Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 30 aprilie 2020  de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 30 aprilie 2020 de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 362 din 6 mai 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Solicitanţii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. IX subcap. II.B - V.E din anexa nr. 1, achiziţionează individual şi solicită anual, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei acţiuni.
    (2) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru acţiunea prevăzută la cap. IX subcap. III.C, pct. C.4 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de intenţie, prin care îşi asumă achiziţia ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă şi/sau mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (3) Solicitanţii Programului, astfel cum sunt definiţi la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acţiunile prevăzute la cap. IX subcap. I.A  din anexa nr. 1, solicită prin intermediul reprezentantului legal sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei măsuri.
    (4) În vederea centralizării şi încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de intenţie, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 şi A.3 şi/sau prin care îşi asumă achiziţia ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 şi A.5, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (5) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, furnizorii produselor menţionate la cap. IX subcap. II.B-V.E din anexa nr. 1 nu pot fi şi beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul naţional apicol pentru perioada 2020-2022. De asemenea, un solicitant prin Program care este şi furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin, având inclusiv calitatea de membru, nu este eligibil.

    ART. 2
    Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.

    ART. 3
    (1) După finalizarea procesului de înregistrare şi centralizare a cererilor de intenţie depuse de solicitanţi, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele estimate pentru fiecare măsură în parte, în vederea stabilirii nivelului de încadrare a sprijinului financiar în limita plafonului alocat, conform anexei la prezentele norme de aplicare.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor de intenţie, solicitanţii vor fi informaţi de APIA cu privire la nivelul sprijinului financiar posibil a fi acordat pentru produsele menţionate în cererea de intenţie, cu încadrarea în plafonul alocat fiecărei măsuri.
    (3) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor de plată a sprijinului financiar depuse de solicitanţi, centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele eligibile ale sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte, în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare.
    (4) APIA transmite centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei acţiuni prevăzute în Program.

    ART. 4
    (1) Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, după centralizarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit la APIA listele de plată a sumelor eligibile pentru plata sprijinului financiar.
    (2) APIA, după aprobarea sumelor solicitate, întocmeşte şi transmite la MADR o situaţie centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar.

    ART. 5
    În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar, transmise de APIA, MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar.

    ART. 6
    După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele eligibile cuvenite în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 7
    (1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme de aplicare, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre acţiunile din Program, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al APIA.
    (2) APIA elaborează Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către MADR şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al APIA.
    (3) APIA, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pune la dispoziţia beneficiarilor formularistica şi documentaţia necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program.
    (4) Beneficiarul va anunţa orice modificare privind identificarea lui la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.
    (5) Solicitanţii constituiţi sub o formă de organizare la momentul depunerii cererii de plată nu îşi pot modifica forma de organizare până la momentul efectuării plăţii sprijinului financiar.
    (6) În cazul în care solicitanţii îşi schimbă forma de organizare după data efectuării plăţii sprijinului financiar, obligaţia menţinerii pentru o perioadă de minimum 3 ani a echipamentelor pentru ambalarea mierii, a echipamentelor pentru procesarea cerii, a accesoriilor apicole, respectiv uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, precum şi a mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie - remorci şi mijloace de încărcare-descărcare a stupilor, achiziţionate în baza prezentului Program, rămâne în sarcina noii forme de organizare.
    (7) Documentele depuse în copie la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti vor purta sintagma „conform cu originalul“, datate şi însuşite prin semnătură de către solicitant.

    ART. 8
    (1) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. I.A şi III.C pct. C4 din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se plăteşte integral, iar în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA depăşeşte plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabileşte procentual cu încadrarea în plafonul alocat pentru fiecare măsură.
    (2) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D şi subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată şi aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA.
    (3) Pentru măsurile menţionate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D şi subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată de beneficiari şi aprobată de APIA depăşeşte plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA.
    (4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) nu se depăşeşte suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar, fără a se depăşi valoarea de achiziţie, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate.
    (5) În cazul în care şi după aplicarea prevederilor alin. (3) se depăşeşte suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabileşte nivelul sprijinului financiar procentual din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA.
    (6) În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii APIA şi/sau ANZ pentru efectuarea controalelor la faţa locului se identifică neconcordanţe între informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20% sau se respinge cererea de plată, după caz.
    (7) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (4) beneficiarilor li se aplică la nivelul sprijinului financiar stabilit o reducere cu 20%.

