Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 25 martie 2020  de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 25 martie 2020 de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.801 din 25 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.
    1.2. Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice prevăzute la pct. 1.1 au obligaţia să întocmească şi să depună în sistemul naţional de raportare - Forexebug formularele din sfera raportării situaţiilor financiare.
    1.3. Pe baza datelor din balanţa de verificare şi a celorlalte formulare din sfera raportării situaţiilor financiare transmise în sistem, sistemul naţional de raportare - Forexebug generează rapoartele privind situaţiile financiare trimestriale şi anuale, rapoartele privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe.
    1.4. Rapoartele privind situaţiile financiare, rapoartele privind notele la situaţiile financiare, alte rapoarte/anexe au componenţa prevăzută la art. 2 din ordin. Pentru datele înscrise în aceste rapoarte, instituţiile întocmesc raportul de analiză pe bază de bilanţ care cuprinde note explicative.
    1.5. Situaţiile financiare anuale reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie a fiecărui an.
    1.6. (1) Rapoartele privind situaţiile financiare, rapoartele privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe, generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug se elaborează în lei, cu două zecimale, distinct, pe sectoare bugetare, cu excepţia informaţiilor referitoare la buget care sunt exprimate în lei, fără zecimale. În cadrul fiecărui sector bugetar, entităţile publice pot avea una sau mai multe surse de finanţare.
    (2) Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale instituţiile publice pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.

    1.7. Formularele şi machetele rapoartelor actualizate, conform structurii indicatorilor aprobaţi în legea bugetului de stat şi legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a reglementărilor în vigoare în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, se aprobă de conducerea Ministerului Finanţelor Publice şi pot fi descărcate de instituţiile publice prin accesarea „Sistemul naţional de raportare Forexebug/Informaţii publice/Formulare şi machete rapoarte Forexebug“ de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice sau pot fi puse la dispoziţie de către unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondate instituţiile publice.
    1.8. (1) În temeiul art. 56 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora, pe care le prezintă Guvernului. După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi a României, acestea se aprobă de Parlament.
    (2) Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice; bilanţul anual al instituţiilor publice agregat la nivelul sectorului administraţiei publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.

    1.9. Situaţiile financiare anuale agregate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează pe pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    1.10. Bilanţul instituţiilor publice agregat la nivelul sectorului administraţiei publice, contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/acasa/transparenta decizionala/ proiecte de acte normative.
    CAP. II
    Instrucţiunile de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug
    2.1. Rapoartele privind situaţiile financiare, rapoartele privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug se elaborează pentru fiecare sector în parte, respectiv: 01 „Administraţia centrală“, 02 „Administraţia locală“, 03 „Asigurări sociale - pensii“, 04 „Asigurări sociale - şomaj“ şi 05 „Asigurări sociale - sănătate“, iar la fiecare sector pentru toate sursele acestuia, şi anume: sursa A „Finanţare integrală din buget“, sursa B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii şi subvenţii“, sursa H „Bugetul aferent activităţii de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ şi sursa L „Fondul de risc“.
    2.2. Conturile de active, datorii şi capitaluri proprii abrogate/eliminate din Planul de conturi pentru instituţii publice se păstrează în formularele din sfera raportării situaţiilor financiare, în rapoartele privind situaţiile financiare, în rapoartele privind notele la situaţiile financiare şi în alte rapoarte/anexe, până la sfârşitul exerciţiului financiar, pentru soldurile iniţiale, în vederea generării rapoartelor din sistem.
    2.3. Conturile de venituri (7xx) şi de cheltuieli (6xx) abrogate/eliminate din Planul de conturi pentru instituţii publice se păstrează în formularele din sfera raportării situaţiilor financiare, în rapoartele privind situaţiile financiare, în rapoartele privind notele la situaţiile financiare, până la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în exerciţiul financiar următor, în vederea generării rapoartelor din sistem.
    3. „Bilanţ“ (anexa nr. 2 la ordin)
    3.1. Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de active, datorii şi capitaluri proprii ale instituţiei publice la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege. Prin diferenţa dintre total active şi total datorii se determină indicatorul active nete, care trebuie să fie egal cu capitalurile proprii.
    3.2. Pentru fiecare element de bilanţ trebuie prezentată valoarea aferentă elementului respectiv pentru exerciţiul financiar precedent. Dacă valorile prezentate anterior nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative; un element de bilanţ pentru care nu există valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care există un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent.
    3.3. „Bilanţul“ se generează din sistem, pe baza ultimei balanţe de verificare. La nivelul instituţiei publice, balanţa de verificare a conturilor sintetice trebuie pusă de acord cu balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile economico-financiare aferente perioadei raportate.
    3.4. În „Bilanţ“ sunt prezentate, pe rânduri, următoarele informaţii:
    Rândul 3 „Active fixe necorporale“ - valoarea activelor fixe necorporale şi activelor fixe necorporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente:
    (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 – 2800300 – 2800500 – 2800800 – 2800801 – 2800809 – 2900400 – 2900500 – 2900800 – 2900801 – 2900809 – 2930100);

    Rândul 4 „Active fixe corporale“ - valoarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente:
    (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 – 2810100 – 2810201 – 2810202 – 2810203 – 2810204 – 2810205 – 2810206 – 2810207 – 2810208 – 2810301 – 2810302 – 2810303 – 2810304 – 2810400 – 2910100 – 2910201 – 2910202 – 2910203 – 2910204 – 2910205 – 2910206 – 2910207 – 2910208 – 2910301 – 2910302 – 2910303 – 2910304 – 2910400 – 2930200);

    Rândul 5 „Active financiare“ - valoarea activelor financiare necurente (investiţii pe termen lung) sub formă de acţiuni, obligaţiuni şi alte creanţe imobilizate rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare, diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente:
    (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 – 2960101 – 2960102 – 2960103 – 2960200);

    Rândul 6 „Creanţe necurente“ - valoarea creanţelor necurente ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de creanţe diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente:
    (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 – 4910200 – 4960200);

    Rândul 7 - „Total active necurente“ - valoarea totală a activelor necurente rezultată din însumarea rândurilor: 3 + 4 + 5 + 6;
    Rândul 9 „Stocuri“ - valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, ajustată cu valoarea diferenţelor de preţ şi diminuată cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente sau cu valoarea TVA neexigibilă aferentă stocurilor de mărfuri:
    (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/– 3480000 +/– 3780000 – 3910000 – 3920100 – 3920200 – 3920300 – 3930000 – 3940100 – 3940500 – 3940600 – 3950100 – 3950200 – 3950300 – 3950400 – 3950600 – 3950700 – 3950800 – 3960000 – 3970100 – 3970200 – 3970300 – 3980000 – 4420803);

    Rândul 10 „Creanţe“ - valoarea creanţelor curente provenind din operaţiuni comerciale şi avansuri ce urmează a fi încasate pe o perioadă mai mică de un an (conform legii sau contractului), rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanţelor bugetare deţinute de instituţie, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanţelor din operaţiuni cu Comunitatea Europeană rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare, valoarea altor decontări:
    (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 – 4910100 – 4960100 – 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702);

    Rândul 11 „Active financiare“ - valoarea activelor financiare curente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active financiare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente, valoarea investiţiilor pe termen scurt (obligaţiuni emise şi răscumpărate) diminuată cu valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare aferente:
    (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 – 5950000);

    Rândul 12 „Disponibilităţi“ - valoarea totală a disponibilităţilor din venituri aflate în conturile de la trezorerie, a altor disponibilităţi aflate în conturile de la trezorerie şi instituţii de credit, din casă, diminuate cu plăţile nete de casă (în cursul exerciţiului):
    (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 – 7700000);

    Rândul 13 „Alte valori şi avansuri de trezorerie“ - valoarea preluată din soldurile conturilor de alte valori şi avansuri de trezorerie:
    (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200);

    Rândul 14 „Cheltuieli în avans“ - valoarea cheltuielilor înregistrate în avans preluate din soldul debitor al contului 4710000;
    Rândul 15 „Total active curente“ - valoarea activelor curente rezultată din însumarea rândurilor: 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;
    Rândul 16 „Total active“ - valoarea totală a activelor necurente şi curente rezultată din însumarea rândurilor 7 + 15;
    Rândul 19 „Datorii comerciale şi alte datorii“ - valoarea datoriilor necurente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de decontări cu furnizorii de active fixe, creditorii şi vărsăminte de efectuat pentru active financiare şi investiţii financiare, alte datorii în legătură cu personalul, ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului):
    (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209);

    Rândul 20 „Împrumuturi pe termen lung“ - valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (conform legii sau contractului):
    (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 – 1690200);

    Rândul 21 „Provizioane“ - valoarea provizioanelor constituite pe termen lung pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, garanţii pentru împrumuturi etc., ce urmează a fi diminuate/anulate pe o perioadă mai mare de un an:
    (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208);

    Rândul 22 „Total datorii necurente“ - totalul datoriilor necurente rezultate din însumarea rândurilor: 19 + 20 + 21;
    Rândul 24 „Datorii comerciale şi alte datorii“ - valoarea datoriilor curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale şi avansuri ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (conform legii sau contractului), din însumarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană şi alte datorii:
    (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800);

    Rândul 25 „Împrumuturi pe termen scurt“ - valoarea împrumuturilor pe termen scurt ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt, valoarea împrumuturilor pe termen lung reprezentând sume ce trebuie plătite în cursul exerciţiului curent - rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de împrumuturi pe termen scurt şi pe termen mai mare de un an:
    (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 – 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190);

    Rândul 26 „Salarii, contribuţii şi alte drepturi sociale“ - valoarea datoriilor către salariaţi şi a contribuţiilor aferente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de salarii şi contribuţii sociale, valoarea datoriilor reprezentând alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor respective de datorii:
    (ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 +4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000);

    Rândul 27 „Venituri în avans“ - valoarea veniturilor înregistrate în avans, preluate din soldul creditor al contului 472;
    Rândul 28 „Provizioane“ - valoarea datoriilor reprezentând provizioane constituite pe termen scurt pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, garanţii pentru împrumuturi etc., ce urmează a fi diminuate/anulate într-o perioadă de până la un an: (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108);
    Rândul 29 „Total datorii curente“ - totalul datoriilor curente rezultate din însumarea rândurilor: 24 + 25 + 26 + 27 + 28;
    Rândul 30 „Total datorii“ - totalul datoriilor curente şi necurente rezultate din însumarea rândurilor: 22 + 29;
    Rândul 31 „Active nete“ - valoarea indicatorului „Active nete“, determinată ca diferenţa între total active şi total datorii, (rd. 16- 30) valoare care trebuie să fie egală cu cea a capitalurilor proprii (rd. 36);
    Rândul 33 „Rezerve, fonduri“ - valoarea rezervelor şi fondurilor constituite, rezultate din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri:
    (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/–1060000 + 1320000 + 1330000);

    Rândul 34 „Rezultatul reportat“ - soldul creditor al contului 117; soldul debitor se trece cu semnul minus;
    Rândul 35 „Rezultatul patrimonial al exerciţiului“ - soldul creditor al contului 121; soldul debitor se trece cu semnul minus;
    Rândul 36 „Total capitaluri proprii“ - valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri, rezultat reportat şi rezultat patrimonial.
    Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat şi rezultatul patrimonial (deficit), se scad: (rd. 33 +/– 34 +/– 35).


