se constată că solicitantul a realizat mai puţin de 80% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, a cărei plată a solicitat-o în avans, A.P.I.A. va reţine garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c).
    7.23. Dacă se constată că solicitantul a realizat cel puţin 80% din suprafaţa menţionată în cererea de sprijin, a cărei plată a primit-o în avans, A.P.I.A. va elibera garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c) numai după ce va reţine suma care constituie contravaloarea măsurilor nerealizate din cadrul planului individual.
    7.24. În situaţia efectuării de plăţi parţiale, prevederile pct. 7.22 şi 7.23 se aplică suprafeţelor rezultate la finalizarea planului individual.
    7.25. În cazul acordării avansului, garanţia prevăzută la pct. 7.2 lit. c) se eliberează de către A.P.I.A., la cererea beneficiarului de avans, numai pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie finală cantitativă şi calitativă, în termen de 10 zile lucrătoare. Nerealizarea cu până la 5% a suprafeţei din măsura de sprijin pentru care s-a solicitat avansul nu conduce la penalizarea solicitantului.
    7.26. În cazul efectuării plăţilor parţiale, A.P.I.A. va elibera valoarea garanţiei constituite în conformitate cu pct. 7.14 lit. c), proporţional cu suprafeţele pe care au fost decontate plăţile în avans, prin efectuarea recepţiei calitative şi cantitative.
    7.27. Plata sprijinului comunitar aferent fiecărei campanii viticole se face în lei, la cursul de schimb stabilit în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 1 august care precede exerciţiul financiar pentru care sunt stabilite alocaţiile financiare, publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.28. Plata fiecărei măsuri eligibile se face în cadrul exerciţiului financiar în care a fost finalizată, pe baza declaraţiei de finalizare a măsurii şi a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă întocmit în urma verificărilor pe teren.
    7.29. Planurile individuale ale căror măsuri din cadrul programelor de restructurare/reconversie au fost finalizate, dar pentru care fondurile alocate României s-au epuizat vor fi plătite cu prioritate în următorul exerciţiu financiar, în ordinea depunerii documentelor prevăzute la pct. 7.2 lit. d).
    7.30. A.P.I.A. întocmeşte situaţia centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi o transmite M.A.D.R.
    7.31. M.A.D.R. solicită Ministerului Finanţelor Publice deschiderea creditelor bugetare în baza situaţiei centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole derulate cu sprijin comunitar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    7.32. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, M.A.D.R. alimentează contul A.P.I.A., în termen de 10 zile lucrătoare, în vederea virării sumelor necesare acordării sprijinului financiar în conturile beneficiarilor.

    CAP. VI
    Controlul planurilor individuale finanţate

    8.1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul M.A.D.R., denumită în continuare I.S.C.T.V., în calitate de organism delegat al A.P.I.A., verifică respectarea tehnologiei aplicate plantaţiilor de către solicitanţii de restructurare/reconversie în baza Acordului de delegare de competenţe pentru activitatea de verificare a modului de respectare a tehnologiei de cultivare a viţei-de-vie, ulterior recepţiilor finale ale măsurilor de sprijin, în plantaţiile viticole înfiinţate prin restructurare/reconversie.
    8.2. A.P.I.A., împreună cu I.S.C.T.V., va organiza instruiri cu personalul din cadrul centrelor judeţene A.P.I.A. şi al D.A.J. şi al municipiului Bucureşti, implicate în derularea măsurii de restructurare/reconversie.
    8.3. O.N.V.P.V. efectuează verificarea administrativă a parcelelor viticole supuse programelor de restructurare/conversie, în conformitate cu Acordul de delegare încheiat cu A.P.I.A.
    8.4. La avizarea anexei nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012 de către inspectorul O.N.V.P.V., solicitantul va prezenta o copie a următoarele documente, după caz:
    - declaraţia de defrişare a parcelelor viticole;
    - procesul-verbal de măsurătoare cu GPS emis de A.P.I.A. înainte de defrişare;
    - anexa nr. 1 la Normele privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor de plantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 166/2012;
    - procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a măsurilor de restructurare/reconversie a parcelelor viticole;
    - procesul-verbal de măsurătoare cu GPS emis de A.P.I.A. după plantare.
    8.5. Nerespectarea ecocondiţionalităţii de către beneficiarii de sprijin va duce la sancţionarea acestora de către reprezentanţii A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------


