Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 22 din 19 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 22 din 19 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 802 din 3 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) şi ale art. 54 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 79 alin. (4), art. 87 alin. (1) şi ale art. 90 alin. (1) şi alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 18 septembrie 2019,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    ART. I
    Norma nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) depozitarilor fondurilor de pensii administrate privat şi depozitarilor fondurilor de pensii facultative."

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera j) se abrogă.
    3. La articolul 6, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) proceduri prin care să descrie modul în care administratorul exercită drepturile de acţionar în interesul exclusiv al participanţilor şi al beneficiarilor şi integrează exercitarea acestora în strategia de investiţii a fondului de pensii private şi care să conţină cel puţin modul în care administratorul:
    (i) monitorizează evenimentele corporative;
    (ii) previne şi gestionează conflictele de interese ce reies din exercitarea drepturilor de vot;
    (iii) evaluează propunerile referitoare la guvernanţa corporativă, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în funcţiile de membru în consiliul de administraţie/supraveghere;
    (iv) evaluează propunerile referitoare la structura capitalului, impactul social şi asupra mediului."

    4. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Activele fondului de pensii private sunt investite în instrumentele financiare prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 şi de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument"

    5. La articolul 12 alineatul (1), după litera j) se introduc trei noi litere, literele k)-m), cu următorul cuprins:
    "k) 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură;
l) 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de fonduri de investiţii sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere şi subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile;
m) 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investiţiilor private de capital sub forma acţiunilor şi obligaţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European."

    6. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
    7. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Expunerea faţă de un emitent în cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentată de valoarea de piaţă a acestora."

    8. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Expunerea faţă de emitentul banca depozitar va fi calculată scăzând valoarea sumelor aflate în curs de decontare aferente tranzacţiilor de cumpărare."

    9. La articolul 13 alineatul (5), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) 15% din numărul total de acţiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să intre atât acţiunile ordinare, cât şi acţiunile preferenţiale;
b) 15% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent;"

    10. La articolul 13 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) 15% din acţiunile unei investiţii private de capital, prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. m)."

    11. La articolul 15, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe în afara celor prevăzute la art. 11, numai în următoarele cazuri:"

    12. La articolul 15, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) tranzacţionarea implică investiţii private de capital, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. m);"

    13. La articolul 15, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) tranzacţionarea implică acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k)."

    14. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Depăşirea limitelor de activ, emitent sau grad de risc ca urmare a încasării de dividende, cupoane şi principal sau a sumelor aferente altor evenimente corporative de care administratorul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă înaintea apariţiei evenimentului respectiv nu reprezintă abatere pasivă."

    15. La articolul 20^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Contractul-cadru ISDA se transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia şi ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării acestuia."

    16. La articolul 20^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Decizia de tranzacţionare menţionată la alin. (2) se transmite Autorităţii de Supraveghere Financiară în aceeaşi zi cu încheierea tranzacţiei."

    17. Articolul 25^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    Este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii private în instrumente financiare securitizate emise în baza Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor, a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, în baza legislaţiei echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau din state terţe."

    18. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Activele fondului se evaluează la preţul de închidere al secţiunii principale a pieţei reglementate pe care sunt tranzacţionate din ziua pentru care se efectuează calculul.
    (2) Atunci când sunt admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate, valoarea la care se iau în calcul trebuie să fie reprezentată de preţul pieţei celei mai relevante din punctul de vedere al lichidităţii, determinată conform art. 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la cerinţele în materie de transparenţă pentru locurile de tranzacţionare şi firmele de investiţii în legătură cu acţiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacţionate la bursă, certificatele şi alte instrumente financiare similare şi la obligaţia de tranzacţionare a anumitor acţiuni într-un loc de tranzacţionare sau printr-un operator independent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014.
    (3) Atunci când sunt admise la tranzacţionare simultan în mai multe monede pe piaţa cea mai relevantă, determinată conform alin. (2), valoarea la care se iau în calcul trebuie să fie reprezentată de preţul activului tranzacţionat în moneda cea mai relevantă din punctul de vedere al lichidităţii.
    (4) Piaţa cea mai relevantă din punctul de vedere al monedei celei mai relevante, determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), se stabileşte anual, folosind datele aferente perioadei de tranzacţionare 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, iar data la care se schimbă preţul folosit în evaluare este 1 februarie a anului curent.
    (5) Activele se evaluează conform următoarei formule:
    VA = N x P,
    unde:
    VA = valoarea actuală;
    N = numărul de unităţi de valori mobiliare în portofoliu;
    P = preţul de închidere.
    (6) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii pentru activele prevăzute la alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând cel mai recent preţ utilizat în evaluarea activului respectiv."

