Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 16 din 25 martie 2020  privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 16 din 25 martie 2020 privind investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 295 din 8 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile art. 31, art. 34, art. 96-98 şi ale art. 100 şi 101 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în temeiul prevederilor art. 103 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din 24 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă reglementează:
    a) atribuţiile şi obligaţiile administratorilor cu privire la activitatea de investire;
    b) tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii ocupaţionale.

    (2) Prezenta normă este aplicabilă:
    a) administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale;
    b) fondurilor de pensii ocupaţionale;
    c) depozitarilor fondurilor de pensii ocupaţionale.


    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute de:
    a) art. 3 din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege;
    b) art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de normele şi regulamentele de aplicare a acesteia;
    c) art. 2 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi de normele şi regulamentele de aplicare a acesteia;
    d) art. 3 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, precum şi de normele şi regulamentele de aplicare a acesteia;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) art. 2 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

    (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) abatere pasivă de la limitele investiţionale - depăşirea ori scăderea faţă de limitele investiţionale apărută fără ca administratorul să cumpere sau să vândă instrumentele financiare respective;
    b) abaterea pasivă de la cerinţele de rating - scăderea ratingului faţă de cerinţele de rating ale unei emisiuni sau emitent apărută la un instrument financiar aflat în portofoliul unui fond de pensii ocupaţionale;
    c) agenţii de rating - agenţiile internaţionale de evaluare a riscului Fitch, Moody’s şi Standard & Poor’s ale căror calificative sunt luate în considerare la încadrarea instrumentelor financiare în categoria investment grade;
    d) grup - un grup de entităţi, format dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţile în care societatea-mamă sau filialele sale deţine/deţin o participaţie, precum şi un grup de entităţi legate între ele printr-o relaţie, alta decât cea dintre o societate-mamă şi o filială, respectiv o relaţie în următorul sens:
    (i) o entitate sau mai multe entităţi este/sunt condusă/ conduse pe o bază unică în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate ori a prevederilor statutului sau actului constitutiv al acelor entităţi;
    (ii) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia ori mai multor entităţi sunt formate din aceleaşi persoane reprezentând majoritatea decizională, aflate în funcţie în cursul exerciţiului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare consolidate;

    e) exchange traded commodities (ETC) - entităţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau din Statele Unite ale Americii, special create pentru a urmări performanţa unui indice referitor la mărfuri sau a preţului uneia sau al mai multor mărfuri şi pentru care există cel puţin un formator de piaţă (market maker) a cărui responsabilitate constă în a se asigura că preţul instrumentelor financiare emise de ETC urmăreşte evoluţia indicelui sau a mărfii/mărfurilor respective;
    f) investment grade - calificativul de performanţă acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, emitentului de către agenţiile de rating menţionate la lit. c), conform grilelor de evaluare specifice acestora;
    g) persoană relevantă în raport cu administratorul - oricare dintre următoarele persoane:
    (i) o persoană din conducerea executivă/conducerea superioară a administratorului;
    (ii) un angajat al administratorului, precum şi orice altă persoană fizică ce îşi oferă serviciile la dispoziţia şi sub controlul administratorului şi care este implicată în desfăşurarea de către administrator a activităţii de administrare a fondului de pensii ocupaţionale;
    (iii) persoană fizică/juridică direct implicată în prestarea de servicii către administrator în baza unui contract în vederea desfăşurării activităţii de administrare a fondului de pensii ocupaţionale, conform actelor normative aplicabile;

