Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 7 din 29 martie 2021  pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM  şi ale anumitor tipuri de FIA    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 7 din 29 martie 2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 5 aprilie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,
    în baza prevederilor art. 1 şi art. 193^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 alin. (6) şi (7) şi art. 50 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) şi (2), art. 92, 93 şi 98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 24 martie 2021,
    preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. 1
    Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA (ESMA 34-39-992), prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 2
    Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) care distribuie titluri de participare ale fondurilor de investiţii alternative (FIA) pe care le administrează către investitorii de retail în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia FIA de tip închis sau FIA de tip deschis care sunt fonduri europene cu capital de risc (EuVECA) sau alte tipuri de FIA cu capital de risc, fonduri europene de antreprenoriat social (EuSEF), FIA cu capital privat sau FIA de tip imobiliar, au obligaţia respectării prevederilor prezentei norme.

    ART. 3
    Societăţile de administrare a investiţiilor (SAI) şi administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA) care aplică un comision de performanţă înainte de data intrării în vigoare a prezentei norme au obligaţia respectării acestei norme de la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. 4
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează potrivit dispoziţiilor cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 51-57 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 5
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 29 martie 2021.
    Nr. 7.
    ANEXA 1

    GHID
    privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA
    I. Domeniu de aplicare
    1. Prezentul ghid se aplică administratorilor şi autorităţilor competente.
    2. Dacă statele membre permit administratorilor de fonduri de investiţii alternative (AFIA) să distribuie către investitorii de retail de pe teritoriul lor unităţi sau acţiuni ale fondurilor de investiţii alternative (FIA) pe care le administrează în conformitate cu art. 43 din Directiva AFIA, ghidul se aplică şi acestor AFIA ale FIA în cauză, cu excepţia:
    a) FIA-urilor de tip închis; sau
    b) FIA-urilor de tip deschis care sunt fonduri europene cu capital de risc (EuVECA) (sau alte tipuri de FIA cu capital de risc), fonduri europene de antreprenoriat social (EuSEF), FIA de capitaluri private sau FIA de tip imobiliar.

    3. Prezentul ghid se referă la comisioanele de performanţă ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi FIA menţionate la pct. 2.
    4. În ceea ce priveşte OPCVM, acesta se aplică în principal în ceea ce priveşte art. 14 din Directiva OPCVM, astfel cum se precizează în continuare la art. 22 din Directiva privind OPCVM de nivelul 2. Ghidul se aplică, de asemenea, în ceea ce priveşte art. 78 din Directiva OPCVM, astfel cum se precizează în continuare la art. 10, 12 şi 14 din Regulamentul privind OPCVM de nivelul 2 şi la art. 69 din Directiva OPCVM.
    5. Referitor la FIA menţionate la pct. 2, acesta se aplică în ceea ce priveşte art. 43 din Directiva AFIA.

