Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 29 mai 2020  privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 29 mai 2020 privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 606 bis din 10 iulie 2020
──────────
        Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 65 din 29 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 606 din 10 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedurile privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi de către Camera Auditorilor Financiari din România ("Camera" sau "CAFR"), reglementând organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.
    (2) Autoritatea competentă pentru efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de auditorii financiari, altele decât misiunile de audit statutar, este Camera.

    ART. 2
    (1) Toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, care desfăşoară activităţi de audit financiar, altele decât auditul statutar fac obiectul sistemului de asigurare a calităţii, organizat la nivelul CAFR ca un sistem independent potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ("OUG nr. 75/1999"), Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei CAFR nr. 2/2018 (ROF) şi în condiţiile stabilite prin prezentele norme.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu fac obiectul sistemului de asigurare a calităţii organizat de CAFR auditorii financiari care participă la misiuni de audit financiar, revizuire, asigurare, audit intern sau alte servicii profesionale, în calitate de salariaţi ai unor firme de audit sau ai altor entităţi ori în calitate de subcontractori ai altor auditori financiari, fără asumarea responsabilităţii finale faţă de clienţi.
    (3) Încadrarea unui auditor financiar persoană fizică, membru al CAFR, în categoria nonactivi nu împiedică verificarea calităţii activităţii desfăşurate de auditorul financiar respectiv anterior obţinerii statutului de nonactiv.

    ART. 3
        Efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai Camerei, se realizează de către Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională din cadrul CAFR ("CMCCCP").

    ART. 4
    (1) Termenii specifici sistemului de asigurare a calităţii organizat de CAFR au accepţiunea prevăzută în Standardele internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte de asigurare şi servicii conexe ("ISA") emise de Federaţia Internaţională a Contabililor ("IFAC"), respectiv în Standardele de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors - IIA).
    (2) În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
    a) Auditor financiar - persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile legii;
    b) Audit financiar, altul decât cel statutar, şi alte activităţi desfăşurate de auditorii financiari - activitatea efectuată de auditorii financiari în vederea exprimării unei opinii asupra situaţiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare şi servicii profesionale potrivit ISA şi altor reglementări adoptate de CAFR, inclusiv (i) auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditarea situaţiilor financiare anuale şi ale căror situaţii financiare auditate nu sunt publicate împreună cu raportul de audit financiar; (ii) misiunile de revizuire a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare; (iii) misiunile de asigurare şi alte misiuni şi servicii profesionale, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu şi cu alte reglementări adoptate de Cameră şi (iv) auditul intern.
    c) Calificativ - sistem de notare a calităţii activităţii profesionale a unui auditor financiar, membru al Camerei, acordat de inspectorii CMCCCP. Calificativul se acordă în baza constatărilor rezultate în urma inspecţiei de calitate şi a proporţiei de realizare a obiectivelor inspecţiei stabilite în condiţiile prezentelor norme, în urma evaluării activităţii auditorului financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii;
    d) Coordonatorul echipei de inspecţie - un inspector din cadrul CMCCCP cu calificare adecvată, cunoştinţe relevante şi autoritatea de a evalua obiectiv activitatea auditorului financiar, delegat de CAFR să coordoneze inspecţia pentru asigurarea calităţii;
    e) Echipa de inspecţie - echipa formată din persoane din cadrul CMCCCP, delegate de Cameră să efectueze inspecţia pentru asigurarea calităţii;
    f) Monitorizare - ansamblul procedurilor aplicate de către CMCCCP, în condiţiile legii, pentru analiza şi evaluarea sistemului de control al calităţii aparţinând auditorului financiar, după efectuarea unei inspecţii periodice, menite să furnizeze o asigurare rezonabilă că sistemul de control al calităţii funcţionează eficace;
    g) Notă de inspecţie - actul emis de echipa de inspecţie în urma efectuării inspecţiei pentru asigurarea calităţii periodice sau la cerere şi care se finalizează cu acordarea unui calificativ;
    h) Nota de constatare - actul emis de echipa de inspecţie în urma efectuării inspecţiei pentru asigurarea calităţii periodice, atunci când inspecţia nu se finalizează cu acordarea unui calificativ sau atunci când se efectuează o inspecţie tematică;
    i) Probe de inspecţie - informaţiile utilizate de echipa de inspecţie pentru emiterea concluziilor pe care se bazează Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz.
    j) Inspecţie de calitate - un proces derulat în condiţiile stabilite prin prezentele norme, pentru a furniza Camerei o evaluare obiectivă la data întocmirii Notei de inspecţie sau a Notei de constatare, după caz, asupra măsurii în care auditorul financiar dispune de un sistem intern de control al calităţii adecvat, implementează şi se conformează sistemului respectiv, precum şi asupra măsurii în care auditorul financiar inspectat a respectat standardele profesionale şi celelalte cerinţe legale aplicabile în cadrul misiunilor derulate, în special cu privire la raţionamentele semnificative efectuate şi la concluziile la care auditorul financiar a ajuns în raportul emis;
    k) Sistem intern de control al calităţii - ansamblul politicilor create pentru atingerea obiectivelor auditorului financiar de a institui şi menţine un sistem de control al calităţii care să îi ofere acestuia o asigurare rezonabilă asupra conformităţii cu standardele profesionale şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, asupra faptului că rapoartele emise sunt adecvate circumstanţelor, precum şi din procedurile necesare pentru implementarea şi monitorizarea conformităţii cu aceste politici.
    l) Standarde profesionale - reglementările emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare ("IAASB") din cadrul IFAC, astfel cum sunt definite în Prefaţa la ISA, şi cerinţele etice cuprinse în Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili emis de IESBA ("Codul Etic"), respectiv în Standardele de audit intern emise de Institutul Auditorilor Interni (Institute of Internal Auditors - IIA).


    ART. 5
    (1) În exercitarea atribuţiilor de inspecţie pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari realizate de CMCCCP potrivit prezentelor norme, auditorii financiari au obligaţia să coopereze cu CAFR şi să depună diligenţele necesare prin care să se asigure că şi persoanele cu care sunt asociate în îndeplinirea activităţilor specifice profesiei de auditor financiar cooperează cu CAFR.
    (2) Auditorii financiari au obligaţia să conducă evidenţa corectă a activităţii lor de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate în calitate de auditor financiar şi să prezinte Camerei toate datele şi informaţiile necesare acesteia pentru desfăşurarea în mod eficace a sistemului de asigurare a calităţii organizat de CAFR.

    ART. 6
    (1) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia de a întocmi şi de a prezenta acesteia, până la data de 15 februarie a anului următor celui de raportare, un raport anual asupra activităţii desfăşurate în anul anterior, atât pentru activitatea desfăşurată în calitate de persoană fizică, cât şi pentru activitatea desfăşurată de firma de audit al cărei administrator este, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului CAFR.
    (2) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care sunt angajaţi, colaboratori, administratori sau asociaţi/acţionari ai unei persoane juridice şi nu desfăşoară activităţi în nume propriu, au obligaţia de a transmite Camerei, în acelaşi termen, o declaraţie în care vor specifica această situaţie.

    ART. 7
        Camera, prin intermediul CMCCCP, este competentă să desfăşoare următoarele tipuri de inspecţii pentru asigurarea calităţii:
    a) Inspecţii periodice, reprezentând inspecţiile pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate în calitate de membru CAFR asupra auditorilor financiari cuprinşi în programele de inspecţii trimestriale şi care se finalizează prin încheierea unei Note de inspecţie sau a unei Note de constatare, în condiţiile prezentelor norme;
    b) Inspecţii tematice, reprezentând acţiuni de verificare pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, (i) care se declanşează în urma unor sesizări şi urmăresc o tematică specifică în funcţie de obiectul sesizării sau (ii) care urmăresc verificarea unor aspecte punctuale referitoare la modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al Camerei, în condiţiile stabilite prin prezentele norme. Controalele tematice se finalizează prin încheierea unei Note de constatare;
    c) Inspecţii la cerere, reprezentând inspecţiile pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate în calitate de membru CAFR asupra unui auditor financiar care nu este cuprins în programul de inspecţie trimestrial iniţial, la cererea acestuia de verificare sau reverificare a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, desfăşurată după data inspecţiei periodice anterioare în condiţiile stabilite prin prezentele norme. Inspecţiile la cerere se finalizează prin încheierea unei Note de inspecţie.


    ART. 8
    (1) Inspecţia pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditori financiari, membri ai Camerei, efectuată de către CMCCCP în condiţiile prezentelor norme are ca obiect:
    a) politicile şi procedurile privind controlul calităţii, aplicate de auditorul financiar conform cerinţelor din Standardul Intenţional privind Controlul Calităţii 1 ("ISQC1") şi din Standardul Internaţional de Audit 220 - Controlul calităţii pentru un audit al situaţiilor financiare ("ISA 220");
    b) conformitatea activităţii auditorului financiar cu cerinţele standardelor profesionale aplicabile, precum şi cu alte reglementări emise de Cameră.

    (2) Inspecţiile pentru asigurarea calităţii se efectuează de către CMCCCP prin aplicarea normelor şi procedurilor adoptate de Cameră, pentru oricare din activităţile pe care le desfăşoară auditorii financiari, în conformitate cu dispoziţiile OUG nr. 75/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În sensul alin. (1) asigurarea calităţii de către CMCCCP, reprezintă asigurarea rezonabilă că:
    - Auditorul financiar dispune de sau face obiectul unui sistem adecvat de control intern al calităţii pentru activitatea desfăşurată în exercitarea profesiei;
    – Auditorul financiar se conformează acelui sistem de control al calităţii;
    – Auditorul financiar a aderat la standardele profesionale, inclusiv la Codul Etic, şi la cerinţele legale în realizarea misiunilor de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate în exercitarea profesiei de auditor financiar.

    (4) În scopul evaluării caracterului adecvat al sistemului intern de control al calităţii, CMCCCP analizează funcţionarea acestui sistem la nivelul auditorului financiar, nu neapărat la nivelul unei misiuni specifice.
    (5) Inspectarea documentelor de lucru ale auditului trebuie să includă evaluarea:
    - existenţei şi eficacităţii sistemului de control al calităţii implementat de firmă şi a performanţei auditului;
    – conformitatea cu standardele profesionale şi cu cerinţele legale şi de reglementare aferente misiunii;
    – caracterul suficient şi adecvat al probelor documentate în documentele de lucru; şi
    – pe baza celor de mai sus, măsura în care rapoartele de audit sunt adecvate circumstanţelor.


    CAP. II
    Compartimentul de Monitorizare, Control, Competenţă şi Cercetare Profesională
    ART. 9
        CMCCCP îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte respectarea, de către membrii Camerei, a reglementărilor legale cu privire la exercitarea profesiei de auditor financiar, inclusiv următoarele:
    - Reglementările internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe;
    – Codul etic internaţional pentru profesionişti contabili;
    – Normele privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii;
    – Normele şi Standardele de audit intern, adoptate de către Cameră;
    – Alte norme de reglementare a profesiei;

    b) verifică implementarea controlului calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei;
    c) asigură conformitatea activităţii şi normelor de lucru ale CMCCCP cu normele şi reglementările interne şi internaţionale în domeniu;
    d) efectuează inspecţii pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi;
    e) efectuează monitorizarea auditorilor financiari pe o perioadă determinată în funcţie de calificativul obţinut, de factorii de risc identificaţi sau de alte criterii propuse de CMCCCP şi aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei;
    f) sesizează Comisia de disciplină de la nivelul Camerei, în cazul în care constată existenţa unor indicii privind posibila săvârşire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectaţi, în condiţiile legii;
    g) participă, după caz, la solicitarea Comisiei de disciplină de la nivelul Camerei, la investigarea aspectelor specifice referitoare la conduita profesională a membrilor în cadrul procedurilor disciplinare;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Consiliul Camerei, în condiţiile legii.


    ART. 10
    (1) În cadrul CMCCCP sunt încadraţi inspectori principali, inspectori şi asistenţi inspectori, care au calitatea de salariaţi în cadrul aparatului executiv al Camerei.
    (2) Personalul CMCCCP cu atribuţii de coordonare, respectiv inspectorii principali şi inspectorii, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
    a) să aibă pregătire profesională şi cunoştinţe relevante în domeniul auditului financiar;
    b) să aibă pregătire specifică cu privire la efectuarea de inspecţii pentru asigurarea calităţii;
    c) să respecte cerinţele de etică şi conduită profesională, astfel încât să se evite orice conflict de interese între cei care desfăşoară inspecţiile pentru asigurarea calităţii şi auditorul financiar sau firma de audit care fac obiectul inspecţiei de asigurare a calităţii.

    (3) CMCCCP efectuează inspecţii pentru asigurarea calităţii prin echipe de inspecţie, formate din persoanele prevăzute la alin. (1), desemnate de Secretarul general al Camerei sau persoana împuternicită de către acesta, după caz.
    (4) Echipa de inspecţie este coordonată de un inspector din cadrul CMCCCP, care trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, membru al Camerei.
    (5) Inspectorii care efectuează inspecţii pentru asigurarea calităţii semnează anual declaraţia de conformitate cu cerinţele profesionale ale Camerei privind controlul calităţii auditului.
    (6) La primirea delegaţiei de inspecţie de la Secretarul general al Camerei sau persoana împuternicită de către acesta, după caz, membrii echipei de inspecţie semnează declaraţia din care rezultă dacă se află sau nu în una dintre situaţiile de conflict de interese prevăzute de Codul Etic sau alte reglementări aplicabile, în raport cu auditorul financiar la care urmează să efectueze inspecţia de calitate.

    ART. 11
        Resursele necesare funcţionării, în condiţii de independenţă, a inspecţiilor de calitate (cheltuielile operaţionale şi cele de capital) sunt asigurate de către Cameră, fiind prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al CMCCCP.

    ART. 12
        Şeful CMCCCP are dreptul să participe în calitate de observator la toate inspecţiile desfăşurate de către CMCCCP la auditorii financiari, având acces la toată documentaţia care stă la baza elaborării Notelor de inspecţie sau Notelor de constatare încheiate la finalizarea acestor inspecţii.

    CAP. III
    Efectuarea inspecţiilor periodice pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari
    SECŢIUNEA 1
    Programarea inspecţiilor periodice pentru asigurarea calităţii
    ART. 13
    (1) CMCCCP întocmeşte proiectul Programului de Inspecţie trimestrial ("Programul de Inspecţie") şi îl înaintează spre aprobare Biroului Permanent al Consiliului Camerei.
    (2) După aprobarea sa de către Biroul Permanent al Consiliului Camerei, Programul de Inspecţie se afişează pe pagina de internet a CAFR.

    ART. 14
    (1) În scopul efectuării inspecţiilor periodice, CMCCCP respectă programul de inspecţie trimestrial, în care sunt cuprinşi auditorii financiari, membri ai Camerei, în funcţie de criteriile stabilite în prezentele norme.
    (2) Programul de Inspecţie conţine auditorii financiari a căror activitate urmează a fi inspectată pentru asigurarea calităţii, precum şi perioada de activitate supusă inspecţiei.

    ART. 15
        CMCCCP are dreptul de acces la evidenţele Compartimentului Servicii şi Asistenţă Membri din cadrul Camerei ("CSAM"), atât asupra situaţiei auditorilor financiari, membri ai Camerei, cât şi asupra structurii misiunilor de audit desfăşurate de aceştia.

    ART. 16
    (1) Planificarea activităţii periodice de inspecţie se realizează în principal pe baza evidenţei auditorilor financiari, membri ai Camerei.
    (2) CMCCCP trebuie să asigure cuprinderea tuturor auditorilor financiari în Programul de Inspecţie, astfel încât, fiecare membru al Camerei să fie verificat cel puţin o dată la şase ani.
    (3) Includerea auditorilor financiari, membri ai Camerei în Programul de Inspecţie trimestrial se realizează şi în funcţie de identificarea de către CMCCCP a unor factori de risc materializaţi în circumstanţe precum:
    a) numărul de clienţi;
    b) numărul misiunilor contractate prin participare la licitaţii publice;
    c) rezultatul analizei rapoartelor anuale de activitate ale membrilor, depuse la Cameră, care indică anumiţi factori de risc;
    d) investigaţiile şi procedurile disciplinare anterioare;
    e) rezultatele anterioare ale inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, inclusiv:
    i. încălcarea cerinţelor de pregătire profesională continuă;
    ii. încălcarea cerinţelor de independenţă, prevăzute de Codul Etic;
    iii. deficienţe în implementarea sau conformitatea cu sistemul intern de control al calităţii propriu al auditorului financiar.    ART. 17
    (1) CMCCCP comunică auditorilor financiari cuprinşi în Programul de Inspecţie înştiinţarea privind efectuarea inspecţiei de calitate şi perioada stabilită pentru efectuarea inspecţiei pentru asigurarea calităţii.
    (2) Înştiinţarea prevăzută la alin. (1) se comunică în scris, prin email, scrisoare recomandată, prin înştiinţare scrisă de luare la cunoştinţă prin semnătură, prin fax, publicare pe site-ul CAFR, sau prin orice alt mijloc de comunicare ce permite confirmarea primirii convocării cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de perioada la care este stabilită inspecţia pentru asigurarea calităţii activităţii auditorului financiar respectiv.
    (3) Prin înştiinţarea prevăzută la alin. (1), CMCCCP solicită auditorului financiar să confirme în scris posibilitatea efectuării inspecţiei de calitate în perioada propusă de CMCCCP.

    ART. 18
    (1) Auditorul financiar are obligaţia să transmită în scris Camerei, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 17, confirmarea sa pentru desfăşurarea inspecţiei la data stabilită de CMCCCP, inclusiv asigurarea prezenţei sale pe durata inspecţiei de calitate, pentru a pune la dispoziţia echipei de inspecţie dosarele misiunilor care vor fi selectate pentru inspecţia de calitate, precum şi orice alte informaţii necesare îndeplinirii obiectivului inspecţiei.
    (2) În cazul în care auditorul financiar se află în imposibilitatea de a se supune inspecţiei de calitate la data prevăzută în Programul de Inspecţie, acesta are dreptul de a solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită şi o singură dată, amânarea inspecţiei periodice, pentru motive justificate şi la o dată situată într-un interval de cel mult 10 zile lucrătoare de la data stabilită de CMCCCP prin înştiinţarea transmisă. Solicitarea amânării inspecţiei trebuie să fie transmisă către CMCCCP în scris şi să fie însoţită de documente care să facă dovada motivului amânării solicitate.
    (3) Solicitările de amânare a inspecţiei de calitate înăuntrul unui termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data stabilită de CMCCCP, conform Programului de Inspecţie, se analizează de către CMCCCP.
    (4) În cazul în care solicitările îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) şi sunt întemeiate, astfel cum rezultă din înscrisurile anexate de auditorul financiar programat cererii sale, şeful CMCCCP poate aproba cererea şi reprograma efectuarea inspecţiei de calitate la data solicitată de auditorul financiar. CMCCCP comunică de îndată auditorului financiar înştiinţarea privind aprobarea cererii şi perioada în care se va efectua inspecţia pentru asigurarea calităţii.
    (5) În cazul în care solicitările prevăzute la alin. (2) nu sunt întemeiate sau nu sunt însoţite de documente justificative, şeful CMCCCP respinge cererea. CMCCCP informează în termen de cinci zile lucrătoare auditorul financiar cu privire la respingerea cererii sale şi menţinerea perioadei stabilită în Programul de Inspecţie pentru efectuarea inspecţiei pentru asigurarea calităţii, astfel cum a fost comunicată prin înştiinţarea prevăzută la art. 17 alin. (1).
    (6) În situaţii excepţionale în care auditorul financiar solicită amânarea inspecţiei periodice cu depăşirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilită de CMCCCP, în scris, cu depunerea înscrisurilor doveditoare ale situaţiei excepţionale, care îl pun în imposibilitatea de a se supune inspecţiei de calitate, se înaintează de către CMCCCP spre competentă soluţionare Biroului permanent al Consiliului Camerei.
    (7) În cazul în care solicitările prevăzute la alin. (6) sunt întemeiate, astfel cum rezultă din înscrisurile anexate de auditorul financiar programat cererii sale, Biroul permanent al Consiliului Camerei poate aproba cererea şi reprograma efectuarea inspecţiei de calitate la data solicitată de auditorul financiar sau la o dată ulterioară, la care poate fi posibilă efectuarea inspecţiei. CMCCCP comunică de îndată auditorului financiar înştiinţarea privind aprobarea cererii şi perioada în care se va efectua inspecţia pentru asigurarea calităţii.
    (8) În cazul în care solicitările prevăzute la alin. (6) nu sunt întemeiate sau nu sunt însoţite de documente justificative, Biroul permanent al Consiliului Camerei respinge cererea. CMCCCP informează în termen de cinci zile lucrătoare auditorul financiar cu privire la respingerea cererii sale şi restabilirea unei perioade de inspecţie conform Programului de Inspecţie pentru efectuarea inspecţiei pentru asigurarea calităţii.
    (9) Cererea de amânare a inspecţiei de calitate poate fi formulată de către auditorul financiar programat o singură dată, indiferent dacă aceasta este formulată în condiţiile alin. (2) sau alin. (6). După aprobarea unei cereri de amânare de către CMCCCP sau Biroul permanent al Consiliului Camerei, după caz, orice altă cerere de amânare a inspecţiei este inadmisibilă.
    (10) În cazul în care auditorul financiar aflat în situaţia prevăzută la alin. (4), (6) sau alin. (8) nu se supune inspecţiei de calitate la data stabilită conform Programului de Inspecţie, CMCCCP sesizează Comisia de disciplină din cadrul Camerei în vederea declanşării procedurii disciplinare.

    SECŢIUNEA A 2-A
    Desfăşurarea inspecţiilor periodice pentru asigurarea calităţii
    §1. Dispoziţii generale
    ART. 19
        Principalele obiective ale inspecţiei calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, sau alte activităţi desfăşurate de auditorii financiari sunt următoarele:
    a) cunoaşterea ariei de cuprindere a activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor servicii profesionale, pe baza examinării conţinutului scrisorilor de misiune/contractelor de prestări de servicii, precum şi a concordanţei acestora cu Standardele internaţionale de audit (ISA) sau cu Standardele de audit intern sau alte standarde relevante, precum şi cu normele şi reglementările emise de Cameră;
    b) verificarea conformităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, precum şi din alte servicii profesionale, verificarea achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor, precum şi a respectării celorlalte obligaţii către Cameră;
    c) modul de respectare a obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare de către auditorii financiari monitorizaţi, care au obţinut calificativele B, C sau D;
    d) verificarea implementării de către auditorii financiari a unui sistem intern de control al calităţii în conformitate cu prevederile ISQC 1 şi ISA 220, după caz;
    e) evaluarea sistemului intern de control al calităţii sub aspectul conformităţii cu standardele internaţionale relevante şi cu cerinţele prevăzute de Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili;
    f) inspectarea dosarelor de lucru aferente misiunilor derulate de auditorii financiari, selectate pentru inspecţie în vederea asigurării calităţii, în scopul evaluării respectării prevederilor referitoare la efectuarea propriu-zisă a misiunilor selectate, în conformitate cu standardele internaţionale şi reglementările emise de Cameră;
    g) verificarea respectării de către auditorii financiari, a obligaţiilor măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, conform prevederilor legislaţiei în vigoare pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului.


    ART. 20
    (1) Obiectivele de inspecţie pentru asigurarea calităţii în activitatea desfăşurată de auditorii financiari inspectaţi au la bază liste ale obiectivelor de inspecţie, în funcţie de natura misiunilor derulate.
    (2) Listele obiectivelor de inspecţie, în funcţie de natura misiunilor, sunt structurate capitole, potrivit principalelor obiective de inspecţie prevăzute la art. 19.
    (3) Obiectivele de inspecţie pentru asigurarea calităţii prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentele norme, care face parte integrantă din acestea.
    (4) Inspectarea calităţii cu privire la activitatea unui auditor financiar, membru al Camerei, inclus în Programul de Inspecţie se efectuează prin selectarea unui număr de obiective din lista prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentele norme şi verificarea modului de îndeplinire de către auditorul financiar inspectat a obiectivelor respective.
    (5) Lista obiectivelor selectate în cadrul planificării inspecţiilor periodice, din totalul obiectivelor de inspecţie a calităţii activităţii prezentate în anexele la prezentele norme, este confidenţială.

    ART. 21
    (1) Durata inspecţiei pentru asigurarea calităţii se propune de coordonatorul echipei de inspecţie, cu aprobarea şefului CMCCCP, în funcţie de natura obiectivelor inspecţiei, de volumul activităţii auditorului financiar ce urmează a fi inspectat, precum şi de alţi factori care pot influenţa aria de cuprindere a inspecţiei.
    (2) În funcţie de volumul activităţii auditorului financiar şi de alţi factori ce pot interveni pe parcursul inspecţiei, durata menţionată la alin. (1) se poate modifica, cu aprobarea şefului CMCCCP.

    ART. 22
        Inspectarea calităţii activităţii auditorului financiar se realizează asupra tuturor misiunilor efectuate de către auditorul financiar sau prin sondaj, în raport cu volumul activităţii desfăşurate în perioada supusă inspecţiei, precum şi în funcţie de deficienţele constatate anterior, cuprinzându-se un număr reprezentativ de dosare de lucru aferente misiunilor derulate, care să permită echipei de inspecţie formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calităţii, conformităţii dosarelor de lucru cu acesta şi asupra modului de respectare a standardelor profesionale aplicabile şi a altor reglementări emise de Camera.

    ART. 23
    (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) au obligaţia de a respecta prevederile Codului Etic şi normele profesionale emise de Cameră pe parcursul efectuării inspecţiei pentru asigurarea calităţii activităţii desfăşurate de membrii săi în exercitarea profesiei.
    (2) Potrivit prevederilor Codului etic internaţional pentru profesioniştii contabili şi a altor reglementări aplicabile, inspectorii CMCCCP au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, atât a celor referitoare la activitatea auditorului financiar inspectat, cât şi a celor referitoare la clienţii acestuia.
    (3) Inspectorii CMCCCP au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra listelor de obiective selectate în condiţiile art. 20.
    (4) Pentru fiecare inspecţie, Secretarul general al Camerei sau persoana împuternicită de acesta desemnează membrii echipei de inspecţie şi coordonatorul acesteia.

    ART. 24
    (1) Inspecţiile se desfăşoară, de regulă, la sediul auditorului şi, în cazul în care situaţia o impune, la sediul CAFR sau la sediul reprezentanţelor CAFR.
    (2) În situaţii excepţionale, inspecţia se poate desfăşura la distanţă prin mijloace electronice de comunicare, cu aprobarea Secretarului general al Camerei. Fără a fi o enumerare exhaustivă, prin situaţii excepţionale, se regăsesc următoarele:
    a) când activitatea auditorului a fost eronat raportată către CAFR, iar Raportul de activitate se impune a fi modificat conform situaţiei reale;
    b) când volumul de activitate al auditorului este restrâns;
    c) când se înregistrează o sesizare în baza căreia se fac verificări pentru a se constata dacă este de competenţa CAFR soluţionarea acesteia;
    d) când în Planul de inspecţii trimestrial este cuprins un singur auditor dintr-un judeţ sau zonă geografică şi deplasarea unei echipe de inspecţii pentru efectuarea inspecţiei nu se justifică din punct de vedere financiar;
    e) orice altă situaţie care se consideră excepţională de către inspectorii CMCCCP, cu aprobarea în scris a şefului de compartiment.

    (3) În urma aprobării de către şeful CMCCCP a inspecţiei la distanţă prin mijloace electronice, membrii echipei de inspecţie contactează auditorul, prin intermediul e-mailului, pentru a îi comunica modalitatea în care se va derula inspecţia, documentaţia care urmează a fi transmisă de către auditor, adresa de e-mail la care urmează a fi transmisă această documentaţie, precum şi data până la care se aşteaptă un răspuns din partea auditorului financiar.
    (4) În prima etapă a inspecţiei electronice, i se vor solicita auditorului financiar o serie de informaţii preliminare, cu privire la certificatul de înregistrare fiscală asigurările de răspundere profesională, date cu privire la cotizaţiile fixe şi variabile achitate, precum şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată în anul de activitate supus inspecţiei.
    (5) În urma primirii informaţiilor preliminare, echipa de inspecţie selectează dosarele misiunilor ce urmează a fi inspectate şi îi comunică electronic, prin e-mail, auditorului financiar lista acestora, precum şi documentaţia necesară verificării, pentru fiecare dosar în parte.
    (6) Comunicarea documentaţiei solicitate se realizează de către auditorul financiar printr-un e-mail la adresa indicată de echipa de inspectori, utilizând serverul we-transfer, sau utilizând platforma e-learning a Camerei. În cazul în care auditorul financiar supus inspecţiei la distanţă, alege să utilizeze platforma e-learning a Camerei, acestuia i se permite accesul, prin datele proprii de autentificare, descarcă documentaţia solicitată de echipa de inspectori şi care poate fi vizualizată stocată in-cloud doar pe perioada inspecţiei, iar ulterior va şterge toate documentele descărcate în vederea efectuării inspecţiei.
    (7) În situaţia comunicării documentaţiei prin we-transfer, comunicarea va fi luată în considerare, doar dacă va fi transmisă de la adresa de e-mail proprie a auditorului financiar, stabilită în etapa preliminară a derulării inspecţiei. Comunicarea se consideră realizată la data primirii unui e-mail de confirmare, prin we-transfer.
    (8) Auditorul financiar are obligaţia de a transmite toate documentele şi probele de audit solicitate de echipa de inspectori, pentru evaluarea calităţii la distanţă prin mijloace electronice a activităţii desfăşurate, la data stabilită pentru desfăşurarea inspecţiei, orice alte documente transmise ulterior acestei date sau fără a fi solicitate de echipa de inspectori, nu vor fi luate în considerare pentru evaluarea activităţii auditorului financiar.
    (9) Documentaţia comunicată de auditorul financiar supus inspecţiei la distanţă prin mijloace electronice, prin folosirea we-transfer, nu va fi printată va fi descărcată doar pentru vizualizare, local în laptopul inspectorul desemnat de şeful CMCCCP. Arhiva nu va fi salvată pe share-ul compartimentului, de pe serverul CAFR. Procedura de acces şi descărcare a documentaţiei de audit transmisă pentru efectuarea inspecţiei la distanţă prin mijloace electronice se va întocmi de către CMCCCP şi va fi supusă aprobării Secretarului general al CAFR.
    (10) La finalizarea inspecţiei, în termen de maxim 3 zile lucrătoare echipa de inspectori va transmite auditorului financiar Nota de inspecţie/Nota de constatare semnată de toţi membrii echipei, în două exemplare, prin intermediul serviciilor de curierat rapid. Auditorul financiar va semna ambele exemplare ale Notei de inspecţie/ Notei de constatare, reţinând un exemplar, iar cel de-al doilea urmând a se transmite tot prin intermediul serviciilor de curierat rapid, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii Notei de inspecţie/Notei de constatare.
    (11) În cazul în care auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii refuză să semneze Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, precum şi în cazul în care auditorul financiar semnează cu obiecţiuni Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, se aplică procedura prevăzută la art. 48-58.
    (12) Schimbul de date / informaţii realizat între CMCCCP şi auditorii financiari trebuie să îndeplinească cerinţele standard de integritate şi confidenţialitate potrivit protocolului HTTPS.
    (13) Prevederile Legii nr. 129/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile prezentei proceduri.