    h) ISDA - International Swaps and Derivatives Association;
    i) OPCVM tranzacţionabil - exchange traded fund (ETF) - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, autorizat în conformitate cu reglementările comunitare în vigoare, care emite unităţi de fond sau acţiuni tranzacţionate continuu în timpul şedinţei de tranzacţionare pe cel puţin o piaţă reglementată şi care are cel puţin un formator de piaţă (market maker) care întreprinde acţiunile necesare pentru a se asigura că valoarea de piaţă nu variază semnificativ faţă de valoarea activului net al respectivului OPCVM;
    j) rating - calificativul acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acestuia, calificativul acordat emitentului de către o agenţie de rating ca urmare a evaluării riscurilor asociate acestuia;
    k) reverse repo - acord prin care fondul de pensii ocupaţionale cumpără active eligibile pentru tranzacţionare şi care implică transferul proprietăţii asupra activelor eligibile respective de la vânzător la cumpărător, cu angajamentul vânzătorului de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data încheierii tranzacţiei;
    l) societate-mamă - o entitate care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    (i) are majoritatea drepturilor de vot într-o altă entitate (o filială);
    (ii) are dreptul de a numi sau de a înlocui majoritatea membrilor organelor de conducere, de administrare sau de supraveghere ale altei entităţi (o filială) şi este în acelaşi timp acţionar/asociat sau membru al acelei entităţi;
    (iii) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei entităţi (o filială) al cărei acţionar/asociat sau membru este, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a unor prevederi din actul constitutiv al entităţii, în cazul în care legislaţia aplicabilă filialei îi permite acesteia să fie supusă unor astfel de contracte sau prevederi;
    (iv) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi majoritatea membrilor organelor de conducere, de administrare sau de supraveghere ale acelei filiale, aflaţi în funcţie în exerciţiul financiar în curs, în exerciţiul financiar anterior şi până la data la care sunt întocmite situaţiile financiare anuale consolidate, au fost numiţi numai ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; această prevedere nu se aplică în situaţia în care o altă entitate are faţă de filială drepturile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii);
    (v) este acţionar/asociat sau membru al unei entităţi şi controlează singură, în baza unui acord încheiat cu alţi acţionari/asociaţi sau membri ai acelei entităţi (o filială), majoritatea drepturilor de vot în acea filială;
    (vi) are dreptul de a exercita sau exercită în fapt o influenţă dominantă sau un control asupra altei entităţi (o filială);
    (vii) societatea-mamă împreună cu o altă entitate (o filială) sunt conduse pe o bază unică de către societatea-mamă;

    m) tranzacţie personală - o tranzacţie cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante în raport cu administratorul, în situaţia în care acea persoană relevantă acţionează în afara obiectului activităţii pe care o desfăşoară în acea calitate.


    CAP. II
    Atribuţiile administratorului cu privire la activitatea de investire
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    (1) Administratorul investeşte activele fondului de pensii ocupaţionale cu respectarea declaraţiei privind politica de investiţii autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).
    (2) Administratorul are ca obiectiv investirea prudenţială a activelor fondului de pensii ocupaţionale în folosul exclusiv al participanţilor şi beneficiarilor, precum şi al moştenitorilor acestora, ţinând cont de obligaţiile pe termen lung ale fondului de pensii ocupaţionale şi în conformitate cu prevederile legale.

    ART. 4
    Administratorul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale cu respectarea limitelor prevăzute de lege, de prezenta normă şi a celor stabilite prin prospectul fondului de pensii ocupaţionale;
    b) să investească activele fondurilor de pensii ocupaţionale într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea activelor fondului de pensii ocupaţionale;
    c) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii ocupaţionale, în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Reglementări interne
    ART. 5
    Procedurile interne ale administratorului cu privire la activitatea structurii responsabile cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor sunt aprobate de structura de conducere competentă şi se vor referi, fără a se limita, la:
    a) proceduri referitoare la tranzacţiile în interesul propriu al administratorului sau tranzacţiile personale ale salariaţilor acestuia şi proceduri de administrare a conflictului de interese;
    b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând fondului de pensii ocupaţionale de cele aparţinând administratorului, precum şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii ocupaţionale administrate de acelaşi administrator;
    c) proceduri de administrare a riscului, care să includă metode de evaluare a riscurilor investiţionale, a riscului de credit, a riscului de piaţă, riscului de lichiditate, riscului operaţional, riscului reputaţional etc.;
    d) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca toate operaţiunile efectuate de administrator să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce priveşte părţile implicate, timpul şi locul unde au fost efectuate, să asigure păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
    e) proceduri adecvate care să detalieze competenţele şi modul în care se administrează activele fondului de pensii ocupaţionale;
    f) proceduri de investire a activelor;
    g) proceduri de evaluare şi raportare a activelor;
    h) proceduri prin care să descrie modul în care administratorul exercită drepturile de acţionar în interesul exclusiv al participanţilor şi beneficiarilor, precum şi al moştenitorilor acestora şi integrează exercitarea acestora în strategia de investiţii a fondului de pensii ocupaţionale şi care să conţină cel puţin modul în care administratorul:
    (i) monitorizează evenimentele corporative;
    (ii) previne şi gestionează conflictele de interese care reies din exercitarea drepturilor de vot;
    (iii) evaluează propunerile referitoare la guvernanţa corporativă, inclusiv în ceea ce priveşte reprezentarea în funcţiile de membru în consiliul de administraţie/supraveghere;
    (iv) evaluează propunerile referitoare la structura capitalului, impactul social şi asupra mediului.    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile directorului de investiţii
    ART. 6
    Directorul de investiţii are cel puţin următoarele atribuţii în domeniul său de activitate:
    a) să organizeze activitatea structurii responsabile cu administrarea investiţiilor, cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor;
    b) să asigure diversificarea portofoliului fondului de pensii ocupaţionale şi să menţină un grad adecvat de lichiditate;
    c) să efectueze analize prealabile investirii cel puţin asupra:
    (i) riscului de investiţie;
    (ii) lichidităţii fiecărui instrument financiar în cauză, cel puţin prin intermediul următorilor indicatori:
    1. procentul mediu de instrumente financiare tranzacţionate într-o şedinţă de tranzacţionare raportat la numărul total de instrumente financiare emise;
    2. numărul de şedinţe de tranzacţionare necesare lichidării poziţiei respective în condiţii normale de piaţă;

