Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2020  privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2020 privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 701 din 5 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 734 din 24 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 701 din 5 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Noţiuni introductive
    1.1. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român beneficiază, pentru desfăşurarea activităţii, de sume de la bugetul de stat, sub forma transferurilor, sume pentru susţinerea activităţii conform statutului propriu şi legislaţiei incidente.
    1.2. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru categoriile de cheltuieli eligibile din fonduri publice, în limitele şi condiţiile stabilite de lege.
    1.3. Salarizarea personalului angajat pe posturile finanţate din sumele provenite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului se stabileşte prin hotărâre a Comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite pentru funcţii similare din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului sau instituţiile subordonate, după caz. Hotărârea Comitetului executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român se comunică anual Ministerului Tineretului şi Sportului.
    1.4. Prevederile prezentelor norme se vor aplica de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, beneficiar de sume de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru cheltuielile prevăzute la pct. 1.2 şi 1.3.

    ART. 2
    Fundamentarea bugetului
    2.1. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va prezenta Ministerului Tineretului şi Sportului proiectul de buget pe anul următor conform anexei nr. 1, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, însoţit de proiectul fişei de finanţare, prevăzută în anexa nr. 2.
    2.2. Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român fundamentează necesarul de fonduri pentru desfăşurarea activităţii. Fundamentarea se efectuează în concordanţă cu realizarea în condiţiile legii a obiectului de activitate şi a activităţii suport, cu încadrarea în limitele transmise Ministerului Tineretului şi Sportului prin scrisoarea-cadru de Ministerul Finanţelor Publice.
    2.3. După publicarea legii bugetului de stat, Ministerul Tineretului şi Sportului va transmite Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, în termen de 5 zile lucrătoare, anexa reprezentând sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea.
    2.4. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, în termen de 5 zile lucrătoare, va comunica fişa de finanţare actualizată, prevăzută în anexa nr. 3, şi defalcarea pe trimestre, prevăzută în anexa nr. 4, potrivit prevederilor bugetare aprobate de către Ministerul Finanţelor Publice.
    2.5. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român beneficiar al sumelor respective răspunde potrivit legii de utilizarea acestora conform scopului pentru care au fost acordate.

    ART. 3
    Angajarea sumelor
    3.1. Sumele aprobate de la bugetul de stat pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român se angajează cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, conform anexei nr. 3/21/2020 din legea bugetului anual.
    3.2. În cazul în care legea bugetului de stat nu este în vigoare la data de 1 ianuarie a anului curent, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va putea angaja lunar sume în limita a 1/12 din bugetul anului precedent, până la îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 2 pct. 2.3.
    3.3. Cheltuielile din anul precedent nu sunt eligibile, cu excepţia celor aferente lunii decembrie.

    ART. 4
    Solicitarea şi justificarea lunară de către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a sumelor acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului prin transferuri
    4.1. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va solicita Ministerului Tineretului şi Sportului deschiderea creditelor bugetare şi plata sumelor lunar.
    4.2. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, ca beneficiar al transferurilor de sume de la bugetul de stat pentru susţinerea activităţii, va întocmi lunar solicitarea de plată prevăzută în anexa nr. 5, privind deschiderea şi plata creditelor bugetare pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, precum şi nota de fundamentare şi justificare a sumelor reprezentând transferuri primite de la bugetul de stat prevăzută în anexa nr. 6.
    4.2.1. Solicitarea de plată privind deschiderea şi plata creditelor bugetare pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român se face lunar pe baza datelor estimate de acesta, prin care se justifică şi se fundamentează sumele solicitate, conform prezentelor norme.
    4.2.2. Solicitarea de plată privind deschiderea şi plata creditelor bugetare pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va fi transmisă până la data de 10 a fiecărei luni.
    4.2.3. Solicitarea de plată va conţine detalierea pe categorii de cheltuieli, precum şi următoarele date: bugetul anual aprobat, deschiderea de credite pentru luna curentă, deschiderea de credite cumulate până la luna curentă, plăţi efectuate până la luna curentă, disponibil în cont la finalul lunii anterioare şi sume solicitate a fi deschise în luna curentă, conform anexei nr. 5.
    4.2.4. Solicitarea de plată privind deschiderea şi plata creditelor bugetare pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va fi semnată de persoanele autorizate conform reglementărilor legale în vigoare, respectiv secretarul general şi directorul economic, şi avizate de controlul financiar preventiv propriu.
    4.2.5. Solicitarea va fi însoţită de următoarele documente:
    • situaţia recapitulativă pentru cheltuieli de personal, prevăzută în anexa nr. 7;
    • centralizatorul cheltuielilor estimate privind justificarea sumelor estimate a se plăti în luna în curs, pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, alte transferuri sau cheltuieli de capital, prevăzut în anexa nr. 8;
    • centralizator privind necesarul lunar de finanţare pentru cheltuieli cu activitatea sportivă, prevăzut în anexa nr. 9.