    ART. 25
    (1) Prin derogare de la principiul confidenţialităţii, auditorii financiari inspectaţi au obligaţia profesională de a prezenta echipei de inspecţie orice informaţii, incisiv cele de natură confidenţială pentru a se conforma inspecţiei pentru asigurarea calităţii efectuate de Cameră, în conformitate cu cerinţele Codului Etic.
    (2) La solicitarea echipei de inspecţie, auditorii financiari au obligaţia:
    a) să ofere toate explicaţiile necesare verificării corectitudinii datelor din raportul anual al membrilor, din cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, inclusiv a veniturilor din activitatea desfăşurată, precum şi să pună la dispoziţie toate documentele justificative privind achitarea cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii către Cameră;
    b) să asigure accesul echipei de inspecţie la dosarele misiunii, la situaţiile financiare proprii, precum şi la actele şi documentele de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care intră sub incidenţa inspecţiei şi servesc pentru documentarea probelor de inspecţie care susţin concluziile inspecţiei;
    c) să ia act în scris de constatările echipei de inspecţie, şi să comunice în scris Camerei, la termenele fixate de echipa de inspecţie, modul de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiei efectuate de către inspectorii Camerei.

    (3) În cazul în care auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii refuză să semneze Nota de inspecţie sau Nota de constatare după caz, precum şi în cazul în care auditorul financiar semnează cu obiecţiuni Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, se aplică procedura prevăzută la art. 48-58.


    §2. Nota de inspecţie. Nota de constatare.
    ART. 26
    (1) Constatările şi concluziile echipei de inspecţie după efectuarea inspecţiei periodice pentru asigurarea calităţii activităţii auditorului financiar inspectat se consemnează în cadrul unei Note de inspecţie.
    (2) În cazul auditorilor financiari, membri ai Camerei, care se află în una din situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2), constatările şi concluziile echipei de inspecţie după efectuarea inspecţiei periodice pentru asigurarea calităţii se consemnează în cadrul unei Note de constatare.

    ART. 27
    (1) Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, se încheie de către echipa de inspecţie din cadrul CMCCCP şi se semnează pe fiecare pagină de către membrii echipei de inspecţie, precum şi de auditorul financiar inspectat.
    (2) Nota de inspecţie sau Nota de constatare se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar îi revine auditorului financiar inspectat. Exemplarul Notei de inspecţie sau al Notei de constatare care revine echipei de inspecţie se înregistrează la Registratura Camerei, prin grija coordonatorului echipei de inspecţie.

    ART. 28
    (1) În Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, echipa de inspecţie consemnează aspectele de neconformitate cu standardele profesionale, inclusiv prevederile Codului Etic, şi cu reglementările emise de CAFR, constatate ca urmare a efectuării inspecţiei pentru asigurarea calităţii.
    (2) În Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, se menţionează obiectivele concrete de inspecţie aferente inspecţiei pentru asigurarea calităţii.
    (3) Modelul Notei de inspecţie este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentele norme, care face parte integrantă din acestea.

    ART. 29
        Constatările şi concluziile echipei de inspecţie se fundamentează pe probele de inspecţie puse la dispoziţie de auditorul financiar.

    ART. 30
    (1) Nota de inspecţie cuprinde, în principal, următoarele elemente:
    a) componenţa echipei de inspecţie, numărul de înregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada în care s-a efectuat inspecţia, iar în situaţia în care inspecţia se va desfăşura la distanţă prin mijloace electronice, se va menţiona în notă acest aspect;
    b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;
    c) în cazul firmelor de audit, şi datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari care reprezintă firma;
    d) perioada supusă inspecţiei, identificarea clienţilor aferenţi misiunilor selectate pentru inspecţia pentru asigurarea calităţii, identificarea contractelor în baza cărora s-au desfăşurat misiunile respective;
    e) date referitoare la determinarea cotizaţiei variabile şi plata cotizaţiilor, precum şi modul de respectare a normelor privind asigurarea profesională, depunerea raportului anual, participarea la cursurile de pregătire profesională continuă;
    f) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat le-a abordat într-o manieră adecvată şi suficientă în realizarea misiunii, potrivit cerinţelor Standardelor internaţionale relevante adoptate de Cameră, precum şi a altor reglementări emise de Cameră, precum şi cele din cadrul de raportare financiară aplicabil;
    g) obiectivele pe care auditorul financiar inspectat nu le-a abordat sau documentat într-o manieră adecvată şi suficientă, potrivit cerinţelor reglementărilor de mai sus;
    h) eventuala argumentaţie a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la îndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecţie;
    i) calificativul obţinut de către auditorul supus inspecţiei calităţii activităţii desfăşurate;
    j) concluzii şi recomandări;
    k) data întocmirii Notei de inspecţie;
    l) semnăturile membrilor echipei de inspecţie şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină a Notei de inspecţie.

    (2) Nota de constatare cuprinde, în principal, următoarele elemente:
    a) componenţa echipei de inspecţie, numărul de înregistrare a delegaţiei în baza căreia s-a efectuat inspecţia pentru asigurarea calităţii, data sau perioada în care s-a efectuat verificarea, iar în situaţia în care inspecţia se va desfăşura la distanţă, prin mijloace electronice, se va menţiona în notă acest aspect;
    b) datele de identificare ale auditorului financiar inspectat;
    c) în cazul firmelor de audit, şi datele de identificare ale asociaţilor şi/sau auditorilor financiari care reprezintă firma;
    d) perioada supusă inspecţiei şi obiectivele tematice urmărite de echipa de inspecţie;
    e) constatările echipei de inspecţie;
    f) eventuala argumentaţie a auditorului inspectat cu privire la neîndeplinirea sau la îndeplinirea insuficientă a anumitor obiective urmărite de echipa de inspecţie;
    g) data întocmirii Notei de constatare;
    h) semnăturile membrilor echipei de inspecţie şi a auditorului financiar verificat, pe fiecare pagină a Notei de constatare.


    ART. 31
        Nota de inspecţie. Nota de constatare şi orice alte documente referitoare la efectuarea inspecţiei pentru asigurarea calităţii se înregistrează, se arhivează şi se păstrează la Cameră pe durata unui termen de şapte ani de la data înregistrării la Registratura CAFR.


    §3. Evaluarea calităţii activităţii auditorului financiar inspectat.
    ART. 32
    (1) În cadrul procesului de inspecţie pentru asigurarea calităţii, echipa de inspecţie constată dacă auditorul financiar inspectat a îndeplinit sau nu obiectivele de inspecţie verificate, conform dispoziţiilor art. 20.
    (2) Constatările prevăzute la alin. (1) se fundamentează pe modul în care echipa ele inspecţie evaluează că auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii a respectat cerinţele standardelor profesionale, reglementărilor Camerei şi cadrului de raportare financiară aplicabil.
    (3) Constatările echipei de inspecţie se consemnează în cuprinsul Notei de inspecţie sau Notei de constatare, după caz, prin completarea fiecărui obiectiv din lista de obiective selectate pentru inspecţie cu "DA" sau "NU", făcându-se referire la deficienţele constatate şi cauzele pentru care unele obiective nu au fost abordate sau au fost considerate a fi insuficient documentate.
    (4) Pentru obiectivele unde există o divergenţă de opinii cu auditorul inspectat, echipa de inspecţie detaliază aspectele avute în vedere pentru verificarea raţionamentului profesional aplicat în vederea obţinerii de probe suficiente şi adecvate de către auditorul financiar.

    ART. 33
    (1) Calitatea activităţii desfăşurate de auditorul financiar în perioada supusă inspecţiei se evaluează pe baza constatărilor echipei de inspecţie prevăzute la art. 32.
    (2) Echipa de inspecţie pentru asigurarea calităţii stabileşte un procentaj de realizare a obiectivelor de inspecţie cuprins între 0% şi 100%, determinat prin raportarea numărului obiectivelor selectate pentru care răspunsul este "DA" la numărul total de obiective aplicabile.
    (3) La stabilirea procentajului conform alin. (2) se iau în considerare şi obiectivele pentru care echipa de inspecţie detaliază în Nota de inspecţie sau Notei de constatare, după caz, modalitatea de verificare a raţionamentului profesional al auditorului financiar, conform art. 32 alin. (4).
    (4) În funcţie de procentajul stabilit conform alin. (1)-(3), echipa de inspecţie acordă auditorului financiar inspectat calificativul după cum urmează:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Calificativ│Procentaj │
├───────────┼──────────────────────────┤
│A │Peste 85% │
├───────────┼──────────────────────────┤
│B │Peste 70% până la 85% │
│ │(inclusiv 85%) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│C │Peste 35% până la 70% │
│ │(inclusiv 70%) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│D │Până la 35% (inclusiv 35%)│
└───────────┴──────────────────────────┘


    (5) În cazul auditorilor financiari prevăzuţi la art. 2 alin. (2) nu se acordă calificativ, inspecţia calităţii activităţii acestora fiind consemnată într-o Notă de constatare.

    ART. 34
    (1) Capitolul II "Verificarea conformităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari cu datele înscrise în cererea/declaraţia pentru obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei, corectitudinea raportării veniturilor din activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar, precum şi din alte servicii profesionale, verificarea achitării integrale şi la termen a cotizaţiilor, precum şi a respectării celorlalte obligaţii către Cameră" şi Capitolul III "Modul de respectare a obligaţiilor cu privire la pregătirea continuă a auditorilor financiari, precum şi la frecventarea cursurilor suplimentare de către auditorii financiari monitorizaţi, care au obţinut calificativele B, C sau D" din cadrul Listelor de obiective prevăzute la art. 20 cuprind exclusiv obiective care nu prezintă relevanţă pentru evaluarea calităţii dosarului de lucru şi nu se iau în considerare la calcularea procentajului calculat conform art. 33 pentru evaluarea calităţii.
    (2) Capitolele prevăzute la alin. (1) se completează o singură dată în cadrul Notei de inspecţie, indiferent de numărul de misiuni selectate de echipa de inspecţie pentru inspecţia de calitate, constatările echipei de inspecţie cu privire la aceste obiective fiind utile pentru evidenţele altor departamente din cadrul Camerei.

    ART. 35
        În situaţia în care auditorul financiar a contractat mai multe tipuri de misiuni în decursul unui an calendaristic şi a fost evaluat de CMCCCP pentru misiunile selectate cu calificativul A, dar echipa de inspecţie a constatat că pentru una sau mai multe misiuni verificate, gradul de documentare al dosarelor de lucru este semnificativ mai scăzut decât la celelalte (sub 50% din obiectivele de inspecţie selectate pentru acea misiune), CMCCCP poate propune Biroului Permanent al Consiliului Camerei sesizarea Comisiei de disciplină a Camerei pentru efectuarea unei analize a situaţiei date şi, după caz, să ia eventuale măsuri disciplinare, dacă se impun.


    §4. Măsuri aplicate în urma inspecţiei pentru asigurarea calităţii
    ART. 36
    (1) În cazul în care echipa de inspecţie constată în urma inspecţiei pentru asigurarea calităţii existenţa oricăror deficienţe sau neconformităţi în activitatea desfăşurată de auditorul financiar, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) nerespectarea obligaţiilor privind elaborarea sau aplicarea unui sistem intern de control al calităţii, (ii) nerespectarea obligaţiilor privind confirmarea cu, menţinerea sau aplicarea standardelor profesionale sau (iii) lipsa de cooperare din partea auditorului financiar, Camera poate dispune una sau mai multe măsuri ţinând cont de scopul formator al sistemului de inspectare a asigurării calităţii şi de gravitatea încălcării obligaţiilor de către auditorul financiar.
    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se dispun de la caz la caz, în funcţie de deficienţele şi neconformităţile concrete constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii, şi includ următoarele:
    a) repetarea inspecţiei de calitate;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;
    c) solicitarea revizuirii sau completării de către auditorul financiar a politicilor şi procedurilor de control al calităţii sau metodologiei de audit;
    d) sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul Camerei pentru aplicarea unei sancţiuni disciplinare, după caz.


    ART. 37
    (1) Măsurile prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a), b) şi c) se dispun de către echipa de inspecţie din cadrul CMCCCP, în termen de 10 zile de la data inspecţiei.
    (2) În sensul alin. (1), Secretarul general al Camerei, la propunerea CMCCCP, are dreptul să emită către auditorii financiari inspectaţi scrisori de valorificare a inspecţiilor, prin care propun măsuri pentru corectarea sistemului intern de control al calităţii, pentru conformitatea cu politicile şi procedurile adoptate, pentru îmbunătăţirea modului de documentare a dosarelor de lucru precum şi pentru conformitatea cu alte cerinţe profesionale, după caz ("Scrisoare pentru Remediere").

    ART. 38
     Măsurile de natura celor prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. d) se dispun de către Comisia de disciplină din cadrul Camerei, în urma sesizării de către CMCCCP.

    ART. 39
    (1) Auditorul financiar are obligaţia să implementeze măsurile de remediere dispuse de echipa de inspecţie CMCCCP prin Nota de inspecţie sau Nota de constatare încheiată, după caz, precum şi măsurile de remediere dispuse de conducerea executivă a Camerei, la propunerea CMCCCP, prin Scrisoarea pentru Remediere prevăzută la art. 37 alin. (2) într-un termen rezonabil, în funcţie de măsurile dispuse.
    (2) Termenul pentru implementarea măsurilor de remediere se stabileşte de către echipa de inspecţie CMCCCP sau de către conducerea executivă a Camerei, după consultarea auditorului financiar în cauză, şi nu poate depăşi 12 luni.

    ART. 40
     În termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii pentru remediere prevăzută la art. 37 alin. (2), auditorul financiar inspectat are obligaţia să comunice Camerei o scrisoare prin care să prezinte modul în care urmează a implementa măsurile de remediere dispuse conform art. 36, referindu-se la acţiunile planificate şi la data finalizării şi implementării acestora.

    ART. 41
    (1) În aplicarea art. 43 alin. (1) din ROF, constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
    a) Neimplementarea de către auditorul financiar inspectat a măsurilor dispuse conform art. 36 şi art. 37;
    b) Neimplementarea, de către auditorul financiar a măsurilor dispuse conform art. 37 alin. (2), într-o manieră rezonabilă şi în termenul stabilit;
    c) Necomunicarea de către auditorul financiar a scrisorii prevăzută la art. 40 în termenul stabilit.

    (2) Cercetarea abaterilor disciplinare se declanşează prin sesizarea formulată de către CMCCCP către Comisia de disciplină a Camerei.


    SECŢIUNEA A 3-A
    Monitorizarea activităţii auditorilor financiari după efectuarea inspecţiilor periodice pentru asigurarea calităţii
    ART. 42
    (1) Camera, prin intermediul CMCCCP, monitorizează activitatea desfăşurată de toţi auditorii financiari, în funcţie de calificativul obţinut la inspecţia periodică anterioară, după cum urmează:
    a) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care au obţinut calificativul A la ultima inspecţie de calitate vor fi incluşi în Programul de Inspecţie în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2), urmând a fi cuprinşi în sistemul de asigurare a calităţii înăuntrul unui termen de cel mult şase ani, de la data ultimei inspecţii de calitate.
    b) Auditorii financiari, membri ai Camerei, care au obţinut la ultima inspecţie periodică de calitate calificativul B, C sau D vor fi monitorizaţi de către CMCCCP pe parcursul a maxim trei inspecţii periodice consecutive, la interval de timp variabile, stabilite în funcţie de factorii de risc.

    (2) Inspecţiile consecutive repetate conform alin. (1) lit. b) pot avea ca obiect verificarea calităţii activităţii desfăşurată de auditorul financiar într-o perioadă ulterioară inspecţiei de calitate iniţiale şi, prin excepţie, în aceeaşi perioadă care a format obiectul inspecţiei de calitate anterioare, în cazul în care auditorul financiar nu a mai desfăşurat activitate ulterior.
    (3) Inspecţiile repetate se programează pe baza informaţiilor rezultate în urma inspecţiei de calitate anterioară, precum şi a calificativului atribuit prin Nota de inspecţie încheiată la momentul respectiv. Dispoziţiile art. 13-18 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 43
    (1) Auditorii financiari a căror activitate a fost evaluată cu calificativele B, C sau D trebuie să participe în anul următor la cursuri suplimentare de pregătire profesională organizate de CAFR prin Compartimentul admitere, pregătire continuă şi stagiari (CAPCS).
    (2) La cursurile suplimentare prevăzute la alin. (1) participă auditorii financiari persoane fizice inspectaţi sau auditorii financiari persoane fizice responsabile de misiune, în cazul firmelor de audit inspectate.
    (3) În vederea elaborării tematicii aferente cursurilor suplimentare prevăzute la alin. (1), CMCCCP furnizează CAPCS, cu aprobarea Secretarului general al Camerei, informaţii cu privire la obiectivele de inspecţie identificate ca având un grad redus de documentare.
    (4) CMCCCP transmite anual către CAPCS din cadrul CAFR, cu aprobarea Secretarului general al Camerei, lista auditorilor financiari care trebuie să participe în anul respectiv la cursurile suplimentare de pregătire profesională.

    ART. 44
    (1) În funcţie de calificativul obţinut de auditorul financiar la ultima inspecţie de calitate periodică efectuată de CMCCCP şi de participarea auditorului financiar la cursuri suplimentare de pregătire profesională, după caz, aplicarea măsurilor prevăzute la art. 36 alin. (2) lit. a) şi b) este obligatorie, în condiţiile legii. În funcţie de gravitatea deficienţelor şi neconformităţilor concrete constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii, se pot solicita Comisiei de disciplină din cadrul Camerei aplicarea măsurilor prevăzute la art. 36, alin. (d).
    (2) În cazul calificativului D:
    1. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul D la prima inspecţie, se pot aplica următoarele măsuri, în funcţie de gravitatea deficienţelor şi neconformităţilor concret constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii:
    a) repetarea inspecţiei în termen de un an;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;
    c) sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF;

    2. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul D şi la a doua inspecţie, se pot aplica următoarele măsuri, în funcţie de gravitatea deficienţelor şi neconformităţilor concrete constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii:
    a) repetarea inspecţiei în termen de un an;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;

    3. sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul D şi la a treia inspecţie, se poate aplica următoarea măsură:
    a) sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF , în funcţie de gravitatea deficienţelor şi neconformităţilor concrete constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii.


    (3) În cazul calificativului C:
    1. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul C la prima inspecţie, se pot aplica următoarele măsuri, în funcţie de gravitatea deficienţelor şi neconformităţilor concrete constatate de echipa de inspecţie la auditorul financiar supus inspecţiei pentru asigurarea calităţii:
    a) repetarea inspecţiei după maximum un an;
    b) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;
    c) sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF.

    2. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul C la a doua inspecţie, se aplică dispoziţiile alin. (2) pct. 1 în mod corespunzător.
    3. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul C la a treia inspecţie, se aplică dispoziţiile alin. (2) pct. 2 în mod corespunzător.

    (4) În cazul calificativului B:
    1. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul B la prima inspecţie, se aplică următoarea măsură:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;

    2. Dacă auditorul financiar a obţinut calificativul B la a doua inspecţie, se pot aplica următoarele măsuri:
    a) participarea la cursuri suplimentare de pregătire profesională;
    b) sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF.


    (5) Sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul CAFR pentru cercetarea disciplinară şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare, în conformitate cu ROF se va face de către CMCCCP şi în cazul în care auditorii financiari nu se prezintă la convocarea Camerei pentru efectuarea cursurilor suplimentare de pregătire profesională.

    ART. 45
    (1) În cazul auditorilor financiari care au obţinut calificativul B, C sau D, verificarea şi constatarea modului de implementare a măsurilor de remediere dispuse conform art. 36 şi art. 27, în vederea corectării neconformităţilor identificate cu ocazia inspecţiei de calitate anterioare, se realizează prin repetarea inspecţiei, denumită în continuare şi inspecţie recurentă.
    (2) În sensul alin. (1), echipa de inspecţie analizează în cadrul inspecţiei pentru asigurarea calităţii sau inspecţiei de calitate recurente următoarele:
    a) realitatea menţiunilor din scrisoarea de răspuns transmisă de auditorii financiari către Cameră conform art. 40, în sensul verificării dacă obiectivele şi foile de lucru constatate ca insuficient documentate la inspecţia anterioară au fost documentate în mod adecvat şi suficient conform standardelor internaţionale de audit (ISA) relevante.
    b) îndeplinirea obligaţiei auditorilor financiari în cauză de participare la cursurile suplimentare de pregătire profesională.

    (3) Constatările echipei de inspecţie cu privire la aspectele verificate conform alin. (2) se prezintă în cuprinsul Notei de inspecţie.

    ART. 46
    (1) În cazul în care CMCCCP identifica deficienţe şi neconformităţi constatate în cadrul inspecţiei pentru asigurarea calităţii, sesizează Comisia de disciplină din cadrul CAFR indicând în sesizare standardele profesionale încălcate de natură a constitui abatere disciplinară prevăzută la art. 43 alin. (1) din ROF.
    (2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de Nota de inspecţie întocmită de către CMCCCP în vederea efectuării procedurii disciplinare.

    ART. 47
    (1) În cazul în care CMCCCP constată în cadrul inspecţiei recurente că auditorul financiar inspectat a implementat în mod corect măsurile de remediere dispuse conform art. 36 alin. (2) lit. c), efectele măsurilor sunt înlăturate la data încheierii Notei de inspecţie recurente. La data încheierii Notei de inspecţie prin care sunt înlăturate efectele măsurilor, orice sancţiune disciplinară dispusă, după caz, îşi încetează efectele.
    (2) În cazul în care echipa de inspecţie pentru asigurarea calităţii constată în cadrul inspecţiei recurente că deficienţele şi neconformităţile constatate la inspecţia anterioară de calitate se menţin sau se agravează în activitatea auditorului financiar inspectat, CMCCCP poate sesiza Comisia de disciplină din cadrul CAFR în vederea cercetării disciplinare.

    SECŢIUNEA A 4-A
    Procedura de analiză a obiecţiunilor auditorilor financiari faţă de constatările echipei de inspecţie pentru asigurarea calităţii din cadrul CMCCCP
    ART. 48
    (1) Auditorul financiar supus inspecţiei periodice pentru asigurarea calităţii are obligaţia de a lua la cunoştinţă de constatările şi concluziile echipei de inspecţie consemnate în Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după cum urmează:
    a) Prin semnarea simplă şi parafarea Notei de inspecţie sau a Notei de constatare;
    b) Prin semnarea cu obiecţiuni şi parafarea Notei de inspecţie sau a Notei de constatare.

    (2) Luarea la cunoştinţă a constatărilor şi concluziilor echipei de inspecţie prin semnarea Notei de inspecţie sau a Notei de constatare în condiţiile alin. (1) lit. b) nu echivalează cu recunoaşterea acestora.

    ART. 49
    (1) Refuzul auditorului financiar de a semna şi ştampila Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, constituie abatere disciplinară, în sensul art. 43 alin. (1) din ROF.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) echipa de inspecţie consemnează în Nota de inspecţie/Nota de constatare refuzul auditorului financiar de semnare a Notei de inspecţie/Notei de constatare, împreună cu eventualul motiv invocat de auditorul financiar inspectat.
    (3) Nota de inspecţie/Nota de constatare întocmită conform alin. (2) se înaintează de către CMCCCP către Comisia de disciplină din cadrul Camerei în vederea efectuării procedurii disciplinare.

    ART. 50
    (1) În cazul în care auditorul financiar nu este de acord cu constatările şi concluziile echipei de inspecţie, acesta are următoarele obligaţii cumulative:
    a) de a semna Nota de inspecţie sau Nota de constatare cu menţiunea "ca obiecţiuni";
    b) de a formula în scris, argumentat şi documentat, la momentul efectuării inspecţiei pentru asigurarea calităţii, obiecţiunile sale la Nota de inspecţie/Nota de constatare;
    c) de a susţine obiecţiunile formulate conform lit. b) cu documentele pe care auditorul financiar îşi fundamentează obiecţiunile, pe suport de hârtie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, însoţite de un opis.

    (2) Obiecţiunile formulate de auditorul financiar inspectat trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:
    a) nominalizarea obiectivelor din Nota de inspecţie sau Nota de constatare pentru care auditorul financiar nu este de acord cu constatările şi concluziile echipei de inspecţie;
    b) considerentele auditorului financiar care stau la baza obiecţiunilor formulate şi descrierea de către auditorul financiar a modului de efectuare a testelor şi a raţionamentului profesional utilizat raportat la obiectivele din Nota de inspecţie sau Nota de constatare;
    c) documentele relevante pentru aspectele obiectate, conform alin. (1) lit. c).

    (3) Obiecţiunile formulate în scris de auditorul financiar inspectat, împreună cu toată documentaţia însoţită de opisul de înaintare depuse de auditor conform alin. (1) şi (2) constituie anexă la Nota de inspecţie sau Nota de constatare. Dispoziţiile art. 27 rămân aplicabile.
    (4) În termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data încheierii Notei de inspecţie sau Notei de constatare, auditorul financiar are dreptul de a formula completări la obiecţiunile sale şi de a prezenta orice informaţii suplimentare pe care le consideră relevante în vederea susţinerii obiecţiunilor formulate la momentul inspecţiei. Dispoziţiile alin. (1 )-(3) rămân aplicabile.
    (5) Completările la obiecţiuni prevăzute la alin. (4) se depun la Camera prin registratură sau se transmit Camerei prin scrisoare poştală ori curierat rapid, cu confirmare de primire. Completările la obiecţiuni depuse la oficiul poştal sau predate serviciului de curierat rapid înăuntrul termenului de cinci zile prevăzut la alin. (4) sunt considerate a fi făcute în termen. Completările la obiecţiuni depuse cu depăşirea termenului de cinci zile prevăzut la alin. (4) sunt tardive şi vor fi considerate inexistente.

    ART. 51
    (1) În cazul în care auditorul financiar îşi încalcă obligaţiile prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. b) şi c), prin fapte precum refuzul de a formula în scris obiecţiunile faţă de constatările şi concluziile echipei de inspecţie sau refuzul auditorului financiar de a înmâna echipei de inspecţie copii conforme cu originalul după materialele de natură să probeze obiecţiunile formulate, echipa de inspecţie consemnează aceste aspecte în Nota de inspecţie sau Nota de constatare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dispoziţiile art. 49 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 52
     În cazul în care auditorul financiar semnează Nota de inspecţie sau Nota de constatare cu obiecţiuni, conform art. 50, la expirarea unui termen de cinci zile lucrătoare de la data încheierii acesteia, echipa de inspecţie înaintează Nota de inspecţie sau Nota de constatare, inclusive anexele, împreună cu documentaţia care a stat la baza întocmirii acesteia, şefului CMCCCP.

    ART. 53
    (1) Şeful CMCCCP verifică dacă obiecţiunile formulate de auditorul financiar inspectat îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 50.
    (2) În cazul în care obiecţiunile auditorului financiar inspectat nu sunt formulate în scris, conform art. 50 alin. (1) lit. b), precum şi în cazul în care auditorul financiar nu depune niciun înscris în susţinerea obiecţiunilor formulate, conform art. 50 alin. (1) lit. c), şeful CMCCCP propune Secretarului general al Camerei respingerea obiecţiunilor ca inadmisibile.
    (3) În cazul în care obiecţiunile formulate de auditorul financiar îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme, CMCCCP are obligaţia de a analiza pe fond obiecţiunile formulate şi de a îşi exprima punctul de vedere cu privire la obiecţiunile auditorului financiar inspectat, în scris, printr-o notă internă.

    ART. 54
    (1) În cazul prevăzut la art. 53 alin. (3), CMCCCP înaintează unei Comisii privind analiza obiecţiunilor numită conform art. 55, dosarul inspecţiei de calitate în vederea declanşării procedurii de analiză a obiecţiunilor.
    (2) Dosarul inspecţiei de calitate prevăzut la alin. (1) cuprinde:
    a) documentaţia întocmită de CMCCCP pentru planificarea inspecţiei;
    b) Nota de inspecţie sau Nota de constatare, inclusiv anexa nr. 1 şi 2 la aceasta;
    c) Obiecţiunile formulate de auditoriu financiar conform art. 50 alin. (2) lit. b) şi alin. (3);
    d) Documentele depuse de auditorul financiar însoţite de opisul aferent, conform art. 50 alin. (2) lit. c);
    e) Completările la obiecţiuni transmise de auditorul financiar conform art. 50 alin. (4) şi (5), dacă este cazul;
    f) Punctul de vedere al CMCCCP asupra obiecţiunilor formulate de auditorul financiar la Nota de inspecţie sau Nota de constatare.

    (3) La data înregistrării dosarului de inspecţie la Comisia de analiză a obiecţiunilor se suspendă orice alte proceduri prevăzute de prezentele norme care vizează auditorul financiar a cărui activitate a fost supusă inspecţiei pentru asigurarea calităţii.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pe durata procedurii de analiză a obiecţiunilor formulate de auditorul financiar, calificativul acordat acestuia prin Nota de inspecţie încheiată de echipa de inspecţie pentru asigurarea calităţii nu se modifică. De la data încheierii Notei de inspecţie, auditorul financiar are calificativul acordat de echipa de inspecţie, indiferent dacă auditorul financiar a semnat Nota de inspecţie cu sau fără obiecţiuni.

    ART. 55
    (1) După înregistrarea obiecţiunilor la CMCCCP, conform art. 54 alin. (3), CMCCCP solicită Biroului Permanent al Consiliului Camerei numirea Comisiei de analiză a obiecţiunilor, formată din trei membri.
    (2) Structura Comisiei de analiză a obiecţiunilor este următoarea:
    a) un membru al Consiliului Camerei;
    b) doi auditori financiari care au toate obligaţiile faţă de Cameră îndeplinite.
    c) un consilier juridic din cadrul Compartimentului de Etică, Juridic şi Investigaţii (CEJI), care va asigura secretariatul tehnic al Comisiei, fără drept de vot.

    (3) La şedinţele Comisiei de analiză a obiecţiunilor, participă şi un reprezentant cu rol consultativ al CMCCCP, altul decât membrii echipei de inspecţie care au încheiat Nota de inspecţie sau Nota de constatare faţă de care au fost formulate obiecţiuni.
    (4) Componenţa Comisiei de analiză a obiecţiunilor, precum şi şedinţele acesteia nu au caracter public.
    (5) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Comisia de analiză a obiecţiunilor persoanele care se află în oricare din următoarele situaţii:
    a) sunt supuse unei proceduri de investigaţie şi disciplină;
    b) sunt rude sau afini până la gradul IV inclusiv cu auditorul financiar care a formulat obiecţiuni la Nota de inspecţie sau cu vreunul dintre inspectorii care au întocmit Nota de inspecţie sau Nota de constatare, după caz, la care s-au adus obiecţiuni;
    c) au sau au avut relaţii de afaceri, interese financiare sau personale, ori colaborare cu auditorul financiar care a formulat obiecţiunile în termen de cel mult trei ani anteriori datei încheierii Notei de inspecţie sau constatare.

    (6) Membrul Consiliului Camerei numit conform alin. (2) lit. a) poate fi membru al Comisiei de analiză a obiecţiunilor de cel mult două ori consecutiv.
    (7) Persoanele numite conform alin. (2) lit. b) pot fi membri ai Comisiei de analiză a obiecţiunilor de cel mult trei ori consecutiv.
    (8) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de analiză a obiecţiunilor, membrii acesteia au dreptul la acordarea unei indemnizaţii în cuantumul stabilit prin decizia Biroului Permanent al Consiliului Camerei adoptată conform alin. (1).

