Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 16 decembrie 2020  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 16 decembrie 2020 "Garanţii EximBank în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19" (NI-GAR-14-II/0)

EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1325 din 31 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 365 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1325 din 31 decembrie 2020.
──────────
    Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu:
    - Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 subcap. 3.2 - „Ajutor sub formă de garanţii la credite“;
    – Decizia Comisiei Europene C (2020) 4.565 din 1.07.2020 privind schema-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată şi garanţii la credite, în contextul pandemiei de COVID-19.

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În baza prevederilor Schemei-cadru de ajutor de stat acordat sub formă de credite cu dobândă subvenţionată şi garanţii la credite, în contextul pandemiei de COVID-19, prezenta normă instituie o schemă de garantare cu componentă de ajutor de stat (Schema), care are ca obiectiv deblocarea accesului la finanţare al companiilor care se confruntă cu un deficit de lichidităţi generat de pandemia de COVID-19, în vederea asigurării continuităţii în desfăşurarea activităţii acestora.

    ART. 2
    În cadrul Schemei, EximBank acordă beneficiarilor, în numele şi în contul statului, ajutor de stat sub formă de garanţii, care acoperă în proporţie de maximum 90% creditele acordate de către instituţii de credit pentru realizarea investiţiilor şi/sau pentru susţinerea activităţii curente.

    ART. 3
    Acordarea ajutoarelor de stat sub formă de garanţii la credite se face cu respectarea criteriilor de eligibilitate aplicabile beneficiarilor şi a condiţiilor de acordare a garanţiilor prevăzute în Schemă.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutor de stat sub formă de garanţii la credite - ajutor de stat acordat în baza prevederilor Comunicării Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19;
    b) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane de euro, fie active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
    Calculul cifrei de afaceri şi al numărului de salariaţi se face ţinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) întreprinderi mari - întreprinderi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderi în dificultate - în conformitate cu art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651 din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situaţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de evaluare efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei prevederi, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    e) bancă finanţatoare - instituţie de credit care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    (i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) acordă credite, cu respectarea prevederilor reglementărilor sale interne aplicabile şi a celor privind cunoaşterea clientelei.
    În cazul operaţiunilor de sindicalizare bancară, prin bancă finanţatoare se va înţelege fie toate băncile finanţatoare participante, fie oricare dintre acestea în calitate de agent de garantare, în numele şi pe seama celorlalte bănci finanţatoare;

    f) credit - facilitate cash, nonrevolving, acordată de banca finanţatoare sub forma unui credit de investiţii sau a unui credit pentru capital de lucru; în noţiunea de credit nu se includ plafoanele de facilităţi (plafon de scrisori de garanţie bancară, plafon multiprodus, alte tipuri de plafoane); prin credit se va înţelege şi facilitatea cash acordată unui beneficiar de un consorţiu/asociere de mai multe bănci finanţatoare;
    g) EximBank NCS - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului;
    h) garanţie - angajament irevocabil, necondiţionat, direct şi expres, materializat într-o scrisoare de garanţie, conform căruia EximBank NCS se angajează să plătească băncii finanţatoare o parte din pierderea suportată ca urmare a producerii riscului de credit;
    i) beneficiar - persoană juridică pentru care o bancă finanţatoare a aprobat acordarea unui credit cu garanţia EximBank NCS şi care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de Schemă;
    j) convenţie de garantare - contractul încheiat între EximBank NCS, banca finanţatoare şi beneficiar, care stabileşte termenii şi condiţiile de acordare şi derulare a garanţiei;
    k) procent garantat - partea din credit (principal) care este acoperită de garanţie, exprimată în valoare procentuală;
    l) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea creditului (principal). Dobânzile curente sau restante, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului, precum şi costurile aferente garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;
    m) prima de garantare - costul garanţiei, suportat de către beneficiar;
    n) dosar de garantare - cererea de garantare şi documentaţia necesară realizării analizei de către EximBank NCS;
    o) risc de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor contractuale faţă de banca finanţatoare, concretizat în trecerea integrală a creditului la restanţă;
    p) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către EximBank NCS băncii finanţatoare în cazul producerii riscului de credit, determinată prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalului) restant;
    q) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de banca finanţatoare, fie de EximBank NCS, prin executarea silită a garanţiilor creditului, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.


    CAP. III
    Bugetul şi durata Schemei
    ART. 5
    Sursa de finanţare a măsurilor instituite în baza Schemei este reprezentată de fondurile puse la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile legii şi administrate de EximBank NCS.

    ART. 6
    Bugetul Schemei are un cuantum de 2 miliarde lei (aproximativ 400 milioane EUR) care va permite constituirea unui portofoliu de garanţii la credite estimat la 6,5 miliarde lei (aproximativ 1,5 miliarde EUR), fiind destinat unui număr estimat de 325 de beneficiari.

