Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 24 din 3 aprilie 2020  privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 24 din 3 aprilie 2020 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 299 din 9 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) şi (3) şi ale cap. IX din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 1 aprilie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă reglementează modul în care este utilizat activul personal al participantului la un fond de pensii ocupaţionale.
    (2) Prezenta normă se aplică de către administratorii de fonduri de pensii ocupaţionale participanţilor/moştenitorilor care se încadrează în prevederile art. 109 alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege, celor care beneficiază de pensie de invaliditate în condiţiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea pensiilor publice, şi celor care beneficiază de o pensie similară stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz.

    ART. 2
    Până la intrarea în vigoare a legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private, în situaţiile prevăzute la art. 109 alin. (2) şi (3) din Lege, participantul sau moştenitorul, după caz, primeşte suma cuvenită ca plată unică sau plăţi eşalonate, la cerere.

    ART. 3
    Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege, precum şi următoarele semnificaţii:
    a) ocrotitorul legal - persoana care exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de minor, respectiv părinţii, părintele supravieţuitor, tutorele sau altă persoană care exercită aceste drepturi şi obligaţii potrivit legii;
    b) plată eşalonată - suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului reprezentând rate lunare egale cu o valoare de minimum 500 lei, cu excepţia ultimei rate care va fi o rată reziduală, din care se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz, pe o perioadă de maximum 5 ani;
    c) rată reziduală - ultima rată, respectiv suma plătită de către administrator participantului/beneficiarului potrivit graficului de plăţi.


    CAP. II
    Utilizarea activului personal al participantului
    SECŢIUNEA 1
    Utilizarea activului personal al participantului care a împlinit vârsta standard de pensionare
    ART. 4
    Participantul care se încadrează în prevederile art. 109 alin. (2) lit. c) din Lege are dreptul să opteze pentru:
    a) primirea contravalorii activului personal, ca plată unică, sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere;
    b) continuarea plăţii contribuţiilor, în cazul în care acesta continuă să desfăşoare o activitate în sensul prevederilor art. 79 alin. (1) şi (2) din Lege.


    ART. 5
    (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal în condiţiile art. 4 lit. a), participantul transmite administratorului fondului de pensii ocupaţionale următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;
    b) decizia administrativă privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă sau a unei categorii similare de pensie, în copie;
    c) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;
    d) extrasul de cont sau un document similar care certifică codul IBAN şi titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar.

    (2) Cererea scrisă prin care se solicită plata drepturilor cuvenite conţine opţiunea pentru una dintre variantele de plată a activului personal conform art. 4 lit. a), precum şi modalitatea de efectuare a plăţii sumelor cuvenite, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.

    ART. 6
    Participantul care a optat pentru continuarea plăţii contribuţiilor, conform art. 4 lit. b), are dreptul să solicite oricând contravaloarea activului personal net, în baza unei cereri de plată.

    ART. 7
    (1) Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Plata sumei unice se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 5 alin. (1).
    (3) Plăţile eşalonate se realizează conform unui grafic stabilit de către administratorul fondului de pensii ocupaţionale, comunicat participantului.
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, administratorul solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
    (5) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări.
    (6) Suma cuvenită participantului ca plată unică şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (7) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (6), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (8) Administratorul are obligaţia să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal calculat în conformitate cu prevederile alin. (6) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.
    (9) Suma cuvenită participantului ca plată eşalonată şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (10) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (9) din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.
    (11) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eşalonată în contul DIP pentru plăţi eşalonate, la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal calculat în conformitate cu prevederile alin. (9) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Utilizarea activului personal al participantului în caz de invaliditate
    ART. 8
    (1) Participantul care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II pentru invaliditate care afectează ireversibil capacitatea de muncă, în condiţiile Legii pensiilor publice, respectiv de o categorie similară de pensie stabilită în baza legilor care reglementează acordarea pensiei în cazul unor categorii profesionale, după caz, are dreptul să primească contravaloarea activului personal net, ca plată unică, sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.
    (2) În cazul invalidităţii de gradul III, participantul are dreptul să opteze, după caz, pentru:
    a) suspendarea plăţii contribuţiilor;
    b) continuarea plăţii contribuţiilor.