    ART. 56
    (1) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii Comisiei de analiză a obiecţiunilor conform art. 55, CEJI înştiinţează auditorul financiar prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii declanşării procedurii de analiză a obiecţiunilor.
    (2) După efectuarea procedurii prevăzută la alin. (1), CEJI înaintează dosarul de inspecţie prevăzut la art. 54 alin. (2) Comisiei de analiză a obiecţiunilor.
    (3) Pentru a se asigura confidenţialitatea datelor privind clientul/clienţii auditorului financiar inspectat, dosarul este supus procedurii de secretizare a datelor cu caracter personal prin grija CEJI.

    ART. 57
    (1) Comisia de analiză a obiecţiunilor se întruneşte şi analizează dosarul investigaţiei, în scopul de a stabili dacă obiecţiunile formulate de auditorul financiar sunt întemeiate sau nu.
    (2) În cazul în care echipa de inspecţie a constatat prin Nota de inspecţie sau Nota de constatare încheiată existenţa unor indicii privind săvârşirea de către auditorul financiar inspectat a unei/unor abateri disciplinare prin modalitatea de desfăşurare a activităţii sale cercetarea disciplinară se derulează de către Comisia de disciplină din cadrul Camerei, la sesizarea Comisiei de analiză a obiecţiunilor constituită conform art. 55.
    (3) Convocarea auditorului financiar în faţa Comisiei de analiză a obiecţiunilor este facultativă în cazul prevăzut la alin. (1), respectiv obligatorie în cazul prevăzut la alin. (2).
    (4) Pe parcursul analizei, Comisia de analiză a obiecţiunilor poate cere clarificări de la echipa de inspecţie care a întocmit Nota de inspecţie şi/sau poate solicita auditorului financiar inspectat clarificări scrise.

    ART. 58
    (1) După finalizarea analizei tuturor pieselor aliate la dosar, Comisia de analiză a obiecţiunilor emite un raport care conţine concluziile şi propunerile sale, după caz.
    (2) În cazul în care Comisia constată că obiecţiunile auditorului financiar sunt întemeiate. Comisia reevaluează calitatea activităţii auditorului financiar inspectat, cu respectarea prevederilor art. 32-35, care se aplică în mod corespunzător.
    (3) În cazul în care reevaluarea calităţii conform alin. (2) şi recalcularea procentajului de realizare a obiectivelor de inspecţie determină modificarea calificativului acordat de echipa de inspecţie, Comisia de analiză a obiecţiunilor acordă auditorului financiar noul calificativ prin raportul său întocmit conform alin. (1).
    (4) În cazul în care Comisia constată că obiecţiunile auditorului financiar nu sunt întemeiate, Comisia de analiză dispune respingerea obiecţiunilor pe fondul acestora.
    (5) În situaţia prevăzută la art. 57 alin. (2), dacă în urma analizei efectuate Comisia achiesează la constatările echipei de inspecţie privind posibila săvârşire de către auditorul financiar a unei abateri disciplinare, obiecţiunile formulate de auditorul financiar inspectat nefiind de natură să înlăture aceste constatări, Comisia propune prin raportul său sesizarea Comisiei de disciplină din cadrul Camerei.
    (6) Raportul prevăzut la alin. (5) cuprinde faptele de natură a constitui abatere disciplinară constatate de către echipa de inspecţie, poziţia auditorului financiar supus investigaţiei, probele administrate, concluzii.
    (7) Raportul Comisiei de analiză a obiecţiunilor se transmite CMCCCT şi auditorului financiar în termen de 5 zile lucrătoare de la data raportului, prin grija secretarului tehnic.

    ART. 59
    (1) Următoarele situaţii de nerespectare a prevederilor prezentei norme, constituie abateri disciplinare:
    a) încălcarea obligaţiei de a ţine o evidenţă corectă a activităţii desfăşurate în calitate de auditor financiar şi refuzul de a prezenta Camerei toate datele şi informaţiile necesare acesteia pentru desfăşurarea în mod eficace a sistemului de asigurare a calităţii;
    b) restricţionarea accesului inspectorilor la documentele care intră sub incidenţa inspecţiei calităţii (inclusiv inspecţiilor tematice);
    c) solicitările repetate de reprogramare a inspecţiilor pentru asigurarea calităţii (inclusiv inspecţiilor tematice);
    d) lipsa confirmării scrise a vizitei programate de CMCCCP;
    e) lipsa comunicării în scris a modului de aplicare a acţiunilor şi măsurilor stabilite în urma inspecţiilor de calitate (inclusiv inspecţiilor tematice);
    f) neparticiparea la cursurile suplimentare de pregătire profesională.

    (2) Cazurile indicate la alin. (1) sunt analizate la nivelul CMCCCP, care poate sesiza Comisia de disciplină din cadrul Camerei în vederea adoptării măsurilor care se impun, conform legii.

    CAP. IV
    Dispoziţii referitoare la efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari la cererea acestora
    ART. 60
    (1) Auditorii financiari care au fost supuşi unei inspecţii periodice pentru asigurarea calităţii au dreptul să solicite Camerei cuprinderea lor în Programul de inspecţie şi efectuarea inspecţiei de calitate asupra activităţii desfăşurate în avans faţă de următorul ciclu de inspecţii.
    (2) Cererea de repetare a inspecţiei de calitate prevăzută la alin. (1) poate fi formulată o singură dată în decursul unui an calendaristic.
    (3) În cazul în care cererea auditorului financiar îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), CMCCCP include auditorul financiar respectiv în unul din Programele de Inspecţie aferente celor patru trimestre următoare formulării cererii.
    (4) Dispoziţiile art. 13-59 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. V
    Efectuarea - inspecţiilor tematice pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari
    ART. 61
    (1) În afara inspecţiilor periodice sau la cerere pentru asigurarea calităţii activităţii desfăşurate de auditorii financiari, Camera poate efectua inspecţii tematice.
    (2) Inspecţiile tematice se pot organiza în una din următoarele situaţii:
    a) verificarea de către CAFR a unor aspecte punctuale referitoare la modalitatea de îndeplinire de către auditorii financiari a obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al Camerei, în funcţie de anumiţi factori de risc identificaţi de către Camera;
    b) formularea unei sesizări adresată CAFR pentru soluţionarea căreia este necesară inspecţia calităţii activităţii auditorului financiar respectiv în cadrul anumitor misiuni finalizate de acesta.
    c) din oficiu.


    ART. 62
    (1) În situaţia prevăzută la art. 61 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător prevederile prezentelor norme referitoare la inspecţiile periodice pentru asigurarea calităţii în măsura în care acestea sunt compatibile, în funcţie de excepţiile prevăzute la alin. (2) şi (4).
    (2) Inspecţiile tematice efectuate în temeiul art. 61 alin. (2) lit. a) se efectuează prin verificarea modului de îndeplinire de către auditorii financiari a unor liste de obiective, specifice, care se aprobă de către Consiliul Camerei, la propunerea CMCCCP, în funcţie de tematica inspecţiei.
    (3) Consiliul Camerei poate delega competenţa de aprobare a tematicii/obiectivelor specifice de inspecţie Biroului Permanent al Consiliului Camerei sau conducerii executive a Camerei.
    (4) Inspecţiile tematice se finalizează fără acordarea unui calificativ şi nu conduc la modificarea unui eventual calificativ deţinut de auditorul financiar supus inspecţiei tematice.

    ART. 63
    (1) În situaţia prevăzută la art. 61 alin. (2) lit. b) sesizarea adresată Camerei se înregistrează la Registratura Camerei, se înaintează Comisiei de disciplină din cadrul CAFR iar aceasta declanşează, după caz, procedura disciplinară împotriva auditorului financiar reclamat. În acest caz, în măsura în care se impune, Comisia de disciplină, prin secretariatul tehnic asigurat de CEJI, poate solicita CMCCCP să efectueze o inspecţie tematică, cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei. CMCCCP analizează sesizarea şi stabileşte modalitatea de efectuare a inspecţiei tematice, cu respectarea prezentelor norme.
    (2) În cazul în care CMCCCP primeşte o solicitare de la Comisia de disciplină pentru efectuarea unei inspecţii tematice pentru soluţionarea sesizării, întocmeşte o tematică specifică de inspecţie, pe care o supune spre aprobare Consiliului Camerei.
    (3) Dispoziţiile art. 62 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    CAP. VI
    DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    ART. 64
        CMCCCP poate transmite periodic, spre analiză, Consiliului Camerei informări cu privire la anumite situaţii care au reieşit din modul de realizare a atribuţiilor specifice compartimentului, cum ar fi situaţiile în care auditorii financiari au avut o atitudine neconformă cu Codul Etic faţă de echipa de inspecţie ori s-au sustras, în mod repetat, de la demersurile iniţiate de CMCCCP în vederea efectuării inspecţiei de calitate.

    ART. 65
    (1) În baza constatărilor din Notele de inspecţie sau Notele de constatare încheiate în decursul unui an calendaristic în urma efectuării inspecţiilor pentru asigurarea calităţii, CMCCCP întocmeşte un raport anual de activitate, în cuprinsul căruia prezintă rezultatele globale ale sistemului de asigurare a calităţii implementat de CAFR, prin ştergerea informaţiilor referitoare la identificarea auditorilor financiari inspectaţi sau cele referitoare la clienţii acestora.
    (2) Raportul întocmit conform alin. (1) se prezintă Consiliului Camerei şi se supune aprobării acestuia.
    (3) Raportul anual al Camerei privind inspecţiile pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari se publică pe pagina de internet a CAFR.

    ART. 66
    (1) Termenele stabilite prin prezentele Norme ori de către persoanele abilitate din cadrul Camerei conform prezentelor Norme, se calculează conform prevederilor Codului de procedură civilă.
    (2) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de prezentele Norme prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.
    (3) Comunicarea actelor prevăzute în cuprinsul prezentelor Norme se consideră îndeplinită şi prin transmiterea acestora prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. În vederea efectuării comunicărilor în scopul prezentelor Norme, Camera poate utiliza datele indicate de auditorul financiar cum ar fi numărul de telefon, telefax sau adresa de poştă electronică.

    ART. 67
    (1) Prezentele norme se aplică inspecţiilor periodice care se efectuează în temeiul Programelor de Inspecţie trimestriale întocmite de CMCCCP după data intrării acestora în vigoare.
    (2) Prezentele norme se aplică inspecţiilor la cerere care se efectuează în temeiul unor cereri formulate de auditorii financiari după data intrării acestora în vigoare.
    (3) Prezentele norme se aplică inspecţiilor tematice efectuate în temeiul unor sesizări adresate Camerei după data intrării acestora în vigoare sau în temeiul unor obiective specifice de inspecţie aprobate de Consiliul Camerei după data intrării acestora în vigoare.

    ANEXA 1

                  OBIECTIVELE DE INSPECŢIE PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII
                    ACTIVITĂŢII DE AUDIT FINANCIAR, ALTUL DECÂT CEL
                            STATUTAR, ŞI A ALTOR ACTIVITĂŢI
                          DESFĂŞURATE DE AUDITORII FINANCIARI
    ART. UNIC
        Se aprobă obiectivele de inspecţie pentru asigurarea calităţii în activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar, şi alte activităţi desfăşurate de auditorii financiari după cum urmează:
    1. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    2. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de consultare prevăzută de ISQC1 în cadrul unei misiuni de audit, revizuire, precum şi altor misiuni de asigurare şi servicii conexe, prevăzută în Anexa nr. 1A la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    3. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de revizuire în cadrul unei misiuni de audit, revizuire, precum şi altor misiuni de asigurare prevăzute de ISQC1, ISA 220 şi Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili, prevăzută în Anexa nr. 1B la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    4. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de audit al situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special (ISA 800), prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    5. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de audit al situaţiilor financiare individuale şi ale elementelor specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situaţii financiare (ISA 805), prevăzută în Anexa nr. 3 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    6. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de raportare cu privire la situaţiile financiare sintetizate (ISA 810), prevăzută în Anexa nr. 4 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    7. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare istorice (ISRE 2400), prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    8. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entităţii (ISRE 2410), prevăzută în Anexa nr. 6 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    9. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de efectuare a procedurilor convenite privind informaţiile financiare (ISRS 4400), prevăzută în Anexa nr. 7 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    10. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de auditare a fondurilor finanţate de UE şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori (ISRS 4400), prevăzută în Anexa nr. 7.1 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    11. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de audit intern, prevăzută în Anexa nr. 8 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    12. Lista de obiective pentru verificarea calităţii activităţii de audit al situaţiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor) ISA 600, cu amendamente din ISA 610, prevăzută în Anexa nr. 9 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    13. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de asigurare, altele decât auditurile sau revizuirile informaţiilor financiare istorice (ISAE 3000), prevăzută în Anexa nr. 10 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    14. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de examinare a informaţiilor financiare prognozate (ISAE 3400), prevăzută în Anexa nr. 11 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    15. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de asigurare privind controalele din cadrul unei organizaţii prestatoare de servicii (ISAE 3402), prevăzută în Anexa nr. 12 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    16. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de asigurare privind declaraţiile referitoare la gazele cu efect de seră (ISAE 3410), prevăzută în Anexa nr. 13 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    17. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor de asigurare pentru raportarea asupra compilării informaţiilor financiare pro-forma incluse într-un prospect de emisiune (ISAE 3420), prevăzută în Anexa nr. 14 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea;
    18. Lista de obiective pentru verificarea calităţii misiunilor privind serviciile conexe de compilare (ISRS 4410) prevăzută în Anexa nr. 15 la prezentele obiective, care fac parte integrantă din acestea.