    ART. 7
    În baza Schemei, EximBank NCS acordă garanţii beneficiarilor pentru care banca finanţatoare depune dosarul de garantare până cel târziu la data de 31 mai 2021, iar acordarea garanţiilor (semnarea convenţiilor de garantare) se face până cel târziu la data de 30 iunie 2021.

    ART. 8
    Acordarea de garanţii în cadrul Schemei se face în limita bugetului alocat pe principiul primul venit, primul servit, unde prin servit se înţelege încadrarea în disponibilul de buget, conform cap. VII.1 secţiunea 1.

    CAP. IV
    Beneficiari şi criterii de eligibilitate
    ART. 9
    (1) În baza prezentei scheme, pot accesa garanţii de stat beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, din toate sectoarele de activitate, cu următoarele excepţii:
    a) industria jocurilor de noroc şi pariurilor;
    b) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
    c) activităţi de investigare şi protecţie;
    d) tranzacţii imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);
    e) intermediere financiară şi asigurări, conform Listei activităţilor neeligibile pentru acordarea garanţiilor EximBank NCS în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

    (2) Nu sunt eligibili în cadrul Schemei beneficiarii care au ca activitate principală (cod CAEN principal) una dintre activităţile neeligibile menţionate în anexa la prezenta normă, indiferent de activitatea finanţată.

    ART. 10
    În cadrul Schemei, garanţiile se acordă beneficiarilor care, la data depunerii de către banca finanţatoare a dosarului de garantare, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt persoane juridice de drept privat, organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) se încadrează în categoria IMM şi au cifra de afaceri de peste 20 milioane lei^1 în anul 2019 sau se încadrează în categoria întreprinderilor mari;
    ^1 Conform situaţiei financiare anuale depuse la administraţia financiară.

    c) nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019, aşa cum această noţiune este definită în cap. II „Definiţii“;
    d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    e) nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială şi nu fac obiectul niciunei cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente de deschidere a procedurii de concordat preventiv sau de insolvenţă, la iniţiativa acestora ori la solicitarea vreunui terţ creditor;
    f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului; în situaţia existenţei unor sume restante se poate accepta:
    (i) ca beneficiarul să prezinte până cel târziu la data semnării convenţiei de garantare documente din care să reiasă că şi-a achitat sau a reglementat respectivele restanţe, prin reglementare înţelegându-se modalitatea rezultată din lege prin care s-a convenit asupra modului de plată a sumelor restante datorate bugetului general consolidat; sau
    (ii) achitarea sumelor restante din creditul pentru capital de lucru garantat în baza Schemei, cu ocazia primei trageri din credit.

    g) nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în baza de date a CIP începând cu data de 1 decembrie 2019; criteriul se consideră îndeplinit dacă incidentele au apărut după data declarării stării de urgenţă pe teritoriul României (16 martie 2020) şi s-au datorat dificultăţilor generate de pandemia de COVID-19, conform declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului;
    h) prezintă serviciul datoriei de tip A, B sau C începând cu 1 decembrie 2019, conform consultării Centralei Riscurilor de Credit (CRC); în cazul în care serviciul datoriei este diferit de A, B sau C, criteriul se consideră îndeplinit dacă sumele restante au apărut după data declarării stării de urgenţă pe teritoriul României (16 martie 2020) şi s-au datorat dificultăţilor generate de pandemia de COVID-19, conform declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului;
    i) nu se află în litigiu cu EximBank;
    j) nu se află în litigiu^2 cu Ministerul Finanţelor Publice (MFP), inclusiv cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
    ^2 Criteriul de eligibilitate privind litigiile cu MFP/ANAF are în vedere litigiile înregistrate pe rolul instanţelor de judecată şi >se referă la entităţile împotriva cărora MFP/ANAF a iniţiat în instanţă un litigiu de orice natură, indiferent de faza procesuală a litigiului la data depunerii dosarului de garantare.    CAP. V
    Condiţii de acordare a garanţiilor în cadrul Schemei
    SECŢIUNEA 1
    Caracteristici ale garanţiei EximBank NCS
    ART. 11
    Garanţiile se acordă beneficiarilor pentru:
    a) credite noi;
    b) credite în derulare, pentru suplimentarea garanţiilor colaterale existente, în scopul menţinerii/majorării finanţărilor la un nivel care să permită beneficiarilor continuarea activităţii.


    ART. 12
    (1) Garanţia acoperă:
    a) maximum 90% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor noi;
    b) maximum 50% din valoarea creditului (principal), în cazul creditelor în derulare.

    (2) Valoarea garanţiei se reduce pro-rata pe măsura rambursării de către beneficiar a creditului, în baza informaţiilor referitoare la soldul creditului garantat transmise lunar de către banca finanţatoare.