    II. Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Directiva 2011/61/UE │
│ │privind administratorii │
│ │fondurilor de investiţii │
│ │alternative şi de │
│DAFIA │modificare a Directivelor│
│ │2003/41/CE şi 2009/65/CE │
│ │şi a Regulamentelor (CE) │
│ │nr. 1.060/2009 şi (UE) │
│ │nr. 1.095/2010^1 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva 2009/65/CE de │
│ │coordonare a actelor cu │
│ │putere de lege şi a │
│Directiva │actelor administrative │
│OPCVM │privind organismele de │
│ │plasament colectiv în │
│ │valori mobiliare (OPCVM)^│
│ │2 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Directiva 2010/43/UE a │
│ │Comisiei de punere în │
│ │aplicare a Directivei │
│ │2009/65/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului în ceea ce │
│Directiva │priveşte cerinţele │
│OPCVM de │organizatorice, │
│nivelul 2 │conflictele de interese, │
│ │regulile de conduită, │
│ │administrarea riscului şi│
│ │conţinutul acordului │
│ │dintre depozitar şi │
│ │societatea de │
│ │administrare^3 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat (UE)│
│ │nr. 231/2013 al Comisiei │
│ │de completare a │
│ │Directivei 2011/61/UE a │
│Regulamentul│Parlamentului European şi│
│DAFIA de │a Consiliului în ceea ce │
│nivelul 2 │priveşte derogările, │
│ │condiţiile generale de │
│ │operare, depozitarii, │
│ │efectul de levier, │
│ │transparenţa şi │
│ │supravegherea^4 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │1.095/2010 al │
│ │Parlamentului European şi│
│ │al Consiliului din 24 │
│ │noiembrie 2010 de │
│ │instituire a Autorităţii │
│Regulamentul│europene de supraveghere │
│ESMA │(Autoritatea europeană │
│ │pentru valori mobiliare │
│ │şi pieţe), de modificare │
│ │a Deciziei nr. 716/2009/ │
│ │CE şi de abrogare a │
│ │Deciziei 2009/77/CE a │
│ │Comisiei^5 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. 583│
│ │/2010 al Comisiei din 1 │
│ │iulie 2010 de punere în │
│ │aplicare a Directivei │
│ │2009/65/CE a │
│ │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului în ceea ce │
│ │priveşte │
│ │informaţiile-cheie │
│Regulamentul│destinate investitorilor │
│KIID │şi condiţiile care │
│ │trebuie îndeplinite │
│ │pentru furnizarea │
│ │informaţiilor-cheie │
│ │destinate investitorilor │
│ │sau a prospectului pe un │
│ │suport durabil, altul │
│ │decât hârtia, sau prin │
│ │intermediul unui site web│
│ │^6 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat (UE)│
│ │2016/438 al Comisiei de │
│Regulamentul│completare a Directivei │
│OPCVM de │2009/65/CE a │
│nivelul 2 │Parlamentului European şi│
│ │a Consiliului în ceea ce │
│ │priveşte obligaţiile │
│ │depozitarilor^7 │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ^1 JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
    ^2 JO L 302, 17.11.2009, p. 32.
    ^3 JO L 176, 10.7.2010, p. 42-61.
    ^4 JO L 83, 22.3.2013, p. 1.
    ^5 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
    ^6 JO L 176, 10.7.2010, p. 1.
    ^7 JO L 78, 24.3.2016, p. 11-30.

    Abrevieri

┌──────┬───────────────────────────────┐
│AFIA │administrator de fonduri de │
│ │investiţii alternative │
├──────┼───────────────────────────────┤
│ESMA │Autoritatea Europeană pentru │
│ │Valori Mobiliare şi Pieţe │
├──────┼───────────────────────────────┤
│EuSEF │Fondul european de │
│ │antreprenoriat social │
├──────┼───────────────────────────────┤
│EuVECA│Fondul european cu capital de │
│ │risc │
├──────┼───────────────────────────────┤
│FIA │Fond de investiţii alternative │
├──────┼───────────────────────────────┤
│IOSCO │Organizaţia Internaţională a │
│ │Comisiilor de Valori Mobiliare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│OPCVM │organism de plasament colectiv │
│ │în valori mobiliare │
├──────┼───────────────────────────────┤
│SESF │Sistemul european de │
│ │supraveghere financiară │
├──────┼───────────────────────────────┤
│VAN │valoarea activului net │
└──────┴───────────────────────────────┘    Definiţii