    (iii) costurilor implicate;

    d) să asigure dezvoltarea de politici şi proceduri adecvate privind analiza oportunităţilor investiţionale şi a plasării activelor, inclusiv în legătură cu analizele prealabile investirii prevăzute la lit. c);
    e) să asigure respectarea reglementărilor prudenţiale;
    f) să asigure informarea consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere asupra problemelor şi evoluţiilor semnificative care ar putea influenţa profilul de risc al fondului de pensii ocupaţionale;
    g) să stabilească sisteme de raportare detaliate şi oportune către consiliul de administraţie şi/sau consiliul de supraveghere, după caz, care să permită acestora să efectueze o evaluare corectă a activităţii desfăşurate.


    CAP. III
    Investiţiile fondului de pensii ocupaţionale
    SECŢIUNEA 1
    Reguli generale
    ART. 7
    Pe toată durata funcţionării fondului de pensii ocupaţionale, administratorul investeşte activele acestuia numai în instrumentele prevăzute de Lege şi de prezenta normă, cu respectarea limitelor prevăzute de prospectul fondului de pensii ocupaţionale autorizat de A.S.F.

    ART. 8
    Administratorul investeşte activele fondului de pensii ocupaţionale în instrumente tranzacţionate pe piaţa primară, pe piaţa reglementată şi pe piaţa secundară bancară.

    ART. 9
    Activele fondului de pensii ocupaţionale sunt investite în instrumentele financiare prevăzute de Lege şi de prezenta normă, cu respectarea următoarelor limite maxime pentru fiecare instrument:
    a) conturi în lei sau în valută liber convertibilă la instituţii de credit autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European - 20%;
    b) depozite în lei sau în valută liber convertibilă la instituţii de credit autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European - 30%;
    c) certificate de trezorerie admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe o piaţă secundară bancară din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 30%;
    d) acorduri reverse repo încheiate cu instituţii de credit - 10%;
    e) titluri de stat din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 70%;
    f) titluri emise de state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European - 20%;
    g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 30%;
    h) obligaţiuni corporatiste, cu excepţia obligaţiunilor care presupun sau încorporează un instrument derivat - 50%;
    i) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale din state terţe, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 10%;
    j) în obligaţiuni emise de Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii sau de alte organisme străine neguvernamentale, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparţinând Spaţiului Economic European - 20%;
    k) acţiuni şi drepturi admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 50%;
    l) titluri de participare emise de OPCVM, inclusiv ETF, din România sau din state membre ale Uniunii Europene - 20%;
    m) ETC şi titluri de participare emise de AOPC înfiinţate ca fonduri de investiţii închise, admise la tranzacţionare şi care se tranzacţionează pe o piaţă reglementată din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European - 10%;
    n) acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect, înfiinţate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, sau în fonduri de investiţii specializate în infrastructură - 15%;
    o) investiţii private de capital sub forma acţiunilor la societăţi din România, din state ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau sub forma participaţiilor la fondurile de investiţii private de capital din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state aparţinând Spaţiului Economic European - 10%.