    4. „Contul de rezultat patrimonial“ (anexa nr. 3 la ordin)
    4.1. (1) „Contul de rezultat patrimonial“ prezintă situaţia veniturilor şi cheltuielilor din cursul exerciţiului curent.
    (2) Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu.
    (3) Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

    4.2. În „Contul de rezultat patrimonial“ sunt prezentate şi veniturile calculate (de exemplu, venituri din reluarea provizioanelor şi ajustărilor de valoare) care nu implică o încasare a acestora, precum şi cheltuielile calculate (de exemplu, cheltuieli cu amortizările, provizioanele şi ajustările de valoare) care nu implică o plată a acestora.
    4.3. Pentru fiecare indicator din „Contul de rezultat patrimonial“ trebuie prezentată atât valoarea indicatorului din anul curent, cât şi valoarea aferentă pentru exerciţiul financiar precedent.
    4.4. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a instituţiei publice, respectiv excedent sau deficit patrimonial. Acest rezultat se determină pe fiecare sector (administraţia centrală, administraţia locală etc.), trimestrial şi anual. Datele se preiau din soldurile conturilor de venituri şi din soldurile conturilor de cheltuieli, cumulate de la începutul anului, înainte de închidere.
    4.5. În „Contul de rezultat patrimonial“ sunt prezentate pe rânduri următoarele informaţii: la rândurile de venituri, soldurile creditoare ale conturilor de venituri înainte de închidere; la rândurile de cheltuieli, soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli înainte de închidere.
    Rândul 2 „Venituri din impozite, taxe şi contribuţii“ - sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări, precum şi alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere:
    (ct. 7300100 + 7300200 + 7300201 + 7300202 + 7300203 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350600 + 7350601 + 7350602 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900);

    Rândul 3 - „Venituri din vânzare de bunuri şi servicii“ - sumele reprezentând venituri din activităţi economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 +/– 7090000);
    Rândul 4 „Finanţări nerambursabile“ - sumele reprezentând venituri din finanţări din fonduri externe nerambursabile, donaţii, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7790109);
    Rândul 5 „Subvenţii primite“ - sumele reprezentând venituri din subvenţii şi cofinanţare, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere: (ct. 7720100 + 7720200 + 7780000);
    Rândul 6 „Transferuri“ - veniturile din transferuri preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere (ct. 7510500);
    Rândul 7 „Dobânzi“ - veniturile din dobânzi preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere (ct. 7660000);
    Rândul 8 „Dividende“ - veniturile din dividende preluate din soldul creditor al contului de venituri înainte de închidere: (ct. 7500000 + 7500100);
    Rândul 9 „Diferenţe de curs valutar“ - veniturile din diferenţe de curs valutar preluate din soldul creditor al conturilor de venituri înainte de închidere: (ct. 7650100 + 7650200);
    Rândul 10 „Alte venituri“ - veniturile din creanţe reactivate şi debitori diverşi, venituri din proprietate, venituri din vânzări de bunuri şi servicii, venituri din creanţe imobilizate, venituri din investiţii financiare cedate, finanţarea în baza unor acte normative speciale, fonduri cu destinaţie specială, veniturile fondului de risc, venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit, venituri din provizioane, venituri din ajustări de depreciere, venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, diverse venituri etc. preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere:
    (ct. 7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7630000 + 7640000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7710000 + 7760000 + 7770000 + 7790101 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7860300 + 7860400 + 7910000);

    Rândul 11 „Total venituri“ - rezultă din însumarea rândurilor: 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10;
    Rândul 13 „Salarii, contribuţii şi alte drepturi salariale“ - sumele reprezentând cheltuielile cu salariile şi alte beneficii acordate salariaţilor şi altor categorii de personal, precum şi contribuţiile sociale aferente salariilor angajaţilor, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000);

    Rândul 14 „Bunuri şi servicii“ - sumele reprezentând valoarea consumului de materii prime, materiale consumabile, energie, apă şi alte cheltuieli materiale preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100);

    Rândul 15 „Subvenţii acordate“ - reprezentând subvenţiile acordate, preluate din soldul debitor al contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6700000);
    Rândul 16 „Transferuri“ - sumele reprezentând cheltuielile cu transferurile acordate, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6780000);

    Rândul 17 „Asistenţă socială“ - sumele reprezentând cheltuielile cu asistenţa socială, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6760000 + 6770000);
    Rândul 18 „Cheltuieli de capital“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu active fixe neamortizabile şi cheltuieli cu rezerva de stat preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6290200 + 6890100 + 6890200 + 6820101 + 6820109 + 6820200)

    Rândul 19 „Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu amortizarea şi deprecierea preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6810100 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6860300 + 6860400 + 6860800);

    Rândul 20 „Cheltuieli cu provizioanele“ - sumele reprezentând cheltuielile cu provizioanele, preluate din soldul debitor ale contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6810200);
    Rândul 21 „Diferenţe de curs valutar“ - sumele reprezentând valoarea cheltuielilor cu diferenţele de curs valutar preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere: (ct. 6650100 + 6650200);
    Rândul 22 „Dobânzi“ - sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile, preluate din soldul debitor ale contului de cheltuieli înainte de închidere (ct. 6660000);
    Rândul 23 „Alte cheltuieli“ - sumele reprezentând valoarea altor cheltuieli (cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, pierderi din creanţe şi debitori diverşi, pierderi din creanţe imobilizate, cheltuieli din investiţii financiare cedate, cheltuieli cu pierderi din calamităţi, cheltuieli din operaţiuni extraordinare cu active fixe, alte cheltuieli), preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere:
    (ct. 6350100 + 6350200 + 6540000 + 6580101 + 6580109 + 6630000 + 6640000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6790000 + 6900000 + 6910000);

    Rândul 24 „Total cheltuieli“ - sumele reprezentând totalul cheltuielilor, rezultat din însumarea rândurilor: 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23;
    Rândul 25 „Rezultatul patrimonial al exerciţiului (excedent/deficit)“ - determinat ca diferenţă între rândul 11 „Total venituri“ şi rândul 24 „Total cheltuieli“.


    5. „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“ (anexa nr. 4 la ordin)
    5.1. (1) În „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“ sunt prezentate existenţa şi mişcările de numerar aflate în conturile de venituri şi cheltuieli bugetare, conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi în casierie (în lei) ale instituţiilor publice, precum şi în conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit şi în casierie (în valută) ale instituţiilor publice, pe următoarea structură, pe activităţi:
    a) fluxuri de trezorerie din activitatea operaţională;
    b) fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii;
    c) fluxuri de trezorerie din activitatea de finanţare;
    d) fluxuri de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN).

    (2) Fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăti) rezultate din activitatea curentă, care se corelează cu codurile din clasificaţia bugetară a veniturilor şi cheltuielilor, altele decât cele menţionate pentru activitatea de investiţii, activitatea de finanţare şi activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN); codurile bugetare 31 „Venituri din dobânzi“ şi 30 „Dobânzi“ se prezintă la activitatea operaţională.
    (3) Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la codurile bugetare 85.01.01 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local“ şi 85.01.03 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice“ se prezintă la activitatea operaţională.
    (4) Fluxurile de trezorerie din activitatea de investiţii prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din achiziţiile ori vânzările de active fixe, care se corelează cu clasificaţia bugetară astfel:
    a) încasările se corelează cu codul 39 „Venituri din valorificarea unor bunuri“;
    b) plăţile se corelează cu codurile 71 „Active nefinanciare“ şi 72 „Active financiare“.

    (5) Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la codurile bugetare: 85.01.02 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local“ şi 85.01.04 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice“ se prezintă la activitatea de investiţii.
    (6) Fluxurile de trezorerie din activitatea de finanţare prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) rezultate din împrumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare, care se corelează cu clasificaţia bugetară, astfel:
    a) încasările se corelează cu sumele reprezentând încasări din rambursarea împrumuturilor acordate preluate din codurile bugetare 40 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ (excepţie: codul 40.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“ care este la activitatea FEN) şi 41 „Alte operaţiuni financiare“ (excepţie codurile: 41.01 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite“, 41.05 „Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti“, 41.07 „Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii“, 41.09 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale“, 41.14 „Sume alocate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“, 41.15 „Sume rambursate din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii“ care se raportează la activitatea operaţională şi codul 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“ care se prezintă la activitatea FEN);
    b) plăţile se corelează cu codurile 80 „Împrumuturi“, 81 „Rambursări de credite“.

    (7) Fluxurile de trezorerie din activitatea fonduri externe nerambursabile prezintă mişcările de numerar (încasări şi plăţi) aferente fondurilor externe nerambursabile, care se corelează cu clasificaţia bugetară, astfel:
    a) încasările se corelează cu sumele aferente fondurilor externe nerambursabile preluate din codurile bugetare: 40.16 „Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“, 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“, 42.07 „Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD“, 42.20 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 42.39 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare“, 42.42 „Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA“, 42.43 „Sume primite de instituţiile publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA“, 42.45 „Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European“, 42.60 „Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului SEE“, 42.61 „Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian“, 42.62 „Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare“, 42.69 „Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, 42.70 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“, 42.71 „Sume alocate de la bugetul de stat pentru susţinerea proiectelor din PNDR 2014-2020“, 42.75 „Cofinanţare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian 2014-2021“, 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, 46 „Alte sume primite de la UE“ şi 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“;
    b) plăţile se corelează cu codurile 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

    (8) Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la codul bugetar 85.01.05 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile“ se prezintă la activitatea fonduri externe nerambursabile (FEN).
    (9) Plăţile aferente bugetului Fondurilor externe nerambursabile, sursa 08/D, cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite ai bugetului de stat la alte naturi de cheltuieli decât titlul 56 şi titlul 58, sunt prezentate pe naturi de cheltuieli, la activitatea operaţională sau investiţii, după caz.

    5.2. În „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“ sunt prezentate, pe coloane şi rânduri, următoarele informaţii:

    (1) Coloana 1 „Total general“ - totalul sumelor în lei si valută aflat în casieria instituţiei, în conturile de venituri şi cheltuieli bugetare şi în conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, precum şi la instituţiile de credit.

    (2) Coloana 2 „Casa“ - numerarul aflat în casieria instituţiei evidenţiat în conturile 5310101 „Casa în lei“ şi 5310402 „Casa în valută“ - sunt prezentate următoarele informaţii:
    a) la rândurile de „Încasări“ aferente fiecărei activităţi se prezintă soldurile finale debitoare dezvoltate în analitic pe structura clasificaţiei bugetare pentru venituri;
    b) la rândurile de „Plăţi“ aferente fiecărei activităţi se prezintă soldurile finale, dezvoltate în analitic pe structura clasificaţiei bugetare pentru cheltuieli. Sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la codul bugetar 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent“ se prezintă pe rânduri distincte la fiecare activitate;
    c) în situaţia în care conturile nu sunt dezvoltate pe clasificaţia bugetară de venituri sau cheltuieli, soldurile finale debitoare se prezintă la rândul „Alte încasări“.