    19. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Prevederile art. 26 nu se aplică activelor de tip investiţii private de capital, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare nelistate pe o piaţă reglementată, acţiunilor şi obligaţiunilor emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, fondurilor de investiţii specializate în infrastructură şi nici activelor prevăzute la art. 20."

    20. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) şi lit. e)-h) şi obligaţiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) şi l) se evaluează la preţul net, la care se adaugă valoarea dobânzii acumulate până la data pentru care se face evaluarea.
    (2) În cazul dobânzii acumulate se va utiliza convenţia de prima zi exclusă, cu excepţia cazurilor când prospectul emisiunii respective precizează altfel."

    21. Articolul 29 se abrogă.
    22. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) şi lit. e)-h) şi obligaţiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) şi l) care nu au avut tranzacţii sau cotaţii bid, conform art. 31 alin. (2), pe o perioadă de 180 de zile calendaristice sunt evaluate utilizând ca preţ net cea mai mică valoare dintre preţul net de achiziţie şi ultimul preţ net utilizat în evaluarea activului respectiv, la care se adaugă dobânda acumulată până la momentul evaluării."

    23. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 26, instrumentele financiare prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) pct. (iii), lit. b), c), lit. d) pct. (ii) şi lit. e)-h) şi obligaţiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k) şi l) sunt evaluate după cum urmează:
    a) folosind ca preţ net cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii Bloomberg Finance L.P. sau Thomson Reuters S.A. pentru ziua respectivă;
    b) în lipsa cotaţiei prevăzute la lit. a), folosind ca preţ net preţul de închidere conform art. 26;
    c) în cazul în care preţul de închidere de pe piaţa reglementată este exprimat în valoare brută, preţul net va fi determinat scăzând din preţul brut valoarea dobânzii acumulate până la ziua respectivă.
    (2) În cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile preţurile de închidere sau cotaţii pentru instrumentele financiare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 26 şi alin. (1), acestea sunt evaluate utilizând ca preţ net cel mai recent preţ de închidere sau cea mai recentă cotaţie folosită la calculul activului."

    24. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 31^1
    (1) Pentru obligaţiunile emise de societăţile de proiect care nu sunt admise la tranzacţionare şi care nu se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, evaluarea se face prin adăugarea la preţul net de achiziţie atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât şi a sumei rezultate din recunoaşterea zilnică a diferenţei dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadenţa titlurilor şi preţul net de achiziţie.
    (2) În cazul în care emitentul nu efectuează plata unui cupon/principal, conform prospectului de emisiune, administratorul va evidenţia suma neîncasată la valoarea zero.
    (3) Valoarea instrumentelor cu venit fix prevăzute la alin. (1) se calculează conform formulei:
    Valoarea actuală = preţ net de achiziţie + valoare cupon x (nr. de zile scurse de la ultima plată a cuponului/nr. de zile între cupoane) + (valoarea nominală – preţ net de achiziţie) x (nr. de zile de la decontare la data curentă/nr. de zile rămase de la decontare până la maturitatea instrumentului)."

    25. La articolul 40, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Drepturile de preferinţă tranzacţionabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi şi se evaluează anterior admiterii la tranzacţionare la valoarea teoretică, conform formulei:
    Valoare teoretică = (max P – Ps,0) x nr. acţiuni noi/(nr. acţiuni vechi + nr. acţiuni noi),
    unde:
    P = preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;
    Ps = preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă."

    26. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Drepturile de preferinţă netranzacţionabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi şi se evaluează la valoarea zero.
(5) Drepturile de alocare netranzacţionabile se recunosc conform documentelor justificative şi se evaluează la valoarea zero."

    27. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, inclusiv ETF, AOPC sau ETC pentru care nu există un preţ de închidere conform art. 26 timp de 30 de zile, sunt evaluate la minimul dintre ultimul preţ de închidere disponibil şi ultima valoare unitară a activului net publicată şi certificată de depozitar."