                     Măsurile eligibile şi sumele forfetare
               aferente programelor de restructurare/reconversie
                                                                            Anexa nr. 1A


    Cuantum/ha
    Persoane fizice
 ┌──────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐
 │ Programul │Titlul de drept │ Măsuri eligibile │ Material │ Sprijin financiar/ha - │
 │ │de plantare │ │ săditor │ Suma forfetară │
 │ │ │ │ ├──────────┬──────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │> 4000 │3500 - │3000 - │
 │ │ │ │ │plante/ha │4000 │3500 │
 │ │ │ │ │ │plante/ha │plante/ha │
 │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ euro/ha │ euro/ha │ euro/ha │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Reconversia │Drept de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 6900 │ 6450 │ 6000 │
 │soiurilor │plantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │provenind de pe │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │o rezervă - DPR0│ │Viţe altoite │ 6250 │ 5850 │ 5450 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5050 │ 5050 │ 5050 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 6900 │ 6450 │ 6000 │
 │ │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │individuală - │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │DRI │ │Viţe altoite │ 6250 │ 5850 │ 5450 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5050 │ 5050 │ 5050 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 7380 │ 6920 │ 6460 │
 │ │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │rezultate în │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │urma defrişării │ │Viţe altoite │ 6720 │ 6340 │ 5960 │
 │ │în cadrul │ │standard │ │ │ │
 │ │planului ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │individual - DRD│Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5050 │ 5050 │ 5050 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Reamplasarea │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 6900 │ 6450 │ 6000 │
 │parcelelor │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │individuală - │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │DRI │ │Viţe altoite │ 6250 │ 5850 │ 5450 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5050 │ 5050 │ 5050 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, defrişare, pregătire │Viţe altoite │ 7380 │ 6920 │ 6460 │
 │ │replantare │teren, plantare şi instalare tutori │certificate │ │ │ │
 │ │rezultate în │ -1- ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │urma defrişării │ │Viţe altoite │ 6720 │ 6340 │ 5960 │
 │ │în cadrul │ │standard │ │ │ │
 │ │planului ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │individual - DRD│Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5050 │ 5050 │ 5050 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Modernizare │ x │Proiectare, instalare/înlocuire │ x │ 5350 │ 5350 │ 5350 │
 │ │ │sistem de susţinere pentru conducere │ │ │ │ │
 │ │ │şi palisaj │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ x │Modernizarea formei de conducere a │ x │ 2465 │ 2465 │ 2465 │
 │ │ │viţei-de-vie prin trecerea de la │ │ │ │ │
 │ │ │cultura joasă la cultura semiînaltă │ │ │ │ │
 │ │ │şi înaltă │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ x │Modernizarea sistemului de susţinere │ x │ 1890 │ 1890 │ 1890 │
 │ │ │prin înlocuirea sârmelor prin │ │ │ │ │
 │ │ │instalarea a 3 rânduri de sârme din │ │ │ │ │
 │ │ │care minimum două duble, la sistemul │ │ │ │ │
 │ │ │pentru conducere şi palisaj în │ │ │ │ │
 │ │ │vederea susţinerii butucilor şi │ │ │ │ │
 │ │ │conducerii lăstarilor │ │ │ │ │
 └──────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