    (3) Coloana 3 „Trezor“ - totalul sumelor aflate în conturile de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi în conturile de disponibil deschise la unităţile Trezoreriei Statului, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Coloana 4 „Non-trezor“ - totalul sumelor aflate în conturile de venituri şi cheltuieli bugetare, precum şi în conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.

    (5) În coloanele: 5 (sursa A), 7 (sursa B), 9 (sursa C), 11 (sursa D), 13 (sursa E), 15 (sursa F), 17 (sursa G), 19 (sursa H), 21 (sursa I), 23 (sursa J), 25 (sursa K) şi 27 (sursa L) - Trezor pentru sumele derulate prin unităţile Trezoreriei Statului sunt prezentate următoarele informaţii:
    a) veniturile aferente fiecărui sector bugetar de la sursele de finanţare: A „Integral de la buget“, B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii şi subvenţii“, sursa H „Bugetul aferent activităţii de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ şi sursa L „Fondul de risc“ - veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile: 5130101, 5140101, 5160101, 5170101 (la codurile bugetare 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03 „Sume aferente creditelor externe“), 5150103 (la codul bugetar 41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“), 5200100, 5210100, 5240100, 5250101, 5250102, 5600101, 5610101, 5620101, 5710100, 5740101, 5740102, 5750100;
    b) plăţile aferente fiecărui sector bugetar de la sursele de finanţare: A „Integral de la buget“, B „Credite externe“, sursa C „Credite interne“, sursa D „Fonduri externe nerambursabile“, sursa E „Activităţi finanţate integral din venituri proprii“, sursa F „Integral venituri proprii“, sursa G „Venituri proprii şi subvenţii“, sursa H „Bugetul aferent activităţii de privatizare“, sursa I „Bugetul Fondului pentru Mediu“, sursa J „Bugetul Trezoreriei Statului“, sursa K „Reclasificate“ şi sursa L „Fondul de risc“ - soldurile conturilor de finanţare bugetară 7700000 „Finanţare de la buget“ dezvoltate în analitic pe structura clasificaţiei bugetare, reprezentând plăţile nete de casă; soldul pentru conturile de finanţare de la buget se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă; excepţie fac sumele recuperate în anul curent din finanţarea anilor precedenţi încasate la codul bugetar 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent“.


    (6) Coloana 29 „Disponibilităţi -Trezor“ - sunt prezentate pe fiecare sector în parte conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului, prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare, la rândul de încasări la activitatea operaţională, cu soldurile finale debitoare ale conturilor de disponibil deschise la trezorerie, diminuate cu soldurile iniţiale debitoare ale acestora.

    (7) În coloanele: 6 (sursa A), 8 (sursa B), 10 (sursa C), 12 (sursa D), 14 (sursa E), 16 (sursa F), 18 (sursa G), 20 (sursa H), 22 (sursa I), 24 (sursa J), 26 (sursa K) şi 28 (sursa L) pentru sumele derulate prin instituţiile de credit sunt prezentate următoarele informaţii:
    a) pentru toate sectoarele bugetare şi toate sursele de finanţare în situaţia în care sumele încasate în conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului: la rândurile „Plăţi“ aferente fiecărei activităţi - sumele reprezentând soldurile finale debitoare ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituţiile de credit, dezvoltate pe coduri de cheltuieli bugetare potrivit clasificaţiei bugetare, se înscriu cu semnul minus;
    b) pentru toate sectoarele bugetare şi toate sursele de finanţare în situaţia în care sumele sunt încasate direct în conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit pe coduri de clasificaţie bugetară: la rândurile „Încasări“ aferente fiecărei activităţi - sumele reprezentând soldurile finale debitoare ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituţiile de credit pe coduri de venituri bugetare potrivit clasificaţiei bugetare, iar la rândurile „Plăţi“ aferente fiecărei activităţi -– sumele reprezentând soldurile finale creditoare (debitoare cu minus) ale conturilor contabile de disponibil corespunzătoare conturilor deschise la instituţiile de credit, dezvoltate pe coduri de cheltuieli bugetare potrivit clasificaţiei bugetare, se înscriu cu semnul plus.


    (8) Coloana 30 „Disponibilităţi Non - trezor“ - fiecare sector bugetar în parte, conturile contabile de disponibilităţi ale instituţiilor publice deschise la instituţiile de credit, care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare, la rândul de „Alte încasări“ la activitatea operaţională, cu soldurile finale debitoare ale conturilor de disponibil, diminuate cu soldurile iniţiale debitoare ale acestora.

    (9) În rândul 49 „Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului“ sunt prezentate:
    a) soldurile iniţiale ale conturilor de rezultate din anii precedenţi ale bugetelor de venituri şi cheltuieli (conturile contabile: 5150500, 5210300, 5240300, 5250301, 5250302, 5600300, 5610300, 5620300, 5710300, 5740301, 5740302, 5750300);
    b) soldurile iniţiale ale conturilor de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) nu este aprobat cu buget de venituri (contul contabil 5150600);
    c) soldurile iniţiale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor (conturile contabile: 5130301, 5130302, 5140301, 5140302, 5160301, 5160302, 5170301, 5170302);
    d) soldurile iniţiale ale conturilor contabile de disponibilităţi care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare.


    (10) În rândul 50 „Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent“ se înscriu următoarele:
    a) sumele recuperate în excedentul anilor precedenţi pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu;
    b) sumele reprezentând reîntregirea excedentului cu depozitele, dacă operaţiunile au avut loc în exerciţii financiare diferite;
    c) sumele primite în excedentul anului precedent în situaţia reorganizărilor;
    d) sumele reprezentând împrumutul primit de la trezorerie de către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


    (11) În rândul 51 „Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent“ se înscriu următoarele:
    a) sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, pentru acoperirea golurilor temporare de casă, pentru bugetele: locale, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţilor finanţate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situaţia existenţei unui buget de venituri şi cheltuieli, activităţii de privatizare, Fondului pentru mediu;
    b) sumele transferate din excedent la bugetul local pentru bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii;
    c) sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie;
    d) sumele transferate din excedentul anului precedent în situaţia reorganizărilor.


    (12) La sfârşitul exerciţiului financiar, sumele raportate la rândurile 50 şi 51 trebuie să fie egale, cu următoarele excepţii:
    a) sumele transferate din excedentul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care se preiau ca venit la bugetul local;
    b) sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, precum şi în situaţia reîntregirii excedentului cu depozitele, dacă operaţiunile au avut loc în exerciţii financiare diferite;
    c) sumele primite/transferate în/din excedentul anului precedent în situaţia reorganizărilor.


    (13) În rândul 52 „Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent“ se înscriu sumele pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), în situaţia existenţei doar a unui buget de cheltuieli, precum şi pentru bugetul creditelor interne şi bugetul creditelor externe, sumele neutilizate la finele anului precedent, transferate la începutul anului din conturile de disponibil în conturile bugetelor respective.

    (14) În rândul 53 „Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei“, la raportările financiare anuale, sunt prezentate:
    a) soldurile finale ale conturilor de rezultat din anii precedenţi ale bugetelor aprobate cu buget de venituri şi cheltuieli (conturile contabile: 5150500, 5210300, 5240300, 5250301, 5250302, 5600300, 5610300, 5620300, 5710300, 5740301, 5740302, 5750300);
    b) soldurile finale ale conturilor de disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor, în situaţia în care bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) nu este aprobat cu buget de venituri (contul contabil 5150600);
    c) soldurile finale ale conturilor de disponibil din împrumuturi din sume neutilizate în anul curent şi reportate în anul următor (conturile contabile: 5130301, 5130302, 5140301, 5140302, 5160301, 5160302, 5170301, 5170302);
    d) soldurile finale ale conturilor de disponibilităţi care nu se dezvoltă în analitic pe structura clasificaţiei bugetare, după caz.


    (15) În cursul anului, rândul 53 „Numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei“ prezintă suma rezultată din calcul (rd. 53 = rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 – rd. 51 – rd. 52).

    5.3. Pentru instituţiile publice care înregistrează în creditul contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local, nu se prezintă aceste sume în „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“.
    5.4. Instituţiile publice au obligaţia să verifice corespondenţa datelor înscrise în „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“ cu cele din extrasele de cont eliberate de unităţile Trezoreriei Statului sau de instituţiile de credit, după caz.

    6. „Situaţia modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“ (anexa nr. 5 ordin)
    6.1. (1) Prezintă valoarea capitalurilor proprii rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de rezerve şi fonduri, rezultat reportat şi rezultat patrimonial.
    (2) Soldurile debitoare ale conturilor reprezentând rezultatul reportat şi rezultatul patrimonial (deficit) se scad.

    6.2. Modificările capitalurilor proprii ale unei instituţii între începutul şi finalul perioadei de raportare reflectă creşterea sau reducerea activului net în cursul perioadei.
    6.3. În „Situaţia modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“ se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile.

    7. „Contul de execuţie venituri“ (anexa nr. 6 la ordin)
    7.1. (1) În „Contul de execuţie venituri“ sunt prezentate următoarele informaţii privind veniturile:
    a) la trimestrele I-III, prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare/prevederi bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare; la sfârşitul exerciţiului financiar, prevederi bugetare iniţiale/definitive;
    b) drepturi constatate, total, din care: ani precedenţi şi anul curent;
    c) încasări realizate;
    d) stingeri pe alte căi decât încasări;
    e) drepturi constatate de încasat.

    (2) Informaţiile referitoare la prevederi se prezintă potrivit structurii indicatorilor aprobaţi prin legea bugetului de stat, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi celorlalte acte normative în vigoare.

    7.2. „Contul de execuţie venituri“ prezintă informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat, la nivel de COFOG3 (capitol, subcapitol, paragraf), cu excepţia instituţiilor din sectorul special care se prezintă la nivel de COFOG1, pentru instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului activităţilor pentru privatizare, bugetului Trezoreriei Statului, pentru instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D în situaţia în care în acest buget au fost aprobate venituri.
    7.3. (1) Se prezintă numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi), în structura bugetului aprobat.
    (2) Sunt evidenţiate atât veniturile încasate prin trezorerie, cât şi veniturile în valută încasate prin instituţiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituţiei şi care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
    (3) Sumele reprezentând venituri bugetare încasate prin casă şi nedepuse în conturile de venituri deschise la trezorerie sunt prezentate în „Contul de execuţie venituri“.
    (4) În „Contul de execuţie venituri“ se prezintă şi sumele încasate în bugetele creditelor interne şi externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum şi sumele încasate în bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa 08/D, pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“.
    (5) Sumele încasate ca împrumut din excedentul anilor anteriori la codurile bugetare: 40.15.01 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de funcţionare“, 40.15.02 „Sume utilizate de administraţiile locale din excedentul anului precedent pentru secţiunea de dezvoltare“, 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituţii din excedentul anului precedent“, 41.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“, 40.11.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare“, 40.13.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare“, 40.14.00 „Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare“ se prezintă în „Contul de execuţie venituri“ în cursul exerciţiului financiar; aceste sume nu se prezintă în „Contul de execuţie venituri“ la sfârşitul exerciţiului financiar, ca urmare a rambursării împrumutului.
    (6) La instituţiile publice care efectuează transferurile de venituri bugetare de la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii“, sumele sunt prezentate în „Contul de execuţie venituri“, cu valoare negativă la coloana „Încasări realizate“ şi cu valoare pozitivă la coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“, fără a fi prezentate şi ca drepturi constatate.
    (7) La instituţiile publice care primesc transferurile de venituri bugetare la subcapitolul de venituri 41.07.00 „Venituri proprii redistribuite între instituţii publice finanţate integral/parţial din venituri proprii sau între activităţi finanţate integral din venituri proprii“, sumele se prezintă în „Contul de execuţie venituri“ cu valoare pozitivă la coloana „Încasări realizate“ şi cu valoare negativă la coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“, fără a fi prezentate şi ca drepturi constatate.

