Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 19 august 2020  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 19 august 2020 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 789 din 28 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 240 din 19 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 789 din 28 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) solicitant - orice persoană juridică sau formele asociative ale acestora, autorizată pentru distilarea produselor vinicole menţionate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, denumite în continuare vin, şi care obţin în urma distilării acestora un produs cu o concentraţie alcoolică de minimum 92% din volum;
    b) beneficiarul sprijinului financiar - solicitantul prevăzut la lit. a) ale cărui cereri de plată au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;
    c) producător - definit conform prevederilor art. 2 lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 512/2016;
    d) produs rezultat - produsul obţinut în urma distilării, care are o concentraţie alcoolică de minimum 92% din volum şi va fi utilizat în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri energetice;
    e) exerciţiu financiar - în sensul prezentelor norme metodologice se înţelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n–1“ şi se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“;
    f) denaturare - definită conform prevederilor art. 336 pct. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) grad dall - cantitatea de alcool etilic anhidru (100% vol.) conţinut în 0,1 litri; 10% vol. reprezintă un grad dall la temperatura de +20°C; un litru de alcool etilic anhidru conţine 10 grade dall;
    h) grad sall (echivalent concentraţie alcoolică) - grade/litru înmulţite cu numărul de litri, produs numit şi grade „Salleron“.


    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc tipul solicitanţilor, condiţiile de eligibilitate, modelul cererii de plată, precum şi documentele care o însoţesc, în vederea acordării sprijinului financiar pe durata exerciţiului financiar 2020, pentru distilarea în situaţii de criză a vinului obţinut pe teritoriul naţional.
    (2) Volumul minim de vin ce poate face obiectul cererii de plată este de 10 hl.
    (3) Este eligibil pentru sprijin financiar în cadrul măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză doar vinul produs pe teritoriul României.

    ART. 3
    Condiţii de eligibilitate a solicitantului
    În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) distileria să fie localizată pe teritoriul României;
    b) să deţină autorizaţie valabilă la data începerii procesului de distilare a vinului şi să obţină în urma acestuia un produs cu o concentraţie alcoolică de minimum 92% din volum.


    ART. 4
    Valoarea sprijinului financiar
    (1) Valoarea sprijinului plătit distilatorului este stabilită la 4,63 lei/litru de vin cu denumire de origine controlată (DOC), indicaţie geografică (IG) şi 3,65 lei/litru vin varietal, care va fi distilat.
    (2) Costurile eligibile pentru sprijin cuprind costul vinului, costul transportului vinului către distilerie şi costul distilării vinului în cauză.
    (3) Volumul de vin care trebuie distilat şi pentru care se solicită sprijin financiar va fi justificat de contractele încheiate între distilerie şi producătorii care îl livrează în acest scop şi care cuprind toate clauzele privind colectarea vinurilor, precum şi plata costurilor de furnizare a vinului către distilerii. În cazul în care producătorul este şi solicitantul sprijinului se depun înregistrările contabile cu documentele aferente.
    (4) Atunci când se efectuează operaţiunea de transport de la producător către distilerie şi aceasta conţine mai multe categorii de vin, documentele de însoţire sunt întocmite pentru fiecare categorie de produs livrat.
    (5) Produsul rezultat în urma distilării vinului pentru care se acordă sprijinul financiar va fi utilizat exclusiv în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri energetice, astfel încât să se evite denaturarea concurenţei.