                                                                            Anexa nr. 1B


    Cuantum/ha
    Persoane fizice
 ┌──────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────┐
 │ Programul │Titlul de drept │ Măsuri eligibile │ Material │ Sprijin financiar/ha - │
 │ │de plantare │ │ săditor │ Suma forfetară │
 │ │ │ │ ├──────────┬──────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │> 4000 │3500 - │3000 - │
 │ │ │ │ │plante/ha │4000 │3500 │
 │ │ │ │ │ │plante/ha │plante/ha │
 │ │ │ │ ├──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ euro/ha │ euro/ha │ euro/ha │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Reconversia │Drept de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 7200 │ 6730 │ 6260 │
 │soiurilor │plantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │provenind de pe │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │o rezervă - DPR │ │Viţe altoite │ 6530 │ 6135 │ 5740 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5410 │ 5410 │ 5410 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 7200 │ 6730 │ 6260 │
 │ │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │individuală - │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │DRI │ │Viţe altoite │ 6530 │ 6135 │ 5740 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5410 │ 5410 │ 5410 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 8170 │ 7670 │ 7170 │
 │ │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │rezultate în │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │urma defrişării │ │Viţe altoite │ 7490 │ 7060 │ 6630 │
 │ │în cadrul │ │standard │ │ │ │
 │ │planului ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │individual - DRD│Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5410 │ 5410 │ 5410 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Reamplasarea │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 7200 │ 6730 │ 6260 │
 │parcelelor │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │individuală -DRI│ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │Viţe altoite │ 6530 │ 6135 │ 5740 │
 │ │ │ │standard │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5410 │ 5410 │ 5410 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │Drepturi de │Proiectare, pregătire teren, plantare│Viţe altoite │ 8170 │ 7670 │ 7170 │
 │ │replantare │şi instalare tutori -1- │certificate │ │ │ │
 │ │rezultate în │ ├──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │urma defrişării │ │Viţe altoite │ 7490 │ 7060 │ 6630 │
 │ │în cadrul │ │standard │ │ │ │
 │ │planului ├─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │individual - DRD│Instalare sistem de susţinere pentru │ x │ 5410 │ 5410 │ 5410 │
 │ │ │conducere şi palisaj -2- │ │ │ │ │
 ├──────────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │Modernizare │ x │Proiectare, instalare/înlocuire │ x │ 5700 │ 5700 │ 5700 │
 │ │ │sistem de susţinere pentru conducere │ │ │ │ │
 │ │ │şi palisaj │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ x │Modernizarea formei de conducere a │ x │ 2640 │ 2640 │ 2640 │
 │ │ │viţei-de-vie prin trecerea de la │ │ │ │ │
 │ │ │cultura joasă la cultura semiînaltă │ │ │ │ │
 │ │ │şi înaltă │ │ │ │ │
 │ ├────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ x │Modernizarea sistemului de susţinere │ x │ 2020 │ 2020 │ 2020 │
 │ │ │prin înlocuirea sârmelor prin │ │ │ │ │
 │ │ │instalarea a 3 rânduri de sârme din │ │ │ │ │
 │ │ │care minimum două duble, la sistemul │ │ │ │ │
 │ │ │pentru conducere şi palisaj în │ │ │ │ │
 │ │ │vederea susţinerii butucilor şi │ │ │ │ │
 │ │ │conducerii lăstarilor │ │ │ │ │
 └──────────────┴────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                                     LISTA
               soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru
              realizarea programelor de restructurare/reconversie