    ART. 10
    (1) Expunerea faţă de un singur emitent nu poate depăşi 5% din activele fondului de pensii ocupaţionale, iar expunerea faţă de un grup de emitenţi şi persoanele afiliate acestora nu poate depăşi 10% din activele fondului de pensii ocupaţionale.
    (2) Expunerea faţă de un emitent în cazul instrumentelor financiare derivate este reprezentată de valoarea de piaţă a acestora.
    (3) Expunerea faţă de un emitent în cazul operaţiunilor reverse repo este reprezentată de valoarea dobânzii acumulate.
    (4) Expunerea faţă de emitentul banca depozitar va fi calculată scăzând valoarea sumelor aflate în curs de decontare aferente tranzacţiilor de cumpărare.
    (5) Un fond de pensii ocupaţionale nu poate deţine mai mult de:
    a) 15% din numărul total de acţiuni emise de un emitent, urmând ca în calculul acestui procent să intre atât acţiunile ordinare, cât şi acţiunile preferenţiale;
    b) 15% din acţiunile preferenţiale ale unui emitent;
    c) 25% din titlurile de participare emise de un OPCVM, ETF, AOPC de tip fond închis de investiţii sau ETC;
    d) 10% din obligaţiunile unui emitent, cu excepţia titlurilor de stat;
    e) 15% din acţiunile unei investiţii private de capital.

    (6) Un fond de pensii ocupaţionale nu poate deţine mai mult de 10% din active în valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, emise de fonduri de investiţii sau societăţi care desfăşoară activităţi de dezvoltare şi promovare imobiliară, de cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere şi subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile.

    ART. 11
    (1) Administratorul trebuie să se asigure că pentru fiecare tranzacţie cu instrumente financiare se efectuează fără întârziere o înregistrare care să cuprindă informaţii suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor acesteia.
    (2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puţin:
    a) denumirea fondului de pensii ocupaţionale şi numele persoanei care acţionează în contul său;
    b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului financiar în cauză;
    c) cantitatea instrumentului financiar tranzacţionat;
    d) tipul tranzacţiei;
    e) preţul instrumentului financiar tranzacţionat;
    f) contrapartea sau intermediarul locului executării;
    g) contul bancar prin care a fost decontată tranzacţia.

    (3) Administratorul trebuie să deţină o evidenţă electronică a tranzacţiilor prevăzute la alin. (1) pentru o perioadă de minimum 5 ani, care să îndeplinească următoarele criterii:
    a) posibilitatea accesării rapide a informaţiilor şi posibilitatea reconstituirii fiecărei etape a procesării fiecărei tranzacţii;
    b) posibilitatea constatării facile a oricăror corecţii sau a altor modificări, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de corecţiile şi modificările respective;
    c) înregistrările să poată fi modificate numai cu respectarea prevederilor lit. b).

    (4) La solicitarea A.S.F., administratorul furnizează informaţii suplimentare în legătură cu ordinele de tranzacţionare aferente tranzacţiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv data şi ora transmiterii ordinului, numele persoanei care transmite ordinul şi numele persoanei căreia i-a fost transmis ordinul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli specifice
    ART. 12
    Administratorul poate tranzacţiona pe alte pieţe în afara celor prevăzute la art. 8 numai în următoarele cazuri:
    a) tranzacţionarea implică instrumente financiare derivate negociate în afara unei pieţe reglementate;
    b) tranzacţionarea implică titluri de participare emise de OPCVM care nu sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    c) tranzacţionarea implică investiţii private de capital;
    d) tranzacţionarea implică obligaţiuni municipale, corporatiste sau obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale;
    e) tranzacţionarea implică acţiuni şi obligaţiuni emise de societăţile de proiect.


