Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 18 august 2020  de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 18 august 2020 de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 778 din 26 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 125 din 18 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 778 din 26 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Termenii folosiţi în prezentele norme au următorul înţeles:
    1. acreditare de securitate - aprobarea acordată unui sistem informatic şi de comunicaţii, administrat de către o entitate MAI, în vederea gestionării informaţiilor clasificate;
    2. activităţi contractuale - activităţi specifice procedurii de atribuire sau executare a unui contract clasificat în cadrul unei entităţi MAI;
    3. anexă de securitate - document, parte a unui contract clasificat, care cuprinde clauzele şi procedurile de protecţie a informaţiilor clasificate, necesare şi obligatorii pentru executarea acelui contract;
    4. atribuirea unui contract clasificat - activităţile circumscrise adjudecării unui contract sau subcontract, de la notificarea intenţiei de organizare a activităţii contractuale până la intrarea în vigoare a acestuia;
    5. autorizare de securitate - aprobarea acordată unui sistem informatic administrat/deţinut/utilizat de către operatorul economic în vederea prelucrării informaţiilor clasificate secrete de serviciu;
    6. autorizaţie de securitate industrială - document eliberat de către Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, denumit în continuare ORNISS, unui operator economic, prin care se atestă că este abilitat să participe la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de stat;
    7. aviz de securitate industrială pentru contracte clasificate secrete de serviciu - document eliberat de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, denumită în continuare DGPI, unui operator economic, care atestă că acesta are implementate măsurile de securitate necesare participării la atribuirea/executarea contractelor clasificate secrete de serviciu, la nivelul entităţilor MAI;
    8. aviz de securitate industrială pentru contracte clasificate secrete de stat - document eliberat de către DGPI şi comunicat ORNISS, prin care se atestă că operatorul economic a implementat măsurile de securitate necesare participării la atribuirea/executarea unui contract clasificat secret de stat la nivelul entităţilor MAI, fiind necesar obţinerii autorizaţiei/ certificatului de securitate industrială, după caz;
    9. certificat de securitate industrială - document eliberat de către ORNISS unui operator economic, prin care se atestă că este abilitat să execute un contract clasificat secret de stat;
    10. chestionar de securitate industrială - document completat de către operatorul economic şi înaintat:
    10.1. ORNISS, în vederea eliberării avizului de securitate industrială necesar participării la procedura de atribuireexecutare a contractelor clasificate secrete de stat la nivelul entităţilor MAI;
    10.2. DGPI, în vederea eliberării avizului de securitate industrială necesar participării la procedura de atribuire/ executare a contractelor clasificate secrete de serviciu la nivelul entităţilor MAI;

    11. contract clasificat secret de serviciu - orice contract, încheiat în condiţiile legii, în cadrul/pe baza căruia sunt cuprinse/vehiculate informaţii clasificate secrete de serviciu aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI;
    12. contract clasificat secret de stat - orice contract, încheiat în condiţiile legii, în cadrul/pe baza căruia sunt cuprinse/vehiculate informaţii clasificate secrete de stat aparţinând MAI;
    13. contractant - ofertantul care a devenit, în condiţiile legii, parte într-un contract clasificat;
    14. contractor - entitate MAI care desfăşoară activităţi de atribuire/este parte într-un contract clasificat şi/sau beneficiară a produselor/lucrărilor/serviciilor contractate;
    15. CSTIC - componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor instituită la nivelul operatorului economic, care gestionează informaţii clasificate;
    16. Decizie de securitate - document eliberat de DGPI care autorizează accesul personalului operatorului economic implicat în activităţi contractuale la informaţii clasificate secrete de serviciu aparţinând MAI;
    17. executarea contractului clasificat - activităţile circumscrise derulării unui contract sau subcontract, de la momentul intrării în vigoare până la finalizarea acestuia;
    18. funcţionar/structură de securitate - persoană desemnată/compartiment specializat organizat în cadrul contractorului/operatorului economic, care îndeplineşte atribuţii privind protecţia informaţiilor clasificate;
    19. incident de securitate - orice acţiune sau inacţiune contrară reglementărilor de securitate, a cărei consecinţă a determinat sau poate determina compromiterea informaţiilor clasificate gestionate în cadrul unui contract clasificat;
    20. INFOSEC - ansamblul măsurilor şi structurilor de protecţie a informaţiilor clasificate care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii, autenticităţii şi nerepudierii informaţiilor clasificate, precum şi afectarea funcţionării sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat. Măsurile INFOSEC acoperă securitatea calculatoarelor, a transmisiilor, a emisiilor, securitatea criptografică, precum şi depistarea şi prevenirea ameninţărilor la care sunt expuse informaţiile şi sistemele;
    21. inspecţie de securitate - activitate desfăşurată de către ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI, în scopul verificării modului de implementare şi de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate de către un operator economic;
    22. încăpere de securitate - încăpere special amenajată în zone de securitate clasa I sau clasa a II-a, în care informaţiile clasificate secrete de stat pot fi păstrate pe rafturi deschise, sub condiţia ca pereţii, podelele, plafoanele, uşile şi încuietorile încăperilor de securitate să asigure protecţia echivalentă clasei containerului de securitate aprobat pentru păstrarea informaţiilor clasificate potrivit nivelului de secretizare;
    23. necesitatea de a cunoaşte - principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate ale MAI se acordă în mod individual numai personalului operatorului economic care, pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ce concură la realizarea contractului, trebuie să lucreze cu astfel de informaţii sau să aibă acces la acestea;
    24. ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract clasificat;
    25. operator economic - orice furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări şi care participă la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat, în calitate de contractant, subcontractant sau terţ susţinător;
    26. risc de securitate - potenţial pericol la adresa securităţii naţionale, apărării, ordinii publice, angajamentelor asumate de România prin tratate ori referitor la informaţiile clasificate, misiunile, personalul, patrimoniul, procesul decizional şi capacitatea operaţională a MAI;
    27. securitate industrială - ansamblul măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate vehiculate în cadrul activităţii contractuale desfăşurate la nivelul MAI;
    28. sistem informatic şi de comunicaţii, denumit în continuare SIC, - ansamblul informatic prin intermediul căruia se stochează, se procesează şi se transmit informaţii în format electronic;
    29. sistem informatic, denumit în continuare SI, - ansamblul de elemente interdependente în care se includ echipamentele de calcul, produsele software de bază şi aplicative, metodele, procedeele şi, dacă este cazul, personalul, organizate astfel încât să asigure îndeplinirea funcţiilor de stocare şi prelucrare automată a informaţiilor în format electronic;
    30. subcontractant - operator economic care îşi asumă faţă de contractant executarea unei părţi din contractul clasificat, care presupune gestionarea de informaţii clasificate aparţinând MAI;
    31. terţ susţinător - operator economic care are capacitatea tehnică şi profesională într-un anumit domeniu de activitate şi care se angajează faţă de autoritatea contractantă să asigure îndeplinirea completă a obligaţiilor contractuale prin implicare directă în cazul în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului clasificat;
    32. verificare de securitate - totalitatea activităţilor întreprinse de către DGPI, conform competenţelor, în scopul avizării accesului la informaţii clasificate în cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat;
    33. zonă administrativă - perimetru delimitat şi vizibil definit, în cadrul căruia sunt permise manipularea şi păstrarea informaţiilor clasificate secrete de serviciu cuprinse sau vehiculate în cadrul unui contract clasificat;
    34. zonă de securitate clasa I - perimetru delimitat şi special amenajat unde sunt gestionate informaţii clasificate secrete de stat, de nivel strict secret de importanţă deosebită şi/sau strict secret;
    35. zonă de securitate clasa a II-a - perimetru delimitat şi special amenajat unde sunt gestionate informaţii clasificate secrete de stat, de nivel secret.


    ART. 2
    (1) Entităţile MAI beneficiare sunt obligate să înştiinţeze DGPI, în scris şi în prealabil, cu privire la intenţia de organizare a procedurii de atribuire sau cu ocazia executării oricărui contract în cadrul căruia se cuprind sau se vehiculează informaţii clasificate.
    (2) Înştiinţarea cuprinde în mod obligatoriu proiectul fişei de date a achiziţiei, al caietului de sarcini/documentului descriptiv, al contractului, al invitaţiei de participare, precum şi al oricărui alt înscris din cadrul documentaţiei de atribuire în care sunt specificate date privind:
    a) entitatea care va încheia contractul;
    b) beneficiarul efectiv al contractului, după caz;
    c) obiectul contractului;
    d) perioada de executare a contractului;
    e) perioada de mentenanţă/garanţie a contractului, după caz;
    f) baza legală aplicată pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractului;
    g) informaţiile clasificate vehiculate în cadrul contractului;
    h) locurile/spaţiile unde se gestionează informaţiile clasificate;
    i) etapa contractuală care impune gestionarea informaţiilor clasificate;
    j) data-limită la care operatorul economic trebuie să facă dovada deţinerii avizului de securitate industrială/autorizaţiei de securitate industrială/certificatului de securitate industrială;
    k) suportul informaţiilor clasificate (hârtie şi/sau electronic);
    l) lista cu operatorii economici identificaţi care urmează să fie invitaţi la procedura de atribuire, dacă este cazul.

    (3) La stabilirea termenelor aferente diferitelor etape ale procedurii de atribuire/executare, contractorul este obligat să ia în calcul perioada necesară eliberării avizului de securitate industrială.

    ART. 3
    La clasificarea contractelor se aplică următoarele reguli generale:
    a) în toate stadiile de planificare şi execuţie, contractul se clasifică pe clase/niveluri corespunzătoare, în funcţie de conţinutul informaţiilor puse la dispoziţie de entitatea MAI sau elaborate de operatorul economic;
    b) când în derularea unui contract se folosesc informaţii din mai multe surse, cu niveluri de secretizare diferite, contractul se clasifică cu nivelul cel mai înalt, iar măsurile de protecţie se stabilesc în concordanţă cu acesta;
    c) declasificarea sau trecerea la o altă clasă sau nivel de secretizare a unei informaţii din cadrul contractului se aprobă de către împuterniciţii să atribuie niveluri de secretizare, din cadrul MAI, cu avizul DGPI.


