Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 30 iunie 2020  de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 30 iunie 2020 de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 645 bis din 22 iulie 2020
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 182 din 30 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 22 iulie 2020.
──────────
    PREVEDERI GENERALE STABILITE PE BAZA STRATEGIEI PRIVITOARE
    LA APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN ACTIVITĂŢILE DIN SECTOARELE AGRICOLE
    1.1. Obiect şi domeniu de activitate
    ART. 1
        Prezentele norme stabilesc obligaţiile şi răspunderile privind apărarea împotriva incendiilor, modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor, regulile, măsurile specifice pentru construcţii, instalaţii şi alte amenajări aferente sectoarelor agricole, criteriile de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 2
        Normele de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile din sectoarele agricole sunt reglementări cu aplicativitate la nivel naţional, care cuprind prevederi minime obligatorii pentru desfăşurarea activităţilor din aceste sectoare în condiţii de securitate.

    ART. 3
        Prevederile prezentelor norme se aplică la explooatarea construcţiilor, instalaţiilor, amenajărilor, utilajelor, echipamentelor existente în sectoarele agricole şi sunt obligatorii indiferent de titularul dreptului de proprietate.

    ART. 4
        Prin exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor administrate sau aliate sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să se asigure menţinerea nivelurilor minime de performanţă prevăzute pentru securitatea la incendiu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind Calitatea în Construcţii, republicată şi a reglementărilor tehnice în vigoare.

    ART. 5
        Regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, precum şi cele de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor din prezentele norme nu au caracter limitativ, putând fi suplimentate şi completate în funcţie de condiţiile stabilite în scenariile de securitate la incendiu.

    ART. 6
        Indiferent de capitolele în care sunt înscrise regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ pentru fiecare situaţie în parte, respectându-se şi prevederile actelor normative şi reglementărilor tehnice cu aplicabilitate la nivel naţional din domeniul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 7
        Pentru activităţi specifice altor ramuri sau sectoare de activitate şi care nu se regăsesc în conţinutul prezentelor norme de apărare împotriva incendiilor, se aplică prevederile corespunzătoare stabilite în reglementări emise de alte ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate potrivit domeniilor de competenţă ale acestora.

    ART. 8
        În unităţile în care se introduc noi activităţi sau utilizarea de noi instalaţii, maşini, utilaje, tehnologii, echipamente, aparte, produse etc., factorii implicaţi vor stabili reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor pe baza documentaţiilor puse la dispoziţie de producători şi alţi factori, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


    1.2. Obligaţii şi răspunderi
    1.2.1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    ART. 9
        Ministerul agriculturii şi Dezvoltării Rurale emite ordine, dispoziţii, instrucţiuni, reguli, măsuri şi reglementări obligatorii cu caracter intern destinate punerii în aplicare a strategiei de apărare împotriva incendiilor din domeniul de responsabilitate şi asigură verificarea şi controlul modului de îndeplinire a acestora.

    ART. 10
        Strategia de apărare împotriva incendiilor a unităţilor şi obiectivelor din sectorul agricol trebuie să urmărească, în principal, următoarele:
    a) reabilitarea şi conformarea privind securitatea la incendiu corespunzătoare construcţiilor, instalaţiilor utilitare aferente şi a amenajărilor existente aflate în exploatare la realizarea lucrărilor de reparaţii ale acestora;
    b) formarea, perfecţionarea şi specializarea personalului propriu cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    c) îndeplinirea nivelurilor de performanţă privind securitatea la incendiu la proiectarea şi realizarea oricăror lucrări de construcţii şi instalaţii, precum şi menţinerea lor pe toată durata exploatării;
    d) îmbunătăţirea condiţiilor do apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile ce le exploatează;
    e) prevederea mijloacelor financiare necesare asigurării corespunzătoare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 11
        Propune organelor abilitate potrivit legii, înscrierea în programele anuale şi de perspectivă a unor teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de apărare împotriva incendiilor specifice domeniului de competenţă.

    ART. 12
        Pentru elaborarea documentaţiilor necesare întocmirii planurilor de protecţie împotriva incendiilor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îndrumă şi acordă asistenţă tehnică de specialitate agenţilor economici din agricultură pe care îi administrează.

    ART. 13
        Asigură:
    a) includerea în planurile de învăţământ şi în programele de pregătire aferente cursurilor de formare, specializare şi perfecţionare a personalului din domeniul agriculturii, a temelor şi aplicaţiilor practice de apărare împotriva incendiilor specificc domeniului propriu de responsabilitate.
    b) elaborarea planurilor tematice cadru de instruire a salariaţilor şi a personalului serviciilor private pentru situaţii de urgenţă din unităţile şi obiectivele subordonate sau aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.


    ART. 14
        Periodic şi anual verifică şi analizează modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile subordonate.


    1.2.2. Consiliile de administraţie
    ART. 15
        În înţelesul prezentei norme specifice, consiliul de administraţie este cel care administrează societăţile agricole, aşa cum este prevăzut în Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
        Asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor desemnate prin dispoziţii scrise să îndeplinească sarcini de apărare împotriva incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţă de către acestea a obligaţiilor ce le revin.

    ART. 17
        Asigură verificarea, cu personal de specialitate atestat conform legii, modul în care proiectanţii au cuprins în documentaţiile tehnice de proiectare aferente obiectivelor de investiţie noi, sau a lucrărilor de modernizare, dezvoltare ori schimbare de destinaţie a celor existente, măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de reglementările tehnice în vigoare, urmărind periodic stadiul şi modul de realizare a acestora de către executanţi, înaintea punerii în funcţiune a construcţiilor şi instalaţiilor.

    ART. 18
    (1) Aprobă planurile de protecţie împotriva incendiilor şi verifică prin sondaj modul de cunoaştere şi capacitatea de punere în aplicare a acestora de către persoanele care au stabilite sarcini privind depozitarea materialelor, evacuarea persoanelor şi a bunurilor, precum şi de realizare a intervenţiei de stingere a incendiilor.
    (2) Aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului privat pentru situaţii de urgenţă.

    ART. 19
        Asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare solicitării şi obţinerii avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, prevăzute de lege.

    ART. 20
        Verifică elaborarea de către şefii locurilor de muncă şi cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor pe care le aprobă, asigurând însuşirea şi respectarea acestora de către personalul angajat.

    ART. 21
        Aprobă planurile tematice de instruire teoretică şi practică a personalului şi de pregătire şi perfecţionare a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi verifică, trimestrial, direct sau prin cadrele tehnice/personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, modul de cunoaştere şi de respectare a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 22
        Urmăreşte cuprinderea în contractele de închiriere, date în locaţie sau concesionare, a obligaţiilor şi răspunderilor care revin locatorilor şi locatarilor privind apărarea împotriva incendiilor şi modul de respectare a accstora de către părţile contractante.

    ART. 23
        Asigură alocarca distinctă în planurile anuale de venituri şi cheltuicii, a mijloacelor financiare necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice apărării împotriva incendiilor (atestări, certificări, avizări, autorizări etc.).


    1.2.3. Fermierul, proprietarul, beneficiarul, administratorul
    ART. 24
        Asigură cunoaşterea şi punerea în aplicare, în părţile care le revin, a planurilor de protecţie împotriva incendiilor, întocmite, aprobate şi puse la dispoziţie de titularul dreptului de proprietate.

    ART. 25
        Asigură măsurile necesare pentru determinarea împrejurărilor care au favorizat producerea incendiilor, ţinerea evidenţei acestora si stabileşte, după caz, măsuri de preîntâmpinare a producerii unor evenimente similare. Analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 26
        Verifică periodic, personal sau prin persoane desemnate, modul de respectare a obligaţiilor şi răspunderilor ce îi revin privind apărarea împotriva incendiilor, cuprinse în contractele de închiriere, concesionare sau date în locaţie şi după caz dispune măsuri de îndeplinire a cerinţelor şi măsurilor prevăzute în acestea.

    ART. 27
        Asigură instruirea islariaţilor proprii şi verifică, personal sau prin persoane desemnate, modul de cunoaştere si respectare a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice activităţilor pe care le desfăşoară, conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 28
        Numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu natura, complexitatea, volumul şi riscurile de incendiu ale activităţilor desfăşurate.

    ART. 29
        Stabileşte cadru organizatoric de informare a persoanelor fizice din afara unităţii beneficiare ale serviciilor prestate, asupra riscului de incendiu prezentat de activităţile ce le desfăşoară, a măsurilor şi regulilor de prevenire a incendiilor necesare şi asigurate, precum şi a modului de comportare şi a posibilităţilor de orientare şi evacuare în caz de incendiu.

    ART. 30
        Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii privind apărarea împotriva incendiilor administratorul societăţilor agricole, desemnat aşa cum este prevăzut în Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură are următoarele obligaţii:
    a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
    b) să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
    c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
    e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
    f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
    g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
    h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
    i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2) din Legea 307/2006, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
    j) să solicite şi să obţină avizele de înfiinţare şi pentru sectoarele de competenţă ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora;
    k) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
    l) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
    m) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
    n) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
    o) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
    p) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
    q) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
    r) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform reglementărilor în vigoare;
    s) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de reglementările în vigoare privind apărarea împotriva incendiilor.    1.2.4. Salariaţii
    ART. 31
        Salariaţii sunt obligaţi să participe la activităţile de pregătire teoretică şi practică organizate, să cunoască şi să aplice întocmai instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor specifice locului de muncă şi după caz, atribuţiile stabilite prin planurile de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 32
        Salariaţii trebuie să respecte instrucţiunile de lucru privind utilizarea substanţelor şi materialelor periculoase, precum şi a instalaţiilor, utilajelor, maşinilor, aparatelor şi echipamentelor aferente procesului muncii.

    ART. 33
        La începerea programului de lucru şi la terminarea acestuia verifică obligatoriu locurile de muncă în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu, participă la menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii la locurile de muncă.

    ART. 34
        Atunci când constată, salariaţii trebuie să informeze imediat şefii nemijlociţi sau persoanele cu atribuţii de conducere şi supraveghere a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, despre defecţiunile sesizate la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă, precum şi asupra defecţiunilor şi avariilor tehnice care pot constitui cauze potenţial generatoare de incendiu.    1.3. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
    ART. 35
    (1) Activităţile desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme de apărare împotriva incendiilor în exploatare constituie sarcini de serviciu, care se înscriu ca atribuţii în fişele posturilor.
    (2) Persoanele cu atribuţii de conducere trebuie să asigure salariaţilor din subordine care au stabilite prin fişele posturilor sarcini şi responsabilităţi de apărare împotriva incendiilor, timpul şi condiţiile necesare desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.
    (3) Delegarea de competenţă pentru îndeplinirea prevederilor normelor, nu absolvă factorii decizionali de răspunderile ce le revin potrivit legii.

    ART. 36
        Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor îndeplinesc, în principal, următoarele sarcini:
    a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul societăţilor agricole;
    b) urmăresc permanent modul şi stadiul de realizare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor stabilite în urma controalelor executate de autorităţile abilitate, potrivit legii.
    c) îndrumă şi controlează modul de desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor.
    d) propun celor în drept convocarea specialiştilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti - Ilfov în cadrul comisiilor de recepţie a lucrărilor de investiţii, în condiţiile legii
    e) elaborează proiectele planurilor tematice de pregătire a salariaţilor şi a personalului serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, pe care le supun aprobării conducerii, desfăşurând nemijlocit activităţi de pregătire a acestora prin lecţii teoretice şi aplicaţii practice;
    f) întocmesc şi reactualizează permanent listele cu substanţe periculoase utilizate, stabilesc măsurile de identificare, de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie a personalului, corelate cu natura şi riscurile prezentate şi le supun aprobării conducerii;
    g) coordonează întocmirea planurilor de protecţie împotriva incendiilor şi verifică cunoaşterea acestora;
    h) evaluează şi supun conducerii spre aprobare sumele necesare pentru procurarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, din dotare, precum şi pentru susţinerea celorlalte activităţi specifice de apărare împotriva incendiilor;
    i) întocmesc şi reactualizează permanent evidenţa cantitativă şi calitativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare şi acţionează pentru completarea acestora conform prevederilor normelor din dotare;
    j) participă la controlul pe linia apărării împotriva incendiilor desfăşurat de către inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/Bucureşti - Ilfov.


    ART. 37
    (1) Organizarea şi desfăşurarea apărării împotriva incendiilor se realizează printr-un ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice, constând în principal din:
    a) instruirea periodică a salariaţilor privind cunoaşterea şi respectarea instrucţiunilor de lucru, a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice activităţilor curente, precum şi a celor care trebuie respectate în timpul executării lucrărilor periculoase;
    b) organizarea echipelor de intervenţie în caz de incendiu, pe schimburi de activitate şi asigurarea echipamentelor şi mijloacelor de protecţie adecvate, potrivit reglementărilor în vigoare.

    (2) Membrii echipelor de intervenţii vor fi informaţi cu sarcinile ce le revin cu privire la:
    a. alarmarea şi anunţarea incendiilor;
    b. alertarea forţelor de intervenţie proprii;
    c. alertarea forţelor cu care se cooperează;
    d. alertarea serviciilor de urgenţă;
    e. efectuarea operaţiilor şi manevrelor de întrerupere, după caz, a alimentării cu electricitate sau energie termică aferentă, punerea în funcţiune a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, etc.;
    f. evacuarea şi salvarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
    g. executarea intervenţiei de stingere;
    h. dotarea şi echiparea locurilor de muncă cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi menţinerea acestora în stare de funcţionare, la parametrii indicaţi.    2. REGULI ŞI MASURI SPECIFICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI ALTE AMENAJĂRI, PRECUM ŞI PENTRU ACTIVITATEA DIN SECTOARELE AGRICOLE
    2.1. Agricultură şi servicii auxiliare
    2.1.1. Cultura vegetală
    ART. 38
        Prevederile generale de apărare împotriva incendiilor la executarea lucrărilor agricole mecanizate stabilesc principiile, criteriile de performanţă, cerinţele şi condiţiile tehnice privind securitatea la incendiu pentru utilajele agricole folosite la executarea lucrărilor agricole mecanizate (tractoare, motocultoare, motoare stabile, motoare electrice, combine tractate şi autopropulsate, maşini agricole de uz general, maşini de recoltă in, cânepă şi bumbac, remorci, autocamioane), forţele care pot interveni în caz de incendiu şi pentru înlăturarea efectelor acestuia, exigenţele utilizatorilor, precum şi normele, regulile, recomandările şi măsurile generale ce trebuie avute în vedere în scopul apărării împotriva incendiilor.

    ART. 39
        Motocultoarele, tractoarele, motoarele fiabile, motoarele electrice, combinele autopropulsate şi tractate, presele de balotat paie, maşinile de secerat in şi cânepă, batozele şi alte maşini agricole şi autovehiculele de transport (autocamioane, remorci) vor fi supuse reviziilor periodice, înlăturându-se toate defecţiunile care pot provoca incendii.

    ART. 40
    (1) înainte de a se începe lucrând cu mijloacele menţionate mai sus şi celelalte utilaje agricole se va controla starea tehnică a acestora.
    (2) Deficienţele constatate (scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi, neetanşeităţi la conducte şi garnituri, supraîncălzirea motoarelor şi lagărelor utilajelor agricole etc.) se vor remedia înainte de a da în exploatare utilajul respectiv.
    (3) Dacă în timpul lucrului cu aceste utilaje apar defecţiuni prin care creşte riscul de producere a incendiilor, acestea trebuie înlăturate imediat.

    ART. 41
        Înaintea începerii campaniilor agricole trebuie să se facă instructaje cu personalul care deserveşte utilajele menţionate mai sus cu privire la respectarea prevederilor legale privind măsurile de apărare împotriva incendiilor apărute în timpul lucrărilor cu aceste utilaje sau chiar la utilajele respective.

    ART. 42
        Folosirea focului deschis sau a surselor de căldură pentru executarea diferitelor lucrări este permisă numai la distanţe mai mari de 2 m de rezervorul de combustibil, cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă, în vederea eliminării pericolului de aprindere a vaporilor de combustibil aliaţi în rezervor şi pe conducte sau care se degajă din acestea.

    ART. 43
        Motorul şi rezervorul de combustibil trebuie ţinute permanent în stare curată, fără scurgeri de ulei, combustibil sau lubrifiant, care pot să apară ca urmare a lipsei de etanşeitate a unor garnituri sau prin scăpări.

    ART. 44
    (1) Se va acorda atenţie mijloacelor energetice care au motoare cu aprindere prin scânteie şi care folosesc combustibil inflamabil (benzina).
    (2) La aceste utilaje se va verifica rezervorul şi sistemele de alimentare care trebuie să fie perfect etanşe.

    ART. 45
        Nu este admisă alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi a mijloacelor energetice şi combinelor autopropulsate, când motoarele acestora funcţionează. Se va curăţa utilajul respectiv de combustibilul sau lubrifiantul scurs.

    ART. 46
    (1) Sistemul de răcire al motoarelor trebuie supravegheat în permanenţă pentru menţinerea unei cantităţi suficiente de apă de răcire şi a unei întinderi suficiente a curelei pentru pompa de apă şi ventilator.
    (2) În cazul când sistemul de răcire este cu aer, se va urmări buna funcţionare a turbinei de răcire.

    ART. 47
        Aparatele de bord trebuie să indice corect funcţionarea motorului, astfel:
    a) acul pentru indicarea temperaturii agentului răcire trebuie să se afle în limitele admise ale indicatorului;
    b) dacă termometrul agentului de răcire arată o depăşire a temperaturii faţă de normal este interzis să se lucreze sau să se facă o deplasare cu utilajul respectiv.


    ART. 48
    (1) Instalaţia electrică trebuie supravegheată cu atenţie şi protejată de deteriorări.
    (2) Reperele şi componentele defecte se vor remedia imediat, iar conductorii defecţi se vor înlocui.

    ART. 49
    (1) Se va verifica bateria de acumulatori care nu trebuie să prezinte scurgeri; bornele bateriei şi clemele cablurilor de legătură trebuie să fie în bună stare şi să nu producă scântei;
    (2) Lucrătorul care deserveşte utilajul trebuie să aibă la îndemână cheie pentru deconectarea bateriei în cazul apariţiei unui incendiu.

    ART. 50
    (1) În vederea părăsirii rapide, prin remorcare a încăperilor expuse pericolului unui incendiu se va prevedea un cablu pentru ca utilajul respectiv să poată fi tractat.
    (2) Sunt interzise cuplarea cutiei de viteze şi tragerea frânei de mână.

    ART. 51
        În cazul staţionării utilajului respectiv (tractor, combină autopropulsată etc.) în încăperi în care sunt depozitate produse agricole, distanţa minimă între eşapament şi produsele respective va fi, în direcţia de evacuare, de cel puţin 2 m.

    ART. 52
    (1) Mijloacele energetice trebuie să fie dotate cu stingătoare şi alte dispozitive de stins incendii destinate stingerii flăcărilor care pot genera incendii la motor, la instalaţia electrică sau la maşina agricolă respectivă.
    (2) Stingătoarele utilizate trebuie înlocuite imediat.
    (3) De asemenea se va verifica dacă aceste stingătoare şi alte aparate de stins incendii nu au termenul de valabilitate expirat, fiind necesară înlocuirea periodică a lor.
    (4) În cazul aprinderii motorinei flacăra trebuie stinsă cu stingătorul cu spumă sau cu pulbere, se interzice stingerea cu apă a motorinei.

    2.1.1.1. Pregătirea şi reglarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor
    ART. 53
        La maşinile echipate cu motor cu ardere internă pentru a fi admise, la lucrările de recoltare a cerealelor, utilajele trebuie să îndeplinească următoarele.
    a) sistemele de aprindere, de alimentare, de carburaţie şi de distribuţie trebuie să fie corect reglate pentru a evita explozii false însoţite de eliminarea de scântei sau de gaze în stare arzândă;
    b) este interzisă alimentarea carburatorului prin turnare de benzină pe la priza de aer sau ca motorul să funcţioneze fără filtru de aer;
    c) rezervoarele de combustibil şi întreaga instalaţie de alimentare cu combustibil să fie etanşă şi fără pierderi;
    d) instalaţia electrică să aibă toate conexiunile bine fixate şi izolaţia corespunzătoare, conductorii şi siguranţele vor fie dimensionate corespunzător şi bine întreţinute, acumulatorul să fie bine fixat şi fişele montate corect, capul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul şi releul regulator în stare de funcţionare corespunzătoare;
    e) ţevile de eşapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive de captare a scânteilor (parascântei) omologate.
    f) toba de eşapament să fie curăţată de funingine;
    g) şoferii care participă la recoltarea cerealelor vor fi instruiţi în mod special, pentru a cunoaşte pericolele de incendiu, măsurile de apărare împotriva incendiilor precum şi modul de utilizare al stingătoarelor de incendiu;
    h) motoarele fixe cu aprindere prin scânteie sau cu aprindere prin compresie care au ţeava de eşapament în partea de jos şi lucrează la staţionar, vor fi prevăzute cu o ţeavă cotită care să introducă gazele într-o groapă cu pământ ud sau într-un vas cu apă.


    ART. 54
        În cazul folosirii motoarelor electrice se vor respecta următoarele:
    a) rezistenţa de izolaţie a înfăşurării motorului să nu fie mai mică de 0,33 MΩ, verificarea făcându-se cu megometrul de 500 V;
    b) jocul axial al motorului să nu depăşească limitele admise;
    c) sensul de rotire al motorului să fie acelaşi cu cel al maşinii de treierat;
    d) motoarele noi să fie verificate prin proba de mers în gol de 3 ori.


    ART. 55
        În timpul exploatării maşinilor lucrătorii care le deservesc vor respecta următoarele reguli:
    a) maşinile vor fi verificate, curăţate şi, după caz, unse cu regularitate potrivit instrucţiunilor din manualul de utilizare;
    b) se va acorda o mare grijă ungerii pieselor mobile şi înlăturării tulpinilor de cereale sau ierburilor înfăşurate pe aceste piese în timpul lucrului;
    c) bumbacul, lavetele sau cârpele îmbibate cu carburanţi sau lubrifianţi folosite la întreţinerea maşinilor, vor fi păstrate în cutii metalice cu capac care se închid etanş;
    d) înaintea pornirii maşinilor se verifică existenţa şi starea de funcţionare a tuturor dispozitivelor care asigură protecţia împotriva incendiilor;
    e) mecanicii vor asigura supravegherea continuă a maşinilor pentru a sesiza la timp bătăile sau mersul neregulat; se interzice a se lăsa fără supraveghere maşinile în timpul funcţionării;
    f) maşinile echipate cu motoare termice vor fi verificate zilnic, iar ţevile de eşapament vor fi curăţate în permanenţă, zgura rezultată din captarea scânteilor va fi îndepărtată cu regularitate;
    g) la pornirea pe timp rece a motoarelor cu ardere internă este interzisă încălzirea lor cu ajutorul focului deschis (lampă de benzină, torţă etc.);
    h) în cazul motoarelor cu aprindere prin scânteie este interzis să se folosească nasturi la fişele bujiilor, să se pună scule sau corpuri metalice pe acumulatori şi să se scoată benzină din rezervor în prezenţa unei flăcări deschise.


    ART. 56
        La exploatarea combinelor se vor respecta următoarele reguli specifice:
    a) zilnic, înainte de începerea lucrului, se va verifica întinderea curelelor de acţionare şi fixarea şinelor pe tobă;
    b) se va urmări ca toba să nu se înfunde, astfel distanţa dintre tobă şi grătar, precum şi turaţia tobei se va regla conform indicaţiilor din cartea tehnică;
    c) se va urmări periodic şi vor fi înlăturate înfăşurările de paie sau alte materiale de pe axele roţilor de transmisie şi de pe crucile cardanice;
    d) înainte de începerea lucrului se vor verifica lagărele de lemn de la scuturătorii combinelor şi batozelor să nu fie strânse prea tare şi să nu frece de pereţii combinei.
    c) periodic, în timpul lucrului, imediat după oprirea maşinii se va verifica temperatura lagărelor pentru a nu depăşi temperatura admisă.
    f) este interzis a turna ulei sau motorină peste lagărele care în timpul funcţionării scârţâie sau produc zgomote anormale;
    g) în timpul funcţionării combinelor autopropulsate se interzice scoaterea cheii din contactul electric pentru a nu se produce scurtcircuite în alternator instalaţia electrică;
    h) se interzice funcţionarea combinei autopropulsate fără baterie de acumulatori sau cu baterie de acumulatori decuplată;
    i) dispozitivele de siguranţă de la transmisiile cu lanţ, curele trapezoidale sau axele cu cuplaje vor fi reglate conform instrucţiunilor din cartea tehnică, pentru prevenirea încălzirii excesive la patinare, care poate provoca incendii;
    j) înainte de începerea lucrului cu combinele autopropulsate se va debloca frâna de parcare şi se va verifica buna funcţionare a întregului sistem de frânare pentru a se evita supraîncălzirea discurilor sau tamburilor de frânare şi producerea de incendii;
    k) combinele autopropulsate vor fi prevăzute cu dispozitive pentru scurgerea la sol a electricităţii statice produse în tipul1 funcţionării, datorită numărului mare de curele trapezoidale;
    l) combinele de recoltat cereale păioase, porumb şi furaje vor fi echipate cu stingător cu pulbere (focar minim 21 A şi 113B) sau cu spumă (focar minim 8A şi 113B) pentru a se putea interveni în cazul aprinderii paielor, pănuşilor, fânului care vin în contact cu ţevile de eşapament;
    m) reparaţiile de durată şi întreţinerea maşinilor se vor face numai în afara lanurilor şi a ariilor, la cel puţin 20 m, pe un loc special ales, delimitat prin arătură cu plugul, curăţat de resturi vegetale şi dotat cu materiale de stingere în cazul folosirii focului deschis.


    ART. 57
        La exploatarea preselor de balotat paie se vor lua următoarele măsuri:
    a) înainte de începerea exploatării, presele vor fi verificate astfel ca toate organele de lucru să funcţioneze normal. Se va verifica temperatura lagărelor şi a reductoarelor care nu trebuie să depăşească 60° - 70°C;
    b) zilnic înainte de începerea lucrului se vor verifica organele de lucru ale presei;
    c) se va urmări periodic şi vor fi înlăturate înfăşurările de paie şi alte materiale de pe organele de lucru;
    d) în cazul înfundării presei, agregatul se va opri şi se va proceda la desfundare, înlăturându-se materialele care au provocat înfăşurarea;
    c) pentru prevenirea incendiilor datorate patinării, cuplajul de siguranţă de la transmisii va fi reglat conform instrucţiunilor din cartea tehnică.


    ART. 58
        La exploatarea secerătorilor legători, pentru cereale, fân şi cânepă se vor lua următoarele măsuri:
    a) înaintea începerii lucrărilor de recoltare se va face o verificare amănunţită a funcţionării organelor de lucru (mecanisme de acţionare a cuţitului de tăiere, al rabatorului, pânza transportoare, aparatul de tăiat);
    b) periodic, în cursul zilei vor fi luate măsuri pentru prevenirea înfundării şi vor fi curăţate resturile vegetale care pot înfunda organele de lucru;
    c) de asemenea se va urmări ca toate lagărele organelor de lucru să nu se încălzească peste 60° - 70°C, în care scop va trebui să se facă gresarea conform instrucţiunilor de funcţionare.    2.1.1.2. Tractoare, motoare stabile şi autovehicule care folosesc combustibili gazoşi (gaz metan, gaz de sondă, biogaz)
    ART. 59
        Personalul muncitor calificat va fi admis în activitate numai după ce a fost instruit cu regulile de apărare împotriva incendiilor specifice activităţii cu utilaje echipate cu motoare care funcţionează cu combustibili gazoşi.

    ART. 60
        Este interzisă admiterea la lucru a persoanelor aliate în stare de oboseală sau sub influenţa băuturilor alcoolice.

    ART. 61
        Este interzis cu desăvârşire fumatul pe sau în vecinătatea tractorului, autovehiculului şi utilajelor care transportă sau utilizează combustibili gazoşi.

    ART. 62
    (1) Utilajele (tractor, autovehicul, motor stabil, remorcă) vor fi verificate de conducătorul locului de muncă împreună cu personalul muncitor, luând măsuri operative şi interzicând folosirea acestora până la remedierea defecţiunilor, cu precădere a scăpărilor de gaze.
    (2) Pentru orice defecţiune personalul muncitor va sesiza de îndată şeful formaţiei de lucru.