    7.4. (1) Informaţiile privind drepturile constatate sunt prezentate pe coloane, astfel:
    a) coloana „Drepturi constatate din anii anteriori“ - sume preluate din soldurile din anii precedenţi ale conturilor de creanţe aferente veniturilor bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz;
    b) coloana „Drepturi constatate în anul curent“ - sume preluate din rulajele curente ale conturilor de creanţe aferente veniturilor bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 51807 etc.), după caz; pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit) ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, la coloanele de drepturi constatate (total şi anul curent) în anul curent sunt prezentate sume la nivelul încasărilor realizate; în mod similar se procedează şi pentru sumele încasate necuvenit care urmează a fi restituite;
    c) coloana „Încasări realizate“ - toate încasările realizate în trezorerie, la instituţii de credit şi în casă, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum şi sumele restituite pe structura clasificaţiei, cu semnul minus;
    d) coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“ - sume care au în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului, diferenţe de curs valutar şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii, redistribuiri de venituri.

    (2) Suma coloanelor „Drepturi constatate din anii anteriori“ şi „Drepturi constatate în anul curent“ trebuie să fie mai mare sau egală cu suma coloanelor „Încasări realizate“ şi „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.
    (3) Sumele raportate în „Contul de execuţie venituri“ la coloana „Drepturi constatate din anii anteriori“ trebuie să corespundă cu sumele raportate la coloana „Drepturi constatate de încasat“ din „Contul de execuţie venituri“ întocmit la 31 decembrie anul precedent.

    7.5. Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituţiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele de plată electronice instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, se evidenţiază astfel:
    7.5. (1) Sumele achitate la terminalele de plată şi care nu au fost încasate în conturile de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului până la data decontării aferente drepturilor constatate pe seama contribuabililor sau debitorilor care au fost raportate anterior în coloanele „Drepturi constatate din anii anteriori“ şi „Drepturi constatate în anul curent“ se raportează în coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.
    (2) Debitele constituite pe seama instituţiilor de credit rezultate din stingerea obligaţiilor fiscale şi/sau bugetare ale contribuabililor nu se raportează în „Contul de execuţie venituri“.
    (3) Sumele încasate de la instituţia de credit, aferente tranzacţiei, în contul de disponibil deschis la unităţile Trezoreriei Statului pe numele instituţiilor publice beneficiare nu se prezintă în „Contul de execuţie venituri“.
    (4) Veniturile încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, provenite din debitele constituite pe seama instituţiilor de credit, se evidenţiază la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri deschise la unităţile Trezoreriei Statului şi se prezintă în coloana „Încasări realizate“; aceste sume nu se mai înscriu în coloana „Stingeri drepturi pe alte căi decât încasări“.

    7.6. Sumele încasate în anii precedenţi în conturi de disponibil deschise la instituţii de credit care au fost înregistrate şi raportate ca venituri bugetare în „Contul de execuţie venituri“ şi care se virează în conturi de venituri la trezorerie în anul curent se raportează în „Cont de execuţie non-trezor“ (col. 9) la poziţia „Venituri“ cu semnul minus şi nu se mai prezintă în „Contul de execuţie venituri“ în anul curent.
    7.7. La elaborarea „Contului de execuţie venituri“, pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară se cumulează veniturile bugetare evidenţiate în contul de trezorerie la subcap. 41.09 „Disponibilităţi din venituri curente constituite în depozite/titluri de stat la bănci comerciale“ (cu semnul minus), cu sumele aflate în depozite constituite la instituţiile de credit din acestea (cu semnul plus).
    7.8. În „Contul de execuţie venituri“, pentru instituţiile publice plătitoare de TVA, în coloanele reprezentând „Drepturi constatate din anii anteriori“ şi „Drepturi constatate în anul curent“ se înscrie întreaga valoare a creanţei, inclusiv TVA colectată, pe structura clasificaţiei bugetare, iar în coloana „Încasări realizate“, sumele încasate, inclusiv TVA, pe structura clasificaţiei bugetare.
    7.9. Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmit la Ministerul Finanţelor Publice „Contul de execuţie venituri“ completat pe coloana „Încasări realizate“, pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuţiile datorate reprezentând restanţe din anii anteriori. Acestea vor purta viza Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    8. „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin)
    8.1. Se elaborează pe fiecare sector şi sursă de finanţare la nivel de COFOG3 (capitol, subcapitol, paragraf, titlu, articol şi alineat), în structura bugetului aprobat (cu excepţia instituţiilor din sectorul special pentru care se elaborează la nivel de COFOG1).
    8.2. (1) La raportarea anuală, informaţiile sunt prezentate pe coloane, astfel:
    a) credite de angajament iniţiale (coloana 1);
    b) credite de angajament definitive (coloana 2);
    c) credite bugetare iniţiale (coloana 3);
    d) credite bugetare definitive (coloana 4).

    (2) La raportările trimestrelor I-III, informaţiile sunt prezentate pe coloane, astfel:
    a) credite de angajament anuale aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 1);
    b) credite de angajament trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare (col. 2);
    c) credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare (coloana 3);
    d) credite bugetare trimestriale cumulate la finele perioadei de raportare (coloana 4).

    (3) La instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în coloanele 1 şi 2 sunt prezentate informaţii numai pentru acţiunile multianuale.
    (4) La sfârşitul exerciţiului financiar, informaţiile prezentate în coloane trebuie să respecte următoarele corelaţii:
    a) angajamentele bugetare (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 4);
    b) angajamentele legale (coloana 6) pot depăşi creditele de angajament definitive (coloana 2) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie an precedent evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“ la instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acţiunile multianuale;
    c) angajamentele legale (coloana 6) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.) la instituţiile publice definite potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) plăţile efectuate (coloana 7) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 4) şi în angajamentele bugetare (coloana 5);
    e) angajamentele legale de plătit (coloana 8) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament la finele perioadei de raportare, respectiv angajamentele legale rămase neachitate la sfârşitul exerciţiului financiar, evidenţiate în soldul contului 8067000 „Angajamente legale“.


    8.3. În „Contul de execuţie cheltuieli“ (coloana 7) se evidenţiază atât cheltuielile plătite prin trezorerie, cât şi cheltuielile bugetare plătite în valută prin instituţiile de credit reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituţiei, dar care nu s-au efectuat din sume în lei transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului.
    8.4. Sumele încasate la titlul 85 „Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent“, inclusiv cele încasate prin casă, se prezintă pe coloana „Plăţi efectuate“ cu semnul minus; pentru aceste sume nu se calculează „Angajamente legale de plătit“ în coloana 8.
    8.5. Pentru autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, se elaborează „Contul de execuţie cheltuieli“, astfel:
    a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, cuprinse în anexă la legea bugetului de stat, potrivit structurii bugetului aprobat;
    b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexă la legea bugetului de stat, precum şi în anexă la legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit structurii bugetului aprobat;
    c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice.

    8.6. Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmit la Ministerul Finanţelor Publice „Contul de execuţie cheltuieli“ pe suport hârtie, completat pe coloana „Plăţi efectuate“ pentru sumele deduse direct de către angajator din contribuţiile datorate reprezentând restanţe din anii anteriori. Acestea vor purta viza Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    8.7. În „Contul de execuţie cheltuieli“, pentru instituţiile publice plătitoare de TVA, în coloana „Plăţi efectuate“ se înscriu sumele plătite, inclusiv TVA deductibilă, pe structura clasificaţiei bugetare.

    9. Nota 36 „Provizioane“ (anexa nr. 8 la ordin) prezintă valoarea datoriilor reprezentând soldurile conturilor de provizioane constituite pe termen lung şi scurt pentru litigii, garanţii acordate clienţilor, garanţii emise pentru tragerile din împrumuturi garantate etc., precum şi valoarea creşterilor/descreşterilor aferente perioadei de raportare.
    10. Nota 38 „Creanţe“ (anexa nr. 9 la ordin)
    10.1. Prezintă valoarea creanţelor necurente şi curente provenind din operaţiuni comerciale şi avansuri, rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanţelor bugetare deţinute de instituţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare diminuată cu valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente, valoarea creanţelor din operaţiuni cu Comunitatea Europeană rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor corespunzătoare, valoarea altor decontări.
    10.2. La creanţe comerciale se raportează numai sumele reprezentând creanţe comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii preluate din soldurile debitoare ale conturilor de creanţe comerciale.
    10.3. Sumele de recuperat de instituţiile publice de la casele de sănătate reprezentând concedii medicale se preiau din soldul contului 4610109 „Debitori sub 1 an - alte creanţe“.

    11. Nota 39 „Datorii“ (anexa nr. 10 la ordin)
    11.1. Prezintă valoarea datoriilor necurente şi curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale şi avansuri, valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană, alte datorii.
    11.2. La datorii comerciale se raportează numai sumele reprezentând datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii, preluate din soldurile creditoare ale conturilor de datorii comerciale.
    11.3. Sumele datorate de casele de sănătate instituţiilor publice reprezentând concedii medicale se preiau din soldul contului 4620109 „Creditori sub 1 an - alte datorii curente“.

    12. Nota 33a „Venituri din impozite, taxe şi contribuţii“ (anexa nr. 11 la ordin) prezintă sumele reprezentând venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări, precum şi alte venituri ale bugetelor preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere.
    13. Nota 33b „Venituri din vânzare de bunuri şi servicii“ (anexa nr. 12 la ordin) prezintă sumele reprezentând venituri din activităţi economice preluate din soldurile creditoare ale conturilor de venituri, înainte de închidere.
    14. Nota 33c „Cheltuieli cu transferuri“ (anexa nr. 13 la ordin) prezintă sumele reprezentând cheltuielile cu transferurile acordate, preluate din soldurile debitoare ale conturilor de cheltuieli, înainte de închidere.
    15. Nota 31 „Acţiuni şi alte participaţii, deţinute de entităţile publice, în numele statului român, la societăţi, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine“ (anexa nr. 14 la ordin)
    15.1. Se elaborează pentru instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.
    15.2. La finele exerciţiului se prezintă separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.
    15.3. Datele ce se înscriu în această notă reprezentând valoarea acţiunilor şi a altor participaţii deţinute de statul român la societăţi, societăţi/companii naţionale trebuie să fie în concordanţă cu cele declarate la oficiul registrului comerţului.

    16. Nota 31b „Acţiuni/alte participaţii deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici“ (anexa nr. 15 la ordin)
    16.1. Se elaborează pentru unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect.
    16.2. În cazul municipiului Bucureşti, pentru autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor se raportează operatorii economici la care acestea administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.
    16.3. Datele ce se înscriu în această notă reprezentând valoarea acţiunilor şi a altor participaţii din capitalul social al operatorului economic deţinut de către unitatea administrativ-teritorială trebuie să fie în concordanţă cu cele declarate la oficiul registrului comerţului.