    ART. 4
    În situaţia în care pe parcursul atribuirii/executării unui contract neclasificat intervine necesitatea gestionării unor informaţii clasificate, contractorul are obligaţia de a declanşa procedura de clasificare a contractului şi implicit de avizare a operatorului economic, conform prezentelor norme.

    CAP. II
    Protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul MAI
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 5
    (1) Operatorul economic poate participa la procedura de atribuire sau la executarea unui contract clasificat secret de serviciu, în calitate de contractant, subcontractant ori terţ susţinător, numai dacă obţine/deţine avizul de securitate industrială corespunzător, eliberat de către DGPI.
    (2) Entităţile MAI competente să desfăşoare procedura de achiziţie sunt obligate să introducă în documentaţia de atribuire şi, ulterior, în cuprinsul contractului următoarele clauze care conduc la rezilierea acestuia:
    a) retragerea avizului de securitate industrială în condiţiile prezentelor norme;
    b) neeliberarea avizului de securitate industrială de către DGPI, în cazul în care obligativitatea clasificării unor componente ale contractului a intervenit pe parcursul executării acestuia.


    ART. 6
    (1) În cadrul procedurii de atribuire şi, ulterior, pe parcursul executării contractului clasificat secret de serviciu participă doar reprezentanţi desemnaţi de operatorul economic pentru care DGPI a eliberat decizie de securitate.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) persoanele împuternicite de operatorul economic pentru desfăşurarea activităţilor ce nu presupun accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu.

    ART. 7
    (1) Avizul de securitate industrială are valabilitate de până la 3 ani şi permite participarea operatorului economic atât la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de serviciu, cât şi ulterior, pe parcursul executării acestuia.
    (2) Avizul de securitate industrială permite operatorului economic deţinător să participe, în perioada de valabilitate a acestuia, la orice procedură de atribuire sau la executarea oricărui contract clasificat secret de serviciu, desfăşurat la nivelul entităţilor MAI, după caz.

    ART. 8
    Avizul de securitate industrială garantează că operatorul economic:
    a) nu prezintă riscuri de securitate;
    b) a implementat în mod corespunzător măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate secrete de serviciu în vigoare;
    c) este stabil din punct de vedere economic;
    d) nu a fost şi nu este implicat sub nicio formă în activitatea unor organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire/aprobare a comiterii de acte de sabotaj, subversive sau teroriste.


    ART. 9
    Operatorul economic nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 219 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Standarde naţionale.

    ART. 10
    (1) Un operator economic nu corespunde din punctul de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate dacă se constată că prezintă riscuri de securitate.
    (2) Sunt considerate riscuri de securitate, în sensul prezentelor norme:
    a) derularea de către asociaţiile, persoanele fizice/juridice a unor activităţi ce contravin intereselor de securitate naţională sau angajamentelor pe care România şi le-a asumat prin tratate;
    b) relaţiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
    c) orice acţiune sau inacţiune care poate determina prejudicii misiunilor, personalului, patrimoniului şi informaţiilor clasificate ale MAI.

    (3) Când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punctul de vedere al securităţii, în fundamentarea deciziei de avizare/neavizare a eliberării avizului de securitate industrială au prioritate interesele de securitate.

    ART. 11
    (1) Aspectele de interes pentru protecţia informaţiilor clasificate ce pot constitui premise ale unui risc de securitate, care privesc operatorul economic participant la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu şi au fost aflate cu ocazia efectuării verificărilor de securitate, se clarifică în cadrul unei întrevederi realizate de ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI cu reprezentanţii legali ai acestuia.
    (2) Dacă aspectele de interes privesc un asociat/acţionar, administrator, membru în comitetul director sau structura/ funcţionarul de securitate a/al operatorului participant la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu, acestea se clarifică în cadrul unei întrevederi realizate de ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI cu respectiva persoană.

    ART. 12
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare, operatorul economic titular al avizului de securitate industrială este obligat să comunice DGPI, în scris, orice modificare survenită pe perioada de valabilitate a acestuia, cu privire la datele menţionate în chestionarul de securitate industrială completat iniţial.
    (2) Operatorul economic transmite DGPI datele prevăzute la alin. (1), în vederea analizării oportunităţii menţinerii/actualizării avizului de securitate industrială.

    ART. 13
    (1) DGPI retrage avizul de securitate industrială:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate a acestuia;
    b) când constată încălcarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate, afectarea sistemului de securitate sau existenţa unor breşe în proiectarea securităţii;
    c) la solicitarea operatorului economic;
    d) în situaţia identificării unui risc de securitate;
    e) la solicitarea motivată a unei entităţi MAI implicate în activităţi contractuale cu operatorul economic în cauză;
    f) când stabilitatea economică a contractantului a fost afectată;
    g) când operatorul economic nu comunică modificările survenite pe perioada de valabilitate a avizului de securitate industrială cu privire la datele menţionate în chestionarul de securitate industrială completat iniţial;
    h) la îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de securitate în contractele clasificate ale MAI;
    i) la încetarea activităţii operatorului economic;
    j) când constată interconectarea SI-ului autorizat pentru primirea, stocarea, procesarea sau transmiterea informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI cu alte SI neautorizate;
    k) în cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 86.

    (2) În situaţia în care contractorul ia cunoştinţă de încălcări ale obligaţiilor de securitate aferente unui contract clasificat secret de serviciu din partea operatorului economic, acestea se comunică în scris DGPI, în termen de 3 zile lucrătoare.

    ART. 14
    Retragerea avizului de securitate industrială se comunică de către DGPI, în termen de 15 zile lucrătoare, atât operatorului economic, cât şi contractorului la nivelul căruia se află în curs de derulare procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu.

    ART. 15
    Contractul clasificat secret de serviciu conţine, în mod obligatoriu, o Anexă de securitate în care sunt menţionate clauzele şi procedurile de protecţie a informaţiilor clasificate gestionate în perioada de executare a acestuia.

    ART. 16
    (1) Contractantul trebuie să se asigure că subcontractantul căruia îi cedează realizarea unei părţi din contractul clasificat secret de serviciu sau terţul susţinător deţine avizul de securitate industrială eliberat de către DGPI.
    (2) Contractantul, subcontractantul şi terţul susţinător sunt obligaţi să implementeze şi să respecte măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate puse la dispoziţie sau care au fost generate în cadrul contractului clasificat secret de serviciu, potrivit legii şi prezentelor norme.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Eliberarea avizului de securitate industrială
    ART. 17
    (1) Pentru a participa la procedura de atribuire sau la executarea unui contract clasificat secret de serviciu, operatorul economic adresează contractorului o cerere pentru eliberarea avizului de securitate industrială, la care anexează următoarele documente:
    a) chestionarul de securitate industrială, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme;
    b) actul de înfiinţare sau actul constitutiv, actualizat, după caz;
    c) datele de contact ale reprezentanţilor săi legali;
    d) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice în termen de valabilitate, eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    f) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale în termen de valabilitate, eliberat de către serviciile de specialitate din cadrul primăriilor;
    g) certificatul de cazier fiscal în termen de valabilitate, eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    h) formularele de bază aferente persoanelor care necesită acces la informaţii clasificate secrete de serviciu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme;
    i) declaraţie prin care îşi exprimă acordul în privinţa nemotivării deciziei de neacordare/retragere a avizului de securitate industrială.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e), f) şi g) se depun în fotocopii certificate de către reprezentantul/ împuternicitul legal al operatorului economic, iar cele menţionate la alin. 1 lit. a), h) şi i), în original.

    ART. 18
    (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării operatorului economic, contractorul transmite cererea şi documentele anexate către DGPI, în vederea efectuării verificărilor de securitate necesare eliberării avizului de securitate industrială.
    (2) În situaţia în care se constată că cererea de eliberare a avizului de securitate industrială nu este însoţită de toate documentele prevăzute la art. 17 ori nu sunt conforme şi nu respectă cerinţele prezentelor norme, se restituie pe cale administrativă contractorului, care informează operatorul economic.
    (3) Furnizarea unor informaţii incomplete sau eronate în completarea chestionarului de securitate industrială sau în documentele prezentate constituie elemente de incompatibilitate în procesul de eliberare a avizului de securitate industrială corespunzător.

    ART. 19
    (1) Termenul de eliberare a avizului de securitate industrială este de 30 de zile lucrătoare şi curge de la data înregistrării la DGPI a cererii şi a documentelor prevăzute la art. 17.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu 30 de zile lucrătoare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), contractorul este înştiinţat de către DGPI cu privire la prelungirea termenului de eliberare a avizului de securitate industrială.

    ART. 20
    În cadrul verificărilor de securitate necesare eliberării avizului de securitate industrială, DGPI desfăşoară următoarele activităţi:
    a) verifică datele consemnate în cererea de eliberare a avizului de securitate industrială;
    b) verifică datele consemnate în chestionarul de securitate industrială;
    c) evaluează statutul de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi sau acţionari, administratori, persoane din comitetul director şi structura sau funcţionarul de securitate - ori executivă, implicată în procedura de atribuire şi, ulterior, în executarea contractului clasificat secret de serviciu;
    d) verifică datele minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a operatorului economic, cum ar fi domeniul şi obiectul de activitate, statutul juridic, acţionari, garanţii bancare;
    e) efectuează inspecţii de securitate în locaţiile utilizate de operatorul economic pentru verificarea modului de implementare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI.