    ART. 9
    (1) Beneficiarii selectaţi care au depus cerere de plată a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comunicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.
    (2) Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată.
    (3) Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanţa dintre documente, lipsa de coerenţă a datelor cuprinse în documente, orice fals în declaraţii sau înscrisuri determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat, precum şi sesizarea organelor competente, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul.

    ART. 10
    (1) Se consideră sprijin financiar necuvenit sumele încasate prin încălcarea condiţiilor de eligibilitate din Program şi prin nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor specifice ce le revin, precum şi prin atestarea de către solicitanţi a unor date ori situaţii nereale pe documentele justificative aferente.
    (2) Sumele reprezentând sprijin financiar necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare care se constată şi se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la normele de aplicare
    PLAFOANE
    alocate pentru fiecare măsură din Program

┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │Buget euro (50% FEGA + 50% Buget │
│PNA 2020-2022 │naţional) │
│ │alocat conform Deciziei (CE) 974/2019 │
├────────────────────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┤
│Măsura │2020 │2021 │2022 │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A. Asistenţă tehnică│ │ │ │
│pentru apicultori şi│ │ │ │
│organizaţiile de │1.791.375,77 │1.774.901,64 │1.763.685,69 │
│apicultori, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.1. Consultanţă în │501.585,21 │498.094,93 │496.036,60 │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.2. Promovarea │ │ │ │
│apiculturii şi a │179.137,58 │182.400,96 │186.013,73 │
│produselor apicole │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.3. Organizarea de │ │ │ │
│cursuri de │107.482,55 │112.246,74 │117.119,75 │
│perfecţionare în │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.4. Achiziţia de │ │ │ │
│către formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │491.079,51 │482.257,81 │
│echipament pentru │ │ │ │
│procesarea cerii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A.5. Achiziţia de │ │ │ │
│către formele │ │ │ │
│asociative de │501.585,21 │491.079,51 │482.257,81 │
│echipament pentru │ │ │ │
│ambalarea mierii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│B. Combaterea │ │ │ │
│agresorilor şi a │ │ │ │
│bolilor specifice │2.436.271,04 │2.455.397,53 │2.445.736,02 │
│stupilor, în special│ │ │ │
│a varoozei │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C. Raţionalizarea │ │ │ │
│transhumanţei, din │2.543.753,59 │2.553.613,43 │2.562.855,77 │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.1. Achiziţionarea │ │ │ │
│de cutii noi în │ │ │ │
│vederea înlocuirii │788.205,34 │785.727,21 │792.280,68 │
│cutiilor uzate în │ │ │ │
│urma deplasării în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.2. Achiziţionarea │644.895,28 │631.387,94 │620.045,75 │
│de accesorii apicole│ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.3. Achiziţionarea │ │ │ │
│de unelte apicole si│394.102,67 │406.894,45 │406.474,44 │
│echipamente de │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│C.4. Achiziţionarea │ │ │ │
│de mijloace de │ │ │ │
│transport apicol │ │ │ │
│fără autopropulsie -│ │ │ │
│remorci şi mijloace │716.550,31 │729.603,84 │744.054,90 │
│de │ │ │ │
│încărcare-descărcare│ │ │ │
│a stupilor în │ │ │ │
│pastoral │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│D. Măsuri pentru │ │ │ │
│repopulare: │ │ │ │
│Achiziţionarea de │ │ │ │
│mătci (regine) şi/ │3.081.166,32 │3.051.708,36 │3.031.334,79 │
│sau familii de │ │ │ │
│albine pentru │ │ │ │
│apicultură │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│E. Îmbunătăţirea │ │ │ │
│calităţii produselor│ │ │ │
│în vederea unei mai │ │ │ │
│bune valorificări a │ │ │ │
│produselor pe piaţă:│644.895,28 │666.465,04 │688.939,72 │
│Decontarea │ │ │ │
│analizelor │ │ │ │
│fizico-chimice care │ │ │ │
│să ateste calitatea │ │ │ │
│mierii │ │ │ │
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total euro │10.497.462,00│10.502.086,00│10.492.552,00│
├────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│Total lei │50.209.360,75│50.231.477,33│50.185.876,22│
└────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016