    ART. 63
        Toate utilajele vor avea aplicate următoarele indicatoare de avertizare:
    a) "FUNCŢIONEAZĂ CU GAZE NATURALE"
    b) "PERICOL DE FOC"
    c) "FUMATUL STRICT INTERZIS"
    d) "TRANSPORT GAZ METAN"


    ART. 64
    (1) Staţionarea, parcarea tractoarelor şi a utilajelor este permisă numai în spaţii deschise sau sub copertine, la minimum 50 m de orice sursă de foc deschis.
    (2) Zona va fi îngrădită şi marcată cu indicatoare de avertizare: "ZONĂ PERICULOASĂ - PERICOL DE INCENDIU ŞI EXPLOZIE".

    ART. 65
        Se interzice staţionarea prelungită sub incidenţa directă a razelor solare, mai ales când buteliile sunt încărcate la limita maximă.

    ART. 66
        La fiecare 72 ore se va face verificarea etanşeităţii echipamentului de alimentare cu combustibilii gazoşi, cu soluţie de apă şi săpun, înainte de plecarea la lucru luând-se evidenţa în caietul de bord al tractorului sau autovehiculului, măsură ce se va executa şi după fiecare reîncărcare a buteliilor cu combustibilii gazoşi.

    ART. 67
        Exploatarea tractoarelor este permisă în prezenţa unei singure persoane în cabină (tractoristul).

    ART. 68
        În scopul exploatării în condiţii de securitate a tractoarelor se vor utiliza gaze odorizate.

    ART. 69
        Pentru lucrările de întreţineri, revizii şi lucrări accidentale pe tractoarele dotate cu butelii de gaze combustibile se vor utiliza scule antiex şi calibrate, ocazie cu care se vor demonta buteliile cu gaze, care în prealabil au fost închise şi care se vor depozita în locuri special amenajate şi permanent aerisite la distanţe de siguranţă faţă de construcţiile învecinate.

    ART. 70
        Buteliile de stocare a gazelor de pe tractoare precum şi recipientele de transport gaze comprimate montate pe remorci, vor fi supuse verificărilor la fiecare 3 ani, efectuându-se probe de presiune, cântărire, repoansonare, vopsire etc., iar evidenţa acestor verificări periodice se va consemna într-un registru special.

    ART. 71
        Buteliile de stocare a gazelor de pe tractoare precum şi cele de pe platformele de transport şi alimentare a tractoarelor cu gaze combustibile, vor fi demontate şi golite de cantităţile de lichid şi impurităţi care eventual s-au acumulat în urma încărcărilor repetate cu gaze, în special când acestea sunt gaze de sondă sau biogaz cel puţin o dată la 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, dar fără a depăşi 6 luni, operaţia înregistrându-se în caietul de bord al tractorului sau autovehiculului.

    ART. 72
        La echiparea iniţială a tractoarelor cu butelii sau înlocuirea unor butelii necorespunzătoare cu altele este obligatorie "spălarea" cu azot pentru neutralizare, inscripţionarea cu textul: "NUMAI PENTRU GAZE COMBUSTIBILE" şi vopsirea acestora de către personalul autorizat.

    ART. 73
        Este interzisă staţionarea tractoarelor sub liniile electrice aeriene şi pe căile de circulaţie, cât şi în imediata apropiere a acestora.


    2.1.1.3. Alimentarea maşinilor cu carburanţi
    ART. 74
        Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se va face la o distanţă de minimum 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, bucătării, păduri şi la cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii şi clădiri sau cale ferată.

    ART. 75
        În cazul în care nu se poate respecta distanţa de 100 m faţă de lan, se va elibera o porţiune de teren care se va ara complet pe o suprafaţă de 100 m x 100 m, pe care se instalează depozitul de carburanţi.

    ART. 76
        Terenul pe care se instalează depozitul, se va curăţa de iarbă, mărăcini, tufişuri etc. şi se va înconjura cu o fâşie arată de cel puţin 5 m.

    ART. 77
        Carburanţii se vor păstra în cisterne sau, în cazuri speciale, în butoaie care să nu prezinte scurgeri, încărcate cel mult 95% din capacitatea lor, cu dopuri metalice prevăzute cu filet, butoaiele fiind aşezate cu dopurile în sus.

    ART. 78
        Butoaiele sau cisternele vor fi protejate împotriva radiaţiilor solare prin acoperirea cu crengi verzi, rogojini, prelate, panouri sau sub şoproane provizorii de tip uşor, iar deschiderea lor se va face numai cu ajutorul cheilor speciale.

    ART. 79
        În timpul nopţii depozitul poate fi iluminat, numai electric. Butoaiele goale vor fi închise etanş şi depozitate separat de cele pline.

    ART. 80
        La alimentarea cu carburanţi se vor respecta următoarele reguli:
    a) în mod obişnuit alimentar ei se va face numai la punctele de alimentare şi numai ziua, înainte de începerea activităţii;
    b) când alimentarea se face pe mirişte sau chiar pe arie, se va evita să se producă scurgeri de carburanţi, iar când totuşi s-au produs carburantul va fi acoperit cu pământ;
    c) dacă în mod excepţional, alimentarea este necesară şi pe timpul nopţii, aceasta se va face în afara lanurilor si ariilor numai la lumina electrică sau a farurilor unei alte maşini;
    d) punctele de alimentare se vor stabili la cel puţin 20 m în afara lanurilor şi ariilor şi la cel puţin 10 m faţă de depozitul de carburanţi şi lubrifianţi, apropierea maşinilor la punctele de alimentare facându-se astfel, ca ţevile de eşapament să nu fie îndreptate spre aceste puncte;
    e) transportul carburanţilor din depozite la punctele de alimentare se va face numai în vase metalice închise;
    f) controlul rezervoarelor de carburanţi ale maşinilor se va face numai la lumina naturală sau la cea electrică;
    g) alimentarea se va face cu motorul oprit şi cu capota închisă, excepţie făcând utilajele prevăzute cu dispozitive de alimentare prin depresiunea produsă de motor în rezervorul de combustibil.    2.1.1.4. Parcarea utilajelor în câmp
    ART. 81
        Locurile de parcare pe câmp a utilajelor se vor stabili la distanţă de minim 100 m faţă de lanurile de cereale netreierate, arii, depozite de paie, fân şi la cel puţin 50 m faţă de orice construcţii şi clădiri şi cale ferată.

    ART. 82
        Terenul pe care se amenajează locurile de parcare va fi curăţat de plante şi iarbă uscată şi dacă se găseşte pe mirişte va fi înconjurat cu o fâşie lată de cel puţin 3 m.

    ART. 83
        La amenajarea locurilor de parcare pe câmp a utilajelor se vor respecta următoarele reguli:
    a) maşinile se vor aşeza în ordine, pe tipuri şi la distanţa de siguranţă între ele;
    b) depozitele de carburanţi şi lubrifiant! se vor instala la cel puţin 50 m faţă de coloanele de maşini, respectându-se prevederile din capitolul privind depozitele de lichide combustibile;
    c) şoproanele sau atelierele imobile, barăcile şi vagoanele dormitor, precum şi depozitele de materiale combustibile, se vor instala la cel puţin 25 m faţă de coloanele de maşini şi de 30 m faţă de depozitele de carburanţi şi lubrifianţi;
    d) bucătăriile se vor instala la cel puţin 50 m faţă de coloanele de maşini, construcţii ori depozitele de combustibil, iar faţă de lanuri şi păduri la cel puţin 100 m.


    ART. 84
        La parcarea utilajelor agricole conducătorii unităţilor care le trimit în campanie, vor stabili, în raport cu condiţiile specifice, reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor în parcări.


    2.1.1.5. Măsuri speciale în perioada secerişului şi a recoltării cu combina
    ART. 85
        În perioada coacerii şi până la recoltarea cerealelor se interzice:
    a) fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişte, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m şi se vor amplasa indicatoare de interzicere "FUMATUL OPRIT" -"NU FOLOSIŢI FOC DESCHIS";
    b) pregătirea sau încălzirea hranei şi fumatul se vor face în locuri special amenajate în afara lanurilor, depozitelor de paie, a ariilor, a punctelor de alimentare cu carburanţi;
    c) arderea resturilor vegetale uscate, a miriştilor şi a paielor aflate pe câmp, cu excepţia situaţiilor deosebite când se vor lua măsuri de siguranţă necesare.    2.1.1.6. Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combina din lan
    ART. 86
        Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc, astfel:
    a) protejarea se face prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii.
    b) lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată;
    c) în porţiunile de cale ferată unde riscul de incendiu este mai accentuat (rampe, curbe), lăţimea zonei de izolare va fi mărită, iar recoltatul va începe cu aceste parcele;
    d) dacă terenurile amplasate de-a lungul căii ferate sunt înguste, fără posibilitate de evacuare imediată a snopilor sau paielor, acestea vor fi depozitate la cel puţin 10 m de calea ferată, trăgându-se între rândurile de clăi brazde de 1 - 2 m lăţime.


    ART. 87
        Atunci când cerealele urmează a fi treierate pe arie, clăile de snopi se vor clădi în rânduri drepte, lăsându-se o distanţă de 5 - 6 m între clăi şi cel puţin 10 m între rânduri după care se va trece fără întârziere la arat.

    ART. 88
        Când recoltarea se va face cu combina din lan, se vor lua următoarele măsuri:
    a) paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1 - 2 zile, efectuându-se imediat aratul.
    b) dacă cerealele boabe rezultate de la recoltarea cu combina se depozitează în mod provizoriu pe tarlalele de lucru, locul de depozitare se va amenaja la cel puţin 30 m faţă de porţiunile încă nerecoltate şi izolat de restul de lan şi de mirişte printr-o fâşie arată de 3 - 5 m.    2.1.1.7. Stingerea incendiilor
    ART. 89
    (1) Stingerea incendiilor izbucnite în perioada de recoltare a cerealelor se bazează pe acţiunea imediată a deţinătorilor de exploataţii agricole, a asociaţiilor agricole şi a altor întreprinderi agricole, pe intervenţia imediată a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă cu care cooperează, a serviciilor de urgenţă profesioniste şi voluntare din zonă, respectiv a altor forţe cu care se cooperează (ambulanţă).
    (2) Pentru stingerea imediată a incendiilor este necesar să fie luate din timp următoarele măsuri:
    a) asigurarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit normelor de dotare;
    b) instruirea proprietarilor de terenuri agricole, a lucrătorilor din fermele agricole, asociaţii cât şi din cadrul societăţilor agricole, cu privire la folosirea mijloacelor şi cunoaşterea procedeelor de stingere a incendiilor la locurile de muncă;
    c) constituirea, încadrarea personalului şi dotarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, iar în cazul în care nu există un asemenea serviciu, încheierea unui contract cu un serviciu voluntar sau privat, în condiţiile stabilite prin criteriile de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
    d) amenajarea de rampe de acces pentru alimentarea cu apă din surse naturale (râuri, lacuri, iazuri etc.), revizuirea şi umplerea cu apă a bazinelor şi rezervoarelor existente;
    e) amenajarea căilor de acces pornind din şosele şi drumuri de acces la rampele de alimentare cu apă la arii, la depozite etc.


    ART. 90
        Pentru asigurarea intervenţiei serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, cu ajutorul lucrătorilor de la locurile de muncă trebuie luate din timp măsuri pentru:
    a) transportul personalului serviciului privat pentru situaţii de urgenţă şi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, în acest scop se vor destina mijloace care să poată fi puse în mişcare imediat la declanşarea alarmei;
    b) organizarea şi pregătirea unor echipe de personal din cadrul unităţilor agricole de stat şi asociaţiilor agricole care să poată fi trimise la locul unde a izbucnit incendiul, asigurându-se mijloacele cu care aceste echipe se vor deplasa şi acţiona.
    c) acţionarea şi acordarea de sprijin din partea echipelor de personal din cadrul unităţilor agricole de stat şi asociaţiilor agricole pentru lichidarea incendiilor împreună cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă ale localităţilor.


    ART. 91
        Pentru alarmarea neîntârziată în caz de incendiu trebuie să fie luate următoarele măsuri:
    a) se vor organiza posturi de observare pe lanuri cu dispozitive de semnalizare acustică (clopot, toacă, trompetă, sirenă etc.).
    b) se va instala câte un punct de alarmare în cel puţin două puncte opuse;
    c) la unele dintre punctele de observare din parcelele unde se recoltează cereale se vor asigura mijloace de legătură care se vor folosi în caz de nevoie (mijloace auto-moto, biciclete, cai de călărie etc.);
    d) înaintea începerii campaniei de recoltare în toate societăţile comerciale agricole, asociaţiile agricole, se va face revizia sistemelor, instalaţiilor, aparatelor şi dispozitivelor de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu şi se va instrui personalul pentru cunoaşterea semnalelor de alarmă.
    e) conducătorii sectoarelor de activitate (şef de fermă, de secţie, brigadă, şefii asociaţiilor agricole) din exploataţiile agricole, proprietari individuali de terenuri, vor stabili din timp persoanele care vor anunţa izbucnirea incendiilor la serviciul privat pentru situaţii de urgenţă şi serviciile de urgenţă profesioniste precum şi mijloacele de legătură care trebuie utilizate în acest scop;
    f) persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
    g) numerele posturilor telefonice ale serviciilor de urgenţă profesioniste şi ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă care trebuie să intervină la incendii vor fi popularizate prin instructaje periodice, afişaje etc.    2.1.1.8. Procedee de stingere a incendiilor
    ART. 92
        În vederea stingerii incendiilor izbucnite în lanuri se va proceda astfel:
    a) personalul care a observat întâi incendiul va folosi mijloacele pe care le are la îndemână pentru a da imediat alarma;
    b) se va deplasa imediat la locul incendiului şi va începe acţiunea de stingere a acestuia şi localizarea lui folosind după posibilităţi apă, stingătoare de incendiu, utilaje, unelte şi alte mijloace de primă intervenţie (mături de nuiele, pământ, nisip etc.);
    c) la sosirea ajutoarelor, operaţiunile de stingere a incendiilor vor fi coordonate şi conduse, după caz, de şefii fermelor sau şefii de echipă, de şefii serviciilor private sau voluntare pentru situaţii de urgenţă.
    d) în raport cu limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi (localităţi, lanuri, construcţii, păduri etc.) se va proceda în primul rând la localizare prin crearea de zone de protecţie.
    e) pentru crearea zonei de protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jurul locului incendiat şi se va ara şi discui la marginea exterioară a zonei în care se coseşte, o fâşie lată de cel puţin 5 m. Raza zonei de protecţie se va stabili în funcţie de viteza de propagare a incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care bate vântul va fi de minim 20 m. Cositul se va face în direcţia opusă vântului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate;
    f) în cazul incendiilor izbucnite în câmp, când recolta este strânsă în clăi sau stoguri, zona de protecţie se va asigura prin arătura miriştei în jurul clăii incendiate şi se va proceda la evacuarea clăilor expuse, începând cu cele de unde bate vântul; după executarea zonei de protecţie se va trece imediat la stingerea incendiului prin baterea cerealelor aprinse şi înăbuşirea lor cu pământ. Se va evita răspândirea scânteilor în timpul înăbuşirii incendiului. După stingere locul va fi arat pentru a se acoperi cenuşa, în scopul evitării pericolului apariţiei unui nou incendiu;
    g) în timpul operaţiilor de stingere a incendiului se vor asigura, dincolo de limitele zonei de protecţie, posturi de alarmare şi apărare împotriva unor noi focare de incendiu care ar putea fi provocate de scânteile purtate de vânt, dotate cu utilaje şi alte mijloace de primă intervenţie (apă, găleţi, lopeţi, furci, mături etc.). Numărul posturilor se va stabili în raport cu intensitatea şi depărtarea la care pot ajunge scânteile. Supravegherea zonei în care a fost incendiul se va asigura şi după stingerea acestuia.    2.1.1.9. Stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de carburanţi
    ART. 93
        Intervenţia pentru stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de carburanţi amplasate pe câmp trebuie realizată cu rapiditate, în vederea limitării propagării incendiului la vegetaţia din jurul respectivelor depozite.

    ART. 94
        Carburanţii şi lubrifianţii care s-au revărsat în depozit şi ard se vor stinge cu mijloace de primă intervenţie (nisip sau pământ mărunţit) ori prin utilizarea de stingătoare cu spumă sau pulbere ABC.

    ART. 95
        În cazul aprinderii butoaielor sau altor vase cu carburanţi şi lubrifianţi se va proceda imediat la evacuarea din zona periculoasă a celorlalte butoaie sau vase şi la răcirea lor.

    ART. 96
        Butoiul (vasul) incendiat se va întoarce, dacă este posibil, cu dopul în sus după care se va proceda la stingerea cu spumă şi răcirea prin stropire cu apă în cantitate mare şi la înfundarea sau acoperirea, după caz, cu saci, prelate umezite.

    ART. 97
        În cazul aprinderii carburanţilor se va acţiona la evacuarea vaselor cu lichide combustibile din apropiere, răcirea cisternei cu apă şi stingerea incendiului cu spumă.

    ART. 98
        Se va avea în vedere ca de fiecare dată stingerea incendiului să se facă având vântul (curentul) din spate. Răcirea tuturor recipientelor (vase, cisterne, butoaie) va continua şi după lichidarea incendiului.

    ART. 99
        Pentru prevenirea eventualelor incendii se vor lua măsuri speciale, astfel, când vasul incendiat începe să se umfle la funduri şi dacă din lipsă de apă nu se poate face răcirea intensă, se va mări distanţa de evacuare a celorlalte vase la cel puţin 50 m, iar lucrătorii se vor retrage, urmând ca după explozie să reia acţiunea de lichidare a focarelor de incendii.


    2.1.1.10. Stingerea incendiilor izbucnite la maşini
    ART. 100
        Maşina incendiată va fi imediat evacuată din lan, prin tractare, la o distanţă de minimum 20 m de aceasta şi se va acţiona pentru stingerea sa şi, dacă este cazul, a lanului.

    ART. 101
        În acelaşi mod se va proceda cu combinele autopropulsate, care o dată cu declanşarea incendiului vor fi scoase din zonă unde nu există pericol de extindere a incendiului.

    ART. 102
        Stingerea incendiilor motoarelor cu combustie internă se va face numai cu pulbere şi CO2 sau, în lipsa acestora, cu saci sau prelate umezite. Motoarele electrice se vor stinge cu CO2 şi numai după decuplarea motorului de la reţea.

    ART. 103
    (1) Stingerea elementelor lemnoase ale maşinilor precum şi cele a vagoanelor dormitor sau atelierelor mobile şi construcţiilor din parcurile de câmp ale secţiilor sau sectoarelor de mecanizatori se va face cu apă şi spumă, sau pulbere ABC.
    (2) Stingătoarele vor fi folosite potrivit instrucţiunilor ce le însoţesc.

    ART. 104
        Apa se va întrebuinţa în cantităţi strict necesare urmărindu-se mai întâi localizarea incendiului prin stropirea suprafeţelor expuse pericolului de aprindere a tot ce este combustibil în vecinătate şi nu poate fi îndepărtat prin tăiere sau dărâmare.

    ART. 105
        Stropirea se va face de sus în jos şi de aproape către părţile îndepărtate.

    ART. 106
        La nevoie se vor executa tăieri, desfaceri şi demolări asupra materialului combustibil care ar putea provoca extinderea incendiului sau producerea de explozii.

    ART. 107
        Pentru a lichida focarul se va arunca iniţial o cantitate de apă pentru a reduce temperatura, apoi se vor stinge pe rând de sus în jos părţile care susţin obiectul incendiat şi acela care favorizează întinderea incendiului.

    ART. 108
        Personalul care lucrează la lichidarea incendiului se va apropia de focar într-un loc situat în faţa vântului sau lateral şi pe cât posibil pe acelaşi plan cu focarul de mai sus.    2.1.2. Depozitarea produselor agricole
    2.1.2.1. Recepţionarea, conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole
    ART. 109
        Silozurile, depozitele celulare, uscătoarele, magaziile etc. având înălţimi mari faţă de restul clădirilor, în vederea prevenirii incendiilor, vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

    ART. 110
        Atât în perioada de recepţionare a cerealelor, dar mai cu seamă pe timpul depozitării este necesară supravegherea permanentă a umidităţii şi temperaturii acestora prin recoltarea de probe şi efectuarea analizelor de laborator corespunzătoare.

    ART. 111
        Luarea probelor de produse de la selectoare, agregate de condiţionare, din vagoane C.F. sau de pe şlepuri, se va face de către laboranţi instruiţi special cu normele de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 112
        Buncărele de primire auto vor fi acoperite cu grătare metalice rezistente care să permită circulaţia autovehiculelor încărcate şi totodată pentru evitarea pătrunderii corpurilor metalice sau de altă natură.

    ART. 113
        Gurile de primire de la vagoane C.F. vor fi asigurate cu grătare metalice pentru evitarea pătrunderii corpurilor mari metalice sau de altă natură.

    ART. 114
        Se interzice cu desăvârşire fumatul în interiorul laboratorului unde se află materialele inflamabile ce pot da naştere la incendii şi explozii.

    ART. 115
        Toţi sacii cu probe de materiale vor fi scoşi din laborator în fiecare seară şi depozitaţi în magazie, în vederea prevenirii incendiilor.

    ART. 116
        În staţiile de încărcare şi descărcare a produselor agricole, toate macaralele fixe sau mobile vor fi prevăzute cu dispozitive acustice de semnalizare acţionate electric, în perfectă stare de funcţionare în vederea prevenirii incendiilor.

    ART. 117
        Este obligatorie instruirea periodică a salariaţilor privind normele, regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor precum şi asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie.

    ART. 118
        Păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă în spaţii destinate cerealelor precum şi a altor produse vegetale.

    ART. 119
        Cerealele şi celelalte produse în vrac sau însăcuite vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (partizi) şi în straturi sau stive a căror înălţime se stabileşte în raport cu caracteristicile specifice fiecărui produs, respectându-se normele şi instrucţiunile în vigoare.

    ART. 120
        La magaziile ale căror uşi se deschid spre interior se vor lăsa obligatoriu spaţii libere în dreptul acestora pentru a se permite evacuarea produselor în caz de incendiu.

    ART. 121
        Când uşile magaziei se deschid în afară, cerealele şi celelalte produse se pot depozita în dreptul uşilor, fără a lăsa spaţii libere, cu condiţia ca înălţimea acestora să nu depăşească 2/3 din înălţimea uşii, iar obloanele pe care se sprijină produsele vor fi formate din părţi demontabile.

    ART. 122
        Pentru cerealele şi celelalte produse însăcuite este obligatoriu ca în interiorul magaziei să se lase spaţii libere în lungul şi în latul acesteia care să permită manevrarea utilajelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 123
        Spaţiile de siguranţă dintre magazii, silozuri etc. şi alte construcţii vor fi păstrate în stare de curăţenie şi fără a fi blocate cu diferite materiale pentru a permite manevrarea utilajelor şi mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 124
        Pentru evitarea exploziilor datorită pulberilor vegetale şi a altor impurităţi, cerealele şi celelalte produse vor fi curăţate şi uscate.

    ART. 125
        Se interzice funcţionarea defectuoasă a instalaţiei de aspiraţie-desprăfuire sau îndepărtarea capacelor de vizitare de la transportoarele cu racleţi şi elevatoare care pot conduce la mari depuneri de praf, care împreună cu oxigenul din aerul atmosferic şi o sursă de aprindere va duce la apariţia incendiilor şi exploziilor.

    ART. 126
        Utilajele şi instalaţiile tehnologice din silozuri se vor pune în funcţiune numai după pornirea în prealabil a instalaţiei de aspiraţie-desprăfuire care le deserveşte.

    ART. 127
        Dispozitivele şi sistemele de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi cu care sunt echipate construcţiile de producţie şi depozitare trebuie menţinute în stare de funcţionare pe întreaga durată de exploatare a acestora.

    ART. 128
        Capacele de vizitare de la transportoare, elevatoare, tubulatură, depozite etc. vor fi etanşe pentru evitarea degajării prafului în exterior.

    ART. 129
        Zilnic, la sfârşitul fiecărui schimb, timp de 30 de minute, toţi lucrătorii trebuie să execute curăţenia la locul de muncă.

    ART. 130
        Pentru curăţirea pulberilor şi a altor plevuri se vor folosi mături sau perii, fiind interzise aspiratoarele de uz casnic sau curăţirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie critică a pulberii în aer.

    ART. 131
        Se interzice cu desăvârşire fumatul şi folosirea focului deschis în interiorul magaziilor, silozurilor, staţiilor de uscare şi în general în spaţiile cu degajări de pulberi vegetale.

    ART. 132
        Pe celulele de siloz, la înălţime vizibilă se va scrie cu litere roşii de 800 mm "FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE - PERICOL DE EXPLOZIE".

    ART. 133
        La intrarea în unitate, precum şi la toate palierele din interiorul silozurilor, staţiilor de uscare, magaziilor etc. se vor monta indicatoare de interzicere cu textul "FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS SUNT INTERZISE - PERICOL DE EXPLOZIE".

    ART. 134
        Pentru atenţionarea permanentă a salariaţilor privind pericolul de explozie a prafului vegetal, la locurile adecvate se vor monta indicatoare de avertizare, emailate, scrise cu negru pe fond galben: "FIECARE SALARIAT ÎN PARTE VA ASIGURA CURĂŢAREA, PE TOATĂ DURATA SCHIMBULUI A PULBERILOR DE PE INSTALAŢII, CONDUCTE, DIN JURUL UTILAJELOR ŞI DE PE PODEA".

    ART. 135
        La intrarea în unitate vor fi controlaţi toţi salariaţii şi delegaţii şi se vor reţine ţigările, chibriturile şi brichetele la panoul special amenajat, în casete nominalizate.

    ART. 136
        Pentru fumători se vor amenaja locuri special pentru fumat, amplasate lângă poartă - la o distanţă minimă de 25 m faţă de obiectiv şi dotate cu lădiţe cu nisip sau recipiente cu apă pentru stingerea ţigărilor şi care vor fi ferite de curenţi de aer.

    ART. 137
        Este obligatorie executarea operaţiilor de mentenanţă numai cu utilajele oprite şi scoase de sub tensiune.

    ART. 138
        Se interzice executarea lucrărilor de sudură electrică sau autogenă în interiorul magaziilor şi silozurilor, lucrările respective executându-se numai în atelierul mecanic.

    ART. 139
    (1) Se admite executare lucrărilor de sudură numai în cazul când piesele care urmează a fi sudate nu pot fi demontate.
    (2) În acest caz lucrarea se va face numai cu aprobarea conducătorului unităţii şi sub directa sa supraveghere după ce în prealabil s-au luat următoarele măsuri:
    a) oprirea instalaţiilor şi utilajelor şi scoaterea lor de sub tensiune;
    b) curăţirea organelor de maşini, a pieselor şi a tuturor tubulaturilor de praful depus atât în exterior cât şi in interior;
    c) curăţirea în jurul locului unde se execută lucrarea;
    d) îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile;
    e) stabilirea persoanelor autorizate pentru executarea lucrării care răspund de apărarea împotriva incendiilor, instruirea acestora şi asigurarea materialelor şi mijloacelor de stingere;
    f) participarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, după caz;
    g) emiterea PERMISULUI DE LUCRU CU FOC.


    ART. 140
        Pentru repararea conductelor, tronsoanelor etc. sparte este necesară folosirea pe scară largă a peticelor cu adezivi speciali (lipituri pe bază de răşini epoxidice A,B,C) în locul sudurii care generează risc de incendiului şi exploziei.

    ART. 141
        Se interzice depozitarea transformatoarelor de sudură electrică şi a generatoarelor de acetilenă în interiorul magaziilor şi silozurilor pentru conservarea, păstrarea şi valorificarea produselor agricole.

    ART. 142
        Utilajele de transport pe verticală sau orizontală din silozuri sau magazii vor fi exploatate raţional (la capacitatea nominală) pentru evitarea exploatării în suprasarcină a electromotoarelor sau blocării care pot duce la supraîncălzirea organelor în mişcare.

    ART. 143
        Elevatoarele cu bandă cu cupe trebuie să fie bine întinse, iar transportoarele cu melc să fie centrate pentru evitarea frecării cu tubulatura, aprinderea benzilor şi a produselor care sunt transportate.

    ART. 144
        Este obligatorie înlăturarea posibilităţilor ca anumite corpuri metalice să pătrundă în utilajele de transport, condiţionare, ventilatoare etc. pentru preîntâmpinarea producerii scânteilor.

    ART. 145
        În vederea evitării pericolului de explozie se va utiliza încălţăminte de protecţie fără accesorii metalice.

    ART. 146
        În vederea prevenirii incendiului în interiorul celulelor, iluminatul se va realiza numai cu lămpi la tensiune de 12 V sau cu baterie.

    ART. 147
        În vederea evitării pericolului de incendiu, în cazul producerii unor defecţiuni la sonda mecanică în timpul lucrului, se decuplează electromotorul de antrenare de la cuplajul elastic al sondei, se întrerupe curentul (se scoate ştecherul din priză) şi se anunţă după caz, electricianul sau mecanicul de serviciu.