    ART. 13
    (1) Durata garanţiei este egală cu durata creditului garantat şi nu poate depăşi 6 ani.
    (2) Garanţia se acordă în moneda creditului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Caracteristici ale creditului garantat
    ART. 14
    În cadrul Schemei, EximBank NCS acordă garanţii la credite pentru investiţii sau pentru capital de lucru.

    ART. 15
    Sunt eligibile pentru finanţare:
    a) în cazul creditelor de investiţii - cheltuieli de investiţii, constând în:
    - achiziţia de echipamente şi lucrări de construcţii-montaj aferente acestora (noi capacităţi de producţie, precum şi dezvoltarea, modernizarea şi/sau retehnologizarea celor existente etc.);
    – terenuri şi construcţii destinate folosinţei împrumutatului (achiziţia şi construirea de clădiri, unităţi de producţie/servicii, dezvoltarea şi modernizarea construcţiilor existente, achiziţia de terenuri în scopul realizării proiectului de investiţii etc.);
    – imobilizări necorporale (licenţe, brevete, programe informatice, documentaţii etc.);
    – cheltuieli de consultanţă şi cheltuieli aferente întocmirii documentaţiilor;
    – alte cheltuieli legate de implementarea proiectului de investiţii, inclusiv TVA;

    b) în cazul creditelor pentru capital de lucru - cheltuieli aferente activităţii curente, constând în:
    - cheltuieli aferente unor contracte comerciale/comenzi (de exemplu: achiziţionarea de materii prime şi/sau materiale pentru aprovizionare, producţie, desfacere etc.);
    – cheltuieli generale aferente activităţii curente (inclusiv plata datoriilor restante la bugetul de stat).    ART. 16
    (1) Creditele nu pot avea ca obiect refinanţarea altor credite sau retrofinanţarea unor cheltuieli deja efectuate de beneficiari.
    (2) Creditele nu pot fi utilizate pentru plata de dividende sau pentru rambursări de împrumuturi acordate de asociaţi/acţionari.

    ART. 17
    (1) Garanţiile pentru credite în derulare se acordă pentru suplimentarea garanţiilor colaterale existente, doar în cazurile în care (i) la solicitarea beneficiarului, banca finanţatoare modifică condiţiile iniţiale de acordare a creditului (majorarea valorii, prelungirea maturităţii etc.) sau (ii) deprecierea colateralelor existente determină banca finanţatoare să revizuiască condiţiile de acordare a creditului.
    (2) În ambele situaţii prevăzute la alin. (1), suplimentar condiţiilor de acordare aplicabile creditelor noi, garanţiile pentru credite în derulare se acordă cu condiţia ca:
    a) creditul pentru care se solicită garanţia să nu fie neperformant (să nu aibă serviciul datoriei mai mare de 30 de zile);
    b) conform ultimei aprobări, creditul garantat a avut un grad de acoperire cu garanţii de minimum 100%, stabilit conform normelor de creditare ale băncii finanţatoare;
    c) banca finanţatoare să menţină sau să îmbunătăţească pentru beneficiar condiţiile de acordare a creditului (respectiv să nu reducă valoarea creditului şi/sau să nu majoreze costurile acestuia);
    d) banca finanţatoare să menţină celelalte garanţii colaterale constituite deja la credit; se poate accepta înlocuirea acestora doar cu colaterale echivalente ca tip, valoare şi lichiditate;
    e) în cazul în care valoarea creditului nu se majorează, valoarea garanţiei să acopere doar deprecierea aferentă garanţiilor colaterale existente;
    f) dosarul de garantare să fie transmis EximBank NCS cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data scadenţei finale a creditului.


    ART. 18
    (1) Valoarea maximă a unui credit nu poate depăşi:
    a) dublul valorii anuale a cheltuielilor cu salariile ale beneficiarului din anul 2019 (incluzând contribuţiile sociale şi costurile cu personalul care lucrează la punctele de lucru ale firmei, dar este oficial pe statul de plată al subcontractanţilor) sau pe ultimul an disponibil. În cazul societăţilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, valoarea maximă a creditului nu va depăşi valoarea anuală estimată a cheltuielilor salariale pentru primii 2 ani de activitate; sau
    b) 25% din totalul cifrei de afaceri a beneficiarului din anul 2019; sau
    c) necesarul de lichidităţi estimat de beneficiar pe o perioadă de 18 luni (în cazul IMM), respectiv 12 luni (în cazul întreprinderilor mari).