    4.2.6. Răspunderea privind respectarea termenelor prevăzute în prezentul articol, precum şi datele transmise către Ministerul Tineretului şi Sportului revine în exclusivitate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

    4.3. Nivelul transferurilor solicitate pentru luna de referinţă va rezulta ca diferenţă între valoarea sumelor solicitate şi sumele transferate şi neutilizate în luna anterioară, cu încadrarea în bugetul trimestrializat aprobat.
    4.4. Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului se va face lunar, pe baza execuţiei bugetare, conform anexei nr. 6.
    4.5. Cheltuielile se vor defalca în funcţie de natura lor, pe titluri, articole, alineate.
    4.6. Direcţiile de specialitate şi suport din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului întocmesc şi avizează propunerea de finanţare pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în baza documentelor primite transmise de acesta.
    4.7. Plăţile estimate pentru luna în curs vor fi prezentate detaliat conform documentelor care însoţesc deschiderea de credite.
    4.8. Aceste plăţi urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli, conturi care permit, conform prezentelor norme, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite. Dacă la finele anului financiar plăţile respective nu se regăsesc în conturile de cheltuieli, se va proceda la regularizarea acestora cu bugetul de stat.
    4.9. Propunerea de finanţare privind transferul sumelor către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, avizată de direcţia de specialitate, inclusiv documentaţia depusă lunar de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, se prezintă până la data de 18 a fiecărei luni structurii cu atribuţii în domeniul economic din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea întocmirii cererii de deschidere a creditelor bugetare şi a efectuării plăţilor.
    4.10. Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Tineretului şi Sportului prezintă la Ministerul Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor, împreună cu documentaţia întocmită în conformitate cu Normele metodologice privind deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
    4.11. Ministerul Tineretului şi Sportului va transfera către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român suma necesară în limita bugetului aprobat până cel târziu la data de 20 a lunii curente.
    4.12. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, pentru sumele de care a beneficiat în cursul anului, reprezentând transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, are obligaţia de a verifica dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite după cum urmează:
    - pentru sumele anului curent, în contul RO53TREZ23A670501550102X;
    – pentru sumele din anul precedent, în contul RO24TREZ23A670501850103X deschis la Trezoreria Statului, până la data de 31 ianuarie a anului următor, dacă legea nu prevede altfel.

    4.13. Înregistrarea în contabilitatea Ministerului Tineretului şi Sportului a sumelor plătite către Comitetul Olimpic şi Sportiv Român se va face pa baza notei de fundamentare interne, întocmită de departamentul responsabil din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, pe baza documentelor prezentate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