    ANEXA 1

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
                activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective pentru verificarea │ │
│ │calităţii activităţii de audit│ │
│ │financiar, altul decât cel │ │
│ │statutar, desfăşurate de către│ │
│Nr. │membrii CAFR, auditori │DA│
│crt.│financiari, pe baza │/ │
│ │politicilor şi procedurilor │NU│
│ │referitoare la aplicarea ISQC │ │
│ │1, Standardului Internaţional │ │
│ │de Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │celorlalte ISA relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │audit financiar, altul decât │ │
│ │cel statutar, pe baza │ │
│ │examinării conţinutului │ │
│ │scrisorilor de misiune/ │ │
│I │contractelor de prestări de │ │
│ │servicii, precum şi a │ │
│ │concordanţei acestora cu │ │
│ │Standardele internaţionale de │ │
│ │audit (ISA) sau alte standarde│ │
│ │relevante, precum şi cu │ │
│ │normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │exerciţiului copii ale │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │întocmite potrivit │ │
│ │prevederilor cadrului de │ │
│ │raportare financiară │ │
│ │aplicabil, semnate şi │ │
│ │ştampilate de conducerea │ │
│ │entităţii şi înregistrate la │ │
│ │unităţile teritoriale ale MFP?│ │
│1 │Acest cadru de raportare │ │
│ │financiară aplicabil poate fi,│ │
│ │după caz: │ │
│ │a. Cadrul financiar naţional │ │
│ │OMFP aplicabil, precum şi alte│ │
│ │reglementări aplicabile │ │
│ │domeniilor specifice de │ │
│ │activitate; │ │
│ │b. Standardele Internaţionale │ │
│ │de Raportare Financiară │ │
│ │(IFRS), astfel cum au fost │ │
│ │adoptate de Uniunea Europeană.│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │documentele necesare începerii│ │
│ │misiunii? Acestea sunt │ │
│ │conforme cu cerinţele Camerei?│ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │a. scrisoarea misiunii de │ │
│ │audit sau altă formă de acord │ │
│2 │scris (Contractul de prestări │ │
│ │servicii), şi, acolo unde e │ │
│ │aplicabil, │ │
│ │b. numirea auditorului │ │
│ │financiar sau a firmei de │ │
│ │audit de către Adunarea │ │
│ │Generală a Acţionarilor/ │ │
│ │Asociaţilor entităţii │ │
│ │auditate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │rapoartele prezentate │ │
│ │conducerii entităţii după │ │
│ │încheierea misiunii? │ │
│ │Aceste rapoarte sunt: │ │
│ │a. Raportul auditorului asupra│ │
│ │situaţiilor financiare, │ │
│ │întocmit conform ISA 700 │ │
│ │"Formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare", │ │
│ │respectiv, conform ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei │ │
│ │raportului auditorului │ │
│3 │independent", sau, după caz, │ │
│ │ISA 706 "Paragrafele de │ │
│ │evidenţiere a unor aspecte şi │ │
│ │paragrafele privind alte │ │
│ │aspecte din raportul │ │
│ │auditorului independent"; │ │
│ │b. Şi, după caz, scrisoarea de│ │
│ │comunicare a deficienţelor │ │
│ │reţinute în funcţionarea │ │
│ │sistemelor de contabilitate şi│ │
│ │de control intern, conform ISA│ │
│ │265 "Comunicarea deficienţelor│ │
│ │în controlul intern către │ │
│ │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa şi către │ │
│ │conducere". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Există în dosarul de audit │ │
│ │Declaraţia scrisă, semnată de │ │
│ │conducerea entităţii conform │ │
│ │ISA 580 "Declaraţii scrise" │ │
│4 │prin care conducerea îşi asumă│ │
│ │răspunderea asupra situaţiilor│ │
│ │financiare, asupra controlului│ │
│ │intern şi asupra altor aspecte│ │
│ │relevante rezultate din │ │
│ │derularea auditului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Există în dosarul de audit │ │
│ │procesul verbal de aprobare a │ │
│ │Adunării Generale a │ │
│ │Acţionarilor/Asociaţilor a │ │
│5 │situaţiilor financiare anuale │ │
│ │pentru exerciţiul anterior │ │
│ │întocmite în conformitate cu │ │
│ │cadrul financiar aplicabil sau│ │
│ │IFRS? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit Lista│ │
│ │de verificare a aspectelor │ │
│6 │viitoare cu aspectele │ │
│ │rezultate din derularea │ │
│ │angajamentului curent? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Există o documentare în ceea │ │
│1 │ce priveşte natura auditului │ │
│ │(audit financiar, altul decât │ │
│ │cel statutar, sau statutar)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată în dosarul de│ │
│ │audit existenţa condiţiilor │ │
│ │preliminare de audit? │ │
│ │Acestea se referă la │ │
│ │următoarele aspecte prevăzute │ │
│ │de pct. 6 din ISA 210 │ │
│ │"Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunii de audit": │ │
│ │a. există documentat în │ │
│ │dosarul de audit cadrul de │ │
│ │raportare financiară │ │
│ │aplicabil; │ │
│ │b. conducerea şi-a asumat │ │
│ │responsabilitatea pentru │ │
│2 │întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare, conform cadrului │ │
│ │general de raportare │ │
│ │financiară aplicabil, │ │
│ │incluzând, acolo unde este │ │
│ │cazul, prezentarea lor fidelă,│ │
│ │controlul intern şi furnizarea│ │
│ │accesului la toate │ │
│ │informaţiile relevante sau │ │
│ │unor informaţii suplimentare │ │
│ │pe care auditorul le-ar putea │ │
│ │solicita conducerii, în scopul│ │
│ │auditării, precum şi la │ │
│ │persoanele din cadrul │ │
│ │entităţii care le deţin. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Există la dosarul de audit o │ │
│ │scrisoare de misiune/contract │ │
│ │de prestări servicii adaptat │ │
│ │(ă) circumstanţelor specifice │ │
│ │ale clientului, care să │ │
│ │conţină principalele clauze │ │
│ │prevăzute de pct. 9- 11 din │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
│ │Acestea circumstanţe se referă│ │
│ │la: │ │
│ │a. Obiectivul şi domeniul de │ │
│ │aplicare al auditului │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │(legislaţie, reglementări, │ │
│3 │ISA); │ │
│ │b. Responsabilităţile │ │
│ │auditorului; │ │
│ │c. Responsabilităţile │ │
│ │conducerii; │ │
│ │d. Identificarea cadrului │ │
│ │general de raportare │ │
│ │financiară aplicabil; │ │
│ │e. Referiri cu privire la │ │
│ │forma şi conţinutul │ │
│ │rapoartelor sau a altor │ │
│ │comunicări cu privire la │ │
│ │rezultatele misiunii de audit │ │
│ │şi o declaraţie conform căreia│ │
│ │ar putea exista situaţii în │ │
│ │care un raport ar putea să │ │
│ │difere de forma şi conţinutul │ │
│ │aşteptate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la faptul că│ │
│ │se aşteaptă primirea din │ │
│ │partea conducerii a unei │ │
│4 │confirmări scrise privind │ │
│ │declaraţiile făcute în │ │
│ │legătură cu auditul, conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" (A13) şi ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la │ │
│5 │desfăşurarea auditului, │ │
│ │conform ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la faptul │ │
│ │că, datorită unor limitări │ │
│ │inerente ale auditului, │ │
│6 │împreună cu limitările │ │
│ │inerente ale controlului │ │
│ │intern, există un risc ca │ │
│ │anumite denaturări să nu fie │ │
│ │detectate, chiar dacă auditul │ │
│ │este planificat şi efectuat în│ │
│ │conformitate cu ISA? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii │ │
│ │orice restricţie asupra │ │
│ │răspunderii auditorului │ │
│ │financiar, atunci când această│ │
│7 │posibilitate există, conform │ │
│ │prevederilor pct. A24 din ISA │ │
│ │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii │ │
│ │referiri privind bazele de la │ │
│ │care pleacă calcularea │ │
│8 │onorariului sau orice │ │
│ │aranjamente legate de │ │
│ │facturare? (ISA 210 │ │
│ │"Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunilor de audit" A23) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-au inclus în scrisoarea de │ │
│ │misiune referiri legate de │ │
│ │implicarea altor auditori sau │ │
│9 │experţi în anumite aspecte ale│ │
│ │auditului? (pct. A24 din ISA │ │
│ │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" ) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul utilizării în cadrul │ │
│ │echipei misiunii a unor │ │
│ │auditori care nu sunt │ │
│ │angajaţii auditorului │ │
│ │financiar, au fost încheiate │ │
│10 │contracte de colaborare cu │ │
│ │aceştia, care să conţină │ │
│ │clauze cu privire la │ │
│ │obiectivele atribuite pentru │ │
│ │realizare şi răspunderile │ │
│ │auditorilor (vezi A24 din ISA │ │
│ │210)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Verificarea conformităţii │ │
│ │activităţii desfăşurate de │ │
│ │auditorii financiari cu datele│ │
│ │înscrise în cererea/declaraţia│ │
│ │pentru obţinerea autorizaţiei │ │
│ │de exercitare a profesiei, │ │
│ │corectitudinea raportării │ │
│II │veniturilor din activitatea de│ │
│ │audit financiar, altul decât │ │
│ │cel statutar, precum şi din │ │
│ │alte servicii profesionale, │ │
│ │verificarea achitării │ │
│ │integrale şi la termen a │ │
│ │cotizaţiilor, precum şi a │ │
│ │respectării celorlalte │ │
│ │obligaţii către Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost încheiate eventuale │ │
│ │acte adiţionale la actul │ │
│ │constitutiv al firmei de │ │
│ │audit, privind modificarea │ │
│ │obiectului de activitate, a │ │
│ │structurii acţionariatului, │ │
│1 │fuziuni etc., care modifică │ │
│ │condiţiile de funcţionare faţă│ │
│ │de cele declarate iniţial? │ │
│ │În caz afirmativ, se vor │ │
│ │recomanda măsuri pentru │ │
│ │actualizarea informaţiilor │ │
│ │înregistrate la CAFR. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt îndeplinite de auditorul │ │
│ │financiar condiţiile prevăzute│ │
│ │de art. 37 din Regulamentul de│ │
│ │organizare şi funcţionare a │ │
│2 │Camerei Auditorilor Financiari│ │
│ │din România, aprobat prin │ │
│ │Hotărârea Conferinţei CAFR nr.│ │
│ │2/2018, publicat în Monitorul │ │
│ │Oficial, Partea I nr. 436 din │ │
│ │23 mai 2018? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar întocmeşte│ │
│ │şi păstrează, potrivit │ │
│ │normelor legale, raportările │ │
│3 │financiare anuale, depuse şi │ │
│ │înregistrate la organele │ │
│ │teritoriale ale MFP conform │ │
│ │reglementărilor legale ȋn │ │
│ │vigoare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost întocmită poliţa de │ │
│ │asigurare profesională pentru │ │
│ │anul verificat şi aceasta este│ │
│ │în concordanţă cu prevederile │ │
│4 │Normelor privind asigurarea │ │
│ │pentru risc profesional, │ │
│ │aprobate prin Hotărârea │ │
│ │Consiliului Camerei nr. 45/23 │ │
│ │martie 2005? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul depunerea│ │
│ │Raportului anual al membrilor │ │
│ │Camerei (persoane fizice şi │ │
│ │firme de audit), respectiv a │ │
│ │declaraţiei pentru persoane │ │
│5 │fizice fără angajament, precum│ │
│ │şi conformitatea acestora cu │ │
│ │prevederile Hotărârii │ │
│ │Consiliului Camerei nr. 74/18 │ │
│ │decembrie 2014, cu │ │
│ │modificările şi completările │ │
│ │ulterioare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A prezentat auditorul │ │
│ │structura veniturilor │ │
│ │declarate în situaţiile │ │
│ │financiare ale exerciţiilor │ │
│ │supuse inspecţiei, precum şi │ │
│ │structura veniturilor care │ │
│ │constituie baza de calcul │ │
│ │pentru stabilirea cotizaţiilor│ │
│6 │variabile, conform Hotărârii │ │
│ │Consiliului CAFR nr. 35/24 │ │
│ │aprilie 2014 privind aprobarea│ │
│ │cotizaţiilor şi taxelor pentru│ │
│ │membrii CAFR, persoane fizice │ │
│ │şi juridice şi pentru membrii │ │
│ │stagiari în activitatea de │ │
│ │audit, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Documentarea de către echipa │ │
│ │de inspecţie a modului de │ │
│ │stabilire şi plată a │ │
│7 │cotizaţiilor fixe şi │ │
│ │variabile, potrivit Hotărârii │ │
│ │Consiliului CAFR nr. 35/24 │ │
│ │aprilie 2014 cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Verificarea, pe baza │ │
│ │documentelor justificative, a │ │
│ │onorariilor facturate în │ │
│a. │cursul perioadei de raportare │- │
│ │pentru toate activităţile │ │
│ │desfăşurate de auditorul │ │
│ │financiar; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Verificarea, pe baza │ │
│ │documentelor justificative, a │ │
│ │sumelor nete (fără taxa pe │ │
│ │valoarea adăugată), cedate │ │
│ │subcontractorilor şi │ │
│ │colaboratorilor, auditori │ │
│ │financiari membri ai Camerei, │ │
│ │în cursul perioadei de │ │
│b. │raportare pentru toate │- │
│ │activităţile desfăşurate de │ │
│ │auditorul financiar, conform │ │
│ │art. 3 alin. (3) din Hotărârea│ │
│ │Consiliului Camerei │ │
│ │Auditorilor Financiari din │ │
│ │România nr. 35/2014, cu │ │
│ │modificările şi completările │ │
│ │ulterioare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Stabilirea sumelor finale │ │
│ │datorate cu titlul de │ │
│ │cotizaţii variabile, prin │ │
│ │aplicarea cotei procentuale │ │
│ │prevăzută la art. 3 alin. (3) │ │
│ │din Hotărârea Consiliului │ │
│ │Camerei Auditorilor Financiari│ │
│ │din România nr. 35/2014, cu │ │
│ │modificările şi completările │ │
│ │ulterioare la totalul │ │
│c. │onorariilor facturate în │- │
│ │cursul perioadei de raportare,│ │
│ │din care se scad sumele care │ │
│ │au fost cedate │ │
│ │subcontractorilor şi │ │
│ │colaboratorilor, auditori │ │
│ │financiari membri ai Camerei │ │
│ │şi nu includ taxa pe valoarea │ │
│ │adăugată, conform art. 3 alin.│ │
│ │(4) din reglementarea │ │
│ │respectivă. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Recomandarea măsurilor pentru │ │
│ │corectarea eventualelor erori │ │
│d. │de calcul şi vărsarea în │- │
│ │contul CAFR a diferenţelor de │ │
│ │cotizaţii stabilite în plus. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Modul de respectare a │ │
│ │obligaţiilor cu privire la │ │
│ │pregătirea continuă a │ │
│ │auditorilor financiari, precum│ │
│III │şi la frecventarea cursurilor │ │
│ │suplimentare de către │ │
│ │auditorii financiari │ │
│ │monitorizaţi, care au obţinut │ │
│ │calificativele B, C sau D │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │şi depus la CAFR, Fişa │ │
│ │individuală de pregătire │ │
│ │profesională conform │ │
│ │cerinţelor Hotărârii │ │
│1 │Consiliului CAFR nr. 98/19 │ │
│ │decembrie 2018 pentru │ │
│ │aprobarea Normelor de │ │
│ │pregătire profesională │ │
│ │continuă a auditorilor │ │
│ │financiari? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar din firma │ │
│ │de audit/persoana fizică │ │
│2 │autorizată a participat la │ │
│ │cursurile anuale de pregătire │ │
│ │continuă conform extrasului │ │
│ │din baza de date? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar, aflat în │ │
│ │monitorizarea CAFR ca urmare a│ │
│ │atribuirii, la inspecţia │ │
│3 │anterioară, a calificativelor │ │
│ │D, C sau B, a participat la │ │
│ │cursurile suplimentare de │ │
│ │pregătire profesională? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Verificarea implementării de │ │
│ │către auditorii financiari a │ │
│ │unui sistem intern de control │ │
│ │al calităţii în conformitate │ │
│ │cu prevederile ISQC 1 şi ISA │ │
│IV │220, după caz şi evaluarea │ │
│ │acestui sistem sub aspectul │ │
│ │conformităţii cu standardele │ │
│ │internaţionale relevante şi cu│ │
│ │cerinţele prevăzute de Codul │ │
│ │Etic internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar are şi │ │
│ │aplică politici şi proceduri │ │
│ │generale de control al │ │
│ │calităţii, potrivit │ │
│ │prevederilor Standardului │ │
│ │Internaţional privind │ │
│ │Controlul Calităţii (ISQC 1) │ │
│1 │şi ISA 220 "Controlul │ │
│ │calităţii pentru un audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"? │ │
│ │(Existenţa: Manualul │ │
│ │calităţii; Aplicarea: │ │
│ │secţiunile relevante ale │ │
│ │dosarului de audit selectat │ │
│ │pentru inspecţie) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sistemul de control al │ │
│ │calităţii, adoptat de │ │
│ │auditorul financiar, cuprinde │ │
│ │politici şi proceduri │ │
│ │referitoare la elementele │ │
│ │principale prevăzute de pct. │ │
│ │16 din ISQC 1? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
│ │a. responsabilităţile │ │
│2 │liderilor privind calitatea la│ │
│ │nivelul firmei; │ │
│ │b. îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │relevante de etică; │ │
│ │c. acceptarea sau continuarea │ │
│ │relaţiilor cu clienţii şi a │ │
│ │misiunilor specifice; │ │
│ │d. resursele umane; │ │
│ │e. realizarea misiunii; │ │
│ │f. monitorizarea. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a obţinut │ │
│ │anual, din partea personalului│ │
│ │şi a colaboratorilor, │ │
│ │confirmarea scrisă a │ │
│3 │respectării cerinţelor de │ │
│ │independenţă şi a politicii │ │
│ │firmei în acest domeniu? (ISQC│ │
│ │1, paragraf 24 şi punctele │ │
│ │A10-A11) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │La acceptarea unei noi │ │
│ │misiuni, ori a continuării │ │
│ │relaţiilor cu un client, s-au │ │
│ │luat în seamă criteriile │ │
│ │prevăzute de pct. 26 din ISQC │ │
│ │1? │ │
│ │Aceste criterii se referă la: │ │
│4 │a. existenţa competenţei, a │ │
│ │capacităţii şi resurselor │ │
│ │auditorului financiar pentru │ │
│ │executarea misiunii; │ │
│ │b. conformarea de către │ │
│ │auditor la cerinţele relevante│ │
│ │de etică; │ │
│ │c. luarea în considerare a │ │
│ │integrităţii clientului. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a elaborat│ │
│ │şi aplică politici şi │ │
│ │proceduri referitoare la │ │
│5 │retragerea din cadrul unei │ │
│ │misiuni sau din cadrul │ │
│ │relaţiei cu un client? │ │
│ │(punctul 28 din ISQC 1 şi Pct.│ │
│ │A22-A23) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar deţine │ │
│ │personal adecvat, cu │ │
│ │capacitatea, competenţa şi │ │
│ │timpul necesar pentru a │ │
│6 │îndeplini misiunile în │ │
│ │conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cerinţele │ │
│ │legale? (vezi ISQC 1 paragraf │ │
│ │29 şi A24 - A29) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar utilizează│ │
│ │proceduri specifice de │ │
│ │supervizare şi consultare cu │ │
│7 │specialişti din afara firmei │ │
│ │cu privire la problemele │ │
│ │dificile şi contencioase? │ │
│ │(vezi ISQC 1 paragraf 34 şi │ │
│ │A36- A40) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar concluziile obţinute│ │
│ │prin aplicarea procedurilor de│ │
│ │rezolvare a diferenţelor de │ │
│8 │opinie în cadrul echipei │ │
│ │misiunii, înainte de emiterea │ │
│ │raportului de audit? (vezi │ │
│ │ISQC 1, paragraf 43 şi 44, A │ │
│ │52-A53) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A întocmit auditorul financiar│ │
│ │politici şi proceduri de │ │
│ │monitorizare şi de evaluare a │ │
│ │deficienţelor identificate în │ │
│9 │acest proces ca fiind │ │
│ │"scăpări" sau deficienţe │ │
│ │sistematice, repetate sau │ │
│ │semnificative conform ISQC1 şi│ │
│ │ISA 220? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine sistemul de revizuire │ │
│ │a calităţii auditului │ │
│ │obiectivele prevăzute de ISQC1│ │
│ │şi ISA 220 "Controlul │ │
│ │calităţii pentru un audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"? │ │
│ │Aceste obiective exprimă cel │ │
│ │puţin măsura în care: │ │
│ │a. activitatea s-a desfăşurat │ │
│ │în conformitate cu standardele│ │
│ │profesionale şi cu cerinţele │ │
│ │legale aplicabile; │ │
│ │b. s-au relevat aspectele │ │
│ │semnificative pentru a fi │ │
│ │luate în considerare şi │ │
│10 │analizate în detaliu ulterior;│ │
│ │c. au avut loc consultări │ │
│ │corespunzătoare, iar │ │
│ │concluziile obţinute au fost │ │
│ │documentate şi implementate în│ │
│ │mod adecvat; │ │
│ │d. activitatea desfăşurată │ │
│ │sprijină concluziile obţinute │ │
│ │şi este documentată │ │
│ │corespunzător; │ │
│ │e. probele de audit obţinute │ │
│ │sunt suficiente şi adecvate │ │
│ │pentru a sprijini Raportul │ │
│ │auditorului; │ │
│ │f. obiectivele procedurilor │ │
│ │misiunii au fost îndeplinite. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │un program, precum şi politici│ │
│11 │şi proceduri de revizuire a │ │
│ │controlului calităţii │ │
│ │misiunilor, conform ISQC 1 şi │ │
│ │ISA 220? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Asigură politicile şi │ │
│ │procedurile aplicate de │ │
│ │auditorul financiar, în ceea │ │
│ │ce priveşte revizuirea │ │
│ │controlului calităţii │ │
│12 │misiunilor, o evaluare │ │
│ │obiectivă a raţionamentelor │ │
│ │semnificative utilizate de │ │
│ │echipa de auditori şi a │ │
│ │concluziilor formulate în │ │
│ │raport, conform pct. 35 din │ │
│ │ISQC1? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sistemul de revizuire a │ │
│ │calităţii auditului conţine │ │
│ │politici şi proceduri conform │ │
│ │ISQC1 ce stabilesc: │ │
│ │a. natura, durata şi │ │
│ │întinderea unui control al │ │
│13 │calităţii; │ │
│ │b. criteriile pentru alegerea │ │
│ │persoanelor responsabile cu │ │
│ │controlul calităţii; │ │
│ │c. documentarea necesară │ │
│ │pentru efectuarea unui control│ │
│ │al calităţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar urmăreşte │ │
│ │finalizarea revizuirii │ │
│14 │controlului calităţii asupra │ │
│ │misiunii înainte de emiterea │ │
│ │raportului şi a opiniei? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat faptul că, atât el,│ │
│ │cât şi membrii echipei lui, │ │
│ │îndeplinesc cerinţele din │ │
│ │Codul etic internaţional │ │
│15 │pentru profesioniştii │ │
│ │contabili, referitoare la │ │
│ │aplicarea principiului │ │
│ │independenţei auditorului │ │
│ │financiar faţă de client, în │ │
│ │cadrul misiunilor de asigurare│ │
│ │care fac obiectul inspecţiei? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Există politici şi proceduri │ │
│ │referitoare la documentarea │ │
│ │adecvată a fiecărui element al│ │
│ │controlului calităţii, │ │
│ │prevăzute de paragraful 57, │ │
│ │punctele A73-A75 din ISQC1? │ │
│ │Documentarea trebuie să se │ │
│ │refere cel puţin la │ │
│ │următoarele aspecte: │ │
│ │a. dacă au fost urmate │ │
│ │procedurile cerute de │ │
│16 │politicile firmei legate de │ │
│ │controlul calităţii; │ │
│ │b. dacă controlul calităţii │ │
│ │s-a încheiat înainte de │ │
│ │elaborarea raportului; │ │
│ │c. persoana care efectuează │ │
│ │controlul calităţii nu are │ │
│ │cunoştinţă de probleme │ │
│ │nerezolvate care l- ar face să│ │
│ │creadă că raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile │ │
│ │echipei misiunii nu au fost │ │
│ │adecvate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │"Declaraţia de independenţă a │ │
│17 │auditorului financiar faţă de │ │
│ │entitatea auditată", în │ │
│ │conformitate cu cerinţele ISQC│ │
│ │1? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de audit│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie ȋn │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat, cu ocazia │ │
│ │planificării misiunii, │ │
│ │următoarele aspecte: │ │
│ │a. revizuirea informaţiilor │ │
│ │despre client, în contextul │ │
│ │spălării banilor, conform ISA │ │
│ │250 "Luarea în considerare a │ │
│ │legii şi reglementărilor │ │
│ │într-un audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" şi a prevederilor │ │
│ │Normelor privind instituirea │ │
│ │de către auditorii financiari │ │
│1 │a măsurilor de prevenire şi │ │
│ │combatere a spălării banilor │ │
│ │şi a finanţării terorismului, │ │
│ │aprobate de CAFR; │ │
│ │b. revizuirea estimărilor │ │
│ │contabile ale clientului, │ │
│ │conform ISA 540 "Auditarea │ │
│ │estimărilor contabile"; │ │
│ │c. evaluarea relevanţei │ │
│ │funcţiei de audit intern a │ │
│ │entităţii referitor la │ │
│ │identificarea fraudelor, │ │
│ │conform ISA 610 "Utilizarea │ │
│ │activităţii auditorilor │ │
│ │interni"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │desfăşurat şi documentat │ │
│ │discuţia iniţială cu clientul │ │
│ │asupra aspectelor legate de │ │
│ │aplicarea ISA 240 │ │
│ │"Responsabilităţile │ │
│2 │auditorului privind frauda în │ │
│ │cadrul unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare" şi ISA│ │
│ │315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat │ │
│ │aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform │ │
│ │cerinţelor Codului etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│3 │profesioniştii contabili, ISA │ │
│ │300 "Planificarea unui audit │ │
│ │al situaţiilor financiare", │ │
│ │ISA 200 "Obiectivele generale │ │
│ │ale auditorului independent şi│ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul unui client de audit │ │
│ │nou s-a desfăşurat şi │ │
│ │documentat o întâlnire cu │ │
│4 │auditorul financiar precedent,│ │
│ │conform ISA 300 "Planificarea │ │
│ │unui audit al situaţiilor │ │
│ │financiare" paragraf 13 b? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-au identificat şi documentat│ │
│ │ameninţările potenţiale la │ │
│5 │adresa independenţei şi │ │
│ │măsurile de protecţie pentru │ │
│ │eliminarea acestora? (Codul │ │
│ │Etic - Partea 4A) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată de auditor,│ │
│ │în cadrul dosarului permanent,│ │
│ │revizuirea/actualizarea │ │
│ │cunoaşterii generale a │ │
│6 │activităţii clientului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare │ │
│ │semnificativă prin înţelegerea│ │
│ │entităţii şi a mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului inerent conform ISA │ │
│ │315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│7 │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? Pentru acest │ │
│ │obiectiv se vor detalia în │ │
│ │Nota de inspecţie rezultatele │ │
│ │verificării raţionamentului │ │
│ │profesional folosit de │ │
│ │auditorul financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentat modul de │ │
│ │determinare a pragului de │ │
│ │semnificaţie conform ISA 320 │ │
│ │"Pragul de semnificaţie în │ │
│ │planificarea şi desfăşurarea │ │
│8 │unui audit"? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a efectuat o │ │
│ │examinare analitică │ │
│9 │preliminară pentru a obţine o │ │
│ │înţelegere a entităţii şi a │ │
│ │mediului său? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului de denaturare │ │
│ │semnificativă atât la nivelul │ │
│ │situaţiilor financiare, cât şi│ │
│ │la nivel de afirmaţii pentru │ │
│ │clase de tranzacţii, solduri │ │
│ │ale conturilor şi prezentări, │ │
│ │conform ISA 315 "Identificarea│ │
│10 │şi evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentat modul de │ │
│ │stabilire a metodei de │ │
│ │eşantionare care urmează a fi │ │
│ │utilizată, a dimensiunii │ │
│ │eşantionului şi a intervalului│ │
│ │de eşantionare? │ │
│11 │Pentru acest obiectiv se vor ├──┤
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul unei noi misiuni, s-a│ │
│ │documentat obţinerea │ │
│ │asigurării că soldurile │ │
│ │iniţiale şi datele comparative│ │
│ │sunt corecte, conform │ │
│ │cerinţelor ISA 510 "Misiuni de│ │
│12 │audit iniţiale - solduri │ │
│ │iniţiale"? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a evaluat de către auditor, │ │
│ │acolo unde este cazul, efectul│ │
│ │asupra perioadei curente a │ │
│13 │elementului/elementelor din │ │
│ │situaţiile financiare care a │ │
│ │(u) generat în exerciţiul │ │
│ │anterior o opinie de audit │ │
│ │modificată? (vezi ISA 510) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat dacă este │ │
│ │finalizat planul de audit │ │
│ │general, bazat pe revizuirea │ │
│ │analitică preliminară şi │ │
│ │evaluarea riscului, întocmit │ │
│ │de auditor conform ISA 300 │ │
│ │"Planificarea unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"? │ │
│ │Prin aceasta se înţelege că │ │
│ │planul de audit este: │ │
│ │a. confirmat, prin semnare, de│ │
│14 │către partenerul de misiune, │ │
│ │partenerul de revizuire, │ │
│ │precum şi de către echipa │ │
│ │misiunii de audit; │ │
│ │b. comunicat celor însărcinaţi│ │
│ │cu guvernanţa, sub forma unui │ │
│ │rezumat al planificării │ │
│ │domeniului de aplicare şi a │ │
│ │plasării în timp a auditului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 260 │ │
│ │"Comunicarea cu persoanele │ │
│ │responsabile cu guvernanţa" │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Dosarul permanent, revizuit, │ │
│ │conţine informaţiile │ │
│ │actualizate referitoare la │ │
│ │entitatea auditată şi la │ │
│15 │planificarea misiunii? (vezi │ │
│ │ISA 315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său") │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată existenţa │ │
│ │şi evaluarea sistemului │ │
│ │contabil şi de control intern │ │
│ │al clientului de audit? (vezi │ │
│16 │ISA 315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său" ) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost realizată testarea şi │ │
│ │evaluarea controalelor interne│ │
│ │în desfăşurare, conform ISA │ │
│17 │315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat efectuarea unei│ │
│ │evaluări preliminare a │ │
│ │auditorului financiar asupra │ │
│ │aspectelor care pot genera │ │
│18 │îndoieli semnificative privind│ │
│ │capacitatea clientului de │ │
│ │respectare a principiului │ │
│ │continuităţii activităţii │ │
│ │conform ISA 570 "Continuitatea│ │
│ │activităţii"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată, acolo unde│ │
│ │este cazul, evaluarea muncii │ │
│19 │unui alt expert/auditor şi │ │
│ │utilitatea acesteia pentru │ │
│ │realizarea obiectivelor │ │
│ │auditului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate cerinţele │ │
│20 │administrative necesare │ │
│ │desfăşurării misiunii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat obţinerea │ │
│ │informaţiilor detaliate │ │
│ │privind inspecţiile/ │ │
│21 │rapoartele autorităţilor de │ │
│ │supraveghere şi control │ │
│ │efectuate în exerciţiul │ │
│ │auditat? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │documentaţia de audit, astfel │ │
│ │încât aceasta să demonstreze, │ │
│ │îndeplinirea cerinţelor │ │
│ │prevederilor pct. 8 din ISA │ │
│ │230 "Documentaţia de audit"? │ │
│ │Aceste cerinţe sunt: │ │
│ │a. Natura, plasarea în timp şi│ │
│ │amploarea procedurilor de │ │
│ │audit desfăşurate în vederea │ │
│ │conformităţii cu ISA şi cu │ │
│1 │cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │b. Rezultatele procedurilor de│ │
│ │audit şi probele de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │c. Aspectele semnificative ce │ │
│ │au apărut în timpul auditului,│ │
│ │concluziile la care s-a ajuns │ │
│ │pe marginea acestora şi │ │
│ │raţionamentele profesionale │ │
│ │semnificative aplicate pentru │ │
│ │a ajunge la acele concluzii. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │documentaţia de audit astfel │ │
│ │încât să asigure posibilitatea│ │
│ │unor revizuiri ulterioare? │ │
│ │Revizuirile se referă la: │ │
│ │a. Existenţa tabelelor │ │
│ │principale şi a foilor de │ │
│ │lucru pentru toate secţiunile │ │
│ │aplicabile similare celor │ │
│ │prevăzute în Ghidul pentru un │ │
│ │Audit de Calitate şi │ │
│ │conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile; │ │
│ │b. Utilizarea de către auditor│ │
│ │a unui sistem de referenţiere │ │
│2 │adecvat care permite evidenţa │ │
│ │probelor de audit; │ │
│ │c. Verificarea calculelor │ │
│ │matematice şi a existenţei │ │
│ │unui sistem de bifare; │ │
│ │d. Respectarea structurii │ │
│ │foilor de lucru (denumire │ │
│ │client, exerciţiul auditat, │ │
│ │data desfăşurării activităţii,│ │
│ │referinţa, obiectivul, │ │
│ │procedurile, activitatea │ │
│ │desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, │ │
│ │semnătura celui care a │ │
│ │întocmit foaia de lucru şi a │ │
│ │celui care a revizuit-o)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar evaluarea gradului │ │
│ │de adecvare a politicilor │ │
│ │contabile ale entităţii │ │
│ │auditate pentru fiecare │ │
│3 │element de bilanţ şi din │ │
│ │contul de profit şi pierdere │ │
│ │şi politicile contabile sunt │ │
│ │în conformitate cu │ │
│ │Reglementările contabile │ │
│ │aplicabile? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost verificat fizic un │ │
│ │eşantion al elementelor de │ │
│ │imobilizări corporale, iar │ │
│ │pentru cele intrate în cursul │ │
│ │exerciţiului au fost │ │
│ │verificate facturile aferente/│ │
│4 │documentele justificative? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat faptul │ │
│ │că imobilizările necorporale │ │
│ │şi/sau imobilizările │ │
│ │corporale, intrările şi │ │
│ │cedările acestora, sunt │ │
│ │prezentate fidel în toate │ │
│5 │conturile, evaluate în │ │
│ │conformitate cu legislaţia │ │
│ │adecvată şi standardele │ │
│ │contabile aplicabile, iar │ │
│ │entitatea deţine titluri │ │
│ │valide de proprietate asupra │ │
│ │acestora? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│ │caracterului adecvat al │ │
│6 │politicii contabile privind │ │
│ │consecvenţa metodei de │ │
│ │amortizare utilizată şi a │ │
│ │calculului amortizării pentru │ │
│ │un eşantion de mijloace fixe? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat analiza │ │
│ │caracterului rezonabil al │ │
│ │tuturor provizioanelor pentru │ │
│ │depreciere aferente, prin │ │
│7 │revizuirea duratei de viaţă │ │
│ │utilă estimată a │ │
│ │imobilizărilor corporale şi │ │
│ │stabilirea valorii reziduale │ │
│ │conform cadrului de raportare │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat │ │
│ │efectuarea unei revizuiri a │ │
│ │contractelor de leasing │ │
│8 │financiar, dacă activele │ │
│ │deţinute cu acest titlu şi │ │
│ │obligaţiile aferente au fost │ │
│ │corect evaluate şi prezentate │ │
│ │în situaţiile financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│ │faptului dacă imobilizările │ │
│ │corporale şi/sau imobilizările│ │
│ │financiare (acţiuni, titluri │ │
│9 │de portofoliu etc.) care au │ │
│ │fost acordate drept garanţii │ │
│ │reale au fost identificate şi │ │
│ │prezentate de entitate în │ │
│ │Notele explicative conform │ │
│ │cadrului financiar naţional? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│10 │reevaluărilor imobilizărilor │ │
│ │corporale efectuate de │ │
│ │entitate în timpul perioadei │ │
│ │auditate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│ │existenţei, evaluării şi │ │
│ │prezentării adecvate în │ │
│ │situaţiile financiare a │ │
│11 │investiţiilor/plasamentelor, │ │
│ │mişcărilor acestora în │ │
│ │perioada auditată, precum şi │ │
│ │cu privire la recunoaşterea │ │
│ │veniturilor din plasamente, a │ │
│ │bonusurilor acordate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │prezentarea de către entitate │ │
│ │a tuturor instrumentelor │ │
│ │financiare cotate la valoarea │ │
│ │de piaţă la data bilanţului │ │
│ │(confirmată prin intermediul │ │
│ │unei surse autorizate conform │ │
│12 │ISA 501 "Probe de audit - │ │
│ │consideraţii specifice pentru │ │
│ │elementele selectate") şi a │ │
│ │celor necotate la cost istoric│ │
│ │mai puţin orice ajustări │ │
│ │pentru pierdere de valoare, │ │
│ │conform cadrului de raportare │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată, în dosarul │ │
│ │misiunii, prezenţa auditorului│ │
│ │la inventarierea elementelor │ │
│ │de natura activelor, │ │
│ │datoriilor şi capitalurilor │ │
│ │proprii ale entităţii │ │
│ │auditate, conform cerinţelor │ │
│13 │ISA 501 "Probe de audit - │ │
│ │consideraţii specifice pentru │ │
│ │elementele selectate"? │ │
│ │În caz contrar, se va urmări │ │
│ │dacă s-a exprimat o opinie cu │ │
│ │rezerve în raportul de audit, │ │
│ │cu privire la existenţa şi/sau│ │
│ │evaluarea stocurilor. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │La dosar există suficiente │ │
│ │probe de audit cu privire la │ │
│ │existenţa, evaluarea şi │ │
│14 │prezentarea adecvată în │ │
│ │situaţiile financiare a │ │
│ │stocurilor şi producţiei în │ │
│ │curs de execuţie? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Dosarul misiunii cuprinde │ │
│ │testarea modului de evaluare a│ │
│ │producţiei în curs, conform │ │
│ │cadrului financiar naţional? │ │
│ │Obiectivele testării vor │ │
│ │include: │ │
│ │a. Consemnarea corectă a │ │
│15 │costurilor semnificative; │ │
│ │b. Alocarea corectă a │ │
│ │cheltuielilor de regie; │ │
│ │c. Consecvenţa aplicării │ │
│ │metodologiei de costuri; │ │
│ │d. Raportarea corectă a │ │
│ │veniturilor şi profitului │ │
│ │pentru producţia pe termen │ │
│ │lung. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat │ │
│ │testarea valorii realizabile │ │
│ │nete (VRN), ca valoare la care│ │
│ │trebuie prezentate în bilanţ │ │
│16 │stocurile, conform cadrului │ │
│ │financiar naţional, precum şi │ │
│ │a bazei de evaluare a │ │
│ │stocurilor cu mişcare lentă, │ │
│ │deteriorate şi ieşite din uz? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat corespunzător │ │
│ │auditorul financiar │ │
│ │consecvenţa şi conformitatea │ │
│17 │cu politica contabilă adoptată│ │
│ │de entitate a metodei de │ │
│ │evaluare a elementelor de │ │
│ │natura stocurilor conform │ │
│ │cadrului financiar naţional? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│18 │respectării principiului │ │
│ │independenţei exerciţiului │ │
│ │financiar pentru vânzări/ │ │
│ │debitori/ încasări? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │La dosarul misiunii există │ │
│ │probe de audit legate de │ │
│ │verificarea confirmărilor │ │
│ │transmise şi primite din │ │
│ │partea debitorilor ca urmare a│ │
│ │circularizării soldurilor sau │ │
│ │rulajelor, iar în caz contrar │ │
│19 │s-a revenit la cererile de │ │
│ │confirmare? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat examinarea │ │
│ │anulărilor de facturi/ │ │
│ │stornările de venituri │ │
│ │efectuate după data vânzării │ │
│ │sau încheierii exerciţiului │ │
│20 │financiar? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat concilierea │ │
│ │informaţiilor contabile │ │
│21 │cuprinse în registrele de │ │
│ │vânzări şi de cumpărări cu │ │
│ │deconturile de TVA şi │ │
│ │documentele justificative │ │
│ │aferente? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În dosarul misiunii sunt │ │
│ │cuprinse suficiente probe de │ │
│ │audit, inclusiv prin obţinerea│ │
│ │de confirmări standard de la │ │
│ │bănci, cu privire la existenţa│ │
│ │şi prezentarea adecvată în │ │
│22 │situaţiile financiare a │ │
│ │depozitelor, disponibilului │ │
│ │din bancă, numerarului din │ │
│ │casierie, descoperitului de │ │
│ │cont şi scrisorile de │ │
│ │garanţie, precum şi cu privire│ │
│ │la recunoaşterea veniturilor │ │
│ │din dobânzi? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat │ │
│ │revizuirea registrului de casă│ │
│23 │şi registrului de bancă, după │ │
│ │caz, în scopul verificării │ │
│ │operaţiunilor de valoare mare │ │
│ │sau neobişnuită? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat modul │ │
│ │de prezentare în situaţiile │ │
│ │financiare, corespunzător │ │
│ │contractelor încheiate cu │ │
│24 │banca, a împrumuturilor │ │
│ │angajate, a descoperitului de │ │
│ │cont, a garanţiilor, │ │
│ │ipotecilor, precum şi a altor │ │
│ │garanţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Dosarul de audit conţine probe│ │
│ │care să ofere asigurarea │ │
│ │prezentării fidele în bilanţ a│ │
│25 │datoriilor cu termen de plată │ │
│ │până la un an respectiv a │ │
│ │celor cu termen de plată mai │ │
│ │mare de un an? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat analiza │ │
│ │creditorilor comerciali? │ │
│ │Obiectivele analizei sunt: │ │
│ │a. Reconcilierea datelor din │ │
│ │balanţa de verificare cu cele │ │
│ │din registrul de cumpărări; │ │
│ │b. Investigarea soldurilor │ │
│ │creditoare semnificative şi a │ │
│26 │potenţialelor solduri │ │
│ │debitoare; │ │
│ │c. Examinarea facturilor │ │
│ │stornate după încheierea │ │
│ │exerciţiului; │ │
│ │d. Investigarea datoriilor │ │
│ │restante; │ │
│ │e. Alte garanţii constituite │ │
│ │ȋn favoarea creditorilor │ │
│ │comerciali. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat modul de │ │
│27 │înregistrare şi plată a │ │
│ │obligaţiilor privind TVA, │ │
│ │impozitelor şi contribuţiilor │ │
│ │la bugetul de stat? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat modul │ │
│28 │de calcul şi înregistrare a │ │
│ │obligaţiilor fiscale şi plata │ │
│ │impozitului pe profit? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A obţinut auditorul probe de │ │
│ │audit adecvate şi suficiente │ │
│ │referitoare la evidenţierea şi│ │
│ │prezentarea, corespunzător │ │
│29 │reglementărilor legale şi │ │
│ │standardelor contabile │ │
│ │aplicabile, a obligaţiilor, │ │
│ │datoriilor contingente şi │ │
│ │angajamentelor entităţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat │ │
│ │componenţa şi evaluarea │ │
│ │caracterului adecvat al │ │
│ │provizioanelor, conform │ │
│ │cadrului financiar naţional, │ │
│30 │precum şi concilierea lor cu │ │
│ │stadiul litigiilor şi │ │
│ │revendicărilor confirmat de │ │
│ │juriştii entităţii, conform │ │
│ │ISA 501 "Probe de │ │
│ │audit-consideraţii specifice │ │
│ │pentru elementele selectate"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Dosarul de audit conţine probe│ │
│ │privind garanţiile acordate şi│ │
│31 │prezentarea lor │ │
│ │corespunzătoare în situaţiile │ │
│ │financiare, consecvent │ │
│ │contractelor de referinţă? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a documentat munca │ │
│ │de audit şi probele specifice │ │
│ │obţinute, referitoare la │ │
│ │capitalul social, inclusiv pe │ │
│ │baza informaţiilor furnizate, │ │
│ │la solicitare, de către │ │
│ │Oficiul Registrului │ │
│ │Comerţului? │ │
│ │Aspectele de interes pot fi: │ │
│32 │a. Reconcilierea capitalului │ │
│ │propriu cu prevederile actului│ │
│ │constitutiv şi registrului │ │
│ │acţionarilor/ asociaţilor; │ │
│ │b. Identificarea acţiunilor │ │
│ │deţinute de conducere; │ │
│ │c. Identificarea capitalului │ │
│ │propriu emis pe parcursul │ │
│ │exerciţiului financiar; │ │
│ │d. Dividendele plătite şi │ │
│ │repartizate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat efectuarea testelor│ │
│ │privind recunoaşterea, │ │
│33 │clasificarea şi prezentarea în│ │
│ │situaţiile financiare a │ │
│ │veniturilor şi cheltuielilor │ │
│ │entităţii auditate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat probele de audit │ │
│ │specifice referitoare la modul│ │
│ │de prezentare în situaţiile │ │
│ │financiare a vânzărilor şi │ │
│ │veniturilor? │ │
│ │Probele pot fi următoarele: │ │
│ │a. Aplicarea procedurilor │ │
│34 │specifice ca răspuns la riscul│ │
│ │de denaturare semnificativă în│ │
│ │ceea ce priveşte recunoaşterea│ │
│ │veniturilor; │ │
│ │b. Reconcilierea cifrei de │ │
│ │afaceri cu valoarea │ │
│ │veniturilor prezentate în │ │
│ │deconturile de TVA; │ │
│ │c. Efectuarea testelor de │ │
│ │separare a exerciţiilor. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat obţinerea probelor │ │
│ │de audit specifice referitoare│ │
│ │la prezentarea în situaţiile │ │
│ │financiare a achiziţiilor şi │ │
│ │cheltuielilor? │ │
│ │Aceste probe se pot referi la:│ │
│ │a. Reconcilierea achiziţiilor │ │
│ │cu facturile; │ │
│35 │b. Revizuirea cheltuielilor în│ │
│ │numerar semnificative; │ │
│ │c. Efectuarea testelor de │ │
│ │separare a exerciţiilor; │ │
│ │d. Revizuirea stornărilor de │ │
│ │cheltuieli efectuate după │ │
│ │încheierea exerciţiului │ │
│ │financiar şi impactul acestora│ │
│ │asupra contului de profit şi │ │
│ │pierdere în condiţiile ISA 560│ │
│ │"Evenimente ulterioare". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea modului│ │
│ │de calcul şi plată a │ │
│ │salariilor, impozitului pe │ │
│36 │veniturile din salarii şi a │ │
│ │contribuţiilor pentru │ │
│ │asigurări sociale, asigurări │ │
│ │de sănătate şi la fondul de │ │
│ │şomaj şi prezentarea acestora │ │
│ │în situaţiile financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documente, în dosarul │ │
│ │de audit, părţile afiliate │ │
│ │cunoscute, precum şi riscul │ │
│ │apariţiei unor părţi afiliate │ │
│ │sau tranzacţii nedeclarate, │ │
│37 │conform ISA 550 "Părţi │ │
│ │afiliate" şi au fost │ │
│ │prezentate adecvat aceste │ │
│ │informaţii în situaţiile │ │
│ │financiare, conform cadrului │ │
│ │financiar naţional? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost obţinută de către │ │
│ │auditor declaraţia scrisă a │ │
│ │managementului care să conţină│ │
│ │referiri minime cu privire la │ │
│ │părţile afiliate? │ │
│ │Aceste aspecte se referă la: │ │
│38 │a. Exhaustivitatea │ │
│ │informaţiilor furnizate cu │ │
│ │privire la identificarea │ │
│ │părţilor afiliate; │ │
│ │b. Caracterul adecvat al │ │
│ │informaţiilor prezentate în │ │
│ │situaţiile financiare cu │ │
│ │privire la părţile afiliate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost identificate şi │ │
│ │detaliate, legislaţia, │ │
│ │reglementările, standardele │ │
│ │contabile şi de audit adecvate│ │
│ │clientului auditat cu │ │
│39 │relevanţă deosebită pentru │ │
│ │misiune conform ISA 250 │ │
│ │"Luarea în considerare a legii│ │
│ │şi reglementărilor într-un │ │
│ │audit al situaţiilor │ │
│ │financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost analizată îndeplinirea │ │
│ │de către auditor a obligaţiei │ │
│40 │de raportare la organele în │ │
│ │drept a eventualelor încălcări│ │
│ │a legilor/reglementărilor care│ │
│ │trebuie raportate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost realizate obiectivele │ │
│ │specifice referitoare la: │ │
│ │a. Preluarea corectă a │ │
│ │soldurilor iniţiale; │ │
│ │b. Analiza modului de │ │
│ │prezentare a înregistrărilor │ │
│41 │ulterioare datei balanţei de │ │
│ │verificare; │ │
│ │c. Evidenţierea tuturor │ │
│ │ajustărilor contabile şi │ │
│ │prezentarea adecvată a │ │
│ │soldurilor finale ale │ │
│ │conturilor exerciţiului │ │
│ │auditat. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat stabilirea │ │
│42 │oportunităţii de a acţiona în │ │
│ │calitate de auditor al │ │
│ │situaţiilor financiare ale │ │
│ │grupului, conform ISA 600? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat verificarea │ │
│ │respectării principiului │ │
│ │independenţei exerciţiului │ │
│ │financiar pentru cumpărări/ │ │
│43 │creditori/plăţi? │ │
│ │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat modul de │ │
│ │planificare a misiunii de │ │
│44 │audit financiar, altul decât │ │
│ │cel statutar? │ │
│ │Procedurile analitice pentru │ │
│ │revizuirea acestui aspect │ │
│ │constau în: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Documentarea abordării │ │
│ │auditului, cu identificarea │ │
│a. │domeniilor esenţiale pentru │- │
│ │misiune, a riscurilor şi │ │
│ │abordarea acestora, precum şi │ │
│ │a metodei de eşantionare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Documentarea faptului dacă │ │
│ │Programul calendaristic de │ │
│ │desfăşurare a misiunii de │ │
│ │audit financiar, altul decât │ │
│ │cel statutar, asigură │ │
│ │realizarea cerinţei │ │
│ │Standardului Internaţional de │ │
│b. │Audit 300 "Planificarea unui │- │
│ │audit al situaţiilor │ │
│ │financiare", potrivit cărora │ │
│ │"auditorul trebuie să │ │
│ │planifice auditul astfel încât│ │
│ │misiunea să se desfăşoare │ │
│ │într-un mod eficient şi │ │
│ │eficace"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Selectarea de către auditorul │ │
│ │financiar a echipei de │ │
│c. │auditori corespunzători │- │
│ │misiunii şi punerea în temă a │ │
│ │acestora cu programul │ │
│ │misiunii; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│d. │Documentarea bugetului de timp│- │
│ │al misiunii; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Modul de alocare a bugetului │ │
│e. │de timp membrilor echipei de │- │
│ │audit. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA AUDITULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat circumstanţele în │ │
│ │care s-au înregistrat abateri │ │
│1 │de la o dispoziţie relevantă a│ │
│ │unui ISA, prin procedurile │ │
│ │alternative de audit │ │
│ │efectuate, precum şi motivele │ │
│ │abaterilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost asigurate probe de │ │
│ │audit suficiente şi adecvate, │ │
│ │conform ISA 500 "Probe de │ │
│ │audit", interne sau externe, │ │
│ │în legătură cu toate │ │
│ │aserţiunile conducerii │ │
│ │referitoare la situaţiile │ │
│ │financiare? │ │
│ │În cazul neobţinerii de probe │ │
│ │suficiente şi adecvate şi în │ │
│2 │cazul în care auditorul │ │
│ │concluzionează pe baza │ │
│ │probelor de audit obţinute că │ │
│ │situaţiile financiare nu sunt │ │
│ │lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative, auditorul │ │
│ │trebuie să exprime o opinie │ │
│ │modificată, potrivit │ │
│ │circumstanţelor, conform ISA │ │
│ │705 "Modificări ale opiniei │ │
│ │raportului auditorului │ │
│ │independent". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │documentat în dosarul misiunii│ │
│ │concluzia la care a ajuns │ │
│ │conform cerinţelor ISA 700 │ │
│ │"Formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│3 │situaţiile financiare" cu │ │
│ │privire la asigurarea │ │
│ │rezonabilă că situaţiile │ │
│ │financiare, luate în ansamblu,│ │
│ │nu conţin denaturări │ │
│ │semnificative cauzate de │ │
│ │fraudă sau eroare? │ │
│ │Respectiv: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Concluzia auditului în │ │
│ │conformitate cu ISA 700 │ │
│ │"Formularea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare" cu │ │
│a. │privire la revizuirea şi │- │
│ │evaluarea concluziilor care au│ │
│ │reieşit din probele de audit │ │
│ │obţinute, ca fundament al │ │
│ │exprimării unei opinii cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Concluzia auditorului conform │ │
│ │cu ISA 450 "Evaluarea │ │
│ │denaturărilor identificate pe │ │
│b. │parcursul auditului" cu │- │
│ │privire la măsura în care │ │
│ │denaturările necorectate sunt │ │
│ │semnificative; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Evaluarea de către auditor a │ │
│ │măsurii în care situaţiile │ │
│ │financiare sunt întocmite, din│ │
│ │toate punctele de vedere │ │
│ │semnificative în conformitate │ │
│ │cu cerinţele cadrului general │ │
│ │de raportare financiară │ │
│ │aplicabil şi pct. 13 din ISA │ │
│ │700 "Formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare". │ │
│ │Aceste puncte de vedere se │ │
│ │referă la faptul dacă: │ │
│ │(i) situaţiile financiare │ │
│ │prezintă în mod adecvat │ │
│ │politicile contabile │ │
│ │semnificative; │ │
│ │(ii) politicile contabile │ │
│ │selectate şi aplicate sunt │ │
│c. │consecvente cu cadrul de │- │
│ │raportare financiară │ │
│ │aplicabil; │ │
│ │(iii) estimările contabile │ │
│ │realizate de conducere sunt │ │
│ │rezonabile; │ │
│ │(iv) informaţiile prezentate │ │
│ │în situaţiile financiare sunt │ │
│ │relevante, credibile, │ │
│ │comparabile şi inteligibile; │ │
│ │(v) situaţiile financiare │ │
│ │furnizează prezentări adecvate│ │
│ │care le permit utilizatorilor │ │
│ │să înţeleagă efectul │ │
│ │tranzacţiilor şi al │ │
│ │evenimentelor semnificative │ │
│ │asupra informaţiilor cuprinse │ │
│ │în situaţiile financiare; │ │
│ │(vi) terminologia utilizată în│ │
│ │situaţiile financiare este │ │
│ │adecvată. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│4 │documentat, în cadrul │ │
│ │dosarului de audit, │ │
│ │următoarele aspecte: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│a. │identificarea problemelor │- │
│ │relevante pentru anul următor;│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │stabilirea obiectivelor │ │
│ │relevante care ar trebui să │ │
│ │facă obiectul unei revizuiri │ │
│ │"la cald" de către partenerul │ │
│ │de revizuire, conform ISA 200 │ │
│b. │"Obiective generale ale │- │
│ │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA" şi ISA │ │
│ │220 "Controlul calităţii │ │
│ │pentru un audit al situaţiilor│ │
│ │financiare"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │documentarea Listei de │ │
│ │verificare privind finalizarea│ │
│ │dosarului, conform cerinţelor │ │
│c. │ISA 230 "Documentaţia de │- │
│ │audit" şi ISA 220 "Controlul │ │
│ │calităţii pentru un audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │întocmirea memorandumului │ │
│d. │privind aspectele │- │
│ │semnificative; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │documentarea obiectivelor │ │
│ │specifice ISA 265 "Comunicarea│ │
│e. │deficienţelor în controlul │- │
│ │intern către persoanele │ │
│ │responsabile cu guvernanţa şi │ │
│ │către conducere"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │cuprinderea în declaraţia │ │
│f. │conducerii a obiectivelor │- │
│ │prevăzute de ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │întocmirea sintezei erorilor │ │
│ │neajustate, care a fost │ │
│ │comparată cu pragul de │ │
│g. │semnificaţie întocmit conform │- │
│ │ISA 320 "Pragul de │ │
│ │semnificaţie în planificarea │ │
│ │şi desfăşurarea unui audit"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │documentarea Revizuirii │ │
│ │listelor de verificare cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare şi de prezentare a │ │
│ │informaţiilor, sub aspectele: │ │
│ │(i) evaluării adecvării │ │
│ │estimărilor contabile (ISA 330│ │
│ │"Răspunsul auditorului la │ │
│ │riscurile evaluate"); │ │
│ │(ii) conformităţii situaţiilor│ │
│h. │financiare cu rezultatele │- │
│ │procedurilor de audit (ISA 520│ │
│ │"Proceduri analitice"); │ │
│ │(iii) exprimării opiniei │ │
│ │auditorului asupra │ │
│ │conformităţii informaţiilor │ │
│ │din raportul administratorilor│ │
│ │cu situaţiile financiare (ISA │ │
│ │720 "Responsabilităţile │ │
│ │auditorului cu privire la alte│ │
│ │informaţii"); │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│i. │documentarea Revizuirii │- │
│ │analitice finale; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │documentarea obiectivelor şi │ │
│j. │procedurilor prevăzute de ISA │- │
│ │560 "Evenimente ulterioare" │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │evaluarea caracterului adecvat│ │
│ │al aplicării principiului │ │
│k. │continuităţii activităţii, │- │
│ │conform cerinţelor ISA 570 │ │
│ │"Continuitatea activităţii" │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │revizuirea concluziilor ce │ │
│ │decurg din probele de audit │ │
│ │obţinute, ca bază a exprimării│ │
│l. │opiniei conform ISA 700 │- │
│ │"Formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a realizat│ │
│ │şi documentat întâlnirea │ │
│ │finală cu clientul? │ │
│ │Aspectele selectate pentru │ │
│ │discuţie pot fi: │ │
│ │a. punctele finale ale │ │
│ │auditului/ aspectele apărute │ │
│5 │şi discutate cu clientul; │ │
│ │b. proiectul scrisorii de │ │
│ │comunicare către conducere/ │ │
│ │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa; │ │
│ │c. evenimentele ulterioare │ │
│ │datei bilanţului; │ │
│ │d. proiectul raportului de │ │
│ │audit. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a întocmit│ │
│ │un raport în formă scrisă care│ │
│ │cuprinde elementele prevăzute │ │
│6 │în ISA 700 "Formarea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare"? │ │
│ │Aceste elemente constau în: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│a. │Titlul raportului (Raportul │- │
│ │auditorului independent); │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│b. │Destinatarul; │- │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Opinia auditorului, în cadrul │ │
│ │acestei secţiuni fiind incluse│ │
│ │şi: │ │
│ │(i) identificarea entităţii │ │
│ │auditate; │ │
│ │(ii) precizarea faptului că │ │
│ │situaţiile financiare au fost │ │
│ │auditate; │ │
│c. │(iii)identificarea titlului │- │
│ │componentelor situaţiilor │ │
│ │financiare; │ │
│ │(iv) referire la sumarul │ │
│ │politicilor contabile şi la │ │
│ │alte informaţii explicative; │ │
│ │(v) specificarea perioadei │ │
│ │acoperite de situaţiile │ │
│ │financiare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│d. │Baza pentru opinie │- │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│e. │Responsabilitatea conducerii │- │
│ │pentru situaţiile financiare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Responsabilităţile auditorului│ │
│f. │într-un audit al situaţiilor │- │
│ │financiare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│g. │Paragraful care descrie un │- │
│ │audit; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│h. │Alte responsabilităţi de │- │
│ │raportare; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│i. │Numele partenerului de │- │
│ │misiune; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│j. │Semnătura auditorului; │- │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│k. │Adresa auditorului. │- │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│l. │Data raportului auditorului. │- │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Opinia formulată în raportul │ │
│ │auditorului este corectă, │ │
│ │potrivit circumstanţelor, │ │
│ │conform prevederilor │ │
│ │standardelor aplicabile? │ │
│7 │Pentru acest obiectiv se vor │ │
│ │detalia în Nota de inspecţie │ │
│ │rezultatele verificării │ │
│ │raţionamentului profesional │ │
│ │folosit de auditorul │ │
│ │financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A exprimat auditorul o opinie │ │
│ │nemodificată, conform ISA 700 │ │
│ │"Formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare" atunci │ │
│a. │când acesta a ajuns la │- │
│ │concluzia că situaţiile │ │
│ │financiare sunt întocmite, din│ │
│ │toate punctele de vedere │ │
│ │semnificative, în conformitate│ │
│ │cu cadrul general de raportare│ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A exprimat auditorul o opinie │ │
│ │modificată, conform ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei │ │
│ │raportului auditorului │ │
│ │independent", în cazul │ │
│ │constatării, pe baza probelor │ │
│ │de audit obţinute, că │ │
│b. │situaţiile financiare nu sunt │- │
│ │lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative, sau că nu poate│ │
│ │obţine probe de audit adecvate│ │
│ │pentru a ajunge la concluzia │ │
│ │că situaţiile financiare sunt │ │
│ │lipsite de denaturări │ │
│ │semnificative? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A inclus auditorul în raportul│ │
│ │auditorului independent, în │ │
│ │cazul constatării unui aspect │ │
│ │important prezentat în │ │
│ │situaţiile financiare, │ │
│ │fundamental pentru înţelegerea│ │
│ │de către utilizatori a │ │
│c. │situaţiilor financiare, un │- │
│ │Paragraf de Observaţii, în │ │
│ │conformitate cu ISA 706 │ │
│ │"Paragrafele de evidenţiere a │ │
│ │unor aspecte şi paragrafele │ │
│ │privind alte aspecte din │ │
│ │Raportul auditorului │ │
│ │independent"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A inclus auditorul în raportul│ │
│ │său un Paragraf de evidenţiere│ │
│ │a unor aspecte, în │ │
│ │conformitate cu ISA 706, în │ │
│d. │cazul constatării unui aspect │- │
│ │relevant pentru înţelegerea de│ │
│ │către utilizatori a │ │
│ │situaţiilor financiare, care │ │
│ │nu a fost prezentat în │ │
│ │situaţiile financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │consemnat, în finalul │ │
│ │raportului de audit, dacă │ │
│ │raportul administratorilor │ │
│8 │conţine sau nu inconsecvenţe │ │
│ │semnificative faţă de │ │
│ │informaţiile cuprinse în │ │
│ │situaţiile financiare, conform│ │
│ │cadrului financiar naţional │ │
│ │aplicabil? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul a revizuit şi a │ │
│ │transmis Scrisoarea către │ │
│ │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa? │ │
│ │Potrivit obiectivelor │ │
│ │specifice ale ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în │ │
│ │controlul intern către │ │
│9 │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa şi către │ │
│ │conducere", în scrisoarea │ │
│ │către Persoanele responsabile │ │
│ │cu guvernanţa sunt incluse │ │
│ │observaţii şi recomandări cu │ │
│ │privire la orice puncte slabe │ │
│ │identificate în sistemul │ │
│ │contabil şi de control intern │ │
│ │al entităţii. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Verificarea respectării de │ │
│ │către auditorii financiari, a │ │
│ │obligaţiilor stabilite prin │ │
│ │normele emise de CAFR │ │
│ │referitoare la instituirea de │ │
│ │către auditorii financiari a │ │
│VI │măsurilor de prevenire şi │ │
│ │combatere a spălării banilor │ │
│ │şi a finanţării terorismului, │ │
│ │conform legislaţiei specifice │ │
│ │aplicabile în domeniul │ │
│ │prevenirii şi combaterii │ │
│ │spălării banilor şi a │ │
│ │finanţării terorismului │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a adoptat,│ │
│ │în temeiul obligaţiilor │ │
│ │stabilite de legislaţia │ │
│ │specifică aplicabilă, │ │
│ │proceduri specifice de audit, │ │
│ │care să ofere probe privind │ │
│ │posibilitatea că entităţile │ │
│1 │cărora le-a prestat servicii │ │
│ │în calitate de auditor, să fi │ │
│ │avut contacte cu persoane │ │
│ │suspecte de acte de terorism │ │
│ │sau, prin intermediul lor, să │ │
│ │fi avut loc operaţiuni de │ │
│ │spălare a banilor şi/sau de │ │
│ │finanţare de acte de terorism?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar a │ │
│ │identificat, în perioada │ │
│ │supusă inspecţiei, ca urmare a│ │
│ │procedurilor de audit │ │
│2 │aplicate, cazuri de natura │ │
│ │celor descrise la pct. 1 de │ │
│ │mai sus, iar în caz afirmativ,│ │
│ │a informat operativ, asupra │ │
│ │acestor fapte, organismele │ │
│ │abilitate? │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: În cazul în care, din │
│verificarea documentelor de lucru ale │
│auditorului inspectat rezultă unele │
│aspecte pentru care există obiective │
│stabilite, dar acestea nu au fost │
│selectate în structura obiectivelor │
│aplicabile în perioada respectivă, ce │
│constituie Anexa 1 la Nota de │
│inspecţie, echipa de inspecţie poate │
│extinde lista obiectivelor de │
│inspecţie, cu acordul şefului │
│Compartimentului, dar cu prezentarea │
│în Nota de inspecţie a justificării │
│aplicării acestor obiective │
│suplimentare. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1A