    ART. 5
    Cererea de plată a sprijinului financiar
    (1) Pentru a obţine sprijinul menţionat la art. 4 alin. (1), solicitantul va depune una sau mai multe cereri pentru plata sprijinului financiar conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, după finalizarea operaţiunilor de distilare şi denaturare, dar nu mai târziu de data de 25 septembrie 2020.
    (2) Cererea de plată a sprijinului financiar se depune la sediul central al A.P.I.A.
    (3) Plata sprijinului financiar către beneficiar se poate face şi în avans, iar valoarea avansului este de maximum 80% din valoarea corespunzătoare volumului estimat conform alin. (10) lit. d), în condiţiile constituirii unei garanţii bancare de 100% din valoarea avansului solicitat.
    (4) Pentru a obţine în avans sprijinul menţionat la art. 4 alin. (1), solicitantul va depune una sau mai multe cereri pentru plata sprijinului financiar conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, înainte de demararea procesului de distilare, dar nu mai târziu de data de 11 septembrie 2020.
    (5) În cazul plăţii în avans, operaţiunile de livrare a vinului, distilare şi denaturare se vor finaliza cel târziu până la 26 februarie 2021.
    (6) Dovada constituirii garanţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, trebuie depusă la A.P.I.A. în termen de 5 zile de la data depunerii cererii de plată a sprijinului în avans, sub sancţiunea respingerii acesteia în cazul neîndeplinirii condiţiilor mai sus precizate.
    (7) Justificarea avansului, eliberarea scrisorii de garanţie bancară şi plata diferenţei eligibile cuvenite după deducerea avansului au loc în urma depunerii cererii prevăzute în anexa nr. 1 şi a documentelor de la alin. (10), după finalizarea operaţiunilor de distilare şi denaturare, dar nu mai târziu de data de 25 septembrie 2020.
    (8) Prin excepţie, în situaţia în care beneficiarul avansului nu mai solicită plata diferenţei dintre suma solicitată iniţial şi cea în avans, justificarea avansului plătit şi solicitarea pentru eliberarea scrisorii de garanţie bancară au loc în urma depunerii documentelor prevăzute la alin. (10) lit. e)-h), dar nu mai târziu de 12 martie 2021.
    (9) Garanţia este eliberată de către A.P.I.A. atunci când se constată că obligaţiile asumate au fost îndeplinite, conform cap. IV secţiunea 4 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
    (10) Cererea pentru plata sprijinului financiar va fi însoţită de următoarele documente:
    a) împuternicirea persoanei delegate să reprezinte solicitantul în relaţia cu A.P.I.A., în cazul în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant mandatat;
    b) copie după autorizaţia de antrepozit fiscal de producţie pentru distilarea vinului, valabilă la data depunerii cererii;
    c) document de identitate bancară;
    d) declaraţia pe propria răspundere privind volumul de vin ce va fi distilat şi pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar, în cazul solicitării plăţii în avans;
    e) centralizatorul documentelor de însoţire a vinului recepţionat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. În cazul în care producătorul este şi beneficiarul sprijinului se depun înregistrările contabile cu documentele aferente;
    f) copie de pe declaraţiile de producţie şi de stoc aferente ultimei campanii viticole ale producătorilor de la care provine vinul, depuse şi înregistrate potrivit prevederilor legale în vigoare;
    g) dovada distilării, conform datelor înscrise în raportul de fabricaţie, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4;
    h) copii ale documentelor justificative întocmite în vederea denaturării, realizată sub supravegherea autorităţii vamale teritoriale, a produsului rezultat;
    i) adeverinţă eliberată de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole care să ateste situaţia la zi a cantităţilor de vin cu DOC/IG/varietal luate în evidenţă şi disponibile în aplicaţia gestionată de către acesta.

    (11) În cazul solicitării plăţii sprijinului în avans, documentele prevăzute la alin. (10) lit. e)-h) se vor depune în conformitate cu prevederile alin. (7) şi (8).
    (12) Garanţia trebuie constituită pentru o perioadă egală cu perioada de realizare a operaţiunilor de distilare şi denaturare, la care se adaugă 90 de zile.