    ART. 148
        Tarlalele separatoare, aspiratoarele şi bateriile de trioare cu amplasament fix vor fi obligatoriu racordate la instalaţia (sistemul) de aspiraţie centralizat care le deservesc sau vor fi prevăzute cu aspiratoare şi ciclon propriu.

    ART. 149
        Toate categoriile de utilaje şi instalaţii fixe sau mobile din interiorul silozurilor sau magaziilor de cereale vor fi prevăzute cu legătură dublă prin legarea la nulul de protecţie şi la pământ.

    ART. 150
    (1) La selectoarele şi vânturătorile instalate în interiorul magaziei, înainte de punerea în funcţiune, se vor monta tuburi de evacuare a pulberilor şi a corpurilor uşoare (pleavă) în afara magaziei.
    (2) În cazul când nu există această posibilitate se va amenaja o cameră de praf în interiorul magaziei.

    ART. 151
        Deplasarea selectoarelor şi a vânturătorilor se va face numai în prezenţa conducătorului locului de muncă şi numai după întreruperea curentului şi scoaterea ştecherului din priza de alimentare, în vederea evitării pericolului de incendiu.

    ART. 152
        Se interzice punerea în funcţiune a batozelor de porumb fără a se face verificarea stării tehnice a acestora, în vederea eliminării frecării părţilor metalice în mişcare, producându-se încălziri sau scântei.

    ART. 153
        În vederea evitării pericolului de incendii în incinta unităţilor de recepţie, păstrare şi valorificare a cerealelor se interzice folosirea instalaţiilor de ridicat sub liniile electrice (LEA) fără ca acestea să fie echipate cu dispozitive electronice de avertizare în cazul intrării braţului în câmpul electric de frecvenţă industrială.

    ART. 154
        Se interzice folosirea tractorului în apropierea locurilor sau încăperilor cu praf, gaze sau vapori inflamabili, în încăperi al căror volum sau ventilare nu sunt suficiente pentru a elimina pericolele prezentate de gazele de eşapament, fără a fi prevăzut la eşapament cu parascântei.

    ART. 155
        Dezinfecţiile, dezinsecţiile şi deratizările în magazie, silozuri etc. se vor executa numai de personal specializat, cu respectarea instrucţiunilor de folosire a substanţelor toxice şi numai după cc au fost luate toate măsurile de protecţie împotriva incendiilor.

    ART. 156
        Pentru evitarea apariţiei oricărui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazării cu substanţe toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere şi de avertizare.

    ART. 157
        Pentru reducerea riscului de incendiu şi explozie, silozurile celulare tip "METALIC RIGIDIZAT" vor fi dotate cu ventilator centrifugal de aerare cu senzori de temperatură şi cititor electronic.


    2.1.2.2. Uscarea cerealelor şi plantelor tehnice
    ART. 158
        Deservirea instalaţiilor de uscare se va face în mod obligatoriu numai de către lucrători instruiţi privind cunoaşterea normelor specifice pentru apărare împotriva incendiilor.

    ART. 159
        Cerealele şi plantele tehnice ce urmează a fi uscate vor fi condiţionate înainte de a fi introduse în instalaţia de uscare.

    ART. 160
        Pentru evitarea incendiului camera focarului de la uscătoarele de cereale montate în clădiri va avea pereţii incombustibili şi va fi separată de celelalte încăperi prin pereţi rezistenţi la foc care vor fi construiţi până la acoperiş.

    ART. 161
        În camerele uscătoarelor de cereale şi în instalaţiile de uscare vor fi înlăturate cauzele care favorizează acumularea prafului, plevurilor, resturilor de paie şi a altor impurităţi combustibile precum şi posibilitatea de stagnare a cerealelor în uscătoare.

    ART. 162
        Operaţiile de întreţinere se efectuează la începutul fiecărei campanii de uscare, iar cel puţin de două ori pe lună se vor curăţa focarele, canalele de fum şi în general întreaga instalaţie, înlăturându-se zgura depusă, funinginea şi alte impurităţi. Operaţiile se realizează numai cu instalaţia de uscare oprită.

    ART. 163
        După oprirea focului la generatorul de căldură se vor lăsa în mod obligatoriu ventilatoarele să funcţioneze cca. 10 minute pentru eliminarea gazelor şi răcirea instalaţiei.

    ART. 164
        Se va acorda atenţie deosebită reglării flăcării arzătorului, astfel încât arderea combustibilului în focar să fie completă, fără emisie de fum, scântei sau depunere de zgură.

    ART. 165
        În cazul în care motorina nu se aprinde la prima anclanşare se vor lăsa ventilatoarele în funcţiune câteva minute, timp în care vaporii de motorină sunt evacuaţi după care se va face o nouă pornire.

    ART. 166
        În situaţia în care în focar se observă depuneri de motorină în stare lichidă, pornirea focului se va putea face numai după o curăţirea prealabilă a acestuia.

    ART. 167
    (1) Se interzice depăşirea temperaturii agentului de uscare peste limita superioară admisă pentru produsul supus uscării.
    (2) De asemenea, este interzisă funcţionarea instalaţiei de uscare fără termometre sau termocuple.

    ART. 168
        Pentru colectarea eventualelor scurgeri de motorină, sub arzător trebuie să existe o tavă din tablă cu nisip, care se va schimba periodic.

    ART. 169
        Este interzisă funcţionarea instalaţiei de uscare cu scurgeri sau pierderi de combustibil la îmbinările conductelor de combustibil sau robinete.

    ART. 170
        Toate locurile de muncă vor fi bine iluminate pentru o desfăşurare normală a muncii, atât ziua cât şi noaptea.

    ART. 171
        Pentru iluminatul în interiorul coloanei de uscare, în cazul lucrărilor de curăţare sau reparaţii se vor folosi lămpi portabile alimentate la tensiunea de 24 V.

    ART. 172
    Instalaţiile şi conductele cu temperatură ridicată vor fi izolate termic pentru protejarea materialelor combustibile aflate în apropiere.

    ART. 173
        Se interzice depozitarea deşeurilor rezultate prin uscarea produselor în încăperile staţiilor de uscare.

    ART. 174
        Este interzisă depozitarea în camera generatorului de căldură (focarului) a materialelor inflamabile de orice fel.

    ART. 175
        Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic va fi instalat la distanţele prevăzute în norme şi va avea montat pe conducta ce duce combustibilul la arzător, un ventil de închidere a combustibilului, uşor accesibil în caz de nevoie. Aceste rezervoare vor fi prevăzute cu conducte de preaplin, conducte de aerisire şi indicatoare de nivel întreţinute în mod corespunzător.

    ART. 176
    (1) Se va acorda o deosebită atenţie pentru eliminarea apei din combustibil deoarece aceasta ajungând în focar, poate produce explozii, rateuri, blocarea ventilelor electromagnetice, distrugerea pompelor de combustibil cu roţi dinţate şi a şamotei focarului.
    (2) Eliminarea apei se va face:
    a) după 1 - 2 ore de la primirea combustibilului la rezervoarele de depozitare;
    b) săptămânal, la rezervoarele de consum zilnic;
    c) de două ori pe săptămână prin curăţarea filtrului de combustibil.


    ART. 177
        Alimentarea cu curent electric a instalaţiei de uscare se va face printr-un întrerupător general montat la suficientă distanţă de uscător, uşor accesibil în caz de urgenţă.

    ART. 178
        Este interzis cu desăvârşire fumatul în camera generatorului de căldură, în preajma coloanei de uscare sau în interiorul clădirii staţiei de uscare.

    ART. 179
        Este obligatorie curăţirea coloanei de uscare ori de câte ori este nevoie.

    ART. 180
        Este interzisă evacuarea zgurii în stare incandescentă; aceasta va fi întâi întâi răcită cu apă apoi zgura şi cenuşa se vor arunca într-o groapă cu apă.

    ART. 181
        În clădirea staţiei de uscare precum şi în camera generatorului se vor instala panouri de incendiu, dotate conform normelor în vigoare.

    ART. 182
        Electromotoarele de acţionare a ventilatoarelor şi valţurile de descărcare vor fi legate la nul şi la pământ.

    ART. 183
        Lămpile de iluminat în camera motorului şi în faţa tabloului de comandă vor fi alimentate la tensiunea electrică de 24 V, tip antiexploziv.

    ART. 184
        Pentru evitarea apariţiei incendiului şi exploziei toate aparatele de comandă şi comutatoarele vor fi capsulate.

    ART. 185
        Se interzice cu desăvârşire a se executa modificări la coloanele de uscare, la focarele acestora sau la aparatura de comandă şi control.

    ART. 186
        Toate deschiderile, gurile de vizitare, canalele de curăţire etc. din coloanele de uscare, canalele de agent termic sau focare trebui să fie prevăzute cu capace care se închid etanş.

    ART. 187
        La uscătoarele pe cărbune deservirea se va face numai de către salariaţi instruiţi privind modul de funcţionare şi exploatare a acestora.

    ART. 188
        În procesul de uscare a cerealelor şi plantelor tehnice folosind ca agent termic gazul natural se vor respecta regulile specifice de apărare împotriva incendiilor menţionate în cartea tehnică a fabricantului.

    ART. 189
        Pentru prevenirea producerii de incendii şi explozii la uscarea produselor agricole cu ajutorul uscătoarelor echipate cu arzător în două trepte se va controla funcţionarea corespunzătoare a următoarelor componente: cofret de securitate cu semnal luminos de blocaj al alimentării cu combustibil, electrovalvă de siguranţă, şurub de reglare a debitului de combustibil, clapeta antiincendiu, excluderea posibilităţilor de producere a scânteilor cauzate de organele mecanice în mişcare.

    ART. 190
    (1) Pornirea instalaţiei de uscare pe motorină se va face astfel:
    a) se pornesc electroventilatoarele;
    b) după cel puţin 5 minute se comandă aprinderea combustibilului;
    c) în cazul când aprinderea combustibilului nu s-a produs la prima încercare, după verificarea cauzelor (lipsa scânteii electrice, lipsa presiunii în conductele de combustibil etc.) nu se va trece la a doua încercare de aprindere decât după o aerisire a focarului de cel puţin 5 minute.

    (2) În cazul în care focarul este cald şi prezintă puncte incandescente pe şamotă, este necesară o ventilare de cca. 5 minute.

    ART. 191
        Oprirea instalaţiei de uscare se face numai în ordinea următoare:
    a) se opreşte alimentarea cu combustibil a arzătorului;
    b) după 3-5 minute se opresc electroventilatoarele.


    ART. 192
        În cazul unui început de incendiu la o instalaţie de uscare a cerealelor se va proceda astfel:
    a) se întrerupe alimentarea cu combustibil al arzătorului;
    b) se închid toate capacele, uşile, şuberele de pe coloanele de uscare, astfel ca să se împiedice accesul în coloana de uscare a aerului din exterior;
    c) se întrerupe funcţionarea electroventilatorului de agent termic şi a electroventilatorului de răcire;
    d) se execută descărcarea rapidă a cerealelor din coloana de descărcare.


    ART. 193
        Se interzice cu desăvârşire a se folosi la exploatarea uscătoarelor alt personal decât cel special instruit în acest scop.

    ART. 194
        Pentru prevenirea riscului de incendiu şi explozie, uscătoarele fixe şi mobile vor fi dotate cu generator de căldură echipat cu supraveghetor de flacără şi electrovalve de siguranţă.

    ART. 195
        În scopul reducerii riscului de incendiu şi explozie, uscătoarele fixe şi cele mobile trebuie să fie dotate cu clapetă antifoc acţionată, după caz, manual sau automat pentru obturarea conductei de alimentare cu aer.
    2.2. Creşterea animalelor
    2.2.1. Bovine, porcine, cabaline, păsări
    ART. 196
        Curăţirea zilnică a canalelor, rigolelor pentru a împiedica acumularea de gaze şi amestecuri explozibile este obligatorie.

    ART. 197
        Gazele vor fi evacuate de la locul de producere sau din incintă printr-un sistem de ventilaţie eficace care să corespundă normelor de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 198
        Pentru prevenirea formării pulberilor vegetale explozibile şi obţinerea concentraţiilor sub valorile admise de norme se vor etanşa capacele şi îmbinările de la morile cu ciocane, iar instalaţia de desprăfuire va funcţiona corespunzător.

    ART. 199
        Instalaţia de ventilaţie mecanică va fi menţinută în bună stare de exploatare urmărindu-se funcţionarea ei la parametrii proiectaţi şi conform cărţii tehnice de exploatare elaborată de uzina constructoare.

    ART. 200
        În fermele de porcine este obligatoriu a se respecta următoarele măsuri:
    a) în timpul curăţeniei în boxele de maternitate şi la introducerea aşternutului (rumeguş) se va evita formarea prafului, atingerea rumeguşului de lămpile infraroşii şi stropirea acestora, întrucât se pot produce incendii;
    b) se va urmări zilnic funcţionarea termostatelor, instalaţiilor de încălzire şi a instalaţiei de forţă pentru a elimina orice posibilitate de scurtcircuit de reţea;
    c) este interzisă aglomerarea de aşternut sau alte materiale inflamabile (cauciuc, folie PVC etc.) în apropierea surselor de căldură;
    d) în cazul încălzirii cu radiatoare cu gaz metan se va verifica permanent etanşeitatea racordărilor conductei de alimentare, întrucât orice fisură sau neetanşeitate poate produce incendiu sau explozie;
    e) exploatarea lămpilor infraroşii, aerotermele electrice sau radiatoarelor cu gaz metan se va face conform cărţii tehnice elaborată de uzina producătoare;
    f) personalul din hală va fi instruit special pentru aceste utilaje.


    ART. 201
        În fermele de păsări se vor respecta următoarele măsuri;
    a) aerotermele cu combustibil lichid se vor verifica zilnic privind scurgerile de combustibil la racorduri;
    b) la încălzirea cu eleveuze cu gaz metan se vor verifica zilnic, săptămânal şi lunar dacă conductele de alimentare au scăpări de gaze, iar supravegherea încălzirii se va face continuu pentru a preveni exploziile şi incendiile;
    c) în adăposturile noi, moderne se vor instala senzori de presiune şi temperatură astfel ca în cazul unei avarii să fie oprită instantaneu alimentarea cu gaz metan;
    d) la eleveuzele cu rezistenţe electrice se va verifica buna funcţionare a termostatelor precum şi integritatea circuitelor electrice de alimentare a rezistenţelor;
    c) se va verifica funcţionarea instalaţiei de ventilaţie la parametrii proiectaţi pentru a asigura eliminarea amestecurilor de gaze explozive şi toxice şi pentru asigurarea unui mediu ambiant în limitele prescrise de normativele în vigoare.


    2.2.1.1. Depozite de furaje fibroase şi grosiere
    ART. 202
    (1) Pentru prevenirea incendiilor la depozitele de furaje fibroase şi grosiere din fermele zootehnice se vor respecta următoarele reguli:
    a) depozitele se vor amplasa în afara incintelor construite astfel încât vânturile dominante să nu bată dinspre depozit spre zona construită;
    b) terenul afectat depozitului de furaje se va împrejmui, se va curăţa de vegetaţia uscată şi va fi iluminat în cursul nopţii şi păzit permanent;
    c) intrarea în depozitul de furaje se va face pe un singur drum (acces) şi se vor amenaja drumuri funcţionale care să permită circulaţia mijloacelor de intervenţie la incendii pe cel puţin două laturi ale depozitului (lăţimea minimă 3.6 m);
    d) şirele vor fi amplasate paralel faţă de direcţia vântului dominant; fâşia liberă între şire şi împrejmuire va avea lăţimea de 5 m (va fi arată şi întreţinută permanent);
    e) depozitul de furaje va fi amplasat în apropierea unei surse naturale de apă (de suprafaţă sau adâncime) pe care se vor amenaja acumulări, rampe de alimentare, sisteme de ridicare şi punere sub presiune, după caz;
    t) se vor prevedea instalaţii de protecţie contra trăsnetului, executate conform normelor tehnice în vigoare.

    (2) O şiră sau stivă de materii vegetale combustibile nu va depăşi suprafaţa de 1.000 mp şi capacitatea de 5.000 mc.
    (3) Dacă se alcătuiesc stive vegetale sau se depozitează în fânare şi şoproane, se vor respecta următoarele distanţe:
    a) 30 de metri faţă de clădirile construite din materiale combustibile şi 20 de metri de clădirile din materiale necombustibile;
    b) 30 de metri faţă de drumurile publice, şinele de cale ferată şi instalaţiile de înaltă tensiune şi cabluri;
    c) 100 de metri de liziera pădurii şi zone cu o densitate mare de arbori.

    (4) La 2 metri faţă de şire şi stive, trebuie să existe o centură liberă de materiale combustibile, cu lăţimea de 3 metri (ogor negru).
    (5) Stivele vegetale, fânarele sau şoproanele nu pot fi depozitate direct sub liniile electrice aeriene sau la o distanţă (măsurată de la firele exterioare) mai mică de 2 metri faţă de o linie de joasă tensiune şi de 5 metri faţă de o linie de înaltă tensiune de până la 15 kV şi 10 metri faţă de o linie de înaltă tensiune de peste 15 kV.

    ART. 203
        Stingerea incendiilor la depozitul de furaje se asigură numai cu personal instruit în acest scop, sub conducerea şefului fermei sau sectorului. Exerciţiile de stingere se vor face semestrial.


    2.2.1.2. Prepararea hranei
    ART. 204
        Produsele agricole (boabe, ştiuleţi etc.) necesare preparării hranei pentru animale sau păsări vor fi depozitate în spaţii special amenajate, compartimentate sau dimensionate în funcţie de volumul produselor ce se depozitează.

    ART. 205
        În spaţiile de depozitare a nutreţurilor concentrate (grâu, orz, porumb etc.) se interzice depozitarea altor materiale: ambalaje, produse chimice, material lemnos, carburanţi etc.

    ART. 206
        La depozitele, magaziile de nutreţuri concentrate se vor monta indicatoare de securitate: "PERICOL DE INCENDIU", "FUMATUL INTERZIS", "NU FOLOSI FOC DESCHIS".

    ART. 207
        La înmagazinarea nutreţurilor concentrate se vor respecta următoarele reguli:
    a) se curăţă şi se usucă înainte de depozitare, se îndepărtează praful şi alte impurităţi;
    b) grâul, orzul, porumbul etc. vor fi depozitate pe laturi şi în straturi a căror grosime este stabilită în raport cu umiditatea fiecărui produs, respectându-se normele în vigoare în acest sens;
    c) se interzice păstrarea cerealelor şi a celorlalte produse a căror umiditate depăşeşte limita de toleranţă, prezentând pericol de autoaprindere;
    d) uşile nu vor fi blocate cu materiale, deschiderea acestora se va face în afară; se vor asigura culoare pentru evacuare în caz de incendiu;
    e) praful, pleava, impurităţile ce se depun pe pardoseală, pereţi etc. vor fi permanent curăţate si evacuate:
    f) este interzis fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau focul deschis pe o distanţă de 50 m în jurul depozitelor; la fel şi parcarea autovehiculelor.


    ART. 208
        În cazul depozitelor, magaziilor, pătulelor construite din elemente combustibile amplasate în staţii C.F. sau lângă C.F, uzine siderurgice, coşuri cu flacără deschisă, turnătorii etc., se verifică în permanenţă dacă nu au căzut scântei, cărbuni etc., care pot să pună depozitul în pericol de incendiu.


    2.2.1.3. Staţii pentru prepararea hranei (bucătării furajere)
    ART. 209
        Pentru prevenirea incendiilor la staţiile sau microstaţiile de preparare a hranei se vor respecta următoarele reguli:
    a) încăperile, spaţiile, şoproanele unde este organizată activitatea de preparare a hranei vor fi separate de adăpost, într-un loc bine determinat în cadrul fluxului tehnologic de preparare a hranei şi distribuire a acesteia;
    b) instalaţia electrică de iluminat şi de forţă va fi construită conform normativelor în vigoare care precizează măsurile constructive de protecţie în incintele cu praf.


    ART. 210
    (1) Zilnic, după terminarea lucrului se vor curăţa de praf şi resturi vegetale utilajele, podeaua, conductele, cicloanele, instalaţia electrică (tabloul de comandă şi corpurile de iluminat) şi săptămânal pereţii interiori ai camerei instalaţiei de măcinat nutreţuri.
    (2) De asemenea se vor lua următoarele măsuri:
    a) tabloul electric de comandă şi control va fi montat într-o încăpere sau nişă separat de locul unde se află moara cu ciocane sau ciclonul de praf, filtrele de praf etc.;
    b) se va supraveghea buna funcţionare a morii, etanşeitatea capacelor, îndepărtarea corpurilor străine, a impurităţilor metalice etc. care pot pătrunde la ciocane sau la articulaţiile acestora;
    c) la acţionarea morii cu motor termic se va asigura ca evacuarea gazelor arse să se facă în afară şi cât mai departe de acoperiş sau de pereţi;
    d) se interzice în interiorul clădirii morii fumatul sau focul deschis şi/sau depozitarea carburanţilor şi lubrifianţilor;
    e) se interzice blocarea cu materiale sau cu saci a căilor de acces, precum şi a panoului cu materiale pentru stins incendiu.


    ART. 211
        Încăperile în care lucrează morile cu ciocane vor fi prevăzute cu ventilatoare sau ferestre rabatabile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat şi protecţie.

    ART. 212
        În cazul bucătăriilor furajere pentru prepararea hranei lichide se vor respecta următoarele reguli:
    a) cazanele sau opăritoarele vor fi prevăzute cu hote sau instalaţii de ventilaţie pentru absorbţia aburului şi înlăturarea atmosferei încărcate cu vapori;
    b) este interzisă repararea şi desfundarea cazanelor aflate sub tensiune înainte de deschiderea şi golirea acestora;
    c) cazanele şi aparatele de măsură şi control vor fi verificate periodic;
    d) este interzisă depăşirea presiunii prevăzută în instrucţiunile de folosire a cazanului.


    ART. 213
        În cazul amonizării paielor în şiră, operaţie necesară pentru îmbunătăţirea conţinutului de azot şi alte substanţe nutritive se vor respecta următoarele măsuri:
    a) cu cisterna de amoniac anhidru şi la lucrarea de amonizare a paielor va lucra numai personal instruit şi numit prin decizie dată de conducerea unităţii deţinătoare;
    b) întrucât concentraţia de amoniac-gaz poate provoca accidente (toxicitate, explozie, incendii) se vor verifica continuu locurile de etanşare, racordurile, indicaţiile manometrului, furtunurile de transvazare etc.;
    c) nu este admisă aprinderea focului în timpul operaţiilor de umplere şi de golire, întrucât în concentraţie de 16-25 % cu aerul, amoniacul arde.


    ART. 214
        Se vor respecta instrucţiunile tehnologiei de acoperire cu folie de PVC a şirei, obligativitatea folosirii echipamentului de protecţie şi de igienă după terminarea lucrului.


    2.2.1.4. Distribuirea hranei, alimentare cu apă şi adăparea
    ART. 215
        Mijloacele de transport (tractoare cu remorci, autobuncăre etc.) vor fi prevăzute cu dispozitive parascântei la toba de eşapament.

    ART. 216
        Nu se permite intrarea în interiorul bazei furajere a mijloacelor de transport care prezintă scurgeri la conductele de carburanţi, sistemul hidraulic de comandă al direcţiei, rezervoare combustibil etc.

    ART. 217
        Drumurile de acces, aleile de circulaţie din interiorul adăposturilor vor fi curăţate zilnic de resturi de furaje, paie etc.

    ART. 218
        Utilajele de transport pe verticală sau orizontală din silozuri, buncăre transportoare spire sau noduri etc. vor fi exploatate raţional (la capacitate nominală) pentru evitarea încărcării în suprasarcină a electromotoarelor de acţionare sau blocări care pot duce la supraîncălzirea acestora sau a organelor de maşini în mişcare.

    ART. 219
        Elevatoarele cu bandă şi cupe, transportoarele cu bandă etc. vor avea banda de transport centrată şi întinsă pentru a se evita frecarea sau lovirea între cupe şi tronsoanele elevatorului, slăbirea cupelor, patinarea benzii pe tamburul de antrenare, care pot duce la încălzirea şi aprinderea benzii.

    ART. 220
        Se interzice funcţionarea transmisiilor prin curele când se constată patinarea pe şaibă sau frecarea acestora de apărători sau corpul utilajului.

    ART. 221
        Transportoarele cu melc trebuie să fie bine centrate pentru evitarea frecării între melc şi carcasa transportorului.

    ART. 222
        Lucrările de revizii tehnice şi reparaţii la instalaţiile tehnologice, utilaje, instalaţii electrice se vor executa numai de către personal calificat.

    ART. 223
        Este interzisă spălarea pieselor, ansamblurilor, subansamblelor etc. cu lichide inflamabile în interiorul adăpostului sau în apropierea depozitului de cereale, buncăre etc..

    ART. 224
        Cel puţin o dată pe zi se va verifica starea tehnică a utilajelor care deservesc fluxul tehnologic de distribuire a hranei şi în special cele care se găsesc în zone (spaţii) cu aglomeraţie de praf sau furaje.

    ART. 225
        La curăţirea buncărelor de cereale, făinuri, măcinişuri se vor lua următoarele măsuri:
    a) este interzisă folosirea uneltelor feroase, se vor folosi numai cele cu lama de bronz pentru a nu se produce scântei;
    b) iluminarea se va face cu lanternă;
    c) în staţiile de pompare a apei şi hidrofoare se va asigura în mod obligatoriu iluminatul de siguranţă cu tensiune redusă (maxim 24 v).


    ART. 226
    (1) La rezervoarele semiîngropate înainte de intrarea în cameră a personalului se va deschide mai întâi uşa, pentru aerisire.
    (2) Este interzisă intrarea bruscă cu flacără deschisă fiind pericol de aprindere a eventualelor gaze care s-au format în rezervor.

    ART. 227
    (1) La instalaţia de canalizare pentru lucrări de desfundare, întreţinere etc. se va folosi personal instruit şi echipat cu echipament individual de protecţie şi lanterne.
    (2) Nu se va pătrunde în canal cu flacără deschisă, lămpi improvizate etc. şi se va folosi obligatoriu masca contra gazelor cu cartuş filtrant corespunzător.

    ART. 228
        Toate motoarele electrice de acţionare 3 instalaţiilor de distribuit hrană sau a pompelor de apă vor fi legate la nul de protecţie şi la prize de pământ.


    2.2.1.5. Staţia de biogaz, generatoare de biogaz
    ART. 229
        Generatorul staţiei de biogaz (indiferent de capacitatea acestuia) va fi verificat şi exploatat conform prescripţiilor tehnice elaborate de ISCIR şi celelalte normative în vigoare.

    ART. 230
        Amplasarea generatorului de biogaz se va face la o distanţă de 20 m de construcţiile adăposturilor sau a celorlalte anexe din fermă.

    ART. 231
        Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă din interiorul staţiei de biogaz vor fi executate, verificate şi întreţinute conform normativelor în vigoare, nefiind permise improvizaţii.

    ART. 232
        Se va verifica zilnic starea tehnică a instalaţiei. Se interzice punerea în funcţiune a instalaţiei dacă se constată:
    a) neetanşarea racordărilor conductelor;
    b) neetanşeitatea garniturilor de la vanele şi robineţii instalaţiei;
    c) fisuri sau găuri în conducte;
    d) ruperi, fisuri sau pori în furtunurile de cauciuc.


    ART. 233
        Manometrele din reţeaua de alimentare vor fi în bună stare de funcţionare, verificate zilnic şi etalonate periodic metrologic.

    ART. 234
        Este interzisă depozitarea în incinta şi zona aferentă staţiei a carburanţilor, lubrifianţilor, buteliilor de oxigen, generatoarelor de acetilenă, lacuri, vopsele etc.

    ART. 235
        În staţie este permisă intrarea numai a personalului de exploatare, autorizat şi instruit special. Se vor aplica indicatoare de interzicere şi avertizare: "ZONĂ PERICULOASĂ - PERICOL DE INCENDIU ŞI EXPLOZIE", "NU FOLOSI FOC DESCHIS".

    ART. 236
    (1) Se interzice:
    a) intrarea cu flacără deschisă, lămpi cu gaz etc.;
    b) fumatul sau aruncarea resturilor de ţigară sau chibrituri;

    (2) Se vor monta indicatoare cu "FUMATUL INTERZIS", "PERICOL DE EXPLOZIE".

    ART. 237
        Curăţirea sau intervenţia la generatorul de biogaz se face numai după eliminarea totală a gazului combustibil, aerisirea completă a interiorului şi degajarea compostului. Personalul de intervenţie va fi dotat cu echipament individual de protecţie, răzuitor sau lopată cu lamă din bronz şi lanternă.