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
                 activităţii de consultare prevăzută de ISQC1 în cadrul
                        unei misiuni de audit, revizuire, precum
                    şi altor misiuni de asigurare şi servicii conexe

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective pentru verificarea │ │
│ │calităţii activităţii de │ │
│ │consultare desfăşurate de │ │
│ │către membrii CAFR, auditori │ │
│ │financiari, pe baza │DA│
│Nr. │politicilor şi procedurilor │/ │
│crt.│referitoare la aplicarea ISQC │NU│
│ │1, Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, │ │
│ │Standardului Internaţional de │ │
│ │Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │celorlalte ISA relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a contractelor de │ │
│ │consultare în cadrul unei │ │
│ │misiuni de audit, revizuire, │ │
│ │precum şi altor misiuni de │ │
│I │asigurare şi servicii conexe │ │
│ │şi concordanţa acestora cu │ │
│ │ISQC 1, Codului etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, ISA │ │
│ │220 şi celelalte ISA relevante│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │misiunii de consultare │ │
│ │informaţiile financiare cu │ │
│ │privire la aspectele │ │
│ │semnificative, de natură │ │
│1 │tehnică, etică sau de altă │ │
│ │natură, pentru care a fost │ │
│ │solicitată consultarea, │ │
│ │semnate şi ştampilate de │ │
│ │auditorul financiar │ │
│ │solicitator? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul misiunii de │ │
│ │consultare documentele │ │
│ │necesare începerii activităţii│ │
│ │respective? │ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │a. scrisoarea misiunii de │ │
│ │consultare sau altă formă de │ │
│2 │acord scris (Contractul de │ │
│ │prestări servicii), în cazul │ │
│ │unei consultări în exteriorul │ │
│ │firmei, sau │ │
│ │b. numirea consultantului, de │ │
│ │către Partenerul executiv, cu │ │
│ │acordul Comitetului de audit, │ │
│ │în cazul unei consultări în │ │
│ │cadrul firmei. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul misiunii │ │
│ │raportul de consiliere │ │
│ │prezentat conducerii firmei │ │
│3 │după încheierea misiunii de │ │
│ │consultare, cuprinzând │ │
│ │rezultatele consultării şi │ │
│ │recomandările consultantului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii existenţa unui acord │ │
│ │clar al părţilor (consilierul │ │
│ │şi auditorul financiar) cu │ │
│ │privire la scopul şi │ │
│ │obiectivele misiunii de │ │
│ │consiliere? │ │
│ │Potrivit pct. A36 din ISQC1, │ │
│ │consultarea include discuţii, │ │
│ │la un nivel profesional │ │
│1 │adecvat, cu persoane din │ │
│ │cadrul firmei sau din afara │ │
│ │ei, care deţin experienţa │ │
│ │necesară. Consultarea │ │
│ │utilizează resurse de │ │
│ │cercetare adecvate precum şi │ │
│ │experienţa colectivă şi │ │
│ │expertiza tehnică a firmei, │ │
│ │iar, în lipsa acestora, │ │
│ │serviciile de consultanţă │ │
│ │oferite de specialişti din │ │
│ │exterior. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine contractul de │ │
│ │consultanţă aria de │ │
│ │aplicabilitate a activităţii, │ │
│2 │rolul şi responsabilităţile │ │
│ │părţilor, forma comunicărilor │ │
│ │şi necesitatea respectării │ │
│ │cerinţelor referitoare la │ │
│ │confidenţialitate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine contractul de prestări│ │
│ │servicii referiri la faptul că│ │
│ │partenerul de audit/revizuire,│ │
│ │asigurare etc. îşi asumă │ │
│ │responsabilitatea pentru │ │
│3 │solicitarea de către echipa │ │
│ │misiunii a efectuării │ │
│ │consultărilor adecvate în │ │
│ │legătură cu aspectele dificile│ │
│ │sau contencioase, conform pct.│ │
│ │18 (a) din ISA 220? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată în dosarul │ │
│ │misiunii existenţa condiţiilor│ │
│ │preliminare pentru realizarea │ │
│ │misiunii de consultare? │ │
│ │Acestea se referă, conform │ │
│ │pct. A 38 din ISQC1, la faptul│ │
│ │că, această consultare cu │ │
│ │privire la aspectele │ │
│ │semnificative, de natură │ │
│ │tehnică, etică sau de altă │ │
│ │natură, în cadrul firmei sau, │ │
│4 │acolo unde este cazul, în │ │
│ │exteriorul firmei, se poate │ │
│ │realiza atunci când: │ │
│ │a. Cei consultaţi: │ │
│ │(i) primesc toate informaţiile│ │
│ │relevante care să le permită │ │
│ │să ofere un sfat avizat; │ │
│ │(ii) deţin cunoştinţele, │ │
│ │experienţa şi vechimea │ │
│ │necesare; şi atunci când: │ │
│ │b. Concluziile rezultate din │ │
│ │consultări sunt documentate şi│ │
│ │implementate adecvat. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie în │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA MISIUNII DE │ │
│ │CONSULTARE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate aspectele │ │
│ │care trebuie avute în vedere, │ │
│ │respectiv: │ │
│1 │a. prezentarea detaliilor │ │
│ │referitoare la aspectul care │ │
│ │necesită consultare; │ │
│ │b. numele şi calificarea │ │
│ │părţii consultate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │consultant aspectele legate de│ │
│ │independenţa sa, faţă de │ │
│ │echipa misiunii de audit, │ │
│ │revizuire, asigurare etc, │ │
│2 │conform cerinţelor Partea 4A │ │
│ │şi 4B din Codul etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, ISA │ │
│ │300 "Planificarea unui audit │ │
│ │al situaţiilor financiare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul firmelor mici, fără │ │
│ │resurse interne, care vor │ │
│ │beneficia de serviciile de │ │
│ │consultanţă oferite de alte │ │
│ │firme, organisme profesionale │ │
│ │sau organizaţii comerciale │ │
│ │care oferă servicii de control│ │
│ │al calităţii, au fost │ │
│ │documentate în dosarul │ │
│3 │consultanţei cerinţele pct. 40│ │
│ │din ISQC1? │ │
│ │Aceste cerinţe se referă la: │ │
│ │a. criteriile pentru │ │
│ │stabilirea faptului dacă │ │
│ │furnizorul extern deţine │ │
│ │calificarea adecvată; │ │
│ │b. obiectivitatea, │ │
│ │calificările profesionale, │ │
│ │experienţa şi resursele │ │
│ │furnizorului extern. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A elaborat consultantul un │ │
│4 │plan de abordare a serviciilor│ │
│ │de consultare, astfel încât să│ │
│ │realizeze o misiune eficientă?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost detaliată fiecare │ │
│5 │activitate şi tehnicile │ │
│ │adecvate pentru atingerea │ │
│ │obiectivelor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE │ │
│ │CONSULTARE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată şedinţa de │ │
│ │deschidere a misiunii de │ │
│ │consultare, având ca agendă de│ │
│ │lucru: │ │
│ │a. prezentarea │ │
│ │participanţilor; │ │
│1 │b. prezentarea misiunii de │ │
│ │consultare; │ │
│ │c. prezentarea tematicii; │ │
│ │d. calendarul întâlnirilor de │ │
│ │lucru; │ │
│ │e. stabilirea termenelor de │ │
│ │raportare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat consultantul │ │
│ │întocmirea documentaţiei │ │
│ │misiunii, astfel încât aceasta│ │
│ │să demonstreze îndeplinirea │ │
│ │cerinţelor pct. 34 din ISQC1? │ │
│ │Aceste cerinţe se referă la │ │
│ │faptul că auditorul trebuie să│ │
│ │instituie politici şi │ │
│ │proceduri concepute astfel │ │
│ │încât să îi ofere o asigurare │ │
│ │rezonabilă că: │ │
│ │a. au loc consultări adecvate │ │
│2 │pe marginea aspectelor │ │
│ │dificile şi discutabile; │ │
│ │b. sunt disponibile suficiente│ │
│ │resurse care să permită │ │
│ │derularea unor consultări │ │
│ │adecvate; │ │
│ │c. natura şi domeniul de │ │
│ │aplicare ale acestor │ │
│ │consultări, precum şi │ │
│ │concluziile rezultate din │ │
│ │acestea sunt documentate şi │ │
│ │aprobate de ambele părţi; │ │
│ │d. concluziile rezultate din │ │
│ │consultări sunt implementate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată, în cadrul │ │
│ │documentării consultărilor │ │
│ │efectuate cu alţi │ │
│ │profesionişti, evidenţa │ │
│3 │discuţiilor de consiliere şi │ │
│ │corespondenţa purtată de │ │
│ │părţi, pentru culegerea de │ │
│ │informaţii relevante, în │ │
│ │vederea realizării scopului │ │
│ │misiunii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a asigurat efectuarea │ │
│4 │testelor şi întocmirea foilor │ │
│ │de lucru pentru fundamentarea │ │
│ │constatărilor consultantului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost testate de către firmă│ │
│ │existenţa şi evaluarea │ │
│ │eficacităţii sistemului │ │
│5 │contabil şi de control al │ │
│ │clientului în domeniile care │ │
│ │fac obiectul serviciilor de │ │
│ │consultare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Se confirmă existenţa probelor│ │
│ │de audit care să susţină │ │
│6 │concluziile misiunii de │ │
│ │consultare şi concluziile │ │
│ │raportului activităţii de │ │
│ │consultare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii de consultare modul │ │
│ │de soluţionare a diferenţelor │ │
│ │de opinie dintre firmă şi │ │
│ │consultant şi acolo unde este │ │
│7 │cazul, dintre partenerul de │ │
│ │misiune şi furnizorul extern │ │
│ │de servicii de consultanţă │ │
│ │(atunci când acesta este o │ │
│ │altă firmă, un organism │ │
│ │profesional sau de │ │
│ │reglementare)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA MISIUNII DE │ │
│ │CONSULTARE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate, în │ │
│ │dosarul consultării, │ │
│1 │discuţiile finale ale părţilor│ │
│ │asupra încheierii misiunii de │ │
│ │consultare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate, în │ │
│2 │dosarul consultării, │ │
│ │justificarea concluziilor │ │
│ │obţinute? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit un raport adecvat│ │
│ │de consultare cuprinzând │ │
│ │elementele de bază prezentate │ │
│ │în continuare? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
│ │a. scopul şi obiectivele │ │
│ │misiunii; │ │
│ │b. datele de identificare a │ │
│3 │misiunii de consultare; │ │
│ │c. modul de desfăşurare a │ │
│ │misiunii (documentarea, │ │
│ │proceduri, metode, tehnici │ │
│ │utilizate etc); │ │
│ │d. constatările rezultate; │ │
│ │e. concluzii şi propuneri de │ │
│ │soluţii; │ │
│ │f. documentaţia prezentată. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate deciziile │ │
│ │luate de firmă ca urmare a │ │
│4 │rezultatelor consultării, │ │
│ │inclusiv baza pentru aceste │ │
│ │decizii şi modul în care au │ │
│ │fost implementate? │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: │
│1. În cazul în care, din verificarea │
│documentelor de lucru ale auditorului │
│inspectat rezultă unele aspecte pentru│
│care există obiective stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în │
│structura obiectivelor aplicabile în │
│perioada respectivă, ce constituie │
│Anexa 1 la Nota de inspecţie, echipa │
│de inspecţie poate extinde lista │
│obiectivelor de inspecţie, cu acordul │
│şefului Compartimentului, dar cu │
│prezentarea în Nota de inspecţie a │
│justificării aplicării acestor │
│obiective suplimentare. │
│2. Sunt aplicabile şi obiectivele │
│prevăzute în capitolele II, III, IV şi│
│VI prezentate în cadrul obiectivelor │
│de inspecţie pentru asigurarea │
│calităţii activităţii de audit │
│financiar, altul decât cel statutar, │
│dacă misiunea de consultare este │
│singura activitate desfăşurată. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 1B