    (2) Estimarea poate include costuri legate atât de investiţii, cât şi de capital de lucru, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului referitoare la nevoile de lichiditate.
    (3) Această opţiune are caracter de excepţie şi va fi utilizată doar în situaţia beneficiarilor pentru care, în funcţie de domeniul de activitate sau natura activităţii lor, valoarea maximă determinată conform alin. (1) lit. a) şi b) va fi insuficientă pentru acoperirea necesarului de lichidităţi.
    (4) Opţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) este disponibilă în special:
    (i) în cazul întreprinderilor cu o dezvoltare rapidă, dar care au avut un nivel scăzut al cifrei de afaceri sau cheltuieli cu salariile mai puţin relevante în 2019 şi care îşi propun implementarea unor proiecte de dimensiuni mari, care urmăresc acoperirea unor necesităţi ale pieţei în sectoare specifice precum sănătate, educaţie sau industria alimentară^3; sau
    ^3 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.

    (ii) în cazul întreprinderilor din domeniul turismului sau transporturilor^4, care se confruntă cu necesităţi crescute de lichiditate pentru implementarea proiectelor de investiţii, pe o perioadă scurtă de timp, destinate adaptării la noile standarde de funcţionare ale activităţii curente, cum ar fi: infrastructură de protecţie, echipamente suplimentare de protecţie, investiţii suplimentare necesare conformării la noile reguli privind distanţarea socială etc.
    ^4 Enumerare cu titlu de exemplu, nefiind limitativă.


    (5) În cazul creditelor în valută, pentru verificarea încadrării valorii creditului în valorile maxime menţionate la prezentul articol, transformarea în lei se realizează utilizând cursul mediu anual valută/RON comunicat de BNR pentru anul 2019.

    ART. 19
    Durata maximă a creditului (care include perioada de graţie la plata ratelor de credit, acolo unde este cazul) este de:
    a) 6 ani, în cazul creditelor de investiţii;
    b) 4 ani, în cazul creditelor pentru capital de lucru.


    ART. 20
    (1) Perioada de graţie aferentă unui credit poate fi de maximum 24 de luni, dar nu va depăşi jumătate din perioada de creditare stabilită de către banca finanţatoare.
    (2) În cazul creditelor în derulare, dacă aprobarea băncii finanţatoare prevede o nouă perioadă de graţie, această perioadă de graţie acordată nu va depăşi jumătatea perioadei rămase de creditare/noii perioade de creditare, în cazul modificării scadenţei finale a creditului.
    (3) Pe durata perioadei de rambursare, creditele se vor rambursa în rate/anuităţi egale, lunare sau trimestriale, conform graficului de rambursare.

    ART. 21
    (1) Utilizările din credite se pot efectua numai cu respectarea destinaţiei aprobate a creditului.
    (2) În cazul creditelor de investiţii, precum şi în cazul creditelor pentru capital de lucru, atunci când beneficiarul desfăşoară şi activităţi neeligibile, cu pondere de peste 10% în cifra de afaceri, utilizările din credite se pot efectua în baza documentelor justificative prezentate băncii finanţatoare de către beneficiar.

    ART. 22
    Creditele trebuie să fie acoperite cu garanţii, conform normelor de creditare ale băncii finanţatoare, dar nu mai puţin de 100%, reprezentate de:
    a) în cazul creditelor noi:
    - garanţii constituite de beneficiar de minimum 10%;
    – garanţia EximBank NCS de maximum 90%;

    b) în cazul creditelor în derulare:
    - garanţii constituite de beneficiar de minimum 50%;
    – garanţia EximBank NCS de maximum 50%.    ART. 23
    (1) În mixul de garanţii se acceptă numai ipoteci de prim rang.
    (2) Ipotecile de rang subsecvent se pot accepta numai dacă:
    - toate rangurile deja înscrise sunt constituite pentru produse acordate/garantate de EximBank NCS; sau
    – dacă nu au fost luate în calcul cu valoare la determinarea gradului de acoperire cu garanţii a creditului.

    (3) Prin convenţia de garantare, beneficiarul şi banca finanţatoare îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la credit şi în favoarea EximBank NCS, în calitate de cocreditor cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.

    ART. 24
    (1) Mixul de garanţii colaterale constituite la credit trebuie să includă cel puţin următoarele tipuri de garanţii:
    a) ipotecă mobiliară pe toate conturile curente deschise de beneficiar la banca finanţatoare (ipoteca poate fi constituită şi cu rang subsecvent);
    b) în cazul creditelor de investiţii, ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară cu rang I asupra bunurilor achiziţionate din credit (ipoteca poate fi constituită cu sau fără valoare).

    (2) Banca finanţatoare are obligaţia de a solicita beneficiarului prezentarea unei poliţe de asigurare pentru toate riscurile, a tuturor bunurilor mobile şi imobile acceptate în garanţie cu valoare, ce se pretează a fi asigurate, precum şi cesionarea în favoarea băncii finanţatoare şi EximBank NCS, proporţional cu procentul de garantare, a drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate.