    ART. 5
    Condiţii de utilizare a sumelor de la bugetul de stat
    Pentru justificarea modului de utilizare a sumelor provenite de la bugetul de stat vor fi îndeplinite următoarele condiţii:
    a) utilizarea sumelor de la bugetul de stat se va face în baza raporturilor juridice încheiate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în limitele şi în condiţiile Legii finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau stabilite prin dispoziţii legale speciale;
    b) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va utiliza finanţarea de la bugetul de stat conform contractelor de muncă, de prestări servicii, livrări produse, execuţie lucrări legal încheiat, precum şi a contractelor de finanţare încheiate de acesta cu structuri sportive pentru susţinerea activităţii sportive;
    c) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va transmite lunar, până la data de 10 ale lunii curente, pentru luna anterioară, situaţia centralizatoare a contractelor încheiate cu structuri sportive pentru susţinerea activităţii sportive, prevăzute în anexa nr. 10;
    d) În cazul în care se înregistrează diferenţe între sumele solicitate şi sumele decontate, sumele rămase pot fi utilizate de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru acoperirea necesarului actualizat, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate.
    e) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este pe deplin responsabil pentru înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor aferente finanţării acordate de la bugetul stat, precum şi de păstrarea documentelor justificative, care probează corecta lor înregistrare, timp de 5 ani.
    f) Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are obligaţia să păstreze o evidenţă separată privind datele, rapoartele, corespondenţa, documentele contabile, precum şi originalele documentelor privind cheltuielile efectuate din fonduri de la bugetul de stat.


    ART. 6
    Dispoziţii finale
    6.1. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român răspunde legal de modul de utilizare a sumelor încasate de la bugetul de stat.
    6.2. Modul de utilizare a sumelor de la bugetul de stat transferate prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului Comitetului Olimpic şi Sportiv Român nu atrage răspunderea Ministerului Tineretului şi Sportului.
    6.3. Ministerul Tineretului şi Sportului nu este responsabil de diminuarea finanţării pentru cauze produse prin efectul legii.
    6.4. Sumele alocate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român sunt supuse verificării organelor de specialitate cu atribuţii de supraveghere şi control.
    6.5. Anexele nr. 5-10 cuprind în mod obligatoriu menţiunea: „Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise“ şi vor purta semnătura responsabililor din cadrul fiecărui departament, conform atribuţiilor specifice.
    6.6. Comitetul Olimpic şi Sportiv Român are obligaţia să notifice Ministerul Tineretului şi Sportului asupra oricărei schimbări privind datele sale de identificare şi contact (adresă, telefon, fax, cont IBAN etc.) sau statutul său legal.
    6.7. Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    PROIECT BUGET
    Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate

┌────────────────────┬───────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┐
│Denumirea │ │BVC an N │BVC an │BVC an │BVC an │
│indicatorului* │Codul │Propuneri│N+1 │N+1 │N+1 │
│ │ │ │Estimare│Estimare│Estimare│
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│CHELTUIELI TOTAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│BUGETUL DE STAT │50.00 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│CULTURĂ, RECREERE ŞI│50.01 │ │ │ │ │
│RELIGIE │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│SERVICII RECREATIVE │67.01.05 │ │ │ │ │
│ŞI SPORTIVE │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│SPORT │67.01.05.01│ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│CHELTUIELI DE │10 │ │ │ │ │
│PERSONAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cheltuieli salariale│10.01 │ │ │ │ │
│în bani │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Salarii de bază │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Salarii de merit │02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Indemnizaţie de │03 │ │ │ │ │
│conducere │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Spor de vechime │04 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sporuri pentru │05 │ │ │ │ │
│condiţii de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte sporuri │06 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ore suplimentare │07 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fond de premii │08 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Prima de vacanţă │09 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fond pentru posturi │10 │ │ │ │ │
│ocupate prin cumul │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fond aferent plăţii │11 │ │ │ │ │
│cu ora │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Indemnizaţii plătite│ │ │ │ │ │
│unor persoane din │12 │ │ │ │ │
│afara unităţii │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Indemnizaţii de │13 │ │ │ │ │
│delegare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Indemnizaţii de │14 │ │ │ │ │
│detaşare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alocaţii pentru │ │ │ │ │ │
│transportul la şi de│15 │ │ │ │ │
│la locul de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alocaţii pentru │16 │ │ │ │ │
│locuinţe │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte drepturi │30 │ │ │ │ │
│salariale în bani │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cheltuieli salariale│10.02 │ │ │ │ │
│în natură │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tichete de masă │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Norme de hrană │02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Uniforme şi │ │ │ │ │ │
│echipament │03 │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Locuinţa de serviciu│ │ │ │ │ │
│folosită de salariat│04 │ │ │ │ │
│şi familia sa │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Transportul la şi de│05 │ │ │ │ │
│la locul de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte drepturi │30 │ │ │ │ │
│salariale în natură │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii │10.03 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de│01 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii de │02 │ │ │ │ │
│asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de│03 │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări pentru │04 │ │ │ │ │
│accidente de muncă │ │ │ │ │ │
│şi boli profesionale│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Prime de asigurare │ │ │ │ │ │
│viaţă plătite de │05 │ │ │ │ │
│angajator pentru │ │ │ │ │ │
│angajaţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţia pentru │ │ │ │ │ │
│concedii şi │06 │ │ │ │ │
│indemnizaţii 0,85% │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţia la │ │ │ │ │ │
│Fondul de garantare │07 │ │ │ │ │
│a creanţelor │ │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Bunuri şi servicii │20.01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Furnituri de birou │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Materiale pentru │02 │ │ │ │ │
│curăţenie │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Încălzit, iluminat │03 │ │ │ │ │
│şi forţă motrică │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Apă, canal şi │04 │ │ │ │ │
│salubritate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Carburanţi şi │05 │ │ │ │ │
│lubrifianţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Piese de schimb │06 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Transport │07 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Poştă, │ │ │ │ │ │
│telecomunicaţii, │08 │ │ │ │ │
│radio, tv, internet │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Materiale şi │ │ │ │ │ │
│prestări de servicii│ │ │ │ │ │
│cu caracter │09 │ │ │ │ │
│funcţional │ │ │ │ │ │
│(activitate │ │ │ │ │ │
│sportivă) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii pentru │30 │ │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Reparaţii curente │20.02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Hrană │20.03 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Medicamente şi │20.04 │ │ │ │ │
│materiale sanitare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Bunuri de natura │ │ │ │ │ │
│obiectelor de │20.05 │ │ │ │ │
│inventar │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Uniforme şi │ │ │ │ │ │
│echipament │01 │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Lenjerie şi │02 │ │ │ │ │
│accesorii de pat │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte obiecte de │03 │ │ │ │ │
│inventar │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Deplasări, detaşări,│20.06 │ │ │ │ │
│transferuri │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Deplasări interne, │ │ │ │ │ │
│detaşări, │01 │ │ │ │ │
│transferuri │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Deplasări în │02 │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Materiale de │20.09 │ │ │ │ │
│laborator │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cercetare-dezvoltare│20.10 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cărţi, publicaţii şi│ │ │ │ │ │
│materiale │20.11 │ │ │ │ │
│documentare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Consultanţă şi │20.12 │ │ │ │ │
│expertiză │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pregătire │20.13 │ │ │ │ │
│profesională │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Protecţia muncii │20.14 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Studii şi cercetări │20.16 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cheltuieli judiciare│ │ │ │ │ │
│şi extrajudiciare │ │ │ │ │ │
│derivate din acţiuni│ │ │ │ │ │
│în reprezentarea │20.25 │ │ │ │ │
│intereselor statului│ │ │ │ │ │
│potrivit │ │ │ │ │ │
│dispoziţiilor legale│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte cheltuieli │20.30 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Reclamă şi │01 │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Protocol şi │02 │ │ │ │ │
│reprezentare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Prime de asigurare │03 │ │ │ │ │
│non-viaţă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Chirii │04 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fondul preşedintelui│ │ │ │ │ │
│/Fondul │07 │ │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │ │ │
│instituţiei publice │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte cheltuieli cu │30 │ │ │ │ │
│bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Transferuri curente │55.02 │ │ │ │ │
│în străinătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Contribuţii şi │ │ │ │ │ │
│cotizaţii la │ │ │ │ │ │
│organisme │55.02.01 │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │
│(WADA) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│CHELTUIELI DE │70 │ │ │ │ │
│CAPITAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Active fixe │ │ │ │ │ │
│(inclusiv reparaţii │71.01 │ │ │ │ │
│capitale) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Construcţii │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Maşini, echipamente │ │ │ │ │ │
│şi mijloace de │02 │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică şi alte │03 │ │ │ │ │
│active corporale │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┤
│Alte active fixe │30 │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┘


    Secretar general,
    ………………….
    Director economic,
    …………………………….
    Vizat C.F.P.P.
    …………………………..
    * Prezenta anexă se completează cu prevederile OMFP nr. 1.954/16.12.2005.