    ART. 21
    (1) Cerinţele de securitate prevăzute în standardele naţionale se dimensionează în raport cu aspectele privitoare la suportul şi locul de gestionare a informaţiilor clasificate stabilite de contractor.
    (2) În funcţie de cerinţele de securitate stabilite de contractor şi măsurile implementate de operatorul economic, DGPI poate elibera trei tipuri de avize de securitate industrială:
    a) avizul de securitate industrială SSV - TIP I;
    b) avizul de securitate industrială SSV - TIP II;
    c) avizul de securitate industrială SSV - TIP III.


    ART. 22
    (1) Avizul de securitate industrială SSV - TIP I se eliberează după constatarea implementării cerinţelor de securitate specifice gestionării informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI, în format hârtie şi/sau electronic, de către un operator economic, la sediul entităţii MAI.
    (2) Pentru obţinerea avizului de securitate industrială SSV - TIP I, operatorul economic implementează următoarele cerinţe minime de securitate:
    a) desemnează structura/funcţionarul de securitate, după caz, prin decizie a reprezentantului legal al operatorului economic;
    b) completează fişa de post pentru fiecare membru al structurii de securitate/funcţionarul de securitate cu atribuţiile specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate;
    c) întocmeşte lista cuprinzând personalul propriu care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului;
    d) elaborează fişele individuale şi planul de pregătire a personalului care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI;
    e) realizează pregătirea în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate pentru personalul propriu care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului;
    f) emite autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu, în baza deciziilor de securitate;
    g) ţine evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    h) ţine registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate şi registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu.


    ART. 23
    (1) Avizul de securitate industrială SSV - TIP II se eliberează după constatarea implementării cerinţelor de securitate specifice gestionării informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI, de către un operator economic, la sediul social sau punctul de lucru al acestuia, în format hârtie.
    (2) Pentru obţinerea avizului de securitate industrială SSV - TIP II, operatorul economic implementează următoarele cerinţe minime de securitate:
    a) desemnează structura/funcţionarul de securitate, după caz, prin decizie a reprezentantului legal al operatorului economic;
    b) completează fişa de post pentru fiecare membru al structurii de securitate/funcţionarul de securitate cu atribuţiile specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate;
    c) întocmeşte lista cuprinzând personalul propriu care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului;
    d) elaborează fişele individuale şi planul de pregătire a personalului care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI;
    e) realizează pregătirea în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate pentru personalul propriu care necesită acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului;
    f) emite autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu, în baza deciziilor de securitate;
    g) ţine evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    h) dispune măsuri de protecţie fizică, constând în:
    1. constituirea zonei/zonelor administrative;
    2. implementarea sistemului de intrare care să permită accesul neînsoţit numai persoanelor verificate şi autorizate să pătrundă în zona administrativă;
    3. asigurarea unui fişet metalic/mobilier de birou pentru protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu;
    4. monitorizarea prin sisteme electronice de alarmare, detectare incendiu şi supraveghere destinate protecţiei zonei administrative;
    5. montarea sigiliilor pentru uşile aferente zonei administrative;
    6. asigurarea pazei şi protecţiei;

    i) constituie registrul unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi a caietelor pentru însemnări clasificate, registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu, registrul pentru evidenţa autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu, registrul pentru evidenţa permiselor de acces pentru persoanele care au acces în zona administrativă/altă formă de evidenţă a accesului în zona administrativă, registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate, condica de predare-primire a documentelor clasificate şi borderou;
    j) este inclus în sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, realizat prin unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informaţii.


    ART. 24
    (1) Avizul de securitate industrială SSV - TIP III se eliberează după constatarea implementării cerinţelor de securitate specifice gestionării informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI, de către un operator economic, la sediul său social sau la un punct de lucru al acestuia, în format hârtie şi electronic.
    (2) Pentru obţinerea avizului de securitate industrială SSV - TIP III operatorul economic trebuie să deţină avizul de securitate industrială SSV - TIP II şi să implementeze cerinţele şi măsurile de securitate necesare autorizării SI.
    (3) În scopul autorizării SI care stochează şi procesează informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI, ulterior obţinerii avizului de securitate industrială SSV - TIP II, operatorul economic adresează contractorului o cerere în acest sens, conţinând următoarele:
    1. scopul, configuraţia hardware şi software, locul de amplasare a SI;
    2. membrii CSTIC, personalul implicat în exploatarea SI, documentele relevante de autorizare a accesului la informaţii clasificate, informaţii referitoare la pregătirea personalului din punct de vedere profesional şi al securităţii;
    3. existenţa registrului de evidenţă a mediilor de stocare.

    (4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării operatorului economic, contractorul transmite cererea şi documentele anexate către DGPI, în vederea autorizării SI care stochează şi procesează informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI.
    (5) DGPI stabileşte cerinţele şi măsurile de securitate ce trebuie îndeplinite/implementate de operatorul economic, cu respectarea legislaţiei incidente domeniului INFOSEC.
    (6) Personalul implicat în securitatea SI face dovada implementării cerinţelor de securitate specifice domeniului INFOSEC, în cadrul documentaţiei de securitate, al cărei model este pus la dispoziţie de către reprezentanţii DGPI.

    ART. 25
    (1) Responsabilitatea implementării măsurilor de securitate aprobate prin documentele specifice revine personalului implicat în securitatea SI din cadrul operatorului economic.
    (2) În baza notificării operatorului economic cu privire la implementarea măsurilor de securitate, DGPI efectuează activităţile de testare şi evaluare a securităţii SI.

    ART. 26
    (1) După parcurgerea activităţilor necesare fundamentării deciziei privind autorizarea SI pentru stocarea şi procesarea de informaţii secrete de serviciu ale MAI, DGPI eliberează avizul de securitate industrială SSV - TIP III.
    (2) Autorizarea SI care stochează şi procesează informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI are valabilitatea de maximum 3 ani şi permite operatorului economic să gestioneze astfel de informaţii, în format electronic, în cadrul activităţilor contractuale cu entităţi MAI.
    (3) DGPI retrage autorizarea unui SI care stochează şi procesează informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI, în următoarele situaţii:
    a) la solicitarea operatorului economic;
    b) la solicitarea motivată a unei entităţi MAI implicate în activităţi contractuale cu operatorul economic în cauză;
    c) la schimbarea cerinţelor de securitate, ca urmare a modificării politicii naţionale de securitate;
    d) la schimbarea ameninţărilor la adresa SI sau a vulnerabilităţilor SI ori ale unui SI interconectat cu acesta;
    e) la modificarea mediului de securitate global, mediului de securitate local sau mediului de securitate electronic;
    f) la schimbarea componentelor software de securitate sau ale celor relevante pentru securitate;
    g) pentru încălcarea cerinţelor de securitate constatate în urma inspecţiei de securitate postautorizare;
    h) la încetarea activităţii operatorului economic.

    (4) Decizia de retragere a autorizării unui SI se comunică de către DGPI, în termen de 15 zile lucrătoare, atât operatorului economic, cât şi contractorului la nivelul căruia se află în curs de derulare procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu.
    (5) În baza notificării operatorului economic privind scoaterea din uz a SI, o comisie, formată din reprezentanţi ai acestuia, ai contractorului şi ai DGPI, verifică dacă informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în format electronic, au fost şterse din cadrul SI autorizat, conform documentaţiei specifice aprobate.
    (6) La finalizarea fiecărei activităţi contractuale, contractorul solicită operatorului economic asumarea faptului că toate informaţiile clasificate secrete de serviciu aferente contractului în cauză au fost şterse din cadrul SI autorizat, conform documentaţiei specifice aprobate.
    (7) Operaţiunea de ştergere a informaţiilor gestionate în format electronic este verificată de către o comisie formată din părţile contractante implicate şi DGPI.
    (8) În cazul în care există necesitatea stocării şi procesării informaţiilor secrete de serviciu şi după expirarea termenului de valabilitate a avizului de securitate industrială SSV - TIP III, operatorul economic ce are în responsabilitate SI solicită reautorizarea sistemului.
    (9) Solicitarea de reautorizare a SI se adresează DGPI cu 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea avizului de securitate industrială SSV - TIP III.

    ART. 27
    În vederea efectuării verificărilor de securitate necesare eliberării avizului de securitate industrială, operatorul economic are obligaţia de a permite accesul reprezentanţilor anume desemnaţi din cadrul DGPI în sedii/puncte de lucru, la echipamente, respectiv de a prezenta documentele necesare şi de a furniza, la cerere, orice alte date şi informaţii menite să fundamenteze statutul de securitate.

    ART. 28
    (1) Dacă în urma efectuării verificărilor de securitate se constată că sunt îndeplinite cerinţele de securitate necesare asigurării protecţiei informaţiilor clasificate secrete de serviciu ale MAI, DGPI eliberează avizul de securitate industrială, pe care îl transmite operatorului economic solicitant.
    (2) În funcţie de suportul, locul de gestionare a informaţiilor clasificate secrete de serviciu şi îndeplinirea cerinţelor de securitate, DGPI eliberează operatorului economic avizul de securitate industrială corespunzător.
    (3) Contractorul la nivelul căruia se află în curs de derulare procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu este informat în scris de către DGPI cu privire la eliberarea avizului de securitate industrială operatorului economic solicitant.
    (4) Dacă în urma efectuării verificărilor de securitate se constată că nu sunt îndeplinite cerinţele de securitate necesare,
    DGPI nu eliberează avizul de securitate industrială şi informează în scris operatorul economic solicitant şi contractorul la nivelul căruia se află în curs de derulare procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu.


    ART. 29
    Acordarea avizului de securitate industrială implică şi avizarea personalului operatorului economic menţionat în chestionarul de securitate industrială care necesită accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu aparţinând MAI.

