Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2019  privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2019 privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 881 din 1 noiembrie 2019
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 773 din 28 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 881 din 1 noiembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - Sucursala Bucureşti, denumit în continuare CPPI, prin structura de compensare, gestionează unitar administrarea la nivel naţional a sistemului de compensare datorii şi creanţe, Sistemul informatic de compensare, denumit în continuare SIC, precum şi toate informaţiile primite de la persoanele juridice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare.
    (2) Compensarea se realizează în condiţiile legii prin stingerea datoriilor reciproce, neplătite/neîncasate reflectate în contabilitatea persoanelor juridice participante, până la concurenţa celei mai mici dintre obligaţii, pe baza ordinelor de compensare.

    ART. 2
    (1) În vederea realizării operaţiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicată facturile pentru sumele restante către orice creditor, respectiv de la orice debitor persoană juridică cu sediul în România, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, pot să realizeze operaţiuni de compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator şi prin transmiterea la adresa dedicată a facturilor pe care intenţionează a le compensa, potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 1.
    (3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia de a actualiza situaţia facturilor, în maximum o zi lucrătoare de la momentul oricărei modificări survenite.
    (4) Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie să fie corecte, în caz contrar atrăgând răspunderea civilă şi penală potrivit legii.

    ART. 3
    În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) compensare - stingerea obligaţiilor de plată reciproce între contribuabili, persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare;
    b) compensare bilaterală - compensare fără numerar efectuată între două persoane juridice;
    c) compensare multilaterală - compensare fără numerar efectuată între trei sau mai multe persoane juridice;
    d) compensare predefinită - stingerea obligaţiilor de plată reciproce între contribuabili, persoane juridice, prin ordine de compensare, pe baza unui circuit de compensare identificat, convenit şi solicitat de comun acord de către aceştia;
    e) ordin de compensare - instrument de plată nemonetar, numerotat în SIC, emis de CPPI prin structura de compensare pentru fiecare persoană juridică participantă, document prevăzut în anexa nr. 2;
    f) persoană juridică compensatoare - persoană juridică, indiferent de forma de organizare şi de tipul de proprietate, precum şi persoane juridice, care nu sunt dizolvate sau nu se află în faliment, ce solicită stingerea obligaţiilor de plată prin compensare, inclusiv cele aflate sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, cu aprobarea administratorului judiciar;
    g) proces-verbal de compensare - raport generat de SIC în care se consemnează îndeplinirea cumulativă a condiţiilor necesare realizării unui circuit de compensare în vederea emiterii ordinelor de compensare, document prevăzut în anexa nr. 5.


    ART. 4
    (1) Operaţiunile de compensare se realizează de către persoanele juridice prevăzute la art. 2 prin accesarea adresei web dedicate, publicată pe website-ul CPPI pentru accesarea SIC, precum şi pentru transmiterea informaţiilor necesare.
    (2) Publicarea adresei web dedicate, pe website-ul CPPI, se face ca urmare a aprobării prin decizie a directorului general al CPPI, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 5
    (1) În vederea creării conturilor de utilizator, persoanele juridice interesate trebuie să efectueze operaţiunea de completare a formularului pus la dispoziţie de SIC în vederea creării contului.
    (2) Pentru crearea conturilor prevăzute la alin. (1), persoanele juridice interesate trebuie să transmită către structura de compensare din cadrul CPPI prin SIC următoarele documente validate cu semnătură electronică calificată:
    a) copia certificatului de înregistrare de la registrul comerţului;
    b) împuternicirea persoanei care: ridică/depune acte şi documente, aplică semnătura electronică calificată, semnează olograf, utilizează SIC, gestionează conturile de utilizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
    c) copia actului de identitate cu semnătura olografă a persoanei împuternicite pentru: ridicarea/depunerea de acte şi documente, aplicarea semnăturii electronice calificate, semnarea olografă, utilizarea SIC, gestionarea conturilor de utilizator;
    d) aprobarea administratorului judiciar conform Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, când este cazul.

    (3) Ca urmare a verificării datelor transmise de către solicitant, CPPI prin structura de compensare informează solicitantul în termen de 5 zile de la data solicitării asupra validării contului sau conturilor de utilizator sau asupra neîndeplinirii condiţiilor pentru crearea acestuia.
    (4) Accesarea conturilor se face prin utilizarea numelui de utilizator şi a parolei stabilite la înregistrarea în SIC.
    (5) Persoanele juridice compensatoare care au creat cont sau conturi de utilizator sunt responsabile de modalitatea de gestionare a numelui de utilizator, a parolei de acces şi a datelor introduse în SIC şi trebuie să comunice către structura de compensare a CPPI prin SIC orice modificări intervenite privind persoana împuternicită şi asupra modului de organizare şi funcţionare, în termen de o zi lucrătoare de la data la care acestea au fost operate.
    (6) Fiecare persoană juridică este responsabilă de editarea şi gestionarea împuternicirilor transmise în SIC.