    ART. 13
    (1) Posibilitatea de a tranzacţiona obligaţiuni municipale, corporatiste sau obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale în afara pieţei reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declaraţiei privind politica de investiţii a administratorului şi reflectată corespunzător în politica şi procedurile de administrare a riscurilor care trebuie să conţină cel puţin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a preţului şi a lichidităţii instrumentului financiar, precum şi orice alte criterii care să conducă la o tranzacţionare în beneficiul participanţilor.
    (2) Tranzacţiile cu obligaţiuni municipale, corporatiste şi obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale în afara pieţei reglementate pot fi realizate numai în baza deciziei directorului de investiţii, adoptată pentru fiecare tranzacţie în parte, fundamentată în scris şi care conţine cel puţin detalii referitoare la stabilirea contrapartidei, a preţului tranzacţiei şi a lipsei lichidităţii instrumentului financiar pe piaţa reglementată pe care acesta este admis la tranzacţionare.
    (3) Decizia de tranzacţionare menţionată la alin. (2) se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia.

    ART. 14
    Administratorul poate investi activele fondurilor de pensii ocupaţionale în obligaţiuni ori în alte titluri de creanţă care au calificativ de performanţă acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating şi niciunul dintre calificativele acordate nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3.

    ART. 15
    (1) Administratorul are obligaţia de a se asigura că pe toată perioada de deţinere a instrumentelor financiare acestea respectă condiţiile prevăzute la art. 14.
    (2) Administratorul are obligaţia să corecteze abaterile pasive de la cerinţa de rating a emitentului sau a emisiunii respective, inclusiv prin măsuri active, în termen de 360 de zile calendaristice de la data depăşirii acestora.
    (3) Administratorul are obligaţia de a elabora şi implementa, în baza prevederilor art. 5 lit. c), o procedură referitoare la abaterile pasive de la cerinţele de rating, care să asigure minimizarea numărului de abateri pasive şi a impactului lor asupra portofoliului fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 16
    (1) Administratorul are obligaţia să corecteze abaterile pasive de la limitele investiţionale prevăzute la art. 9 şi 10, inclusiv prin măsuri active, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depăşirii acestora.
    (2) Administratorul are obligaţia să corecteze abaterile pasive de la limitele investiţionale prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. d), inclusiv prin măsuri active, în termen de 360 de zile calendaristice de la data depăşirii acestora.
    (3) Administratorul are obligaţia să corecteze abaterea de la limitele prevăzute la art. 9 şi 10 rezultată în urma convertirii contribuţiilor, a transferurilor participanţilor sau a plăţii activului personal, care nu reprezintă abatere pasivă, în maximum o zi lucrătoare.
    (4) Nu reprezintă abatere pasivă depăşirea limitelor de activ sau emitent ca urmare a încasării de dividende, cupoane şi principal sau a sumelor aferente altor evenimente corporative de care administratorul are cunoştinţă sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă înaintea apariţiei evenimentului respectiv.

    ART. 17
    (1) Investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei exclusiv prin scăderea riscului valutar sau a riscului de dobândă.
    (2) Valoarea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare pentru acoperirea riscului pe o anumită valută nu poate depăşi pe toată perioada deţinerii lor valoarea expunerii portofoliului fondului de pensii ocupaţionale faţă de valuta respectivă.
    (3) Valoarea tuturor contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscului de dobândă nu poate depăşi pe toată perioada deţinerii lor principalul de rambursat al activului-suport deţinut în portofoliul fondului de pensii ocupaţionale, iar scadenţa finală a instrumentelor financiare derivate trebuie să fie cel mult egală cu scadenţa activului-suport.
    (4) În cazul instrumentelor financiare derivate negociate în afara unei pieţe reglementate, administratorul are obligaţia de a utiliza contractele-cadru ISDA (ISDA Master Agreement) ajustate la cadrul normativ aplicabil în România şi să se asigure că acestea includ cel puţin:
    a) posibilitatea şi condiţiile compensării obligaţiilor reciproce ale părţilor;
    b) obligativitatea contrapartidei de a furniza evaluări zilnice ale poziţiilor deschise şi dreptul administratorului de a iniţia în orice moment vânzarea, lichidarea sau închiderea poziţiilor deschise;
    c) instrumentele financiare derivate fac obiectul unei evaluări zilnice, de încredere şi verificabile;
    d) instrumentele financiare derivate pot, la iniţiativa administratorului, să fie vândute, lichidate sau închise în orice moment la justa lor valoare, cu aceeaşi contrapartidă cu care a fost încheiată tranzacţia iniţială.