    (3) Participantul aflat în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a) îşi păstrează drepturile pe toată perioada de suspendare a plăţii contribuţiilor la fondul de pensii ocupaţionale.

    ART. 9
    (1) Pentru a primi contravaloarea activului personal în condiţiile art. 8 alin. (1), participantul transmite administratorului fondului de pensii ocupaţionale următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;
    b) decizia administrativă valabilă privind acordarea/ recalcularea/revizuirea pensiei de invaliditate, după caz, în copie legalizată;
    c) decizia medicală privind capacitatea de muncă, conform Legii pensiilor publice sau legilor care reglementează pensiile altor sisteme, după caz, în copie legalizată;
    d) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;
    e) certificatul de încadrare în grad de handicap grav sau accentuat, eliberat de comisiile teritoriale de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în copie legalizată, sau o declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu deţine acest certificat, în original;
    f) extrasul de cont sau un document similar care certifică codul IBAN şi titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar.

    (2) Cererea scrisă prin care se solicită plata drepturilor cuvenite conţine opţiunea pentru una dintre variantele de plată a activului personal conform art. 8 alin. (1), precum şi modalitatea de efectuare a plăţii sumelor cuvenite, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.

    ART. 10
    (1) Plata sumei reprezentând contravaloarea activului personal al participantului se efectuează prin virament în cont bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Plata sumei unice se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1).
    (3) Plăţile eşalonate se realizează conform unui grafic stabilit de către administratorul fondului de pensii ocupaţionale, comunicat participantului.
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, administratorul solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
    (5) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări.
    (6) Suma cuvenită participantului ca plată unică şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (7) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (2), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (8) Administratorul are obligaţia să plătească participantului valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal calculat în conformitate cu prevederile alin. (6) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.
    (9) Suma cuvenită participantului ca plată eşalonată şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (10) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (9), din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către participant realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului.
    (11) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită participantului aflat în plată eşalonată în contul DIP pentru plăţi eşalonate la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal calculat în conformitate cu prevederile alin. (9) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Utilizarea activului personal al participantului decedat
    ART. 11
    (1) Administratorul este informat de către angajator cu privire la decesul unui participant.
    (2) Administratorul va proceda, în cel mai scurt timp posibil, la informarea potenţialilor moştenitori cu privire la drepturile care le revin acestora asupra activului participantului, precum şi la condiţiile de exercitare a acestor drepturi, conform legislaţiei aplicabile.

    ART. 12
    (1) Pe numele fiecărui moştenitor al participantului decedat înainte de deschiderea dreptului la pensie se va deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care a contribuit participantul.
    (2) Administratorul transferă unităţile de fond cuvenite în contul fiecărui moştenitor.
    (3) Moştenitorul are dreptul la plata unică a contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal al participantului decedat sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.

    ART. 13
    Pentru a primi contravaloarea activului personal conform art. 12 alin. (3), fiecare moştenitor transmite administratorului fondului de pensii ocupaţionale următoarele documente:
    a) cererea scrisă prin care solicită plata drepturilor cuvenite, în original;
    b) actul de identitate, valabil la data depunerii cererii, în copie;
    c) certificatul de deces, în copie legalizată;
    d) certificatul de moştenitor/legatar, certificatul de moştenitor suplimentar, actul de partaj voluntar, după caz, sau hotărârea judecătorească definitivă, după caz, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal al participantului decedat, în copie legalizată;
    e) extrasul de cont sau document similar care certifică codul IBAN şi titularul, în cazul în care optează pentru plata prin virament în cont bancar.