    ANEXA 2

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    DEFALCAREA PE TRIMESTRE A SUMELOR DE LA BUGETUL DE STAT
    Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acesta în anul N

┌───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬─────┬────────┬────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Buget an│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Reţinere│N │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10% │Reţinere│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │conform │10% │BVC │BVC │BVC │BVC │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│Titlu│Articol│Alineat│Denumire │Buget│art. 21 │conform │an N │an N │an N │an N │
│ │ │ │ │ │ │indicator │an N │din │art. 21 │trim.│trim.│trim.│trim.│
│ │ │ │ │ │ │ │ │Legea │din │I │II │III │IV │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 500/│Legea │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │nr. 500/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │SUME │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALOCATE DE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │LA BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │
│6701 │ │ │ │ │ │DE STAT │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Cultură, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │recreere şi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │religie │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6701 │05 │01 │10 │ │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DE PERSONAL│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6701 │05 │01 │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6701 │55 │02 │01 │01 │ │ALTE │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────┼────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│6701 │05 │01 │71 │01 │ │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴─────┴────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


    Secretar general,
    ……………………………………………..
    Director economic,
    ……………………………………………..
    Avizat CFPP
    ……………………………………………..

    ANEXA 5

    Antet COSR
    Nr. de ieşire …….........../data ...................
    Către
    Ministerul Tineretului şi Sportului
    SOLICITARE DE PLATĂ
    privind deschiderea şi plata creditelor bugetare de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, alineatul 55.01.02 „Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român“ pe luna ……............/............., în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. ……......./........... MTS şi nr. …….........../........... COSR
    Vă solicităm să efectuaţi deschiderea de credite bugetare pentru luna …........./.......... şi, respectiv, plata în sumă de …................. lei (fără zecimale), în contul ……................., deschis la ………………......., reprezentând:

┌─────────────────────┬────────────────┐
│- Cheltuieli de │................│
│personal │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│- Cheltuieli cu │................│
│bunuri şi servicii │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│- Transferuri │................│
│ │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│- Cheltuieli de │................│
│capital │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Total: │................│
│ │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Disponibilul luna │................│
│precedentă: │lei │
├─────────────────────┼────────────────┤
│Necesar de deschis │................│
│ │lei │
└─────────────────────┴────────────────┘


    Anexăm documentele justificative, respectiv:
    - situaţia recapitulativă pentru cheltuieli de personal;
    – centralizatorul cheltuielilor estimate (memoriu) privind justificarea sumelor estimate a se plăti în luna în curs pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii, alte transferuri sau cheltuieli de capital;
    – centralizator privind necesarul lunar de finanţare pentru cheltuieli cu activitatea sportivă.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise


    Secretar general,
    ……………………………………………..
    Director economic,
    ……………………………………………..
    Avizat C.F.P.P.
    ……………………………………………..

    ANEXA 6

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    NOTĂ DE FUNDAMENTARE ŞI JUSTIFICARE
    a sumelor reprezentând transferuri primite de la bugetul de stat pentru …………………….. la data de ………………

