Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 19 din 25 martie 2020  privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale  la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 19 din 25 martie 2020 privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond de pensii ocupaţionale sau facultative

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 273 din 1 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile art. 76, 77 şi ale art. 86 alin. (5) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în temeiul art. 78 din Legea nr. 1/2020,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 24 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează condiţiile şi procedurile care trebuie îndeplinite de către participantul care solicită transferul, precum şi de către administratorii fondurilor de pensii ocupaţionale/facultative implicate în transfer, după caz.

    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege, precum şi următoarea semnificaţie:
    - lichidităţi băneşti - activul personal, calculat la valoarea unităţii de fond valabilă pentru ziua în care se efectuează plata, precum şi garanţiile prevăzute de prospect, după caz, mai puţin comisioanele bancare şi deducerile legale, după caz.


    ART. 3
    (1) La încetarea relaţiilor contractuale cu angajatorul, participantul la un fond de pensii ocupaţionale poate să opteze pentru transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaţionale şi/sau facultative, autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.
    (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), la încetarea relaţiilor contractuale cu angajatorul, participantul care îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European poate opta pentru transferul valorii activului personal către o altă schemă de pensie suplimentară din acel stat, cu condiţia ca aceasta să constituie schemă de pensie suplimentară conform definiţiei prevăzute la art. 3 lit. b) din Directiva 2014/50/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii lucrătorilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi a păstrării drepturilor la pensie suplimentară.
    (3) Cu respectarea prevederilor prospectului fondului, administratorul poate accepta cereri de transfer de la un participant, pentru activul său personal provenind de la alte fonduri de pensii ocupaţionale şi/sau fonduri de pensii facultative autorizate de către A.S.F., sau de la alte scheme de pensii suplimentare din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European.

    CAP. II
    Transferul de la un fond de pensii ocupaţionale
    ART. 4
    (1) Un participant poate solicita transferul activului său personal de la un fond de pensii ocupaţionale dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) transferul respectă condiţiile prevăzute de prospectul fondului şi schema de la care se transferă, precum şi de prospectul fondului/fondurilor la care se transferă;
    b) a transmis administratorului fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă, prin orice mijloc care poate fi probat ulterior:
    (i) o notificare privind intenţia de a-şi transfera activul personal către unul sau mai multe fonduri de pensii ocupaţionale şi/sau facultative;
    (ii) o cerere de transfer, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă;

    c) a semnat actul/actele de aderare pentru a deveni participant la fondul/fondurile de pensii la care doreşte să transfere activul său personal.

    (2) Ca urmare a primirii notificării prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i), administratorul transmite participantului toate informaţiile necesare completării cererii de transfer prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (ii).
    (3) Orice solicitare întemeiată a administratorului de corectare sau completare a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) întrerupe termenul prevăzut la art. 8 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii conforme a acestora.

    ART. 5
    În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către participant a notificării prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i), administratorul fondului de pensii ocupaţionale de la care s-a solicitat transferul pune la dispoziţia participantului raportul privind situaţia activului personal, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) informaţii privind prevederile legale aplicabile transferului participantului, condiţiile de eligibilitate pentru transfer a participantului, precum şi informaţii cu privire la îndeplinirea acestor condiţii;
    b) numărul şi valoarea unităţilor de fond la data primirii notificării de către administrator;
    c) valoarea activului personal care poate fi transferat, în condiţiile prevăzute de Lege şi de prospectul fondului de la care se efectuează transferul.


    ART. 6
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii), administratorul fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă participantul solicită administratorului/administratorilor fondului/fondurilor de pensii indicat(e) de către participant în cerere o copie a actului de aderare al participantului.

    ART. 7
    În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării prevăzute la art. 6, administratorul fondului de pensii ocupaţionale sau facultative la care se transferă participantul pune la dispoziţia administratorului fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă participantul o copie a actului individual de aderare al participantului, în format fizic sau electronic.

    ART. 8
    (1) În luna calendaristică următoare celei în care a fost depusă de către participant cererea de transfer prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (ii), administratorul fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă participantul efectuează transferul de lichidităţi băneşti către fondul/fondurile de pensii indicat(e) de către participant în cerere, în cuantumul prevăzut în cererea de transfer, sub rezerva primirii de la fondul/fondurile de pensii la care participantul doreşte să se transfere a copiei actului individual de aderare, în format fizic sau electronic.
    (2) Transferul activului personal al participantului se consideră a fi încheiat la data la care contul bancar al administratorului noului fond de pensii ocupaţionale sau facultative la care participantul a solicitat transferul a fost creditat.

    CAP. III
    Transferul către o schemă de pensii suplimentară dintr-un alt stat membru
    ART. 9
    (1) La încetarea relaţiilor contractuale cu angajatorul, participantul care îşi schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa din România într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat aparţinând Spaţiului Economic European poate solicita transferul activului său personal către o schemă de pensie suplimentară din acel stat, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) sunt îndeplinite prevederile art. 3 alin. (2) şi ale art. 4 alin. (1) lit. a) şi b);
    b) administratorul fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă participantul a primit din partea schemei de pensii către care participantul doreşte să se transfere o confirmare scrisă cu privire la îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi informaţiile necesare transferului bancar al lichidităţilor băneşti reprezentând activul personal al participantului.

    (2) Administratorul fondului de pensii ocupaţionale de la care se transferă participantul realizează transferul activului personal al acestuia în luna calendaristică următoare datei de la care sunt întrunite condiţiile necesare pentru transfer prevăzute la alin. (1).
    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică şi în cazul transferului unui participant de la un fond de pensii facultative către un fond de pensii ocupaţionale.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform prevederilor cap. XIV din Lege.

    ART. 11
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 25 martie 2020.
    Nr. 19.
    ANEXA 1

    CERERE
    de transfer nr. ........ din ...../..../........
    Subsemnatul, .................... (numele şi prenumele), cod numeric personal ................, data naşterii ........, B.I./C.I. seria ........ nr. ........,
    adresa de domiciliu ....................., adresa de corespondenţă ......................, numărul de telefon ............, adresa de e-mail ............,
    Act individual de aderare nr. ............ din data ........................, participant la Fondul de pensii (ocupaţionale) ........................., administrat de .............................................,
    Cont individual nr. .....................................,
    solicit transferul lichidităţilor băneşti reprezentând activul meu personal, calculat în conformitate cu dispoziţiile legale, după cum urmează:

┌────┬──────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│ │ │Denumirea │ │
│ │Denumirea fondului către │administratorului│Nr. │
│Nr. │care se realizează │fondului către │unităţilor de│
│crt.│transferul │care se │fond │
│ │ │realizează │transferate*)│
│ │ │transferul │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Fondul de pensii │ │ │
│1 │ocupaţionale │ │ │
│ │........................ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Fondul de pensii │ │ │
│2 │ocupaţionale │ │ │
│ │........................ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Fondul de pensii │ │ │
│3 │facultative │ │ │
│ │..........................│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Fondul de pensii │ │ │
│4 │facultative │ │ │
│ │..........................│ │ │
├────┼──────────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │Altă schemă de pensii │ │ │
│5 │suplimentară, respectiv: │ │ │
│ │.............. │ │ │
└────┴──────────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘

    *) În cazul în care activul personal urmează a fi transferat către mai mult de un singur fond de pensii, se va indica numărul de unităţi de fond care urmează a fi transferat către fiecare fond.

    Administrator,
    ….................................
    Reprezentant legal,
    ….................................
    Semnătura
    Participant,
    ….................................
    Numele în clar
    ….................................
    Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016