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │a) o societate de │
│ │administrare [astfel cum│
│ │este definită la art. 2 │
│ │alin. (1) lit. (b) din │
│ │Directiva OPCVM]; │
│ │b) o societate de │
│ │investiţii care nu a │
│ │desemnat o societate de │
│Administrator│administrare autorizată │
│ │în temeiul Directivei │
│ │OPCVM; şi │
│ │c) un AFIA [astfel cum │
│ │este definit la art. 4 │
│ │alin. (1) lit. (b) din │
│ │Directiva AFIA] pentru │
│ │FIA menţionate la pct. 2│
│ │din prezentul ghid. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │un tip de comision de │
│ │performanţă care prevede│
│ │creşterea sau scăderea │
│ │nivelului comisionului │
│ │proporţional cu │
│ │performanţa investiţiei │
│ │fondului pe o anumită │
│Comision │perioadă de timp în ceea│
│pivot │ce priveşte evoluţia │
│ │investiţiei în raport cu│
│ │un indicator de │
│ │referinţă adecvat │
│ │(inclusiv un comision │
│ │negativ dedus din │
│ │comisionul de bază │
│ │perceput fondului) │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Criteriu de │un indice de piaţă │
│referinţă │pentru evaluarea │
│ │performanţei unui fond │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │un organism de plasament│
│ │colectiv care trebuie să│
│Fond │respecte cerinţele │
│ │Directivei OPCVM şi ale │
│ │unui FIA menţionat la │
│ │pct. 2 │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │un fond în care indicele│
│ │de referinţă joacă un │
│Fond │rol în administrarea │
│administrat │acestuia, de exemplu, în│
│în raport cu │definiţia explicită sau │
│un criteriu │implicită a structurii │
│de referinţă │portofoliilor şi/sau a │
│ │obiectivelor şi │
│ │măsurilor de performanţă│
│ │ale fondului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │frecvenţa la care un │
│Frecvenţă de │comision de performanţă │
│cristalizare │acumulat devine exigibil│
│ │în favoarea societăţii │
│ │de administrare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │indicatorul de referinţă│
│Indicator de │în funcţie de care va fi│
│referinţă │măsurată performanţa │
│ │relativă a fondului │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │un model de comision de │
│ │performanţă conform │
│Model de │căruia comisioanele de │
│criteriu de │performanţă pot fi │
│referinţă │percepute doar pe baza │
│ │depăşirii criteriului de│
│ │referinţă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │un model de comision de │
│ │performanţă conform │
│Modelul │căruia comisionul de │
│depăşirii │performanţă poate fi │
│pragului de │perceput numai în cazul │
│rentabilitate│în care VAN-ul depăşeşte│
│(HOH) │VAN-ul la care s-a │
│ │cristalizat ultima oară │
│ │comisionul de │
│ │performanţă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │model de comision de │
│ │performanţă conform │
│Modelul │căruia un astfel de │
│pragului de │comision poate fi │
│rentabilitate│perceput numai la │
│(HWM) │obţinerea unui nou prag │
│ │de rentabilitate în │
│ │perioada de referinţă a │
│ │performanţei │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │diferenţa dintre │
│Performanţă │performanţa netă a │
│în exces │portofoliului şi │
│ │performanţa criteriului │
│ │de referinţă │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │perioada de timp în care│
│ │performanţa este │
│ │măsurată şi comparată cu│
│ │cea a indicatorului de │
│Perioada de │referinţă, la sfârşitul │
│referinţă a │căreia poate fi resetat │
│performanţei │mecanismul de compensare│
│ │pentru performanţele │
│ │insuficiente (sau │
│ │performanţele negative) │
│ │anterioare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Prag de │cea mai mare VAN pe │
│rentabilitate│acţiune sau pe unitate │
│(HWM) │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│Pragul minim │o rată minimă fixă şi │
│acceptabil de│prestabilită de │
│rentabilitate│rentabilitate │
└─────────────┴────────────────────────┘
    III. Scop
    6. Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Scopul prezentului ghid este de a stabili practici consecvente, eficiente şi efective în materie de supraveghere în cadrul SESF şi de a garanta aplicarea comună, uniformă şi consecventă a dreptului Uniunii. Obiectivul acestuia este de a promova o mai mare convergenţă şi standardizare în domeniul comisioanelor de performanţă şi de a promova supravegherea convergentă de către autorităţile competente. În special, acesta urmăreşte să se asigure că modelele de comisioane de performanţă utilizate de societăţile de administrare respectă principiile de a acţiona în mod onest şi echitabil în desfăşurarea activităţilor lor comerciale şi de a acţiona cu competenţă, grijă şi diligenţă, în interesul fondului pe care îl administrează, astfel încât să se prevină costurile nejustificate suportate de fond şi de investitorii acestuia. În plus, acesta vizează stabilirea unui standard comun în ceea ce priveşte comunicarea comisioanelor de performanţă către investitori.

    IV. Obligaţii de conformare şi raportare
    Statutul ghidului
    7. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii la pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta prezentul ghid.
    8. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea lui în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care există ghiduri specifice care vizează în principal participanţii la pieţele financiare. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţile lor de supraveghere, respectarea ghidului de către participanţii la pieţele financiare.

    Cerinţe privind raportarea
    9. În termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA:
    (i) dacă respectă ghidul;
    (ii) dacă nu respectă, dar intenţionează să respecte ghidul; sau
    (iii) dacă nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.