    ART. 30
    (1) Accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI este permis, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte, numai personalului operatorului economic pentru care DGPI a eliberat Decizie de securitate şi conducătorul acestuia a emis certificat de securitate/autorizaţie de acces, după caz.
    (2) Termenul de valabilitate a Deciziei de securitate este de maximum 3 ani.
    (3) Decizia de securitate permite accesul la informaţiile clasificate secrete de serviciu ale MAI, în cadrul activităţilor contractuale desfăşurate pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia.

    ART. 31
    Constituie elemente de incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI următoarele situaţii:
    a) furnizarea de informaţii/date eronate, false sau intenţionat incomplete în cuprinsul formularului de bază necesar acordării accesului la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI;
    b) prezentarea unor aspecte eronate, incomplete sau false în cadrul întrevederii de securitate;
    c) condamnarea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie;
    d) consumul excesiv de băuturi alcoolice, consumul/ dependenţa de droguri sau de alte substanţe interzise prin lege care generează un comportament deviant;
    e) comportamentele imorale sau deviaţiile de comportament care vulnerabilizează persoana solicitantă faţă de acţiuni de şantaj/corupere;
    f) încălcarea normelor legale privind protecţia informaţiilor clasificate;
    g) identificarea unui risc de securitate.


    ART. 32
    Decizia de securitate se retrage de către DGPI în următoarele situaţii:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate a acesteia;
    b) când a fost constatat un risc de securitate;
    c) la solicitarea motivată a operatorului economic în cadrul căruia şi-a desfăşurat/îşi desfăşoară atribuţiile profesionale persoana vizată;
    d) la solicitarea motivată a unei entităţi MAI implicate în activităţi contractuale cu operatorul economic în cadrul căruia şi-a desfăşurat/îşi desfăşoară atribuţiile profesionale persoana vizată;
    e) în cazul încălcării normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secrete de serviciu.


    ART. 33
    Neeliberarea/Retragerea avizului de securitate industrială/Deciziei de securitate nu se motivează.

    ART. 34
    (1) La procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu pot participa şi operatori economici înregistraţi pe teritoriul altui stat.
    (2) Condiţiile gestionării informaţiilor clasificate de către operatorii economici menţionaţi la alin. (1) se stabilesc în cadrul documentaţiei de atribuire a contractului şi se menţionează în anexa de securitate a acestuia.
    (3) Pentru a participa la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu, operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat solicită eliberarea avizului de securitate industrială, potrivit prezentelor norme.
    (4) În cazul operatorilor economici străini, documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b), d)-g) se transmit în formă echivalentă sau similară, potrivit legislaţiei statului a cărui naţionalitate o au, traduse în limba română de un traducător autorizat.
    (5) În cazul operatorilor economici străini, documentele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a), c), h) şi i) se transmit traduse şi legalizate.

    ART. 35
    Operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat este verificat şi avizat conform Standardelor naţionale şi prezentelor norme, convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.

    ART. 36
    (1) Pentru participarea la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu, în condiţii de securitate, în situaţia în care operatorul economic solicitant nu este înmatriculat în România sau pe teritoriul unui stat cu care România are încheiat un tratat privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, gestionarea informaţiilor clasificate se realizează exclusiv pe teritoriul României.
    (2) În condiţiile alin. (1), informaţiile clasificate secrete de serviciu pot fi gestionate la sediul entităţii MAI beneficiare sau la sediul social/punctul de lucru al unei persoane juridice de drept public sau privat române care desfăşoară activităţi ce au legătură cu bunurile/serviciile necesare entităţii MAI şi care face dovada asocierii/colaborării, în acest scop, cu operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat, participant la procedura de atribuire/executare a contractului clasificat secret de serviciu.
    (3) Operatorilor economici prevăzuţi la alin. (2) le sunt aplicabile prevederile prezentelor norme.

    ART. 37
    Cetăţeanul străin/Cetăţeanul român care are şi cetăţenia altui stat/apatridul poate avea acces la informaţii clasificate secrete de serviciu aparţinând MAI, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a prevederilor tratatelor încheiate în condiţiile legii cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.

    ART. 38
    Dacă un cetăţean străin/cetăţean român care are şi cetăţenia altui stat/apatrid face parte din acţionariatul operatorului economic sau exercită managementul acestuia, DGPI evaluează măsura în care interesul străin constituie o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor clasificate secrete de serviciu, ce urmează a fi gestionate de respectivul operator economic.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Acreditarea de securitate a unui SIC care stochează, procesează sau transmite informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI, administrat de o entitate MAI implicată în activităţi contractuale
    ART. 39
    Acreditarea SIC, aparţinând unei entităţi MAI, ce urmează a fi pus la dispoziţia unui operator economic în cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu se realizează în condiţiile stabilite de legislaţia incidentă domeniului INFOSEC, de nivel primar şi secundar.

    ART. 40
    SIC utilizat de către operatorul economic se acreditează pentru funcţionarea în modul de operare de nivel înalt, cu obligativitatea respectării legislaţiei în vigoare, referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

    ART. 41
    În conformitate cu documentaţia de securitate aprobată, entitatea MAI are obligaţia de a restitui certificatul de acreditare de securitate, precum şi confirmarea scoaterii din uz a sistemului, în termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea/retragerea acestuia.

    ART. 42
    În cazul în care există necesitatea stocării, procesării sau transmiterii informaţiilor clasificate secrete de serviciu şi peste termenul de valabilitate a certificatului de acreditare de securitate, entitatea MAI ce are în responsabilitate SIC solicită reacreditarea acestuia, cu minimum 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de acreditare de securitate.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Participarea operatorului economic la procedura de atribuire sau la executarea unui contract clasificat secret de serviciu
    ART. 43
    (1) Operatorul economic participă la procedura de atribuire sau la executarea unui contract clasificat secret de serviciu numai după eliberarea de către DGPI a avizului de securitate industrială corespunzător.
    (2) Operatorul economic care deţine aviz de securitate industrială valabil participă la procedura de atribuire sau la executarea unui contract clasificat secret de serviciu după transmiterea acestuia, în fotocopie, entităţii MAI la nivelul căreia a fost demarată activitatea contractuală, însoţit de următoarele documente:
    a) lista persoanelor implicate în procedura de atribuire/ executare a contractului în cauză care necesită acces la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI;
    b) fotocopii ale deciziilor de securitate eliberate de DGPI pentru acordarea accesului la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI, personalului operatorului economic implicat în procedura de atribuire/executare a contractului în cauză.

    (3) Operatorul economic este obligat să solicite DGPI eliberarea Deciziei de securitate pentru persoana neautorizată care necesită acces la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI în cadrul procedurii de atribuire/executare a contractului în cauză, prevederile art. 12 alin. (1) şi art. 30 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
    (4) DGPI soluţionează cererea prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete.
    (5) Termenul de comunicare a eliberării/neeliberării Deciziei de securitate pentru acordarea accesului la informaţii clasificate secrete de serviciu ale MAI poate fi prelungit cu 30 de zile lucrătoare.

    ART. 44
    Operatorul economic implicat în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu este obligat să reia procedura prevăzută la art. 17, atunci când avizul de securitate industrială deţinut intră în ultimele 60 de zile lucrătoare de valabilitate, iar atribuirea/executarea contractului depăşeşte acest termen.

    CAP. III
    Protecţia informaţiilor clasificate secrete de stat în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul MAI
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 45
    (1) Operatorul economic poate participa la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de stat numai dacă deţine autorizaţie de securitate industrială, eliberată de ORNISS.
    (2) Executarea contractului clasificat secret de stat se realizează de către contractant în baza certificatului de securitate industrială, eliberat de ORNISS.
    (3) ORNISS eliberează autorizaţia/certificatul de securitate industrială în baza avizului de securitate industrială eliberat de către DGPI.

    ART. 46
    La procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de stat pot participa doar reprezentanţii autorizaţi ai operatorului economic care deţin autorizaţie de acces sau certificat de securitate, cel puţin echivalent nivelului de secretizare a informaţiilor gestionate în cadrul procedurii.

    ART. 47
    Autorizaţia/Certificatul de securitate industrială se eliberează pentru fiecare contract clasificat secret de stat în parte.

    ART. 48
    Autorizaţia/Certificatul de securitate industrială se retrage de către ORNISS în următoarele cazuri:
    a) la solicitarea operatorului economic;
    b) la propunerea motivată a DGPI;
    c) la expirarea termenului de valabilitate;
    d) la încetarea contractului;
    e) la schimbarea nivelului de secretizare al autorizaţiei/ certificatului deţinut.


    ART. 49
    Verificările efectuate în vederea eliberării autorizaţiei/certificatului de securitate industrială trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor obiective principale:
    a) prevenirea accesului persoanelor neautorizate la informaţii clasificate;
    b) garantarea că informaţiile clasificate sunt accesate pe baza existenţei autorizaţiei/certificatului de securitate industrială, cu respectarea principiului „necesităţii de a cunoaşte“;
    c) identificarea persoanelor care, prin acţiunile lor, pot pune în pericol protecţia informaţiilor clasificate şi interzicerea accesului acestora la astfel de informaţii;
    d) garantarea faptului că operatorii economici au capacitatea de a proteja informaţiile clasificate în procesul de atribuire, respectiv de executare a contractelor clasificate secrete de stat.


    ART. 50
    (1) Pentru a i se elibera autorizaţia/certificatul de securitate industrială, operatorul economic trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) să posede program de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, avizat conform reglementărilor legale în vigoare, adaptat cerinţelor de securitate specifice contractului;
    b) să fie stabil din punct de vedere economic;
    c) să nu fi înregistrat o greşeală de management cu implicaţii grave asupra stării de securitate a informaţiilor clasificate pe care le gestionează;
    d) să nu fi încălcat obligaţiile de securitate din cadrul contractelor clasificate derulate anterior;
    e) personalul implicat în derularea contractului să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces de nivel cel puţin egal celui al informaţiilor vehiculate în cadrul contractului clasificat secret de stat.