    17. Nota 35a „Active fixe corporale“ (anexa nr. 16 la ordin)
    17.1. (1) În nota „Active fixe corporale“ sunt prezentate informaţii cu privire la valoarea activelor fixe corporale şi activelor fixe corporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente, pentru instituţiile publice care au în administrare active fixe corporale din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi active fixe corporale aflate în proprietatea privată a instituţiei publice, după caz.
    (2) Pentru activele fixe corporale neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

    17.2. Ordonatorii principali de credite au obligaţia reconcilierii valorii bunurilor mobile şi imobile, inclusiv a bogăţiilor de orice natură ale subsolului, în stare de zăcământ, aflate în domeniul public al statului, precum şi a valorii bunurilor imobile din domeniul privat al statului din situaţiile financiare anuale cu valoarea acestor bunuri din inventarul centralizat reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
    17.3. Bunurile din domeniul public al statului (evidenţiate 2xx = 101) se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândul 61, iar bunurile din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale (evidenţiate 2xx = 103) se prezintă în acelaşi formular în rândul 64.
    17.4. (1) Bunurile din domeniul privat al statului şi din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice (evidenţiate 2xx = 231, 404, 779, după caz) care se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ la rândul 30.
    (2) Bunurile din domeniul privat al statului (evidenţiate 2xx = 1020101), precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia centrală (evidenţiate 2xx = 1020102) care nu se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândurile 62 şi 63.
    (3) Bunurile din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale (evidenţiate 2xx = 1040101), precum şi cele aflate în proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală (evidenţiate 2xx = 1040102) care nu se amortizează potrivit legii se prezintă în Nota 35a „Active fixe corporale“ în rândurile 65 şi 66.

    17.5. Informaţiile sunt prezentate pe coloane astfel:
    - coloana 4 - drumuri publice - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie)“ din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Catalog, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele;
    – coloana 5 - drumuri industriale, agricole - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.7 din Catalog „Infrastructură drumuri (publice, industriale, agricole), alei, străzi şi autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaţie)“;
    – coloana 6 - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv viaducte şi tunele - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.2 din Catalog „Infrastructură pentru transport feroviar“, exclusiv poduri, podeţe, pasarele şi viaducte şi tunele;
    – coloana 7 - poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.17 din Catalog „Poduri, podeţe, pasarele şi viaducte pentru transporturi feroviare şi rutiere; viaducte“;
    – coloana 8 - tunele - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.18 din Catalog „Tunele“;
    – coloana 9 - piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule; construcţii aeroportuare - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.8 din Catalog „Piste pentru aeroporturi şi platforme de staţionare pentru avioane şi autovehicule. Construcţii aeroportuare“;
    – coloana 10 - canale pentru navigaţie - se prezintă valoarea acestora având în vedere pct. 1.3.11 din Catalog „Canale pentru navigaţie“;
    – coloana 11 - se prezintă valoarea altor active fixe încadrate în grupa „Construcţii“.

    17.6. Instituţiile publice au obligaţia să analizeze înainte de înscrierea în formularele din sfera raportării situaţiilor financiare anuale natura juridică a bunurilor imobile din domeniul privat al statului definite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi din proprietatea privată a instituţiei publice, astfel încât informaţiile prezentate în situaţiile financiare să fie în concordanţă cu datele din inventare.
    17.7. În vederea evitării dublei raportări a bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile de învăţământ preuniversitar/unităţile administrativ-teritoriale în cadrul cărora funcţionează cluburi sportive fără personalitate juridică se vor pune de acord cu inspectoratele şcolare asupra informaţiilor prezentate în situaţiile financiare anuale cu privire la bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi în folosinţa gratuită a cluburilor sportive şcolare.

    18. Nota 35c „Active fixe necorporale“ (anexa nr. 17 la ordin)
    18.1. Prezintă valoarea activelor fixe necorporale amortizabile, neamortizabile şi activelor fixe necorporale în curs de execuţie rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe necorporale, diminuată cu valoarea amortizărilor şi ajustărilor de depreciere aferente.
    18.2. Pentru activele fixe necorporale neamortizabile conform legii, nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.

    19. Nota 37 „Situaţia stocurilor“ (anexa nr. 18 la ordin)
    19.1. Prezintă valoarea stocurilor existente rezultată din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de stocuri, corectată cu valoarea diferenţelor de preţ, cu valoarea ajustărilor de depreciere aferente sau cu valoarea TVA neexigibilă aferentă stocurilor de mărfuri.
    19.2. În rândurile de solduri iniţiale, intrări, consum, vânzări/casări, reclasificări, sunt prezentate numai soldurile conturilor de stocuri, fără a fi diminuate cu soldurile conturilor de ajustări.

    20. Anexa 4 „Cont de execuţie non-trezor“ (anexa nr. 19 la ordin)
    20.1. În „Cont de execuţie non-trezor“ sunt prezentate următoarele informaţii:
    a) încasări pe credit şi plăţi pe debit, atât în cazul veniturilor, cât şi al cheltuielilor sau al altor disponibilităţi, conform regulilor extrasului bancar;
    b) la codurile bugetare de venituri, respectiv de cheltuieli, nu există sold iniţial;
    c) în exerciţiul financiar următor, conturile de disponibilităţi care nu sunt dezvoltate pe coduri bugetare sunt prezentate la rândul „Alte disponibilităţi“ în coloana „Sold iniţial creditor“; acestea trebuie să corespundă cu soldurile finale ale conturilor de disponibilităţi la instituţiile de credit din balanţa de verificare a lunii decembrie, generată de sistemul naţional de raportare;
    d) în coloanele „Rulaj cumulat (de la început an până la finele perioadei de raportare)“ se completează sume pozitive în câmpul „Debit“ şi/sau câmpul „Credit“, potrivit regulilor extrasului bancar;
    e) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor“ se prezintă acele sume din rulajul cumulat debitor care sunt rezultatul transferurilor către unităţile Trezoreriei Statului (de exemplu: virarea în conturile de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului a veniturilor încasate în conturile bancare; restituirea sumelor transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută rămasă neutilizată etc.);
    f) în coloana „Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor“ se prezintă acele sume din rulajul cumulat creditor care sunt rezultatul transferurilor din unităţile Trezoreriei Statului (de exemplu: sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la Trezoreria Statului pentru procurarea de valută); datele din aceste coloane sunt obligatorii, deşi nu sunt cuprinse în algoritmul de calcul al sistemului pentru calcularea soldurilor finale;
    g) coloana „Sold final (la finele perioadei de raportare)“ este completată în coloana „Debit“ şi/sau „Credit“ pe fiecare indicator bugetar de venituri şi/sau cheltuieli.

    20.2. Plăţile efectuate în anul curent din soldul iniţial al conturilor de disponibilităţi care nu sunt dezvoltate pe coduri bugetare se evidenţiază în formular astfel:
    a) la rândul „Alte disponibilităţi“, coloana „Rulaj cumulat“ (Debit) sunt evidenţiate plăţile efectuate din sume transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului în anii precedenţi;
    b) la rândul „Total cheltuieli“, coloana „Rulaj cumulat“ (Debit) sunt evidenţiate plăţile pe structura clasificaţiei funcţionale şi economice a cheltuielilor efectuate din sume care nu au fost transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului în anii precedenţi.

    20.3. În coloana „Execuţie netă derulată exclusiv prin instituţii de credit“ sunt prezentate următoarele:
    a) la „Total venituri“ se evidenţiază numai sumele încasate în conturile de disponibilităţi, deschise la instituţiile de credit, reprezentând venituri aferente bugetului instituţiei şi care nu au fost transferate în conturile de venituri bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Sumele încasate în anii precedenţi în conturile de disponibil deschise la instituţii de credit care au fost raportate ca venituri bugetare în anul anterior şi virate în conturile de venituri la trezorerie în anul curent se evidenţiază cu semnul minus în coloana „Execuţie netă derulată exclusiv prin instituţii de credit“; în „Contul de execuţie non-trezor“ se prezintă şi sumele încasate în anul curent în bugetele creditelor interne şi externe pe codurile bugetare: 41.02 „Sume aferente creditelor interne“ şi 41.03 „Sume aferente creditelor externe“, precum şi sumele încasate în anul curent în bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D), pe codul bugetar 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“;
    b) la „Total cheltuieli“ se evidenţiază plăţile care au fost efectuate din conturile de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit, reprezentând cheltuieli aferente bugetului instituţiei şi care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unităţile Trezoreriei Statului;
    c) la „Alte disponibilităţi“ pentru coloana „Execuţie netă derulată exclusiv prin instituţii de credit“ nu se evidenţiază sume.


    21. Anexa 30 „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“(anexa nr. 20 la ordin)
    21.1. Prezintă plăţile restante aferente plăţilor efectuate din: bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii, pentru autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, pentru unităţile administrativ-teritoriale, precum şi pentru instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.
    21.2. (1) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se preiau din soldurile conturilor 4010100, 4030100, 4620101 şi 4620109 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).
    (2) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale din investiţii se preiau din soldurile conturilor 4040100, 4050100, 4620101, 4620103 şi 4620109 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale din investiţii).
    (3) Ordonatorii de credite au obligaţia de a analiza sumele raportate ca plăţi restante şi arierate în litigiu şi de a dispune măsurile necesare pentru raportarea în categoria acestora numai a acelor datorii care sunt certe, lichide şi exigibile.
    (4) Eventualele erori constatate în contabilitate în urma analizei efectuate se corectează în perioada în care se constată, astfel încât sumele aferente datoriilor cu exigibilitate sau valoare incertă să fie înregistrate în contabilitate ca provizioane, în condiţiile prevederilor legii.

    21.3. Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se preiau din soldurile conturilor 4310100, 4310200, 4310300, 4310400, 4310500, 4310600, 4310700, 4370100, 4370200, 4370300, 4420300, 4440000, 4460100, 4460200 şi 4480100 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.
    21.4. (1) Pentru plăţile restante faţă de salariaţi se preiau din soldurile conturilor 4210000, 4230000, 4260000, 4270100, 4270300 şi 4280101 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative; drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.
    (2) Pentru plăţile restante faţă de alte categorii de persoane se preiau din soldurile conturilor 4220100, 4220200, 4240000, 4270200, 4270300, 4290000 şi 4380000 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative; drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.

    21.5. Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se preiau din soldurile conturilor 4670100, 4670200, 4670300, 4670400, 4670500, 4670900 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.
    21.6. (1) Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă se preiau din soldurile conturilor 1610100, 1620100, 1630100, 1640100, 1650100, 1670101, 1670102, 1670103, 1670108, 1670109, 1690100, 5190101, 5190102, 5190104, 5190105, 5190106, 5190108, 5190109, 5190110, 5190180 şi 5190190 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.
    (2) Pentru plăţile restante reprezentând dobânzi restante se preiau din soldurile conturilor 1680100, 1680200, 1680300, 1680400, 1680500, 1680701, 1680702, 1680703, 1680708, 1680709, 5180604, 5180605, 5180606, 5180608, 5180609 şi 5180800 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.