    10. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA în termen de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE cu privire la motivele de neconformare cu ghidul.
    11. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Modelul se completează şi se transmite la ESMA.


    V. Ghid privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA
    Orientarea 1 - Metoda de calculare a comisionului de performanţă
    12. Calcularea comisionului de performanţă trebuie să poată fi verificată şi să nu poată fi manipulată.
    13. Metoda de calculare a comisionului de performanţă trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
    a) indicatorul de referinţă pentru măsurarea performanţei relative a fondului. Acest indicator de referinţă poate fi un indice (de exemplu, Eonia, Eurostoxx 50 etc.), un HWM, un prag minim acceptabil de rentabilitate (2%) sau o combinaţie între acestea (de exemplu: HWM + pragul minim acceptabil de rentabilitate);
    b) frecvenţa de cristalizare la care un comision de performanţă acumulat devine exigibil în favoarea administratorului şi o dată a cristalizării la care comisionul de performanţă este creditat administratorului;
    c) perioada de referinţă a performanţei;
    d) rata comisionului de performanţă, care poate fi denumită şi „rată forfetară“, şi anume rata comisionului de performanţă care poate fi aplicată pentru toate modelele;
    e) metodologia privind comisioanele de performanţă care defineşte metoda de calculare a comisioanelor de performanţă pe baza intrărilor menţionate anterior şi a oricărei alte intrări relevante; şi
    f) frecvenţa de calcul care trebuie să coincidă cu frecvenţa de calcul a VAN (de exemplu: în cazul în care fondul calculează zilnic VAN-ul propriu, comisionul de performanţă trebuie calculat şi acumulat zilnic în VAN).

    14. Metoda de calculare a comisioanelor de performanţă trebuie concepută astfel încât aceste comisioane de performanţă să fie întotdeauna proporţionale cu performanţa efectivă a investiţiilor fondului. Creşterile artificiale care rezultă din noile subscrieri nu trebuie luate în considerare la calcularea performanţei fondului.
    15. Administratorul trebuie să poată demonstra întotdeauna modul în care modelul de comision de performanţă al unui fond pe care îl administrează reprezintă un stimulent rezonabil pentru administrator şi reflectă interesele investitorilor.
    16. Provizioanele privind comisioanele de performanţă şi plăţile finale ale acestora trebuie alocate şi rambursate în mod simetric. De exemplu, nu trebuie să fie posibilă aplicarea simultană a unei rate de alocare (de exemplu, 20% din performanţa fondului în cazul creşterilor de performanţă) şi a unei rate de rambursare diferite (de exemplu, 15% din performanţa - negativă - a fondului în cazul scăderii performanţelor).
    17. Comisioanele de performanţă pot fi calculate pe baza unui singur investitor.

    Orientarea 2 - Consecvenţa dintre modelul de comision de performanţă şi obiectivele, strategia şi politica de investiţii ale fondului
    18. Administratorul trebuie să pună în aplicare şi să menţină un proces prin care demonstrează şi revizuieşte periodic consecvenţa modelului de comision de performanţă cu obiectivele, strategia şi politica de investiţii a fondului.
    19. Atunci când evaluează consecvenţa dintre modelul de comision de performanţă şi obiectivele, strategia şi politica de investiţii a fondului, administratorul trebuie să verifice:
    a) dacă modelul de comision de performanţă ales este adecvat pentru fond, având în vedere politica, strategia şi obiectivul de investiţii al acestuia. De exemplu, pentru fondurile care urmăresc un obiectiv de randament absolut, un model HWM sau un prag minim acceptabil de rentabilitate este mai adecvat decât un comision de performanţă calculat în raport cu un indice, deoarece fondul nu este administrat în raport cu un criteriu de referinţă; în plus, un model HWM pentru un obiectiv de randament absolut ar putea necesita includerea unui prag minim acceptabil de rentabilitate pentru a alinia modelul la profilul de risc/randament al fondului;
    b) dacă, pentru fondurile care calculează comisionul de performanţă în raport cu un criteriu de referinţă, criteriul de referinţă este adecvat în contextul politicii şi strategiei de investiţii a fondului şi reprezintă în mod adecvat profilul de risc/randament al fondului. Această evaluare trebuie, de asemenea, să ia în considerare orice diferenţă importantă de risc (de exemplu, volatilitatea) între obiectivul de investiţii al fondului şi criteriul de referinţă ales, precum şi indicatorii de consecvenţă incluşi la pct. 23 de mai jos. De exemplu, calcularea comisionului de performanţă în raport cu un indice al pieţei monetare nu trebuie considerată adecvată pentru un fond cu o strategie pe termen lung axată în mod predominant pe capital.