    28. La articolul 41, alineatul (3) abrogă.
    29. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Pentru evaluarea investiţiilor private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European şi pentru evaluarea acţiunilor emise de societăţile de proiect se utilizează valoarea contabilă.
    (2) Valoarea contabilă este determinată prin raportarea poziţiei «Capitaluri proprii» din cele mai recente situaţii financiare anuale auditate, depuse la organele competente, la numărul de acţiuni emise/participaţii existente.
    (3) Valoarea contabilă se calculează în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere la organele competente a situaţiilor financiare anuale auditate.
    (4) În cazul în care administratorii nu obţin situaţiile financiare anuale respective în termen de 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a acestora la organele competente, investiţiile private de capital se includ în activul fondului de pensii private la valoarea zero.
    (5) Valoarea contabilă determinată din cele mai recente situaţii financiare anuale auditate, depuse la organele competente, este valabilă până la maximum 60 de zile după data-limită de depunere a următoarelor situaţii financiare anuale auditate la organele competente.
    (6) Administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară situaţiile financiare anuale utilizate în determinarea valorii contabile cel târziu în ziua lucrătoare următoare utilizării în evaluare a valorii contabile respective.
    (7) În aplicarea prevederilor alin. (1), administratorul se asigură că auditorul este firmă de audit, în sensul Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale şi al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, are o experienţă profesională de cel puţin 36 de luni şi nu se află într-o situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare. În lipsa îndeplinirii acestor condiţii de către auditor, investiţiile prevăzute la alin. (1) se includ în activul fondului de pensii la valoarea zero.
    (8) Administratorul transmite către Autoritatea de Supraveghere Financiară rezultatele verificării efectuate în aplicarea prevederilor alin. (7) în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării verificării.
    (9) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data depunerii celor mai recente situaţii financiare anuale auditate la organele competente, pentru evaluarea investiţiilor prevăzute la alin. (1) se utilizează preţul de achiziţie."

    30. Articolul 47 se abrogă.
    31. La articolul 51 alineatul (1) litera b), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
    "6. obligaţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l) care au calificativul investment grade;"

    32. La articolul 51 alineatul (1) litera d), după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:
    "4^1. acţiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l);"

    33. La articolul 51 alineatul (1) litera d), după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
    "9. obligaţiunile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. l) care nu au calificativul investment grade;"

    34. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Ponderile prevăzute la alin. (1) se aplică inclusiv instrumentelor financiare nou-emise în cadrul ofertelor primare pentru perioada cuprinsă între data alocării şi data admiterii la tranzacţionare."

    35. La articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Convertirea contribuţiilor în unităţi de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată şi certificată de către depozitar valabilă pentru ziua lucrătoare precedentă celei în care se efectuează convertirea."

    36. La articolul 56, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi de fond emise şi numărul total de unităţi de fond anulate."

    37. La articolul 65 alineatul (1), litera p) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "p) nerespectarea cerinţelor privind calculul corect al valorii unitare a activului net prevăzute la art. 56 şi a cerinţelor privind corecţia erorilor prevăzute la art. 57 alin. (1) şi neîndeplinirea obligaţiei de transmitere a notei explicative conform cerinţelor art. 57 alin. (2);"

    38. Anexele A şi B se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă.


    ART. II
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 februarie 2020.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 19 septembrie 2019.
    Nr. 22.
    ANEXA 1

    (Anexa A la normă)