    ART. 6
    (1) Ca urmare a introducerii datelor de către persoanele juridice compensatoare, SIC identifică unul sau mai multe circuite de compensare care se comunică prin intermediul contului de utilizator, prin generarea în format electronic a formularelor de ordin de compensare.
    (2) Ca urmare a introducerii datelor necesare pentru identificarea unui/unor circuit/circuite de compensare, persoanele juridice debitoare şi/sau creditoare ale căror date au fost introduse în SIC sunt notificate prin intermediul contului de utilizator asupra introducerii facturii/facturilor într-un circuit de compensare şi a necesităţii operării modificării corespunzătoare în SIC, în termen de o zi în situaţia în care aceasta a fost plătită.
    (3) Persoanele juridice compensatoare pot opta pentru unul sau mai multe circuite de compensare prin completarea formularului/formularelor de ordin de compensare şi aplicarea semnăturii electronice calificate.
    (4) La data emiterii tuturor formularelor de ordin de compensare completate şi validate prin semnătură electronică calificată, aferente unui circuit de compensare, SIC comunică persoanelor juridice compensatoare prin intermediul conturilor de utilizator realizarea circuitului/circuitelor de compensare.
    (5) Structura de compensare din cadrul CPPI aplică semnătura electronică calificată pe formularele de ordin de compensare în vederea validării şi încheierii circuitului de compensare, precum şi orice alte forme de securizare în format electronic a documentului, aprobate de către conducerea CPPI. În momentul aplicării semnăturii electronice calificate SIC generează numărul ordinului de compensare şi aplică data emiterii.
    (6) Informarea privind realizarea compensării către persoanele juridice compensatoare dintr-un circuit de compensare se face prin comunicarea prin intermediul conturilor de utilizator a ordinelor de compensare la data emiterii acestora.

    ART. 7
    (1) Pentru realizarea operaţiunilor de compensare la sediul structurii de compensare din cadrul CPPI, persoanele juridice introduc datele necesare în SIC şi indică operaţiunea de compensare predefinită.
    (2) Pentru parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 persoanele împuternicite prezintă structurii de compensare din cadrul CPPI o copie a actului de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.
    (3) Ca urmare a parcurgerii procedurii prevăzute la art. 6, persoanele juridice primesc pe contul de utilizator ordinele de compensare.

    ART. 8
    (1) Data compensării este considerată data de stingere a datoriilor şi creanţelor în contabilitate şi se operează în toate documentele, fiind consemnată în: procesul-verbal de compensare, ordinul de compensare şi borderoul datoriilor stinse, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Ordinele de compensare sunt numerotate unic în cadrul SIC începând cu data validării acestora de către CPPI prin structura de compensare şi se comunică persoanelor juridice compensatoare.
    (3) Ordinul de compensare conţine următoarele informaţii: seria, numărul şi data compensării, numărul procesului-verbal de compensare, numărul circuitului de compensare, valoarea compensată, datele de identificare ale structurii de compensare din cadrul CPPI în calitate de emitent, datele de identificare ale persoanei juridice compensatoare, în calitate de titular, şi borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.
    (4) Ordinul de compensare împreună cu borderoul facturilor în baza cărora s-a stabilit valoarea compensată poartă semnătura structurii de compensare din cadrul CPPI şi a persoanei juridice titulare.
    (5) Ordinul de compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării împreună cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare. Data înregistrării în contabilitate este cea înscrisă pe ordinul de compensare.
    (6) Ordinul de compensare are caracter de document primar şi se anexează ca atare la nota contabilă împreună cu borderoul datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare.