    ART. 14
    (1) Suma cuvenită fiecărui moştenitor ca plată unică, reprezentând cota-parte cuvenită din activul personal al participantului, se realizează prin virament bancar sau prin mandat poştal.
    (2) Cererea scrisă prin care se solicită plata drepturilor cuvenite conţine varianta de plată a activului personal dintre variantele prevăzute la art. 12 alin. (3), în conformitate cu prevederile alin. (1), cu specificarea tuturor informaţiilor necesare efectuării plăţii.
    (3) Plata sumei unice se realizează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 13.
    (4) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, administratorul solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
    (5) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări.
    (6) Suma cuvenită moştenitorului ca plată unică şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plată unică se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din suma care urmează a fi plătită din contul DIP pentru plată unică se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxele poştale, după caz.
    (7) Anularea unităţilor de fond aferente plăţii contravalorii activului personal al participantului se efectuează în aceeaşi zi cu plata sumei prevăzute la alin. (3), din contul operaţional în contul DIP pentru plată unică al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP către participant realizându-se cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare.
    (8) Suma cuvenită moştenitorului ca plată eşalonată şi care urmează a fi transferată din contul de operaţiuni în contul DIP pentru plăţi eşalonate se calculează având la bază ultima valoare unitară a activului net, calculată şi raportată de administrator şi depozitar pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se face transferul, iar din sumele care urmează a fi plătite din contul DIP pentru plăţi eşalonate se scad deducerile legale şi comisioanele bancare pentru efectuarea viramentelor sau taxelor poştale, după caz.
    (9) Anularea unităţilor de fond aferente transferului contravalorii activului personal al participantului decedat se efectuează în aceeaşi zi cu transferul sumei prevăzute la alin. (8) din contul operaţional în contul DIP pentru plăţi eşalonate al fondului de pensii ocupaţionale, plata din contul DIP pentru plăţi eşalonate către beneficiar realizându-se conform graficului stabilit de către administratorul fondului, comunicat moştenitorilor.
    (10) Administratorul are obligaţia să transfere suma cuvenită moştenitorului aflat în plată eşalonată, în contul DIP pentru plăţi eşalonate, la valoarea cea mai mare dintre valoarea activului personal calculat în conformitate cu prevederile alin. (8) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    ART. 15
    Administratorul plăteşte fiecărui moştenitor cota-parte cuvenită din valoarea cea mai mare dintre activul personal al participantului decedat calculat în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (8) şi valoarea rezultată din aplicarea garanţiilor prevăzute în prospect.

    ART. 16
    Prescripţia dreptului de a solicita plata contravalorii activului personal al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declarative a decesului.

    ART. 17
    Drepturile cuvenite în calitate de moştenitor şi nerevendicate în termen de prescripţie de 10 ani devin resurse financiare ale fondului, distribuindu-se în mod proporţional tuturor participanţilor fondului în prima zi lucrătoare ulterioară datei împlinirii termenului de prescripţie sau în ziua imediat următoare zilei în care administratorul a constatat împlinirea termenului de prescripţie.

    ART. 18
    Calitatea de participant încetează la data efectuării plăţii unice reprezentând contravaloarea activului personal net sau la data ultimei plăţi eşalonate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Plata activului personal
    ART. 19
    (1) Participanţii/moştenitorii aflaţi în plată eşalonată au dreptul, pe tot parcursul derulării plăţilor, să solicite modificarea tipului de plată a activului personal, respectiv din plată eşalonată în plată unică, modificarea valorii ratei şi a modalităţii de plată.
    (2) Administratorul are obligaţia de a transmite un nou grafic pentru plata eşalonată, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (3) Pentru solicitările prevăzute la alin. (1), participanţii/ moştenitorii au obligaţia să prezinte următoarele documente:
    a) cererea scrisă, în original;
    b) actul de identitate valabil la data depunerii cererii, în copie;
    c) extrasul de cont sau document similar care certifică codul IBAN şi titularul, în cazul în care solicită plata prin virament în cont bancar.

    (4) Modificările prevăzute la alin. (1) se realizează cel târziu începând cu luna următoare depunerii cererilor scrise.

