Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 30 septembrie 2020  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 30 septembrie 2020 "Finanţări EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-FIN-08-I/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 910 din 7 octombrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 258 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 910 din 7 octombrie 2020.
──────────
    Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EximBank - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, subcapitolul 3.3 „Ajutoare sub formă de subvenţionare a ratelor dobânzii pentru împrumuturi“, denumită în continuare Comunicare;
    – Decizia Comisiei Europene C (2020) 4.565 din 1 iulie 2020 privind schema-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată şi garanţii la credite, în contextul pandemiei de COVID-19.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată şi garanţii la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, prezenta normă instituie o schemă de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată („Schema“), având ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

    ART. 2
    În cadrul Schemei, EximBank acordă ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată în lei, în numele şi în contul statului, pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

    ART. 3
    Acordarea creditelor în cadrul Schemei se poate face fie direct de către EximBank în numele şi în contul statului, fie prin intermediul băncilor comerciale, prin operaţiuni de cofinanţare.

    ART. 4
    Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor şi a condiţiilor de acordare a creditelor prevăzute în Schemă.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;
    b) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro.
    Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2003;

    c) întreprinderi mari - întreprinderi cu număr de angajaţi şi cifra de afaceri anuală netă/active totale care depăşesc pragurile prevăzute la lit. b), inclusiv prin cumularea acestor date cu cele ale întreprinderilor partenere şi/sau legate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de evaluare efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (4), iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    e) beneficiar - persoană juridică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    f) EximBank NCS - Banca de Export-Import a României EximBank - S.A., în numele şi în contul statului;
    g) credit - facilitate cash, nonrevolving, acordată de EximBank NCS, în numele şi contul statului, în lei, sub forma unui credit de investiţii sau a unui credit pentru capital de lucru; în noţiunea de credit nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane);
    h) dosar de finanţare - cererea de finanţare şi documentaţia necesară realizării analizei de către EximBank NCS.


    CAP. III
    Bugetul şi durata Schemei
    ART. 6
    Sursa de finanţare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile legii şi administrate de EximBank NCS.

    ART. 7
    Bugetul Schemei este de 2 miliarde lei şi este destinat unui număr estimat de 100 de beneficiari.

    ART. 8
    În baza Schemei, EximBank NCS acordă credite companiilor care depun dosarul de finanţare până cel târziu la data de 30 noiembrie 2020, iar acordarea creditelor (semnarea contractelor de credit) se face până cel târziu la data de 31 decembrie 2020.

    ART. 9
    Acordarea de finanţări în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat, pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înţelege încadrarea în disponibilul de buget, conform cap. VI secţiunea 1.

    CAP. IV
    Beneficiari şi criterii de eligibilitate
    ART. 10
    În baza Schemei pot accesa credite beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepţii:
    a) industria jocurilor de noroc şi pariurilor;
    b) producţia sau comercializarea de armament, muniţii, explozibili, tutun, produse din alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    c) activităţi de investigare şi protecţie;
    d) tranzacţii imobiliare;
    e) intermediere financiară şi asigurări,

    conform Listei activităţilor neeligibile pentru acordarea finanţărilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 11
    În cadrul Schemei, creditele se acordă beneficiarilor care, la data depunerii dosarului de finanţare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
    b) se încadrează în categoria IMM şi au o cifră de afaceri peste 20 milioane de lei^1 în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    ^1 Conform situaţiei financiare anuale a companiei depuse la administraţia financiară.

    c) nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, aşa cum această noţiune este definită în cap. II;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
    f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situaţia existenţei unor sume restante, se poate accepta:
    (i) ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării contractului de credit documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau
    (ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru acordat în baza Schemei;

    g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgenţă pe teritoriul României (16 martie 2020) şi s-au datorat dificultăţilor generate de pandemia de COVID-19, conform declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului;
    h) prezintă serviciul datoriei de tip A începând cu 1 decembrie 2019 (ratele de credit sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile, inclusiv), conform consultării CRC; criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgenţă pe teritoriul României (16 martie 2020) şi s-au datorat dificultăţilor generate de pandemia de COVID19, conform declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului;
    i) nu se află în litigiu cu EximBank;
    j) nu se află în litigiu^2 cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP), inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
    ^2 Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi se referă la entităţile împotriva cărora MFP/ANAF a iniţiat în instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de finanţare.    CAP. V
    Condiţii de acordare a creditelor în cadrul Schemei
    ART. 12
    În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă credite pentru investiţii sau pentru capital de lucru.