    21.7. (1) Anexa 30 „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“ care cuprinde şi informaţiile referitoare la „Sinteza plăţilor restante şi arieratelor“, respectiv „Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale“ se generează din sistemul naţional de raportare - Forexebug şi se transmite utilizatorilor/beneficiarilor de către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul elaborării şi monitorizării situaţiilor financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Informaţiile referitoare la „Sinteza plăţilor restante şi arieratelor“, respectiv „Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale“ sunt prezentate pentru instituţiile şi situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.


    22. Anexa 32 „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“ (anexa nr. 21 la ordin) prezintă valoarea soldurilor conturilor în afara bilanţului pentru unele operaţiuni specifice aferente creditorilor bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    23. Anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin)
    23.1. Se elaborează pentru instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare, pentru care plăţile sunt efectuate de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu excepţia situaţiei în care fondurile externe nerambursabile sunt cuprinse în bugetul 08/D.
    23.2. Plăţile înscrise la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ prezentate în „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin), întocmit potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plăţile prezentate în „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“.
    23.3. În cazul proiectelor derulate în parteneriat, la instituţiile publice în calitate de lideri sau parteneri, în anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) se cuprind informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi.
    23.4. Potrivit prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se cuprind sumele necesare finanţării valorii totale a unor proiecte ai căror beneficiari sunt companii naţionale, institute naţionale etc. În această situaţie, pentru ministerele respective, în anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) sunt prezentate informaţii preluate din contabilitatea proprie, precum şi informaţii solicitate pe suport hârtie de la beneficiarii proiectelor, semnate de directorul entităţii respective şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil.
    23.5. În anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) informaţiile sunt prezentate pe coloane, astfel:
    (1) Coloana 1 „Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58“ - cu plăţile efectuate detaliate pe articole de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, prezentate în formularul „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin) la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.

    (2) Coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineatul 02)“ - cu plăţile efectuate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare raportate în formularul „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin) la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul de cheltuieli corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare, alineatul 02 „Finanţare externă nerambursabilă“.

    (3) Coloana 3 „Sume în curs de solicitare la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informaţii preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare“, reprezentând cheltuieli efectuate, plătite şi raportate în coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 02)“ pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.

    (4) Coloana 4 „Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ - cu informaţii preluate din soldul contului 45005 „Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - Fonduri externe nerambursabile postaderare“, reprezentând cheltuieli efectuate şi plătite în anii anteriori pentru care nu s-au întocmit cereri de rambursare.

    (5) Coloana 5 „Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informaţii privind cheltuielile efectuate, plătite şi raportate în coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alin. 02)“ pentru care s-au întocmit cereri de rambursare, preluate din rulajul debitor al conturilor:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (6) Coloana 6 „Sume solicitate la rambursare, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare“ - cu informaţii privind sumele solicitate şi nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anul curent, preluate din soldul debitor al conturilor:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (7) Coloana 7 „Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare“ - cu informaţii privind sumele solicitate şi nerambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile efectuate în anii anteriori, preluate din soldul debitor al conturilor:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (8) Coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ - cu informaţii privind sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile (raportate în coloana 2 „Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN, alin. 02“) aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, prezentate/raportate în formularul „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - venituri“ (anexa nr. 6 la ordin), cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“ şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“, coloana „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri ale instituţiilor publice.

    (9) La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (de exemplu: unităţi de învăţământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local şi se prezintă în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“ şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“; aceste sume nu se prezintă în coloana 8 pentru unităţile administrativ-teritoriale.

    (10) La coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“, pentru sursele de finanţare B „Bugetul creditelor externe“ şi C „Bugetul creditelor interne“, sunt prezentate sumele încasate în conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăţilor efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“ şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“.

    (11) În situaţia în care totalul sumelor prezentate în coloana 8 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ din anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) nu corespunde cu totalul sumelor încasate prezentate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuţie venituri“ (anexa nr. 6 la ordin) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“ şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 01 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent“, instituţiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele respective, care se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul elaborării şi monitorizării situaţiilor financiare în sistemul naţional de raportare - Forexebug; nota explicativă nu se întocmeşte de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local.
    Informaţiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.    (12) Coloana 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“- cu informaţii privind sumele rambursate în anul curent în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile în anii anteriori, prezentate în „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri“ (anexa nr. 6 la ordin), cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“, coloana „Încasări realizate“ şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“, coloana 6 „Încasări realizate“, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilităţi sau venituri ale instituţiilor publice.

    (13) La instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi la instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local (de exemplu, unităţi de învăţământ etc.), sumele rambursate se virează în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local şi se prezintă în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ pe baza notificărilor primite de la autorităţile de management sau de la liderul de proiect, referitoare la sumele rambursate la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“ şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“; aceste sume nu se prezintă în coloana 9 pentru unităţile administrativ-teritoriale.

    (14) La coloana 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“, pentru sursele de finanţare B „Bugetul creditelor externe“ şi C „Bugetul creditelor interne“, sunt prezentate sumele încasate în conturile de venituri ale bugetelor locale reprezentând sume rambursate în contul plăţilor efectuate în anul curent, la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“ şi cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“.

    (15) În situaţia în care totalul sumelor prezentate în col. 9 „Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ din anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ (anexa nr. 22 la ordin) nu corespunde cu totalul sumelor încasate prezentate în coloana 6 „Încasări realizate“ din „Contul de execuţie venituri“ (anexa nr. 6 la ordin) la cap. 45 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări“ şi la cap. 48 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul corespunzător, paragraful 02 „Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori“, instituţiile publice întocmesc o notă explicativă pentru diferenţele respective, care se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice, direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul elaborării şi monitorizării situaţiilor financiare în sistemul naţional de raportare - Forexebug; nota explicativă nu se întocmeşte de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi de instituţiile de subordonare locală finanţate integral din bugetul local.
    Informaţiile se preiau din rulajul creditor al următoarelor conturi:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.    (16) Coloana 10 „Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informaţii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autorităţile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor, preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roşu:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (17) Coloana 11 „Sume neautorizate de autorităţile de management, aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ cu informaţii privind sumele considerate neeligibile (neautorizate) de către autorităţile de management din sumele cuprinse în cererile de rambursare ale beneficiarilor aferente plăţilor efectuate în anii anteriori, preluate din rulajul debitor al conturilor înregistrate în roşu:
    a) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“;
    b) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    c) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (18) Coloana 12 „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informaţiile preluate din rulajul creditor al conturilor:
    a) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    b) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (19) Coloana 13 „Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anii anteriori“ cu informaţiile preluate din rulajul creditor al conturilor:
    a) 4580301 „Sume de primit de la autorităţile de certificare/autorităţile de management/agenţiile de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    b) 4610103 „Debitori sub 1 an - creanţe din operaţiuni cu FEN“.


    (20) Coloana 14 „Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi anii anteriori“ cu informaţii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile aferente anului curent sau anilor anteriori, preluate din rulajul creditor al conturilor:
    a) 4580401 „Sume de restituit autorităţilor de certificare/autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    b) 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN“; şi
    c) din rulajul debitor al contului 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roşu.


    (21) Coloana 15 „Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent“ cu informaţii privind sumele considerate neeligibile aferente cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, după rambursarea sumelor în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate plăţile în anul curent, preluate din rulajul debitor al conturilor:
    a) 4580401 „Sume de restituit autorităţilor de certificare/ autorităţilor de management/agenţiilor de plăţi - Fonduri externe nerambursabile postaderare“;
    b) 4620103 „Creditori sub 1 an - datorii din operaţiuni cu FEN“;
    c) 8077000 „Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget“ cu sumele înregistrate în roşu.    24. Anexa 27 „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 şi titlul 58)“ (anexa nr. 23 la ordin) prezintă informaţii privind totalul plăţilor efectuate de instituţiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pe fiecare sursă de finanţare, pe naturi de cheltuieli, care trebuie să corespundă cu totalul plăţilor din „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin), la cele două titluri.
    25. Anexa 28 „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻓 (anexa nr. 24 la ordin) prezintă informaţii referitoare la plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă, de către instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi din venituri proprii, din cadrul administraţiei publice centrale. Totalul plăţilor de la titlul 65 detaliate pe surse de finanţare, pe naturi de cheltuieli, trebuie să corespundă cu totalul plăţilor din „Contul de execuţie cheltuieli“ (anexa nr. 7 la ordin).
    26. Anexa 40 „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice“ (anexa nr. 25 la ordin)
    26.1. Este comună tuturor instituţiilor publice: ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    26.2. Pentru prezentarea corectă a informaţiilor în „Situaţia activelor şi datoriilor financiare“, instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.
    26.3. (1) Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 2010) sunt următoarele:
    a) societăţi nefinanciare (S.11);
    b) societăţi financiare (S.12): banca centrală (S.121), societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122), fonduri de piaţă monetară (S.123), fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124), alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125), auxiliari financiari (S.126), instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127), societăţi de asigurare (SA) (S.128), fondurile de pensii (FP) (S.129);
    c) administraţii publice (S.13): administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311), administraţii locale (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313), fonduri de securitate socială (S.1314);
    d) gospodăriile populaţiei (S.14);
    e) instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15);
    f) restul lumii (S.2).

    (2) Sectorul societăţi nefinanciare (S.11) cuprinde unităţile instituţionale dotate cu personalitate juridică, care sunt producători de piaţă şi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi altele asemenea.
    (3) Sectorul societăţi financiare (cod S.12) cuprinde:
    a) banca centrală (cod S.121) - Banca Naţională a României;
    b) societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare, cu excepţia celor clasate în subsectoarele banca centrală şi fonduri de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară şi a căror activitate constă în primirea de depozite şi/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unităţi instituţionale, prin urmare nu numai de la instituţii financiare monetare şi, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi şi/sau efectuarea de investiţii în titluri de valori, cum sunt instituţiile de credit şi altele asemenea;
    c) fonduri de piaţă monetară (S.123) - este format din toate societăţile financiare şi cvasisocietăţile, cu excepţia celor clasificate în subsectoarele banca centrală şi instituţii de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii drept substitut pentru depozite şi a investi în principal în acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei şi/sau depozite; următorii intermediari financiari sunt incluşi în subsectorul S.123: fondurile de investiţii, inclusiv fondurile comune de plasament, organisme de plasament colectiv şi alte fonduri de investiţii ale căror acţiuni sau unităţi sunt substitut pentru depozite;
    d) fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară (S.124) - cuprinde toate sistemele de investiţii colective, cu excepţia celor clasificate în subsectorul fondurilor de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii care nu sunt substitut pentru depozite şi efectuarea, pe cont propriu, de investiţii, în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, şi în active nefinanciare (de obicei bunuri imobiliare);
    e) alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unităţi instituţionale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiţii ori angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii şi sisteme standardizate de garantare, cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi altele asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi altele asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală;
    f) auxiliari financiari (S.126) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi strâns legate de intermedierea financiară, fără a fi ele însele intermediari financiari, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară; tot la codul S.126 se include: Autoritatea de Supraveghere Financiară;
    g) instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare (S.127) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare care nu sunt implicate nici în activităţi de intermediere financiară, nici în furnizarea de servicii auxiliare şi ale căror active sau pasive nu sunt, în marea lor majoritate, tranzacţionate pe pieţele libere;
    h) societăţi de asigurare (S.128) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări;
    i) fonduri de pensii (S.129) - cuprinde toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale şi necesităţilor persoanelor asigurate (asigurări sociale), cum sunt: fonduri de pensii private sau administrate privat; fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare şi, adesea, indemnizaţii în caz de deces sau handicap.