    ART. 25
    (1) În cazul creditelor de investiţii, contribuţia proprie a beneficiarului şi creditul acordat vor acoperi integral valoarea proiectului de investiţii.
    (2) Sunt asimilate contribuţiei proprii:
    a) resursele financiare proprii ale beneficiarului;
    b) activele fixe deja achiziţionate de beneficiar în cadrul proiectului de investiţii, avansuri sau alte plăţi efectuate de beneficiar în cadrul proiectului.

    (3) Contribuţia proprie a beneficiarului nu poate fi mai mică de 10% din valoarea totală a proiectului de investiţii şi va fi utilizată integral înainte de prima tragere din credit.

    ART. 26
    EximBank NCS poate acorda unui beneficiar, în baza prezentei scheme, garanţii pentru unul sau mai multe credite cu condiţia ca valoarea cumulată a acestora să se încadreze în limitele menţionate la art. 18.

    ART. 27
    (1) Garanţiile în baza Schemei nu pot fi emise pentru credite în numele şi în contul statului acordate de EximBank NCS sau de alte instituţii.
    (2) Ajutorul de stat sub formă de garanţii acordat în baza Schemei poate fi cumulat, pentru aceleaşi costuri eligibile, cu ajutorul acordat în baza regulamentelor de minimis, regulamentelor privind exceptările în bloc, precum şi cu alte forme de finanţare comunitare, cu condiţia respectării regulilor de cumul şi a intensităţilor maxime admise prevăzute în reglementările relevante aplicabile.

    ART. 28
    Un beneficiar poate accesa mai multe măsuri de ajutor de stat (credite sau garanţii), adoptate în baza prevederilor subcap. 3.2 şi 3.3 din Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19, cu condiţia ca valoarea totală a creditelor acordate/garantate să nu depăşească pragurile menţionate la art. 18.

    ART. 29
    Garanţiile în baza Schemei se acordă cu respectarea prevederilor Recomandării Comisiei C (2020) 4885 F din 14 iulie 2020 privind condiţionarea acordării de sprijin financiar public pentru întreprinderi din Uniunea Europeană de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante.

    CAP. VI
    Prima de garantare
    ART. 30
    Pentru garanţiile acordate în cadrul Schemei, beneficiarii datorează EximBank NCS o primă de garantare, al cărei nivel este stabilit progresiv, în funcţie de tipul beneficiarului, durata creditului garantat şi de procentul garantat (PG): %

┌───────────┬─────┬────────┬───────────┐
│ │Anul │Anul 2 │Anul 4, 5 │
│ │1 │şi 3 │şi 6 │
├───────────┴─────┴────────┴───────────┤
│IMM │
├───────────┬─────┬────────┬───────────┤
│75% < PG ≤ │0,25 │0,50 │1 │
│90% │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────────┤
│50% < PG ≤ │0,20 │0,40 │0,80 │
│75% │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────────┤
│PG ≤ 50%, │0,15 │0,30 │0,60 │
├───────────┴─────┴────────┴───────────┤
│Întreprinderi mari │
├───────────┬─────┬────────┬───────────┤
│75% < PG ≤ │0,50 │1 │2 │
│90% │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────────┤
│50% < PG ≤ │0,40 │0,70 │1,7 │
│75% │ │ │ │
├───────────┼─────┼────────┼───────────┤
│PG ≤ 50% │0,30 │0,60 │1,2 │
└───────────┴─────┴────────┴───────────┘
    ART. 31
    Modalitatea de calcul şi cea de plată a primei de garantare sunt prevăzute în cadrul convenţiei de garantare. Prima se calculează şi se plăteşte după cum urmează:
    a) pentru primul an de garantare, valoarea primei de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător primului an la valoarea garanţiei şi se plăteşte la data semnării convenţiei de garantare;
    b) pentru anii următori de garantare, prima de garantare se calculează prin aplicarea procentului de primă corespunzător anului respectiv la soldul garanţiei de la fiecare aniversare şi se plăteşte în primele 15 zile calendaristice ale anului următor de garantare; în cazul fracţiilor de an, calculul se face raportat la numărul efectiv de zile de garantare.


    ART. 32
    Pentru orice garanţie acordată în baza Schemei, neplata primei de garantare la termenele şi în condiţiile stabilite în convenţia de garantare atrage expirarea automată şi în totalitate a garanţiei.

    CAP. VII
    Documentaţia, analiza şi aprobarea garanţiilor
    SECŢIUNEA 1
    Documentaţia şi înregistrarea solicitării de garantare
    ART. 33
    (1) Accesarea unei garanţii în cadrul Schemei se face prin intermediul site-ului băncii, la adresa www.eximbank.ro, prin transmiterea de către beneficiar/banca finanţatoare pe adresa de e-mail suport.companii@eximbank.ro menţionată pe site a unui mesaj privind intenţia de accesare a garanţiei. Ca urmare a acestei solicitări, EximBank NCS pune la dispoziţia potenţialilor beneficiari şi băncilor finanţatoare documentaţia aferentă unei solicitări de garantare (dosarul de garantare) prin intermediul unei platforme online dedicate.
    (2) Dosarul de garantare cuprinde cererea de garantare şi documentaţia necesară analizei solicitării.
    (3) Dosarul de garantare se întocmeşte şi se transmite EximBank NCS de către banca finanţatoare.