    ART. 13
    (1) Creditele nu pot avea ca obiect refinanţarea altor credite sau retrofinanţarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari.
    (2) Creditele nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociaţi/acţionari.

    ART. 14
    (1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăşi:
    a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuţiile sociale şi costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanţilor) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăţilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăşi valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau
    b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sau
    c) necesarul de lichidităţi estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).

    (2) Estimarea poate include costuri legate atât de investiţii, cât şi de capitalul de lucru, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.
    (3) Estimarea are caracter de excepţie şi va fi utilizată doar în situaţia beneficiarilor pentru care, în funcţie de domeniul de activitate sau natura activităţii lor, valoarea maximă determinată conform alin. (1) lit. a) şi b) de mai sus va fi insuficientă pentru acoperirea necesarului de lichidităţi.
    (4) Opţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) este disponibilă în special:
    (i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai puţin relevante în 2019 şi care îşi propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari care urmăresc acoperirea unor necesităţi ale pieţei în sectoare specifice precum sănătate, educaţie sau industria alimentară^3; sau
    ^3 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.

    (ii) întreprinderi din domeniul turismului sau transporturilor^4, care se confruntă cu necesităţi crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiţii, pe o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcţionare ale activităţii curente, cum ar fi: infrastructură de protecţie, echipamente suplimentare de protecţie, investiţii suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanţarea socială etc.
    ^4 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.    ART. 15
    Sunt eligibile pentru finanţare:
    a) în cazul creditelor de investiţii - cheltuieli de investiţii, constând în:
    - achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);
    – terenuri şi construcţii destinate folosinţei împrumutatului (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);
    – imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);
    – cheltuieli de consultanţă şi cheltuieli aferente întocmirii documentaţiilor;
    – alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiţii, inclusiv TVA;

    b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activităţii curente, constând în:
    - cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu: achiziţionarea de materii prime şi/sau materiale pentru aprovizionare, producţie, desfacere etc.);
    – cheltuieli generale aferente activităţii curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).    ART. 16
    Durata maximă a creditului (care include perioada de graţie la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:
    a) 6 ani, în cazul creditelor de investiţii;
    b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.


    ART. 17
    (1) Perioada de graţie aferentă unui credit poate fi de maximum 24 de luni.
    (2) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se rambursează în rate egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare.
    (3) Utilizările din credite se vor efectua numai cu respectarea destinaţiei aprobate.
    (4) În cazul creditelor de investiţii, precum şi în cazul creditelor pentru capital de lucru, atunci când beneficiarul desfăşoară şi activităţi neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credite se pot efectua numai în baza documentelor justificative prezentate la plată de către beneficiar.

    ART. 18
    (1) Creditul va fi acoperit în proporţie de minimum 100% cu garanţii colaterale (reale şi personale), la o valoare de admitere în garanţie stabilită conform normelor proprii ale EximBank NCS.
    (2) În mixul de garanţii constituit în favoarea EximBank NCS se acceptă cu valoare numai ipoteci de prim rang.
    (3) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta cu valoare numai dacă toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru credite acordate/garantate de EximBank NCS.

    ART. 19
    (1) În mixul de garanţii colaterale constituite la credit se vor include cel puţin următoarele tipuri de garanţii:
    a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente ale beneficiarului deschise la EximBank (ipoteca poate fi constituită şi cu rang subsecvent);
    b) în cazul creditelor de investiţii, ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară cu rang I, asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare).

    (2) Beneficiarul are obligaţia asigurării pentru toate riscurile a tuturor bunurilor mobile şi imobile ipotecate sau gajate în favoarea EximBank NCS pentru creditul acordat, precum şi cesionarea drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate în favoarea EximBank NCS.

    ART. 20
    (1) În cazul creditelor de investiţii, contribuţia proprie a beneficiarului şi creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiţii.
    (2) Sunt asimilate contribuţiei proprii:
    a) resursele financiare proprii ale beneficiarului;
    b) activele fixe deja achiziţionate de beneficiar în cadrul proiectului de investiţii, avansuri sau alte plăţi efectuate de companie în cadrul proiectului.