    ART. 6
    Plata sprijinului financiar
    (1) Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin A.P.I.A., în lei.
    (2) Plata sprijinului se face până la data de 15 octombrie 2020.
    (3) În cazul acordării avansului, dacă angajamentul beneficiarului este parţial îndeplinit, se aplică o penalizare de 50% din garanţia constituită în cazul în care volumul de vin distilat este cuprins între 50% şi 80% din volumul estimat la acordarea avansului. Dacă mai puţin de 50% din volumul de vin estimat la acordarea avansului este distilat efectiv se reţine întreaga valoare a garanţiei constituite.
    (4) A.P.I.A. poate solicita executarea scrisorii de garanţie bancară doar după plata sprijinului menţionat la art. 5 alin. (3) în situaţia în care beneficiarul nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
    (5) A.P.I.A. întocmeşte situaţia centralizatoare privind sumele necesare acordării sprijinului financiar aprobat pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.
    (6) În cazul plăţilor necuvenite, beneficiarul trebuie să ramburseze sumele acordate plus dobânda corespunzătoare timpului scurs între scadenţa obligaţiei de restituire şi restituirea sau deducerea efectivă. Rata dobânzii care va fi aplicată va fi rata implicită stabilită în corespondent de Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) În termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A. conform art. 5 alin. (1) sau, după caz, de la justificarea sprijinului primit în avans conform art. 5 alin. (7) şi (8), beneficiarul are obligaţia să depună la A.P.I.A. documentele justificative ale plăţilor efectuate către producător pentru costurile de furnizare a vinurilor, ce includ şi costurile de livrare.

    ART. 7
    Justificarea destinaţiei alcoolului obţinut
    (1) Produsul rezultat din distilarea vinului este supus procedurii de denaturare pentru a se asigura utilizarea acestuia conform celor prevăzute la art. 4 alin. (5).
    (2) Beneficiarul va întocmi un centralizator cu datele privind denaturarea fiecărui lot de alcool obţinut, conform anexei nr. 5, şi îl va depune la A.P.I.A. după denaturarea produsului rezultat, dar nu mai târziu de data de 12 martie 2021, în cazul plăţii în avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (8).

    ART. 8
    Controlul
    A.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative şi la faţa locului, verifică respectarea condiţiilor stabilite pentru acordarea şi efectuarea plăţilor.

    ART. 9
    Anexe
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    CERERE
    pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    SCRISOARE DE GARANŢIE
    Nr. ......./.........
    Cu privire la plata în avans a sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză, pentru un volum de vin cu DOC/IG de ............. litri şi o valoare totală a sprijinului de ........... lei, respectiv pentru un volum de vin varietal de ............. litri şi o valoare totală a sprijinului de ..,,....... lei, către Societatea ........................., str. ................................. nr. ......, localitatea .................., judeţul ..................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................................., reprezentată de domnul/doamna ..........................................., CNP ....................................,
    (numele şi prenumele)
    şi în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, ale Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, cu completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, solicitantul este obligat să furnizeze o garanţie bancară reprezentând 100% din suma solicitată ca avans.
    Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru, ......................, str. ................... nr. ........, nr. de înregistrare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ........... la ...............,/oficiul registrului comerţului cu nr. ..............., CUI .................., noi, Banca ........................, Sucursala ...................., str. ...................... nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................., CUI ......................., ne angajăm irevocabil şi necondiţionat să plătim în favoarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CUI 16517187), până la concurenţa sumei de maximum ................. (în litere ...............) lei, ……….. echivalent (litere .........) euro, calculat la cursul Băncii Centrale Europene din data .............., orice sumă cerută de dumneavoastră la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancară, însoţită de declaraţia dumneavoastră cu privire la faptul că operatorul economic ......................................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate, cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
    Plata se va efectua de către noi în contul dumneavoastră nr. RO45TREZ700500526X011311, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghişeele noastre, fără nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentării unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
    Această garanţie este valabilă până la data de ......., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.
    Orice plată efectuată de bancă în condiţiile prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestei plăţi.
    În situaţiile în care părţile sunt de acord să modifice unele prevederi din Cererea pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză nr. .........., care au efecte asupra angajamentului băncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ...................................... .
    De asemenea, în cazul în care banca şi operatorul economic sunt de acord să modifice în contractul de emitere a scrisorii de garanţie bancară unele prevederi care pot avea efecte asupra prezentei garanţii, modificările aduse se vor face cu înştiinţarea şi acordul prealabil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
    Restituirea originalului scrisorii de garanţie de către dumneavoastră direct către banca emitentă înainte de expirarea valabilităţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.
    Prezenta scrisoare de garanţie bancară este supusă Codului civil român, Publicaţiei 758 a CCI Paris şi este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucureşti.
    Semnături autorizate
    .......................
    .......................