    ART. 9
    Toate compensările efectuate conform prezentelor norme se înregistrează în format electronic în Registrul electronic de evidenţă a operaţiunilor de compensare care este gestionat de structura de compensare din cadrul CPPI.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    INSTRUCŢIUNI
    pentru transmiterea datelor
    1. Transmiterea informaţiilor, aferente situaţiei prevăzute la art. 2 din normele metodologice, se face prin accesarea adresei web dedicate, publicată pe website-ul CPPI, prin încărcarea facturilor individual sau în fişiere de tip: CSV/XML/XLS/XLSX.
    2. Fişierele conţin următoarele informaţii, în următoarea succesiune, astfel:
    a. codul unic de înregistrare al persoanei juridice debitoare, în format numeric;
    b. codul unic de înregistrare al persoanei juridice creditoare, în format numeric;
    c. seria facturii în format alfabetic sau alfanumeric;
    d. numărul facturii în format numeric sau alfanumeric;
    e. data emiterii facturii, în format de dată calendaristică „zi.lună.an“;
    f. data scadenţei facturii, dacă este clar specificată, în format de dată calendaristică „zi.lună.an“;
    g. valoarea facturii ce urmează a fi plătită/încasată de persoana juridică raportoare, în format numeric cu două zecimale;
    h. soldul facturii ce urmează a fi plătită/încasată de persoana juridică raportoare, în format numeric cu două zecimale.


    ANEXA 2

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    ORDIN DE COMPENSARE
    Seria: ................ Nr: .............. din data de .................. pentru suma de ................. (lei)
    Nr. Proces-verbal de compensare: ..................... nr. Circuit de compensare: ...........................
    AGENTUL ECONOMIC TITULAR
    Denumirea ...................., codul fiscal .................., registrul comerţului ............................
    Adresa .............................................................
    Telefon: ................., banca: ................, cont bancar: .....................
    Semnătura operatorului economic
    Serviciul de compensare
    ATENŢIE!
    Ordinul de compensare nu se decontează prin bancă.
    Ordinul de compensare nu se schimbă contra numerar.
    Ordinul de compensare nu admite ştersături, corecturi, modificări.
    Ordinul de compensare priveşte numai obligaţii certe (fără dobânzi, penalităţi şi facturi pentru care s-au introdus acţiuni la instanţele judecătoreşti).
    Diminuarea obligaţiilor se face la data înscrisă pe ordinul de compensare.


    ANEXA 3

    la normele metodologice
 (a se vedea imaginea asociată)
    BORDEROUL
    datoriilor stinse pentru justificarea prin ordinul de compensare
    Seria: .... Nr: .... din data de ........... pentru suma de ..................... (lei)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Facturi de plată │
├──────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│Codul │ │Seria │Data │Data │Valoarea │Soldul │Valoarea │
│fiscal│Denumirea│şi │emiterii│scadenţei│facturată│facturii│compensată│
│ │ │numărul│ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┼──────────┤
│Total valoare compensată │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Facturi de încasat │
├──────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│Codul │ │Seria │Data │Data │Valoarea │Soldul │Valoarea │
│fiscal│Denumirea│şi │emiterii│scadenţei│facturată│facturii│compensată│
│ │ │numărul│ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┼──────────┤
│Total valoare compensată │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


    Semnătura operatorului economic
    Serviciul de compensare

    ANEXA 4

    la normele metodologice
    Persoana juridică compensatoare
    (denumirea, codul fiscal, registrul comerţului, adresa, tel., fax, e-mail, cont IBAN)
    Nr. de înregistrare .................... data .....................................
    ÎMPUTERNICIRE
    Subscrisa, .........................................................................., înregistrată la registrul comerţului cu numărul ............................, codul unic de identificare ...................................., cu sediul în judeţul ................................., localitatea .............................................., str. ....................... nr. ….., bl. ..…, sc. .…., et. ….., ap. ….., sectorul ...., reprezentată prin domnul/doamna .................................., în calitate de ………......................................,
    ÎMPUTERNICEŞTE
    pe domnul/doamna .................................................................., CNP .............................................., în relaţia cu Structura de compensare din cadrul Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buşteni - Sucursala Bucureşti, începând cu data .../.../.... până la data .../.../.... .
    În exercitarea prezentei, prepusul nostru poate reprezenta societatea în cadrul şedinţelor de compensare şi poate depune şi ridica acte şi documente, poate gestiona conturile de utilizatori, poate aplica semnătura electronică calificată şi/sau semnătura olografă, poate utiliza SIC în numele nostru.
    Declar pe propria răspundere că societatea nu este radiată, dizolvată sau în faliment.
    Semnătura reprezentantului legal,
    ...................................................................

    ANEXA 5

    la normele metodologice
    PROCES-VERBAL DE COMPENSARE
    Nr. .................... din data ....../....../............
    Lista persoanelor juridice care intră în compensarea nr. .................. din data ....../....../............
    Valoarea compensată: .......................

┌───┬─────────────────┬────────────────┐
│ │Denumirea │Seria şi numărul│
│CUI│operatorului │ordinului de │
│ │economic │compensare emis │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
├───┼─────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │
└───┴─────────────────┴────────────────┘


    Nu se difuzează persoanelor juridice compensatoare.
    Se păstrează în Sistemul informatic de compensare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016