    (3) Contribuţia proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiţii şi va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

    ART. 21
    Pentru creditele acordate, EximBank NCS percepe o dobândă alcătuită din:
    a) rata de bază, reprezentată de rata ROBOR la 3 luni, revizuibilă trimestrial. Nivelul minim al ratei de bază nu poate coborî pe parcursul întregii perioade de creditare sub nivelul de 2,35% p.a. (valoarea ROBOR la 12 luni la data de 17 iunie 2020^5);
    ^5 Data notificării Schemei-cadru de autor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată şi garanţii la credite.

    b) marja de risc, stabilită pentru fiecare an de creditare, după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│% p.a │
├─────────────────┬────┬──────┬────────┤
│Tip beneficiar/ │Anul│Anul 2│Anul 4, │
│durata creditului│1 │şi 3 │5 şi 6 │
├─────────────────┼────┼──────┼────────┤
│IMM │0,25│0,50 │1 │
├─────────────────┼────┼──────┼────────┤
│Întreprindere │0,50│1 │2 │
│mare │ │ │ │
└─────────────────┴────┴──────┴────────┘

    ART. 22
    EximBank NCS poate acorda unui beneficiar unul sau mai multe credite în cadrul Schemei, cu condiţia ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în limitele menţionate la art. 14.

    ART. 23
    (1) Creditele acordate în baza Schemei nu pot fi garantate cu garanţii de stat emise de EximBank NCS sau de alte instituţii.
    (2) Ajutorul de stat sub forma creditelor cu dobândă subvenţionată acordate în baza prezentei Scheme poate fi cumulat, pentru aceleaşi costuri eligibile, cu ajutorul acordat în baza regulamentelor de minimis, regulamentelor privind exceptările în bloc, precum şi cu alte forme de finanţare comunitare cu condiţia respectării regulilor de cumul şi a intensităţilor maxime admise prevăzute în reglementările relevante aplicabile.

    ART. 24
    Un beneficiar poate accesa, în paralel, mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanţii), adoptate în baza prevederilor subcapitolelor 3.2 şi 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu condiţia ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depăşească pragurile menţionate la art. 14.

    ART. 25
    Creditele în baza Schemei se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4.885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

    CAP. VI
    Documentaţia, analiza şi aprobarea creditelor
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia şi înregistrarea solicitării de finanţare
    ART. 26
    (1) Accesarea unui credit în cadrul Schemei se face prin intermediul site-ului băncii, la adresa www.eximbank.ro, prin transmiterea de către beneficiar pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro a unui mesaj privind intenţia de accesare a creditului. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari documentaţia aferentă unei solicitări de finanţare (dosarul de finanţare), prin intermediul unei platforme online dedicate.
    (2) Dosarul de finanţare cuprinde cererea de finanţare şi documentaţia necesară analizei solicitării.

    ART. 27
    Dosarul de finanţare complet poate fi transmis EximBank NCS de către beneficiar în oricare dintre variantele de mai jos:
    a) scanat, prin intermediul platformei online dedicate. Data şi ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de finanţare pe platforma EximBank NCS;
    b) în original, prin poştă, la adresa str. Barbu Delavrancea nr. 6A, sectorul 1, Bucureşti, CP 011355, în atenţia Direcţiei analiză NCS. Data depunerii va fi cea la care corespondenţa a fost înregistrată la registratura EximBank, iar ora primirii se consideră a fi 8 A.M. a zilei respective.


    ART. 28
    (1) EximBank NCS va înregistra solicitările de finanţare în Registrul de finanţare subvenţionată (RFS), în ordinea depunerii de către beneficiari a dosarelor de finanţare complete.
    (2) Dosarul de finanţare complet implică existenţa tuturor documentelor indicate prin lista de documente, în funcţie de tipul creditului, având forma şi conţinutul solicitat, conform listei de documente.

    ART. 29
    (1) Înregistrarea fiecărei solicitări în RFS asigură rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei.
    (2) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de finanţare în disponibilul de fonduri al Schemei. Solicitările înregistrate după epuizarea bugetului Schemei vor fi procesate conform cap. VI secţiunea a 2-a, în ordinea cronologică a înregistrării, doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica epuizarea bugetului Schemei, atât public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, cât şi individual, prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor de finanţare, beneficiarilor aflaţi în situaţia descrisă la alin. (2).

    ART. 30
    În vederea respectării principiului Schemei - primul venit, primul servit - EximBank NCS va menţine rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei pentru toate solicitările de finanţare înregistrate în ordinea cronologică în RFS până la soluţionarea acestora în oricare din modalităţile descrise la cap VI secţiunea a 2-a sau până la împlinirea termenului indicat la art. 8.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza şi aprobarea solicitărilor de finanţare
    ART. 31
    În cadrul procesului de analiză a dosarelor de finanţare primite, EximBank NCS:
    a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma şi conţinutul documentaţiei din dosar respectă prevederile listei de documente şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului, postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;
    b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei norme;
    c) analizează dosarele de finanţare complete şi eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile.