┌────┬─────────────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │Activ │Investment│Non-investment│
│crt.│ │grade │grade │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Conturi în lei │ │ │
│ │sau în valută │ │ │
│ │liber │ │ │
│ │convertibilă la │ │ │
│ │bănci autorizate │ │ │
│1 │să funcţioneze pe│75% │25% │
│ │teritoriul │ │ │
│ │României, Uniunii│ │ │
│ │Europene sau al │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Depozite în lei │ │ │
│ │sau în valută │ │ │
│ │liber │ │ │
│ │convertibilă la │ │ │
│ │bănci autorizate │ │ │
│2 │să funcţioneze pe│75% │25% │
│ │teritoriul │ │ │
│ │României, Uniunii│ │ │
│ │Europene sau al │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Certificate de │ │ │
│ │trezorerie din │ │ │
│ │România, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│3 │secundară din │100% │100% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Certificate de │ │ │
│ │trezorerie │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│4 │secundară din │100% │25% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │din România │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│5 │secundară din │100% │100% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │din state membre │ │ │
│ │ale Uniunii │ │ │
│ │Europene sau │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic │ │ │
│ │European, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│6 │o piaţă │100% │25% │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│ │secundară din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni şi │ │ │
│ │alte valori │ │ │
│ │mobiliare emise │ │ │
│ │de autorităţi ale│ │ │
│ │administraţiei │ │ │
│ │publice locale │ │ │
│ │din România şi │ │ │
│ │din state membre │ │ │
│ │ale Uniunii │ │ │
│ │Europene sau │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│7 │Spaţiului │75% │25% │
│ │Economic │ │ │
│ │European, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni │ │ │
│ │corporatiste, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │obligaţiunilor │ │ │
│ │care presupun sau│ │ │
│ │încorporează un │ │ │
│ │instrument │ │ │
│ │derivat, admise │ │ │
│ │la tranzacţionare│ │ │
│8 │şi care se │75% │25% │
│ │tranzacţionează │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │emise de state │ │ │
│ │terţe şi │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│9 │România, din │100% │25% │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni şi │ │ │
│ │alte valori │ │ │
│ │mobiliare emise │ │ │
│ │de autorităţi ale│ │ │
│ │administraţiei │ │ │
│ │publice locale │ │ │
│ │din state terţe, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│10 │o piaţă │75% │25% │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni emise│ │ │
│ │de organisme │ │ │
│ │străine │ │ │
│ │neguvernamentale,│ │ │
│ │altele decât cele│ │ │
│ │menţionate la │ │ │
│ │art. 12 alin. (1)│ │ │
│ │lit. g) din │ │ │
│ │normă, │ │ │
│11 │tranzacţionate pe│100% │25% │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni emise│ │ │
│ │de societăţi care│ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │dezvoltare şi │ │ │
│ │promovare │ │ │
│ │imobiliară, de │ │ │
│ │cumpărare şi │ │ │
│ │vânzare de bunuri│ │ │
│ │imobiliare │ │ │
│12 │proprii, de │75% │25% │
│ │închiriere şi │ │ │
│ │subînchiriere de │ │ │
│ │bunuri imobiliare│ │ │
│ │proprii sau de │ │ │
│ │administrare de │ │ │
│ │imobile, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │pieţe │ │ │
│ │reglementate şi │ │ │
│ │supravegheate │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni emise│ │ │
│ │de Banca │ │ │
│ │Mondială, Banca │ │ │
│ │Europeană pentru │ │ │
│ │Reconstrucţie şi │ │ │
│13 │Dezvoltare, Banca│100% │25% │
│ │Europeană de │ │ │
│ │Investiţii, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Active având │ │ │
│ │garanţia │ │ │
│14 │integrală şi │100% │100% │
│ │explicită a │ │ │
│ │statului român │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Active având │ │ │
│ │garanţia │ │ │
│15 │integrală şi │100% │25% │
│ │explicită a │ │ │
│ │statului │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴──────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa B la normă)

┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Activ │Pondere │
│crt.│ │aplicabilă│
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│1 │Acorduri reverse repo │75% │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Acţiuni şi drepturi │ │
│ │tranzacţionate pe │ │
│ │pieţe reglementate din│ │
│2 │România, din state │25% │
│ │membre ale Uniunii │ │
│ │Europene sau │ │
│ │aparţinând Spaţiului │ │
│ │Economic European │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│ │ale Uniunii Europene │ │
│ │sau aparţinând │ │
│3 │Spaţiului Economic │75% │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, definite │ │
│ │conform Asociaţiei │ │
│ │Administratorilor de │ │
│ │Fonduri din Europa - │ │
│ │EFAMA ca fiind fonduri│ │
│ │monetare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│ │ale Uniunii Europene │ │
│ │sau aparţinând │ │
│4 │Spaţiului Economic │50% │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, definite │ │
│ │conform Asociaţiei │ │
│ │Administratorilor de │ │
│ │Fonduri din Europa - │ │
│ │EFAMA ca fiind fonduri│ │
│ │de obligaţiuni │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│5 │ale Uniunii Europene │25% │
│ │sau aparţinând │ │
│ │Spaţiului Economic │ │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, cu excepţia │ │
│ │fondurilor monetare şi│ │
│ │de obligaţiuni │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de fonduri de │ │
│ │investiţii care │ │
│ │desfăşoară activităţi │ │
│ │de dezvoltare şi │ │
│ │promovare imobiliară, │ │
│ │de cumpărare şi │ │
│6 │vânzare de bunuri │25% │
│ │imobiliare proprii, de│ │
│ │închiriere şi │ │
│ │subînchiriere de │ │
│ │bunuri imobiliare │ │
│ │proprii sau de │ │
│ │administrare de │ │
│ │imobile │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │ale organismelor de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare │ │
│7 │tranzacţionabile - │25% │
│ │exchange traded fund, │ │
│ │ETC, şi titluri de │ │
│ │participare emise de │ │
│ │alte organisme de │ │
│ │plasament colectiv │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8 │Alte active │0% │
└────┴──────────────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016