┌────────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Realizări │ │ │
│ │ │ │în luna │Plăţi │ │
│Denumirea │ │Prevederi │precedentă│estimate│Solicitări│
│indicatorului │Codul │buget │(cumulat │pentru │pentru │
│ │ │perioadă*)│de la │luna în │luna**) │
│ │ │ │începutul │curs │ │
│ │ │ │anului) │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI TOTAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│BUGETUL DE STAT │50.00 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CULTURĂ, RECREERE ŞI│50.01 │ │ │ │ │
│RELIGIE │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│SERVICII RECREATIVE │67.01.05 │ │ │ │ │
│ŞI SPORTIVE │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│SPORT │67.01.05.01│ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI CURENTE │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │10 │ │ │ │ │
│PERSONAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Cheltuieli salariale│10.01 │ │ │ │ │
│în bani │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Salarii de bază │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Salarii de merit │02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Indemnizaţie de │03 │ │ │ │ │
│conducere │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Spor de vechime │04 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Sporuri pentru │05 │ │ │ │ │
│condiţii de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte sporuri │06 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Ore suplimentare │07 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Fond de premii │08 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Prima de vacanţă │09 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Fond pentru posturi │10 │ │ │ │ │
│ocupate prin cumul │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Fond aferent plăţii │11 │ │ │ │ │
│cu ora │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Indemnizaţii plătite│ │ │ │ │ │
│unor persoane din │12 │ │ │ │ │
│afara unităţii │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Indemnizaţii de │13 │ │ │ │ │
│delegare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Indemnizaţii de │14 │ │ │ │ │
│detaşare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alocaţii pentru │ │ │ │ │ │
│transportul la şi de│15 │ │ │ │ │
│la locul de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alocaţii pentru │16 │ │ │ │ │
│locuinţe │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte drepturi │30 │ │ │ │ │
│salariale în bani │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Cheltuieli salariale│10.02 │ │ │ │ │
│în natură │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Tichete de masă │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Norme de hrană │02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Uniforme şi │ │ │ │ │ │
│echipament │03 │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Locuinţa de serviciu│ │ │ │ │ │
│folosită de salariat│04 │ │ │ │ │
│şi familia sa │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Transportul la şi de│05 │ │ │ │ │
│la locul de muncă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte drepturi │30 │ │ │ │ │
│salariale în natură │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii │10.03 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de│01 │ │ │ │ │
│stat │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii de │02 │ │ │ │ │
│asigurări de şomaj │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări sociale de│03 │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii de │ │ │ │ │ │
│asigurări pentru │04 │ │ │ │ │
│accidente de muncă │ │ │ │ │ │
│şi boli profesionale│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Prime de asigurare │ │ │ │ │ │
│viaţă plătite de │05 │ │ │ │ │
│angajator pentru │ │ │ │ │ │
│angajaţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţia pentru │ │ │ │ │ │
│concedii şi │06 │ │ │ │ │
│indemnizaţii 0,85% │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţia la │ │ │ │ │ │
│Fondul de garantare │07 │ │ │ │ │
│a creanţelor │ │ │ │ │ │
│salariale │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│BUNURI ŞI SERVICII │20 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Bunuri şi servicii │20.01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Furnituri de birou │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Materiale pentru │02 │ │ │ │ │
│curăţenie │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Încălzit, iluminat │03 │ │ │ │ │
│şi forţă motrică │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Apă, canal şi │04 │ │ │ │ │
│salubritate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Carburanţi şi │05 │ │ │ │ │
│lubrifianţi │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Piese de schimb │06 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Transport │07 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Poştă, │ │ │ │ │ │
│telecomunicaţii, │08 │ │ │ │ │
│radio, tv, internet │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Materiale şi │ │ │ │ │ │
│prestări de servicii│ │ │ │ │ │
│cu caracter │09 │ │ │ │ │
│funcţional │ │ │ │ │ │
│(activitate │ │ │ │ │ │
│sportivă) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte bunuri şi │ │ │ │ │ │
│servicii pentru │30 │ │ │ │ │
│întreţinere şi │ │ │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Reparaţii curente │20.02 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Hrană │20.03 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Medicamente şi │20.04 │ │ │ │ │
│materiale sanitare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Bunuri de natura │ │ │ │ │ │
│obiectelor de │20.05 │ │ │ │ │
│inventar │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Uniforme şi │ │ │ │ │ │
│echipament │01 │ │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Lenjerie şi │02 │ │ │ │ │
│accesorii de pat │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte obiecte de │03 │ │ │ │ │
│inventar │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Deplasări, detaşări,│20.06 │ │ │ │ │
│transferuri │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Deplasări interne, │ │ │ │ │ │
│detaşări, │01 │ │ │ │ │
│transferuri │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Deplasări în │02 │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Materiale de │20.09 │ │ │ │ │
│laborator │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Cercetare-dezvoltare│20.10 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Cărţi, publicaţii şi│ │ │ │ │ │
│materiale │20.11 │ │ │ │ │
│documentare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Consultanţă şi │20.12 │ │ │ │ │
│expertiză │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Pregătire │20.13 │ │ │ │ │
│profesională │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Protecţia muncii │20.14 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Studii şi cercetări │20.16 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Cheltuieli judiciare│ │ │ │ │ │
│şi extrajudiciare │ │ │ │ │ │
│derivate din acţiuni│ │ │ │ │ │
│în reprezentarea │20.25 │ │ │ │ │
│intereselor │ │ │ │ │ │
│statului, potrivit │ │ │ │ │ │
│dispoziţiilor legale│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte cheltuieli │20.30 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Reclamă şi │01 │ │ │ │ │
│publicitate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Protocol şi │02 │ │ │ │ │
│reprezentare │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Prime de asigurare │03 │ │ │ │ │
│nonviaţă │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Chirii │04 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Fondul preşedintelui│ │ │ │ │ │
│/Fondul │07 │ │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │ │ │
│instituţiei publice │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte cheltuieli cu │30 │ │ │ │ │
│bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ALTE TRANSFERURI │55 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Transferuri curente │55.02 │ │ │ │ │
│în străinătate │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Contribuţii şi │ │ │ │ │ │
│cotizaţii la │ │ │ │ │ │
│organisme │55.02.01 │ │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │ │ │
│(WADA) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│CHELTUIELI DE │70 │ │ │ │ │
│CAPITAL │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Active fixe │ │ │ │ │ │
│(inclusiv reparaţii │71.01 │ │ │ │ │
│capitale) │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Construcţii │01 │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Maşini, echipamente │ │ │ │ │ │
│şi mijloace de │02 │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │
│birotică şi alte │03 │ │ │ │ │
│active corporale │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│Alte active fixe │30 │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    *) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.
    **) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    ……………………………………………..
    Director economic,
    ……………………………………………..
    Vizat C.F.P.P.
    ……………………………………………..
    Prezenta anexă se completează cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/16.12.2005.