    ART. 34
    Dosarul de garantare complet va fi transmis EximBank NCS de către banca finanţatoare scanat, prin intermediul platformei online. Data şi ora depunerii vor fi cele la care a fost finalizată încărcarea completă a dosarului de garantare pe platforma EximBank NCS.

    ART. 35
    (1) EximBank NCS va înregistra solicitările de garantare în Registrul de garanţii ajutor de stat (RGS), în ordinea depunerii de către băncile finanţatoare a dosarelor de garantare complete.
    (2) Dosarul de garantare complet implică existenţa tuturor documentelor indicate prin Lista de documente, în funcţie de obiectul garanţiei, având forma şi conţinutul solicitate.

    ART. 36
    (1) Înregistrarea fiecărei solicitări în RGS asigură rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei.
    (2) EximBank NCS va urmări permanent încadrarea solicitărilor de garantare în disponibilul de fonduri al Schemei. Solicitările înregistrate după epuizarea bugetului Schemei vor fi procesate conform secţiunii a 2-a, în ordinea cronologică a înregistrării, doar în situaţia în care evoluţia ulterioară a soldului disponibil al bugetului Schemei o va permite.
    (3) EximBank NCS va comunica epuizarea bugetului Schemei atât public, prin afişarea corespunzătoare pe site-ul www.eximbank.ro, cât şi individual, prin e-mail, în termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea solicitărilor de garantare, beneficiarilor şi băncilor finanţatoare aflaţi în situaţia descrisă la alin. (2) de mai sus.

    ART. 37
    În vederea respectării principiului Schemei - primul venit, primul servit -– EximBank NCS va menţine rezervarea resurselor aferente din bugetul Schemei pentru toate solicitările de garanţii înregistrate în ordinea cronologică în RGS până la soluţionarea acestora în oricare din modalităţile descrise în secţiunea a 2-a sau până la împlinirea termenului indicat la art. 7.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza şi aprobarea solicitărilor de garantare
    ART. 38
    În cadrul procesului de analiză a dosarelor de garantare primite, EximBank NCS:
    a) verifică dacă dosarul este complet, respectiv dacă forma şi conţinutul documentaţiei din dosar respectă prevederile Listei de documente şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la alcătuirea dosarului postate pe site-ul băncii la adresa www.eximbank.ro;
    b) verifică dacă dosarul este eligibil, respectiv dacă solicitarea îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi condiţiile de acordare a creditelor în cadrul Schemei, în raport cu prevederile prezentei norme;
    c) analizează dosarele de garantare complete şi eligibile, în raport cu prevederile reglementărilor interne specifice aplicabile.


    ART. 39
    (1) În cazul în care, în urma verificărilor prevăzute la art. 38 lit. a) şi b), dosarul nu este complet şi/sau eligibil, EximBank NCS, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, comunică beneficiarului şi băncii finanţatoare:
    (i) necesitatea completării dosarului de garantare, în condiţiile reluării procedurii de depunere şi înregistrare a documentaţiei prevăzute la secţiunea 1; sau
    (ii) faptul că solicitarea nu este eligibilă, împreună cu motivaţia aferentă.

    (2) Dosarele de garantare care nu sunt complete şi/sau eligibile se elimină din RGS.

    ART. 40
    (1) Pe parcursul procesului de analiză, EximBank NCS poate solicita beneficiarului şi/sau băncii finanţatoare informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în dosarul de garantare nu sunt suficiente pentru evaluarea solicitării.
    (2) Perioada de completare a documentaţiei menţionată la alin. (1) de mai sus suspendă perioada de analiză.

    ART. 41
    (1) Operaţiunile de garantare realizate în baza prezentei norme se vor aproba după cum urmează:
    a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operaţiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA);
    b) peste plafonul prevăzut la lit. a), CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

    (2) În cazul în care operaţiunea de garantare realizată în baza prezentei norme conduce la o expunere cumulată^1, pe acelaşi debitor sau grup de debitori, peste echivalentul a 50 milioane euro, CIFGA va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.
    ^1 În sensul prezentei norme, prin expunere cumulată se înţelege suma dintre expunerea rezultată din acordarea garanţiei în baza normei şi expunerea existentă rezultată din alte operaţiuni în derulare, desfăşurate de EximBank NCS.