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
          activităţii de revizuire în cadrul unei misiuni de audit, revizuire,
          precum şi altor misiuni de asigurare prevăzute de ISQC1, ISA 220 şi
               Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective ale verificării │ │
│ │calităţii activităţii de │ │
│ │revizuire desfăşurate de către│ │
│ │membrii CAFR, auditori │ │
│ │financiari, pe baza │DA│
│Nr. │politicilor şi procedurilor │/ │
│crt.│referitoare la aplicarea ISQC │NU│
│ │1, Codului etic al │ │
│ │profesioniştilor contabili, │ │
│ │Standardului Internaţional de │ │
│ │Audit (ISA) 220 şi a │ │
│ │celorlalte ISA relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │revizuire în cadrul unei │ │
│ │misiuni de audit, de │ │
│ │revizuire, precum şi a altor │ │
│ │misiuni de asigurare, pe baza │ │
│ │examinării conţinutului │ │
│I │scrisorilor de misiune/ │ │
│ │contractelor de prestări de │ │
│ │servicii, precum şi a │ │
│ │concordanţei acestora cu │ │
│ │Standardele internaţionale de │ │
│ │audit (ISA), alte standarde │ │
│ │relevante, precum şi cu │ │
│ │normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este anexată la dosarul │ │
│ │misiunii de revizuire │ │
│ │descrierea obiectivelor │ │
│ │relevante pentru misiunea │ │
│ │specifică (inclusiv │ │
│1 │circumstanţele neobişnuite, │ │
│ │riscurile semnificative în │ │
│ │cadrul misiunii), astfel cum │ │
│ │au fost identificate de către │ │
│ │partenerul de revizuire, │ │
│ │semnată şi ştampilată de către│ │
│ │acesta? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul misiunii │ │
│ │documentele necesare începerii│ │
│ │activităţii de revizuire? │ │
│ │Aceste documente sunt: │ │
│ │a. numirea partenerului │ │
│ │independent responsabil pentru│ │
│ │efectuarea revizuirii la cald │ │
│ │a dosarului de audit, de către│ │
│2 │Partenerul executiv, cu │ │
│ │acordul Comitetului de audit, │ │
│ │sau, după caz; │ │
│ │b. scrisoarea misiunii de │ │
│ │revizuire sau altă formă de │ │
│ │acord scris (Contractul de │ │
│ │prestări servicii), în cazul │ │
│ │efectuării controlului │ │
│ │calităţii de către un auditor │ │
│ │financiar din afara firmei. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul misiunii │ │
│ │concluziile partenerului de │ │
│ │audit referitoare la │ │
│3 │respectarea procedurilor │ │
│ │privind revizuirea │ │
│ │documentaţiei şi documentarea │ │
│ │revizuirii independente la │ │
│ │cald a dosarului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul misiunii │ │
│ │concluziile partenerului │ │
│4 │independent/persoanei │ │
│ │însărcinate cu revizuirea la │ │
│ │cald a dosarului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii stabilirea/ │ │
│ │delimitarea clară a │ │
│ │modalităţii de revizuire a │ │
│ │controlului calităţii, │ │
│ │respectiv dacă este necesară o│ │
│ │revizuire înainte de emiterea │ │
│ │opiniei de audit sau o │ │
│ │revizuire după emitere? │ │
│ │a. Potrivit Codului etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, │ │
│ │Secţiunea 410.4, revizuirea │ │
│ │misiunii după emiterea opiniei│ │
│ │de audit ("revizuire la rece")│ │
│ │se efectuează de către un │ │
│1 │profesionist contabil │ │
│ │independent sau un organism │ │
│ │profesional, ulterior │ │
│ │formulării opiniei şi │ │
│ │elaborării şi prezentării, │ │
│ │către cei în drept, a │ │
│ │raportului auditorului │ │
│ │independent; │ │
│ │b. Revizuirea înainte de │ │
│ │emiterea opiniei de audit │ │
│ │("revizuire la cald") poate fi│ │
│ │definită ca o revizuire a │ │
│ │controlului calităţii unei │ │
│ │misiunii de către un │ │
│ │profesionist independent sau │ │
│ │un organism profesional, │ │
│ │înainte de a se fi exprimat │ │
│ │opinia auditorului financiar. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt definite politicile şi │ │
│ │procedurile pentru stabilirea │ │
│ │responsabilităţilor de │ │
│ │revizuire, în cadrul │ │
│ │realizării misiunii de audit? │ │
│ │Potrivit art. 33 din ISQC 1 şi│ │
│ │pct. A16 din ISA 220, │ │
│2 │politicile şi procedurile │ │
│ │privind responsabilităţile de │ │
│ │revizuire ale auditorului │ │
│ │trebuie fundamentate pe faptul│ │
│ │că activitatea membrilor mai │ │
│ │puţin experimentaţi ai echipei│ │
│ │este revizuită de membrii mai │ │
│ │experimentaţi ai echipei. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt definite, potrivit pct. │ │
│ │35 din ISQC1 politicile şi │ │
│ │procedurile care să impună, în│ │
│ │cazul unor misiuni specifice │ │
│ │(entităţi cotate, ori │ │
│ │nelistate, dar unde riscul de │ │
│ │audit este semnificativ, cum │ │
│3 │ar fi o opinie modificată) o │ │
│ │revizuire a controlului │ │
│ │calităţii misiunii, pentru │ │
│ │oferirea unei evaluări │ │
│ │obiective a raţionamentelor │ │
│ │semnificative utilizate de │ │
│ │echipa misiunii şi a │ │
│ │concluziilor formulate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru verificare în│ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE │ │
│ │REVIZUIRE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii existenţa unei │ │
│ │înţelegeri cu privire la │ │
│ │scopul şi obiectivele │ │
│ │activităţii de revizuire? │ │
│ │Potrivit pct. A35 din ISQC1, │ │
│ │revizuirea documentaţiei de │ │
│ │audit de către partener constă│ │
│ │în analiza următoarelor │ │
│ │aspecte: │ │
│ │a. efectuarea activităţii în │ │
│ │conformitate cu standardele │ │
│ │profesionale şi cu │ │
│ │reglementările legale; │ │
│ │b. apariţia aspectelor │ │
│ │semnificative; │ │
│1 │c. organizarea de consultări │ │
│ │adecvate şi concluziile │ │
│ │rezultate au fost │ │
│ │implementate; │ │
│ │d. necesitatea revizuirii │ │
│ │naturii, plasării în timp şi │ │
│ │amplorii activităţii │ │
│ │efectuate; │ │
│ │e. efectuarea activităţii este│ │
│ │în conformitate cu concluziile│ │
│ │trase şi este documentată │ │
│ │adecvat; │ │
│ │f. obţinerea de probe │ │
│ │suficiente şi adecvate pentru │ │
│ │susţinerea raportului; │ │
│ │g. obiectivele procedurilor │ │
│ │misiunii au fost realizate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii existenţa unei │ │
│ │înţelegeri cu privire la │ │
│ │scopul şi obiectivele │ │
│ │activităţii de revizuire a │ │
│ │controlului calităţii? │ │
│ │Potrivit pct. 37 şi 38 din │ │
│ │ISQC1, auditorul financiar │ │
│ │trebuie să elaboreze politici │ │
│ │şi proceduri pentru a dispune │ │
│ │ca revizuirea controlului │ │
│ │calităţii misiunii să includă:│ │
│ │a. discutarea aspectelor │ │
│ │semnificative cu partenerul de│ │
│ │misiune; │ │
│ │b. revizuirea situaţiilor │ │
│ │financiare sau a altor │ │
│ │informaţii specifice precum şi│ │
│ │a raportului propus; │ │
│ │c. revizuirea documentaţiei │ │
│ │selectate a misiunii care face│ │
│ │referire la raţionamentele │ │
│ │semnificative şi la │ │
│2 │concluziile formulate de │ │
│ │echipa misiunii; │ │
│ │d. evaluarea concluziilor la │ │
│ │care s-a ajuns în formularea │ │
│ │raportului şi stabilirea dacă │ │
│ │raportul propus este adecvat. │ │
│ │Pentru auditurile situaţiilor │ │
│ │financiare ale entităţilor │ │
│ │cotate, se vor lua în │ │
│ │considerare şi: │ │
│ │e. evaluarea de către echipa │ │
│ │misiunii a independenţei │ │
│ │auditorului; │ │
│ │f. dacă a avut loc o │ │
│ │consultare adecvată cu privire│ │
│ │la diferenţele de opinie sau │ │
│ │aspectele dificile şi │ │
│ │concluziile rezultate în urma │ │
│ │acelor consultări; │ │
│ │g. dacă documentaţia selectată│ │
│ │pentru revizuire reflectă │ │
│ │activitatea efectuată în │ │
│ │legătură cu raţionamentele │ │
│ │semnificative şi dacă susţine │ │
│ │concluziile formulate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │partenerul independent │ │
│ │aspectele legate de │ │
│ │independenţa sa, faţă de │ │
│ │echipa misiunii de audit, │ │
│ │revizuire, asigurare etc, │ │
│3 │conform cerinţelor Părţii 4A │ │
│ │şi 4B din Codului etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili şi a │ │
│ │prevederilor din ISA 300 │ │
│ │"Planificarea unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A elaborat partenerul │ │
│ │independent un plan de │ │
│ │abordare a controlului │ │
│4 │calităţii misiunii de audit, │ │
│ │revizuire sau asigurare, │ │
│ │astfel încât să realizeze o │ │
│ │misiune eficientă? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost detaliată fiecare │ │
│5 │activitate şi tehnicile │ │
│ │adecvate pentru atingerea │ │
│ │obiectivelor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE │ │
│ │REVIZUIRE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii de revizuire │ │
│ │aplicarea criteriilor de │ │
│ │eligibilitate pentru numirea │ │
│ │inspectorului de calitate, │ │
│ │ţinând seama de factorii avuţi│ │
│ │în vedere potrivit pct. 39 din│ │
│ │ISQC1? │ │
│ │Aceşti factori se referă la: │ │
│1 │a. Calificările tehnice │ │
│ │necesare pentru îndeplinirea │ │
│ │unui astfel de rol, inclusiv │ │
│ │experienţa şi autoritatea │ │
│ │necesare; │ │
│ │b. Măsura în care un inspector│ │
│ │al controlului calităţii poate│ │
│ │fi consultat cu privire la │ │
│ │misiune fără a compromite │ │
│ │obiectivitatea acestuia. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată în dosarul │ │
│ │revizuirii misiunii de control│ │
│2 │al calităţii verificarea │ │
│ │obiectivităţii partenerului de│ │
│ │misiune şi a echipei de audit?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii de revizuire │ │
│ │evaluarea independentă a │ │
│3 │activităţii de audit şi a │ │
│ │caracterului adecvat al │ │
│ │raţionamentelor cheie │ │
│ │efectuate, mai ales în │ │
│ │domeniile cu risc ridicat? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii de revizuire │ │
│ │evaluarea caracterului adecvat│ │
│ │al declaraţiilor scrise │ │
│ │inclusiv al declaraţiilor cu │ │
│4 │privire la orice modificări │ │
│ │posibile ale situaţiilor │ │
│ │financiare, cu care firma este│ │
│ │la curent, dar pe care │ │
│ │conducerea entităţii auditate │ │
│ │a refuzat să le efectueze? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată confirmarea │ │
│ │partenerului independent că a │ │
│ │luat în considerare toate │ │
│ │aspectele identificate pe │ │
│5 │parcursul auditului, apreciate│ │
│ │de către auditori drept │ │
│ │relevante pentru a fi │ │
│ │comunicate către conducere şi │ │
│ │cei însărcinaţi cu guvernanţa?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este documentată confirmarea │ │
│ │caracterului adecvat al │ │
│6 │proiectului de raport al │ │
│ │auditorului, precum şi datarea│ │
│ │acestuia după finalizarea │ │
│ │revizuirii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat consultantul │ │
│ │întocmirea documentaţiei │ │
│ │privind revizuirea controlului│ │
│ │calităţii, astfel încât │ │
│ │aceasta să demonstreze │ │
│ │îndeplinirea cerinţelor pct. │ │
│ │42 din ISQC1? │ │
│ │Aceste cerinţe se referă la │ │
│ │faptul că auditorul trebuie să│ │
│ │instituie politici şi │ │
│ │proceduri referitoare la │ │
│ │documentarea revizuirii │ │
│ │controlului calităţii misiunii│ │
│ │care dispun întocmirea de │ │
│ │documentaţie cu privire la │ │
│7 │faptul că: │ │
│ │a. Procedurile prevăzute de │ │
│ │politicile legate de │ │
│ │revizuirea controlului │ │
│ │calităţii au fost urmate; │ │
│ │b. Revizuirea controlului │ │
│ │calităţii misiunii s-a │ │
│ │încheiat anterior sau la data │ │
│ │raportului; │ │
│ │c. Inspectorul nu are │ │
│ │cunoştinţă de aspect │ │
│ │nerezolvate care l-ar face să │ │
│ │creadă că raţionamentele │ │
│ │semnificative şi concluziile │ │
│ │echipei misiunii nu au fost │ │
│ │adecvate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a asigurat efectuarea │ │
│ │testelor şi întocmirea foilor │ │
│8 │de lucru pentru fundamentarea │ │
│ │constatărilor inspectorului │ │
│ │pentru revizuirea calităţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA ACTIVITĂŢII DE │ │
│ │REVIZUIRE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate, în │ │
│1 │dosarul misiunii de revizuire,│ │
│ │discuţiile finale ale părţilor│ │
│ │asupra încheierii misiunii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat în dosarul │ │
│ │misiunii de revizuire modul de│ │
│ │soluţionare a diferenţelor de │ │
│ │opinie dintre partenerul de │ │
│2 │misiune şi partenerul │ │
│ │independent/ inspectorul │ │
│ │controlului calităţii, conform│ │
│ │prevederilor pct. 43 din │ │
│ │ISQC1? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate, în │ │
│ │dosarul revizuirii, │ │
│ │obiectivele revizuirii şi │ │
│ │amploarea activităţii de │ │
│ │revizuire întreprinsă? │ │
│ │Potrivit pct. A44 din ISQC1, │ │
│ │amploarea activităţii de │ │
│ │revizuire poate depinde şi de │ │
│3 │complexitatea misiunii, atunci│ │
│ │când entitatea este cotată şi │ │
│ │de riscul ca raportul să nu │ │
│ │fie adecvat în circumstanţele │ │
│ │date. Efectuarea unei │ │
│ │revizuiri a controlului │ │
│ │misiunii nu reduce │ │
│ │responsabilităţile │ │
│ │partenerului de misiune. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate, în │ │
│ │dosarul revizuirii, aspectele │ │
│ │rezultate din revizuirea │ │
│4 │calităţii misiunii şi Notele │ │
│ │aferente revizuirii, cu │ │
│ │justificarea concluziilor │ │
│ │obţinute? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S- au formulat concluziile │ │
│ │adecvate ale partenerului │ │
│ │independent cuprinzând │ │
│ │elementele de bază confirmate │ │
│ │de acesta, prezentate în │ │
│ │continuare? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
│ │a. Sunt partener independent/ │ │
│ │persoană însărcinată cu │ │
│ │revizuirea la cald a dosarului│ │
│ │deţinând experienţa şi │ │
│ │autoritatea necesare │ │
│ │îndeplinirii rolului de │ │
│ │partener de revizuire │ │
│ │independent; │ │
│ │b. Nu am fost angajat în │ │
│ │efectuarea misiunii de audit │ │
│ │sau în furnizarea altor tipuri│ │
│ │de servicii, nici nu am avut │ │
│ │niciun fel de alte │ │
│ │responsabilităţi faţă de │ │
│ │entitatea auditată sau faţă de│ │
│5 │orice altă entitate care face │ │
│ │parte din acelaşi grup de │ │
│ │entităţi; │ │
│ │c. Confirm că nu am efectuat │ │
│ │această revizuire a │ │
│ │partenerului independent/la │ │
│ │cald a dosarului pentru o │ │
│ │perioadă mai mare de cinci ani│ │
│ │consecutivi; │ │
│ │d. Am revizuit, cel puţin, │ │
│ │Acordul de Planificare, │ │
│ │Aspectele care Necesită │ │
│ │Atenţia Partenerului, │ │
│ │Situaţiile Financiare ale │ │
│ │clientului şi proiectul de │ │
│ │Raport de audit; │ │
│ │e. Sunt asigurat că │ │
│ │obiectivele stabilite mai sus,│ │
│ │care sunt relevante pentru │ │
│ │această revizuire a │ │
│ │partenerului independent/la │ │
│ │cald a dosarului, au fost │ │
│ │îndeplinite. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: │
│1. În cazul în care, din verificarea │
│documentelor de lucru ale auditorului │
│inspectat rezultă unele aspecte pentru│
│care există obiective stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în │
│structura obiectivelor aplicabile în │
│perioada respectivă, ce constituie │
│Anexa 1 la Nota de inspecţie, echipa │
│de inspecţie poate extinde lista │
│obiectivelor de inspecţie, cu acordul │
│şefului Compartimentului, dar cu │
│prezentarea în Nota de inspecţie a │
│justificării aplicării acestor │
│obiective suplimentare. │
│2. Sunt aplicabile şi obiectivele │
│prevăzute în capitolele II, III, IV şi│
│VI prezentate în cadrul obiectivelor │
│de inspecţie pentru asigurarea │
│calităţii activităţii de audit │
│financiar, altul decât cel statutar. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
                     activităţii de audit al situaţiilor financiare
                  întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu
                                 scop special (ISA 800)

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective ale verificării │ │
│ │calităţii activităţii de audit│ │
│ │al situaţiilor financiare │ │
│ │întocmite în conformitate cu │ │
│ │cadrele de raportare cu scop │ │
│Nr. │special, desfăşurate de către │DA│
│crt.│membrii CAFR, auditori │/ │
│ │financiari, pe baza │NU│
│ │politicilor şi procedurilor de│ │
│ │aplicare a ISQC1, Standardelor│ │
│ │Internaţionale de Audit (ISA) │ │
│ │220, 800 şi a celorlalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu ISA 800, pe │ │
│ │baza examinării conţinutului │ │
│ │scrisorilor de misiune/ │ │
│I │contractelor de prestări de │ │
│ │servicii, precum şi a │ │
│ │concordanţei acestora cu │ │
│ │Standardele internaţionale de │ │
│ │audit (ISA) sau alte standarde│ │
│ │relevante, precum şi cu │ │
│ │normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │misiunii copii ale setului │ │
│ │complet al situaţiilor │ │
│ │financiare cu scop special │ │
│ │întocmite potrivit bazei │ │
│ │contabile de raportare │ │
│1 │convenită, conform pct. 6(a) │ │
│ │din ISA 800 "Considerente │ │
│ │speciale-auditul situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu cadrele de │ │
│ │raportare cu scop special", │ │
│ │semnate şi ştampilate de │ │
│ │conducerea societăţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │scrisoarea misiunii de audit │ │
│ │sau altă formă de acord scris │ │
│2 │(Contractul de prestări │ │
│ │servicii), conform ISA 210 │ │
│ │"Convenirea asupra termenilor │ │
│ │misiunii"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │rapoartele prezentate │ │
│ │conducerii entităţii după │ │
│ │încheierea misiunii? │ │
│ │Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │a. Raportul auditorului │ │
│ │independent asupra situaţiilor│ │
│ │financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu cadrele │ │
│ │generale cu scop special, │ │
│3 │potrivit cerinţelor pct. 14 │ │
│ │din ISA 800; │ │
│ │b. Scrisoarea de comunicare │ │
│ │către conducerea entităţii a │ │
│ │aspectelor reţinute în │ │
│ │funcţionarea sistemelor de │ │
│ │contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în │ │
│ │controlul intern către │ │
│ │persoanele însărcinate cu │ │
│ │guvernanţa". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit cu scop │ │
│ │special referiri cu privire la│ │
│ │natura misiunii de audit/a │ │
│1 │cadrului de raportare cu scop │ │
│ │special pe baza căruia s-a │ │
│ │întocmit un set complet de │ │
│ │situaţii financiare? │ │
│ │În conformitate cu pct. 6(b) │ │
│ │din ISA 800, acesta poate fi: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Un cadru general de prezentare│ │
│ │fidelă. Exemple: │ │
│ │(i) Prevederile de raportare │ │
│ │financiară stabilite de un │ │
│ │organ de reglementare pentru a│ │
│ │îndeplini cerinţele acelui │ │
│ │organ de reglementare; │ │
│a. │(ii) Contabilizare pe baza │- │
│ │încasărilor şi plăţilor în │ │
│ │numerar pentru obţinerea │ │
│ │informaţiilor referitoare la │ │
│ │fluxurile de trezorerie, pe │ │
│ │care o entitate ar putea fi │ │
│ │nevoită să le întocmească │ │
│ │pentru creditori; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Un cadru general de │ │
│ │conformitate. Exemple: │ │
│ │(i) O contabilizare cu scop │ │
│ │fiscal pentru un set de │ │
│ │situaţii financiare, care │ │
│ │însoţesc declaraţia fiscală a │ │
│b. │unei entităţi; │- │
│ │(ii) Prevederile de raportare │ │
│ │financiară dintr-un contract, │ │
│ │precum un contract de │ │
│ │obligaţiuni, un contract de │ │
│ │împrumut, sau alocarea unei │ │
│ │subvenţii. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit cu scop │ │
│ │special referiri cu privire la│ │
│ │obiectivul auditorului de a │ │
│ │aplica Standardele │ │
│ │Internaţionale de Audit (ISA),│ │
│ │într-un audit al situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu un cadru de │ │
│ │raportare cu scop special, │ │
│2 │prin abordarea adecvată a │ │
│ │considerentelor relevante │ │
│ │prevăzute la pct. 5 din ISA │ │
│ │800? │ │
│ │Aceste considerente sunt: │ │
│ │a. acceptarea misiunii, │ │
│ │b. planificarea şi efectuarea │ │
│ │misiunii; │ │
│ │c. formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit cu scop │ │
│ │special referiri cu privire la│ │
│ │acceptabilitatea cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicat │ │
│ │la întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare, conform cerinţelor│ │
│ │pct. 8 din ISA 800 şi 6 "a" │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra│ │
│ │termenilor misiunii de audit",│ │
│ │în vederea obţinerii unei │ │
│ │înţelegeri asupra aspectelor │ │
│ │prezentate în continuare? │ │
│3 │Aceste aspecte se referă la: │ │
│ │a. scopul pentru care sunt │ │
│ │întocmite situaţiile │ │
│ │financiare; │ │
│ │b. utilizatorii vizaţi/ │ │
│ │limitările existente în │ │
│ │distribuirea şi utilizarea │ │
│ │raportului de audit cu scop │ │
│ │special; │ │
│ │c. responsabilitatea │ │
│ │conducerii pentru │ │
│ │acceptabilitatea cadrului de │ │
│ │raportare, în circumstanţele │ │
│ │date. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a stabilit în scrisoarea de │ │
│ │misiune/contractul de audit cu│ │
│ │scop special natura │ │
│ │informaţiilor ce trebuie │ │
│4 │furnizate şi semnate de către │ │
│ │conducerea clientului de │ │
│ │audit, în funcţie de natura │ │
│ │misiunii de audit cu scop │ │
│ │special, în circumstanţele │ │
│ │date? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit cu scop │ │
│ │special referiri cu privire la│ │
│5 │forma aşteptată şi conţinutul │ │
│ │raportului auditorului privind│ │
│ │misiunea de audit cu scop │ │
│ │special ce trebuie elaborat? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la faptul că│ │
│ │se aşteaptă primirea din │ │
│ │partea conducerii a unei │ │
│6 │confirmări scrise privind │ │
│ │declaraţiile făcute în │ │
│ │legătură cu auditul, conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit" (A13) şi ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii │ │
│ │referiri la celelalte aspecte │ │
│ │cerute de pct. A 23 şi A 24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra│ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
│ │Aceste aspecte sunt: │ │
│ │a. existenţa unui risc ca │ │
│ │anumite denaturări să nu fie │ │
│ │detectate, chiar dacă auditul │ │
│ │este planificat şi efectuat în│ │
│ │conformitate cu ISA, datorită │ │
│ │unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale │ │
│7 │controlului intern; │ │
│ │b. orice restricţie asupra │ │
│ │răspunderii auditorului │ │
│ │financiar (eventual în limita │ │
│ │onorariului) atunci când │ │
│ │această posibilitate există; │ │
│ │c. acordul conducerii de a │ │
│ │informa auditorul cu privire │ │
│ │la evenimentele ulterioare │ │
│ │care ar putea influenţa │ │
│ │situaţiile financiare; │ │
│ │d. referiri privind bazele de │ │
│ │la care pleacă calcularea │ │
│ │onorariului şi orice │ │
│ │aranjamente legate de │ │
│ │facturare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie ȋn │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul, în │ │
│ │circumstanţele date, │ │
│ │considerentele speciale │ │
│ │necesitate de aplicarea │ │
│ │Standardelor Internaţionale de│ │
│1 │Audit relevante, conform │ │
│ │cerinţelor pct. 13 lit. "a" │ │
│ │din ISA 200 "Obiectivele │ │
│ │generale ale auditorului │ │
│ │independent şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit în conformitate cu │ │
│ │ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar, în mod adecvat şi │ │
│ │suficient, cauzele neaplicării│ │
│ │cerinţelor unor ISA │ │
│ │nerelevante pentru scopul │ │
│2 │misiunii, în circumstanţele │ │
│ │date? (Ex.: ISA 260 │ │
│ │Comunicarea cu persoanele │ │
│ │responsabile cu guvernanţa, │ │
│ │când situaţiile financiare │ │
│ │sunt pregătite exclusiv pentru│ │
│ │uzul conducerii). │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar rezultatul analizei │ │
│ │oricăror interpretări │ │
│ │semnificative ale unui acord/ │ │
│ │contract, pe care se bazează │ │
│ │informaţiile financiare, care │ │
│3 │trebuie să fie descrise în mod│ │
│ │adecvat în situaţiile │ │
│ │financiare, făcând referire la│ │
│ │Nota din situaţiile financiare│ │
│ │în care sunt descrise aceste │ │
│ │interpretări (pct. 10 din ISA │ │
│ │800)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a desfăşurat şi documentat │ │
│ │discuţia iniţială cu clientul │ │
│ │asupra aspectelor legate de │ │
│ │aplicarea ISA 240 │ │
│ │"Responsabilităţile │ │
│ │auditorului privind frauda în │ │
│4 │cadrul unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare" şi ISA│ │
│ │315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform │ │
│ │cerinţelor Codului etic │ │
│5 │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, ISA │ │
│ │200 "Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată de auditor,│ │
│ │în cadrul dosarului misiunii, │ │
│ │revizuirea/ actualizarea │ │
│ │cunoaşterii generale a │ │
│6 │activităţii clientului, │ │
│ │conform cerinţelor ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare │ │
│ │semnificativă prin înţelegerea│ │
│ │entităţii şi a mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│7 │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului inerent? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată, în scopul │ │
│ │planificării şi efectuării │ │
│ │auditului situaţiilor │ │
│ │financiare cu scop special, │ │
│ │calcularea pragului de │ │
│ │semnificaţie conform ISA 320 │ │
│8 │"Pragul de semnificaţie în │ │
│ │planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit", prin luarea în │ │
│ │considerare a nevoilor de │ │
│ │informaţii financiare ale │ │
│ │utilizatorilor raportului de │ │
│ │audit? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-au întocmit tabele cu │ │
│ │informaţiile financiare-cheie │ │
│9 │şi s-a efectuat o examinare │ │
│ │analitică preliminară a │ │
│ │acestora? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului specific de │ │
│ │denaturare semnificativă atât │ │
│10 │la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de│ │
│ │afirmaţii pentru clase de │ │
│ │tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost stabilită metoda de │ │
│ │eşantionare care urmează a fi │ │
│11 │utilizată şi dimensiunea │ │
│ │eşantionului şi a intervalului│ │
│ │de eşantionare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a efectuat o evaluare │ │
│ │preliminară a respectării │ │
│12 │principiului continuităţii │ │
│ │activităţii conform ISA 570 │ │
│ │"Continuitatea activităţii"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost identificate şi │ │
│ │detaliate, legislaţia, │ │
│ │reglementările, standardele │ │
│ │contabile şi de audit adecvate│ │
│13 │acestui client cu relevanţă │ │
│ │deosebită pentru misiune │ │
│ │conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi │ │
│ │reglementărilor într-un audit │ │
│ │al situaţiilor financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │evaluarea gradului de adecvare│ │
│ │a politicilor contabile ale │ │
│ │entităţii auditate pentru │ │
│ │fiecare element de bilanţ şi │ │
│1 │din contul de profit şi │ │
│ │pierdere, în funcţie de natura│ │
│ │misiunii şi conformitatea │ │
│ │acestor politici contabile cu │ │
│ │Cadrul de raportare financiară│ │
│ │cu scop special? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar rezultatul analizei │ │
│ │oricăror eventuale conflicte │ │
│ │între standardele de raportare│ │
│ │financiară stabilite de o │ │
│ │organizaţie autorizată sau │ │
│ │recunoscută de emitere a │ │
│ │standardelor şi cerinţele │ │
│ │adiţionale legislative sau de │ │
│ │reglementare şi a luat │ │
│ │măsurile prevăzute de pct. A7 │ │
│ │din ISA 800 şi pct. 18 din ISA│ │
│2 │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii de audit"?│ │
│ │Aceste măsuri pot fi: │ │
│ │a. prezentarea suplimentară a │ │
│ │cerinţelor adiacente în │ │
│ │situaţiile financiare; │ │
│ │b. modificarea descrierii în │ │
│ │situaţiile financiare a │ │
│ │cadrului de raportare │ │
│ │financiară aplicabil; │ │
│ │c. modificarea opiniei de │ │
│ │audit în cadrul Raportului │ │
│ │auditorului independent. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │întocmirea documentaţiei de │ │
│ │audit, astfel încât aceasta să│ │
│ │demonstreze, îndeplinirea │ │
│ │cerinţelor pct. 8 din ISA 230 │ │
│ │"Documentaţia de audit"? │ │
│ │Cerinţele sunt: │ │
│ │a. natura, plasarea în timp şi│ │
│ │amploarea procedurilor de │ │
│ │audit desfăşurate în vederea │ │
│3 │conformităţii cu ISA şi cu │ │
│ │cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │b. rezultatele procedurilor de│ │
│ │audit şi probele de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │c. aspectele semnificative │ │
│ │care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile │ │
│ │formulate pe marginea │ │
│ │acestora. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar toate probele de │ │
│ │audit care să susţină opinia │ │
│ │sa, conform ISA 500 "Probe de │ │
│ │audit", cerinţelor specifice │ │
│ │ale fiecărei secţiuni din │ │
│ │dosarul de audit şi │ │
│ │procedurilor de audit │ │
│ │aplicabile, adaptate la │ │
│4 │circumstanţele date, cuprinse │ │
│ │în Ghidul pentru un Audit de │ │
│ │Calitate? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele │ │
│ │concrete, pe fiecare secţiune │ │
│ │în parte, sunt prezentate în │ │
│ │cadrul procedurilor aferente │ │
│ │activităţii de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare cu scop│ │
│ │general. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost utilizate procedurile │ │
│ │specifice pentru obţinerea │ │
│ │probelor de audit prevăzute de│ │
│5 │ISA 500 "Probe de audit" │ │
│ │(inspecţia, observaţia, │ │
│ │investigarea şi confirmarea, │ │
│ │calculul, procedurile │ │
│ │analitice)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │existenţa tabelelor principale│ │
│ │şi a foilor de lucru pentru │ │
│6 │toate secţiunile aplicabile, │ │
│ │în funcţie de obiectivul │ │
│ │auditului cu scop special şi │ │
│ │conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │respectarea structurii foilor │ │
│ │de lucru (denumire client, │ │
│ │exerciţiul auditat, data │ │
│ │desfăşurării activităţii, │ │
│7 │referinţa, obiectivul, │ │
│ │procedurile, activitatea │ │
│ │desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, │ │
│ │semnătura auditorului şi a │ │
│ │verificatorului)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost asigurate probe de │ │
│ │audit, interne sau externe, │ │
│ │conform ISA 500 "Probe de │ │
│ │audit" în legătură cu toate │ │
│ │aserţiunile conducerii │ │
│8 │referitoare la situaţiile │ │
│ │financiare care fac obiectul │ │
│ │auditului? │ │
│ │În cazul neobţinerii de probe │ │
│ │suficiente şi adecvate, a │ │
│ │exprimat auditorul o opinie │ │
│ │modificată, conform ISA 800? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Pentru oricare eroare │ │
│ │semnificativă, s-au documentat│ │
│9 │discuţiile cu conducerea prin │ │
│ │probe semnate şi ştampilate de│ │
│ │client? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost obţinută declaraţia │ │
│ │scrisă semnată de conducerea │ │
│ │entităţii, conform ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise", prin care│ │
│10 │aceasta să-şi asume │ │
│ │responsabilitatea pentru │ │
│ │întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare conform cadrului de│ │
│ │raportare cu scop special? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│1 │A documentat auditorul │ │
│ │Finalizarea auditului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit o sinteză a │ │
│ │erorilor neajustate care a │ │
│2 │fost comparată cu pragul de │ │
│ │semnificaţie determinat pentru│ │
│ │efectuarea auditului cu scop │ │
│ │special? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a realizat şi documentat │ │
│ │întâlnirea finală cu clientul,│ │
│3 │pentru discutarea problemelor │ │
│ │constatate în realizarea │ │
│ │misiunii de audit cu scop │ │
│ │special? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat revizuirea │ │
│ │concluziilor ce decurg din │ │
│ │probele de audit obţinute, ca │ │
│ │bază a exprimării opiniei de │ │
│ │audit, în funcţie de cadrul de│ │
│4 │raportare financiară │ │
│ │aplicabil, conform ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit un raport al │ │
│ │auditorului ca urmare a │ │
│ │efectuării misiunii de audit │ │
│ │cu scop special, cuprinzând │ │
│ │elementele de bază prevăzute │ │
│ │de paragrafele 12- 14 din ISA │ │
│ │800 "Considerente │ │
│ │speciale-Auditul situaţiilor │ │
│ │financiare întocmite în │ │
│ │conformitate cu cadrele de │ │
│ │raportare cu scop special"? │ │
│ │Aceste elemente se referă la: │ │
│ │a. Descrierea elementelor │ │
│ │prevăzute de ISA 700 privind │ │
│ │forma şi conţinutul raportului│ │
│ │auditorului "Formarea unei │ │
│ │opinii şi raportarea cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare"; │ │
│ │b. Descrierea cadrului de │ │
│ │raportare financiară cu scop │ │
│ │special, aplicabil; │ │
│ │c. Descrierea scopului pentru │ │
│5 │care sunt pregătite situaţiile│- │
│ │financiare; │ │
│ │d. Descrierea utilizatorilor │ │
│ │vizaţi/limitărilor existente │ │
│ │în distribuirea şi utilizarea │ │
│ │raportului de audit cu scop │ │
│ │special; │ │
│ │e. Explicaţii privind │ │
│ │responsabilitatea conducerii │ │
│ │pentru determinarea │ │
│ │acceptabilităţii cadrului de │ │
│ │raportare financiară ales │ │
│ │pentru pregătirea situaţiilor │ │
│ │financiare, în circumstanţele │ │
│ │date; │ │
│ │f. Opinia auditorului │ │
│ │independent; │ │
│ │g. Inserarea unui paragraf │ │
│ │explicativ care atenţionează │ │
│ │utilizatorii cu privire la │ │
│ │faptul ca situaţiile │ │
│ │financiare sunt pregătite în │ │
│ │conformitate cu un cadru de │ │
│ │raportare cu scop special; │ │
│ │h. Data şi semnătura. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost exprimată o opinie │ │
│ │clară în raportul de audit cu │ │
│ │scop special, potrivit │ │
│ │circumstanţelor date şi a │ │
│ │cerinţelor ISA 800 │ │
│6 │"Considerente speciale - │ │
│ │Auditul situaţiilor financiare│ │
│ │întocmite în conformitate cu │ │
│ │cadrele de raportare cu scop │ │
│ │special"? │ │
│ │Aceste cerinţe speciale sunt: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul auditului unor │ │
│ │situaţii financiare întocmite │ │
│ │pe baza unui cadru de │ │
│ │conformitate (ex.: prevederile│ │
│ │legate de raportare financiară│ │
│ │ale unui contract, │ │
│ │contabilizarea bazată pe taxe │ │
│ │pentru un set de situaţii │ │
│ │financiare, care însoţeşte │ │
│ │declaraţia privind impozitul │ │
│a. │pe venit), se exprimă o opinie│- │
│ │de tipul: "În opinia noastră, │ │
│ │situaţiile financiare pentru │ │
│ │anul ………………. sunt întocmite, │ │
│ │sub toate aspectele │ │
│ │semnificative, în conformitate│ │
│ │cu prevederile cadrului de │ │
│ │raportare ale secţiunii X din │ │
│ │Contract/cu Legea impozitului │ │
│ │pe venit din Jurisdicţia Y, │ │
│ │după caz"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul auditului unor │ │
│ │situaţii financiare întocmite │ │
│ │pe baza unui cadru de │ │
│ │prezentare fidelă (prevederile│ │
│ │de raportare financiară │ │
│ │stabilite de un reglementator)│ │
│ │se exprimă o opinie de tipul: │ │
│ │"În opinia noastră, situaţiile│ │
│ │financiare pentru anul …………. │ │
│b. │prezintă în mod fidel, sub │- │
│ │toate aspectele semnificative,│ │
│ │poziţia financiară a entităţii│ │
│ │Z la 1 decembrie 20x1, │ │
│ │performanţa financiară şi │ │
│ │situaţia fluxurilor de │ │
│ │numerar, în conformitate cu │ │
│ │prevederile de raportare │ │
│ │financiară ale Regulamentului │ │
│ │W"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În toate cazurile, se │ │
│ │precizează utilizatorii, │ │
│c. │precum şi posibilitatea ca │- │
│ │situaţiile financiare să nu │ │
│ │fie adecvate pentru oricare │ │
│ │alt scop. │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: │
│1. În cazul în care, din verificarea │
│documentelor de lucru ale auditorului │
│inspectat rezultă unele aspecte pentru│
│care există obiective stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în │
│structura obiectivelor aplicabile în │
│perioada respectivă, ce constituie │
│Anexa 1 la Nota de inspecţie, echipa │
│de inspecţie poate extinde lista │
│obiectivelor de inspecţie, cu acordul │
│şefului Compartimentului, dar cu │
│prezentarea în Nota de inspecţie a │
│justificării aplicării acestor │
│obiective suplimentare. │
│2. Sunt aplicabile şi obiectivele │
│prevăzute în capitolele II, III, IV şi│
│VI prezentate în cadrul obiectivelor │
│de inspecţie pentru asigurarea │
│calităţii activităţii de audit │
│financiar, altul decât cel statutar.. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la obiective