    ANEXA 7

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    SITUAŢIA RECAPITULATIVĂ
    privind plata salariilor pe luna …...... an …......

┌────┬────────────────────────┬───────┬─────────┬──┐
│ │ │Cuprins│Diminuare│ │
│Nr. │EXPLICAŢII │în stat│încadrare│OP│
│crt.│ │plată │articole │ │
│ │ │ │bugetare │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│1 │Nr. salariaţi buget │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│2 │Salarii brute de │ │ │ │
│ │încadrare │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3 │Sporuri regl. din care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3.1.│- indemnizaţii Concediu │ │ │ │
│ │medical UNITATE │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│3.2.│- indemnizaţii Concediu │ │ │ │
│ │medical din FNUAS │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│4 │Indemnizaţii C.O. │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5 │Alte drepturi │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5.1 │- sporuri, ore │ │ │ │
│ │suplimentare │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│5.2 │- tichete de masă │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL - VENIT BRUT │ │ │ │
│6 ├────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL - SALARII BRUTE │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7 │Total reţineri, din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.1 │- avans │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.2 │- impozitul pe salarii │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.3 │- scutire impozit pe │ │ │ │
│ │salarii │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.4 │- cota de 25% CAS │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.5 │- cota de 10% sănătate │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│7.6 │- alte reţineri* │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│8 │REST DE PLATĂ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│9 │Contribuţia asiguratorie│ │ │ │
│ │pentru muncă │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│10 │Fd. handicapaţi (în cont│ │ │ │
│ │impozit) │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │din care virament la │ │ │ │
│ │bugetul de stat, astfel:│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│ │IMP+SAN+CAS+FD. HAND. în│ │ │ │
│11 │cont │ │ │ │
│ │RO14TREZ7015503XXXXXXXXX│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│12 │CAM în cont │ │ │ │
│ │RO54TREZ70120A470300XXXX│ │ │ │
├────┼────────────────────────┼───────┼─────────┼──┤
│13 │TOTAL VIRAMENTE BUGET │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴───────┴─────────┴──┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Secretar general,
    ……..............................….
    Director resurse umane,
    ……..............................….
    Avizat CFPP
    ……..............................….
    Întocmit
    ……..............................….