    ART. 238
        Exploatarea staţiilor de biogaz şi a echipamentului tehnic aferent se vor face conform cărţii tehnice elaborate de constructor.

    ART. 239
        Înainte de punerea în funcţiune personalul de exploatare va fi instruit corespunzător de specialiştii constructori şi periodic de conducătorul locului de muncă pentru cunoaşterea şi respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 240
        Staţiile de biogaz cu capacitate mai mare de 50 mc vor fi dotate cu detectoare de gaz combustibil, portabile sau fixe şi cu diapozitive de alarmă.


    2.2.1.6. Evacuarea dejecţiilor
    ART. 241
        În adăposturile unde evacuarea dejecţiilor se face cu instalaţii mecanice (racleţi betonaţi, lopată mecanică pe cablu şi lanţ, transportoare cu racleţi ficşi pe lanţuri cu zale) se vor lua următoarele măsuri de prevenire a incendiilor:
    a) verificarea zilnică şi periodică a stării tehnice a utilajelor (ansamble şi subansamble) care nu trebuie să prezinte uzuri, gripări, funcţionare cu frecare ceea ce produce ridicarea temperaturii fragmentelor de paie, resturi de furaje şi posibilitatea de autoaprindere;
    b) verificarea etanşării tabloului electric şi a izolaţiei conductorilor care pot fi posibile cauze de scurtcircuite sau aprinderi ale amestecului gazos de amoniac, hidrogen sulfurat etc.;
    c) păstrarea igienei pardoselii şi adăpostului, îndepărtarea zilnică a resturilor de gunoi rămase după radare.


    ART. 242
        Se interzice lucrul cu foc deschis sau folosirea lămpilor de gaz sau petromaxe nesupravegheate în adăposturi; de asemenea, se interzice folosirea sobelor cu alimentare internă sau fumatul şi aruncarea ţigărilor stinse pe aşternutul de paie sau pe resturi de furaje sau gunoi.

    ART. 243
        La instalaţiile de evacuare pneumatică a dejecţiilor lichide şi semilichide se vor lua următoarele măsuri:
    a) verificarea permanentă a presiunii de lucru a recipientului de aer şi a scurgerilor, fisurilor etc.;
    b) verificarea presiunii de lucru, scurgerilor de ulei şi a etanşeităţilor la electrocompresor;
    c) verificarea etanşeităţii şi legăturilor electrice la tabloul electric de comandă şi control;
    d) verificarea legăturii la nul şi la centura de împământare a motorului electric de acţionare a compresorului.


    ART. 244
        La staţiile de epurare a apelor reziduale cu bazine de sedimentare şi aerare şi la fosele de colectare a dejecţiilor se vor respecta următoarele reguli:
    a) la coborârea în fose, cămine etc. unde se acumulează gaze nocive şi se formează amestecuri explozive mecanicul de întreţinere va purta echipamentul individual de protecţie corespunzător;
    b) înainte de a se intra în sala pompelor sau bazine de recepţie se verifică existenţa gazelor care pot provoca explozii; se deschid uşile pentru aerisire şi apoi se intră în incintă;
    c) este interzis fumatul sau aprinderea chibriturilor în sala pompelor, în fose sau în bazine de recepţie.


    ART. 245
        Fosele de dejecţii, sala pompelor etc. vor fi marcate, acoperite şi asigurate cu lacăt, iar cheia va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă.

    ART. 246
        În incinta staţiei de evacuat dejecţii sau de epurare este permisă intrarea numai a personalului de deservire. În acest scop se va monta un indicator de interzicere: "INTRAREA INTERZISĂ", conform H.G. 971/2006 cu modificările şi completările ulterioare.


    2.2.1.7. Colectarea produselor primare
    Mulsul
    ART. 247
        Exploatarea instalaţiilor de muls mecanic se va face cu respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor:
    a) în camera pompelor de vacuum nu este permisă depozitarea butoaielor cu carburanţi, furaje, haine etc.;
    b) motorul pompei şi pompa de vacuum vor fi verificate zilnic de personal calificat; se vor urmări scurgerile de ulei şi etanşeităţile la conductele de alimentare cu lubrifiant;
    c) eletroîncălzitoarele de apă caldă vor fi verificate numai de către electricianul specializat. Nu este permisă funcţionarea decât în limita parametrilor înscrişi în cartea tehnică de exploatare.     Incubatoare şi staţia de sortare ouă
    ART. 248
        Se vor verifica zilnic transportoarele cu bandă în ceea ce priveşte frecările acestora de alte subansamble, ansamble sau patinările şi se vor face reglajele necesare prescrise în cartea tehnică a utilajului.

    ART. 249
        Instalaţia de ventilare şi panourile de comandă, convoi sau avertizare vor fi verificate şi supravegheate pentru a funcţiona la parametrii prescrişi de fluxul tehnologic de incubaţie.

    ART. 250
        Staţiile de incubaţie cu instalaţie de răcire cu amoniac vor avea în mod obligatoriu în exterior buton de oprire totală a alimentării cu energie electrică în cazul eşapărilor de amoniac şi buton de pornire a instalaţiei speciale antiex de ventilaţie.

    ART. 251
        La adăposturile de animale cu cuibare se vor respecta următoarele măsuri:
    a) verificarea zilnică a instalaţiei electrice de iluminat şi forţă pentru a elimina orice posibilitate de scurtcircuit, flamă etc.;
    b) este interzis lucru cu flacără deschisă, fumatul, lămpi cu gaz sau depozitarea carburanţilor sau alte produse inflamabile.     Tunsul oilor
    ART. 252
    (1) Instalaţia electrică a aparatelor de tuns trebuie bine izolată conform normelor de securitate la instalaţiile si echipamentele electrice.
    (2) Motoarele electrice de acţionare se vor agăţa la cel puţin 0,5 m de acoperiş.

    ART. 253
        Se vor respecta următoarele reguli:
    a) petrolul folosit pentru spălarea pieselor supuse ascuţirii cuţitului şi contracuţitului se va păstra în bidon metalic închis;
    b) grupul electrogen nu se va amplasa la o distanţă mai mică de 15 m faţă de locul de muncă;
    c) tabloul electric de comandă şi control şi siguranţele calibrate vor fi controlate zilnic de către un electrician calificat;
    d) se interzice acumularea cantităţilor prea mari de lână lângă masa de tuns sau în centrele de tuns;
    e) între cuţit şi contracuţit în timpul funcţionării aparatului de tuns nu este permisă frecarea deoarece poate surveni o supraîncălzire şi aprinderea scamelor sau prafului;
    f) în cazul organizării tunsului în hangare închise se vor monta ventilatoare exhaustoare pentru eliminarea prafului şi a scamelor.


    ART. 254
        În cazul acţionării aparatelor de tuns prin motor cu explozie se vor lua următoarele măsuri:
    a) nu se permit scurgeri de carburant la racordări, se va asigura etanşeitatea şi integritatea conductelor de alimentare;
    b) nu se va permite depozitarea bidoanelor cu carburanţi la mai puţin de 15 m de masa de tuns.
    2.2.2. Apicultura şi sericicultura
    ART. 255
    (1) Stupinele se amplasează cât mai departe de drumuri circulate, de unităţile de producţie cu profil chimic sau siderurgic.
    (2) Zona stupinei se împrejmuieşte şi nu se va permite depozitarea produselor chimice iritante, alcool, combustibil, lubrifianţi, lacuri, vopsele.

    ART. 256
        În timpul deschiderii stupului şi intervenţiei cu afumătorul se va scoate cu atenţie rama din stup, iar afumarea şi observarea albinelor se fac la distanţă de circa 4 m spre a evita căderea scânteilor în interiorul stupului.

    ART. 257
    (1) Transportul albinelor se va face cu vehicule în bună stare de funcţionare, însoţitorul având afumătorul la îndemână precum şi echipamentul individual de protecţie şi unelte pentru eventualele reparaţii.
    (2) Stupii vor fi prevăzuţi cu dispozitive de închidere, lăsându-sc numai orificii pentru aer, prevăzute cu site metalice.

    ART. 258
        În halele sau încăperile din fermele sericicole se vor aplica următoarele reguli:
    a) încăperile în care se cresc viermii de mătase vor fi ventilate mecanic sau natural;
    b) se va efectua curăţirea permanentă a încăperilor sau halelor pentru îndepărtarea prafului sau a resturilor de hârtie.


    ART. 259
    (1) Maşinile de curăţat scame, de tocat frunză, liniile mecanizate de creştere a larvelor, de prelucrat gogoşile vor fi verificate şi supravegheate pentru a nu funcţiona în suprasarcină spre a evita flăcările între organele active, subansamble etc.
    (2) Motoarele electrice de acţionare vor fi legate la nulul de protecţie şi la pământ.


    2.2.3. Creşterea animalelor de blană şi a altor specii
    ART. 260
        La operaţiunea de tocare a furajelor fibroase se vor respecta următoarele:
    a) tocătorile vor fi în stare de funcţionare, fără frecare între cuţite şi contracuţite, fără patinări sau gripări ale curelelor de transmisie pentru a evita încălzirea particulelor de furaje şi a prafului şi aprinderea acestora;
    b) fumatul este interzis în locul unde se execută operaţia de tocare sau depozitare a tocăturii.


    ART. 261
        Baza furajeră, fânarul etc. vor fi amplasate şi organizate conform prezentelor norme pentru depozitarea produselor agricole şi furajelor.

    ART. 262
        În adăposturile prevăzute cu baterii de creştere şi unde evacuarea se face cu benzile colectoare - transportorul cu bandă, se va supraveghea zilnic buna funcţionare a acestuia fără frecări şi fără suprasolicitări, întinderi ale benzilor, patinării etc.

    ART. 263
        Coborârea în fosele colectoare se va face cu echipament de protecţie şi cu lanternă.

    ART. 264
        La spălare, flambare şi văruire se vor respecta următoarele reguli:
    a) se vor scoate de sub tensiune instalaţiile de iluminat şi ventilaţie;
    b) hala se va ilumina cu 24 V.


    ART. 265
        Şoproanele pentru animalele de blană vor fi construite din material lemnos conform normelor specifice pentru construcţii.

    ART. 266
        Se vor curăţa zilnic cuibarele şi cuştile de fragmente de furaje, deşeuri, murdărie etc.

    ART. 267
        Pentru sectorul de industrializare a cărnii, în procesul de prelucrare şi preparare a subproduselor se vor respecta, în funcţie de tehnologia aplicată şi de utilajele existente, prevederile corespunzătoare din normele generale de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 268
        Maşinile pentru prepararea hranei, cazanele pentru fierbere vor fi prevăzute cu dispozitive de siguranţă pentru oprirea în caz de supraîncărcare sau atunci când în masa prelucrată pătrund corpuri străine.


    2.2.4. Fabricarea produselor pentru hrana animalelor
    2.2.4.1. Nutreţuri combinate
    ART. 269
        În vederea prevenirii incendiilor, silozurile, depozitele celulare, uscătoarele fixe, magaziile etc. având înălţimi mari faţă de restul clădirilor, vor fi prevăzute cu instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

    ART. 270
        Înainte de înmagazinarea sau utilizarea cerealelor şi a celorlalte produse agricole vegetale, acestea vor fi curăţate pentru îndepărtarea prafului şi a altor impurităţi.

    ART. 271
        Este interzisă păstrarea în silozuri a cerealelor şi a celorlalte produse a căror umiditate depăşeşte limita stabilită întrucât prezintă pericol de încingere şi autoaprindere.

    ART. 272
        Păstrarea de materiale cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă în spaţiile destinate cerealelor precum şi a altor produse vegetale şi concentrate proteice.

    ART. 273
        În vederea evitării pericolelor de incendiu şi explozie se impune verificarea periodică a temperaturii şi umidităţii produselor depozitate, luându-se măsuri de aerare, recirculare, uscare în funcţie de situaţie.

    ART. 274
        Cerealele şi celelalte produse în vrac sau însăcuite vor fi înmagazinate sau însilozate pe loturi (partizi) şi în straturi sau stive a căror înălţime se stabilesc în raport cu caracteristicile specifice fiecărui produs, respectându-se normele şi instrucţiunile în vigoare.

    ART. 275
        La magaziile ale căror uşi se deschid în interior se vor lăsa obligatoriu în dreptul uşilor, spaţii care să permită evacuarea produselor depozitate în caz de incendiu.

    ART. 276
        Când uşile magaziei se deschid în afară şi accesul se face fără greutate, cerealele se pot depozita în dreptul uşilor fără a lăsa spaţiul liber, cu condiţia ca înălţimea acestora să nu depăşească 2/3 din înălţimea uşii, iar obloanele pe care se sprijină produsele să fie formate din părţi demontabile.

    ART. 277
        Este obligatoriu ca în interiorul magaziei să se lase spaţii libere în lungul şi în latul acesteia, care să permită manevrarea utilajelor şi a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 278
    Se interzice accesul în interiorul magaziilor a mijloacelor de transport intern şi de stivuire acţionate de motoare cu ardere internă necorespunzătoare din punct de vedere tehnic sau fără protecţie parascântei la eşapament.

    ART. 279
        Se interzice funcţionarea cu defecţiuni a instalaţiei de desprăfuire şi îndepărtarea capacelor de vizitare de la transportoare şi elevatoare.

    ART. 280
        Utilajele din silozuri, fabrici de nutreţuri combinate, staţii pentru condiţionarea seminţelor etc. se vor pune în funcţiune numai împreună cu instalaţiile de desprăfuire, care la rândul lor să fie eficiente.

    ART. 281
        Se vor etanşa capacele de vizitare de la celule, buncăre şi depozite, capacele transportoarelor cu racleţi şi melc, tubulatura de scurgere şi în general toate locurile pe unde praful poate fi degajat în exterior.

    ART. 282
        Zilnic, la sfârşitul fiecărui schimb, timp de 30 minute, toţi lucrătorii trebuie să execute curăţenie la locul de muncă.

    ART. 283
        Pentru curăţire se vor folosi mături şi perii, fiind interzisă folosirea aspiratoarelor de uz casnic sau curăţirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie critică de pulberi în aer.

    ART. 284
        Se interzice cu desăvârşire fumatul şi folosirea focului deschis în interiorul silozurilor, fabricilor de nutreţuri combinate, magaziilor pentru cereale, materii prime şi produse finite, staţiilor pentru condiţionarea seminţelor şi în general în toate spaţiile cu degajări de pulberi vegetale.

    ART. 285
        Pe corpul de fabricaţie, pe celule de siloz şi bucătăriile furajere, la înălţime vizibilă, se va scrie cu litere înalte de 800 mm "FUMATUL ŞI FOCUL DESCHIS STRICT INTERZISE - PERICOL DE EXPLOZIE".

    ART. 286
        La intrarea în unitate, salariaţilor precum şi delegaţilor li se vor reţine la panoul special amenajat, în casete numerotate, ţigările, chibriturile şi brichetele.

    ART. 287
        Fumatul va fi permis numai în locuri special amenajate, amplasate lângă poartă, la cel puţin 25 m de obiective, dotate cu materiale şi mijloace de stingere şi ferite de curenţii de aer.

    ART. 288
        Se interzice executarea lucrărilor de sudură electrică sau autogenă în interiorul silozurilor, fabricilor de nutreţuri combinate, staţii de condiţionare a seminţelor etc., lucrările respective executându-se numai la atelierul mecanic.

    ART. 289
        Pentru repararea conductelor, tronsoanelor etc. sparte este necesară folosirea pe scară largă a lipirii peticelor cu adezivi speciali (lipituri pe bază de răşini epoxidice - A,B,C) în locul sudurii care poartă riscul incendiului şi exploziei.

    ART. 290
        Se admite executarea lucrărilor de sudură numai în cazul când piesele ce urmează a fi sudate nu pot fi demontate sau nu pot fi folosite alte procedee. În acest caz lucrarea se va face numai cu aprobarea conducătorului unităţii şi sub directa lui supraveghere după ce în prealabil s-au luat următoarele măsuri:
    a) oprirea instalaţilor sau utilajelor şi scoaterea de sub tensiune;
    b) curăţirea organelor de maşini, pieselor tubulaturii etc. de praful depus la exterior cât şi la interior;
    c) executarea curăţeniei la locul unde se execută lucrarea;
    d) îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile;
    e) stabilirea persoanelor autorizate pentru executarea lucrării şi a celor care răspund de apărarea împotriva incendiilor, inclusiv a membrilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, instruirea acestora şi asigurarea materialelor şi mijloacelor de stingere;
    f) emiterea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC"


    ART. 291
        Se interzice depozitarea transformatoarelor de sudură electrică şi a generatoarelor de acetilenă în interiorul secţiilor din fabricile de nutreţuri combinate, silozurilor, staţiilor de condiţionare seminţe, magaziilor etc.

    ART. 292
        Utilajele de transport pe orizontală şi verticală vor fi exploatate raţional (la capacitate nominală) pentru evitarea funcţionării în suprasarcină a electromotoarelor care poate duce la supraîncălzirea acestora sau a organelor de maşini în mişcare.

    ART. 293
        Transportoarele cu melc trebuie să fie bine centrate, iar elevatoarele cu bandă cu cupe întinse astfel încât să fie evitate frecările pentru preîntâmpinarea încălzirii şi aprinderii benzilor şi a pulberilor vegetale.

    ART. 294
        Pentru a reduce defecţiunile la angrenaje, transportoare, elevatoare şi instalaţii electrice se va aplica întocmai programul de întreţinere şi ungere sub îndrumarea şi controlul conducătorului locului de muncă.

    ART. 295
        Pentru prevenirea exploziilor pulberilor vegetale se va folosi la măcinarea cerealelor alimentatorul - separator gravitaţional şi magnetic automatizat pentru fracţiunile mecanice din cereale care se vor monta pe moara cu ciocane.

    ART. 296
        Înaintea începerii lucrului, la moară este obligatoriu să se verifice strângerea şuruburilor şi a bolţurilor, existenţa corpurilor străine între electromagnet şi placa de contact, se verifică şi se curăţă placa magnetică de impurităţile metalice, obligatoriu la începerea lucrului şi periodic la 4 ore.

    ART. 297
        Magneţii vibratorului mecanic şi ai morii cu ciocane propriu-zise se vor curăţa după fiecare schimb de lucru şi cel puţin de două ori pe parcursul schimbului şi lunar se vor verifica proprietăţile de reţinere ale magneţilor.

    ART. 298
        Este interzisă punerea în funcţiune a morilor atunci când capacele camerei de lucru nu sunt perfect etanşe.

    ART. 299
        Este obligatorie curăţirea pe tot parcursul schimbului a pulberilor în vederea evitării pericolului de explozie.

    ART. 300
        Este obligatorie montarea magneţilor în flux înaintea morilor cu ciocane, a maşinilor de decojit şi a instalaţiilor de granulare.

    ART. 301
        Se interzice funcţionarea în gol a granulatoarelor şi a valţurilor pentru zdrobirea granulelor sau cu sistemul de cuplare-decuplare defect.

    ART. 302
    (1) Toate maşinile, utilajele şi instalaţiile din fabricile de nutreţuri combinate, silozuri, staţii pentru condiţionarea seminţelor etc. vor fi legate obligatoriu la centura de împământare.
    (2) Trebuie să existe siguranţe originale de curenţi nominali corespunzători pe toate circuitele de forţă şi iluminat.

    ART. 303
        Zilnic se va verifica starea instalaţiilor, utilajelor etc. care se găsesc în spaţii deosebit de periculoase din punctul de vedere al concentraţiilor de praf.

    ART. 304
        Este interzisă spălarea pieselor cu lichide inflamabile în interiorul silozurilor, fabricilor de nutreţuri combinate etc.

    ART. 305
        Controlul nivelului produselor în silozuri, buncăre, depozite se va face numai cu lampa portativă alimentată la tensiunea de 24 V, prevăzută cu glob şi armătură de protecţie, iar conductorii vor avea izolaţia în bună stare.

    ART. 306
        Este interzisă încălzirea încăperilor din silozuri, fabrici de nutreţuri concentrate etc., cu sobe, reşouri sau radiatoare electrice.

    ART. 307
        Spaţiile de siguranţă dintre magazii, silozuri, fabrici de verdeţuri concentrate etc. vor fi păstrate în stare de curăţenie şi fără a fi blocate de diferite materiale.

    ART. 308
        Dezinfecţiile, dezinsecţiile şi deratizările în fabrici, magazii, silozuri, staţii pentru condiţionarea seminţelor etc. se vor executa numai de către personal specializat, cu respectarea instrucţiunilor de folosire a substanţelor toxice şi numai după ce s-au luat toate măsurile de siguranţă împotriva incendiilor.

    ART. 309
        La lucrările de dezinsecţie a cerealelor prin gazare cu sulfura de carbon, hidrogen fosforat sau alte substanţe insecticide inflamabile, curentul electric va fi întrerupt, se va înlătura orice sursă de foc, iar operatorii nu voi purta cu ei materiale care ar putea provoca scântei (încălţăminte cu blacheuri sau ţinte, chibrituri, brichete).

    ART. 310
        Pentru evitarea apariţiei oricărui incendiu sau explozie, toate magaziile supuse gazării cu substanţe toxice vor fi marcate obligatoriu cu indicatoare de interzicere şi de avertizare.

    ART. 311
        În cazul incendiilor la cerealele depozitate în magazii sub formă de grămezi, stingerea se va face prin stropire cu apă în cantitate mare, dintr-un loc cât mai apropiat şi situat pe cât posibil mai sus decât focarul sau în acelaşi plan. În acelaşi timp, alţi lucrători, vor îndepărta stratul de cereale stins, iar pe cele neaprinse le vor evacua din zona periculoasă cu ajutorul lopeţilor.

    ART. 312
        Cerealele umede sau fierbinţi evacuate, vor fi depozitate separat, în straturi subţiri, grosimea maximă fiind de 50 cm.

    ART. 313
        Personalul care acţionează pentru stingerea incendiului înaintează numai pe scânduri aşezate deasupra grămezilor de cereale.

    ART. 314
        În cazul incendiilor, echipamentele tehnice mobile periclitate de incendiu, vor fi evacuate.

    ART. 315
        Elementele de construcţie, maşinile, utilajele şi instalaţiile fixe expuse efectului termic vor fi protejate prin răcire cu apă sau acoperite cu prelate umede.

    ART. 316
        Personalul specializat în stingerea acestor incendii trebuie echipat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi împotriva temperaturii.

    ART. 317
        Când incendiul a cuprins construcţia magaziei, centrului pentru condiţionarea seminţelor etc., se va acţiona în primul rând la stingerea cu apă a construcţiei astfel:
    a) se vor lichida flăcările de pe acoperiş şi pereţi;
    b) se va desprinde acoperişul în mai multe locuri pentru evacuarea fumului;
    c) se vor stinge produsele care au luat foc.


    ART. 318
        Pentru evitarea extinderii focului la clădirile învecinate sau la alte secţii se vor opri toate utilajele în funcţiune şi se vor închide toate uşile între secţii, spre scări, coridoare etc.

    ART. 319
        Pentru prevenirea pericolelor de incendiu şi explozie în cadrul MICRO-FNC-urilor se va utiliza aparatură electrică cu grad normal de protecţie, corespunzător categoriei de pericol de incendiu B.

    ART. 320
        Prizele tripolare de la care se alimentează transportoarele melc mobile vor fi montate cu intrarea în jos şi vor fi prevăzute cu întrerupătoare tripolare care nu permit scoaterea sau introducerea ştecherului sub tensiune.

    ART. 321
        Pentru oprirea de urgenţă, MICRO-FNC-ul va fi prevăzută cu buton de avarie care opreşte toată instalaţia.


    2.2.4.2. Făina furajeră din deşeuri animale
    ART. 322
        Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor care se pot produce în secţiile de uscare a materialului sterilizat pentru faina de carne, în secţiile de extracţie a grăsimilor cu benzină de extracţie, în secţiile de finisare a făinurilor proteice şi a grăsimilor tehnice, la fabricarea făinurilor de oase şi a fainii de sânge, şi în hala de măcinare, finisare, stocare a făinii, cât şi în hala de uscare se vor lua următoarele măsuri:
    a) se va acţiona permanent pentru a nu exista în acelaşi timp elementele care provoacă explozia: PULBEREA (PRAFUL) INDUSTRIAL + SURSA DE APRINDERE (FOCUL) + OXIGENUL DIN AER + CONDIŢIILE FAVORIZANTE;
    b) este obligaţie de serviciu eliminarea fie a pulberii (prafului), fie a sursei de foc, fie a ambelor. Aceasta este calea cea mai sigură, uşoară şi eficace de a evita INCENDIUL şi EXPLOZIA.


    ART. 323
        Zilnic la sfârşitul fiecărui schimb timp de 30 minute toţi lucrătorii trebuie să execute curăţenia la locul de muncă.

    ART. 324
        Pentru curăţire se vor folosi mături, perii şi aspiratoare industriale, este interzisă folosirea aspiratoarelor de uz casnic sau curăţirea cu curent de aer sub presiune din cauza pericolului de a se crea o suspensie activă a pulberii în aer.

    ART. 325
        La înlăturarea prafului acumulat nu trebuie să fie creat un nou praf în suspensie.

    ART. 326
        Se va asigura funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor de desprăfuire şi aspirare din zona utilajelor şi este interzis a funcţiona morile fără a fi în funcţiune instalaţiile de desprăfuire.

    ART. 327
        Morile vor fi prevăzute cu magneţi de reţinere a corpurilor metalice magneţi ce se vor verifica şi curăţa periodic.

    ART. 328
        Hala de măcinare, finisare, stocare a făinii de carne şi hala de uscare vor fi înconjurate cu centură din conductă perforată racordată la distribuitorul de abur, acestea fiind legate prin flux tehnologic de hala de extracţie a grăsimilor cu benzină.

    ART. 329
    (1) Hala de uscare va fi despărţită de secţia de extracţie prin pereţi rezistenţi la explozie şi la foc.
    (2) Hala de uscare nu va fi înconjurată cu conductă de abur.

    ART. 330
        Se interzic fumatul şi intervenţiile cu foc deschis (sudură, lipire etc.) în încăperile în care sunt amplasate morile, secţiile de extracţie cu benzină, însăcuire şi depozitele de făină.

    ART. 331
        La secţiile de extracţie se vor folosi numai scule antiscântei.

    ART. 332
    (1) Intervenţiile cu foc deschis se vor face numai după oprirea, golirea utilajelor, conductelor şi tubulaturii, demontarea şi, după caz, spălarea acestora.
    (2) Obligatoriu se va emite "PERMIS DE LUCRU CU FOC" şi se vor lua toate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 333
        Conductele, tubulatura etc. care nu pot fi demontate se vor suda numai după ce s-au luat următoarele măsuri:
    a) oprirea tuturor echipamentelor tehnice şi golirea pe cât posibil a traseelor de produs;
    b) verificarea zonei unde se va suda pentru ca aceasta să nu prezinte deschideri sau crăpături prin care să cadă brocurile de sudură;
    c) curăţirea suprafeţelor care urmează să fie sudate;
    d) acoperirea materialelor combustibile din zona cu prelate rezistente la temperaturi şi care vor fi umectate cu apă;
    e) umezirea tubulaturii şi pardoselii pe o rază de cel puţin 10 m;
    f) izolarea sau blindarea tubulaturii;
    g) izolarea locului în care se va efectua sudura la partea inferioară şi superioară;
    h) asigurarea mijloacelor de intervenţie şi a personalului (inclusiv serviciul privat pentru situaţii de urgenţă) care supraveghează lucrarea;
    i) eliberarea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC".


    ART. 334
        Golurile de montaj vor fi permanent acoperite cu capace confecţionate din materiale rezistente la foc.

    ART. 335
        Toate circuitele tehnologice prin care este vehiculat praful de origine animală vor fi perfect etanşe, iar defecţiunile vor fi remediate imediat.

    ART. 336
        Se vor utiliza obligatoriu echipamente electrice antiex care să nu provoace aprinderea vaporilor de benzină şi a pulberii.

    ART. 337
        În timpul funcţionării se va evita lovirea buncărelor şi a conductelor de transport.

    ART. 338
        Recipientele cu grăsime, rezultată din decantare şi separare vor fi evacuate din secţie pe măsura umplerii lor.

    ART. 339
        Toate instalaţiile, utilajele şi conductele de transport vor fi legate la centura de împământare, în vederea scurgerii electricităţii statice.

    ART. 340
        Secţiile de prelucrare a deşeurilor, magaziile de produse finite vor fi ventilate puternic şi vor fi folosite lămpi electrice de tipul etanş la praf.

    ART. 341
        Se interzice contactul direct al produsului finit, chiar ambalat cu elemente de încălzire sau conducte termice.