    20. Ca principiu general, dacă un fond este administrat în raport cu un indice de referinţă şi utilizează un model de comision de performanţă bazat pe un indice de referinţă, cei doi indici trebuie să fie aceiaşi.
    21. Aceasta include, inter alia, cazul:
    - măsurilor de performanţă: fondul are un obiectiv de performanţă legat de performanţa unui criteriu de referinţă (de exemplu: indicele A + obiectivul pozitiv de randament absolut; indicele A + HWM; indicele A + X% din pragul minim acceptabil de rentabilitate etc.);
    – structura portofoliului: participaţiile deţinute în portofoliul fondului se bazează pe participaţiile la un indice de referinţă (de exemplu: participaţiile individuale deţinute în portofoliul fondului nu diferă semnificativ de cele la indicele de referinţă).

    22. În astfel de cazuri, criteriul de referinţă utilizat pentru structura portofoliului trebuie să fie acelaşi cu criteriul de referinţă utilizat pentru calcularea comisionului de performanţă.
    23. Cu toate acestea, în cazul în care fondul este administrat în raport cu un criteriu de referinţă, dar participaţiile deţinute în portofoliul fondului nu se bazează pe participaţiile la indicele de referinţă (de exemplu: indicele este utilizat drept cadru din care sunt selectate valori mobiliare), criteriul de referinţă utilizat pentru structura portofoliului trebuie să fie consecvent cu criteriul de referinţă utilizat pentru calcularea comisionului de performanţă. Consecvenţa trebuie evaluată, în primul rând, în raport cu profilul de risc/randament similar al diferitelor criterii de referinţă (de exemplu: se încadrează în aceeaşi categorie în ceea ce priveşte indicatorul sintetic de risc/randament şi/sau volatilitatea şi randamentul preconizat). Mai jos este prezentată o listă cumulativă neexhaustivă de „indicatori de consecvenţă“ care trebuie luaţi în considerare de administrator, în funcţie de tipul de investiţie al fondului (de exemplu, titluri de capital, obligaţiuni sau instrumente financiare derivate).
    Indicatori de consecvenţă:
    - randamentul preconizat;
    – cadrul pentru investiţii;
    – expunerea beta la o clasă de active-suport;
    – expunerea geografică;
    – expunerea sectorială;
    – distribuirea veniturilor fondului;
    – măsurile privind lichiditatea (de exemplu: volumele zilnice de tranzacţionare, marjele de licitaţie etc.);
    – durata;
    – categoria de rating de credit;
    – volatilitatea şi/sau volatilitatea istorică.


    24. În cazul în care comisioanele de performanţă sunt exigibile pe baza unei performanţe superioare unui criteriu de referinţă (de exemplu, „Eurostoxx 50 + 3%“, „Eonia“ etc.), nu este adecvată alegerea unui indicator de referinţă care stabileşte un prag de calcul în mod sistematic mai mic decât criteriul de referinţă efectiv (de exemplu, calcularea comisioanelor de performanţă pe baza „Eurostoxx –1%“, unde obiectivul fondului este „Eurostoxx“).
    25. În cazul în care calcularea comisionului de performanţă se bazează pe un model de comision pivot, comisionul de performanţă trebuie să se bazeze pe acelaşi criteriu de referinţă utilizat pentru determinarea performanţei în exces.
    26. În toate cazurile, performanţa în exces trebuie calculată cu scăderea tuturor costurilor (de exemplu, comisioanele de administrare sau comisioanele administrative), dar poate fi calculată fără scăderea comisionului de performanţă în sine, atât timp cât acest lucru ar fi în interesul investitorului (adică ar avea drept rezultat plata unor comisioane mai mici de către investitor).
    27. În cazul în care indicatorul de referinţă se modifică pe parcursul perioadei de referinţă, performanţa indicatorului de referinţă pentru respectiva perioadă trebuie calculată prin stabilirea unei legături între indicele de referinţă care era în vigoare înainte de data modificării şi noul indicator de referinţă utilizat ulterior.