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective ale verificarea │ │
│ │calităţii activităţii de audit│ │
│ │al situaţiilor financiare │ │
│ │individuale şi ale elementelor│ │
│ │specifice, ale conturilor sau │ │
│ │aspectelor unei situaţii │DA│
│Nr. │financiare, desfăşurate de │/ │
│crt.│către membrii CAFR, auditori │NU│
│ │financiari, pe baza │ │
│ │politicilor şi procedurilor de│ │
│ │aplicare a ISQC1, Standardelor│ │
│ │Internaţionale de Audit (ISA) │ │
│ │220, 805 şi a celorlalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │audit al situaţiilor │ │
│ │financiare individuale şi ale │ │
│ │elementelor specifice, ale │ │
│ │conturilor sau aspectelor unei│ │
│ │situaţii financiare, pe baza │ │
│I │examinării conţinutului │ │
│ │scrisorilor de misiune/ │ │
│ │contractelor de prestări de │ │
│ │servicii, precum şi a │ │
│ │concordanţei acestora cu ISA │ │
│ │805 sau cu alte standarde │ │
│ │relevante, precum şi cu │ │
│ │normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │misiunii copii ale │ │
│ │informaţiilor financiare/ │ │
│ │componentelor individuale, │ │
│ │elementelor specifice, │ │
│1 │conturilor sau altor aspecte │ │
│ │ale situaţiilor financiare, │ │
│ │după caz, întocmite potrivit │ │
│ │bazei de contabilizare │ │
│ │convenite, semnate şi │ │
│ │ştampilate de conducerea │ │
│ │societăţii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │scrisoarea misiunii de audit │ │
│2 │cu scop special sau altă formă│ │
│ │de acord scris, conform ISA │ │
│ │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │rapoartele prezentate │ │
│ │conducerii entităţii după │ │
│ │încheierea misiunii? │ │
│ │Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │a. Raportul auditorului │ │
│ │independent asupra situaţiei │ │
│ │financiare individuale, │ │
│ │elementului specific, │ │
│ │aspectului situaţiilor │ │
│ │financiare auditat, întocmit │ │
│ │potrivit cerinţelor pct. 12 │ │
│ │din ISA 805 "Considerente │ │
│ │speciale - Audituri ale │ │
│3 │situaţiilor financiare │ │
│ │individuale şi ale elementelor│ │
│ │specifice, ale conturilor sau │ │
│ │aspectelor unei situaţii │ │
│ │financiare"; │ │
│ │b. Scrisoarea de comunicare │ │
│ │către conducerea entităţii a │ │
│ │aspectelor reţinute în │ │
│ │funcţionarea sistemelor de │ │
│ │contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în │ │
│ │controlul intern către │ │
│ │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa şi către │ │
│ │conducere". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit referiri │ │
│ │cu privire la natura misiunii │ │
│ │de audit al unei situaţii │ │
│1 │financiare individuale, │ │
│ │element specific, cont sau │ │
│ │aspect al situaţiilor │ │
│ │financiare? │ │
│ │Aceasta poate fi: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │o componentă individuală a │ │
│ │setului complet de situaţii │ │
│ │financiare (ex.: bilanţul), │ │
│ │întocmită în conformitate cu │ │
│ │un cadru de interes general şi│ │
│a. │notele aferente (un sumar al │- │
│ │politicilor contabile │ │
│ │semnificative şi alte │ │
│ │informaţii explicative │ │
│ │relevante pentru situaţia │ │
│ │financiară sau pentru │ │
│ │componentă); │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │un element specific, cont sau │ │
│ │aspect al unei situaţii │ │
│ │financiare individuale, cum ar│ │
│ │fi: │ │
│ │(i) creanţe, provizioane, │ │
│ │stocul, datoriile aferente │ │
│ │beneficiilor angajaţilor, │ │
│ │valoarea de înregistrare a │ │
│ │imobilizărilor necorporale şi │ │
│ │notele aferente; │ │
│ │(ii) schemă privind activele │ │
│b. │administrate extern şi venitul│- │
│ │dintr-un plan privat de │ │
│ │pensii, inclusiv notele │ │
│ │aferente; │ │
│ │(iii) schemă privind │ │
│ │cheltuielile de leasing │ │
│ │angajate, inclusiv notele │ │
│ │explicative; │ │
│ │(iv) o schemă privind │ │
│ │participarea la profit a │ │
│ │angajaţilor şi notele │ │
│ │aferente. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit referiri │ │
│ │cu privire la obiectivul │ │
│ │auditorului de a aplica │ │
│ │Standardele Internaţionale de │ │
│ │Audit (ISA), în cadrul unui │ │
│ │audit al unei situaţii │ │
│ │financiare individuale, al │ │
│ │unui element specific sau │ │
│ │aspect dintr-o situaţie │ │
│ │financiară, prin abordarea │ │
│ │adecvată a considerentelor │ │
│2 │specifice relevante prevăzute │ │
│ │de ISA 805? │ │
│ │Aceste considerente specifice │ │
│ │se referă la: │ │
│ │a. acceptarea misiunii, │ │
│ │b. planificarea şi efectuarea │ │
│ │misiunii; │ │
│ │c. formarea unei opinii şi │ │
│ │raportarea cu privire la │ │
│ │componenta individuală a unei │ │
│ │situaţii financiare/element │ │
│ │specific, cont sau aspect după│ │
│ │caz, potrivit cerinţelor ISA │ │
│ │805. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit al unei │ │
│ │situaţii financiare │ │
│ │individuale, element, cont al │ │
│ │unei situaţii financiare, │ │
│ │referiri cu privire la │ │
│ │acceptabilitatea cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicat │ │
│ │în întocmirea informaţiilor │ │
│ │financiare/componentei │ │
│ │individuale sau a elementului │ │
│ │specific, conform cerinţelor │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii de audit",│ │
│ │în vederea obţinerii unei │ │
│ │înţelegeri asupra aspectelor │ │
│ │prezentate în continuare? │ │
│ │a. natura cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicabil│ │
│ │care a stat la baza întocmirii│ │
│ │situaţiei financiare │ │
│3 │individuale, elementului │ │
│ │specific sau aspectului │ │
│ │dintr-o situaţie financiară │ │
│ │(cadru stabilit pentru │ │
│ │întocmirea unui set complet de│ │
│ │situaţii financiare de către o│ │
│ │organizaţie autorizată/ │ │
│ │recunoscută. Ex.: IFRS │ │
│ │stabilite de IAASB) │ │
│ │b. măsura în care aplicarea │ │
│ │cadrului de raportare │ │
│ │financiară va genera o │ │
│ │prezentare care furnizează │ │
│ │descrieri adecvate de │ │
│ │informaţii, pentru înţelegerea│ │
│ │acestora de către utilizatorii│ │
│ │vizaţi; │ │
│ │c. efectul tranzacţiilor şi │ │
│ │evenimentelor semnificative │ │
│ │asupra informaţiilor │ │
│ │financiare/ elementului din │ │
│ │situaţiile financiare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a stabilit în scrisoarea de │ │
│ │misiune natura informaţiilor │ │
│ │ce trebuie furnizate şi │ │
│ │semnate de către conducerea │ │
│ │clientului de audit, în │ │
│4 │funcţie de natura misiunii de │ │
│ │audit a situaţiei financiare │ │
│ │individuale, elementului │ │
│ │special, aspectului din │ │
│ │situaţiile financiare în │ │
│ │circumstanţele date? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de audit referiri │ │
│ │cu privire la forma aşteptată │ │
│ │şi conţinutul raportului │ │
│5 │auditorului privind misiunea │ │
│ │de audit ce trebuie elaborate,│ │
│ │conform pct. 10 lit. e din ISA│ │
│ │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la faptul că│ │
│ │se aşteaptă primirea din │ │
│6 │partea conducerii a unei │ │
│ │confirmări scrise privind │ │
│ │declaraţiile făcute în │ │
│ │legătură cu auditul, conform │ │
│ │ISA 210 (pct. A13) şi ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii │ │
│ │referiri la celelalte aspecte │ │
│ │cerute de pct. A 23 şi A 24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra│ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
│ │Aceste aspecte sunt: │ │
│ │a. existenţa unui risc ca │ │
│ │anumite denaturări să nu fie │ │
│ │detectate, chiar dacă auditul │ │
│ │este planificat şi efectuat în│ │
│ │conformitate cu ISA, datorită │ │
│ │unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale │ │
│7 │controlului intern; │ │
│ │b. orice restricţie asupra │ │
│ │răspunderii auditorului │ │
│ │financiar, atunci când această│ │
│ │posibilitate există (eventual │ │
│ │în limita onorariului); │ │
│ │c. acordul conducerii de a │ │
│ │informa auditorul cu privire │ │
│ │la evenimentele ulterioare │ │
│ │care ar putea influenţa │ │
│ │situaţiile financiare; │ │
│ │d. referiri privind bazele de │ │
│ │la care pleacă calcularea │ │
│ │onorariului şi orice │ │
│ │aranjamente legate de │ │
│ │facturare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie în │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA AUDITULUI │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │considerentele speciale │ │
│ │necesitate de aplicarea ISA │ │
│ │relevante, respectiv adaptarea│ │
│ │lor în funcţie de │ │
│ │circumstanţele date, conform │ │
│ │cerinţelor ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale │ │
│1 │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? (Ex.: │ │
│ │declaraţiile conducerii asupra│ │
│ │unui set complet de situaţii │ │
│ │financiare, conform ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise", vor fi │ │
│ │înlocuite de declaraţii scrise│ │
│ │pentru prezentarea situaţiei │ │
│ │financiare individuale) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar, în mod fundamentat,│ │
│ │cauzele neaplicării cerinţelor│ │
│ │unor ISA nerelevante pentru │ │
│ │scopul misiunii, în │ │
│2 │circumstanţele date? (Ex.: ISA│ │
│ │570 "Continuitatea │ │
│ │activităţii" nu este relevant │ │
│ │când auditorul nu este angajat│ │
│ │să auditeze setul complet de │ │
│ │situaţii financiare ale │ │
│ │entităţii) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform │ │
│3 │cerinţelor Codului etic │ │
│ │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili şi │ │
│ │ISA 200? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată de auditor │ │
│ │revizuirea/actualizarea │ │
│ │cunoaşterii generale a │ │
│ │activităţii clientului, │ │
│4 │conform cerinţelor ISA 315 │ │
│ │"Identificarea şi evaluarea │ │
│ │riscurilor de denaturare │ │
│ │semnificativă prin înţelegerea│ │
│ │entităţii şi a mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a desfăşurat şi documentat │ │
│ │discuţia iniţială cu clientul │ │
│ │asupra aspectelor legate de │ │
│ │aplicarea ISA 240 │ │
│ │"Responsabilităţile │ │
│ │auditorului privind frauda în │ │
│5 │cadrul unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare" şi ISA│ │
│ │315 "Identificarea şi │ │
│ │evaluarea riscurilor de │ │
│ │denaturare semnificativă prin │ │
│ │înţelegerea entităţii şi a │ │
│ │mediului său"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată, în scopul │ │
│ │planificării şi efectuării │ │
│ │auditului situaţiei financiare│ │
│ │individuale, elementului │ │
│ │specific, aspectului din │ │
│ │situaţiile financiare, │ │
│ │calcularea pragului de │ │
│6 │semnificaţie, conform ISA 320 │ │
│ │"Pragul de semnificaţie în │ │
│ │planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit", şi s-au stabilit,│ │
│ │în consecinţă, natura, durata │ │
│ │şi amploarea procedurilor de │ │
│ │audit şi evaluarea │ │
│ │denaturărilor necorectate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-au întocmit tabele cu │ │
│ │informaţiile financiare-cheie │ │
│7 │şi s-a efectuat o examinare │ │
│ │analitică preliminară a │ │
│ │acestora? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│8 │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului inerent? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului specific de │ │
│ │denaturare semnificativă atât │ │
│9 │la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de│ │
│ │afirmaţii pentru clase de │ │
│ │tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost stabilită metoda de │ │
│ │eşantionare care urmează a fi │ │
│10 │utilizată şi dimensiunea │ │
│ │eşantionului şi a intervalului│ │
│ │de eşantionare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost identificate şi │ │
│ │detaliate, legislaţia, │ │
│ │reglementările, standardele │ │
│ │contabile şi de audit adecvate│ │
│11 │acestui client cu relevanţă │ │
│ │deosebită pentru misiune │ │
│ │conform ISA 250 "Luarea în │ │
│ │considerare a legii şi │ │
│ │reglementărilor într-un audit │ │
│ │al situaţiilor financiare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │ACTIVITATEA DE AUDIT │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar evaluarea gradului │ │
│ │de adecvare a politicilor │ │
│ │contabile ale entităţii │ │
│ │auditate pentru fiecare │ │
│ │element de bilanţ şi din │ │
│ │contul de profit şi pierdere, │ │
│1 │în funcţie de natura misiunii,│ │
│ │precum şi conformitatea │ │
│ │acestor politici cu Cadrul de │ │
│ │raportare financiară a │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │individuale, elementelor │ │
│ │specifice, conturilor sau │ │
│ │altor aspecte ale situaţiilor │ │
│ │financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │întocmirea documentaţiei de │ │
│ │audit, astfel încât aceasta să│ │
│ │demonstreze, îndeplinirea │ │
│ │cerinţelor pct. 8 din ISA 230 │ │
│ │"Documentaţia de audit"? │ │
│ │Cerinţele sunt: │ │
│ │a. Natura, plasarea în timp şi│ │
│ │amploarea procedurilor de │ │
│ │audit desfăşurate în vederea │ │
│2 │conformităţii cu ISA şi cu │ │
│ │cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │b. Rezultatele procedurilor de│ │
│ │audit şi a probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │c. Aspectele semnificative │ │
│ │care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile │ │
│ │formulate pe marginea │ │
│ │acestora. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar, în funcţie de │ │
│ │natura misiunii de audit al │ │
│ │componentei, elementului, │ │
│ │contului dintr-o situaţie │ │
│ │financiară, toate probele de │ │
│ │audit şi procedurile │ │
│ │aplicabile cuprinse în Ghidul │ │
│ │pentru un Audit de Calitate, │ │
│3 │adaptate la circumstanţele │ │
│ │date, care să susţină opinia │ │
│ │sa? │ │
│ │Obiectivele şi referinţele │ │
│ │concrete, pe fiecare secţiune │ │
│ │în parte, sunt prezentate în │ │
│ │cadrul procedurilor aferente │ │
│ │activităţii de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare cu scop│ │
│ │general. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │existenţa tabelelor principale│ │
│ │şi a foilor de lucru pentru │ │
│ │toate secţiunile aplicabile, │ │
│4 │în funcţie de obiectivul │ │
│ │auditului componentei/ │ │
│ │elementului/contului din │ │
│ │situaţiile financiare şi │ │
│ │conformitatea acestora cu │ │
│ │conturile contabile? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost respectată structura │ │
│ │foilor de lucru (denumire │ │
│ │client, exerciţiul auditat, │ │
│ │data desfăşurării activităţii,│ │
│ │referinţa, obiectivul, │ │
│5 │procedurile, activitatea │ │
│ │desfăşurată, rezultat, │ │
│ │concluzii şi propuneri, │ │
│ │semnătura celui care a │ │
│ │întocmit foaia de lucru şi a │ │
│ │verificatorului)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost utilizate procedurile │ │
│ │specifice pentru obţinerea │ │
│ │probelor de audit prevăzute de│ │
│6 │ISA 500 "Probe de audit" │ │
│ │(inspecţia, observaţia, │ │
│ │investigarea, confirmarea, │ │
│ │calculul, proceduri │ │
│ │analitice)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost asigurate în dosarul │ │
│ │misiunii probe de audit, │ │
│ │interne sau externe, în │ │
│ │legătură cu toate aserţiunile │ │
│ │conducerii referitoare la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │individuale, elementele │ │
│7 │speciale, aspectele │ │
│ │situaţiilor financiare care │ │
│ │fac obiectul auditului? În │ │
│ │cazul neobţinerii de probe │ │
│ │suficiente şi adecvate, │ │
│ │auditorul trebuie să exprime o│ │
│ │opinie modificată, conform ISA│ │
│ │805. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Pentru oricare eroare │ │
│ │semnificativă, s-au documentat│ │
│8 │discuţiile cu conducerea prin │ │
│ │probe semnate şi stampilate de│ │
│ │client? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost obţinută declaraţia │ │
│ │scrisă, semnată de conducerea │ │
│ │entităţii conform ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise", prin care│ │
│ │aceasta să-şi asume │ │
│ │responsabilitatea pentru │ │
│9 │elaborarea situaţiilor │ │
│ │financiare individuale, │ │
│ │elementelor speciale, │ │
│ │aspectelor din situaţiile │ │
│ │financiare întocmite conform │ │
│ │cadrului de raportare cu scop │ │
│ │special? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│1 │financiar Finalizarea │ │
│ │auditului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit o sinteză a │ │
│ │erorilor neajustate care a │ │
│ │fost comparată cu pragul de │ │
│ │semnificaţie determinat pentru│ │
│2 │efectuarea auditului situaţiei│ │
│ │financiare individuale, │ │
│ │elementelor speciale, │ │
│ │aspectelor din situaţiile │ │
│ │financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a realizat şi documentat │ │
│ │întâlnirea finală cu clientul │ │
│ │pentru discutarea problemelor │ │
│ │constatate în realizarea │ │
│3 │misiunii de audit al │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │individuale, elementelor │ │
│ │speciale, aspectelor din │ │
│ │situaţiile financiare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat revizuirea │ │
│ │concluziilor ce decurg din │ │
│ │probele de audit obţinute, ca │ │
│ │bază a exprimării opiniei de │ │
│ │audit, în funcţie de cadrul de│ │
│4 │raportare financiară │ │
│ │aplicabil, conform ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit un raport adecvat│ │
│ │al auditorului ca urmare a │ │
│ │efectuării misiunii de audit │ │
│ │al componentelor individuale, │ │
│ │elementelor specifice, │ │
│ │conturilor sau altor aspecte │ │
│ │ale situaţiilor financiare │ │
│ │cuprinzând elementele de bază │ │
│ │prezentate la ISA 805? │ │
│ │Aceste elemente se referă la: │ │
│ │a. Descrierea elementelor │ │
│ │prevăzute de ISA 700 "Formarea│ │
│ │unei opinii şi raportarea cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare"; │ │
│ │b. Descrierea cadrului de │ │
│ │raportare financiară │ │
│ │aplicabil; │ │
│ │c. Explicaţii privind │ │
│5 │responsabilitatea conducerii │ │
│ │pentru determinarea │ │
│ │acceptabilităţii cadrului de │ │
│ │raportare financiară aplicat │ │
│ │pentru întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare, în circumstanţele │ │
│ │date; │ │
│ │d. Inserarea unui paragraf de │ │
│ │atenţionare a utilizatorilor │ │
│ │cu privire la faptul că │ │
│ │informaţia financiară/ │ │
│ │componenta/elementul special/ │ │
│ │aspectul din situaţiile │ │
│ │financiare este întocmit(ă) în│ │
│ │conformitate cu un cadru │ │
│ │special, făcând diferenţierea │ │
│ │dintre opinia asupra acesteia │ │
│ │şi opinia asupra setului │ │
│ │complet al situaţiilor │ │
│ │financiare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost exprimată o opinie │ │
│ │clară în raportul de audit al │ │
│ │situaţiei financiare │ │
│ │individuale, elementelor │ │
│ │specifice, conturilor sau │ │
│ │altor aspecte ale situaţiilor │ │
│ │financiare, în acord cu │ │
│ │cerinţele specifice ale pct. │ │
│6 │14 din ISA 805 "Considerente │ │
│ │speciale - Audituri ale │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │individuale şi ale elementelor│ │
│ │specifice, ale conturilor sau │ │
│ │aspectelor unei situaţii │ │
│ │financiare"? │ │
│ │Aceste considerente speciale │ │
│ │se referă la următoarele │ │
│ │aspecte: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul financiar nu trebuie│ │
│ │să exprime o opinie │ │
│ │nemodificată cu privire la o │ │
│ │componentă individuală │ │
│ │dintr-un set complet de │ │
│ │situaţii financiare, dacă a │ │
│ │exprimat o opinie contrară, │ │
│a. │ori s-a aflat în │- │
│ │imposibilitatea exprimării │ │
│ │unei opinii asupra setului │ │
│ │complet al situaţiilor │ │
│ │financiare ca întreg, în │ │
│ │conformitate cu ISA 705 │ │
│ │"Modificări ale opiniei │ │
│ │raportului auditorului │ │
│ │independent"; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul în care totuşi │ │
│ │auditorul consideră adecvat să│ │
│ │exprime o opinie nemodificată │ │
│ │asupra acelui element, deşi a │ │
│ │exprimat o opinie contrară, │ │
│ │ori s-a aflat în │ │
│ │imposibilitatea exprimării │ │
│ │unei opinii asupra setului │ │
│ │complet al situaţiilor │ │
│ │financiare ca întreg, │ │
│ │auditorul trebuie să │ │
│ │documenteze că: │ │
│ │(i) un astfel de procedeu nu │ │
│b. │este interzis prin lege sau │- │
│ │reglementări; │ │
│ │(ii) opinia asupra │ │
│ │componentei, elementului este │ │
│ │exprimată într-un raport al │ │
│ │auditorului care nu este │ │
│ │publicat alături de raportul │ │
│ │auditorului care conţine │ │
│ │opinia contrară şi, │ │
│ │(iii) elementul specific nu │ │
│ │constituie o parte │ │
│ │semnificativă a setului │ │
│ │complet de situaţii financiare│ │
│ │ale entităţii. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Auditorul va considera adecvat│ │
│ │să-şi modifice opinia asupra │ │
│ │unei componente individuale a │ │
│ │situaţiilor financiare, prin │ │
│ │introducerea unui paragraf │ │
│ │explicativ, atunci când există│ │
│c. │o modificare a opiniei asupra │- │
│ │setului complet al situaţiilor│ │
│ │financiare, formulată conform │ │
│ │ISA 706 "Paragrafele de │ │
│ │evidenţiere a unor aspecte şi │ │
│ │paragrafele privind alte │ │
│ │aspecte din raportul │ │
│ │auditorului independent". │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: │
│1. În cazul în care, din verificarea │
│documentelor de lucru ale auditorului │
│inspectat rezultă unele aspecte pentru│
│care există obiective stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în │
│structura obiectivelor aplicabile în │
│perioada respectivă, ce constituie │
│Anexa 1 la Nota de inspecţie, echipa │
│de inspecţie poate extinde lista │
│obiectivelor de inspecţie, cu acordul │
│şefului Compartimentului, dar cu │
│prezentarea în Nota de inspecţie a │
│justificării aplicării acestor │
│obiective suplimentare. │
│2. Sunt aplicabile şi obiectivele │
│prevăzute în capitolele II, III, IV şi│
│VI prezentate în cadrul obiectivelor │
│de inspecţie pentru asigurarea │
│calităţii activităţii de audit │
│financiar, altul decât cel statutar. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
                    misiunilor de raportare cu privire la situaţiile
                            financiare sintetizate (ISA 810)