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    CENTRALIZATORUL
    documentelor de însoţire a vinului recepţionat
    Datele distilatorului
    Societatea ..........................................., cu sediul în ................................................., nr. de înregistrare
    (Se va înscrie adresa completă.)
    în registrul comerţului ........................, CUI ...................., reprezentată prin domnul/doamna ......................., având funcţia de ................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................. nr. .....................
    Datele producătorului
    Persoană fizică: numele ..................., prenumele .................., domiciliat(ă) în ....................................,

┌──────────────────────────────────────┐
│(Se va înscrie adresa completă.) │
└──────────────────────────────────────┘


    posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ................ nr. ...................
    Persoană juridică: Societatea ..............................., cu sediul în ..........................................,
    (Se va înscrie adresa completă.)
    nr. de înregistrare în registrul comerţului ......................, CUI ......................, reprezentată prin domnul/doamna ........................., având funcţia de ..................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ...................
    Datele produselor recepţionate

┌────┬────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Vin │
│ │ │Document de ├──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┤
│Nr. │ │însoţire a │DOC │IG │Varietal │
│crt.│Data│produselor ├────────────┬─────────┼────────────┬─────────┼────────────┬─────────┤
│ │ │vitivinicole│Concentraţie│Cantitate│Concentraţie│Cantitate│Concentraţie│Cantitate│
│ │ │ │alcoolică │- litri -│alcoolică │- litri -│alcoolică │- litri -│
│ │ │ │% vol. │ │% vol. │ │% vol. │ │
├────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│n. │ │ │ │TOTAL │ │TOTAL │ │TOTAL │
└────┴────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘


    Subsemnatul/Subsemnata, ................., în calitate de reprezentant al Societăţii ................................................,
    (Se va înscrie denumirea distilatorului.)
    certific faptul că:
    - la data de .......................... s-au recepţionat în cadrul acestei distilerii, de la ......................, produsele menţionate;
    – conform analizelor realizate, se respectă specificaţiile impuse şi sunt însoţite de documentul menţionat;
    – costurile de furnizare a vinurilor către distilerii sunt achitate conform contractelor încheiate între părţi;
    – prezentul centralizator a fost completat în două exemplare, unul pentru producător şi unul pentru distilator. Semnătura distilatorului
    ........................
    Semnătura producătorului
    .........................    ANEXA 4

    la normele metodologice
    RAPORT DE FABRICAŢIE
    din data de ......................

┌────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Materie primă folosită -│Produs rezultat în urma │
│ │vin │distilării vinului │
│Nr. ├─────┬────────────┬─────┼─────┬────────────┬─────┤
│crt.│ │Concentraţie│Total│ │Concentraţie│Total│
│ │Litri│alcoolică │grade│Litri│alcoolică │grade│
│ │ │ │sall │ │ │dall │
├────┼─────┼────────────┼─────┼─────┼────────────┼─────┤
├────┴─────┴────────────┴─────┴─────┴────────────┴─────┤
│Data ................ │
│Numele şi prenumele reprezentantului legal │
│................ │
│Semnătura ........ │
└──────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

    la normele metodologice
    CENTRALIZATOR
    denaturare produs rezultat în urma distilării vinului în situaţii de criză

┌────┬──────────┬───┬────────────┬──────────────────┐
│ │Cantitate │ │ │ │
│ │produs │ │ │Denaturant*) │
│Nr. │rezultat │Nr.│Concentraţie│ │
│crt.│în urma │lot│alcoolică (%├────────┬─────────┤
│ │distilării│ │vol. alc.) │ │ │
│ │(litri) │ │ │Denumire│Cantitate│
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───┼────────────┼────────┼─────────┤
├────┴──────────┴───┴────────────┴────────┴─────────┤
│Data ............... │
│Numele şi prenumele reprezentantului legal │
│............... │
│Semnătura................ │
└───────────────────────────────────────────────────┘


    *) Potrivit prevederilor art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016