    ART. 342
        Fumatul este permis numai în locuri special amenajate, prevăzute cu vase de apă şi lăzi de nisip şi semnalizate cu indicatoare de obligativitate LOC PENTRU FUMAT, ţigările, brichetele, chibriturile sau alte surse de foc deschis se vor depune la panoul cu casete numerotate, plasat la intrarea în unitate.
    2.3. Servicii auxiliare
    2.3.1. Produse de uz fitosanitar
    ART. 343
    (1) Sub denumirea de produse de uz fitosanitar sunt cuprinse toate produsele de natură chimică, biologică sau biotehnică, destinate prevenirii pagubelor provocate de agenţii patogeni, dăunători, buruieni şi alte organisme dăunătoare culturilor agricole şi vegetaţiei forestiere precum şi produselor agricole depozitate.
    (2) Sub aceeaşi denumire sunt cuprinse şi alte produse: regulatori de creştere, desicanţă, repetente, adjuvanţi, sinergice, inclusiv capcanele feromonale, chemo-atractive sau fago-atractive, alte produse a căror utilizare are ca scop îmbunătăţirea stării fitosanitare a culturilor agricole, vegetaţiei forestiere şi a produselor depozitate.

    ART. 344
        Normele specifice se aplică obligatoriu la:
    a) depozitarea, transportul şi manipularea materialelor şi substanţelor combustibile;
    b) maşinile, instalaţiile, utilajele, aparatura, echipamentul de protecţie şi substanţele chimice pentru apărarea împotriva incendiilor;
    c) asigurarea întreţinerii maşinilor, utilajelor, aparaturii, echipamentelor de protecţie şi a substanţelor chimice în stare de funcţionare şi utilizare.


    ART. 345
        Pentru protecţia personalului de intervenţie se va asigura conform reglementărilor în vigoare:
    a) echipament individual de protecţie
    b) aparatură de detectare a concentraţiilor explozive


    ART. 346
        Normele specifice se aplică cumulativ sau în parte pentru filare instalaţie, depozit sau loc de muncă, având în vedere prevederile celorlalte acte normative, care conţin reglementări referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

    ART. 347
    (1) Normele prezente nu au caracter limitativ putând fi adaptate fără să se modifice sau să se elimine condiţiile menţionate în ele.
    (2) La introducerea unor noi tehnologii, modernizarea sau reprofilarea proceselor de producţie se vor stabili, după caz, de către beneficiar sau fabricant, regulile de apărare împotriva incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor specifice activităţilor respective.

    ART. 348
        Transportul produselor de uz fitosanitar se va face numai în ambalaje originale şi bine închise.

    ART. 349
        La transportul şi depozitarea produselor de uz fitosanitar combustibile se vor lua măsuri de protecţie împotriva razelor solare.

    ART. 350
        Transportul materialelor combustibile se face cu mijloace special amenajate dotate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor şi conduse de personal cu experienţă şi instruit special în acest scop.

    ART. 351
        Transportul hidrogenului fosforat se va efectua întotdeauna în ambalaje originale (lăzi, cutii, tuburi).

    ART. 352
    (1) În timpul sezonului cald, transportul ambalajelor conţinând hidrogen fosforat se va face totdeauna la adăpost de razele solare.
    (2) În timpul transportului acestei substanţe toxice nici un ocupant al mijlocului auto nu are voie să fumeze.

    ART. 353
        Transportul bromurii de metil se face numai cu autovehicul special amenajat, cu însoţitor şi ordin de transport.

    ART. 354
    (1) Depozitele de produse de uz fitosanitar vor fi amenajate astfel:
    a) pentru preparatele combustibile se construieşte un depozit special care se va ţine încuiat;
    b) fiecare depozit are un responsabil care păstrează cheile şi răspunde de măsurile luate în vederea apărării împotriva incendiilor;
    c) depozitele care conţin substanţe combustibile se marchează cu indicatoare de interzicere şi avertizare, amplasate în locuri cu vizibilitate optimă;
    d) depozitele trebuie amplasate la distanţe mai mari de 50 m de locuinţe,
    e) încălzirea cu sobe a depozitelor este interzisă din cauza riscurilor de incendiu;
    f) produsele de uz fitosanitar depozitate se controlează periodic, pentru a identifica starea fizică a ambalajelor, iar cele necorespunzătoare vor fi îndepărtate din depozit sau golite numai în recipiente indicate de către fabricant.

    (2) Depozit special pentru preparatele combustibile va fi echipat cu:
    a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu conform prevederilor din Normativul P118/3 din 2015 cu completările ulterioare;
    b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor conform prevederilor din Normativul P118/2 din 2013 cu completările ulterioare;
    c) stingătoare şi alte aparate de stins incendii;
    d) utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie.


    ART. 355
        Pardoseala depozitelor va fi făcută din materiale incombustibile: beton sau cărămidă.

    ART. 356
        Depozitele vor fi dotate obligatoriu cu aparate pentru controlul temperaturii.

    ART. 357
    (1) Iluminatul depozitelor se face natural.
    (2) În cazul folosirii iluminatului electric, tablourile şi întrerupătoarele se montează în exterior, iar corpurile de iluminat în interior, de tip etanş.

    ART. 358
        La terminarea lucrului se va verifica dacă s-au scos din prize aparatele şi utilajele electrice.

    ART. 359
        În toate încăperile unde se depozitează produse de uz fitosanitar pentru combaterea dăunătorilor, se va menţine în permanentă curăţenia, interzicându-se fumatul, focul deschis, lucrul cu obiecte ce pot provoca scântei.

    ART. 360
        Pentru prevenirea exploziilor şi incendiilor la depozitele cu produse de uz fitosanitar, se vor aplica pe pereţii exteriori indicatoare de interzicere şi de avertizare "FUMATUL INTERZIS'", "NU FOLOSI FOC DESCHIS" .

    ART. 361
        Depozitele se prevăd cu instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului.

    ART. 362
        În locurile de muncă cu pericol de explozii şi incendii se vor folosi instalaţii electrice antiex.

    ART. 363
    (1) Se interzic traversările cu linii de înaltă tensiune peste depozite deschise cu substanţe inflamabile, precum şi peste clădiri cu substanţe cu pericol de explozie şi incendiu.
    (2) În cazul apropierii liniilor de înaltă tensiune de depozite cu substanţe combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu, distanţa minimă pe orizontală între axul LEA şi orice parte a depozitului este:
    a) pentru depozite deschise cu substanţe combustibile solide, înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere;
    b) pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu şi explozie şi pentru depozite de muniţie, 1,5 x înălţimea deasupra solului a celui mai înalt stâlp din apropiere.


    ART. 364
        Produsele de uz fitosanitar combustibile, ale căror caracteristici implică condiţii adecvate păstrării lor, temperatura ridicată şi focul fiind principalii factori de influenţă negativă, se vor depozita în încăperi situate sub nivelul solului, unde temperaturile se menţin la valori medii, care nu coboară sub 0° C şi nu se ridică peste 20° C- 25° C.

    ART. 365
        Depozitarea produselor de uz fito-sanitar se va face numai în ambalajele originale.

    ART. 366
        Este strict interzis a se turna, păstra şi transporta produse combustibile în vase de material plastic.

    ART. 367
        Depozitarea produselor de uz fito-sanitar sub formă de pulberi se face în încăperi uscate, în stive sau saci, aşezaţi în poziţie orizontală, iar între stive se lasă culoare de trecere.

    ART. 368
    Depozitarea produselor de uz fito-sanitar emulsionabile se va face în încăperi separate, bine aerisite şi ventilate, în care temperatura să fie cuprinsă între 15° C şi 20° C.

    ART. 369
        Uşile depozitelor în care se păstrează materialele toxice sau combustibile se vor deschide spre exterior, nu vor avea praguri şi vor fi marcate cu indicatoare de interzicere şi de avertizare privind pericolul de incendiu, precum şi natura gazelor care iau naştere în caz de incendiu.

    ART. 370
        Produsele de uz fito-sanitar sub formă de pulberi nu vor fi depozitate la un loc cu erbicidele, indiferent de starea lor fizică sau cu alte substanţe chimice, aflate sub alte forme.

    ART. 371
        La depozitarea şi manipularea produselor de uz fito-sanitar combustibile se vor respecta obligatoriu instrucţiunile fabricantului.

    ART. 372
        Se interzice depozitarea produselor de uz fito-sanitar combustibile în apropierea corpurilor de iluminat şi de încălzit.

    ART. 373
    (1) În timpul depozitării, produsele de uz fito-sanitar vor fi ferite de surse de foc, se va controla periodic temperatura, care nu trebuie să depăşească 40 °C.
    (2) Depozitele vor fi controlate obligatoriu cu aparate pentru măsurarea temperaturii.

    ART. 374
        Este interzisă depozitarea produselor de uz fito-sanitar pe bază de fosfură de aluminiu împreună cu produsele pe bază de acid cianhidric, lichide emulsionabile cu compuşi cloruraţi sau alte produse, în special gaze sub presiune (clor, hidrogen, oxigen, butan etc.) prezentând pericol de explozie.

    ART. 375
        Depozitarea produselor de uz fito-sanitar pe bază de fosfură de aluminiu se va face în încăperi uscate şi curate la o temperatură cuprinsă între 15° C şi 25° C.

    ART. 376
        Depozitarea recipientelor cu produse de uz fito-sanitar combustibile se va face cu grijă pentru a nu se produce deteriorarea acestora (azvârliri, ciocniri, căderi prin rostogolire brutală etc.).

    ART. 377
        Depozitarea ambalajelor cu produse de uz fito-sanitar combustibile se va face pe şorţuri de produse, asigurându-se spaţii de circulaţie între ele, curăţenie etc.

    ART. 378
    (1) Nu vor fi introduse în depozit produsele de uz fito-sanitar al căror ambalaj este deteriorat, ruginit sau nu este perfect etanş.
    (2) Depozitarea se va face în stive mici, până la 100 kg şi nu se vor aşeza cutiile în stive mai înalte de 2 m, pentru a se evita deformarea lor.

    ART. 379
        Produsele de uz fito-sanitar care prezintă pericol de incendiu sau explozie, folosite în laboratoare, pentru analize, experienţa sau alte lucrări, vor fi utilizate şi manipulate, cu respectarea regulilor impuse de caracteristicile fiecărui produs în parte. Depozitarea acestor produse se va face, de asemenea, cu respectarea tuturor normelor de apărare împotriva incendiului sau exploziei.

    ART. 380
    (1) La manipularea produselor de uz fito-sanitar pe bază de fosfură de aluminiu se interzice aruncarea cutiilor, lovirea sau degradarea lor.
    (2) Lăzile cu cutii vor fi transportate manual sau cu tărgi evitându-se căderile sau răsturnările.

    ART. 381
        Se interzice orice lucrare la instalaţiile electrice în timpul manipulării insecticidelor combustibile în incinta depozitelor.

    ART. 382
        Deschiderea şi închiderea ambalajelor ce conţin produse de uz fito-sanitar combustibile se vor face numai cu scule neferoase care, prin lovire, nu produc scântei.

    ART. 383
        Pentru preîntâmpinarea pericolului de incendiu în cazul autoaprinderii tabletelor de hidrogen fosforat, fenomen ce se produce la tăierea capacelor cutiilor, această operaţie, în mod obligatoriu, se face în exteriorul clădirilor.

    ART. 384
        Se interzice executarea la ambalajele metalice, pentru produse de uz fito-sanitar combustibile, a oricărui fel de reparaţii cu foc deschis sau alte intervenţii cu scule sau obiecte care prin lovire produc scântei.

    ART. 385
        Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanţă mai mică de 50 m faţă de depozitul cu produse de uz fito-sanitar sau alte recipiente cu asemenea materiale.

    ART. 386
        Sunt interzise fumatul şi intrarea cu flacără deschisă în depozitele cu produse de uz fito- sanitar combustibile.

    ART. 387
        Lucrările de reparaţii cu sudură în magazii se vor face numai după ce acestea au fost golite, s-a eliberat "PERMIS DE LUCRU CU FOC" şi s-au luat toate măsurile pentru prevenirea producerii incendiilor.

    ART. 388
        Întrerupătoarele, prizele, automatele de pornire vor fi amplasate în exteriorul depozitului, iar iluminatul se va face numai cu lămpi antiex sau lanterne.

    ART. 389
        Se interzice trecerea prin depozit a conductelor instalaţiei de încălzire sau a celor de gaze naturale, deoarece se măreşte pericolul de incendiu.

    ART. 390
    (1) Ambalajele de hârtie în care au fost împachetate produse de uz fito-sanitar sau alte hârtii existente în cutiile metalice vor fi distruse prin ardere.
    (2) Distrugerea acestora se va face în crematorii, iar în aer liber la o distanţă de minimum 100 m faţă de clădiri sau depozite şi resturile de la arderi vor fi îngropate.

    ART. 391
        Scurgerile de produse de uz fito-sanitar combustibile pe pardoseală sau prelingerile pe rastele, butoaie etc., vor fi îndepărtate imediat prin acoperire cu nisip sau prin ştergere cu cârpe (care se vor depozita imediat în locuri bine stabilite).

    ART. 392
        Este interzis a se arunca sau turna produse de uz fito-sanitar combustibile în canalele de scurgere, pentru a se evita formarea amestecului exploziv în conductele de canalizare.

    ART. 393
     În caz de incendiu la depozitele cu produse de uz fito-sanitar combustibile, se acţionează cu mijloace pentru stingerea incendiilor indicate în Anexa 4.

    ART. 394
    (1) La stingerea incendiilor izbucnite la depozitele de produse de uz fito-sanitar se va ţine cont de caracteristicile substanţelor aflate în depozit.
    (2) Pentru a se evita contaminarea solului şi a apelor din jur cu substanţe puternic toxice se va acţiona, pe cât posibil, cu o cantitate mai mică de apă, iar apele care se scurg de la locul incendiului vor fi dirijate spre locuri special amenajate (gropi, fose etc.).

    ART. 395
        La declanşarea incendiului toate persoanele din apropiere vor fi îndepărtate, iar personalul şi pompierii care acţionează pentru stingerea incendiului vor fi avertizaţi asupra pericolului pe care-1 prezintă gazele toxice rezultate pentru a lua măsuri corespunzătoare de protecţie, în funcţie de substanţele care se află în depozit.

    ART. 396
        La incendiile produselor de uz fito-sanitar emulsionabile se acţionează cu spumă sau jeturi puternice de apă.

    ART. 397
    (1) În cazul declanşării unui incendiu la un număr mic de cutii cu hidrogen fosforat (până la 10 bucăţi) se va acţiona cu stingătorul cu dioxid de carbon.
    (2) După stingere, cutiile vor fi evacuate de la locul incendiului şi vor fi îngropate.
    (3) Dacă incendiul s-a extins la un număr mai mare de cutii se va acţiona cu jeturi puternice de apă, din mai multe direcţii, până la lichidarea lui.

    ART. 398
        Dezinfecţiile, dezinsecţiile şi deratizările la care se folosesc produse de uz fito-sanitar, combustibile, se vor executa numai de către personal special instruit şi cu respectarea strictă a instrucţiunilor de folosire a substanţei respective.

    ART. 399
        Dacă la dezinfecţii, dezinsecţii şi deratizări se foloseau substanţe care prin pulverizare sau evaporare formează cu aerul amestecuri explozibile, se vor respecta următoarele măsuri:
    a) înainte de începerea operaţiunii se va scoate de sub tensiune instalaţia electrică din încăperile în care se execută lucrarea;
    b) se vor interzice focul deschis şi fumatul pe o rază de 100 m;
    c) personalul care execută lucrările respective va fi controlat pentru a nu avea asupra sa chibrituri, brichete sau alte obiecte generatoare de foc, iar încălţămintea să fie fără ţinte sau blacheuri;
    d) utilajele care se folosesc la pulverizarea substanţelor să nu producă scântei sau electricitate statică;
    e) după expirarea timpului prescris, deschiderea şi aerisirea încăperilor se vor face sub strictă supraveghere şi cu înlăturarea tuturor cauzelor care ar putea provoca incendii sau accidente.


    ART. 400
    (1) În depozitele şi magaziile în care se păstrează produse de uz fito-sanitar combustibile, ţigările, brichetele, chibriturile şi orice corp producător de scântei şi foc sunt interzise şi vor fi depuse la poarta de intrare.
    (2) Se vor face verificări spre a se respecta interdicţia menţionată la alineatul 1 şi se vor stabili locuri speciale pentru fumat, în afara depozitelor sau magaziilor.

    ART. 401
        Folosirea insecticidelor combustibile se va face numai ziua şi numai după întreruperea curentului electric de la tabloul de distribuţie.

    ART. 402
        Se interzice păstrarea în încăperi a produselor de uz fito-sanitar combustibile împreună cu cârpele de şters îmbibate cu ulei, lac, ceară etc.

    ART. 403
        Se interzice focul deschis în locurile periculoase şi nedestinate acestui scop.

    ART. 404
        Se interzice spălarea podelelor sau a parchetului cu materiale combustibile (benzină, neofalină etc.).

    ART. 405
        Este strict interzis a se turna produse de uz fito-sanitar combustibile în vase de material plastic.

    ART. 406
        La operaţiunile de curăţire a rezervoarelor în care au fost păstrate produse care pot provoca explozii sau incendii se va folosi numai lanterna.

    ART. 407
        Pentru evitarea incendiilor produse ca urmare a efectelor trăsnetelor se vor monta paratrăsnete pe baza documentaţiei elaborate de personal de specialitate autorizat.

    ART. 408
        Spaţiile în care sunt depozitate materiale şi substanţe combustibile vor fi închise cu lacăt, iar cheia se va păstra numai de către şeful formaţiei de lucru. Toate aceste locuri vor fi deschise numai de către şeful formaţiei de lucru care va conduce personal şi va răspunde de efectuarea lucrărilor în condiţii de securitate deplină.

    ART. 409
        Materialele explozibile sau combustibile se vor transporta numai cu dispozitive şi mijloace corespunzătoare.


    2.3.2. Îngrăşăminte chimice
    ART. 410
    (1) Transportul îngrăşămintelor cu azot se efectuează în vagoane de cale ferată închise, curate şi uscate, prevăzute cu încuietori.
    (2) Îngrăşămintele cu azot se transportă separat de alte materiale.

    ART. 411
        Vagoanele de cale ferată în care se transportă azotatul de amoniu se curăţă bine în prealabil de resturile de materiale ce au fost transportate anterior. Nu se admit vagoane pătate de substanţe grase sau corozive.

    ART. 412
        Orice alt tip de vehicul folosit pentru transportul azotatului de amoniu va fi dotat cu prelate şi cu stingător cu dioxid de carbon (C02) sau cu pulbere ABC şi cu lopată.

    ART. 413
        Ambalajele (saci de polietilenă) în care se transportă îngrăşămintele se aşază în ordine pentru a se evita răsturnarea şi ruperea lor sau căderea din vehicule.

    ART. 414
        Se prevede o rezervă de saci goi pentru fiecare transport de îngrăşăminte care se vor întrebuinţa în cazul ruperii sacilor plini.

    ART. 415
        Pe durata încărcării şi descărcării îngrăşămintelor se va face tot ceea ce este necesar pentru ca acestea să fie ferite de umezeală.

    ART. 416
        Vagoanele de cale ferată şi vehicule se curăţă bine după descărcarea îngrăşămintelor chimice, spălându-se cu apă.

    ART. 417
        Îngrăşămintele se păstrează în magazii, care la o capacitate de înmagazinare mai mare de 150 t se construiesc din materiale rezistente la foc, cu compartimente ce au pereţi de cărămidă, în vederea aranjării pe sortimente a produselor chimice fertilizante.

    ART. 418
        În cazul în care unitatea sau exploataţia agricolă privată şi-a planificat un necesar de îngrăşăminte chimice de circa 50 t, depozitarea acestora se poate face şi în clădiri de gradul III de rezistenţă la foc, totuşi, păstrarea îngrăşămintelor nu va depăşi, ca durată, un sezon, o atenţie specială acordându-se îngrăşămintelor cu azot şi cianhidrei de calciu.

    ART. 419
        Se interzice punerea în contact a azotatului de amoniu cu: substanţe organice, uleiuri, cărbuni, pirită, sulf, acizi, pulberi metalice şi alte substanţe care pot provoca descompunerea şi explozia.

    ART. 420
        Podelele magaziilor se pardosesc cu beton sau cărămidă (ca materiale incombustibile).

    ART. 421
        Între pereţii magaziei şi îngrăşăminte se lasă un culoar spaţiu) liber de 0,6 m.

    ART. 422
        Toate construcţiile sau/şi platformele amenajate pentru depozitarea îngrăşămintelor chimice, ca şi instalaţiile tehnologice se echipează cu:
    a) sisteme, instalaţii, aparate şi dispozitive de detectare, semnalizare şi alarmare în caz de incendiu conform prevederilor din Normativul P118/3 din 2015 cu completările ulterioare;
    b) sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor conform prevederilor din Normativului P118/2 din 2013 cu completările şi modificările ulterioare/
    c) stingătoare şi alte aparate de stingere incendii;
    d) utilaje, unelte şi alte mijloace de primă intervenţie.


    ART. 423
        În magaziile de îngrăşăminte chimice nu se depozitează alte materiale şi orice alte materiale, ca: hârtii, paie, lemne etc., se elimină.

    ART. 424
        În mod obligatoriu, magaziile de îngrăşăminte vor fi echipate cu termometre.

    ART. 425
        Toate clădirile în care se depozitează îngrăşăminte chimice se prevăd cu paratrăsnete.

    ART. 426
        Iluminarea magaziilor de îngrăşăminte se face natural, iar dacă, totuşi se foloseşte iluminatul electric, tablourile şi întrerupătoarele se montează în exterior, iar corpurile de iluminat vor fi de tip etanş.

    ART. 427
        În magaziile de îngrăşăminte chimice se interzic fumatul şi focul deschis.

    ART. 428
        Depozitarea îngrăşămintelor chimice se face separat, pe grupe, iar în cadrul grupei, pe fiecare sortiment de îngrăşământ, fiind interzisă depozitarea împreună a îngrăşămintelor vrac cu cele ambalate.

    ART. 429
        Îngrăşămintele chimice ambalate se aranjează în stive de cel mult 4 sau 6 rânduri, iar îngrăşămintele vrac se aşază în grămezi, însă, înălţimea acestora nu trebuie să fie mai mare de 2 m.

    ART. 430
    (1) În magazii, îngrăşămintele chimice se aşază astfel încât să se formeze căi de acces, atât spre interior cât şi de evacuare. Căile principale vor avea o lăţime de cel puţin 2 m, iar cele secundare de cel puţin 1 m.
    (2) Pentru o identificare uşoară, în dreptul fiecărei grămezi sau stive de îngrăşăminte se pune câte o tăbliţă, pe care se serie denumirea şi data primirii îngrăşămintelor în unitate sau exploataţia agricolă privată.

    ART. 431
        Pe durata depozitării îngrăşămintelor se iau măsuri severe împotriva pericolului de autoaprindere, ştiut fiind că acestea sunt foarte higroscopice (mai ales îngrăşămintele calcinate). În acest scop se vor feri de umezeală şi se va face controlul periodic al temperaturii cu ajutorul termometrelor speciale. Măsurătorile se fac de două ori pe săptămână sau în funcţie de gradul de umezeală respectiv, condiţiile de înmagazinare. Temperatura aerului în interior nu trebuie să depăşească 48 °C.

    ART. 432
        Se interzice aerisirea magaziilor în care se păstrează îngrăşămintele în zilele cu ploaie sau ceaţă, prin deschiderea ferestrelor şi a uşilor.

    ART. 433
        Dacă, din cauza umezelii se formează bulgări, aceştia vor fi sfărâmaţi cu maşini speciale sau maiuri din lemn sau beton.

    ART. 434
    (1) Pe durata depozitării îngrăşămintelor se iau măsuri pentru a evita influenţa surselor de căldură: raze solare, sobe, calorifere, etc.
    (2) Magaziile de îngrăşăminte se construiesc cu ferestrele spre partea neînsorită a incintei, iar dacă această cerinţă nu poate fi inspectată, geamurile se vopsesc în alb.

    ART. 435
        După golire, sacii în care s-a aflat azotatul de amoniu, se scutură bine şi se păstrează separat.

    ART. 436
    (1) În magaziile în care se păstrează azotatul de amoniu şi alte îngrăşăminte chimice, cu excepţia cianamidei de calciu, stingerea incendiilor se va face cu apă pulverizată pentru a se obţine o răcire rapidă în acest mod, a îngrăşămintelor.
    (2) Dacă azotatul de amoniu se găseşte în cantităţi mici în spaţiul de depozitare, incendiul apărut se stinge cu nisip.

    ART. 437
        În locurile de muncă unde se pregăteşte azotatul de amoniu pentru a fi aplicat pe câmp, se interzic fumatul, folosirea focului deschis şi în special sudura.

    ART. 438
        Se curăţă bine zona în care se va suda, dar şi piesele maşinilor de distribuit îngrăşăminte chimice (cu azot), în scopul prevenirii exploziei.

    ART. 439
        În anumite condiţii, azotatul de amoniu este o substanţă care se descompune generând explozii violente, de aceea se vor evita şocurile mecanice, electrice sau de altă natură, care le-ar putea declanşa.

    ART. 440
    (1) Persoanele a căror sarcină este să manipuleze sacii cu azotat de amoniu, vor lucra astfel încât să nu producă ruperea sau spargerea ambalajului.
    (2) Se înlocuiesc imediat sacii rupţi din care se scurge azotatul de amoniu, întrucât este favorizată apariţia procesului de descompunere şi aprindere.

    ART. 441
        Sacii rupţi se izolează în adăposturi corespunzătoare, încuiate.


    2.3.3. Îmbunătăţiri funciare şi irigaţii
    ART. 442
        Proiectele de organizare a şantierului trebuie să conţină următoarele elemente de apărare împotriva incendiilor:
    a) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor aplicabile la amplasarea, executarea, amenajarea construcţiilor şi instalaţiilor provizorii;
    b) dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
    c) căi de acces în caz de intervenţie;
    d) asigurarea alimentării cu apă în caz de incendiu.


    ART. 443
        În prima etapă a lucrărilor trebui să fie asigurate căile de acces în caz de intervenţie şi rezerva de apă în caz de incendiu.

    ART. 444
        Depozitarea subansamblurilor şi a materialelor necesare construcţiilor provizorii sau transportului pe un alt amplasament trebuie să se facă grupat, în raport cu comportarea la foc a acestora.

    ART. 445
        Se interzice blocarea căilor de acces în caz de intervenţie şi a căilor de acces la rezerva de apă necesară în caz de incendiu.

    ART. 446
        Conducătorul locului de muncă trebuie să stabilească ordinea operaţiilor de montare sau demontare, astfel încât operaţiile unde este necesară utilizarea focului deschis (operaţii de lipire, tăiere, sudare etc.) să nu creeze pericol de aprindere a elementelor combustibile.

    ART. 447
        Materialele combustibile utilizate în procesul de execuţie a lucrărilor se pot depozita lângă sau în interiorul construcţiei în curs de execuţie numai în cantităţile necesare pentru un schimb de lucru.

    ART. 448
        Cantităţile de lichide combustibile de 5000 l cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 28 °C şi cantităţile de lichide combustibile de 1000 l cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor cuprinsă între 28 °C - 120 °C se vor depozita în următoarele tipuri de construcţii:
    a) construcţii independente executate din materiale combustibile, indiferent de limita de rezistenţă a acestora;
    b) construcţii independente executate din materiale combustibile ignifugate;
    c) construcţii din lemn, acoperite cu pământ în strat minimum 40 cm grosime.


    ART. 449
        În depozitele de mase plastice trebuie să fie realizate praguri la golurile uşilor.

    ART. 450
        Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se va face conform criteriilor stabilite în capitolul 4 al prezentelor norme.

    ART. 451
        Se interzice manipularea cu macaraua a recipientelor cu lichide inflamabile.

    ART. 452
    (1) Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis în timpul execuţiei sau utilizării schelelor, eşafoadelor şi cofrajelor executate din materiale combustibile.
    (2) Se admite utilizarea focului deschis numai cu emiterea de "PERMIS DE LUCRU CU FOC".

    ART. 453
        Schelele construcţiilor în execuţie trebuie să permită accesul personalului de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 454
        După terminarea lucrărilor, schelele, eşafoadele şi cofrajele trebuie să fie depozitate în locuri special amenajate.

    ART. 455
        În cazul cofrajelor glisante, instalaţia de semnalizare optică şi acustică trebuie să semnalizeze şi începuturile de incendiu.