    (2) Neîndeplinirea cerinţelor menţionate la alin. (1), precum şi furnizarea intenţionată a unor informaţii incomplete sau eronate în completarea chestionarului sau în documentele prezentate în vederea certificării constituie elemente de incompatibilitate în procesul de eliberare a autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială.

    ART. 51
    Cerinţele de securitate prevăzute de Standardele naţionale se dimensionează prin corelare cu cele impuse de contractor în documentaţia de atribuire/Anexa de securitate, după caz.

    ART. 52
    Operatorul economic nu este considerat stabil din punct de vedere economic dacă se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 219 din Standardele naţionale.

    ART. 53
    Avizul de securitate industrială eliberat de DGPI garantează că:
    a) operatorul economic nu prezintă riscuri de securitate;
    b) sunt aplicate în mod corespunzător măsurile de securitate fizică, prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi normele privind accesul persoanelor la informaţii clasificate;
    c) operatorul economic este stabil din punct de vedere economic;
    d) operatorul economic nu a fost şi nu este implicat sub nicio formă în activitatea unor organizaţii, asociaţii, mişcări, grupări de persoane străine sau autohtone care au adoptat sau adoptă o politică de sprijinire sau aprobare a comiterii de acte de sabotaj, subversive sau teroriste.


    ART. 54
    (1) Un operator economic nu corespunde din punctul de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate dacă se constată că prezintă riscuri de securitate.
    (2) Sunt considerate riscuri de securitate:
    a) derularea unor activităţi ce contravin intereselor de securitate naţională sau angajamentelor pe care România le-a asumat prin tratate;
    b) relaţiile cu persoane fizice sau juridice străine ce ar putea aduce prejudicii intereselor statului român;
    c) asociaţiile, persoane fizice sau juridice, care pot reprezenta factori de risc pentru interesele de stat ale României.

    (3) Când sunt semnalate elemente care nu constituie riscuri, dar sunt relevante din punctul de vedere al securităţii, în fundamentarea deciziei de avizare/neavizare a eliberării autorizaţiei sau certificatului de securitate industrială au prioritate interesele de securitate.

    ART. 55
    (1) Aspectele de interes pentru protecţia informaţiilor clasificate ce pot constitui premise ale unui risc de securitate care privesc operatorul economic participant la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de stat şi au fost aflate cu ocazia efectuării verificărilor de securitate se clarifică în cadrul unei întrevederi realizate de ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI cu reprezentanţii legali ai acestuia.
    (2) Dacă aspectele de interes privesc un asociat/acţionar, administrator, membru în comitetul director sau structura de securitate a operatorului economic participant la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de stat, acestea se clarifică în cadrul unei întrevederi realizate de ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI cu respectiva persoană.

    ART. 56
    Procedura de acreditare de securitate a unui SI aparţinând unui operator economic, în scopul stocării şi procesării de informaţii clasificate secrete de stat este stabilită şi gestionată de către ORNISS.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Eliberarea avizului de securitate industrială necesar obţinerii autorizaţiei de securitate industrială
    ART. 57
    Activităţile de verificare în vederea eliberării avizului de securitate industrială de către DGPI, necesar obţinerii autorizaţiei de securitate industrială, se efectuează la solicitarea scrisă a ORNISS.

    ART. 58
    (1) Pentru participarea la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de stat, conducătorul operatorului economic adresează ORNISS o cerere pentru eliberarea autorizaţiei de securitate industrială conform modelului prevăzut în anexa nr. 24 la Standardele naţionale, la care anexează chestionarul de securitate industrială, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 25 din aceleaşi Standarde naţionale.
    (2) Autorizaţia de securitate industrială este valabilă până la semnarea contractului clasificat secret de stat sau până la retragerea operatorului economic de la procedura de atribuire a acestuia.

    ART. 59
    În scopul eliberării avizului de securitate industrială necesar obţinerii autorizaţiei de securitate industrială, DGPI efectuează verificări de securitate de nivel I astfel:
    a) verifică datele consemnate în chestionarul de securitate industrială;
    b) verifică modul de aplicare a prevederilor programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, din punctul de vedere al implementării măsurilor pe linie de protecţie personal, protecţie prin măsuri procedurale, protecţie fizică şi a documentelor, respectiv securitate industrială;
    c) evaluează statutul de securitate al fiecărei persoane cu putere de decizie - asociat/acţionar, administratori, persoane din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă, implicată în atribuirea contractului clasificat secret de stat;
    d) verifică datele minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a operatorului economic - domeniu şi obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare;
    e) realizează întrevederile de securitate prevăzute la art. 55.


    ART. 60
    Măsurile organizatorice privitoare la protecţia personalului, protecţia prin măsuri procedurale, protecţia fizică şi cea a documentelor, respectiv securitatea industrială implementate la nivelul operatorului economic şi cuprinse în programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate se adaptează strict cerinţelor specifice impuse de contractor în cadrul documentaţiei de atribuire.

    ART. 61
    La solicitarea DGPI, operatorul economic este obligat să pună la dispoziţia acesteia următoarele documente:
    a) actul de înfiinţare sau actul constitutiv, actualizat, după caz;
    b) datele de contact ale reprezentanţilor legali ai operatorului economic;
    c) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de valabilitate;
    e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale eliberat de către serviciile de specialitate din cadrul primăriilor, în termen de valabilitate;
    f) certificatul de cazier fiscal eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de valabilitate;
    g) fotocopiile documentelor de identitate ale reprezentanţilor legali ai operatorului economic, precum şi ale persoanelor care necesită acces la informaţii clasificate secrete de stat în cadrul procedurii de atribuire a contractului.


    ART. 62
    La finalizarea verificărilor de securitate, DGPI comunică ORNISS propunerea privind avizarea/neavizarea eliberării autorizaţiei de securitate industrială.

    ART. 63
    Pe întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei de securitate industrială, operatorul economic are obligaţia de a comunica ORNISS orice modificare survenită cu privire la datele menţionate în chestionarul completat iniţial.

    ART. 64
    (1) La procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de stat pot participa şi operatori economici înregistraţi pe teritoriul altui stat.
    (2) Condiţiile gestionării informaţiilor clasificate de către operatorii economici menţionaţi la alin. (1) se stabilesc în cadrul documentaţiei de atribuire a contractului clasificat, cu respectarea legislaţiei naţionale privind protecţia informaţiilor clasificate, şi se menţionează în Anexa de securitate a acestuia.

    ART. 65
    Operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat este verificat şi avizat conform Standardelor naţionale şi prezentelor norme, convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.

    ART. 66
    (1) Pentru participarea la procedura de atribuire a unui contract clasificat secret de stat, în condiţii de securitate, în situaţia în care operatorul economic solicitant nu este înmatriculat în România sau pe teritoriul unui stat cu care România are încheiat un tratat privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, gestionarea informaţiilor clasificate se realizează exclusiv pe teritoriul României.
    (2) În condiţiile alin. (1), informaţiile clasificate pot fi gestionate la sediul entităţii MAI beneficiare sau la sediul social/punctul de lucru al unei persoane juridice de drept public sau privat române care desfăşoară activităţi ce au legătură cu bunurile/serviciile necesare entităţii MAI şi care face dovada asocierii/colaborării, în acest scop, cu operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat, participant la procedura de atribuire a contractului clasificat secret de stat.
    (3) Operatorilor economici prevăzuţi la alin. (2) le sunt aplicabile prevederile prezentelor norme.

    ART. 67
    Cetăţeanul străin/cetăţeanul român care are şi cetăţenia altui stat/apatridul poate avea acces la informaţii clasificate secrete de stat aparţinând MAI, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a prevederilor tratatelor încheiate în condiţiile legii cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.

    ART. 68
    Dacă un cetăţean străin/cetăţean român care are şi cetăţenia altui stat/apatrid face parte din acţionariatul operatorului economic sau exercită managementul acestuia, ORNISS împreună cu DGPI evaluează măsura în care interesul străin constituie o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor clasificate secrete de stat, ce urmează a fi gestionate de respectivul operator economic.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Eliberarea avizului de securitate industrială necesar obţinerii certificatului de securitate industrială
    ART. 69
    Activităţile de verificare în vederea eliberării avizului de securitate industrială din partea DGPI, necesar obţinerii certificatului de securitate industrială, se efectuează la solicitarea scrisă a ORNISS.

    ART. 70
    (1) Atribuirea contractului clasificat secret de stat se comunică, în scris, de către contractor atât contractantului, cu indicarea obligaţiei legale de a întreprinde demersurile procedurale în vederea obţinerii certificatului de securitate industrială, cât şi DGPI.
    (2) Ulterior atribuirii contractului clasificat secret de stat, contractantul are obligaţia de a informa ORNISS, în vederea iniţierii procedurii de obţinere a certificatului de securitate industrială.
    (3) Procedura de avizare în vederea eliberării certificatului de securitate industrială se derulează în baza cererii întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30 din Standardele naţionale, a chestionarului de securitate industrială întocmit potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 26 şi 27 din aceleaşi Standarde naţionale, după caz, şi a fotocopiei Anexei de securitate aferente contractului clasificat secret de stat.

    ART. 71
    (1) Pentru executarea contractului clasificat secret de stat, ORNISS eliberează contractantului certificatul de securitate industrială conform modelului prevăzut în anexa nr. 29 din Standardele naţionale.
    (2) Termenul de valabilitate a certificatului de securitate industrială este determinat de perioada derulării contractului clasificat secret de stat, dar nu mai mult de 3 ani, prevederile art. 78 aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 72
    Contractul clasificat secret de stat poate fi pus în executare numai dacă:
    a) ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;
    b) au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat pe perioada executării contractului clasificat secret de stat;
    c) personalul autorizat al contractantului a fost instruit de către structura/funcţionarul de securitate cu privire la obligaţiile care îi revin potrivit normelor de securitate industrială şi a semnat fişa individuală de pregătire;
    d) DGPI a avizat Anexa de securitate aferentă contractului clasificat secret de stat.


    ART. 73
    În scopul eliberării de către ORNISS a certificatului de securitate industrială, DGPI efectuează verificări de securitate astfel:
    a) verificări de securitate de nivel II - pentru eliberarea avizului necesar obţinerii certificatului de securitate industrială de nivel secret;
    b) verificări de securitate de nivel III - pentru eliberarea avizului necesar obţinerii certificatului de securitate industrială de nivel strict secret;
    c) verificări de securitate de nivel IV - pentru eliberarea avizului necesar obţinerii certificatului de securitate industrială de nivel strict secret de importanţă deosebită.


    ART. 74
     La solicitarea DGPI, operatorul economic este obligat să pună la dispoziţia acesteia următoarele documente:
    a) actul de înfiinţare sau actul constitutiv, actualizat, după caz;
    b) datele de contact ale reprezentanţilor legali ai operatorului economic;
    c) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    d) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de valabilitate;
    e) certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale, eliberat de către serviciul de specialitate din cadrul primăriei, în termen de valabilitate;
    f) certificatul de cazier fiscal eliberat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în termen de valabilitate;
    g) fotocopiile documentelor de identitate ale reprezentanţilor legali ai operatorului economic, precum şi ale persoanelor care necesită acces la informaţii clasificate secrete de stat în cadrul procedurii de executare a contractului.


    ART. 75
     În cadrul verificărilor, DGPI desfăşoară activităţi specifice, în concordanţă cu cerinţele de securitate impuse de contractor în cuprinsul Anexei de securitate şi prin concordanţă cu documentaţia de atribuire a contractului clasificat secret de stat, după cum urmează:
    1. pentru verificările de securitate de nivel II:
    a) verifică datele consemnate în chestionarul de securitate industrială;
    b) evaluează statutul de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori, persoane din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă, implicată în executarea contractului clasificat secret de stat;
    c) verifică datele minime referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a contractantului - domeniu şi obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare;
    d) verifică modul de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul secret;
    e) verifică existenţa autorizării sistemului informatic propriu, pentru nivelul secret, în situaţia în care executarea contractului presupune gestionarea de informaţii clasificate secrete de stat, de nivel secret, în format electronic;
    f) realizează întrevederile de securitate prevăzute la art. 55;

    2. pentru verificările de securitate de nivel III:
    a) verifică datele consemnate în chestionarul de securitate industrială;
    b) evaluează statutul de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori, persoane din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă, implicată în executarea contractului clasificat secret de stat, precum şi a celor desemnate să participe la activităţile de executare a acestuia;
    c) verifică datele referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a contractantului - domeniu şi obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care este asociat, date financiare;
    d) verifică existenţa autorizării sistemului informatic propriu, pentru nivelul strict secret, în situaţia în care executarea contractului presupune gestionarea de informaţii clasificate secrete de stat, de nivel strict secret, în format electronic;
    e) verifică modul de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret;
    f) realizează întrevederi cu proprietarii, membrii consiliului director, funcţionarii de securitate, angajaţii, după caz, în vederea clarificării datelor menţionate în chestionarul de securitate industrială;

    3. pentru verificările de securitate de nivel IV:
    a) verifică datele consemnate în chestionarul de securitate industrială;
    b) evaluează statutul de securitate a fiecărei persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori, persoanele din comitetul director şi structura de securitate - ori executivă, implicată în executarea contractului clasificat secret de stat;
    c) verifică informaţiile detaliate referitoare la bonitatea şi stabilitatea economică a agentului economic - domeniu şi obiect de activitate, statut juridic, acţionari, garanţii bancare - incluzând şi aspecte referitoare la sucursale, filiale, firme la care este asociat, date financiare;
    d) verifică existenţa autorizării sistemului informatic propriu, pentru nivel strict secret de importanţă deosebită, în situaţia în care executarea contractului presupune gestionarea de informaţii clasificate secrete de stat, de nivel strict secret de importanţă deosebită, în format electronic;
    e) verifică modul de implementare şi de aplicare a normelor şi măsurilor de securitate fizică, de securitate a personalului şi a documentelor, prevăzute pentru nivelul strict secret de importanţă deosebită;
    f) realizează întrevederi cu proprietarii, membrii consiliului director, membrii structurii/funcţionarul de securitate, persoane cu putere de decizie - asociaţi/acţionari, administratori, angajaţii, după caz, în vederea clarificării datelor menţionate în chestionarul de securitate industrială.    ART. 76
    La finalizarea verificărilor de securitate, DGPI comunică ORNISS propunerea privind avizarea/neavizarea eliberării certificatului de securitate industrială.

    ART. 77
    Contractantul are obligaţia de a comunica ORNISS orice modificare survenită cu privire la datele de securitate menţionate în chestionarul de securitate completat iniţial, pe întreaga durată de valabilitate a certificatului de securitate industrială.

    ART. 78
    (1) În cursul executării contractului clasificat secret de stat, contractantul are obligaţia să solicite revalidarea certificatului de securitate industrială înainte de expirarea valabilităţii acestuia, luând în considerare termenul legal de eliberare a noului document.
    (2) Solicitarea privind revalidarea certificatului de securitate industrială şi documentaţia aferentă se transmit ORNISS cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de expirarea celui deţinut anterior.

    ART. 79
    (1) La executarea unui contract clasificat secret de stat pot participa şi operatori economici înregistraţi pe teritoriul altui stat.
    (2) Condiţiile gestionării informaţiilor clasificate de către operatorii economici menţionaţi la alin. (1) se stabilesc în cadrul documentaţiei de atribuire a contractului şi se menţionează în Anexa de securitate a acestuia.

    ART. 80
    Operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat este verificat şi avizat conform Standardelor naţionale şi prezentelor norme, convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.

    ART. 81
    (1) Pentru participarea la executarea unui contract clasificat secret de stat, în condiţii de securitate, în situaţia în care operatorul economic solicitant nu este înmatriculat în România sau pe teritoriul unui stat cu care România are încheiat un tratat privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, gestionarea informaţiilor clasificate se realizează exclusiv pe teritoriul României.
    (2) În condiţiile alin. (1), informaţiile clasificate pot fi gestionate la sediul entităţii MAI beneficiare sau la sediul social/punctul de lucru al unei persoane juridice de drept public sau privat române care desfăşoară activităţi ce au legătură cu bunurile/serviciile necesare entităţii MAI şi care face dovada asocierii/colaborării, în acest scop, cu operatorul economic înregistrat pe teritoriul altui stat, participant la executarea contractului clasificat secret de stat.
    (3) Operatorilor economici prevăzuţi la alin. (2) le sunt aplicabile prevederile prezentelor norme.

    ART. 82
    Cetăţeanul străin/cetăţeanul român care are şi cetăţenia altui stat/apatridul poate avea acces la informaţii clasificate secrete de stat aparţinând MAI, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte şi a prevederilor tratatelor încheiate în condiţiile legii cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.

    ART. 83
    Dacă un cetăţean străin, cetăţean român care are şi cetăţenia altui stat sau apatrid face parte din acţionariatul operatorului economic sau exercită managementul acestuia, ORNISS împreună cu DGPI evaluează măsura în care interesul străin constituie o ameninţare la adresa protecţiei informaţiilor clasificate secrete de stat, ce urmează a fi gestionate de respectivul operator economic.

    CAP. IV
    Atribuţiile DGPI în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul MAI
    ART. 84
    În vederea aplicării normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate la nivelul MAI, DGPI are următoarele atribuţii principale:
    a) efectuează verificări de securitate pentru eliberarea avizului de securitate industrială necesar operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu;
    b) eliberează avize de securitate industrială operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire/executare a contractelor clasificate secret de serviciu la nivelul entităţilor MAI şi ţine evidenţa acestora;
    c) eliberează decizii de securitate persoanelor din cadrul operatorilor economici care solicită acces la informaţii clasificate secrete de serviciu în cadrul activităţilor contractuale desfăşurate la nivelul entităţilor MAI şi ţine evidenţa acestora;
    d) efectuează verificări de securitate, necesare acordării avizului de securitate industrială, pe care îl transmite ORNISS în vederea eliberării autorizaţiei, sau, după caz, a certificatului de securitate industrială, în situaţia contractelor clasificate secrete de stat;
    e) asigură asistenţă de specialitate operatorilor economici, în vederea implementării standardelor de securitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în cadrul activităţilor contractuale;
    f) desfăşoară activităţi de instruire a personalului cu atribuţii pe linia protecţiei informaţiilor clasificate din cadrul entităţilor MAI sau operatorilor economici, în domeniul activităţilor contractuale;
    g) se asigură că fiecare operator economic care urmează să gestioneze informaţii clasificate aparţinând MAI a desemnat un funcţionar sau a constituit o structură de securitate în vederea exercitării efective a atribuţiilor de protecţie a acestora, în cadrul contractelor clasificate;
    h) efectuează verificări în situaţiile în care au fost semnalate încălcări ale normelor de protecţie a informaţiilor clasificate aparţinând MAI gestionate în cadrul unui contract clasificat;
    i) monitorizează, în condiţiile legii, modul de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat. În cazul în care constată existenţa unor factori de risc ori vulnerabilităţi cu privire la protecţia informaţiilor clasificate, informează entităţile beneficiare şi dispune măsuri legale;
    j) avizează Anexa de securitate a contractului clasificat al cărui beneficiar este entitatea MAI şi monitorizează respectarea prevederilor acesteia;
    k) efectuează vizite şi inspecţii de securitate la nivelul operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat şi informează factorii decidenţi asupra concluziilor rezultate;
    l) verifică şi prezintă factorilor decidenţi propuneri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor şi observaţiilor referitoare la modul de aplicare a standardelor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul contractelor clasificate;
    m) verifică dacă informaţiile clasificate încredinţate, precum şi cele generate pe timpul executării unui contract clasificat au fost restituite/predate de către operatorii economici, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată, în mod expres şi scris, de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată;
    n) orice alte activităţi ce îi revin în calitatea sa de structură responsabilă la nivelul MAI cu îndrumarea şi controlul modului de implementare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate.


    CAP. V
    Obligaţiile contractorului, operatorului economic/contractantului în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul MAI
    ART. 85
    În cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat, contractorul are următoarele obligaţii:
    a) clasifică şi defineşte toate componentele unui contract, sens în care poate solicita sprijinul de specialitate al DGPI;
    b) înştiinţează DGPI, în scris şi în prealabil, cu privire la intenţia de organizare a procedurii de atribuire/executare a unui contract în cadrul căruia se cuprind sau se vehiculează informaţii clasificate;
    c) asigură consilierea operatorului economic cu privire la normele de protecţie a informaţiilor clasificate;
    d) permite participarea operatorului economic la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de serviciu, numai dacă acesta deţine aviz de securitate industrială corespunzător;
    e) permite participarea operatorului economic la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat secret de stat, numai în condiţiile în care acesta deţine autorizaţie de securitate industrială sau certificat de securitate industrială, după caz, eliberate de către ORNISS;
    f) iniţiază procedurile de clasificare şi implementare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate de îndată ce apare necesitatea utilizării unor informaţii clasificate pe parcursul executării unui contract neclasificat;
    g) elaborează Anexa de securitate aferentă contractului clasificat, pe care o transmite DGPI, în vederea avizării;
    h) actualizează permanent Anexa de securitate a contractului clasificat;
    i) se asigură că personalul operatorului economic care necesită acces la informaţii clasificate în cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat este avizat şi autorizat corespunzător;
    j) implementează măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în situaţia gestionării acestora de către un operator economic participant la procedura de atribuire/executare a unui contract clasificat, exclusiv la sediul său;
    k) delimitează strict sectoarele şi compartimentele în care personalul operatorului economic poate avea acces la informaţii clasificate şi stabileşte măsuri pentru prevenirea prezenţei acestora în alte locuri în care se gestionează astfel de informaţii;
    l) instruieşte cetăţenii străini/cetăţenii români care au şi cetăţenia altui stat/apatrizii implicaţi în procedura de atribuire/ executare a unui contract clasificat în legătură cu regulile pe care trebuie să le respecte privind protecţia informaţiilor clasificate;
    m) se asigură că operatorul economic/contractantul restituie/predă toate informaţiile clasificate gestionate pe parcursul derulării procedurii de atribuire/executare a contractului clasificat, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse în mod autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată pentru o perioadă de timp strict determinată de contractor şi informează DGPI, în scris, despre această situaţie;
    n) monitorizează perioada de valabilitate a avizelor/ autorizaţiilor/certificatelor de securitate industrială eliberate în cadrul contractelor clasificate şi înştiinţează contractantul cu privire la necesitatea iniţierii procedurilor de revalidare cu cel puţin 30 de zile lucrătoare anterior termenului stabilit în sarcina operatorului economic, pentru obţinerea acestora, potrivit prezentelor norme;
    o) înştiinţează DGPI, de îndată şi în scris, cu privire la încălcarea reglementărilor de securitate în cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat;
    p) înştiinţează DGPI, în scris, la finalizarea contractului clasificat, cu privire la modul de respectare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate de către operatorul economic/ contractantul pe parcursul atribuirii/executării acestuia şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale;
    q) în cazul scoaterii din uz a SI, asigură ştergerea informaţiilor clasificate secrete de serviciu, rezultate în urma contractului, prin utilizarea unui software autorizat din Catalogul naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC astfel încât recuperarea acestora să nu mai fie posibilă.


    ART. 86
    În cadrul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat, operatorului economic/contractantului îi revin următoarele obligaţii:
    a) implementează şi aplică întocmai normele legale de protecţie a informaţiilor clasificate stipulate în legislaţia incidentă domeniului, în documentaţia de atribuire, precum şi în Anexa de securitate a contractului;
    b) asigură tot suportul necesar reprezentanţilor DGPI pentru efectuarea vizitelor şi inspecţiilor de securitate, conform solicitărilor formulate de aceştia;
    c) nu permite diseminarea către terţi a vreunei informaţii clasificate încredinţate, fără acordul expres, prealabil şi scris, al contractorului;
    d) permite accesul personalului propriu la informaţiile clasificate gestionate în cadrul contractului clasificat, în conformitate cu principiul necesităţii de a cunoaşte şi doar dacă acesta îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
    1. deţine certificat de securitate/autorizaţie de acces la informaţii clasificate;
    2. a semnat angajamentul de confidenţialitate;
    3. a fost instruit cu privire la respectarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi a semnat fişa de pregătire individuală;

    e) impune subcontractantului sau terţului susţinător, după caz, obligaţii de securitate similare celor care îi revin în cadrul contractului clasificat;
    f) elaborează Anexa de securitate în situaţia subcontractării unor părţi aferente contractului clasificat;
    g) nu utilizează în alte scopuri informaţiile la care are acces, fără acordul prealabil, expres şi scris al contractorului;
    h) restituie toate informaţiile clasificate încredinţate, respectiv le predă pe cele generate pe parcursul procedurii de atribuire/executare a unui contract clasificat, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată, în mod expres şi scris, de către contractor pentru o perioadă de timp strict determinată;
    i) aduce la cunoştinţa DGPI orice modificare a datelor şi informaţiilor care au stat la baza eliberării avizului de securitate industrială deţinut, prin transmiterea chestionarului de securitate industrială actualizat, în situaţia contractelor clasificate secrete de serviciu;
    j) aduce la cunoştinţa contractorului, de îndată, orice modificare a statutului de securitate în vederea actualizării de către acesta a Anexei de securitate aferente contractului clasificat;
    k) aduce la cunoştinţa ORNISS, de îndată, orice modificare a datelor şi informaţiilor cuprinse în chestionarul de securitate industrială care a stat la baza eliberării autorizaţiei/certificatului de securitate industrială, în situaţia contractelor clasificate secrete de stat;
    l) înştiinţează contractorul, de îndată şi în scris, despre încălcarea reglementărilor de securitate aferente contractului clasificat.


    CAP. VI
    Anexa de securitate
    ART. 87
    (1) În cuprinsul fiecărui contract clasificat se menţionează obligativitatea încheierii Anexei de securitate, ca parte integrantă a acestuia. Documentul se semnează de către părţile contractante odată cu contractul clasificat şi se transmite spre avizare DGPI.
    (2) Executarea activităţilor contractuale ce presupun gestionarea de informaţii clasificate se realizează numai după avizarea Anexei de securitate de către DGPI.
    (3) Anexa de securitate cuprinde totalitatea clauzelor şi procedurilor de protecţie a informaţiilor clasificate cuprinse şi vehiculate pe întreaga perioadă de executare a acestuia.

    ART. 88
    (1) În toate situaţiile, Anexa de securitate se întocmeşte de către contractor şi cuprinde, în principal, următoarele:
    a) părţile contractante;
    b) beneficiarul contractului;
    c) obiectul contractului;
    d) clasa/nivelul de clasificare a acestuia;
    e) perioada de executare a contractului;
    f) lista informaţiilor clasificate care sunt gestionate în cadrul contractului;
    g) lista personalului operatorului economic care necesită acces la informaţii clasificate în perioada de executare a contractului;
    h) locul unde se gestionează informaţiile clasificate;
    i) suportul de gestionare a informaţiilor clasificate (hârtie şi/sau electronic);
    j) cerinţe de securitate referitoare la evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea, distrugerea etc. informaţiilor clasificate, după caz;
    k) obligaţiile părţilor din punctul de vedere al protecţiei informaţiilor clasificate gestionate în cadrul executării contractului;
    l) cerinţe de securitate pentru stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor clasificate în format electronic;
    m) obligaţia de restituire/predare de către contractant/ subcontractant, la finalizarea activităţilor contractuale, a documentelor clasificate puse la dispoziţie sau generate în timpul executării contractului, cu excepţia cazului în care asemenea informaţii au fost distruse în mod autorizat sau păstrarea lor a fost autorizată, în mod expres şi scris, pentru o perioadă de timp strict determinată de contractor.

    (2) Fiecare parte semnatară primeşte un exemplar original al Anexei de securitate, avizat de DGPI.

    ART. 89
    (1) În situaţia subcontractării, în cuprinsul Anexei de securitate se includ clauze şi proceduri de protecţie necesare executării contractului în cauză.
    (2) Ulterior elaborării Anexei de securitate, contractorul o înaintează DGPI, în vederea avizării.

    ART. 90
    Termenul de avizare de către DGPI a Anexei de securitate este de maximum 30 de zile lucrătoare.

    ART. 91
    (1) Anexa de securitate a contractului clasificat secret de stat se transmite ORNISS, în fotocopie, odată cu documentaţia de solicitare a certificatului de securitate industrială prevăzută la art. 70 alin. (3), anterior avizării acesteia de către DGPI.
    (2) În perioada de efectuare a verificărilor de securitate necesare eliberării certificatului de securitate industrială, contractorul are obligaţia transmiterii Anexei de securitate la DGPI, în vederea avizării.

    ART. 92
    (1) DGPI avizează numai Anexa de securitate care, prin clauzele şi procedurile conţinute, garantează protecţia adecvată a informaţiilor clasificate.
    (2) Anexa de securitate care, prin conţinutul său, nu garantează protecţia adecvată a informaţiilor clasificate se restituie contractorului în vederea remedierii deficienţelor semnalate.