    Orientarea 3 - Frecvenţa de cristalizare a comisionului de performanţă
    28. Frecvenţa de cristalizare şi plata ulterioară a comisionului de performanţă către administrator trebuie definite astfel încât să asigure alinierea intereselor între administratorul portofoliilor şi acţionari şi tratamentul echitabil al investitorilor.
    29. Frecvenţa de cristalizare nu trebuie să fie mai mare de o dată pe an.
    30. Pct. 29 nu poate fi aplicat în cazul în care fondul utilizează un model HWM sau HOH în care perioada de referinţă a performanţei este egală cu întreaga durată de viaţă a fondului şi nu poate fi resetată, deoarece, într-un astfel de model, comisioanele de performanţă nu pot fi acumulate sau plătite mai mult de o singură dată pentru acelaşi nivel de performanţă pe întreaga durată de viaţă a fondului.
    31. Pct. 29 nu trebuie să se aplice în cazul modelului de comision pivot şi al altor modele care prevăd o structură simetrică a comisioanelor (conform căreia comisioanele de performanţă scad sau cresc în funcţie de performanţa fondului), deoarece caracteristicile acestor modele nu sunt compatibile cu recomandarea de la pct. 29.
    32. Data cristalizării trebuie să fie aceeaşi pentru toate clasele de acţiuni ale unui fond care percepe un comision de performanţă.
    33. În cazul închiderii/fuziunii fondurilor şi/sau în cazul răscumpărărilor de către investitori, eventualele comisioane de performanţă trebuie să se concretizeze în procentele cuvenite la data închiderii/fuziunii şi/sau răscumpărărilor de către investitori. În cazul unei fuziuni de fonduri, cristalizarea comisioanelor de performanţă ale fondului absorbit trebuie autorizată cu respectarea intereselor investitorilor atât în fondul absorbit, cât şi în cel receptor. De exemplu, în cazul în care toate fondurile implicate sunt administrate de acelaşi administrator (de exemplu, în contextul unei fuziuni transfrontaliere), cristalizarea comisioanelor de performanţă trebuie considerată ca fiind contrară interesului investitorilor, cu excepţia cazului în care administratorul justifică contrariul. În general, data cristalizării trebuie să coincidă cu data de 31 decembrie sau cu încheierea exerciţiului financiar al fondului.

    Orientarea 4 - Recuperarea după performanţa negativă (pierdere)
    34. Un comision de performanţă devine exigibil numai în situaţia în care performanţa pozitivă a fost acumulată pe parcursul perioadei de referinţă a performanţei. Orice performanţă insuficientă sau negativă înregistrată anterior pe parcursul perioadei de referinţă a performanţei trebuie recuperată înainte ca un comision de performanţă să devină exigibil. Pentru a evita o eventuală discrepanţă între interesele administratorului fondului şi ale investitorilor, un comision de performanţă poate deveni exigibil şi în cazul în care fondul a depăşit criteriul de referinţă, dar a avut o performanţă negativă, atât timp cât investitorului îi este transmisă o atenţionare explicită.
    35. Modelul de comision de performanţă trebuie conceput astfel încât administratorul să nu fie încurajat să îşi asume riscuri excesive şi beneficiile cumulate să fie compensate în mod adecvat de pierderile cumulate.
    36. Performanţele administratorului trebuie evaluate şi remunerate într-o perioadă de timp care este, pe cât posibil, similară cu perioada recomandată de deţinere a participaţiilor de către investitori.
    37. În cazul în care fondul utilizează un model de comision de performanţă bazat pe un indice de referinţă, trebuie garantat faptul că orice performanţă insuficientă a fondului în comparaţie cu criteriul de referinţă este recuperată înainte ca un eventual comision de performanţă să devină exigibil. În acest scop, durata perioadei de referinţă a performanţei, dacă aceasta este mai scurtă decât întreaga durată de viaţă a fondului, trebuie să fie stabilită la cel puţin 5 ani.
    38. În cazul în care un fond utilizează un model HWM, comisionul de performanţă trebuie plătit numai în cazul în care noul HWM depăşeşte ultimul HWM în perioada de referinţă a performanţei. Punctul de plecare care trebuie inclus în calcule trebuie să fie preţul de ofertă iniţial pe acţiune. Pentru modelul HWM, în cazul în care perioada de referinţă a performanţei este mai scurtă decât întreaga durată de viaţă a fondului, perioada de referinţă a performanţei trebuie să fie stabilită la cel puţin 5 ani în mod continuu. În acest caz, se poate solicita un comision de performanţă numai dacă performanţa superioară depăşeşte orice performanţă insuficientă pe parcursul ultimilor 5 ani, iar comisioanele de performanţă nu trebuie să se cristalizeze mai mult de o dată pe an.
    39. Perioada de referinţă a performanţei nu trebuie să se aplice în cazul modelului de comision pivot şi al altor modele care prevăd o structură simetrică a comisioanelor, deoarece în aceste modele nivelul comisionului de performanţă creşte sau scade proporţional cu performanţa de investiţii a fondului.