    ART. 456
    (1) Instalaţia de alimentare cu apă trebuie să fie prevăzută cu posibilităţi de utilizare în caz de incendiu în orice punct al cofrajului glisant.
    (2) Presiunea hidrantului trebuie să fie de cel puţin 2 bari la cota cea mai înaltă prevăzută în proiect (debitul minim al hidrantului e asigurat la 2 bari - conform Anexei nr. 5 din P118-2).

    ART. 457
        Scările trebuie să fie montate concomitent cu cofrajul glisant, incombustibile şi să asigure atât evacuarea persoanelor cât şi accesul echipei de intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 458
        Se interzice contactul conductorilor electrici cu materialele combustibile.

    ART. 459
        Corpurile de iluminat trebuie să fie protejate cu globuri de sticlă.

    ART. 460
        Între cofrajele utilizate ca electrozi se montează distanţieri din oţel-beton protejaţi în tuburi din material electroizolant.

    ART. 461
        Se interzice contactul foliilor de polietilenă cu radianţii cu raze infraroşii.

    ART. 462
        Se interzice improvizarea cu mijloace de încălzire pe platformele cofrajului glisant.

    ART. 463
    (1) Se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis pe platformele cofrajului glisant.
    (2) Se permite executarea lucrărilor cu foc deschis numai după emiterea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC".

    ART. 464
        Cofrajele de inventar din tegofilm trebuie să fie ignifugate pe partea exterioară.

    ART. 465
        Dacă sunt din lemn, trebuie să fie ignifugate şi piesele de prindere şi susţinere.

    ART. 466
        Instalaţiile electrice trebuie să respecte prevederile Normativului 17.

    ART. 467
        Depozitarea materialelor uşor inflamabile trebuie să se facă în locuri special amenajate.

    ART. 468
    (1) Zona de lucru cu materiale inflamabile trebuie să fie marcată cu indicatoare de securitate pe o rază de minimum 100 m.
    (2) În această zonă se interzic: prezenţa persoanelor străine, fumatul şi focul deschis.

    ART. 469
        Salariaţii care execută lucrări cu materiale inflamabile trebuie să fie instruiţi de către conducătorul locului de muncă.

    ART. 470
    (1) Manipularea materialelor inflamabile care formează amestecuri explozive cu aerul, trebuie executată în timpul zilei.
    (2) În cazul când se execută în timpul nopţii este necesar ca locul de muncă să fie iluminat suficient cu corpuri de iluminat antiexploziv sau cu lămpi portabile antiexplozive.
    (3) În magazii construite din lemn se poate folosi iluminatul cu lămpi electrice cu baterii uscate. Aprinderea şi stingerea acestor lămpi trebuie să fie făcută în afara magaziilor la o distanţă de minimum 10 m de aceasta.

    ART. 471
        Materialele inflamabile trebuie să aibă ambalajul şi etichetarea caracteristică conform instrucţiunilor în vigoare.

    ART. 472
        Se interzice salariaţilor care manipulează materiale inflamabile să aibă asupra lor ţigări, chibrituri sau brichete etc.

    ART. 473
        Manipularea materialelor inflamabile trebuie să fie făcută manual, iar salariaţii care manipulează aceste materiale trebuie să aibă încălţăminte specială, fără cuie metalice sau blacheuri.

    ART. 474
    (1) În cazul când distanţa de transport a materialelor inflamabile depăşeşte 60 m este permisă efectuarea transportului cu cărucioare cu arcuri şi roţi prevăzute cu pneuri.
    (2) Circulaţia acestor cărucioare trebuie să fie făcută pe drumuri netede.

    ART. 475
        Se interzice manipularea materialelor inflamabile prin purtare pe mâini, rostogolire, târâre, aruncare, împingere sau lovire.

    ART. 476
        Uşile depozitelor pentru materiale inflamabile trebuie să fie inscripţionate cu indicatoare de securitate standardizate.

    ART. 477
    (1) Depozitele de materiale inflamabile trebuie să fie situate faţă de clădiri şi locuri de muncă la distanţele prevăzute în normele tehnice de specialitate.
    (2) Depozitul trebuie să aibă ventilaţie naturală permanentă.

    ART. 478
        Personalul care manipulează materiale inflamabile trebuie să fie nominalizat prin decizie scrisă din partea conducerii unităţii.

    ART. 479
        Se admite depozitarea materialelor inflamabile în încăperea în care se lucrează în cantităţile necesare lucrului pentru un schimb.

    ART. 480
        Pentru manipularea, transportul, depozitarea şi utilizarea explozibililor trebuie să se respecte următoarele reguli:
    a) materialele explozive nitroglicerinice cu un conţinut de peste 10 % nitroglicerină trebuie să fie ferite de şocuri, scântei sau foc precum şi de influenţa temperaturilor joase (sub +12 °C) sau ridicate (peste 25 °C);
    b) se interzice pregătirea, în scopul utilizării, a materialelor explozive în alte locuri decât cele de puşcare;
    c) pentru deschiderea ambalajelor din lemn nu se permite utilizarea uneltelor din materiale metalice feroase;
    d) se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis pe teritoriul depozitului;
    e) se interzice depozitarea altor tipuri de explozivi sau altor materiale, indiferent de natura lor, decât cele pentru care a fost proiectat şi construit depozitul;
    f) eliberarea materialelor explozive şi a materialelor de aprindere şi iniţiere nu trebuie să se facă în antecamera depozitului
    g) masa pe care se aşază materialele trebuie să aibă bordură şi să fie căptuşită cu material moale (cauciuc, pâslă, etc.)
    h) încălzirea depozitelor de materiale explozive de tipul dinamitei trebuie să se facă cu apă caldă sau electric
    i) încălzirea cu aeroterme sau sobe electrice este permisă numai dacă acestea sunt plasate în camere alăturate depozitului, despărţite de acesta printr-un perete rezistent la explozie, termoizolator şi incombustibil. Orificiul de circulaţie a aerului între cameră şi depozit trebuie să fie obturat cu plasă metalică;
    j) instalaţia electrică inclusiv corpurile de iluminat fixe sau portabile trebuie să fie de tip antiex;
    k) pentru depozitele mici, când există siguranţa că nu sunt acumulate gaze explozive se pot utiliza lanterne alimentate cu baterii de maximum 4,5 V;
    l) depozitele trebuie să fie ventilate permanent;
    m) ferestrele depozitelor trebuie să fie mate;
    n) deşeurile devenite de la explozivi (ambalaje) se distrug în locuri special amenajate conform normelor de securitate a muncii de către un angajat autorizat în acest scop;
    o) manipularea şi utilizarea materialelor explozive trebuie să se facă de către salariaţi autorizaţi conform legislaţiei în vigoare în acest sens.


    ART. 481
        Instalaţiile pentru topit bitum şi de preparat mixturi asfaltice trebuie să fie amplasate la distantă de minimum 10 m de materialele combustibile solide şi minimum 40 m de materiale combustibile lichide şi gazoase.

    ART. 482
        La terminarea lucrului, focul din focare trebuie să fie stins, iar în cazul în care nu s-a consumat tot combustibilul lichid, restul se va evacua din rezervor şi se va depozita în depozitul de combustibil lichid.

    ART. 483
        Se interzice funcţionarea instalaţiilor de topit bitum şi preparat mixturi asfaltice fără supraveghere permanentă.

    ART. 484
        Instalaţiile de topit bitum şi preparat mixturi asfaltice trebuie amplasate pe platforme nivelate, acoperite cu un strat de minimum 10 cm grosime de balast.

    ART. 485
        Materialele utilizate la instalaţii (bitum sau lemne de foc) trebuie să fie depozitate la o distanţă de minimum 10 m de utilaje.

    ART. 486
        Se interzice introducerea în focar a lemnelor mai lungi decât acesta.

    ART. 487
        Se interzice folosirea utilajelor care nu prezintă stabilitate sau cu focare improvizate neînchise pe toate laturile.

    ART. 488
        La executare lucrărilor de izolaţii cu bitum, carton asfaltat sau pânză asfaltată şi cu mixturi asfaltice se interzice fumatul şi utilizarea focului deschis.

    ART. 489
        În caz de incendiu, bitumul aprins se stinge cu apă, abur sau spumă.

    ART. 490
        La lucrările de construcţie în subteran se vor respecta următoarele reguli:
    a) utilizarea focului deschis în subteran este admisă numai pentru executarea operaţiilor precizate în proiect;
    b) gazele combustibile în subteran trebuie să fie evacuate înainte de începerea lucrărilor;
    c) se interzice blocarea căilor de acces şi de evacuare, acestea trebuie să fie permanent iluminate;
    d) se interzice depozitarea materialelor combustibile şi explozive lângă frontul de lucru sau pe căile de acces;
    e) se admite introducerea în subteran a unor cantităţi de materiale combustibile şi explozive necesare pentru un schimb de lucru. Depozitarea materialelor combustibile şi explozive se poate face în subteran numai în spaţii special amenajate în acest scop conform normativelor în vigoare;
    f) instalaţia electrică din subteran trebuie să corespundă prevederilor Normativului 17;
    g) materialele de construcţii din lemn, utilizate în subteran ca elemente portante precum şi cele recomandate în locurile unde se lucrează cu foc deschis trebuie să fie tratate cu substanţe ignifuge sau termospumante;
    h) se va asigura un sistem de semnalizare a incendiilor din subteran la suprafaţă.


    ART. 491
    (1) Pentru stingerea incendiilor trebuie corelat tipul agentului de stingere utilizat cu tipul materialului care trebuie stins.
    (2) Personalul de intervenţie trebuie să fie dotat cu mijloace de protecţie a căilor respiratorii şi după caz împotriva temperaturilor înalte.

    ART. 492
    (1) Pentru prevenirea incendiilor la staţiile de pompare care alimentează sistemul de irigaţii se interzic:
    a) scurgerile de lubrifianţi pe agregate sau pe pardoseală
    b) suprasolicitarea electromotoarelor şi supraîncărcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decât cei prevăzuţi în proiect;
    c) lucrul cu agregate la care se produc scântei mecanice sau electrice;
    d) materialele de întreţinere (bumbac, cârpe, etc. ) trebuie să fie depozitate în containere metalice prevăzute cu capace de închidere;

    (2) De asemenea se vor lua următoarele măsuri:
    a) Zilnic, după terminarea lucrului, containerele metalice trebuie să fie golite în locuri special destinate acestui scop.
    b) Instalaţia electrică trebuie să respecte prevederile conţinute în Normativul I7;
    c) Utilizarea aparatelor electrice fără camere de stingere (paraflame) a arcurilor electrice;
    d) La motoarele electrice trebuie să se verifice periodic temperatura lagărelor şi carcaselor, aceasta nu trebuie să depăşească temperatura limită prevăzută în normativele în vigoare.


    ART. 493
        Staţiile de pompare trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de protecţie contra descărcărilor electrice în atmosferă.

    ART. 494
        Se interzice depozitarea materialelor inflamabile în interiorul staţiilor de pompare.

    ART. 495
        După oprirea agregatelor din staţia de pompare, ultimul schimb trebuie să efectueze următoarele operaţii:
    a) curăţirea tuturor agregatelor
    b) deconectarea din prize a tuturor aparatelor electrice portabile;
    c) separarea de sursa de energie a tuturor agregatelor;
    d) stingerea focului din sobă (dacă există).


    ART. 496
        Se interzice folosirea utilajelor (screpere, buldozere, scarificatoare etc.) care prezintă:
    a) neetanşeităţi la motor;
    b) scântei produse de piese în mişcare;
    c) coeficient de stingere al scânteilor de către sistemul de evacuare a gazelor mai mic de 95 %;
    d) deteriorarea mecanică a conductorilor electrici;
    e) lipsa unui întrerupător general pe circuitul bateriei;
    f) scurgeri de carburant pe piese cu temperaturi înalte.


    ART. 497
        Dotarea utilajelor cu dispozitive de parascântei şi stingătoare cu pulbere sau stingătoare cu CO2 se face conform reglementărilor.

    ART. 498
        Se interzice amplasarea depozitelor de carburanţi locali la o distanţă mai mică de 30 m de zona de lucru.

    ART. 499
    (1) Alimentarea cu carburanţi trebuie să se facă în spaţii special amenajate.
    (2) Se interzice transportul şi transvazarea lichidelor inflamabile în vase deschise, în zona de lucru.

    ART. 500
        În lipsa staţiilor sau pompelor pentru carburanţi, alimentarea se poate face direct din autocisternă în următoarele condiţii:
    a) cisterna şi autovehiculul să fie legate la pământ;
    b) motorul autovehiculului trebuie să fie oprit;
    c) în timpul alimentării trebuie să fie evitate revărsările de carburant;
    d) operaţia trebuie executată ziua, în mod excepţional se poate face în timpul nopţii, asigurându-se iluminatul electric al zonei.


    ART. 501
        Terenul punctului de alimentare trebuie să se găsească la o distanţă de minimum 15 m faţă de platforma de depozitare a combustibilului.


    2.3.4. Recoltarea stufului
    ART. 502
    (1) Înaintea începerii campaniei de recoltare şi prelucrare a stufului se vor lua următoarele măsuri:
    a) identificarea, evaluarea şi implementarea normelor de apărare împotriva incendiilor, conform regulilor prezentate la capitolul 3, din prezenta normă;
    b) elaborarea planului de intervenţie în caz de incendiu pentru fiecare coloană de lucru. Participarea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă la întocmirea planului de intervenţie, planului de evacuare şi întocmirea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor.
    c) plan de evacuare în caz de incendiu;
    d) planuri de depozitare a stufului şi planuri de depozitare a carburanţilor necesari alimentării utilajelor de recoltare a stufului.

    (2) Planul de intervenţie se va întocmi conform structurii cadru prevăzute în Normele generale de apărare împotriva incendiului, dar va cuprinde şi următoarele elemente:
    a. depozit de stuf;
    b. depozite de carburanţi;
    c. platforme de staţionare a mijloacelor de recoltare a stufului;
    d. platforme de alimentare cu carburanţi;
    e. dormitoare;
    f. clădiri, căi de acces şi intervenţie;
    g. surse de apă rezerve de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.


    ART. 503
        Instructajul privind cunoaşterea şi aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor cu personalul angajat se efectuează conform reglementarilor în vigoare.

    ART. 504
        Lucrările de recoltare a stufului trebuie să se facă conform schiţelor suprafeţelor de recoltat, în ordinea indicată pentru recoltarea parcelelor. Se admite modificarea ordinii de recoltat a parcelelor numai cu aprobarea şefului de coloană.

    ART. 505
        Recoltarea stufului trebuie să înceapă cu parcela de stuf din apropierea platformelor tehnologice amenajate pentru depozitarea stufului.

    ART. 506
        Se interzice folosirea utilajelor pentru recoltarea şi transportului stufului care nu îndeplinesc condiţiile privind securitatea la incendiu sau nu sunt echipate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 507
        Fumatul şi focul deschis în lanuri, pe sol sau pe utilaje de recoltat şi transportat este interzis. Se admite fumatul şi folosirea focului deschis la minimum 50 m de lan.

    ART. 508
        Locurile de recoltare a stufului trebuie să fie marcate cu indicatoare de securitate amplasate în apropierea căilor de acces: "FUMATUL ŞI UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS STRICT INTERZISE PERICOL DE INCENDIU".

    ART. 509
        Se interzice alimentarea cu combustibil a utilajelor în zona de recoltat.

    ART. 510
        Nu se admite intervenţia la utilaje în zona de recoltat.

    ART. 511
    (1) Se interzice depozitarea stufului în stive sau glugi în zona de recoltat neamenajată în acest scop.
    (2) Se admite depozitarea stufului în grămezi de maldăr de 30 - 40 bucăţi la distanţă de minimum 50 m una de alta pentru un termen de maxim 2 zile.

    ART. 512
    (1) În perioadele de secetă, ger uscat sau arderea stufului neretezat se va înfiinţa o echipă de supraveghere a zonelor de activitate, dotată cu dispozitiv de semnalizare acustică a începutului de incendiu.
    (2) Personalul de supraveghere trebuie să raporteze conducătorului locului de muncă, direcţia unde s-a semnalat incendiul, distanţa aproximativă şi intensitatea acestuia.

    ART. 513
        Pentru stingerea incendiilor izbucnite în zonele stuficole nerecoltate personalul are următoarele obligaţii:
    a) alarmarea prin mijloacele pe care le are la îndemână;
    b) deplasarea la locul incendiului pentru localizarea şi stingerea acestuia.


    ART. 514
        La sediul fiecărei coloane trebuie să fie nominalizat personalul care asigură prima intervenţie în caz de incendiu.

    ART. 515
        Punctele de recoltare a stufului trebuie să fie dotate cu posturi de incendiu amenajate pe platforme mobile (remorci) care să fie echipate cu furci, cazmale, târpane, găleţi, stingătoare portative cu spumanţi sau cu pulbere ABC.

    ART. 516
        Şefii de coloană, şefii formaţiilor de lucru şi serviciul privat pentru situaţii de urgenţă vor lua măsuri pentru localizarea şi lichidarea incendiilor semnalate.

    2.3.4.1. Depozitarea stufului
    ART. 517
        Depozitarea stufului recoltat trebuie să se facă în spaţii amenajate în acest scop pentru fiecare secţie stuficolă (depozite deschise în aer liber).

    ART. 518
    (1) Spaţiul de depozitare trebuie să fie curăţat de deşeuri stuficole şi vegetaţie uscată.
    (2) Arderea vegetaţiei uscate trebuie să se facă de către o echipă de salariaţi supravegheată de conducătorul locului de muncă.
    (3) Operaţiunea de ardere trebuie să se organizeze pe timp liniştit, fără vânt.
    (4) Este interzisă arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice.

    ART. 519
        Echipa nu trebuie să părăsească locul de ardere a vegetaţiei uscate până nu s-a efectuat complet arderea şi izbucnirea unui incendiu nu mai este posibilă.

    ART. 520
        În timpul arderii, salariaţii trebuie să fie dotaţi cu mijloacele tehnice necesare stingerii incendiului.

    ART. 521
        Depozitarea stufului în stive sau glugi pe ambele maluri ale canalului este interzisă.

    ART. 522
        În jurul depozitului, stuful trebuie să fie recoltat pe o rază de minimum 100 m.

    ART. 523
        În jurul depozitului de stuf este necesar să se creeze o bandă perimetrală izolatoare cu lăţimea de cel puţin 20 m curăţită de vegetaţia uscată, prin ardere.

    ART. 524
    (1) La recoltarea stufului de pe plaur se interzice depozitarea stufului, luând măsuri pentru transportul acestuia.
    (2) Atunci când nu se poate transporta, stuful trebuie depozitat în glugi, pe terenuri amenajate.

    ART. 525
        Se interzice depozitarea în stive a stufului cu umiditate depăşită (peste 15 %) din cauza pericolului de autoaprindere.

    ART. 526
        În incinta depozitului de stuf se interzic:
    a) fumatul şi folosirea focului deschis; se permite fumatul la o distanţă de minimum 50 m de depozit, iar focul deschis la o distanţă de minimum 100 m de acesta;
    b) intrarea în depozit a utilajelor de tractat care nu îndeplinesc condiţii privind securitatea la incendiu şi nu sunt echipate cu dispozitive de apărae împotriva incendiilor;
    c) alimentarea cu combustibil a utilajelor;
    d) parcarea utilajelor;
    e) amplasarea depozitelor de carburanţi.


    ART. 527
        Accesul persoanelor străine în depozit este permis numai dacă sunt însoţite de salariaţi ai unităţii.

    ART. 528
        La sediul fiecărei coloane trebuie să fie nominalizată prin decizie a conducerii unităţii, componenţa echipelor de primă intervenţie în caz de incendiu pe locul de muncă.

    ART. 529
        Echipele de primă intervenţie trebuie să fie dotat cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite la capitolul 4.

    ART. 530
        Pentru stingerea incendiului izbucnit în depozit, personalul are următoarele obligaţii:
    a) alarmarea prin mijloacele pe care le are la îndemână;
    b) întreruperea lucrului de către întreg personalul depozitului şi acţionarea pentru stingerea incendiului;
    c) evacuarea utilajelor din zona ameninţată de incendiu.


    ART. 531
        Conducătorul locului de muncă trebuie să ia măsuri pentru localizarea şi lichidarea incendiului.


    2.3.4.2. Prelucrarea stufului şi depozitarea produselor executate
    ART. 532
        Cantitatea de material depozitat în atelier nu trebuie să depăşească cantitatea necesară prelucrării într-un schimb de lucru.

    ART. 533
        Resturile provenite din decojire trebuie fie evacuate în permanenţă, menţinându-se curăţenia la locurile de muncă.

    ART. 534
        Se interzice folosirea focului deschis, scântei, corpuri incandescente neprotejate, flăcări etc.) în atelier.

    ART. 535
        Fumatul este interzis în spaţiul de producţie.

    ART. 536
        Se interzice decojirea stufului fără instalaţie de ventilaţie locală.

    ART. 537
        Instalaţiile electrice trebuie să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 538
        Depozitarea rogojinilor trebuie să se facă în depozite închise, în stive.

    ART. 539
        Se interzice depozitarea pe culoarele de trecere ale depozitului sau blocarea uşilor de acces şi evacuare ale acestuia.

    ART. 540
        Culoarele de trecere trebuie să fie marcate.

    ART. 541
        Stivele trebuie să fie amplasate astfel:
    a) la distanţa de minimum 0,7 m de corpurile de iluminat;
    b) la distanţa de minimum 1,3 m de corpurile de încălzire;


    ART. 542
    (1) Este interzisă utilizarea reşourilor, radiatoarelor electrice sau sobelor metalice în depozit.
    (2) Se pot utiliza sobe de teracotă sau zidărie cu condiţia ca alimentarea cu combustibil să se facă din exterior.

    ART. 543
        Se interzice depozitarea materialelor inflamabile în depozit.

    ART. 544
        Pulverizarea insecticidelor trebuie să se facă după înlăturarea surselor de foc şi scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice.

    ART. 545
    (1) Corpurile de iluminat incandescente trebuie să fie prevăzute cu globuri de protecţie antiex.
    (2) Dacă operaţiile de manipulare ale produselor periclitează integritatea corpurilor de iluminat, acestea trebuie să fie prevăzute cu apărători de protecţie.

    ART. 546
        La terminarea programului, instalaţia electrică trebuie să fie deconectată, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a celui care alimentează instalaţia de semnalizare a incendiilor.

    ART. 547
        Se interzice executarea lucrărilor care necesită folosirea focului deschis (suduri, lipiri etc.) fără luarea în prealabil a măsurilor de prevenire a incendiilor (evacuarea materialelor din zona de lucru, protejarea materialelor combustibile etc.). Lucrările se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis.

    ART. 548
        În caz de incendiu se pot utiliza jeturile de apă, ori stingătoare cu pulbere ABC sau cu spumă. Produsele periclitate de incendiu se protejează cu prelate umede.

    ART. 549
        Personalul care participă la stingerea incendiului trebuie să folosească măşti contra fumului.


    2.3.4.3. Exploatarea utilajelor folosite la recoltare şi transportul stufului
    ART. 550
    Se interzice folosirea utilajelor care prezintă următoarele deficienţe:
    a) neetanşeităţi la motor;
    b) scântei produse de organele în mişcare;
    c) coeficient de stingere a scânteilor de către sistemul de evacuare a gazelor mai mic de 95 %;
    d) deteriorarea mecanică a conductorilor electrici;
    e) lipsa unui întrerupător general pe circuitul bateriei;
    f) scurgeri de carburant pe piese cu temperaturi înalte.


    ART. 551
        Este obligatorie dotarea utilajelor de tractat cu dispozitive de parascântei, lampă de control portabilă, stingătoare cu pulbere, stingătoare cu dioxid de carbon, găleţi pentru apă.

    ART. 552
        Se interzice amplasare depozitelor de carburanţi la o distanţă mai mică de 50 m de depozitele de stuf şi de zona de recoltare.

    ART. 553
        Alimentarea cu combustibil a utilajelor de tracţiune trebuie să se facă la minimum 20 m distanţă de depozitul de stuf şi de zona de recoltare.

    ART. 554
        Alimentarea cu carburanţi trebuie să se facă în spaţii special amenajate. Se interzic transportul şi transvazarea lichidelor inflamabile în vase deschise în lanul de recoltat sau în depozit.

    ART. 555
    (1) În lipsa staţiilor sau pompelor pentru carburanţi, alimentarea se poate face direct din autocisterne în următoarele condiţii:
    a) cisterna şi autovehiculul trebuie să fie legate la pământ;
    b) motorul autovehiculului trebuie să fie oprit;
    c) trebuie să se evite scurgerile de combustibil;
    d) operaţiunea trebuie executată ziua;

    (2) În mod excepţional se poate face şi în timpul nopţii, asigurându-se iluminatul electric al zonei de alimentare.

    ART. 556
        Terenul punctului de alimentare trebuie curăţat de vegetaţia uscată.

    ART. 557
        Terenul punctului de alimentare trebuie să se găsească la o distanţă minimă de 15 m faţă de platforma de depozitare a combustibilului.

    ART. 558
        Nu se admit lucrări de reparaţii la distanţe mai mici de 50 m faţă de depozitul de stuf.

    ART. 559
        Pentru reparaţia autovehiculului în ateliere trebuie respectate măsurile de apărare împotriva incendiilor la lucrările de întreţinere şi reparaţii auto şi tractoare.

    ART. 560
        Pentru depozitele de combustibil trebuie să se respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pentru depozite şi magazii de lichide combustibile.

    ART. 561
        Pentru transportul stufului cu ambarcaţii şi nave trebuie să fie respectate regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor specifice navelor şi ambarcaţiunilor.

    ART. 562
        Acostarea navelor cu şi fără propulsie este permisă numai în locurile stabilite de conducătorul locului de muncă al exploatării stuficole.

    ART. 563
        Se interzice parcarea autovehiculelor la o distanţă mai mică de 50 m de depozitul de stuf.

    ART. 564
    Se interzice acostarea pontoanelor dormitor la o distanţă mai mică de 50 m de depozitul de stuf.

    ART. 565
        Pe timpul acostării ceamurilor pentru încărcare se interzice aprinderea focurilor în sobe dacă sitele parascântei de la coşuri lipsesc sau sunt defecte.


    2.3.4.4. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la sectorul cazare
    ART. 566
        În încăperile de cazare (dormitoare, vestiare, vagoane dormitor) se interzic:
    a) utilizarea reşourilor, fiarelor de călcat, radiatoarelor electrice etc. improvizate ori nesupravegheate;
    b) fumatul;
    c) utilizarea sobelor nesupravegheate.


    ART. 567
        Corpurile electrice de iluminat incandescent trebuie să fie prevăzute cu globuri de protecţie.

    ART. 568
        La amplasarea paturilor trebuie să fie asigurate culoare de evacuare în raport cu numărul de persoane cazate.

    ART. 569
        La utilizarea vagoanelor dormitor şi a barăcilor, se interzice aprinderea focului deschis la o distanţă mai mică de 10 m de acestea.

    ART. 570
        Se interzice aplicarea pe pereţi a tapetelor sau a altui produs de hârtie.

    ART. 571
        Spaţiile de cazare trebuie să fie echipate cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în conformitate cu capitolul 4.

    ART. 572
        În caz de incendiu se evacuează persoanele şi apoi bunurile materiale.
    2.4. Piscicultură şi pescuit
    ART. 573
        Agenţii economici au obligaţia de a asigura dotarea cu utilaje, aparatură şi substanţe chimice pentru apărare împotriva incendiilor.

    ART. 574
        Depozitarea substanţelor inflamabile se va face numai în depozite special amenajate la o distanţă de minimum 150 m faţă de clădiri, depozite de materiale, pontoane-dormitor.

    ART. 575
        Instalaţiile electrice de la bordul navei expuse deteriorării din cauza manipulării mărfurilor sau circulaţiei lucrătorilor trebuie să fie protejate.

    ART. 576
        Este interzis ca la bordul navelor să se utilizeze instalaţii de încălzire sau de gătit cu improvizaţii.

    ART. 577
        Se interzice blocarea accesului la utilajele şi mijloacele ce apărare împotriva incendiilor.

    ART. 578
        Pentru păstrarea la bord a combustibilului de alimentare a motorului secerătorii, se va folosi un singur recipient (canistră metalică) închis ermetic.

    ART. 579
        Este interzisă turnarea benzinei în cilindru pentru pornirea motorului sau alimentarea cu combustibil în timpul funcţionării.

    ART. 580
        Vegetaţia dură rămasă după recoltare şi plaurul se vor distruge prin ardere pe baza planului întocmit de conducerea unităţii.

    ART. 581
        Nu se admite efectuarea clorinării, pe timp ploios cu amestec de clorură de var şi azotat de amoniu.

    ART. 582
        Se interzice lucrul cu foc deschis sau depozitarea conservanţilor (acetonă, alcool etilic pur) în apropierea surselor de căldură.