 ┌────┬────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
 │Nr. │Regiunea viticolă │ Soiuri albe │ Soiuri roşii │ Soiuri aromate │
 │crt.│ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 1 │Podişul │Chardonnay, Fetească albă, │Pinot noir, Cabernet │Muscat Ottonel │
 │ │Transilvaniei │Fetească regală, Riesling de │Sauvignon, Fetească │ │
 │ │ │Rhin, Riesling italian, │neagră, Syrah, Merlot │ │
 │ │ │Sauvignon, Traminer roz, Pinot │ │ │
 │ │ │gris, Neuburger, Iordana, Astra│ │ │
 │ │ │Blasius, Selena │ │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 2 │Dealurile Moldovei │Grasă de Cotnari, Frâncuşă, │Băbească neagră, │Tămâioasă românească,│
 │ │ │Fetească albă, Sauvignon, │Cabernet Sauvignon, │Busuioacă de Bohotin,│
 │ │ │Traminer roz, Aligote, Galbenă │Cabernet franc, │Muscat Ottonel, Şarba│
 │ │ │de Odobeşti, Crâmpoşie │Fetească neagră, │ │
 │ │ │selecţionată, Fetească regală, │Merlot, Pinot noir, │ │
 │ │ │Riesling de Rhin, Riesling │Syrah │ │
 │ │ │italian, Chardonnay, Zghihară │ │ │
 │ │ │de Huşi │ │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 3 │Dealurile Munteniei │Chardonnay, Fetească albă, │Cabernet Sauvignon, │Muscat Ottonel, Negru│
 │ │şi Olteniei │Fetească regală, Riesling de │Cabernet franc, │aromat, Tămâioasă │
 │ │ │Rhin, Riesling italian, │Fetească neagră, │românească, Busuioacă│
 │ │ │Sauvignon, Crâmpoşie │Merlot, Pinot noir, │de Bohotin │
 │ │ │selecţionată, Pinot gris │Burgund mare, Negru de│ │
 │ │ │ │Drăgăşani, Novac, │ │
 │ │ │ │Syrah │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 4 │Banat │Chardonnay, Fetească albă, │Cabernet Sauvignon, │Muscat Ottonel, │
 │ │ │Fetească regală, Riesling de │Cabernet franc, │Tămâioasă românească,│
 │ │ │Rhin, Riesling italian, │Fetească neagră, │Viognier │
 │ │ │Sauvignon, Pinot gris, Mustoasă│Merlot, Pinot noir, │ │
 │ │ │de Măderat, Traminer roz │Burgund mare, Cadarcă,│ │
 │ │ │ │Syrah, Alicante │ │
 │ │ │ │Bouschet │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 5 │Crişana şi Maramureş│Fetească regală, Furmint, │Cabernet Sauvignon, │Muscat Ottonel, │
 │ │ │Mustoasă de Măderat, Riesling │Cabernet franc, │Tămâioasă românească │
 │ │ │de Rhin, Riesling italian, │Cadarcă, Fetească │ │
 │ │ │Sauvignon, Traminer roz, Pinot │neagră, Merlot, Pinot │ │
 │ │ │gris, Chardonnay │noir, Burgund mare │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 6 │Colinele Dobrogei │Chardonnay, Fetească albă, │Cabernet Sauvignon, │Muscat Ottonel │
 │ │ │Fetească regală, Riesling de │Cabernet franc, │ │
 │ │ │Rhin, Riesling italian, │Fetească neagră, │ │
 │ │ │Sauvignon, Crâmpoşie │Merlot, Pinot noir, │ │
 │ │ │selecţionată, Pinot gris, │Syrah, Băbească │ │
 │ │ │Aligote, Semillon │neagră, Malbec, │ │
 │ │ │ │Mourvedre, Mamaia │ │
 │ │ │ │Tămâioasă românească, │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 7 │Terasele Dunării │Chardonnay, Fetească albă, │Burgund mare, Cabernet│Muscat Ottonel │
 │ │ │Fetească regală, Riesling de │Sauvignon, Cabernet │ │
 │ │ │Rhin, Riesling italian, │franc, Merlot, Pinot │ │
 │ │ │Sauvignon, Pinot gris, │noir, Fetească neagră,│ │
 │ │ │Crâmpoşie selecţionată │Syrah │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
 │ 8 │Nisipuri şi alte │Fetească regală, Riesling de │Cabernet Sauvignon, │ │
 │ │terenuri favorabile │Rhin, Riesling italian, │Cabernet franc, │ │
 │ │din sudul ţării │Aligote, Pinot gri, Chardonnay,│Fetească neagră, │ │
 │ │ │Băbească gri │Pandur, Syrah, │ │
 │ │ │ │Băbească neagră │ │
 └────┴────────────────────┴───────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘


    Se admit şi clone din aceste soiuri.