    ANEXA 8

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    CENTRALIZATORUL
    cheltuielilor estimate privind justificarea sumelor a se plăti în luna ........... pentru cheltuieli cu bunuri şi servicii

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Documentul│ │
│ │ │(tip, nr. │Suma │
│Nr. │Tipul plăţii/│dată) - │estimată│
│crt.│Natura │dacă │a se │
│ │cheltuielilor│există │plăti │
│ │ │contract/ │ │
│ │ │comandă │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│3 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│4 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│5 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │0 lei │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Avizat
    Director Departamentul,
    ……..........................….
    Întocmit
    Expert,
    ……..........................….
    CENTRALIZATORUL
    cheltuielilor estimate privind justificarea sumelor a se plăti în luna ............. pentru transferuri

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Documentul│ │
│ │ │(tip, nr. │Suma │
│Nr. │Tipul plăţii/│dată) - │estimată│
│crt.│Natura │dacă │a se │
│ │cheltuielilor│există │plăti │
│ │ │contract/ │ │
│ │ │comandă │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│3 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│4 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│5 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │0 lei │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Avizat
    Director Departamentul,
    ……..........................….
    Întocmit
    Expert,
    ……..........................….
    CENTRALIZATORUL
    cheltuielilor estimate privind justificarea sumelor a se plăti în luna .............. pentru cheltuieli de capital

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┐
│ │ │Documentul│ │
│ │ │(tip, nr. │Suma │
│Nr. │Tipul plăţii/│dată) - │estimată│
│crt.│Natura │dacă │a se │
│ │cheltuielilor│există │plăti │
│ │ │contract/ │ │
│ │ │comandă │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│3 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│4 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│5 │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┤
│ │TOTAL │ │0 lei │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Avizat
    Director Departamentul,
    ……..........................….
    Întocmit
    Expert,
    ……..........................….

    ANEXA 9

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    TABEL ESTIMATIV
    al cheltuielilor pe luna ….. an …......

┌────┬──────────┬──────────┬────────┬──────┐
│Nr. │Activitate│Activitate│Nr. │Suma │
│crt.│ │sportivă │contract│lunară│
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│1 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│2 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│3 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│4 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│5 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│6 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│7 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│8 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│9 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│10 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│11 │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼────────┼──────┤
│ │TOTAL │ │ │0 lei │
└────┴──────────┴──────────┴────────┴──────┘


    Federaţiile sportive transmit deconturile (ce conţin pontaje de masă, diagrame de cazare etc.) însoţite de factura emisă de către federaţiile sportive naţionale, pe care, în urma verificărilor, se aplică „Bun de plată“ de către Departamentul sport din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
    Menţionăm faptul că federaţiile sportive naţionale înaintează COSR aceste deconturi după ce perioada de pregătire/competiţie s-a încheiat, astfel că faţă de sumele estimate în tabelul de mai sus pot interveni diferenţe determinate de diverse situaţii cum ar fi accidentări, eliminări sau cooptări şi alte situaţii personale ale sportivilor şi ale membrilor colectivelor tehnice.
    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Avizat
    Director sportiv,
    ……..........................….
    Întocmit
    Expert,
    ……..........................….

    ANEXA 1010

    COMITETUL OLIMPIC ŞI SPORTIV ROMÂN
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a contractelor încheiate cu structuri sportive pentru susţinerea activităţii sportive

┌─────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Lotul/ │ │ │
│ │ │Loturile │ │ │
│Nr. │Structura│beneficiar │Obiectul │Valoarea │
│crt. │sportivă │(e) ale │contractului│contractului│
│ │ │programului│ │ │
│ │ │finanţat │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│3 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│4 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│5 │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│.....│ │ │ │ │
├─────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │
└─────┴─────────┴───────────┴────────────┴────────────┘


    Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.
    Avizat
    Director Departamentul,
    ……..........................….
    Întocmit
    Expert,
    ……..........................….

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016