    (5) Contractul-cadru ISDA se transmite A.S.F în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii acestuia şi ulterior, în termen de 5 zile lucrătoare de la data modificării acestuia.
    (6) Posibilitatea de a tranzacţiona instrumente financiare derivate în afara pieţei reglementate trebuie să fie clar precizată în cadrul declaraţiei privind politica de investiţii a administratorului şi reflectată corespunzător în politica şi procedurile de administrare a riscurilor, care trebuie să conţină cel puţin criterii generale de alegere a contrapartidei, determinare a preţului şi a activului-suport, precum şi orice alte criterii care să conducă la o tranzacţionare în beneficiul participanţilor.

    ART. 18
    (1) Activele eligibile pentru operaţiunile de tipul reverse repo trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie în proprietatea contrapartidei fondului de pensii ocupaţionale;
    b) să nu fie gajate sau sechestrate;
    c) să aibă o scadenţă ulterioară scadenţei operaţiunii efectuate;
    d) să aibă cupoane scadente ulterior scadenţei operaţiunii efectuate;
    e) să fie titluri de stat emise de statul român.

    (2) Termenul până la scadenţa operaţiunii de reverse repo este de maximum 90 de zile calendaristice.

    ART. 19
    Administratorul are obligaţia de a transmite depozitarului fondului de pensii ocupaţionale documentaţia necesară în vederea încasării dividendelor nu mai târziu de data începerii plăţii acestora.

    ART. 20
    Pentru operaţiunile de schimb valutar, în care contrapartea este depozitarul fondului de pensii ocupaţionale, administratorul are obligaţia de a obţine pentru fondul de pensii ocupaţionale un tratament echivalent cu cel obţinut prin aplicarea prevederilor referitoare la cea mai bună execuţie, aşa cum a fost aceasta implementată în legislaţia naţională care transpune Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE.

    CAP. IV
    Interdicţii privind investiţiile
    ART. 21
    În exercitarea atribuţiilor sale, administratorului îi este interzis să externalizeze activitatea de administrare a investiţiilor, în sensul transferării de atribuţii pe bază de contract sau încredinţării executării anumitor obligaţii către un alt administrator ori către o societate comercială.

    ART. 22
    (1) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii ocupaţionale pe care îl administrează în instrumente financiare pentru care societatea-mamă a administratorului, grupul din care administratorul face parte sau orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de administrator se află în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) entităţile menţionate au emis instrumentul financiar respectiv;
    b) entităţile menţionate administrează sau controlează în mod direct sau indirect emitentul instrumentului financiar respectiv;
    c) entităţile menţionate sunt contrapartea tranzacţiei respective.

    (2) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacţionare în numele fondului de pensii ocupaţionale pe care îl administrează entităţilor prevăzute la alin. (1), cu excepţia ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, inclusiv a tranzacţiilor pe piaţa primară a titlurilor de stat.
    (3) Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii ocupaţionale pe care îl administrează în instrumente financiare pentru care depozitarul, societatea-mamă a depozitarului, grupul din care depozitarul face parte sau orice altă persoană afiliată sau aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de depozitar este contrapartea tranzacţiei respective, cu excepţia:
    a) cazurilor în care acest lucru nu este cunoscut la momentul încheierii tranzacţiei;
    b) schimburilor valutare, ofertelor publice de vânzare sau cumpărare şi a depozitelor la instituţii de credit autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

    (4) Administratorul nu poate transmite ordine de tranzacţionare în numele fondului de pensii ocupaţionale pe care îl administrează entităţilor prevăzute la alin. (3), cu excepţia ofertelor publice de vânzare sau cumpărare, inclusiv a tranzacţiilor pe piaţa primară a titlurilor de stat.
    (5) Administratorul nu poate iniţia pentru fondul de pensii ocupaţionale pe care îl administrează operaţiuni de vânzare în lipsă sau de împrumut cu valori mobiliare admise la tranzacţionare.