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective ale verificării │ │
│ │calităţii activităţii de │ │
│ │raportare cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, desfăşurate de │DA│
│Nr. │către membrii CAFR, auditori │/ │
│crt.│financiari, pe baza │NU│
│ │politicilor şi procedurilor de│ │
│ │aplicare a ISQC1, Standardelor│ │
│ │Internaţionale de Audit (ISA) │ │
│ │220, 810 şi a celorlalte ISA │ │
│ │relevante │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │raportare cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, pe baza │ │
│ │examinării conţinutului │ │
│I │scrisorilor de misiune/ │ │
│ │contractelor de prestări de │ │
│ │servicii, precum şi a │ │
│ │concordanţei acestora cu ISA │ │
│ │810 sau cu alte standarde │ │
│ │relevante, precum şi cu │ │
│ │normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │misiunii copii ale: │ │
│ │a. situaţiilor financiare │ │
│ │auditate, întocmite în │ │
│ │conformitate cu ISA, semnate │ │
│1 │şi ştampilate de conducerea │ │
│ │entităţii? │ │
│ │b. situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate derivate din │ │
│ │situaţiile financiare auditate│ │
│ │de acelaşi auditor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │scrisoarea misiunii de │ │
│ │raportare cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│2 │sintetizate, sau altă formă de│ │
│ │acord scris (Contractul de │ │
│ │prestări servicii) conform ISA│ │
│ │210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii’’? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │rapoartele prezentate │ │
│ │conducerii entităţii după │ │
│ │încheierea misiunii? │ │
│ │Aceste rapoarte se referă la: │ │
│ │a. Raportul auditorului │ │
│ │independent cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, întocmit potrivit│ │
│ │cerinţelor ISA 810 "Misiuni de│ │
│ │raportare cu privire la │ │
│3 │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate"; │ │
│ │b. Scrisoarea de comunicare │ │
│ │către conducerea entităţii a │ │
│ │aspectelor reţinute în │ │
│ │funcţionarea sistemelor de │ │
│ │contabilitate şi de control │ │
│ │intern, conform ISA 265 │ │
│ │"Comunicarea deficienţelor în │ │
│ │controlul intern către │ │
│ │persoanele responsabile cu │ │
│ │guvernanţa şi către │ │
│ │conducere". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri cu privire │ │
│ │la obiectivele auditorului │ │
│ │financiar? │ │
│ │Aceste obiective, prevăzute la│ │
│ │pct. 3 din ISA 810, constau │ │
│ │în: │ │
│ │a. Să determine caracterul │ │
│ │adecvat al acceptării │ │
│ │misiunii; │ │
│ │b. Dacă se angajează să │ │
│1 │raporteze cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate: │ │
│ │(i) să îşi formeze o opinie cu│ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate, pe │ │
│ │baza unei evaluări a │ │
│ │concluziilor formulate din │ │
│ │probele obţinute; │ │
│ │(ii) să îşi exprime opinia, în│ │
│ │mod clar, într-un raport │ │
│ │scris, care să conţină şi baza│ │
│ │pentru acea opinie. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii de│ │
│ │raportare cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate referiri cu │ │
│ │privire la condiţiile de │ │
│ │acceptare a misiunii? │ │
│ │Aceste condiţii sunt: │ │
│ │a. Efectuarea de către acelaşi│ │
│ │auditor financiar a auditului │ │
│ │situaţiilor financiare din │ │
│ │care derivă situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate. În caz│ │
│ │contrar, aplicarea ISA 810 nu │ │
│ │va oferi probe adecvate şi │ │
│ │suficiente pe care să se │ │
│ │bazeze opinia cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate (pct. 5 din ISA │ │
│ │810); │ │
│ │b. Determinarea faptului dacă │ │
│ │criteriile de selectare a │ │
│ │informaţiilor ce trebuie │ │
│ │reflectate în situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate asigură│ │
│ │consecvenţa acestora, sub │ │
│ │toate aspectele semnificative,│ │
│ │cu situaţiile financiare din │ │
│2 │care derivă (un sumar fidel al│ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │auditate); │ │
│ │c. Obţinerea acordului scris │ │
│ │al conducerii cu privire la │ │
│ │termenii misiunii de raportare│ │
│ │asupra situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate, prin care aceasta│ │
│ │îşi asumă răspunderea pentru: │ │
│ │(i) întocmirea situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate în │ │
│ │conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicate; │ │
│ │(ii) asigurarea │ │
│ │disponibilizării situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate pentru │ │
│ │utilizatorii vizaţi; │ │
│ │(iii)includerea raportului │ │
│ │auditorului cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate în orice document │ │
│ │care conţine situaţii │ │
│ │financiare sintetizate; │ │
│ │d. Stabilirea, împreună cu │ │
│ │conducerea, a formei opiniei │ │
│ │ce urmează a fi exprimată cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate; │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul │ │
│ │prezentarea adecvată în │ │
│ │scrisoarea de misiune a │ │
│ │naturii şi identităţii │ │
│3 │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate ce trebuie │ │
│ │furnizate şi semnate de către │ │
│ │conducerea clientului de │ │
│ │audit? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri cu privire │ │
│ │la forma aşteptată şi │ │
│4 │conţinutul raportului │ │
│ │auditorului privind misiunea │ │
│ │de audit ce trebuie elaborat, │ │
│ │conform ISA 210 "Convenirea │ │
│ │asupra termenilor misiunii de │ │
│ │audit"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii │ │
│ │referiri la celelalte aspecte │ │
│ │cerute de pct. A 23 şi A 24 │ │
│ │din ISA 210 "Convenirea asupra│ │
│ │termenilor misiunilor de │ │
│ │audit"? │ │
│ │Aceste aspecte sunt: │ │
│ │a. existenţa unui risc ca │ │
│ │anumite denaturări să nu fie │ │
│ │detectate, chiar dacă auditul │ │
│ │este planificat şi efectuat în│ │
│ │conformitate cu ISA, datorită │ │
│ │unor limitări inerente ale │ │
│ │auditului, împreună cu │ │
│ │limitările inerente ale │ │
│5 │controlului intern; │ │
│ │b. orice restricţie asupra │ │
│ │răspunderii auditorului │ │
│ │financiar (eventual în limita │ │
│ │onorariului), atunci când │ │
│ │această posibilitate există; │ │
│ │c. acordul conducerii de a │ │
│ │informa auditorul cu privire │ │
│ │la evenimentele ulterioare │ │
│ │care ar putea influenţa │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │d. referiri privind bazele de │ │
│ │la care pleacă calcularea │ │
│ │onorariului şi orice │ │
│ │aranjamente legate de │ │
│ │facturare. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie în │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │auditor aspectele legate de │ │
│ │independenţă, conform │ │
│ │cerinţelor Codului etic │ │
│1 │internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, ISA │ │
│ │200 "Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent în │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentat "Acordul de │ │
│ │planificare a auditului", │ │
│2 │conform cerinţelor ISA 300 │ │
│ │"Planificarea unui audit al │ │
│ │situaţiilor financiare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul în │ │
│ │dosarul misiunii natura │ │
│ │criteriilor de întocmire a │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate, conform ISA 810 │ │
│3 │pct. A5? │ │
│ │Aceste criterii pot fi: │ │
│ │a. stabilite de către o │ │
│ │organizaţie autorizată; │ │
│ │b. stabilite prin lege/ │ │
│ │reglementări; │ │
│ │c. elaborate de conducere. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │acceptabilitatea criteriilor, │ │
│ │în cazul în care acestea au │ │
│ │fost stabilite de conducere şi│ │
│ │măsura în care acestea asigură│ │
│ │calitatea situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate? │ │
│ │Criteriile acceptabile, în │ │
│ │circumstanţele date, vor │ │
│ │genera situaţii financiare │ │
│ │sintetizate care: │ │
│ │a. prezintă în mod adecvat │ │
│ │natura lor simplificată şi │ │
│ │identifică situaţiile │ │
│ │financiare auditate. ISA 810 │ │
│ │recomandă titulatura: │ │
│ │"Situaţii financiare │ │
│ │sintetizate pregătite în baza │ │
│4 │situaţiilor financiare │ │
│ │auditate pentru anul încheiat │ │
│ │la 31 decembrie 20x1"; │ │
│ │b. descriu în mod clar de la │ │
│ │cine sau unde sunt disponibile│ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │c. prezintă în mod adecvat │ │
│ │criteriile aplicate; │ │
│ │d. sunt corelate/pot fi │ │
│ │recalculate în situaţiile │ │
│ │financiare auditate, în baza │ │
│ │informaţiilor legate de │ │
│ │acestea; │ │
│ │e. conţin informaţiile │ │
│ │necesare şi sunt la un nivel │ │
│ │adecvat de agregare, astfel │ │
│ │încât să nu inducă în eroare, │ │
│ │în circumstanţele date. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A procedat auditorul conform │ │
│ │pct. 7 din ISA 810, în sensul │ │
│ │neacceptării misiunii, în │ │
│ │cazul când auditorul a │ │
│5 │concluzionat că aceste │ │
│ │criterii nu sunt acceptabile, │ │
│ │sau că cei responsabili cu │ │
│ │guvernanţa nu şi-au asumat │ │
│ │responsabilităţile prevăzute │ │
│ │la pct. 6 b) din ISA 810? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată "Agenda de │ │
│6 │lucru a întâlnirilor pentru │ │
│ │planificare"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a desfăşurat şi documentat │ │
│7 │discuţia iniţială cu clientul │ │
│ │asupra Listei de verificare a │ │
│ │planificării? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │ACTIVITATEA DE RAPORTARE │ │
│B │PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE │ │
│ │SINTETIZATE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar evaluarea gradului │ │
│ │de adecvare a politicilor │ │
│ │contabile ale entităţii │ │
│ │auditate pentru fiecare │ │
│ │element de bilanţ şi din │ │
│1 │contul de profit şi pierdere, │ │
│ │din cadrul situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate şi dacă│ │
│ │aceste politici contabile sunt│ │
│ │în conformitate cu Cadrul de │ │
│ │raportare financiară cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul financiar│ │
│ │întocmirea documentaţiei de │ │
│ │audit astfel încât aceasta să │ │
│ │demonstreze satisfacerea │ │
│ │cerinţelor ISA 230 │ │
│ │"Documentaţia de audit"? │ │
│ │Aceste cerinţe sunt: │ │
│ │a. Natura, momentul şi │ │
│ │amploarea procedurilor de │ │
│ │audit desfăşurate în vederea │ │
│2 │conformităţii cu ISA şi cu │ │
│ │cerinţele legale şi de │ │
│ │reglementare aplicabile; │ │
│ │b. Rezultatele procedurilor de│ │
│ │audit şi probelor de audit │ │
│ │obţinute; şi │ │
│ │c. Aspectele semnificative │ │
│ │care au reieşit pe parcursul │ │
│ │auditului şi concluziile │ │
│ │formulate pe marginea │ │
│ │acestora? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar, în cadrul dosarului│ │
│ │de audit, aplicarea │ │
│ │procedurilor de audit descrise│ │
│ │mai jos, ca bază pentru opinia│ │
│ │sa, conform cerinţelor pct. 8 │ │
│ │din ISA 810? │ │
│ │Aceste proceduri se referă la:│ │
│ │a. Evaluarea faptului dacă │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate prezintă în mod │ │
│ │adecvat sumarul naturii şi │ │
│ │identitatea situaţiilor │ │
│ │financiare; │ │
│ │b. Evaluarea faptului dacă, │ │
│ │atunci când situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate nu sunt│ │
│ │însoţite de situaţiile │ │
│ │financiare auditate, acestea │ │
│ │descriu în mod clar: │ │
│ │(i) de la cine sau unde sunt │ │
│ │disponibile situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
│ │(ii) legea sau reglementarea │ │
│ │care specifică faptul că │ │
│ │situaţiile financiare auditate│ │
│ │nu trebuie să fie puse la │ │
│ │dispoziţia utilizatorilor │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│3 │sintetizate. │ │
│ │c. Evaluarea faptului dacă │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate prezintă în mod │ │
│ │adecvat criteriile aplicate; │ │
│ │d. Verificarea concordanţei │ │
│ │informaţiilor legate de │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate cu cele din │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │e. Verificarea faptului dacă │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate sunt pregătite în │ │
│ │concordanţă cu criteriile │ │
│ │aplicate; │ │
│ │f. Evaluarea faptului dacă, │ │
│ │având în vedere scopul │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate, acestea conţin │ │
│ │informaţiile necesare şi dacă │ │
│ │sunt la un nivel de agregare │ │
│ │adecvat, pentru a nu induce în│ │
│ │eroare utilizatorii, în │ │
│ │circumstanţele date; │ │
│ │g. Evaluarea faptului dacă, │ │
│ │situaţiile financiare auditate│ │
│ │sunt disponibile pentru │ │
│ │utilizatorii situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │financiar probele de audit │ │
│ │aplicabile, obţinute ca urmare│ │
│4 │a efectuării procedurilor de │ │
│ │mai sus, adaptate la │ │
│ │circumstanţele date, care să │ │
│ │susţină opinia sa? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A documentat auditorul │ │
│ │factorii care influenţează │ │
│ │gradul de disponibilitate a │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │auditate? │ │
│ │Aceşti factori pot fi: │ │
│ │a. situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate descriu în mod │ │
│ │clar de la cine, sau unde sunt│ │
│5 │disponibile situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
│ │b. situaţiile financiare │ │
│ │auditate sunt un document │ │
│ │public; │ │
│ │c. conducerea a stabilit un │ │
│ │proces prin care utilizatorii │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate pot obţine acces │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │auditate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul existenţa│ │
│ │în dosarul misiunii a │ │
│ │tabelelor principale şi a │ │
│6 │foilor de lucru pentru toate │ │
│ │secţiunile aplicabile şi │ │
│ │conformitatea acestora cu │ │
│ │informaţiile din situaţiile │ │
│ │financiare auditate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A respectat auditorul │ │
│ │structura foilor de lucru │ │
│ │(nume client, exerciţiul │ │
│ │auditat, data, referinţa, │ │
│7 │obiectivul, procedurile, │ │
│ │activitatea desfăşurată, │ │
│ │rezultat, concluzii, │ │
│ │propuneri, semnătura celui │ │
│ │care a întocmit foaia de lucru│ │
│ │şi a verificatorului)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost obţinută Declaraţia │ │
│ │scrisă, semnată de conducerea │ │
│ │entităţii, conform ISA 580 │ │
│ │"Declaraţii scrise", pentru │ │
│8 │asumarea responsabilităţii │ │
│ │acesteia pentru întocmirea │ │
│ │situaţiilor sintetizate, │ │
│ │derivate din situaţiile │ │
│ │financiare auditate de către │ │
│ │acelaşi auditor financiar? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│C │FINALIZAREA MISIUNII │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│1 │A documentat firma de audit │ │
│ │Finalizarea auditului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a documentat revizuirea │ │
│ │concluziilor ce decurg din │ │
│ │probele de audit obţinute, ca │ │
│ │bază a exprimării opiniei de │ │
│2 │audit, conform ISA 200 │ │
│ │"Obiectivele generale ale │ │
│ │auditorului independent şi │ │
│ │desfăşurarea unui audit în │ │
│ │conformitate cu ISA"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │În cazul în care auditorul │ │
│ │concluzionează că este │ │
│ │adecvată o opinie │ │
│ │nemodificată, a ales auditorul│ │
│ │una din formele recomandate de│ │
│ │pct. 9 din ISA 810? │ │
│ │Aceste forme pot fi: │ │
│ │a. situaţiile financiare │ │
│3 │sintetizate sunt, sub toate │ │
│ │aspectele semnificative, în │ │
│ │conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile; sau │ │
│ │b. situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate reprezintă un │ │
│ │sumar al situaţiilor │ │
│ │financiare auditate, în │ │
│ │conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A aplicat auditorul │ │
│ │procedurile indicate de pct. │ │
│ │10 din ISA 810, în cazul │ │
│ │existenţei altei forme de │ │
│ │opinie nemodificată, impusă de│ │
│ │lege/reglementări? │ │
│4 │Aceste cerinţe se referă la: │ │
│ │a. aplicarea procedurilor │ │
│ │descrise la pct. 8 din ISA │ │
│ │810; │ │
│ │b. includerea de explicaţii │ │
│ │suplimentare în raportul │ │
│ │auditorului. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A procedat auditorul conform │ │
│ │prevederilor pct. 11 din ISA │ │
│ │810, neacceptând misiunea, în │ │
│ │cazul în care o lege/ │ │
│ │reglementare impune exprimarea│ │
│5 │în alţi termeni a opiniei cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate, iar │ │
│ │aplicarea de proceduri │ │
│ │suplimentare nu determină │ │
│ │atenuarea eventualelor │ │
│ │neînţelegeri? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A menţionat auditorul │ │
│ │financiar, în cazul încheierii│ │
│ │raportului privind situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate │ │
│ │ulterior raportului asupra │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │auditate, că cele două seturi │ │
│ │de situaţii financiare nu │ │
│ │reflectă efectele sau │ │
│ │evenimentele petrecute │ │
│ │ulterior datei raportului │ │
│6 │asupra situaţiilor financiare │ │
│ │auditate? (Potrivit A 10 şi │ │
│ │pct. 12 din ISA 810 auditorul │ │
│ │nu trebuie să obţină probe de │ │
│ │audit suplimentare cu privire │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │auditate, sau să raporteze cu │ │
│ │privire la efectele │ │
│ │evenimentelor produse după │ │
│ │data raportului de audit │ │
│ │asupra situaţiilor financiare │ │
│ │din care au derivat situaţiile│ │
│ │financiare sintetizate) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a întocmit un raport cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate, care │ │
│ │să conţină elementele │ │
│ │prevăzute la pct. 14 din ISA │ │
│ │810? │ │
│ │Aceste elemente sunt: │ │
│ │a. Titlul, care să indice în │ │
│ │mod clar că raportul este emis│ │
│ │de un auditor independent; │ │
│ │b. Destinatarul/Dacă │ │
│ │destinatarul este altul decât │ │
│ │al situaţiilor financiare │ │
│ │auditate, auditorul va evalua │ │
│ │gradul de adecvare al │ │
│ │folosirii unui destinatar │ │
│ │distinct; │ │
│ │c. Paragraful introductiv, │ │
│ │care cuprinde: │ │
│ │(i) identificarea situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate pe baza│ │
│ │cărora auditorul raportează; │ │
│ │(ii) identificarea situaţiilor│ │
│ │financiare auditate; │ │
│ │(iii) referirea la raportul │ │
│ │auditorului şi opinia │ │
│ │nemodificată exprimată │ │
│ │referitor la situaţiile │ │
│ │financiare auditate; │ │
│ │(iv) referirea la faptul că │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate nu reflectă │ │
│7 │efectele unor evenimente care │ │
│ │au avut loc după data │ │
│ │raportului auditorului, până │ │
│ │la data raportării cu privire │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate; │ │
│ │(v) o declaraţie care să │ │
│ │indice faptul că situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate nu │ │
│ │conţin toate prezentările │ │
│ │cerute de cadrul de raportare │ │
│ │financiară aplicat în │ │
│ │pregătirea situaţiilor │ │
│ │financiare auditate. │ │
│ │d. Descrierea │ │
│ │responsabilităţii conducerii │ │
│ │pentru pregătirea situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate în │ │
│ │conformitate cu criteriile │ │
│ │aplicabile; │ │
│ │e. Declaraţie privind │ │
│ │responsabilitatea auditorului │ │
│ │pentru exprimarea unei opinii │ │
│ │cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate, pe │ │
│ │baza procedurilor impuse de │ │
│ │ISA 810; │ │
│ │f. Paragraful cuprinzând │ │
│ │opinia; │ │
│ │g. Semnătura auditorului; │ │
│ │h. Data raportului │ │
│ │auditorului; │ │
│ │i. Adresa auditorului. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a realizat şi documentat │ │
│ │întâlnirea finală cu clientul,│ │
│ │pentru discutarea problemelor │ │
│8 │constatate în realizarea │ │
│ │misiunii de raportare cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este corelată data raportului │ │
│ │cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate cu: a. │ │
│ │data la care auditorul a │ │
│ │primit declaraţia conducerii │ │
│9 │prin care îşi asumă │ │
│ │răspunderea pentru pregătirea │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate; şi b. data │ │
│ │raportului auditorului cu │ │
│ │privire la situaţiile │ │
│ │financiare auditate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost exprimată o opinie │ │
│ │clară în raportul cu privire │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, corelată cu │ │
│ │opinia asupra situaţiilor │ │
│10 │financiare auditate, conform │ │
│ │cerinţelor specifice ale ISA │ │
│ │810? │ │
│ │Aceste cerinţe specifice │ │
│ │diferă în funcţie de natura │ │
│ │opiniei, astfel: │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A înscris auditorul, în │ │
│ │raportul cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, elementele │ │
│ │suplimentare prevăzute de pct.│ │
│ │17 din ISA 810, în situaţia │ │
│ │când raportul de audit conţine│ │
│ │o opinie modificată, conform │ │
│ │ISA 705 "Modificări ale │ │
│ │opiniei raportului auditorului│ │
│ │independent" sau un paragraf │ │
│ │de observaţii sau un paragraf │ │
│ │explicativ, conform ISA 706 │ │
│ │"Paragrafele de evidenţiere a │ │
│ │unor aspecte şi paragrafele │ │
│ │privind alte aspecte din │ │
│a. │raportul auditorului │- │
│ │independent"? │ │
│ │Aceste elemente suplimentare │ │
│ │constau în: │ │
│ │(i) menţiunea faptului că │ │
│ │raportul auditorului privind │ │
│ │situaţiile financiare auditate│ │
│ │conţine o opinie cu rezerve, │ │
│ │un paragraf de observaţii sau │ │
│ │un paragraf explicativ; │ │
│ │(ii) descrierea bazei pentru │ │
│ │opinia modificată cu privire │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │(iii) descrierea efectului │ │
│ │acestui fapt asupra │ │
│ │situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A înscris auditorul, în │ │
│ │raportul cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, elementele │ │
│ │suplimentare prevăzute de pct.│ │
│ │18 din ISA 810, în situaţia │ │
│ │când auditorul a exprimat o │ │
│ │opinie contrară, ori s-a aflat│ │
│ │în imposibilitatea exprimării │ │
│ │unei opinii asupra situaţiilor│ │
│ │financiare auditate? │ │
│ │Aceste elemente suplimentare │ │
│ │constau în: │ │
│ │(i) menţiunea faptului că │ │
│b. │raportul auditorului privind │- │
│ │situaţiile financiare auditate│ │
│ │conţine o opinie contrară sau │ │
│ │imposibilitatea exprimării │ │
│ │unei opinii; │ │
│ │(ii) descrierea bazei pentru │ │
│ │opinia modificată cu privire │ │
│ │la situaţiile financiare │ │
│ │auditate; │ │
│ │(iii)consemnarea faptului că, │ │
│ │în situaţia dată, este │ │
│ │inadecvat să exprime o opinie │ │
│ │cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate │ │
│ │(negarea opiniei)? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A considerat auditorul adecvat│ │
│ │să exprime o opinie contrară │ │
│ │cu privire la situaţiile │ │
│ │financiare sintetizate, dacă │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate nu sunt │ │
│c. │consecvente, sub toate │- │
│ │aspectele semnificative, cu │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │auditate, în conformitate cu │ │
│ │criteriile aplicabile, iar │ │
│ │conducerea nu acceptă să facă │ │
│ │schimbările necesare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A restricţionat auditorul │ │
│ │distribuirea sau folosirea │ │
│ │raportului cu privire la │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│ │sintetizate, atunci când │ │
│11 │situaţiile financiare auditate│ │
│ │sunt pregătite în conformitate│ │
│ │cu un cadru de raportare cu │ │
│ │scop special, având un cadru │ │
│ │mai restrâns al │ │
│ │utilizatorilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A menţionat auditorul │ │
│ │financiar, în raportul său, │ │
│ │conform ISA 810, pct. 21, │ │
│ │măsura în care este rezonabilă│ │
│ │omisiunea datelor comparative,│ │
│12 │în funcţie de natura şi │ │
│ │obiectivul situaţiilor │ │
│ │financiare sintetizate, │ │
│ │criteriile aplicabile şi │ │
│ │nevoile utilizatorilor vizaţi │ │
│ │ai situaţiilor financiare │ │
│ │sintetizate? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A solicitat auditorul în │ │
│ │scris, clientului de audit să │ │
│ │prezinte, diferenţiat de │ │
│ │situaţiile financiare │ │
│13 │sintetizate, orice informaţie │ │
│ │financiară neauditată? │ │
│ │În caz contrar, a menţionat în│ │
│ │Raport că acesta nu acoperă │ │
│ │asemenea informaţii │ │
│ │neauditate? │ │
├────┴──────────────────────────────┴──┤
│Notă: │
│1. În cazul în care, din verificarea │
│documentelor de lucru ale auditorului │
│inspectat rezultă unele aspecte pentru│
│care există obiective stabilite, dar │
│acestea nu au fost selectate în │
│structura obiectivelor aplicabile în │
│perioada respectivă, ce constituie │
│Anexa 1 la Nota de inspecţie, echipa │
│de inspecţie poate extinde lista │
│obiectivelor de inspecţie, cu acordul │
│şefului Compartimentului, dar cu │
│prezentarea în Nota de inspecţie a │
│justificării aplicării acestor │
│obiective suplimentare. │
│2. Sunt aplicabile şi obiectivele │
│prevăzute în capitolele II, III, IV şi│
│VI prezentate în cadrul obiectivelor │
│de inspecţie pentru asigurarea │
│calităţii activităţii de audit │
│financiar, altul decât cel statutar. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la obiective
                    LISTA DE OBIECTIVE PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII
               misiunilor de revizuire a situaţiilor financiare istorice
                                      (ISRE 2400)

┌────┬──────────────────────────────┬──┐
│ │Obiective de verificare a │ │
│ │calităţii misiunilor de │ │
│ │revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare istorice, │ │
│ │desfăşurate de către membrii │DA│
│Nr. │CAFR, auditori financiari, pe │/ │
│crt.│baza politicilor şi │NU│
│ │procedurilor referitoare la │ │
│ │aplicarea ISA 220, ISQC 1 şi a│ │
│ │Standardului Internaţional │ │
│ │pentru misiuni de revizuire │ │
│ │(ISRE) 2400 │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Cunoaşterea ariei de │ │
│ │cuprindere a activităţii de │ │
│ │revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare, pe baza examinării│ │
│ │conţinutului scrisorilor de │ │
│I │misiune/contractelor de │ │
│ │prestări de servicii, precum │ │
│ │şi a concordanţei acestora cu │ │
│ │ISRE 2400*1) sau cu alte │ │
│ │standarde relevante, precum şi│ │
│ │cu normele şi reglementările │ │
│ │emise de Cameră │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │OBIECTIVE GENERALE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt anexate la dosarul │ │
│ │misiunii copii ale situaţiilor│ │
│ │financiare, aprobate de AGA, │ │
│ │întocmite potrivit │ │
│1 │prevederilor cadrului de │ │
│ │raportare financiară │ │
│ │aplicabil, semnate şi │ │
│ │stampilate de conducerea │ │
│ │societăţii şi înregistrate la │ │
│ │Registrul Comerţului? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Este anexată la dosarul │ │
│ │misiunii o copie a Raportului │ │
│ │auditorului independent, emis │ │
│2 │de către auditorul financiar │ │
│ │al entităţii în legătură cu │ │
│ │situaţiile financiare supuse │ │
│ │revizuirii unui auditor │ │
│ │financiar? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │scrisoarea misiunii de │ │
│ │revizuire sau altă formă de │ │
│ │acord scris (Contractul de │ │
│ │prestări servicii), conform │ │
│ │ISA 210 "Convenirea asupra │ │
│ │termenilor misiunii" care │ │
│ │confirmă acceptarea de către │ │
│ │auditor a numirii lui şi ajută│ │
│ │la prevenirea neînţelegerilor │ │
│3 │privind unele aspecte │ │
│ │(obiectivele, aria de │ │
│ │aplicabilitate a misiunii, │ │
│ │aria de cuprindere a │ │
│ │responsabilităţilor │ │
│ │auditorului, forma │ │
│ │raportului)? │ │
│ │Potrivit ISRE 2400 pct. 2 │ │
│ │"Îndrumările din ISA îi pot fi│ │
│ │utile auditorului în aplicarea│ │
│ │prezentului ISRE". │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine dosarul de audit │ │
│ │Raportul de revizuire a │ │
│ │situaţiilor financiare, │ │
│4 │întocmit potrivit cerinţelor │ │
│ │ISRE 2400 "Misiuni de │ │
│ │revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare istorice"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │TERMENII MISIUNII DE REVIZUIRE│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Defineşte scrisoarea misiunii/│ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii obiectivul misiunii │ │
│ │de revizuire a situaţiilor │ │
│ │financiare? │ │
│ │Acesta constă în identificarea│ │
│ │de către auditor, pe baza │ │
│ │procedurilor aplicate, care nu│ │
│1 │oferă toate probele cerute │ │
│ │într-un audit, a unor aspecte │ │
│ │care îl determină să creadă că│ │
│ │situaţiile financiare nu sunt │ │
│ │întocmite, sub toate aspectele│ │
│ │semnificative, în conformitate│ │
│ │cu cadrul de raportare │ │
│ │financiară aplicabil (ISRE │ │
│ │2400-pct. 5). │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Conţine scrisoarea misiunii/ │ │
│ │contractul de prestări │ │
│ │servicii referiri la │ │
│ │principalele clauze prevăzute │ │
│ │de paragraful 37 din ISRE │ │
│ │2400? │ │
│ │Acestea constau în: │ │
│ │a. Utilizatorii vizaţi şi │ │
│ │distribuţia vizată a │ │
│ │situaţiilor şi orice │ │
│ │restricţii cu privire la │ │
│ │utilizare şi distribuţie, după│ │
│ │caz; │ │
│ │b. Identificarea cadrului │ │
│ │financiar de raportare │ │
│ │aplicabil; │ │
│ │c. Obiectivul şi domeniul de │ │
│2 │aplicare al misiunii de │ │
│ │revizuire; │ │
│ │d. Responsabilităţile │ │
│ │practicianului; │ │
│ │e. Responsabilităţile │ │
│ │conducerii; │ │
│ │f. O declaraţie conform căreia│ │
│ │misiunea nu este un audit şi │ │
│ │practicianul nu va exprima o │ │
│ │opinie de audit asupra │ │
│ │situaţiilor financiare; │ │
│ │g. Referiri cu privire la │ │
│ │forma şi conţinutul aşteptat │ │
│ │al raportului şi o declaraţie │ │
│ │conform căreia pot exista │ │
│ │circumstanţe în care raportul │ │
│ │poate diferi de forma şi │ │
│ │conţinutul aşteptate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A asigurat auditorul │ │
│ │financiar, în cazul încheierii│ │
│ │de contracte/convenţii cu alţi│ │
│ │practicieni sau experţi, │ │
│ │concordanţa acestora cu │ │
│3 │termenii misiunii de │ │
│ │revizuire, astfel încât │ │
│ │auditorul financiar să │ │
│ │concluzioneze că activitatea │ │
│ │respectivă este adecvată │ │
│ │scopurilor revizuirii? (pct. │ │
│ │55 din ISRE 2400) │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Inspectarea dosarelor de lucru│ │
│ │aferente misiunilor derulate │ │
│ │de auditorii financiari, │ │
│ │selectate pentru inspecţie în │ │
│ │vederea asigurării calităţii, │ │
│V │în scopul evaluării │ │
│ │respectării prevederilor │ │
│ │referitoare la efectuarea │ │
│ │propriu-zisă a misiunilor │ │
│ │selectate, în conformitate cu │ │
│ │standardele internaţionale şi │ │
│ │reglementările emise de Cameră│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│A │PLANIFICAREA MISIUNII DE │ │
│ │REVIZUIRE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Au fost documentate de către │ │
│ │auditorul financiar aspectele │ │
│ │legate de independenţă, │ │
│1 │conform cerinţelor Codului │ │
│ │etic internaţional pentru │ │
│ │profesioniştii contabili, pct.│ │
│ │21 din ISRE 2400? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată de │ │
│ │auditorul financiar revizuirea│ │
│ │/actualizarea cunoaşterii │ │
│ │generale a activităţii │ │
│ │clientului, incluzând │ │
│ │considerente cu privire la │ │
│2 │organizarea entităţii, │ │
│ │sistemele de contabilitate ale│ │
│ │entităţii, caracteristicile │ │
│ │operaţionale ale acesteia, │ │
│ │natura activelor, datoriilor, │ │
│ │veniturilor şi cheltuielilor │ │
│ │sale? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-au stabilit sarcinile ce pot│ │
│ │fi îndeplinite de către │ │
│3 │client, de exemplu întocmirea │ │
│ │unor situaţii cuprinzând │ │
│ │componenţa soldurilor │ │
│ │conturilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │S-a determinat bugetul de timp│ │
│4 │al misiunii şi dacă acesta s-a│ │
│ │alocat echipei de audit? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A întocmit auditorul un plan │ │
│5 │de abordare a activităţii de │ │
│ │revizuire, astfel încât să │ │
│ │efectueze o misiune eficientă?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată calcularea │ │
│ │pragului de semnificaţie │ │
│ │conform cerinţelor pct. 43-44 │ │
│6 │din ISRE 2400 şi ISA 320 │ │
│ │"Pragul de semnificaţie în │ │
│ │planificarea şi desfăşurarea │ │
│ │unui audit"? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│7 │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului inerent? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată evaluarea │ │
│ │riscului specific de │ │
│ │denaturare semnificativă atât │ │
│8 │la nivelul situaţiilor │ │
│ │financiare, cât şi la nivel de│ │
│ │afirmaţii pentru clase de │ │
│ │tranzacţii, solduri ale │ │
│ │conturilor? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost stabilită metoda de │ │
│ │eşantionare care urmează a fi │ │
│9 │utilizată şi dimensiunea │ │
│ │eşantionului şi a intervalului│ │
│ │de eşantionare? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost documentată existenţa │ │
│10 │şi evaluarea sistemului │ │
│ │contabil şi de control intern │ │
│ │al clientului de revizuire? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │După caz, au fost considerate │ │
│ │rezultatele din activitatea │ │
│11 │altui auditor sau a unui │ │
│ │expert în condiţiile pct. 55 │ │
│ │din ISRE 2400? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A întocmit auditorul financiar│ │
│ │agenda de lucru a întâlnirilor│ │
│12 │cu clientul pentru planificare│ │
│ │şi a discuţiilor cu echipa │ │
│ │misiunii? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│B │ACTIVITATEA DE REVIZUIRE A │ │
│ │SITUAŢIILOR FINANCIARE │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost întocmit un dosar de │ │
│ │lucru, care să conţină │ │
│ │documentarea aspectelor │ │
│ │importante în furnizarea │ │
│ │probelor care susţin raportul │ │
│1 │de revizuire, precum şi │ │
│ │probele conform cărora │ │
│ │misiunea a fost efectuată în │ │
│ │conformitate cu ISRE 2400 şi │ │
│ │termenii misiunii, conform │ │
│ │cerinţelor pct. 93 din ISRE │ │
│ │2400? │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│2 │S-a desfăşurat şi documentat │ │
│ │discuţia iniţială cu clientul?│ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │A fost aplicat de către │ │
│ │auditor raţionamentul │ │
│ │profesional în determinarea │ │
│ │naturii, momentului şi ariei │ │
│ │de cuprindere specifice a │ │
│ │procedurilor de revizuire │ │
│ │efectuate, ţinând seama de │ │
│ │aspectele prevăzute la pct. 46│ │
│ │din ISRE 2400? │ │
│3 │Aceste aspecte sunt: │ │
│ │a. Sectorul de activitate şi │ │
│ │de reglementare relevante şi │ │
│ │alţi factori externi; │ │
│ │b. Natura entităţii; │ │
│ │c. Sistemele contabile şi │ │
│ │înregistrările contabile ale │ │
│ │entităţii; │ │
│ │d. Selectarea şi aplicarea │ │
│ │politicilor contabile de către│ │
│ │entitate. │ │
├────┼──────────────────────────────┼──┤
│ │Sunt incluse în procedurile de│ │
│ │revizuire utilizate elementele│ │
│ │prevăzute de paragraful 47-48 │ │
│ │din ISRE 2400? │ │
│ │Aceste elemente reprezintă │ │
│ │intervievări şi proceduri │ │
│ │analitice care abordează toate│ │
│4 │elementele semnificative din │ │
│ │situaţiile financiare, │ │
│ │inclusiv prezentările şi care │ │
│ │se concentrează pe abordarea │ │
│ │domeniilor din situaţiile │ │
│ │financiare în care este │ │
│ γ