    Orientarea 5 - Furnizarea de informaţii privind modelul de comision de performanţă
    40. Investitorii trebuie informaţi în mod adecvat cu privire la existenţa unor comisioane de performanţă şi posibilul impact al acestora asupra randamentului investiţiilor.
    41. În cazul în care un fond permite plata unui comision de performanţă chiar şi în perioade de performanţă negativă (de exemplu, fondul şi-a depăşit indicele de referinţă, dar, în ansamblu, are o performanţă negativă), un avertisment explicit adresat investitorilor trebuie inclus în documentul cu informaţii esenţiale destinat investitorilor.
    42. În cazul în care un fond administrat în raport cu un criteriu de referinţă calculează comisioane de performanţă cu un model de criterii de referinţă bazat pe un criteriu de referinţă diferit, dar consecvent (conform cazului de la pct. 23 din ghid), administratorul trebuie să poată explica în prospect motivul alegerii acelui criteriu de referinţă.
    43. Prospectul şi, dacă este cazul, orice document de informare ex ante, precum şi materialele publicitare trebuie să indice în mod clar toate informaţiile necesare pentru a permite investitorilor să înţeleagă în mod adecvat modelul de comision de performanţă şi metodologia de calcul. Astfel de documente trebuie să includă o descriere a metodei de calculare a comisionului de performanţă, cu trimitere specifică la parametri şi la data la care se plăteşte comisionul de performanţă, fără a aduce atingere altor cerinţe mai specifice prevăzute în legislaţia sau reglementările specifice. Prospectul trebuie să includă exemple concrete privind modul în care se va calcula comisionul de performanţă, pentru a oferi investitorilor o mai bună înţelegere a modelului de comision de performanţă, în special în cazul în care acest model permite perceperea de comisioane de performanţă chiar şi în cazul unor performanţe negative.
    44. În conformitate cu principiile stabilite în orientarea 1, trebuie indicate principalele elemente ale metodei de calculare a comisionului de performanţă.
    45. Documentul cu informaţii esenţiale destinate investitorilor trebuie să stabilească în mod clar toate informaţiile necesare pentru a explica existenţa comisionului de performanţă, baza de impunere a comisionului şi data de la care se aplică comisionul, în conformitate cu art. 10 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul KIID. În cazul în care comisioanele de performanţă sunt calculate pe baza performanţei în raport cu un indice de referinţă, documentul cu informaţii esenţiale destinate investitorilor şi prospectul trebuie să indice denumirea indicelui de referinţă şi performanţele anterioare în raport cu acesta.^8
    ^8 A se vedea secţiunea II - Documentul cu informaţii esenţiale pentru investitori (KIID) pentru OPCVM, întrebarea 8 (Publicarea de informaţii privind indicele de referinţă în obiectivele şi politicile de investiţii) din documentul cu întrebări frecvente privind OPCVM (ESMA34-43-392), disponibil la adresa https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-qas-clarify-benchmark-disclosure-obligations-ucits.

    46. Rapoartele anuale şi semestriale, precum şi orice altă informaţie ex post trebuie să indice, pentru fiecare clasă de acţiuni relevantă, impactul comisioanelor de performanţă, afişând în mod clar:
    (i) cuantumul efectiv al comisioanelor de performanţă percepute; şi
    (ii) procentajul comisioanelor pe baza clasei de acţiuni VAN.    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016