    ART. 583
        Înainte de începerea lucrului la moara cu ciocane lucrătorii au obligaţia de a verifica:
    a) existenţa şi starea tehnică a dispozitivelor de protecţie;
    b) integritatea circuitelor de legare la priza de împământare a carcaselor metalice ale electromotoarelor şi tablourilor electrice;
    c) existenţa magnetului permanent;
    d) asigurarea ungerii lagărelor şi rulmenţilor.


    ART. 584
        Conductele prin care este transportat furajul trebuie să fie etanşe.

    ART. 585
    (1) Electromotoarele care acţionează morile cu ciocane trebuie curăţate după fiecare funcţionare, pentru a se evita aprinderea pulberii vegetale.
    (2) Curăţarea trebuie efectuată numai după întreruperea alimentării cu energie electrică.

    ART. 586
        Fumatul şi folosirea focului deschis în încăperile în care funcţionează morile sunt interzise.

    ART. 587
        Se interzice introducerea materialelor solide în coşurile de alimentare a batozei de bătut porumb.

    ART. 588
        Se va controla în permanenţă temperatura furajelor depozitate, pentru a preveni autoaprinderile.

    ART. 589
        Este interzis a se fuma şi a se intra cu surse de foc în aceste spaţii.

    ART. 590
    Pentru transportul peştelui tuburile de oxigen necesare oxigenării hidrobioanelor se vor fixa în spatele cabinei autocamionului numai în poziţie verticală.

    ART. 591
        La manipularea tuburilor de oxigen cât şi a instalaţiilor de distribuire conducătorii locurilor de muncă şi lucrătorii sunt obligaţi să respecte Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul şi depozitare a oxigenului şi azotului:

    ART. 592
        În activitatea cu ambarcaţiunile se vor respecta următoarele reguli:
    a) se interzice folosirea materialelor inflamabile pentru spălarea punţii sau a pardoselii ambarcaţiunilor;
    b) în cazul folosirii focului deschis acesta va fi stins şi părăsit numai dacă prezintă pericol de aprindere.


    ART. 593
        Materialele lemnoase folosite pentru închideri pescăreşti se vor depozita în locuri ferite de pericol de incendiere.

    ART. 594
        Este interzisă depozitarea în hală a materialelor uşor inflamabile (produse petroliere, cherestea, plută, vopsea); acestea nu se vor introduce în hală decât pe măsura folosirii lor.

    ART. 595
        Nava va fi acceptată la reparaţii numai dacă are întregul inventar şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor în stare de funcţionare.

    ART. 596
        La navele în reparaţie apărarea împotriva incendiilor se asigură de personal rămas la bord.

    ART. 597
        Înainte de începerea reparaţiilor se va întocmi un plan de măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor.

    ART. 598
        Urcarea generatorului de acetilenă pe navă se admite numai în cazuri excepţionale când nu sunt alte posibilităţi şi condiţiile de lucru impun aceasta şi numai după eliberarea PERMISULUI DE LUCRU CU FOC şi luarea tuturor măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 599
        Zilnic la terminarea lucrului se vor controla stingerea focului, deconectarea electromotoarelor şi a tuturor utilajelor electrice portative.

    ART. 600
        Materialele combustibile care se folosesc pe nave sau se transportă cu acestea trebuie ferite de sursele de căldură.

    ART. 601
        Se va controla periodic, la interval de cel mult 3 luni, buna funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor de stins incendiu, existente pe nave.

    ART. 602
        Pe fiecare navă aflată în reparaţii, vor fi organizate pichete de incendiu dotate cu stingătoare şi mijloace de stins incendii.

    ART. 603
        În activitatea de impregnare a uneltelor pentru pescuit şi a ambarcaţiunilor se interzic:
    a) efectuarea impregnării uneltelor pentru pescuit sau a ambarcaţiunilor la o distanţă mai mică de 25 m faţă de clădiri sau de depozite de materiale; de asemenea se interzice efectuarea impregnării pe un teren cu vegetaţie uscată;
    b) pentru desfacerea dopurilor de la butoaiele ce conţin impregnanţi, lucrătorii sunt obligaţi să folosească numai chei speciale din materiale neferoase;
    c) păstrarea impregnanţilor în bidoane, butoaie sau bazine expuse la radiaţia solară sau în apropierea surselor de căldură;
    d) se interzice turnarea unor produse inflamabile (petrol, motorină, benzină, etc.) în cazanul în care se prepară amestecul pentru impregnare, în timp ce focul de încălzire este aprins;
    e) se interzice fumatul şi focul deschis;
    f) după terminarea operaţiunii de impregnare, lucrătorii vor proceda la stingerea focului de încălzire.


    ART. 604
        În cazul în care amestecul pentru impresare a luat foc se vor respecta următoarele reguli:
    a) lucrătorii vor executa stingerea utilizând mijloacele prevăzute de normele de dotare;
    b) se interzice stingerea amestecului cu apă.    2.5. Depozitarea şi prelucrarea plantelor tehnice: in, cânepă şi bumbac
    ART. 605
    (1) Materia primă se va stivui în girezi cu secţiune trapezoidală cu baza mică în jos.
    (2) Umiditatea maximă la depozitare a tulpinilor nu va depăşi 18 %, în scopul evitării fenomenului de autoaprindere.
    (3) Pentru tulpinile de in-cânepă se impune depozitarea în girezi, cu următoarele dimensiuni maxime:
    a) lungimea până la 120 m;
    b) lăţimea până la 10 m la bază;
    c) înălţimea 9-12 m.


    ART. 606
        Spaţiul dintre girezi şi grupele de girezi va fi curăţat şi vor fi îndepărtate toate resturile combustibile, atât la depozitele din incinta întreprinderii cât şi la depozitele organizate în exteriorul unităţii.

    ART. 607
        Terenurile folosite pentru uscarea tulpinilor de in şi cânepă topite, se vor amenaja, pe cât posibil, în imediata apropiere a bazinelor de topire în scopul asigurării unor surse de apă în caz de incendiu.

    ART. 608
        În funcţie de frecvenţa descărcărilor electrice în atmosferă se va stabili, de la caz la caz, necesitatea instalării de sisteme de protecţie împotriva trăsnetului (instalaţie de paratrăsnet) la depozite şi coşurile de fum.

    ART. 609
        În caz de incendiu la depozitul de materie primă, semifabricate şi terenul de uscare, se vor lua următoarele măsuri:
    a) se intervine cu mijloace de stingere din dotare, pentru localizarea şi evitarea extinderii incendiului;
    b) se vor alarma pompierii prin mijloacele stabilite;
    c) se procedează la evacuarea şi îndepărtarea materialelor inflamabile;
    d) pe terenul de uscare se procedează la formarea unui culoar de limitare a incendiului, prin îndepărtarea tulpinilor întinse la uscat, pe o distanţă de minimum 5 m lăţime;
    e) conducătorul locului de muncă conduce operaţiile de mai sus până la sosirea pompierilor.


    2.5.1. Topirea tulpinilor
    ART. 610
        Este interzisă încercarea cu foc privind puterea de ardere a spumei de topire, deoarece din cauza gazelor emanate, se poate aprinde instantaneu întreaga suprafaţă a bazinului.

    ART. 611
        Este interzisă depozitarea în incinta sălii de bazine a unei cantităţi de tulpini ce depăşeşte o şarjă.

    ART. 612
        Nu se vor depozita tulpini netopite sub liniile de monorai.

    ART. 613
        Se vor controla permanent motoarele electrice din secţia de topire, curăţându-se de înfăşurări pentru a nu provoca incendii.

    ART. 614
        Uscătoarele vor fi curăţate zilnic la începerea lucrului acordându-se o atenţie deosebită bateriilor de încălzire, benzilor transportoare şi axelor ventilatoarelor.

    ART. 615
        Bazinele de topire vor avea un spaţiu liber pentru introducerea sorbului de la utilajele de stingere a incendiilor.

    ART. 616
        În funcţie de condiţiile locale (lacuri, râuri, bălţi de topire), se vor amenaja rampe pentru alimentarea cu apă, în caz de incendiu, a maşinilor de stingere.

    ART. 617
        Instalaţiile electrice de forţă folosite în secţie vor fi scoase de sub tensiune la terminarea lucrului.

    ART. 618
        Cablurile mobile se vor verifica periodic privind integritatea izolaţiei, în scopul evitării riscurilor de scurtcircuitare.

    ART. 619
        În caz de incendiu, în sectoarele de topire se vor lua următoarele măsuri pentru localizarea şi stingerea incendiilor:
    a) se anunţă pompierii prin mijloace de alarmă stabilite;
    b) se intervine cu personalul de la locul de muncă, asigurându-se întreruperea curentului electric, îndepărtarea tulpinilor uscate şi se acţionează cu apă şi stingătoare cu spumă sau cu pulbere ABC;
    c) în caz de incendiu a unui mijloc de transport încărcat, se procedează la izolarea lui, acţionându-se cu mijloacele de stingere din dotare (stingătoare cu pulbere ABC sau stingătoare cu spumă).    2.5.2. Prelucrarea inului şi cânepei
    ART. 620
        Se interzic cu desăvârşire fumatul şi focul deschis pe întreg teritoriul unităţii.

    ART. 621
        Fumatul este permis numai în locuri special amenajate, prevăzute cu: butoaie cu apă, lăzi cu nisip şi se va monta indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

    ART. 622
        În cazul când este necesar să se execute temporar lucrări cu foc deschis, în locuri care prezintă pericol de incendiu, aceste lucrări se voi executa pe baza PERMISULUI DE LUCRU CU FOC, aprobat de şeful comisiei tehnice de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 623
        Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru colectarea în vase metalice a lubrifianţilor care curg accidental pe echipamentele tehnice sau sub acestea.

    ART. 624
        Ungerea părţilor mobile ale echipamentelor tehnice se va face numai cu lubrifianţi indicaţi şi numai în stare de repaus a acestora.

    ART. 625
        Exploatarea maşinilor şi utilajelor acţionate de electromotoare se va face în limita sarcinilor nominale, nefiind admisă suprasolicitarea lor.

    ART. 626
        Echipamentele tehnice se vor supraveghea şi controla pe toată durata funcţionării lor, pentru a evita frecările, slăbirile mecanismelor, desfacerea piuliţelor, ruperile şi deformaţiile pieselor, care prin frecări sau lovituri produc scântei.

    ART. 627
        Curelele de transmisie ale maşinilor vor fi întinse normal, interzicându-sc folosirea de colofoniu (răşinoase) pentru a reduce patinarea pe roata de curea.

    ART. 628
        Accesul mijloacelor auto în incinta secţiilor de producţie, depozite şi magazii se admite numai cu respectarea următoarelor reguli:
    a) ţeava de eşapament să fie dotată cu dispozitiv de parascântei;
    b) instalaţia electrică să fie corespunzătoare;
    c) în timpul încărcării sau descărcării motorul va fi oprit;
    d) conducătorul mijlocului de transport nu va părăsi mijlocul de transport;
    c) verificarea tehnică a mijloacelor de transport care intră în depozite se va face zilnic.


    ART. 629
        Este interzisă alimentarea cu carburanţi în interiorul secţiilor.

    ART. 630
        În depozitele de materie primă, magazii de produse finite şi secţiile de fabricaţie, accesul este permis numai persoanelor cu atribuţii de serviciu în locul respectiv şi instruite pe linie de apărare împotriva incendiilor.

    ART. 631
        La toate depozitele, magaziile şi secţiile de producţie se vor afişa instrucţiuni specifice proprii de stingere a incendiilor şi planuri de evacuare.

    ART. 632
    (1) Orice lucrare de reparaţii în depozite, care necesită operaţii de sudură sau încălzire se vor executa numai după luarea măsurilor preventive în zona respectivă şi după îndepărtarea materialelor şi deşeurilor combustibile pe o rază de cel puţin 10 în jurul punctului de lucru.
    (2) Operaţia se va executa numai de personal instruit şi cu participarea serviciului de pompieri civili, personal care va avea la îndemână materiale de primă intervenţie necesare, pe baza permisului de lucru cu foc.

    ART. 633
        Se vor păstra în stare de funcţionare în orice moment: motopompele, stingătoarele manuale, hidranţii de incendiu precum şi celelalte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, iar căile de acces la acestea trebuie să fie în permanenţă libere.

    ART. 634
        Se vor verifica periodic izolaţiile conductelor termice şi etanşeitatea la praf a echipamentelor electrice şi de ventilaţie.

    ART. 635
        Anual se va face verificarea sistemelor de protecţie împotriva trăsnetului de la depozite şi se va întocmi un proces verbal din care să rezulte că sunt în stare corespunzătoare şi asigură protecţie împotriva descărcărilor electrice în atmosferă.

    ART. 636
        Sursele de apă pentru stingerea incendiilor vor fi menţinute în stare de funcţionare şi se interzice folosirea mijloacelor de stingere a incendiilor în alte scopuri.

    ART. 637
        Periodic se vor face instructaje cu întregul personal privind funcţionarea şi folosirea instalaţiilor de stingere din dotarea secţiilor şi unităţilor.

    ART. 638
        Trimestrial, agenţii economici vor organiza şi supraveghea un exerciţiu de alarmare şi stingere potrivit planului de evacuare şi a planului de intervenţie.


    2.5.3. Depozitarea fibrelor
    ART. 639
        Depozitele de produse finite de fibră de in, cânepă, bumbac, de puzderie balotată şi plăci aglomerate, precum şi sămânţă de in, cânepă, bumbac, se organizează în spaţii special amenajate.

    ART. 640
        Depozitarea baloturilor, sacilor sau plăcilor se va face în stive, pe loturi, respectându-se distanţe de siguranţă faţă de instalaţiile de încălzire, corpurile de iluminat, sprinklere, drencere şi detectoare de incendiu.

    ART. 641
        Instalaţiile de iluminat vor fi executate cu corpuri de iluminat etanşe la praf şi conductori izolaţi.

    ART. 642
        Depozitele vor fi prevăzute cu reţea de hidranţi interiori sau exteriori sau altă sursă apropiată de alimentare cu apă.

    ART. 643
        Se interzice depozitarea în magaziile de produse finite a oricăror materiale inflamabile sau explozibile.

    ART. 644
    (1) În caz de incendiu la depozitele de in, fibră, câlţi, puzderie se vor lua următoarele măsuri:
    a) se vor alarma pompierii prin mijloacele stabilite, alarmarea se va face de prima persoană care a observat incendiul;
    b) conducătorul locului de muncă cel mai apropiat sau serviciul privat pentru situaţii de urgenţă care intervine la stingere, va lua măsurile necesare de stingere a incendiilor.

    (2) Conducătorul locului de muncă cel mai apropiat sau serviciul privat pentru situaţii de urgenţă care intervine la stingere va lua următoarele măsuri:
    a. va organiza echipa de salvare a oamenilor accidentaţi şi acordarea primului ajutor;
    b. va organiza localizarea şi stingerea incendiului;
    c. va organiza echipa de evacuare a produselor;
    d. va organiza echipe de urmărire şi depistare a scânteilor luate de eventuali curenţi de aer, în scopul evitării extinderii incendiului;    2.5.4. Prelucrarea mecanică a inului şi cânepei
    ART. 645
    (1) Echipamentele tehnice vor fi curăţate în permanenţă de înfăşurările de fibră de pe organele în mişcare.
    (2) Alimentarea utilajelor de prelucrare se va face în aşa fel încât să se evite introducerea de corpuri metalice, pietre şi alte materiale solide care ar putea provoca scântei.

    ART. 646
        Toate echipamentele tehnice din dotarea secţiilor vor fi verificate şi gresate cu regularitate potrivit instrucţiunilor privind exploatarea lor tehnică.

    ART. 647
        Instalaţiile şi aparatele electrice se vor curăţa de praf şi scamă de către electricieni, după fiecare schimb. Săptămânal se va face curăţenia generală a secţiei.

    ART. 648
    (1) Periodic se va verifica starea tehnică a maşinilor şi utilajelor pentru eliminarea tuturor defecţiunilor (lovituri între piese, gripări, înfăşurări de fibră pe lângă lagăre, etc.) care ar putea provoca începutul de incendiu.
    (2) Defecţiunile vor fi remediate imediat după semnalarea lor în cazul când acestea survin pe parcursul procesului tehnologic.

    ART. 649
        Pentru evitarea depunerilor de puzderii, scamă de acoperişuri, se vor lua măsuri permanente de întreţinere în stare bună a instalaţiei de transport pneumatic, eventualele depuneri vor fi înlăturate săptămânal.

    ART. 650
        Se vor îndepărta în permanenţă orice depuneri de praf sau scame de pe electromotoare, corpuri de iluminat, tubulaturi, conducte automate, tablouri electrice etc.

    ART. 651
        Camerele de praf de la instalaţiile de desprăfuire se voi curăţa periodic în funcţie de capacitatea lor.

    ART. 652
        Fibrele şi deşeurile din jur şi de sub maşini vor fi manipulate numai cu unelte de lucru sau materiale care nu produc scântei.

    ART. 653
        Lubrifianţii folosiţi pentru ungerea utilajelor vor fi depozitaţi în spaţii amenajate special (dulapuri metalice, camere, butoaie perfect etanşe).

    ART. 654
        Pentru a se putea acţiona rapid în caz de incendiu este interzisă blocarea hidranţilor şi a surselor de apă.

    ART. 655
        Depozitarea materiei prime în procesul tehnologic interfazic, se va face numai în locuri speciale, marcate, nedepăşind cantitatea necesară unui schimb.

    ART. 656
        La secţiile de prelucrare a materialelor de încleiere, stocurile zilnice se vor depozita separat pe suprafeţele destinate în acest scop.

    ART. 657
        Uscătoarele pentru puzderie vor fi supravegheate permanent, pentru a nu depăşi temperatura critică.

    ART. 658
    (1) Uscătoarele, vor fi golite de puzderie la fiecare oprire de durată mai lungă, micşorând-se treptat temperatura.
    (2) Acestea se vor curăţa periodic de praf (depunerile de pe fasciculele de ţevi, conducte termice şi de evacuare a vaporilor etc.)

    ART. 659
        Echipamentele tehnice se vor curăţa de praf şi se vor verifica periodic, pentru o bună funcţionare şi în deplină securitate.

    ART. 660
        În cazul declanşării incendiului în secţiile de producţie menţionate mai sus, se va proceda astfel:
    a) alarmarea va fi făcută de prima persoană care a observat incendiu prin sistemul de alarmare stabilit;
    b) se va întrerupe alimentarea cu curent electric, cu excepţia liniei care alimentează pompa de incendiu;
    c) se procedează la localizarea şi stingerea incendiului cu mijloacele din dotare, se organizează evacuarea materiei prime şi a produselor din secţie;
    a) intervenţia de stingere se organizează de către conducătorul locului de muncă conform planului de intervenţie până la sosirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, sau a celorlalte servicii de urgenţă.    2.5.5. Producerea fibrelor
    ART. 661
        Transportul puzderiei şi al deşeurilor rezultate în procesul de prelucrare a inului, cânepei, bumbacului se face cu instalaţii de transport pneumatic sau cu mijloace de transport auto special amenajate, astfel:
    a) conductele de transport pneumatic vor fi întreţinute în permanenţă în stare de funcţionare corespunzătoare, evitându-se împrăştierea puzderiei în jurul lor. În cazul înfundărilor, puzderia sau deşeurile evacuate vor fi transportate în aceeaşi zi;
    b) drumurile de acces pe care circulă mijloacele care transportă puzderia vor fi curăţate zilnic.


    ART. 662
    (1) Depozitele de puzderie vor fi amenajate şi amplasate izolat faţă de girezile de in şi cânepă şi de clădiri şi vor fi împrejmuite cu plase de sârmă pentru reţinerea puzderiei.
    (2) Pentru evitarea extinderii unui eventual incendiu, depozitul în aer liber va fi prevăzut cu o zonă de protecţie de 5 m lăţime, care va fi curăţată şi arată în permanenţă.

    ART. 663
        Cantităţile de puzderie care se vor depozita în siloz nu vor depăşi consumul pe 24 ore.

    ART. 664
    (1) În caz de incendiu la depozitul de puzderie şi sala de cazane, se vor lua următoarele măsuri:
    a) întreruperea imediată a alimentării cu combustibil prin oprirea electromotoarelor, injectoarelor, închiderea vanelor, uşilor între depozit şi sală;
    b) se va localiza începutul de incendiu cu mijloacele de stins din dotare;
    c) se vor anunţa pompierii prin mijloacele stabilite de alarmare;
    d) se vor evacua eventualele materiale.

    (2) Operaţiile de mai sus se execută de către fochişti, sub îndrumarea responsabilului de cazane până la sosirea serviciului privat pentru situaţii de urgenţă/serviciilor de urgenţă profesioniste/voluntare, care preiau conducerea operaţiilor.
    3. IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
    ART. 665
        În conformitate cu art. 19 litera b din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are obligaţia să asigure identificarea, evaluarea şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite.

    ART. 666
        Criteriile privind obligaţia identificării, evaluării şi implementării măsurilor de apărare împotriva incendiilor se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    4. CRITERII DE DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE CONSTRUCŢIILOR, INSTALAŢIILOR, UTILAJELOR, ECHIPAMENTELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DIN SECTOARELE AGRICOLE
    ART. 667
    (1) Normele de dotare cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru apărarea împotriva incendiilor (Anexele 1-4), se aplică în toate activităţile din sectoarele agricole pentru:
    a) exploatarea, întreţinerea şi repararea construcţiilor, instalaţiilor, utilajelor şi aparaturii, recoltarea, transportul şi depozitarea produselor agricole;
    b) depozitarea, manipularea şi transportul materialelor, substanţelor combustibile, furajelor şi plantelor tehnice precum şi a altor produse periculoase;
    c) proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii, montaj pentru realizarea noilor investiţii, modernizărilor, retehnologizărilor, schimbărilor de destinaţie, transformărilor sau extinderilor;

    (2) Obligaţiile şi răspunderile privind dotarea cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice destinate apărării împotriva incendiilor, precum organizarea şi desfăşurarea acestei activităţi sunt reglementate în acest capitol.

    ART. 668
        La stabilirea dotării unităţilor cu maşini, instalaţii, utilaje, aparatură, echipamente de protecţie, substanţe chimice şi alte mijloace destinate apărării împotriva incendiilor, în funcţie de specificul fiecărei unităţi, se va ţine seama de următoarele criterii generale:
    a) importanţa economică şi socială a unităţii;
    b) categoriile de pericol de incendiu ale proceselor tehnologice; clasele de periculozitate ale materialelor şi substanţelor existente în unitate; clasele lichidelor combustibile; proprietăţile fizico-chimice ale materialelor şi substanţelor care determină comportarea la foc a acestora; densitatea de sarcină termică, pe baza căreia se determină riscul de incendiu:
    c) stocul de produse combustibile din instalaţiile tehnologice şi categoriile depozitelor de lichide şi gaze combustibile din unitate; posibilitatea de golire rapidă sau transvazare a produselor din instalaţii ori rezervoare şi de evacuare a materialelor de construcţii;
    d) numărul de persoane aflate în clădiri cu aglomerări de persoane şi posibilităţile de evacuare în timp util a acestora în caz de incendiu;
    e) gradul de rezistenţă la foc al construcţiilor şi rezistenţă la foc al elementelor portante;
    f) înălţimea şi numărul de niveluri ale contracţiilor şi posibilităţile de acces;
    g) gradul de protecţie împotriva incendiilor asigurat prin proiectare şi execuţie, precum şi pe timpul exploatării; inclusiv prin modernizări, retehnologizări, reprofilări, schimbări de destinaţie şi mărirea gradului de siguranţă; caracteristicile tehnico- tactice şi parametrii de funcţionare ai sistemelor de protecţie împotriva incendiilor (pompe şi reţele de apă, răşini, instalaţii şi utilaje de stingere etc.);
    h) gradul de siguranţă şi protecţie intrinsecă al instalaţiilor tehnologice;
    i) gradul de ocupare al teritoriului unităţii cu construcţii, instalaţii, depozite, dispersarea construcţiilor, instalaţiilor şi depozitelor;
    j) sursele de alimentare cu apă (debite, presiuni, capacitate) ce pot fi utilizate în caz de incendiu, existente în unitate sau în apropierea acesteia;
    k) alimentarea cu energie electrică a instalaţiilor tehnologice cu foc continuu sau cu grad ridicat de risc în exploatare, precum şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor;
    l) existenţa şi starea drumurilor şi a celorlalte căi de acces pentru intervenţie; practibilitatea acestora;
    m) efectele negative ale agenţilor tehnici, chimici, electromagnetici ori biologici care pot interveni în caz de incendiu asupra construcţiilor, instalaţiilor şi utilizatorilor;
    n) numărul de incendii simultane, estimat conform normelor şi prescripţiilor tehnice;
    o) capacitatea de apărare împotriva incendiilor;
    p) concepţia de intervenţie stabilită prin variantele planului de intervenţie;
    q) amplasarea unităţii faţă de obiectivele sau localităţile apropiate (distanţe, existenţa drumurilor şi starea acestora), precum şi dotarea obiectivelor vecine cu autospeciale de stingere a incendiilor; distanţa faţă de structura serviciilor de urgenţă profesioniste cea mai apropiată;
    r) posibilităţile de acces pentru intervenţia la stingerea incendiilor, peste şi printre liniile de cale ferată;
    s) necesitatea intervenţiei cu maşini şi alte mijloace în caz de calamităţi naturale.


    ART. 669
     Alegerea tipurilor de maşini, instalaţii, utilaje şi mijloace de intervenţie, precum şi a substanţelor de stingere, indicate în Anexele 3-4, se face în funcţie de:
    a) caracteristicile constructive ale construcţiilor şi instalaţiilor;
    b) proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor şi materialelor combustibile existente precum şi a elementelor de construcţii şi materialele care trebuie răcite;
    c) pericolul producerii unor explozii, avarii, reacţii chimice sau alte fenomene care pun în pericol securitatea personalului şi integritatea bunuri lor materiale;
    d) posibilităţile de acţionare în spaţii închise, în subsoluri, la înălţime sau în medii cu nocivitate mărită;
    e) eficienţa agenţilor de stingere (pe bază de apă, incluzând spumele şi soluţia chimică apoasă, pulbere, dioxid de carbon, halon, cu agent curat) şi compatibilitatea acestora, corelate cu opţiunea economică prioritară pentru folosire;
    f) posibilităţile de utilizare în timp util, a utilajelor de intervenţie prevăzute a fi folosite de către personalul desemnat.


    ART. 670
        Prezentele norme stabilesc măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii de dotare precum şi criteriile de bază pentru dotarea unităţilor cu activităţi din sectoarele agricole cu mijloace destinate apărării împotriva incendiilor.

    ART. 671
    (1) Prezentele norme nu au un caracter limitativ urmând ca în mod obligatoriu să fie dezvoltate şi adaptate de fiecare unitate, potrivit specificului respectiv, în funcţie de noi procese tehnologice şi de apariţia unor mijloace de apărare împotriva incendiilor decât cele existente.
    (2) Pentru situaţiile necuprinse în norme este necesar să se facă dotări după caz, prin analogie, după prevederile actelor normative, după instrucţiunile furnizorului şi pe baza unei temeinice analize tehnice de către proiectantul pentru investiţii şi de agenţii economici ai unităţilor în exploatare.

    ART. 672
    (1) Prezentele norme de dotare reprezintă cadru de dotare care urmează să fie completat de proiectant, respectiv de beneficiar în funcţie de condiţiile concrete
    (2) În acest scop se va ţine seama şi de instrucţiunile furnizorului de agregate, instalaţii, echipamente, substanţe etc.

    ART. 673
        Prezentele norme vor fi revizuite şi completate ori de câte ori este necesar, în scopul realizării unor dotări care să asigure securitatea deplină a unităţii împotriva incendiilor.

    ART. 674
        Prezentele norme se aplică cumulativ cu actele normative în vigoare.

    ART. 675
        În unităţile în care se desfăşoară activităţi proprii unei alte ramuri a economici naţionale, pentru care în prezentele norme nu există prevederi, se vor aplica prevederile normelor specifice elaborate de ministerele de resort.

    4.1. Echiparea cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare, respectiv de stingere a incendiilor
    ART. 676
        Echiparea cu instalaţii de detecţie, semnalizare şi avertizare, respectiv de stingere a incendiilor se asigură în funcţie de destinaţie, tip de construcţie şi vulnerabilitate la incendiu, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice de proiectare şi executare a construcţiilor şi instalaţiilor, precum şi a altor reglementări de specialitate.