    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------


                                                         LISTA
                     lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de restructurare/reconversie
┌───┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Nr.│ │ Reconversia soiurilor │ Reamplasarea │ Modernizarea │
│crt│ Lucrările │ │ parcelelor │ │
│ │ de execuţie ├──────────────┬──────────┼───────────┬──────────┼────────────┬───────┬─────────────┤
│ │ │ │ Drepturi │ │ Drepturi │Modernizarea│Insta- │Modernizarea │
│ │ │ │ de │ │ de │ formei de │larea/ │sistemului │
│ │ │ Drepturi │replantare│ │replantare│conducere a │Înlocu-│de sustinere │
│ │ │ de plantare │rezultate │ Drepturi │rezultate │viţei-de-vie│irea │prin înlocu- │
│ │ │ provenind de │ în urma │de replan- │ în urma │prin │siste- │irea sârmelor│
│ │ │ pe o rezervă │defrişării│tare │defrisării│trecerea de │mului │prin insta- │
│ │ │ Drepturi │ în cadrul│individuale│în cadrul │la cultura │de sus-│larea a 3 │
│ │ │de replantare │ planului │ │planului │joasă la │ţinere │rânduri de │
│ │ │ individuale │individual│ │individual│cultura │ │sârme, din │
│ │ │ │ │ │ │semiînaltă │ │care minimum │
│ │ │ │ │ │ │şi înaltă, │ │două duble, │
│ │ │ │ │ │ │în vederea │ │la sistemul │
│ │ │ │ │ │ │optimizării │ │pentru con- │
│ │ │ │ │ │ │lucrărilor │ │ducere şi │
│ │ │ │ │ │ │mecanizate │ │palisaj în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vederea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │susţinerii │
│ │ │ │ │ │ │ │ │butucilor şi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conducerea │
│ │ │ │ │ │ │ │ │lăstarilor │
├───┼─────────────────────┼──────────────┴──────────┼───────────┴──────────┼────────────┴───────┴─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┼─────────────────────┼──────────────┬──────────┼───────────┬──────────┼────────┬────────────┬────────────┤
│ 1.│Proiectare │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 2.│Defrişare │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 3.│Cartare agrochimică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a solului, iniţială │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 4.│Fertilizare cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrăşăminte de bază │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 5.│Cartare agrochimică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a solului finală │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 6.│Pregătire teren │ X │ X │ X │ X │ - │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 7.│Plantare │ X │ X │ X │ X │ - │ - │ - │
├───┼────────┬────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 8.│Material│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │săditor │ Certificat │ X │ X │ X │ X │ - │ - │ - │
│ │ ├────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ Standard │ X │ X │ X │ X │ - │ - │ - │
├───┼────────┴────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│ 9.│Lucrări de întreţine-│ │ │ │ │ │ │ │
│ │re a plantelor │ X │ X │ X │ X │ - │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│10.│Sistem de susţinere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaj │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│11.│Instalare tutori │ X │ X │ X │ X │ X │ - │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│12.│Demontarea sârmelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existente la sistemul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaj │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ X │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│13.│Demontarea stâlpilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │existenţi la sistemul│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaj │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │
├───┼─────────────────────┼──────────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┤
│14.│Instalarea a 3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rânduri de sârme, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care minimum două│ │ │ │ │ │ │ │
│ │duble, la sistemul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru conducere şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │palisaj în vederea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerii butucilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi conducerea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lăstarilor │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ X │
└───┴─────────────────────┴──────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┘

    "X" - se realizează.
    "-" - nu se realizează.    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------


                                    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                            privind sumele necesare acordării sprijinului
                  financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a
               plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin din partea Uniunii Europene

  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
  Nr. ....../.......
┌────┬────────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────────┐
│Nr. │ │ │Campania│Măsurile eligibile (conform anexei nr.│ │ │ Total │
│crt.│Beneficiarul│Programul│viticolă│1 la Normele metodologice privind │Supra-│Spri- │ euro │
│ │ │ │ │condiţiile de punere în aplicare a │faţa │jinul │ │
│ │ │ │ │măsurii de restructurare/reconversie a│(ha) │finan-│ │
│ │ │ │ │plantaţiilor viticole, eligibilă │ │ciar/ │ │
│ │ │ │ │pentru finanţare în cadrul Programului│ │ ha │ │
│ │ │ │ │Naţional de Sprijin al României în │ │(euro/│ │
│ │ │ │ │sectorul vitivinicol 2014-2018, │ │ ha) │ │
│ │ │ │ │aprobate prin Ordinul viceprim- │ │ │ │
│ │ │ │ │ministrului, ministrul agriculturii şi│ │ │ │
│ │ │ │ │dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014) │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
├────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────────┤
├────┴────────────┴─────────┴────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────────┤
│TOTAL: │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Director general, Director economic,
    Numele şi prenumele ................ Numele şi prenumele .............
    Semnătura .......................... Semnătura .......................
    Ştampila ........................... Ştampila ........................
    Data .............................. Data ............................    ANEXA 5
    -------
la normele metodologice
-----------------------