    (4) În sectorul administraţii publice se includ:
    a) în subsectorul administraţie publică centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1311) - reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale -se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora;
    b) în subsectorul administraţie publică locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (cod S.1313) - reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora;
    c) în subsectorul Fonduri de securitate socială (cod S.1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului Român de Informaţii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.

    (5) Gospodăriile populaţiei (S.14) - cuprinde persoane sau grupuri de persoane atât în calitate de consumatori, cât şi de întreprinzători, producători de bunuri de piaţă sau de servicii financiare şi nefinanciare de piaţă (producători de piaţă), cu condiţia ca producţia de bunuri şi servicii să nu fie realizată de unităţi distincte tratate drept cvasisocietăţi. Acest sector include, de asemenea, persoanele fizice sau grupurile de persoane fizice în calitate de producători de bunuri şi servicii nefinanciare exclusiv pentru consum final propriu, asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile), care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mânăstiri, unităţi de asistenţă socială şi altele asemenea).
    (6) Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15) - cuprinde instituţiile fără scop lucrativ dotate cu personalitate juridică ce deservesc gospodăriile populaţiei şi care sunt producători nonpiaţă privaţi. Resursele lor principale sunt cotizaţii voluntare, în bani sau în natură, efectuate de gospodăriile populaţiei în calitate de consumatori, din vărsămintele provenite de la administraţiile publice şi din veniturile din proprietate, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi alte asemenea.
    (7) Restul lumii (S.2.) - este o grupare de unităţi care nu se caracterizează prin funcţii şi resurse; aceasta cuprinde unităţile nerezidente în măsura în care acestea efectuează operaţiuni cu unităţi instituţionale rezidente sau au alte relaţii economice cu unităţile rezidente. Conturile acestui sector furnizează o vedere de ansamblu a relaţiilor economice care leagă economia ţării cu restul lumii. Sunt incluse instituţiile Uniunii Europene şi organizaţiile internaţionale.

    26.4. Creditele comerciale se reclasifică în împrumuturi (Maastricht debt) conform metodologiei Uniunii Europene, în următoarele situaţii:
    26.4. (1) În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra unei entităţi a administraţiei publice deţinute de către unul dintre furnizorii săi
    În cazul în care un furnizor de bunuri şi servicii, care deţine o creanţă asupra unei unităţi a administraţiei publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate şi în mod irevocabil creanţa sa către o instituţie financiară, unitatea administraţiei publice reclasifică şi raportează datoria comercială iniţială ca un împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) unitatea administraţiei publice nu mai are nicio obligaţie de plată către furnizorul de bunuri şi servicii; şi
    b) instituţia financiară nu are drept de regres (reprezintă acţiunea îndreptată de către o instituţie financiară faţă de furnizorul de bunuri şi servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri şi servicii în cazul în care unitatea administraţiei publice nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată la scadenţă.


    (2) În cazul restructurării creditelor comerciale
    Datoria comercială a unei unităţi a administraţiei publice se reclasifică şi se raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administraţiei publice şi furnizorul de bunuri şi servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă şi/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată a datoriei de la o lună la 3 luni).

    (3) În cazul în care scadenţa iniţială este pe termen mai mare de 1 an, indiferent de natura bunurilor/serviciilor achiziţionate

    26.5. (1) Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:
    401, 404 = 5190110 (1670108; 1670208)/analitice distincte.

    (2) Dobânda aferentă datoriei comerciale reclasificate în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:
    666 = 5180800 (1680708)/analitice distincte.    27. Raportul de analiză pe bază de bilanţ
    27.1. (1) Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de raportul de analiză pe bază de bilanţ, care cuprinde notele explicative prevăzute în continuare, precum şi alte note explicative considerate necesare.
    (2) Notele explicative la situaţiile financiare conţin informaţii referitoare la metodele de evaluare a activelor, precum şi orice informaţii suplimentare care sunt relevante pentru necesităţile utilizatorilor în ceea ce priveşte poziţia financiară şi rezultatele obţinute.
    (3) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din bilanţ trebuie să existe informaţii în notele explicative. Notele explicative la situaţiile financiare trebuie să includă cel puţin informaţiile cerute cu privire la posturile importante din bilanţul contabil. Se va menţiona totodată dacă situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile cuprinse în alte reglementări.
    (4) Notele explicative se centralizează de ordonatorii principali de credite şi se trimit scanate prin e-mail pe adresa direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul elaborării şi monitorizării situaţiilor financiare din Ministerul Finanţelor Publice.

    27.2. Referitor la active fixe corporale, notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de active corporale, următoarele informaţii:
    a) valorile corespunzătoare care privesc acest element, la începutul şi la încheierea exerciţiului financiar; şi
    b) mişcările privind acest element, ocazionate de: modificările valorii în cursul exerciţiului financiar, intrări de active în cursul exerciţiului financiar, ieşiri de active în timpul exerciţiului financiar respectiv, transferurile de active către şi din acel element, efectuate în timpul exerciţiului financiar.

    27.3. Referitor la stocuri, notele explicative prezintă structura stocurilor existente, metodele de evaluare la intrarea şi ieşirea din gestiune, precum şi metodele de evidenţă a stocurilor, costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidenţiate în bilanţ.
    27.3. (1) Dacă în situaţii excepţionale se decide să se schimbe metoda de evaluare şi de evidenţă pentru un anumit element de stocuri, trebuie prezentate următoarele informaţii: motivul schimbării metodei, efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului.
    27.4. Referitor la creanţe, notele explicative trebuie să prezinte suma totală a creanţelor, valoarea creanţelor în valută, valoarea creanţelor care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exerciţiului financiar, suma probabilă a creanţelor care nu vor mai fi încasate etc.
    27.5. Referitor la datorii, notele explicative trebuie să prezinte valoarea totală a datoriilor, valoarea datoriilor în valută, a datoriilor care au termen de plată după 5 ani de la data încheierii exerciţiului financiar, valoarea plăţilor restante şi cauzele care le-au determinat etc.
    27.6. Referitor la provizioane, notele explicative în care să prezinte o scurtă descriere a naturii obligaţiei, valoarea contabilă la începutul şi la sfârşitul perioadei, provizioanele suplimentare înregistrate în cursul perioadei, inclusiv creşterea provizioanelor existente, valorile utilizate (diminuate) în cursul perioadei, valorile neutilizate şi reluate la venituri în timpul perioadei (anulate).
    27.7. Referitor la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli notele explicative trebuie să cuprindă:
    a) pentru venituri: analiza prevederilor bugetare, drepturilor constatate, stingerilor de debite pe diverse căi, drepturilor constatate de încasat;
    b) pentru cheltuieli: analiza creditelor de angajament, creditelor bugetare, angajamentelor bugetare şi legale, plăţilor efectuate şi angajamentelor legale de plătit.

    27.8. (1) O notă explicativă pentru diferenţele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare: „Creanţe comerciale şi avansuri“, „Avansuri acordate“, „Datorii comerciale şi avansuri“, „Avansuri primite“, „Contribuţii sociale“, „Salariile angajaţilor“, „Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)“.
    (2) La indicatorii: „Creanţe comerciale şi avansuri“, „Datorii comerciale şi avansuri“, din soldurile conturilor 461 „Debitori“ şi 462 „Creditori“ se raportează numai sumele reprezentând creanţe şi datorii comerciale provenind din furnizarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii.

    27.9. O notă explicativă referitoare la plăţile restante raportate în anexa 30 „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“, în care se vor explica cauzele creşterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plăţi restante şi pe număr de zile de întârziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum şi componenţa sumelor raportate la finele perioadei.
    27.10. O notă explicativă privind cazurile de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.
    27.11. Alte note considerate necesare de ordonatorul de credite/conducătorul compartimentului financiar-contabil sau solicitate de Ministerului Finanţelor Publice.

    28. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug printate pe suport hârtie se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competenţe şi se păstrează la sediul instituţiei publice.
    29.1. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale se însoţesc de o declaraţie scrisă a ordonatorului de credite conducătorului instituţiei publice şi conducătorului compartimentului financiar-contabil - prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
    c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

    29.2. Situaţiile financiare anuale agregate trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă a ordonatorului principal de credite prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale agregate şi confirmă că:
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale centralizate sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
    b) situaţiile financiare anuale agregate oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

    29.3. În măsura în care există diferenţe între soldurile iniţiale cuprinse în bilanţul produs pe baza balanţei de verificare transmise în sistemul naţional de raportare - Forexebug şi soldurile finale raportate în bilanţul la 31 decembrie anul precedent întocmit pe suport hârtie, prin declaraţiile scrise prevăzute la pct. 29.1. (1) şi 29.2. (1) ordonatorul de credite şi conducătorul compartimentului financiar-contabil trebuie să îşi asume răspunderea pentru eventualele diferenţe şi să explice cauzele acestora.
    29.4. Declaraţiile scrise prevăzute la pct. 29.1. (1), 29.2. (1) şi 29.3 se centralizează la nivelul ordonatorului principal de credite şi se transmit prin e-mail la direcţia de specialitate cu atribuţii în elaborarea şi monitorizarea situaţiilor financiare din Ministerul Finanţelor Publice.
    CAP. III
    Alte precizări
    30. Precizările privind dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a balanţei de verificare la Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la cap. III pct. 10 lit. b) pct. b.5) şi b.6) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completările ulterioare, rămân valabile până la aprobarea altor precizări.
    31. Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite în bugetele cărora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive şcolare fără personalitate juridică iau măsuri în vederea includerii în situaţiile financiare întocmite la finele exerciţiului financiar şi a operaţiunilor efectuate de acestea.
    CAP. IV

    Corelaţii minimale între rapoartele de situaţii financiare, rapoartele de note şi alte rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug şi situaţiile financiare şi anexele întocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare

┌─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │Situaţii financiare │
│ │întocmite potrivit │
│ │prevederilor Ordinului │
│Rapoarte de situaţii │ministrului finanţelor │
│financiare, rapoarte de │publice nr. 3.265/2019 │
│note şi alte rapoarte/ │privind reguli de │
│anexe generate din │elaborare de către │
│sistemul naţional de │instituţiile publice a │
│raportare - FOREXEBUG, │situaţiilor financiare │
│aprobate prin prezentul │întocmite începând cu │
│ordin │finele trimestrului III │
│ │al anului 2019, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1. Bilanţ │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.1. Rd. 3 col. 2 │Rd. 3 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.2. Rd. 4 col. 2 │Rd. (4 + 5 + 6) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.3. Rd. 5 col. 2 │Rd. 7 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.4. Rd. 6 col. 2 │Rd .9 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.5. Rd. 9 col. 2 │Rd. 19 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.6. Rd. 11 col. 2 │Rd. (27 + 31) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.7. Rd. 14 col. 2 │Rd. 42 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.8. Rd. 20 col .2 │Rd. 54 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.9. Rd. 21 col. 2 │Rd. 55 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.10. Rd. 25 col. 2 │Rd. (70 + 71) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.11. Rd. 26 col. 2 │Rd. (63.1 + 72 + 73) col.│
│ │2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.12. Rd. 27 col. 2 │Rd. 74 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.13. Rd. 28 col. 2 │Rd. 75 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.14. Rd. 31 col. 2 │Rd. 80 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.15. Rd. 33 col. 2 │Rd. 84 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.16. Rd. 34 col. 2 │Rd. (85 + 86) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.17. Rd. 35 col. 2 │Rd. (87 + 88) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│1.18. Rd. 36 col. 2 │Rd. 90 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2. Cont de rezultat │Cont de rezultat │
│patrimonial │patrimonial │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.1. Rd. 2 col. 2 │Rd. 2 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.2. Rd. 3 col. 2 │Rd. 3 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.3. Rd. 11 col. 2 │Rd. (6 + 17 + 25) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.4. Rd. 13 col. 2 │Rd. 8 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.5. Rd. 14 col. 2 │Rd. 10 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.6. Rd. 24 col. 2 │Rd. (13 + 18 + 26) col. 2│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│2.7. Rd. 25 col. 2 │Rd. (31 + 32) col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3. Situaţia fluxurilor de│Situaţia fluxurilor de │
│numerar la trezorerie şi │trezorerie (anexa 3) şi │
│instituţii de credit │Situaţia fluxurilor de │
│ │trezorerie (anexa 4) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.1. Pentru toate │Pentru toate sectoarele: │
│sectoarele: │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.1. (1) Rd. 53 col. 2 │Rd. 15 col. 2 (anexa 3) +│
│ │rd. 17 col. 2 (anexa 4) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.1. (2) Rd. 53 col. 29 │Rd. 15 col. 15 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.1. (3) Rd. 53 col. 4 │Rd. 17 col. 3 (anexa 4) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. Pentru sectorul │Pentru sectorul „Buget de│
│„Buget de stat“ 01 │stat“ 01 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (1) Rd. 53 col. 5 │Rd. 15 col. 3 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (2) Rd. 53 col. 21 │Rd. 15 col. 8 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (3) Rd. 53 col. 23 │Rd. 15 col. 9 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (4) Rd. 53 col. 15 │Rd. 15 col. 10 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (5) Rd. 53 col. 17 │Rd. 15 col. 11 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (6 ) Rd. 53 col. (13│Rd. 15 col. 12 (anexa 3) │
│+ 19) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (7) Rd. 53 col. (7 +│Rd. 15 col. 13 (anexa 3) │
│9) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (8) Rd. 53 col. 11 │Rd. 15 col. 14 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.2. (9) Rd. 53 col. 29 │Rd. 15 col. 15 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. Pentru sectorul │Pentru sectorul „Buget │
│„Buget local“ 02 │local“ 02 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (1) Rd. 53 col. 5 │Rd. 15 col. 4 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (2) Rd. 53 col. 15 │Rd. 15 col. 10 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (3) Rd. 53 col. 17 │Rd. 15 col. 11 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (4) Rd. 53 col. 13 │Rd. 15 col. 12 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (5) Rd. 53 col. (7 +│Rd. 15 col. 13 (anexa 3) │
│9) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (6) Rd. 53 col. 11 │Rd. 15 col. 14 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.3. (7) Rd. 53 col. 29 │Rd. 15 col. 15 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.4. Pentru sectorul │Pentru sectorul „Bugetul │
│„Bugetul asigurărilor │asigurărilor sociale de │
│sociale de stat“ 03 │stat“ 03 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.4. (1) Rd. 53 col. 5 │Rd. 15 col. 5 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.4. (2) Rd. 53 col. 11 │Rd. 15 col. 14 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.5. Pentru sectorul │Pentru sectorul „Bugetul │
│„Bugetul asigurărilor de │asigurărilor de şomaj“ 04│
│şomaj“ 04 │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.5. (1) Rd. 53 col. 5 │Rd. 15 col. 6 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.5. (2) Rd. 53 col. 17 │Rd. 15 col. 11 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.5. (3) Rd. 53 col. 11 │Rd. 15 col. 14 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.6. Pentru sectorul │Pentru sectorul „Fondul │
│„Fondul naţional unic de │naţional unic de │
│asigurări sociale de │asigurări sociale de │
│sănătate“ 05 │sănătate“ 05 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.6. (1) Rd. 53 col. 5 │Rd. 15 col. 7 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│3.6. (2) Rd. 53 col. 11 │Rd. 15 col. 14 (anexa 3) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4. Situaţia modificărilor│Situaţia modificărilor în│
│în structura activelor │structura activelor nete/│
│nete/capitalurilor │capitalurilor proprii │
│proprii │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4.1. Col. 1 rd. 9 │Rd. 6 col. 4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rd. (1 + 2 + 3 + 3.1 + │
│4.2. Col. 2 rd. 9 │3.2 + 4 + 5 + 5.1 + 5.2 +│
│ │/– 7 + 9 + 10) col. 4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4.3. Col. 3 rd. 9 │Rd. (17 + 18) col. 4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4.4. Col. 4 rd. 9 │Rd. (19 + 20) col. 4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│4.5. Col. 5 rd. 9 │Rd. 21 col. 4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│5. Provizioane │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│5.1. Rd. 7 col. 4 │Rd. 55 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│5.2. Rd. 14 col. 4 │Rd. 75 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│6. Datorii │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│6.1. Rd. 2 col. 2 │Rd. 53 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│6.2. Rd. 6 col. 2 │Rd. 61 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│6.3. Rd. 8 col. 2 │Rd. 65 + rd. 64 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│6.4. Rd. 11 col. 2 │Rd. 63.1 + 72 + 73 col. 2│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│7. Venituri din impozite,│Cont de rezultat │
│taxe şi contribuţii │patrimonial │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│7.1. Rd. 14 col. 2 │Rd. 2 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│8. Venituri din vânzare │Cont de rezultat │
│de bunuri şi servicii │patrimonial │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│8.1 Rd. 3 col. 2 │Rd. 3 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│9. Acţiuni şi alte │Acţiuni şi alte │
│participaţii deţinute de │participaţii deţinute de │
│entităţile publice, în │entităţile publice, în │
│numele statului român, la│numele statului român, la│
│societăţi, societăţi/ │societăţi comerciale, │
│companii naţionale, │societăţi/companii │
│precum şi în capitalul │naţionale, precum şi în │
│unor organisme │capitalul unor organisme │
│internaţionale şi │internaţionale şi │
│companii străine │companii străine │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│9.1. Col. 3, rd. Total │Col. 3, rd. Total general│
│general │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│9.2. Col. 7 │Col. 6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│9.3. Col. 8 │Col. 7 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10. Acţiuni/alte │Acţiuni/alte participaţii│
│participaţii deţinute │deţinute direct/indirect │
│direct/indirect de │de unităţile │
│unităţile │administrativ-teritoriale│
│administrativ-teritoriale│la operatorii economici │
│la operatorii economici │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.1. Col. B, C, D, E │Col. 2, 3, 4, 5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.2. Col. 1 │Col. 6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.3. Col. 2 │Col. 7 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.4. Col. 3 │Col. 8 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.5. Col. 4 │Col. 9 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.6. Col. 8 │Col. 10 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│10.7. Col. 9 │Col. 11 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Situaţia activelor fixe │
│ │corporale (anexa 35a) şi │
│11. Active fixe corporale│Situaţia activelor fixe │
│ │necorporale (anexa 35b)/ │
│ │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rd. 21 col. 17 (anexa │
│11.1. Rd. 67 col. 19 │35b) + rd. 19 (col. 17 – │
│ │col. 21) (anexa 35a) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│11.2. Rd. 49 col. 17 │Rd. 6 col. 2 (Bilanţ) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│11.3. Rd. 67 col. 19 │Rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 │
│ │col. 2 (Bilanţ) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Situaţia activelor fixe │
│12. Active fixe │corporale (anexa 35a) şi │
│necorporale │Situaţia activelor fixe │
│ │necorporale (anexa 35b)/ │
│ │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rd. 4 col. 17 (anexa 35b)│
│12.1. Rd. 56 col. 7 │+ rd. 5 col. 21 (anexa │
│ │35a) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│12.2. Rd. 56 col. 7 │Rd. 3 col. 2 (Bilanţ ) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│13. Situaţia stocurilor │Bilanţ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│13.1. Rd. 8 col. 7 │Rd. 19 col. 2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│14. Situaţia plăţilor │Situaţia plăţilor │
│efectuate şi a sumelor │efectuate şi a sumelor │
│declarate pentru │declarate pentru │
│cota-parte aferentă │cota-parte aferentă │
│cheltuielilor finanţate │cheltuielilor finanţate │
│din FEN postaderare │din FEN postaderare │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│14.1. Rd. 1 la rd. 50, │Rd. 1 la rd. 40, col. 1 │
│col. 1 la col. 15 │la col. 15 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15. Situaţia plăţilor │Situaţia plăţilor │
│efectuate din fonduri │efectuate din fonduri │
│externe nerambursabile │externe nerambursabile │
│postaderare (titlul 56 şi│(FEN) postaderare (titlul│
│titlul 58) │56 şi titlul 58) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rd. 1 la 19 (col. 1 + │
│15.1. Rd. 1 la 19, col. 2│col. 2 + col. 3 + col. 4 │
│ │+ col. 5) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15.2. Rd. 1 la 19, col. 3│Rd. 1 la 19, col. 8 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15.3. Rd. 1 la 19, col. 4│Rd. 1 la 19, col. 9 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15.4. Rd. 1 la 19, col. 5│Rd. 1 la 19, col. 7 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15.5. Rd. 1 la 19 (col. 6│Rd. 1 la 19 (col. 6 + │
│+ col. 7 + col. 8 + col. │col. 10) │
│9) │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│15.6. Rd. 1 la 19, col. 1│Rd. 1 la 19, col. 1 la 10│
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16. Situaţia plăţilor │Situaţia plăţilor │
│efectuate la titlul 65 │efectuate la titlul 65 │
│„Cheltuieli aferente │„Cheltuieli aferente │
│programelor cu finanţare │programelor cu finanţare │
│rambursabilă“ │rambursabilă“ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.1. Rd. 1 col. 1 │Rd. 1 col. 1 + rd. 2 col.│
│ │1 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.2. Rd. 1 col. 2 │Rd. 1 col. 1 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.3. Rd. 1 col. 3 + rd. │Rd. 2 col. 1 │
│1 col. 4 │ │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.4. Rd. 2 col. 1 │Rd. 1 col. 2 + rd. 2 col.│
│ │2 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.5. Rd. 3 col. 1 │Rd. 1 col. 3 + rd. 2 col.│
│ │3 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.6. Rd. 4 col. 1 │Rd. 1 col. 4 + rd. 2 col.│
│ │4 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.7. Rd. 5 col. 1 │Rd. 1 col. 5 + rd. 2 col.│
│ │5 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.8. Rd. 6 col. 1 │Rd. 1 col. 6 + rd. 2 col.│
│ │6 │
├─────────────────────────┼─────────────────────────┤
│16.9. Rd. 7 col. 1 │Rd. 1 col. 7 + rd. 2 col.│
│ │7 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016