    ART. 42
    (1) În baza rezultatelor procesului de analiză, EximBank NCS propune Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări (CIFGA)/Guvernului României aprobarea/respingerea solicitării de garantare.
    (2) EximBank NCS comunică beneficiarului şi băncii finanţatoare aprobarea/respingerea solicitării de garantare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii hotărârii.

    CAP. VIII
    Derularea garanţiilor în cadrul Schemei
    ART. 43
    (1) Condiţiile aprobate de acordare şi derulare a garanţiilor sunt reflectate în convenţia de garantare.
    (2) În baza convenţiei încheiate, EximBank NCS va emite o scrisoare de garanţie în favoarea băncii finanţatoare.

    ART. 44
    (1) Administrarea şi monitorizarea garanţiilor emise se realizează de către EximBank NCS pe baza informaţiilor referitoare la creditul garantat, transmise lunar de către banca finanţatoare.
    (2) Administrarea efectivă a riscului de credit aferent creditului garantat este responsabilitatea exclusivă a băncii finanţatoare.

    ART. 45
    (1) Banca finanţatoare are obligaţia menţinerii garanţiilor colaterale constituite la credit, sens în care nu va elibera nicio componentă a mixului de garanţii aprobat de EximBank NCS.
    (2) Orice modificare realizată de banca finanţatoare privind contractul de credit, contractele accesorii şi mixul de garanţii se poate face doar cu acordul prealabil al EximBank NCS, prin transmiterea unei cereri şi a documentaţiei necesare analizei solicitării, conform prevederilor convenţiei de garantare.

    ART. 46
    (1) Pentru parcursul perioadei de garantare, graficul de rambursare aferent creditelor garantate în baza Schemei nu poate fi modificat, cu excepţia situaţiei în care modificarea intervine ca urmare a diminuării valorii creditului, caz în care:
    a) toate ratele de credit se diminuează cu o sumă egală, fără modificarea perioadei de creditare; sau
    b) ratele de credit de la finalul perioadei de creditare se rambursează, cu reducerea corespunzătoare a perioadei de creditare şi menţinerea la acelaşi nivel al ratelor de credit rămase de rambursat.

    (2) Pentru garanţiile acordate în baza Schemei, beneficiarul şi/sau banca finanţatoare nu pot/nu poate solicita modificări de condiţii iniţiale care conduc la majorarea valorii garanţiei/ procentului garantat şi/sau la prelungirea perioadei de garantare.

    CAP. IX
    Executarea garanţiilor în cadrul Schemei
    ART. 47
    (1) Banca finanţatoare are dreptul de a solicita plata garanţiei dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.
    (2) În acest sens, banca finanţatoare va transmite EximBank NCS o notificare privind trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă, în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie.

    ART. 48
    Banca finanţatoare poate transmite EximBank NCS cererea de executare, însoţită de documentaţia necesară analizei solicitării de executare, menţionată în scrisoarea de garanţie, oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.

    ART. 49
    (1) EximBank NCS va efectua plata în favoarea băncii finanţatoare numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) banca finanţatoare a transmis EximBank NCS notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie;
    b) cererea de executare este conformă;
    c) banca finanţatoare a menţinut garanţiile aprobate la credit, sens în care nu a eliberat nicio componentă a mixului de garanţii aprobat de EximBank NCS;
    d) orice modificare a contractului de credit, contractelor accesorii şi a mixului de garanţii s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank NCS;
    e) banca finanţatoare a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei beneficiarului.

    (2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) banca finanţatoare a transmis EximBank NCS cererea de executare completă în termenul şi în condiţiile prevăzute în scrisoarea de garanţie;
    b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank NCS aparţin persoanelor autorizate să reprezinte banca finanţatoare.


    ART. 50
    Plata garanţiei se face de către EximBank NCS în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii de executare şi a documentaţiei aferente complete.

    ART. 51
    (1) Banca finanţatoare este obligată să informeze EximBank NCS referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor creditului şi/sau prin orice alte mijloace/proceduri, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a garanţiei EximBank NCS.
    (2) Banca finanţatoare va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a garanţiei EximBank NCS pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

    ART. 52
    (1) Banca finanţatoare şi EximBank NCS suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.
    (2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de banca finanţatoare, fie de EximBank NCS din executarea garanţiilor creditului va fi împărţită între acestea proporţional cu participarea fiecăreia la risc.

    ART. 53
    (1) După plata valorii de executare a garanţiei, EximBank NCS va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva beneficiarului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.
    (2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank conform dispoziţiilor legale privind Codul de procedură fiscală şi cadrului intern de reglementare privind recuperarea creanţelor administrate de EximBank NCS.