                            SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                 privind sumele necesare acordării sprijinului
       financiar aprobat pentru programele de restructurare/reconversie a
     plantaţiilor viticole, derulate cu sprijin din partea Uniunii Europene

   Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
   Nr. ..../.......

   Se aprobă.

   Ordonator principal de credite ...................
┌────┬──────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │Campania│Măsurile eligibile (conform anexei nr.│ │
│crt.│ Programul │viticolă│1 la Normele metodologice privind │ Sprijinul │
│ │ │ │condiţiile de punere în aplicare a │ financiar │
│ │ │ │măsurii de restructurare/reconversie a│ (lei) │
│ │ │ │plantaţiilor viticole, eligibilă │ │
│ │ │ │pentru finanţare în cadrul Programului│ │
│ │ │ │Naţional de Sprijin al României în │ │
│ │ │ │sectorul vitivinicol 2014-2018, │ │
│ │ │ │aprobate prin Ordinul viceprim- │ │
│ │ │ │ministrului, ministrul agriculturii şi│ │
│ │ │ │dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014) │ │
├────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┼──────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤
├────┴──────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────┤
│ TOTAL: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    Direcţia buget finanţe
    Director,
    Numele şi prenumele ................
    Semnătura ..........................
    Ştampila ...........................
    Data ...............................    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------                                     LISTA
                   organismelor dăunătoare periculoase pentru
                  starea fitosanitară a plantaţiilor viticole
┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Organismul patogen │ Vectori cunoscuţi │
│crt.│ │ │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ A) Virusuri şi alte organisme similare virusurilor │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Degenerarea viţei-de-vie (transmitere mecanică) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 1 │Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) şi Arabis mosaic nepovirus │Xiphinema index │
│ │(ArMV) - scurtnodare │Xiphinema italiae │
│ │ │Xiphinema diversicaudatum │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Răsucirea frunzelor viţei-de-vie │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 2 │Grapevine leafroll-asociat closterovirus (GLRaV-1) │Necunoscut │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 3 │Grapevine leafroll-asociat closterovirus (GLRaV-3) │Planocaccus ficus │
│ │ │Pseudocaccus longispinus │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Lemnul striat al viţei-de-vie (nu se transmit pe cale mecanică) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 4 │Corky bark 9GCB) - spongiozitatea scoarţei produsă de virusul B (GBV)│Necunoscut │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 5 │Rupestris stem pitting (RSP) - strierea lemnului pe Rupestris │Necunoscut │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 6 │Kober stem Growing (KSG) - strierea lemnului pe Kober, produsă de │Necunoscut │
│ │virusul A (GVA) │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ │Mozaicul viţei-de-vie (nu se transmit pe cale mecanică) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 7 │Grapevine Vein Necrosis (GVN) │Necunoscut │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 8 │Grapevine Vein Mosaic (GVM) │Necunoscut │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ B) Micoplasme │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 9 │Grapevine flavescence doree' MLO (Flavescenţa aurie) │Scaphoideus titanus │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ C) Bacterii │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 10 │Agrobacterium vitis (tumefaciens) - Cancerul bacterian │Agrobacterium Tumefaciens │
│ │ │(E.F.Smith et Towns.) Conn│
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ 11 │Pierce's disease - Boala lui Pierce la viţa-de-vie │Prin altoire şi de cicade │
│ │ │aparţinând mai multor │
│ │ │specii, mai comune fiind │
│ │ │Carneocephala şi │
│ │ │Draeculacephala │
├────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┤
│ D) Ciuperci │
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤
│ 12 │Guignardia baccae - Excorioza viţei-de-vie │Giugnardia baccae │
│ │ │(Cav.) Jacz. │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘


                                   ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice