Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 17 din 25 martie 2020  privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 17 din 25 martie 2020 privind evaluarea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 295 din 8 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) şi ale art. 91 lit. d) şi e) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 24 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă reglementează:
    a) principiile, regulile şi metodologia de evaluare a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) regulile de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţii de fond.

    (2) Prezenta normă este aplicabilă:
    a) administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale;
    b) fondurilor de pensii ocupaţionale;
    c) depozitarilor fondurilor de pensii ocupaţionale.


    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute de:
    a) art. 3 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege;
    b) art. 2 din Norma nr. 16/2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale.

    (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Regulamentul delegat (UE) 2017/587 - Regulamentul delegat (UE) 2017/587 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la cerinţele în materie de transparenţă pentru locurile de tranzacţionare şi firmele de investiţii în legătură cu acţiunile, certificatele de depozit, fondurile tranzacţionate la bursă, certificatele şi alte instrumente financiare similare şi la obligaţia de tranzacţionare a anumitor acţiuni într-un loc de tranzacţionare sau printr-un operator independent;
    b) furnizori de cotaţii - Bloomberg Finance L.P. şi Thomson Reuters - S.A.


    CAP. II
    Reguli de evaluare
    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale de evaluare
    ART. 3
    Înregistrarea în portofoliul fondului de pensii ocupaţionale a tranzacţiilor cu instrumente financiare se face la data tranzacţiei, pe baza confirmării de tranzacţionare.

    ART. 4
    (1) Preţul de închidere este:
    a) preţul secţiunii principale a pieţei reglementate pe care o valoare mobiliară este admisă la tranzacţionare;
    b) preţul de închidere a pieţei celei mai relevante în ceea ce priveşte lichiditatea, determinată conform art. 4 din Regulamentul delegat (UE) 2017/587, atunci când valoarea mobiliară este admisă la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate;
    c) preţul de închidere în moneda cea mai relevantă din punctul de vedere al lichidităţii, atunci când valoarea mobiliară este admisă la tranzacţionare simultan în mai multe monede pe piaţa cea mai relevantă determinată conform lit. b).

    (2) Piaţa şi moneda cele mai relevante în ceea ce priveşte lichiditatea, determinate în conformitate cu prevederile alin. (1), se stabilesc anual, folosind datele aferente perioadei de tranzacţionare 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, iar data la care se schimbă preţul de închidere folosit în evaluare este 1 februarie a anului curent.

    ART. 5
    (1) Valoarea contabilă este determinată prin raportarea poziţiei „Capitaluri proprii“ din cele mai recente situaţii financiare anuale auditate, depuse la organele competente, la numărul de acţiuni emise/participaţii existente.
    (2) Valoarea contabilă se calculează în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a situaţiilor financiare anuale auditate la organele competente.
    (3) Valoarea contabilă poate fi utilizată în evaluare până la maximum 60 de zile calendaristice după data-limită de depunere a următoarelor situaţii financiare anuale auditate la organele competente.
    (4) Administratorul transmite A.S.F. situaţiile financiare anuale utilizate în determinarea valorii contabile cel târziu în ziua lucrătoare următoare utilizării în evaluare a valorii contabile respective.
    (5) Administratorul se asigură că auditorul este firmă de audit, în sensul Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani şi nu se află într-o situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare.
    (6) Administratorul transmite A.S.F. rezultatele verificării efectuate conform prevederilor alin. (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării verificării.
    (7) Valoarea contabilă se consideră zero în următoarele cazuri:
    a) administratorul nu obţine situaţiile financiare anuale respective în termenul prevăzut la alin. (2) sau nu calculează, din oricare motive, noua valoare contabilă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3);
    b) auditorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (5).


    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli de evaluare a activelor
    ART. 6
    Valorile mobiliare se evaluează conform următoarei formule:
    VA = N x P,
    unde:
    VA = valoarea actuală;
    N = numărul de unităţi de valori mobiliare în portofoliu;
    P = preţul de evaluare.    ART. 7
    (1) Pentru acţiunile admise la tranzacţionare, preţul de evaluare este:
    a) preţul de închidere din ziua respectivă;
    b) cel mai recent preţ de evaluare, în cazul în care pentru o zi nu este disponibil preţul de închidere;
    c) minimul dintre preţul de achiziţie, cel mai recent preţ de evaluare şi valoarea contabilă, în cazul acţiunilor fără preţuri de închidere pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice.

    (2) Până la admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, acţiunile nou-emise se evaluează la preţul de achiziţie din cadrul ofertei publice primare.
    (3) Acţiunile rezultate din majorări de capital sunt luate în considerare la calculul limitelor investiţionale şi se recunosc:
    a) în prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în cazurile care nu presupun contraprestaţie în bani din partea investitorilor;
    b) la data plăţii efective a acţiunilor subscrise, în cazurile care presupun contraprestaţie în bani din partea investitorilor.

    (4) Acţiunile sunt evaluate la zero în următoarele cazuri:
    a) acţiunile rezultate din majorări de capital care fac obiectul unui litigiu în desfăşurare făcut public de către operatorul de piaţă care administrează piaţa reglementată pe care se tranzacţionează emitentul respectiv;
    b) acţiunile societăţilor emitente aflate în procedură de insolvenţă sau în lichidare ori în încetare temporară/suspendare de activitate şi care au fost retrase de la tranzacţionare.


    ART. 8
    (1) Pentru certificatele de trezorerie, titlurile de stat şi obligaţiunile admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European, preţul de evaluare este preţul net la care se adaugă valoarea dobânzii acumulate până la data pentru care se face evaluarea.
    (2) Preţul net reprezintă:
    a) cotaţia bid afişată de furnizorii de cotaţii pentru ziua respectivă;
    b) preţul de închidere pentru ziua respectivă, în lipsa cotaţiilor bid prevăzute la lit. a);
    c) cel mai recent preţ actual folosit la calculul activului, în cazul în care pentru o zi nu sunt disponibile cotaţii bid sau preţul de închidere;
    d) minimul dintre preţul net de achiziţie şi cel mai recent preţ de evaluare, în lipsa cotaţiilor bid şi a preţurilor de închidere pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice.

    (3) Pentru dobânda acumulată se utilizează convenţia de prima zi exclusă, cu excepţia cazurilor când prospectul emisiunii respective precizează altfel.
    (4) Preţul net este determinat scăzând din preţul brut valoarea dobânzii acumulate până la ziua respectivă, atunci când preţul de închidere este exprimat în valoare brută.
    (5) Cupoanele şi principalul se recunosc la datele specificate în prospectul de emisiune până la încasarea acestora.
    (6) Cupoanele sunt evaluate la zero când nu au fost plătite până la data maximă de plată specificată în prospectul de emisiune.
    (7) Principalul este evaluat la zero în următoarele situaţii:
    a) când nu a fost plătit până la data maximă de plată specificată în prospectul de emisiune, începând cu data maximă de plată;
    b) după un eveniment de credit definit ca atare în prospectul de emisiune, începând cu data producerii respectivului eveniment;
    c) când pentru 3 cupoane consecutive ori timp de un an emitentul nu a efectuat nicio plată aferentă acestora, începând cu data următorului cupon.

    (8) Pentru certificatele de trezorerie, titlurile de stat şi obligaţiunile care nu sunt admise la tranzacţionare preţul de evaluare se obţine prin adăugarea la preţul net de achiziţie atât a dobânzii cumulate, calculată prin aplicarea ratei cuponului la valoarea nominală pentru perioada scursă de la data de început a cuponului curent până la data de calcul, cât şi a sumei rezultate din recunoaşterea zilnică a diferenţei dintre valoarea nominală care va fi efectiv încasată la scadenţa titlurilor şi preţul net de achiziţie, conform formulei:
    Valoarea actuală = preţ net de achiziţie + valoare cupon x (nr. de zile scurse de la ultima plată a cuponului/nr. de zile între cupoane) + (valoarea nominală – preţ net de achiziţie) x (nr. de zile de la decontare la data curentă/nr. de zile rămase de la decontare până la maturitatea instrumentului).


    ART. 9
    (1) Administratorul utilizează cotaţiile furnizorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (2) lit. a) pentru o perioadă de un an, începând cu data de 1 iulie a anului curent până la data de 30 iunie a anului următor.
    (2) Până la data de 31 mai a fiecărui an, administratorul are obligaţia să notifice A.S.F. lista şi ordinea în care utilizează cotaţiile bid ale furnizorilor de cotaţii.
    (3) În cazul în care primul furnizor de cotaţii din listă nu poate furniza cotaţia bid pentru ziua respectivă, administratorul utilizează cotaţia celui de-al doilea furnizor, dacă acesta există în lista prevăzută la alin. (2).

    ART. 10
    (1) Drepturile de preferinţă tranzacţionabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi şi se evaluează anterior admiterii la tranzacţionare la valoarea teoretică, conform formulei:
    Valoare teoretică = max (P – Ps,0) x nr. acţiuni noi/(nr. acţiuni vechi + nr. acţiuni noi),
    unde:
    P = preţul de închidere din ultima zi în care cei care cumpără acţiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital;
    Ps = preţul de subscriere de acţiuni noi pe baza drepturilor de preferinţă.


    (2) Ulterior admiterii la tranzacţionare, drepturile de preferinţă sunt evaluate conform art. 7 alin. (1).
    (3) Drepturile de preferinţă netranzacţionabile se recunosc din prima zi în care investitorul care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de aceste drepturi şi se evaluează la valoarea zero.
    (4) Drepturile de alocare netranzacţionabile se recunosc conform documentelor justificative şi se evaluează la valoarea zero.

    ART. 11
    (1) Acordul de tipul reverse repo este evaluat prin metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data cumpărării activelor eligibile.
    (2) Valoarea activelor eligibile cumpărate în cadrul unui acord reverse repo nu este luată în calculul activului fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 12
    (1) Disponibilităţile din conturile curente şi din conturile deschise la intermediari se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul.
    (2) În calculul activului net se iau în considerare sumele în tranzit şi sumele în curs de rezolvare, care se recunosc la valoarea de înregistrare în contabilitate, şi sumele aflate în curs de decontare.

    ART. 13
    (1) Depozitele cu plata dobânzii la scadenţă constituite la instituţii de credit, indiferent de durata depozitului, se evaluează folosindu-se metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.
    (2) Sumele încasate înainte de scadenţă sunt deduse din valoarea calculată conform alin. (1).
    (3) Depozitele cu plata dobânzii în avans constituite la instituţii de credit, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei iniţiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.

    ART. 14
    (1) Dividendele se recunosc din prima zi în care investitorii care cumpără acţiunile nu mai beneficiază de dividend până la încasarea acestora.
    (2) În cazul în care dividendele nu sunt plătite în termenul precizat în hotărârea adunării generale a acţionarilor emitentului, acestea sunt evaluate la valoarea zero, începând cu următoarea zi calendaristică.

    ART. 15
    (1) Titlurile de participare ale unui organism de plasament colectiv care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se iau în calcul la ultima valoare unitară a activului net publicată şi certificată de depozitar, după caz.
    (2) Titlurile de participare ale unui OPCVM, ETF, AOPC sau ETC pentru care nu există un preţ de închidere timp de 30 de zile sunt evaluate la minimul dintre ultimul preţ de închidere disponibil şi ultima valoare unitară a activului net publicată şi certificată de depozitar.

    ART. 16
    Contractele futures şi opţiunile tranzacţionate pe o piaţă reglementată sunt evaluate zilnic prin marcarea la piaţă realizată de intermediar.

    ART. 17
    (1) Contractele de tip forward şi swap sunt evaluate la cotaţia de piaţă furnizată de contrapartida din cadrul contractului.
    (2) Administratorul poate utiliza pentru evaluarea zilnică cotaţia oferită de un furnizor doar în cazul în care contrapartida nu a furnizat o cotaţie.

    ART. 18
    Pentru acţiunile care nu sunt admise la tranzacţionare, preţul de evaluare este:
    a) preţul de achiziţie, de la momentul achiziţiei până la data depunerii celor mai recente situaţii financiare anuale auditate la organele competente;
    b) valoarea contabilă, după data depunerii situaţiilor financiare.


    CAP. III
    Reguli de calcul al valorii activului net şi al valorii unităţii de fond
    ART. 19
    Valoarea netă a activelor unui fond de pensii ocupaţionale (la data T) se calculează prin scăderea obligaţiilor din valoarea totală a activelor, după cum urmează:
    Valoarea netă a activelor fondului (T) = Valoarea totală a activelor (T) – Valoarea obligaţiilor (T)

    ART. 20
    (1) Valoarea totală a activelor fondului de pensii ocupaţionale se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia.
    (2) Contribuţiile participanţilor aflate în contul colector nu intră în calculul valorii totale a activelor până la data convertirii acestora în unităţi de fond.
    (3) Convertirea contribuţiilor în unităţi de fond se face la ultima valoare unitară a activului net raportată şi calculată de către administrator şi depozitar, valabilă pentru ziua lucrătoare în care se efectuează convertirea.

    ART. 21
    (1) Comisionul de administrare din activul net al fondului de pensii ocupaţionale este estimat şi înregistrat zilnic în calculul valorii activului net şi regularizat lunar, conform documentelor justificative.
    (2) Onorariul pentru auditul situaţiilor financiare ale fondului de pensii ocupaţionale este estimat anual, înregistrat zilnic şi regularizat la data plăţii acestuia, conform documentelor justificative.

    ART. 22
    (1) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond de pensii private pentru o anumită dată se realizează conform următoarei formule:
    Valoarea unitară a activului net = Valoarea netă a activelor fondului/Nr. de unităţi de fond

    (2) Numărul de unităţi de fond este diferenţa dintre numărul total de unităţi de fond emise şi numărul total de unităţi de fond anulate ca urmare a plăţii drepturilor participantului, a transferului activului personal sau a decesului participantului, după caz.
    (3) Valoarea unitară a activului net se calculează şi se raportează în fiecare zi lucrătoare şi are ca bază de calcul informaţiile valabile din ziua lucrătoare anterioară efectuării calculului.
    (4) Valoarea unitară a activului net se calculează şi se înregistrează cu 4 zecimale în evidenţele fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 23
    Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori către A.S.F., se corectează şi se regularizează numai la data constatării acestora.

    ART. 24
    În cazul în care unele elemente de activ sunt exprimate în valute liber convertibile, pentru transformarea în lei, se utilizează cursul Băncii Naţionale a României comunicat în ziua pentru care se efectuează calculul sau, în absenţa acestuia, cursul monedei respective faţă de euro, comunicat de banca centrală a ţării în moneda căreia este exprimat elementul de activ, şi cursul euro/leu comunicat de Banca Naţională a României în ziua pentru care se efectuează calculul.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 26
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 27
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 25 martie 2020.
    Nr. 17.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016