    ART. 23
    (1) Este interzisă investirea activelor fondurilor de pensii ocupaţionale în:
    a) societăţi care desfăşoară cu preponderenţă, respectiv peste 50% din cifra de afaceri, activităţi în domeniul producerii şi/sau comercializării de produse din tutun şi alcool;
    b) societăţi care desfăşoară, în orice procent, activităţi în domeniul jocurilor de noroc, producerii şi/sau comercializării de armament;
    c) instrumente financiare securitizate emise conform Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012, în baza legislaţiei echivalente din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau din state terţe.

    (2) Este interzisă investirea în orice alte active care nu sunt prevăzute expres de prezenta normă.

    CAP. V
    Calculul gradului de risc
    ART. 24
    (1) Fiecărui fond de pensii ocupaţionale i se asociază un grad de risc.
    (2) Gradul de risc se exprimă procentual şi se calculează zilnic, după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)

    (3) Valoarea activului ponderat la risc se calculează după cum urmează:
    a) se cumulează valoarea activului cu valoarea de piaţă a instrumentelor derivate de acoperire a riscului de dobândă şi/sau de piaţă, după caz, valoarea astfel obţinută ponderându-se în funcţie de activ;
    b) se însumează valorile obţinute la lit. a);
    c) se cumulează valoarea de piaţă a instrumentelor derivate de acoperire a riscului valutar;
    d) se însumează valoarea obţinută la lit. b) cu valoarea obţinută la lit. c).

    (4) Ponderile aplicabile activelor fondurilor de pensii ocupaţionale prevăzute la alin. (3) lit. a) sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta normă.
    (5) Ponderile se aplică inclusiv instrumentelor financiare nou-emise în cadrul ofertelor primare pentru perioada cuprinsă între data alocării şi data admiterii la tranzacţionare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 26
    Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 27
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 25 martie 2020.
    Nr. 16.
    ANEXA 1


┌────┬─────────────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │Activ │Investment│Non-investment│
│crt.│ │grade │grade │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Conturi în lei │ │ │
│ │sau în valută │ │ │
│ │liber │ │ │
│ │convertibilă la │ │ │
│ │instituţii de │ │ │
│1 │credit autorizate│75% │25% │
│ │să funcţioneze pe│ │ │
│ │teritoriul │ │ │
│ │României, Uniunii│ │ │
│ │Europene sau al │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Depozite în lei │ │ │
│ │sau în valută │ │ │
│ │liber │ │ │
│ │convertibilă la │ │ │
│ │instituţii de │ │ │
│2 │credit autorizate│75% │25% │
│ │să funcţioneze pe│ │ │
│ │teritoriul │ │ │
│ │României, Uniunii│ │ │
│ │Europene sau al │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Certificate de │ │ │
│ │trezorerie din │ │ │
│ │România, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│3 │secundară din │100% │100% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Certificate de │ │ │
│ │trezorerie │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│4 │secundară din │100% │25% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │din România │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│5 │secundară din │100% │100% │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │din state membre │ │ │
│ │ale Uniunii │ │ │
│ │Europene sau │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic │ │ │
│ │European, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│6 │o piaţă │100% │25% │
│ │reglementată sau │ │ │
│ │pe piaţa bancară │ │ │
│ │secundară din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni şi │ │ │
│ │alte valori │ │ │
│ │mobiliare emise │ │ │
│ │de autorităţi ale│ │ │
│ │administraţiei │ │ │
│ │publice locale │ │ │
│ │din România şi │ │ │
│ │din state membre │ │ │
│ │ale Uniunii │ │ │
│ │Europene sau │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│7 │Spaţiului │75% │25% │
│ │Economic │ │ │
│ │European, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni │ │ │
│ │corporatiste, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │obligaţiunilor │ │ │
│ │care presupun sau│ │ │
│ │încorporează un │ │ │
│ │instrument │ │ │
│ │derivat, admise │ │ │
│ │la tranzacţionare│ │ │
│8 │şi care se │75% │25% │
│ │tranzacţionează │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Titluri de stat │ │ │
│ │emise de state │ │ │
│ │terţe şi │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│9 │România, din │100% │25% │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni şi │ │ │
│ │alte valori │ │ │
│ │mobiliare emise │ │ │
│ │de autorităţi ale│ │ │
│ │administraţiei │ │ │
│ │publice locale │ │ │
│ │din state terţe, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│10 │o piaţă │75% │25% │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │sau din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni emise│ │ │
│ │de Banca │ │ │
│ │Mondială, Banca │ │ │
│ │Europeană pentru │ │ │
│ │Reconstrucţie şi │ │ │
│ │Dezvoltare, Banca│ │ │
│ │Europeană de │ │ │
│ │Investiţii sau de│ │ │
│ │alte organisme │ │ │
│ │străine │ │ │
│ │neguvernamentale,│ │ │
│11 │admise la │100% │25% │
│ │tranzacţionare şi│ │ │
│ │care se │ │ │
│ │tranzacţionează │ │ │
│ │pe o piaţă │ │ │
│ │reglementată din │ │ │
│ │România, din │ │ │
│ │state membre ale │ │ │
│ │Uniunii Europene │ │ │
│ │ori din state │ │ │
│ │aparţinând │ │ │
│ │Spaţiului │ │ │
│ │Economic European│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Obligaţiuni emise│ │ │
│ │de societăţi care│ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │dezvoltare şi │ │ │
│ │promovare │ │ │
│ │imobiliară, de │ │ │
│ │cumpărare şi │ │ │
│ │vânzare de bunuri│ │ │
│ │imobiliare │ │ │
│12 │proprii, de │75% │25% │
│ │închiriere şi │ │ │
│ │subînchiriere de │ │ │
│ │bunuri imobiliare│ │ │
│ │proprii sau de │ │ │
│ │administrare de │ │ │
│ │imobile, │ │ │
│ │tranzacţionate pe│ │ │
│ │pieţe │ │ │
│ │reglementate şi │ │ │
│ │supravegheate │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Active având │ │ │
│ │garanţia │ │ │
│13 │integrală şi │100% │100% │
│ │explicită a │ │ │
│ │statului român │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼──────────────┤
│ │Active având │ │ │
│ │garanţia │ │ │
│14 │integrală şi │100% │25% │
│ │explicită a │ │ │
│ │statului │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴──────────────┘    ANEXA 2