    ART. 93
    În situaţia în care clauzele şi procedurile de protecţie a informaţiilor clasificate, lista informaţiilor clasificate gestionate în perioada de executare a contractului, respectiv lista personalului operatorului economic care necesită acces la astfel de informaţii au suferit modificări după avizarea Anexei de securitate, acestea se actualizează de îndată şi se transmit DGPI în termen de 5 zile lucrătoare, prin intermediul contractorului.

    ART. 94
    Măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate prevăzute în Anexa de securitate/modificările acesteia sunt supuse periodic şi inspecţiilor de securitate realizate de către ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI.

    CAP. VII
    Asistenţă de specialitate/inspecţii de securitate
    ART. 95
    Asistenţa de specialitate/Inspecţia de securitate se realizează la nivelul entităţilor MAI şi al operatorilor economici implicaţi în procedura de atribuire sau în executarea unui contract clasificat, de către ofiţeri anume desemnaţi din cadrul DGPI.

    ART. 96
    Asistenţa de specialitate se asigură în baza solicitării scrise, adresată DGPI de către entitatea MAI/operatorul economic implicat în activităţi contractuale.

    ART. 97
    Verificarea modului de implementare şi respectare a normelor incidente domeniului securităţii industriale la nivelul operatorilor economici implicaţi în activităţi contractuale se realizează prin efectuarea de inspecţii de securitate.

    ART. 98
    (1) Inspecţia de securitate are următoarele obiective:
    a) evaluarea eficienţei măsurilor de securitate implementate la nivelul operatorului economic care gestionează informaţii clasificate aferente contractului, în conformitate cu prevederile legale;
    b) identificarea vulnerabilităţilor existente în sistemul de securitate a informaţiilor clasificate;
    c) stabilirea măsurilor de remediere a deficienţelor constatate şi de perfecţionare a cadrului organizatoric şi funcţional la nivelul operatorului economic care execută un contract clasificat;
    d) informarea beneficiarilor legali cu privire la modul în care părţile contractante deţinătoare de informaţii clasificate aplică reglementările în vigoare.

    (2) Inspecţia de securitate poate fi realizată pe toată perioada cuprinsă de la iniţierea procedurii de atribuire a contractului clasificat şi până la finalizarea etapei de executare/ mentenanţă/garanţie a acestuia.
    (3) Inspecţiile de securitate efectuate la nivelul operatorilor economici străini se realizează cu respectarea prevederilor convenţiilor, protocoalelor, contractelor şi altor înţelegeri încheiate în condiţiile legii.

    ART. 99
    În urma desfăşurării inspecţiei de securitate se întocmesc acte constatatoare.

    CAP. VIII
    Documentaţia de atribuire
    ART. 100
    (1) În documentaţia de atribuire aferentă fiecărui contract clasificat se introduce un capitol distinct referitor la protecţia informaţiilor clasificate, în cadrul căruia se specifică, în mod clar şi detaliat, cerinţele de securitate.
    (2) În scopul elaborării unui capitol distinct referitor la protecţia informaţiilor clasificate aferent documentaţiei de atribuire a contractului clasificat, DGPI poate asigura, la cerere, asistenţă de specialitate.

    ART. 101
    Cerinţele de securitate cuprinse în documentaţia de atribuire se dimensionează în funcţie de clasa/nivelul de secretizare al fiecărui contract clasificat în parte.

    ART. 102
    (1) În documentaţia prevăzută la art. 100 se menţionează şi obligaţia operatorului economic declarat respins la finalul procedurii de atribuire de a restitui documentele clasificate care i-au fost puse la dispoziţie, într-un termen de maximum 7 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului.
    (2) Operatorul economic este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care a avut acces.
    (3) Neîndeplinirea la timp a tuturor diligenţelor necesare pentru obţinerea avizului de securitate industrială şi/sau autorizaţiei/certificatului de securitate industrială, după caz, de către operatorii economici care doresc să participe la procedura de atribuire/executare exonerează autoritatea contractantă de orice răspundere referitoare la obţinerea documentelor de avizare.

    ANEXA 1

     la norme
    NECLASIFICAT - Date cu caracter personal
    CHESTIONAR
    de securitate industrială pentru acces la informaţii clasificate secrete de serviciu
    1. Persoană juridică solicitantă: (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    2. Avize/Certificate de securitate industrială obţinute anterior (a se vedea imaginea asociată)

    3. Conducerea persoanei juridice şi structura/funcţionarul de securitate (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    4. Sucursale, filiale sau puncte de lucru: (a se vedea imaginea asociată)

    5. Date despre profilul şi activitatea desfăşurată (a se vedea imaginea asociată)

    6. Scurt raport pentru ultimii 3 ani de exerciţiu financiar (a se vedea imaginea asociată)

    7. Date referitoare la sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate
    7.1. Protecţia informaţiilor
    7.1.1. Măsuri de protecţie fizică a încăperilor sau locurilor unde se păstrează sau se concentrează date şi informaţii clasificate ori activităţi cu caracter clasificat (a se vedea imaginea asociată)
    – încăperile sunt prevăzute cu (a se vedea imaginea asociată)

    – sunt utilizate: (a se vedea imaginea asociată)


    7.1.2. Prezentarea sistemului/subsistemului informatic şi de telecomunicaţii destinat preluării, prelucrării, stocării şi transmisiei de date şi informaţii clasificate (a se vedea imaginea asociată)

    7.1.3. Măsuri procedurale de protecţie a informaţiilor clasificate sau a activităţilor cu caracter confidenţial
    Aveţi elaborate proceduri privind: (a se vedea imaginea asociată)    7.2. Protecţia personalului
    7.2.1. Lista persoanelor care au acces sau urmează să aibă acces la informaţii clasificate (a se vedea imaginea asociată)
    * Se va înscrie ca menţiune dacă are/urmează să aibă acces şi orice alte observaţii considerate necesare.

    7.2.2. Lista persoanelor autorizate să administreze sistemul/subsistemul informatic şi de telecomunicaţii, precum şi cei care lucrează în reţeaua intranet cu acces la informaţii clasificate (a se vedea imaginea asociată)
    * Se va înscrie echipamentul pe care îl administrează sau faptul că are acces intranet.    8. Date cu privire la procese penale sau contravenţii ca urmare a încălcării legilor (a se vedea imaginea asociată)

    Funcţia, numele, prenumele şi semnătura conducătorului unităţii solicitante ......................................
    Ştampila unităţii solicitante ......................................
    Localitatea şi data completării chestionarului ......................................
 (a se vedea imaginea asociată)
    ATENŢIE:
    După completare, materialul conţine date şi informaţii nepublice cu caracter personal şi vor fi gestionate conform Regulamentului (UE) 2016/679.
    Deţinerea sau diseminarea conţinutului, în mod neautorizat, se pedepseşte conform art. 304 din Codul penal!


    ANEXA 2

    la norme
    NECLASIFICAT - Date cu caracter personal
    SPAŢIU REZERVAT INSTITUŢIEI SOLICITANTE
 (a se vedea imaginea asociată)

    DATE GENERALE DESPRE SOLICITANT
 (a se vedea imaginea asociată)

    DOMICILIUL/REŞEDINŢA
    Adresa unde locuieşte efectiv (a se vedea imaginea asociată)


    STUDII:
 (a se vedea imaginea asociată)

    SITUAŢIA PROFESIONALĂ:
 (a se vedea imaginea asociată)

    LOCURI DE MUNCĂ ÎN ULTIMII CINCI ANI:
 (a se vedea imaginea asociată)

    CĂLĂTORII ÎN STRĂINĂTATE ÎN ULTIMII CINCI ANI:
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANTECEDENTE ŞI CAZIER
 (a se vedea imaginea asociată)
    Dacă aţi răspuns cu „DA“ la vreuna dintre întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos, inclusiv perioadele şi instituţiile care au sancţionat faptele dumneavoastră:
    ..............................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................

 (a se vedea imaginea asociată)
    Dacă aţi răspuns cu „DA“ la vreuna dintre întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos:
    ..............................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................

 (a se vedea imaginea asociată)
    Dacă aţi răspuns cu „DA“ la vreuna dintre întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos:
    ..............................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................

 (a se vedea imaginea asociată)
    Dacă aţi răspuns cu „DA“ la vreuna dintre întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos:
    ..............................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................

 (a se vedea imaginea asociată)
    Dacă aţi răspuns cu „DA“ la vreuna dintre întrebările de mai sus, detaliaţi în spaţiul de mai jos:
    ..............................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................
    ...........................................................................................................................................................................................................


    DATE DESPRE PARTENERUL DE VIAŢĂ (DACĂ ESTE CAZUL)
 (a se vedea imaginea asociată)
    Subsemnatul, ....................................................................
    Declar că toate datele furnizate mai sus sunt reale.
    Declar că am luat cunoştinţă de cerinţele procedurii de verificare şi avizare pentru acces la informaţiile clasificate secrete de serviciu şi le accept.
    Consimt ca toate datele pe care le furnizez să fie verificate, conştient fiind de consecinţele legale ale declaraţiilor false sau omisiunilor cu bună ştiinţă.
    Mă angajez sa furnizez orice date suplimentare care îmi vor fi solicitate în eventualitatea unor neclarităţi, precum şi să informez, din proprie iniţiativă, asupra oricărei modificări apărute în cele declarate mai sus.
    Sunt de acord ca neacordarea deciziei privind avizarea accesului la informaţii clasificate secrete de serviciu să nu îmi fie motivată.
    Data
    Semnătura
    Dată în prezenţa
    ..................................................................
    (numele şi prenumele funcţionarului de securitate)
    Semnătura
    ATENŢIE:
    După completare, materialul conţine date şi informaţii nepublice, cu caracter personal, şi vor fi gestionate conform Regulamentului (UE) 2016/679.
    Deţinerea sau diseminarea conţinutului, în mod neautorizat, se pedepseşte conform art. 304 din Codul penal!


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016