    ART. 20
    Plăţile eşalonate prevăzute la art. 7 alin. (11), art. 10 alin. (11) şi art. 14 alin. (10) se realizează în data de 10 a fiecărei luni.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Alte documente necesare pentru plata activului personal
    ART. 21
    (1) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 9 alin. (1) şi art. 13, însoţite de o procură specială şi autentică, pot fi depuse şi prin intermediul unui mandatar sau prin intermediul unui curator/tutore în baza documentului emis de instanţa de tutelă în forma definitivă, după caz, completate cu actul de identitate al mandatarului/curatorului/tutorelui, valabil la data depunerii cererii, în copie.
    (2) În cazul moştenitorilor minori, cererea prevăzută la art. 13 este semnată şi depusă, după caz, de către:
    a) ocrotitorul legal;
    b) curatorul desemnat special în acest sens.

    (3) Moştenitorii minori cu capacitatea de exerciţiu restrânsă semnează cererea împreună cu ocrotitorul legal sau curatorul, după caz.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), plata activului personal al participantului decedat se efectuează într-un cont bancar deschis pe numele minorului sau prin mandat poştal, la adresa de domiciliu a minorului.
    (5) Plata contravalorii activului personal se face exclusiv către participantul fondului de pensii ocupaţionale/moştenitorul participantului decedat, mandatarul acestuia fiind reprezentantul participantului/moştenitorului numai pentru depunerea cererii şi a documentelor însoţitoare.

    CAP. III
    Alte obligaţii ale administratorilor
    ART. 22
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii unice, respectiv de la data ultimei plăţi eşalonate, administratorul fondului de pensii ocupaţionale transmite, prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, o informare către participant cu privire la contravaloarea activului personal plătit.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii unice, respectiv de la data ultimei plăţi eşalonate, administratorul fondului de pensii transmite moştenitorului/moştenitorilor/ tutorelui/curatorului, prin orice alt mijloc care poate fi probat ulterior, o informare cuprinzând cel puţin următoarele:
    a) contravaloarea activului personal al participantului decedat;
    b) suma cuvenită moştenitorului căruia i se adresează informarea.

    (3) La solicitarea participantului/moştenitorului, administratorul transmite în mod gratuit istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până la data plăţii unice a activului personal al acestuia, respectiv până la data ultimei plăţi eşalonate.

    ART. 23
    (1) Activul personal al participantului pensionat pentru limită de vârstă/invaliditate continuă să fie administrat până la data efectuării plăţii tuturor drepturilor cuvenite acestuia.
    (2) Activul personal al participantului decedat continuă să fie administrat în perioada cuprinsă între plata ultimei contribuţii la fond a participantului înainte de deces şi:
    a) data efectuării transferului drepturilor cuvenite către moştenitori, cu respectarea art. 14;
    b) data împlinirii termenului de prescripţie a drepturilor cuvenite moştenitorului/moştenitorilor de a cere plata contravalorii activului personal al participantului decedat şi nerevendicate, caz în care activul participantului decedat se face venit la fond, conform prevederilor art. 67 alin. (2) lit. b) din Lege.


    ART. 24
    Administratorii publică pe pagina proprie de internet modelul cererii de solicitare a plăţii activului personal al participantului în cazurile prevăzute la cap. II, însoţite de o informare cu privire la plata activului şi regimul fiscal aplicabil.

    ART. 25
    (1) Graficul pentru plata eşalonată prevăzut la art. 7 alin. (3) şi (10), art. 10 alin. (3) şi (10) şi la art. 14 alin. (9) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii, fără a se limita la acestea:
    a) data şi cuantumul fiecărei plăţi eşalonate;
    b) soldul rămas după fiecare plată;
    c) valoarea ratei reziduale.

    (2) Graficul prevăzut la alin. (1) se transmite participanţilor/moştenitorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

    ART. 26
    Administratorul are obligaţia să păstreze şi să arhiveze istoricul operaţiunilor participantului de la prima contribuţie până la plata integrală a contravalorii activului personal, împreună cu documentele aferente acestora, în conformitate cu prevederile legale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 28
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 3 aprilie 2020.
    Nr. 24.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016