┌────┬──────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Activ │Pondere │
│crt.│ │aplicabilă│
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│1 │Acorduri reverse repo │75% │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Acţiuni şi drepturi │ │
│ │tranzacţionate pe │ │
│ │pieţe reglementate din│ │
│2 │România, din state │25% │
│ │membre ale Uniunii │ │
│ │Europene sau │ │
│ │aparţinând Spaţiului │ │
│ │Economic European │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│ │ale Uniunii Europene │ │
│ │sau aparţinând │ │
│3 │Spaţiului Economic │75% │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, definite │ │
│ │conform Asociaţiei │ │
│ │Administratorilor de │ │
│ │Fonduri din Europa - │ │
│ │EFAMA ca fiind fonduri│ │
│ │monetare │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│ │ale Uniunii Europene │ │
│ │sau aparţinând │ │
│4 │Spaţiului Economic │50% │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, definite │ │
│ │conform Asociaţiei │ │
│ │Administratorilor de │ │
│ │Fonduri din Europa - │ │
│ │EFAMA ca fiind fonduri│ │
│ │de obligaţiuni │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de organisme de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare din │ │
│ │România, state membre │ │
│5 │ale Uniunii Europene │25% │
│ │sau aparţinând │ │
│ │Spaţiului Economic │ │
│ │European şi din state │ │
│ │terţe, cu excepţia │ │
│ │fondurilor monetare şi│ │
│ │de obligaţiuni │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │emise de fonduri de │ │
│ │investiţii care │ │
│ │desfăşoară activităţi │ │
│ │de dezvoltare şi │ │
│ │promovare imobiliară, │ │
│ │de cumpărare şi │ │
│6 │vânzare de bunuri │25% │
│ │imobiliare proprii, de│ │
│ │închiriere şi │ │
│ │subînchiriere de │ │
│ │bunuri imobiliare │ │
│ │proprii sau de │ │
│ │administrare de │ │
│ │imobile │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│ │Titluri de participare│ │
│ │ale organismelor de │ │
│ │plasament colectiv în │ │
│ │valori mobiliare │ │
│7 │tranzacţionabile - │25% │
│ │exchange traded fund, │ │
│ │ETC şi titluri de │ │
│ │participare emise de │ │
│ │alte organisme de │ │
│ │plasament colectiv │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┤
│8 │Alte active │0% │
└────┴──────────────────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016