    ART. 32
    (1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 31 lit. a) şi b), dosarul nu este complet şi/sau eligibil, EximBank NCS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, comunică beneficiarului:
    (i) necesitatea completării dosarului de finanţare, în condiţiile reluării procedurii de depunere şi înregistrare a documentaţiei prevăzute la capitolul VI secţiunea 1; sau
    (ii) faptul că dosarul nu este eligibil, împreună cu motivaţia aferentă.

    (2) Dosarele de finanţare care nu sunt complete şi/sau eligibile se elimină din RFS.

    ART. 33
    (1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în dosarul de finanţare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.
    (2) Perioada de completare a documentaţiei menţionate la alin. (1) suspendă perioada de analiză.

    ART. 34
    (1) Operaţiunile de finanţare realizate în baza prezentei norme se vor aproba după cum urmează:
    a) până la echivalentul a 50 milioane de euro, aprobarea operaţiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA);
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

    (2) În cazul în care operaţiunea de finanţare realizată în baza prezentei norme conduce la o expunere cumulată^6, pe acelaşi debitor sau grup de debitori, peste echivalentul a 50 milioane de euro, CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.
    ^6 În sensul prezentei norme, prin expunere cumulată se înţelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea creditului în baza prezentei normei şi expunerea existentă rezultată din alte operaţiuni în derulare, desfăşurate de EximBank NCS.


    ART. 35
    (1) În baza rezultatelor procesului de analiză, EximBank NCS propune Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA)/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de finanţare.
    (2) EximBank NCS comunică beneficiarului aprobarea/respingerea solicitării de finanţare, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    CAP. VII
    Derularea creditelor acordate în cadrul Schemei
    ART. 36
    (1) În vederea acordării Creditului, EximBank NCS încheie cu beneficiarul un contract de credit şi contractele accesorii aferente garanţiilor colaterale ce se vor constitui. Contractul de credit reflectă condiţiile de aprobare a finanţării, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor.
    (2) Pentru utilizarea creditului, beneficiarii vor deschide un cont curent la EximBank până la data semnării contractului de credit.

    ART. 37
    Pe parcursul perioadei de creditare, graficul de rambursare aferent creditelor acordate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepţia situaţiei în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care se diminuează toate ratele de credit cu o sumă egală.

    ART. 38
    (1) EximBank NCS monitorizează creditele acordate pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei norme şi reglementările interne specifice.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare a creditului prevăzute de schema de ajutor de stat şi transpuse în contractul de credit, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 39
    Beneficiarul are obligaţia de a accepta şi facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.

    ART. 40
    EximBank NCS va lua măsurile necesare pentru recuperarea sumelor datorate, atât împotriva beneficiarilor, cât şi, dacă este cazul, împotriva oricăror alte persoane asupra cărora aceştia şi-au transferat obligaţiile.

    ART. 41
    Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. VIII
    Monitorizarea Schemei. Raportări
    ART. 42
    EximBank NCS va păstra evidenţe detaliate referitoare la toate creditele acordate în cadrul Schemei timp de 10 ani de la data acordării creditului. Aceste evidenţe conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condiţiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei şi vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.

    ART. 43
    Beneficiarii creditelor acordate în baza Schemei trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia EximBank NCS sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 44
    EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 45
    EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) Schema, contractele de credit şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 46
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank NCS elaborează proceduri interne, care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 47
    Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ANEXA 1

    la normă
    LISTA
    activităţilor neeligibile pentru acordarea finanţărilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Sector de activitate │Clasificare│
│ │CAEN │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc şi │
│pariuri │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de jocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│armament, muniţii, explozibili, tutun,│
│alcool │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea produselor din │1200 │
│tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea armamentului şi│2540 │
│muniţiei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea explozivilor │2051 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de investigare şi protecţie│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de protecţie şi│801 │
│gardă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de servicii │ │
│privind sistemele de │802 │
│securizare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de investigaţii│803 │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de │681 │
│bunuri imobiliare proprii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în │ │
│leasing │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│bază de comision sau │683 │
│contract │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Intermediere financiară şi asigurări │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de reasigurare │652 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale fondurilor │ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public │ │
│de asigurări sociale) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de asigurări│ │
│şi fonduri de pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de administrare│663 │
│a fondurilor │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe şi preparate │
│stupefiante şi psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
├──────────────────────────────────────┤
│Legea nr. 49/2018 privind precursorii │
│de explozivi, precum şi pentru │
│modificarea şi completarea unor acte │
│normative │
├──────────────────────────────────────┤
│Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante şi │
│psihotrope, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
└──────────────────────────────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016