    CAP. X
    Monitorizarea Schemei. Raportări
    ART. 54
    EximBank NCS va păstra evidenţe detaliate referitoare la toate garanţiile acordate în cadrul Schemei timp de 10 ani de la data acordării acestora. Aceste evidenţe vor conţine toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă au fost respectate condiţiile de acordare a garanţiilor în cadrul Schemei şi vor fi furnizate, la cerere, Comisiei Europene.

    ART. 55
    Beneficiarii garanţiilor acordate în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestora, inclusiv documentele justificative aferente utilizării creditului garantat, timp de 10 ani şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia EximBank NCS sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 56
    EximBank NCS, în calitate de furnizor de ajutor de stat, va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 57
    (1) EximBank NCS monitorizează garanţiile acordate în cadrul Schemei pe întreaga perioadă de derulare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentei norme şi reglementările interne specifice.
    (2) În cazul în care beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare a garanţiei prevăzute de schema de ajutor de stat şi transpuse în contractul de credit şi convenţia de garantare, EximBank NCS are dreptul să recupereze ajutorul de stat acordat, la care se adaugă dobânda aferentă, stabilită conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Beneficiarul şi băncile finanţatoare au obligaţia de a accepta şi facilita controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul prezentei scheme.

    ART. 58
    EximBank NCS va înregistra în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) prezenta schemă, convenţiile de garantare şi eventualele recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 59
    În scopul aplicării prezentei norme, EximBank NCS emite proceduri, care se supun aprobării CIFGA.

    ART. 60
    Ori de câte ori actele normative la care se face referire în prezenta normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv ori la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

    ANEXA 1

    la normă
    LISTA
    activităţilor neeligibile pentru acordarea garanţiilor EximBank NCS în cadrul Schemei de ajutor de stat COVID-19

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Sector de activitate │Clasificare│
│ │CAEN │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de jocuri de noroc şi │
│pariuri │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de jocuri de │920 │
│noroc şi pariuri │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│armament, muniţii, explozibili, tutun,│
│alcool, cu referire, în principal, la │
│următoarele coduri CAEN*: │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Distilarea, rafinarea şi │ │
│mixarea băuturilor │1101 │
│alcoolice │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea produselor din │1200 │
│tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea armamentului şi│2540 │
│muniţiei │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fabricarea explozivilor │2051 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu ridicata al │4635 │
│produselor din tutun │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Comerţ cu amănuntul al │ │
│produselor din tutun, în │4726 │
│magazine specializate │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Activităţi de investigare şi protecţie│
├──────────────────────────┬───────────┤
│Activităţi de protecţie şi│801 │
│gardă │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de servicii │ │
│privind sistemele de │802 │
│securizare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de investigaţii│803 │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Tranzacţii imobiliare │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Cumpărarea şi vânzarea de │681 │
│bunuri imobiliare proprii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Închirierea şi │ │
│subînchirierea bunurilor │682 │
│imobiliare proprii sau în │ │
│leasing │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi imobiliare pe │ │
│bază de comision sau │683 │
│contract │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Dezvoltare (promovare) │411 │
│imobiliară │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Intermediere financiară şi asigurări │
├──────────────────────────┬───────────┤
│Intermediere monetară │641 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale │642 │
│holdingurilor │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Fonduri mutuale şi alte │ │
│entităţi financiare │643 │
│similare │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Alte activităţi de │ │
│intermedieri financiare, │ │
│exclusiv activităţi de │649 │
│asigurări şi fonduri de │ │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de asigurări │651 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de reasigurare │652 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi ale fondurilor │ │
│de pensii (cu excepţia │653 │
│celor din sistemul public │ │
│de asigurări sociale) │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare │ │
│intermedierilor │ │
│financiare, cu excepţia │661 │
│activităţilor de asigurări│ │
│şi fonduri de pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi auxiliare de │ │
│asigurări şi fonduri de │662 │
│pensii │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│Activităţi de administrare│663 │
│a fondurilor │ │
├──────────────────────────┴───────────┤
│Producţie sau comercializare de │
│substanţe aflate sub control naţional,│
│plante, substanţe şi preparate │
│stupefiante şi psihotrope, aşa cum │
│sunt acestea definite/reglementate de │
│prevederile următoarelor acte │
│normative: │
├──────────────────────────────────────┤
│Legea nr. 49/2018 privind precursorii │
│de explozivi, precum şi pentru │
│modificarea şi completarea unor acte │
│normative │
│Legea nr. 339/2005 privind regimul │
│juridic al plantelor, substanţelor şi │
│preparatelor stupefiante şi │
│psihotrope, cu modificările şi │
│completările ulterioare │
├──────────────────────────────────────┤
│* Nu vor face obiectul finanţării │
│garantate în baza Schemei activităţile│
│neeligibile menţionate la art. 9 alin.│
│(1) din normă, identificate în cadrul │
│unor activităţi ale căror coduri CAEN │
│nu fac parte din lista de mai sus. │
└──────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016