    ART. 677
        În exploatare este obligatorie verificarea periodică şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de detecţie, semnalizare şi avertizare, respectiv de stingere cu care sunt echipate spaţiile, construcţiile, instalaţiile, utilajele şi echipamentele, astfel încât să se asigure funcţionarea acestora la parametrii proiectaţi, conform documentaţiilor tehnice întocmite de proiectant respectiv instrucţiunilor furnizate de producătorii de echipamente.


    4.2. Dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
    ART. 678
    (1) Încăperile, spaţiile, construcţiile şi incintele se dotează cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor în funcţie de destinaţia, natura şi nivelul riscului de incendiu al acestora.
    (2) La alegerea tipului de stingător sau a altor aparate de stins incendii se are în vedere atât natura materialelor şi substanţelor existente în spaţiul protejat cât şi compatibilitatea agentului de stingere cu materialele care ard.

    ART. 679
    (1) Clădirile se dotează cu stingătoare corespunzătoare claselor de incendiu din încăperile şi spaţiile respective.
    (2) Pentru dotarea cu stingătoare portative se are în vedere asigurarea unui stingător a cărui performanţă de stingere trebuie să fie cel puţin conformă cu focare 21 A, 113B, la o arie desfăşurată maximă de:
    a) 250 mp în clădirile civile (publice);
    b) 200 mp în spaţiile cu risc mic şi mijlociu (mediu) de incendiu, stabilit conform normelor tehnice în vigoare;
    c) 150 mp în spaţiile cu risc mare şi foarte mare de incendiu, stabilit conform normelor tehnice în vigoare.

    (3) În toate situaţiile este obligatorie asigurarea de minimum două stingătoare portative pentru fiecare nivel al construcţiei sau după caz, încăpere.

    ART. 680
    (1) În spaţiile şi încăperile cu risc mare de incendiu cu arii mai mare de 500 mp se prevăd şi stingătoare transportabile.
    (2) În încăperile în care se pot afla lichide combustibile se va afla asigura dotarea suplimentară cu un stingător mobil de minimum 50 kg sau 50 l, utilizate în cazul incendiilor clasa A, B la fiecare 500 mp.

    ART. 681
        Incintele precum şi spaţiile de producţie şi/sau depozitare se dotează, în funcţie de substanţele utilizate şi condiţiile specifice, cu panouri (pichete) de incendiu.


    4.3. Dotarea instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor cu accesorii de trecere a apei şi de producere a spumei
    ART. 682
        Hidranţii interiori de incendiu se dotează cu accesoriile prevăzute de reglementările în vigoare (conform SR EN 671-2). Se pot utiliza şi hidranţi interiori cu furtun semirigid (conform SR EN 671-1) şi presiune permanentă până la ţeava de refulare.

    ART. 683
    (1) Hidranţii de incendiu exteriori de înaltă presiune (la care intervenţia se poate asigura prin racordarea liniilor de furtun direct la hidranţii subterani sau, după caz, supraterani) se dotează conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Aceste materiale se păstrează, după caz, în cutii, dulapuri, cărucioare pentru furtun sau la serviciul de pompieri, astfel amplasate încât să se poată interveni operativ în caz de incendiu.

    ART. 684
        Instalaţiile de hidranţi interiori şi exteriori, vor fi dotate şi cu aparatura necesară verificării debitelor şi presiunilor din reţele (manometre, debitmetre).


    4.4. Dotarea de rezervă
    ART. 685
        Pentru înlocuirea operativă în caz de nevoie a materialelor din dotare, unităţile vor avea asigurată următoarea rezervă minimă:
    a) 5 % din cantitatea de furtun existentă în dotarea instalaţiilor de hidranţi interiori şi/sau hidranţi exteriori, însă nu mai puţin de 5 role a 20 m fiecare;
    b) 5 % din ţevi de refulare, chei pentru hidranţi, garnituri şi alte accesorii;
    c) 50 % din cantităţile de substanţe chimice necesare pentru încărcarea stingătoarelor portative şi transportabile cu spumă mecanică;
    d) 10 % din totalul stingătoarelor (portative şi transportabile);
    e) 5-25 % din totalul capetelor de sprinkler montate, calculată separat pentru fiecare tip, dar nu mai puţin de 30 bucăţi (procentul mai mare se asigura la un număr mai mic de capete montate);
    f) 2-5 % din fiecare tip de capete de drencere montate, dar nu mai puţin de 10 bucăţi (procentul mai mare se asigură la un număr mai mic de capete montate);
    g) 10 % din totalul elementelor fuzibile de declanşare automată folosită la dispozitivele de protecţie la foc (dispozitivele de evacuare a Fumului, a gazelor fierbinţi, clapete antifoc, uşi sau obloane antifoc etc.);
    h) 5 -25 % din totalul de detectoare şi/sau bidoane de semnalizare a incendiilor, dar nu mai puţin de 15 bucăţi din fiecare.    4.5. Organizarea şi funcţionarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă
    ART. 686
        Obligativitatea constituirii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, precum şi organizarea şi funcţionarea acestora se stabileşte pe baza Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne.

    ART. 687
    Echipamentul de prevenţie se asigură gratuit membrilor serviciului privat pentru situaţii de urgenţă potrivit prevederilor Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.    5. Prevederi finale
    ART. 688
        Riscurile de incendiu şi respectiv categoriile de pericol de incendiu, precum şi gradele de rezistenţă la foc ale construcţiilor la care se face referire în prezentele norme de apărare împotriva incendiilor, se stabilesc conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare privind securitatea la incendiu.

    ART. 689
        Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor, aparaturii şi mijloacelor de primă intervenţie, echipamentului de protecţie şi substanţelor chimice pentru apărarea împotriva incendiilor, se fac conform prevederilor în vigoare.

    ART. 690
        Conducătorii sunt obligaţi să aducă la îndeplinire măsurile stabilite, asigurând organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul lor de activitate, potrivit prevederilor prezentelor norme.

    ART. 691
        Prezentele dispoziţii se aplică cumulativ pentru fiecare caz în parte, construcţie, instalaţii, amenajări şi alte spaţii aferente construcţiilor, indiferent de capitolul la care sunt prevăzute, ţinându-se seama de cazul cel mai defavorabil şi avându-se în vedere şi prevederile celorlalte acte normative specifice domeniului de apărare împotriva incendiilor, care nu sunt cuprinse în prezentele dispoziţii.

    ART. 692
        Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice este strict interzisă.


    ANEXA 1

    NORME PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,
    A MAŞINILOR AGRICOLE ŞI DE TRANSPORT CARE PARTICIPĂ LA RECOLTAREA CEREALELOR
        MAŞINI ŞI UTILAJE

┌────────────────┬─────────────────────┐
│ │- Câte un stingător │
│ │cu pulbere cu │
│1. Tractoare │performanţa de │
│ │stingere cel puţin │
│ │conformă cu focarele │
│ │21A şi 113B (tip P6) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Câte două │
│ │stingătoare cu │
│2. Tractoare cu │pulbere, cu │
│remorci │performanţa de │
│ │stingere cel puţin │
│ │conformă cu focarele │
│ │21A şi 113B (tip P6) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Câte două │
│3. Combine │stingătoare cu │
│autopropulsate │pulbere, cu │
│de recoltat │performanţa de │
│cereale │stingere cel puţin │
│ │conformă cu focare;c │
│ │21A şi 113B (tip P6) │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Câte două │
│ │stingătoare cu │
│ │pulbere, cu │
│4. Motocositori │performanţa de │
│ │stingere cel puţin │
│ │conformă cu focarele │
│ │21A şi 113B (tip P6).│
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Câte un stingător │
│ │cu pulbere cu │
│ │performanţa de │
│5. Autoturisme, │stingere cel puţin │
│autocamionete, │conformă cu focarele │
│autocamioane şi │8A şi 34 B pentru │
│autoîncărcătoare│autoturisme şi 21A şi│
│ │113B pentru │
│ │autocamionete, │
│ │autocamioane şi │
│ │autoîncărcătoare. │
├────────────────┼─────────────────────┤
│ │- Câte un stingător │
│ │cu pulbere, cu │
│6. Autocamioane │performanţa de │
│cu prelată │stingere cel puţin │
│ │conformă cu focarele │
│ │21A si 113B. │
└────────────────┴─────────────────────┘


        PUNCT DE RECOLTARE ÎN LAN
        Parcele cu suprafaţa de peste 50 ha comasate:
    - Câte 1-2 pluguri sau discuri şi mijloc de tractare a acestora.
    – Una remorcă echipată cu următoarele mijloace de intervenţie: 5 stingătoare cu spumă, cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 8A şi 113B, 5 stingătoare cu pulbere cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 21A şi 113B (tip SM6) utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (5 coase, 10 - 15 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 500 litri, 1 cisternă remorcabilă cu pompă).

        Parcele cu suprafaţa de 10 - 50 ha comasate:
    - un plug sau o grapă cu discuri şi mijloc de tractare a acestora.
    – O semiremorcă echipată cu următoarele mijloace de intervenţie: 2 stingătoare cu spumă, cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 8A şi 113B, 2 stingătoare cu pulbere, cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 21A şi 113B (tip P6), utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (2 - 3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4-5 găleţi cu apă şi un rezervor de apă de minimum 200 litri).    ANEXA 2

    NORME PRIVIND ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MATERIALE ŞI MIJLOACE DE APĂRARE
    ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN SECTOARELE DE CREŞTEREA ANIMALELOR, AVICOLE, DEPOZITE DE FURAJE ŞI PLANTE TEHNICE
    1. Sectoarele de creşterea animalelor şi avicole
    1.1. Echiparea adăposturilor de animale şi păsări cu mijloace de prevenire a incendiilor
    a) mijloace de iluminat:
    - 2 bucăţi pentru fiecare adăpost de animale mari (bovine, cabaline, etc.);
    – 1 bucată pentru fiecare adăpost de animale mici (porcine, ovine etc.) sau hală pentru păsări;

    b) instalaţii de protecţie contra trăsnetului la adăposturile de animale mari prevăzute şi executate conform normativului I 7/2011.

    1.2. Dotarea adăposturilor de animale cu mijloace de evacuare:
    a) sisteme care permit manevrarea uşoară a uşilor de evacuare atât din interiorul adăpostului cât şi din exterior.
    b) Sisteme de dezlegare simultană pt grupe de animale realizate conform normativului în vigoare.
    c) Mijloace de evacuare a animalelor (pături, saci, foi de cort, dispozitiv de condus pentru tauri, coşuri de nuiele etc.) stabilite în raport cu felul animalelor şi numărul acestora

    1.3. Dotarea adăposturilor de animale şi păsări cu stingătoare de incendiu

┌────┬────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │Stingătoare │Stingătoare │
│ │ │presurizate permanent │portative cu │
│ │ │cu spumă, cu │pulbere, cu │
│ │Adăposturi │performanţa de │performanţa de │
│ │şi alte │stingere cel puţin │stingere cel puţin │
│Nr. │construcţii │conformă cu focarele │conformă cu focarele│
│crt.│din sectorul│8A şi 113B (tip SM6) │21A şi 113B │
│ │zootehnic │ │(tip P6) │
│ │ ├──────────┬───────────┼────────┬───────────┤
│ │ │U.M. │Număr │U.M. │Număr │
│ │ │(suprafaţa│stingătoare│(1 │stingătoare│
│ │ │în mp) │ │adăpost)│ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajduri │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│1. │cornute mari│200 │1 │1 │1 │
│ │cabaline │ │ │ │ │
│ │adulte │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajduri │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│2. │tineret │200 │1 │1 │1 │
│ │cabalin şi │ │ │ │ │
│ │taurin │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajduri │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │taurine în │ │ │ │ │
│3. │sistem │200 │1 │1 │1 │
│ │gospodăresc │ │ │ │ │
│ │(baby-beef) │ │ │ │ │
│ │până la │ │ │ │ │
│ │640 capete │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Maternităţi,│ │ │ │ │
│4. │creşe până │200 │1 │1 │1 │
│ │la 100 │ │ │ │ │
│ │capete │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajd │ │ │ │ │
│ │taurine │ │ │ │ │
│5. │pentru carne│200 │1 │1 │1 │
│ │peste 640 │ │ │ │ │
│ │capete │ │ │ │ │
│ │(baby-beef) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajd pentru│ │ │ │ │
│6. │animale de │200 │1 │1 │1 │
│ │tracţiune │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Grajduri │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│7. │cornute mari│200 │1 │1 │1 │
│ │şi cabaline │ │ │ │ │
│ │de rasă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Saivane │ │ │ │ │
│ │pentru oi şi│ │ │ │ │
│8. │îngrăşare │200 │1 │1 │1 │
│ │miei până la│ │ │ │ │
│ │1000 capete │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Saivane │ │ │ │ │
│ │pentru oi şi│ │ │ │ │
│9. │îngrăşare │200 │1 │1 │1 │
│ │miei peste │ │ │ │ │
│ │1000 capete │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Hale pentru │ │ │ │ │
│ │porcine de │ │ │ │ │
│10. │gestaţie, │200 │1 │1 │1 │
│ │tineret şi │ │ │ │ │
│ │îngrăşare │ │ │ │ │
│ │complexă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Hale porcine│ │ │ │ │
│11. │în sistem │200 │1 │1 │1 │
│ │gospodăresc │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Hale pentru │ │ │ │ │
│ │păsări în │ │ │ │ │
│12. │baterii, pui│200 │1 │1 │1 │
│ │carne, │ │ │ │ │
│ │reproducţie │ │ │ │ │
│ │şi selecţie │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Hale, │ │ │ │ │
│ │adăposturi │ │ │ │ │
│ │etc. de │ │ │ │ │
│13. │creşterea │200 │1 │1 │1 │
│ │animalelor │ │ │ │ │
│ │mici pentru │ │ │ │ │
│ │carne şi │ │ │ │ │
│ │blană │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Staţie │ │ │ │ │
│14. │incubaţie, │200 │1 │1 │1 │
│ │sortare şi │ │ │ │ │
│ │praf de ouă │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Magazii, │ │ │ │ │
│ │depozite de │ │ │ │ │
│15. │furaje │200 │1 │1 │1 │
│ │concentrate │ │ │ │ │
│ │15-100t │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Magazii │ │ │ │ │
│16. │pentru │200 │1 │1 │1 │
│ │depozitat │ │ │ │ │
│ │furaje │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│17. │Bucătării │200 │1 │1 │1 │
│ │furajere │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│18. │Filtru │200 │1 │1 │1 │
│ │sanitar │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Pavilion │ │ │ │ │
│19. │sanitar │200 │1 │1 │1 │
│ │veterinar │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┤
│ │Atelier │ │ │ │ │
│20. │preparate │200 │1 │1 │1 │
│ │din carne │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┘

        NOTĂ
    - Pentru adăposturile de animale sau păsări având o suprafaţă mai mică decât cea prevăzută în coloana 2, se asigură dotarea cu un stingător cu pulbere cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 21A şi 113B.
    – În cazurile în care adăposturile de animale şi păsări sunt prevăzute cu instalaţii, utilaje şi aparate electrice nu se asigură dotarea cu stingătoare cu pulbere.
    – Adăposturile de animale şi păsări echipate cu instalaţii de apă pentru adăpat se echipează, fiecare cu câte un furtun cu diametrul între 20 - 50 mm, lungimea de minimum 20 m şi cu posibilităţi de racordare la instalaţia de adăpat.    2. Dotarea depozitelor de furaje şi plante tehnice
    a) instalaţie de protecţie contra trăsnetului;
    b) câte 1 - 2 pluguri sau discuri pentru mineralizarea spaţiilor de siguranţă, în perioada formării depozitelor;
    c) vase cu apă, câte 200 litri apă pentru 50 m de şiră amenajat sau 50 m de construcţie pentru fânar;
    d) scări pentru urcarea pe şiră în caz de incendiu (2-3 bucăţi cu lungimea de minimum 4 m);
    e) împrejmuire realizată conform normelor în vigoare.

    3. Dotarea comună a sectoarelor de creşterea animalelor şi depozitelor de furaje şi plante tehnice
    a) Sistem mecanic pentru alarmarea personalului din depozit în caz de incendiu.
    b) Sistem de anunţare a incendiilor la conducerea unităţii şi la serviciul de privat pentru situaţii de urgenţă.
    c) Instalaţie de hidranţi exteriori şi staţie de pompe prevăzute, executate şi echipate cu accesorii (furtun, ţevi, hidranţi portativi etc.), conform reglementărilor tehnice.
    d) Pompă manuală pentru stingerea incendiilor, în cazul în care nu se dispune de reţele de hidranţi având o presiune permanentă de minimum 3 bari.
    e) Posturi fixe de incendiu: câte un post pentru fiecare sector zootehnic sau avicol şi fiecare depozit de furaje şi plante tehnice. În cazul care în sector sunt peste patru adăposturi de animale sau suprafaţa depozitului depăşeşte 2000 mp, se suplimentează cu câte un post de incendiu la patru adăposturi de animale, respectiv la 2000 mp depozit de furaje şi plante tehnice.
    f) Stingătoare transportabile cu pulbere, cu performanţă de stingere conformă cel puţin cu focarele IIB şi IIIB (tip P50 sau P100): câte un stingător pentru fiecare sector zootehnic şi fiecare depozit de furaje şi plante tehnice. În cazul în care în sector sunt peste patru adăposturi de animale sau suprafaţa depozitului depăşeşte 2000 mp se suplimentează cu câte un stingător la patru adăposturi de animale, respectiv la 2000 mp depozit de furaje şi plante tehnice.
    g) Rezerva intangibilă de apă pentru incendiu, conform proiectului.
    h) Racorduri la castele de apă hidrosfere, bazine, rezervoare şi alte instalaţii cu apă pentru racordarea maşinilor şi motopompelor de stingere a incendiilor.
    i) Acumulări de pe sursele naturale cu debit redus şi rampe de alimentare a maşinilor şi motopompelor de stingere a incendiilor la sursele de apă din apropiere (pâraie, râuri, lacuri etc.)

    4. Echiparea postului fix de incendiu
    a) Pentru sectoarele de creşterea animalelor şi avicole:
    - 4 stingătoare portative cu pulbere, cu performanţă de stingere cel puţin conformă cu focarele 21A şi 113B sau cu spumă, cu performanţă de stingere cel puţin conformă cu focarele 8A şi 113B (cu temperatura de funcţionare şi pe timp de iarnă - agentul de stingere nu îngheaţă la temperatură scăzută);
    – 2 căngi cu coada de minimum 3 m;
    – 4 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m;
    – 2 furci cu coadă;
    – 4 găleţi din tablă.

    b) Pentru depozite de furaje
    - 4 stingătoare portative cu pulbere, cu performanţă de stingere cel puţin conformă cu focarele 21A şi 113B (tip P6) sau cu spumă, cu performanţa de stingere cel puţin conformă cu focarele 8A şi 113B (tip SM6) (cu temperatura de funcţionare şi pe timp de iarnă - agentul de stingere nu îngheaţă la temperatură scăzută);
    – 4 căngi cu coadă de minimum 3 m;
    – 4 furci cu coadă;
    – 8 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m;
    – 6 găleţi din tablă;
    – 4 coase;
    – 4 lopeţi sau cazmale.    ANEXA 3

        PRODUSE DE UZ FITO-SANITAR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ ŞI MIJLOACELE DE STINGERE A INCENDIILOR

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Mijloace pentru │
│crt.│produsului │stingerea │
│ │ │incendiilor │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │I. FUNGICIDE │ │
│ │A. Anorganice │ │
│ │B. Organo │ │
│ │mercurice │ │
│ │C. │ │
│ │Ditiocarbonaţi │ │
│ │şi derivaţi ai │ │
│ │tiuramului │ │
│ │D. Derivaţi ai │ │
│ │acidului │Pentru cele care │
│ │carbamic si │ard, pulbere şi │
│ │benzimidazoli │jet de apă (numai│
│ │E. Chinone │la început) │
│1. │F. Derivaţi ai │Jet puternic de │
│ │benzenului si │apă │
│ │fenolului │Spumanţi, pulberi│
│ │G. │stingătoare şi │
│ │Dicarboximide │jet de apă │
│ │H. Amine, amide│ │
│ │I. Diazine si │ │
│ │heterocicli │ │
│ │diverşi │ │
│ │J. Triazoli şi │ │
│ │imidazoli │ │
│ │K. Diverse │ │
│ │L. Antibiotice │ │
│ │M. Produse │ │
│ │biologice │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │II. INSECTICIDE│ │
│ │A. │ │
│ │Organoclorurate│ │
│ │B. │ │
│ │Organofosforice│Stingătoare cu │
│ │a.de contact şi│spumă şi pulbere,│
│ │ingestie │respectiv jet de │
│ │b.sistemice │apă │
│2. │C. Carbamaţi │Stingătoare cu │
│ │D. Piretroizi │spumă şi pulbere,│
│ │de sinteză │respectiv jet de │
│ │E. Biologice │apă │
│ │F. Diverse │Apă │
│ │G. Amestecuri │ │
│ │H. Inhibatori │ │
│ │ai metamorfozei│ │
│ │artropodelor │ │
│ │I. Fumiganţi │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │III. ACARICIDE │ │
│ │A. Carbinoli │ │
│ │B. Sulfone şi │Stingătoare cu │
│ │sulfonaţi │spumă şi pulbere,│
│3. │C. │respectiv jet de │
│ │Organofosforice│apă │
│ │D. │Stingătoare cu │
│ │Organometalice │spumă şi pulbere │
│ │E. Diverse │ │
│ │F. Amestecuri │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │IV. NEMATOCIDE,│ │
│4. │DEZINFECTANŢI │ │
│ │AI SOLULUI │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │V. │ │
│5. │RONDENTICIDE, │ │
│ │MOLUSCOCIDE, │ │
│ │REPELENŢI │ │
├────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │VI. ERBICIDE │ │
│ │A. Ariloxiacizi│ │
│ │B. Benonitrili │ │
│ │C. Difenil │ │
│ │eteri │ │
│ │D. Carbamaţi │ │
│ │E. Ureice │ │
│ │substituite │ │
│ │F. Diazine │ │
│ │G.Triazine si │ │
│ │triazinone │ │
│ │H. │ │
│ │Imidazolinone │ │
│ │I. Amide │Stingătoare cu │
│ │J. Compuşi cu │spumă şi pulbere,│
│6. │amoniu quternar│respectiv jet de │
│ │K. Toludine │apă │
│ │L. │ │
│ │Aminofosfonaţi │ │
│ │M. Derivaţi │ │
│ │picolinici │ │
│ │N. Derivaţi ai │ │
│ │benzofuranului │ │
│ │O. Ciclohexan │ │
│ │dione │ │
│ │P. │ │
│ │Sulfonilureice │ │
│ │Q. Arilfenoxi │ │
│ │propionaţi │ │
│ │R. Alte grupe │ │
│ │de erbicide │ │
└────┴───────────────┴─────────────────┘


    ANEXA 4

    NORME DE DOTARE CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR
    ÎN SPAŢII CU DESTINAŢIE COMUNĂ ŞI SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI AUXILIARE

┌────┬──────────────┬─────────┬─────────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Stingătoare │Transportabile │Alte mijloace │ │
│ │ │ ├─────┬───────┬───┼─────┬───────┬──────┼──────┬──────┬──────┬────────┬───────────┤ │
│ │ │ │ │ │Cu │ │ │ │ │Butoi │Butoi │ │ │ │
│ │ │ │Cu │Cu │CO2│ │ │ │Ladă │cu │cu │ │ │ │
│Nr. │Destinaţia │U.M. │spumă│pulbere│21B│Cu │Cu │ │nisip │200 1 │400 1 │Pătura │ │Observaţii │
│crt.│ │[mp] │8A şi│21A şi │sau│spumă│pulbere│Cu │0,5 mp│apă şi│apă şi│de │Post fix de│ │
│ │ │ │113B │113B │55 │SM 50│P25 │CO2G10│şi │două │patru │incendiu│intervenţie│ │
│ │ │ │ │ │B │ │ │ │o │găleţi│găleţi│(2x2m) │ │ │
│ │ │ ├─────┴───────┴───┤ │ │ │lopată│din │din │ │ │ │
│ │ │ │Portative │ │ │ │ │tablă │tablă │ │ │ │
├────┼──────────────┴┬────────┼─────┬───────┬───┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Birouri │ │ │— │— │— │— │— │— │— │— │— │— │ │
│ ├───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │- cu sistem de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cel puţin 2│
│ │coridor │20 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │— │stingătoare│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de coridor │
│ ├───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Cel puţin │
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │un │
│ │- sistem fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │coridor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│ │închise │200 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │vestiarul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │scările │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pe o │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │încăpere │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │separată │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┬──┴───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Arhivă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │secrete, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │biblioteci, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │casierie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │secretariat, │100 │— │2 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │ │
│ │proiectare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │desen, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │multiplicare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │documentaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│3. │Săli de şedinţe│200 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │Spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│4. │cazare comune, │100 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │locuinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │Săli de mese, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│5. │cantine │100 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Bucătării, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │oficii, │100 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │ │
│ │uscătorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │Cabinete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│7. │medicale │100 │1 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
├────┼───────────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┤
│ │Laboratoare în care se utilizează: │
├────┼───────────────┬────────┬─────┬───────┬───┬──┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┤
│8. │Lichide şi gaze│50 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │ │
│ │combustibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numai dacă │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┤au utilaje │
│9. │Materiale │100 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │acţionate │
│ │combustibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │electric │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┤sau tabloul│
│10. │Laboratoare │50 │— │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │electric │
│ │electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │principal │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┤se află în │
│11. │Laboratoare │200 │1 │1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │interior │
│ │mecanice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┤
│ │Garaje │
├────┼───────────────┬────────┬─────┬───────┬───┬──┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┤
│ │Remize pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │combine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mai mult de│
│12. │tractoare şi │100 │1 │1 │— │1 │— │— │1 │— │— │— │— │1000 mp │
│ │utilaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Platforme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │pentru parcare │200 │1 │1 │1 │— │— │— │— │1 │— │— │1 │La 2000 mp │
│ │autovehicule şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │suprafaţă │
│ │utilaje │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┤
│ │Depozite închise │
├────┼───────────────┬────────┬─────┬───────┬───┬──┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┤
│ │Depozit piese │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │metalice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unul pe │
│14. │alte obiecte │200 │2 │1 │— │1 │— │— │— │— │— │— │— │depozit │
│ │rezistente la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │foc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Numai dacă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nu dispune │
│ │Depozit anexă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │
│15. │cu materiale │100 │1 │— │— │1 │— │— │— │1 │— │— │— │instalaţii │
│ │uşor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de stingere│
│ │combustibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu apă. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unul pe │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │depozit │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16. │îngrăşăminte │300 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │1 │ │
│ │minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(amendamente) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┤
│ │Activităţi în sectoarele agricole │
├────┼───────────────┬────────┬─────┬───────┬───┬──┬──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────┬───────────┬───────────┤
│ │Sector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Unde nu │
│17. │mecanizare │20 │2 │1 │— │1 │— │— │1 │— │1 │— │1 │sunt │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tractoare │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Atelier mecanic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │repararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18. │tractoarelor, │200 │2 │2 │— │1 │— │— │1 │— │— │1 │1 │ │
│ │combinelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │maşinilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agricole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HIDRANŢI* │
│ │autovehiculelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┤ │
│19. │Depozit cereale│200 │2 │sau 2 │— │1 │— │— │— │— │1* │— │1 │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┤ │
│ │Depozit cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20. │produse de uz │200 │2 │— │— │1 │— │— │1 │— │1 │— │1 │ │
│ │fito-sanitar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21. │îngrăşăminte │200 │2 │— │— │— │— │— │— │— │1 │— │1 │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │Instalaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │alimentare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│22. │apă (puţuri, │încăpere│1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │castel, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │hidrofor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
├────┼───────────────┼────────┼─────┼───────┼───┼──┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 stingător│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu spumă │
│23. │Staţie epurare │încăpere│1 │1 │— │— │— │— │— │— │— │— │— │sau 1 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stingător │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu pulbere │
└────┴───────────────┴────────┴─────┴───────┴───┴──┴──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────────┴───────────┘

        NOTĂ
    - Necesarul se stabileşte acoperitor pentru suprafeţe intermediare, dar nu mai mici decât minimul obligatoriu.
    – Minimum din norma de dotare se va prevedea pentru suprafeţe sau cantităţi mai mici decât cele stabilite în coloana 2.
    – Dotarea de la coloana 10 nu este necesară în cazul existenţei sistemului de alimentare cu apă prin hidranţi interiori de incendiu.
    – Prevederea butoaielor cu apă nu exclude necesitatea hidranţilor interiori de incendiu.
    – Pentru dotarea unui grup de încăperi sau construcţii care formează un compartiment de incendiu se va lua în considerare tehnologia cea mai periculoasă şi suprafaţa totală, însă amplasarea mijloacelor de stingere se va face proporţional pe încăperi.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016