Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 15 iunie 2021  privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 15 iunie 2021 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 598 din 16 iunie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 118 din 15 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598 din 16 iunie 2021.
──────────
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) solicitant - producătorul vitivinicol, definit la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de autorizaţii pentru plantările de viţă-de-vie, registrul plantaţiilor viticole, documentele însoţitoare şi certificarea, registrul de intrări şi de ieşiri, declaraţiile obligatorii, notificările şi publicarea informaţiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi sancţiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 şi (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei;
    b) beneficiarul sprijinului financiar - solicitantul prevăzut la lit. a) a cărui cerere de plată a fost aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.;
    c) recoltare înainte de coacere - înlăturarea totală a ciorchinilor înainte de ajungerea lor la maturitate, din întreaga exploataţie sau pe o parte din aceasta, cu condiţia ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi;
    d) exerciţiu financiar n - în sensul prezentelor norme metodologice se înţelege perioada care începe la data de 16 octombrie a anului „n-1“ şi se încheie la data de 15 octombrie a anului „n“;
    e) ecocondiţionalitatea - prevăzută de normele privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare.


    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc solicitanţii, condiţiile de eligibilitate, modelul cererii de plată şi documentele care o însoţesc, precum şi măsuri privind controlul, în vederea acordării sprijinului financiar pentru recoltare înainte de coacere, pe durata exerciţiului financiar 2021.
    (2) Recoltarea înainte de coacere se realizează manual.
    (3) Termenul-limită pentru realizarea operaţiunilor de recoltare înainte de coacere este 21 iulie 2021.
    (4) Autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii de recoltare înainte de coacere este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi direcţia de specialitate cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (5) Suprafaţa parcelelor pentru care se acordă sprijin pentru recoltarea înainte de coacere nu se ia în considerare pentru calcularea limitelor de randament stabilite în specificaţiile tehnice ale vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicaţie geografică protejată.

    ART. 3
    Condiţii de eligibilitate
    În vederea aprobării sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să aibă înscrisă în Registrul plantaţiilor viticole, denumit în continuare R.P.V., suprafaţa de viţă-de-vie cultivată cu soiuri care produc struguri pentru vin, pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere;
    b) suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere să fie autorizată în anul 2021 pentru producerea de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale;
    c) suprafaţa cultivată cu viţă-de-vie pentru care se solicită sprijin a fost declarată la A.P.I.A. pe declaraţia de suprafaţă aferentă cererii unice de plată, campania 2021;
    d) să aibă depusă, potrivit prevederilor legale în vigoare, declaraţia de recoltă menţionată la art. 33 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei, aferentă campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020, cu excepţia suprafeţelor care s-au aflat în campania viticolă anterioară în anul trei de plantare;
    e) suprafaţa minimă a parcelei viticole pentru care poate solicita sprijin este de 0,1 ha, iar suprafaţa minimă a exploataţiei care face obiectul cererii unice de plată, campania 2021, este de 1 ha;
    f) suprafaţa maximă pentru care se poate solicita sprijin este de 50 ha, indiferent de numărul cererilor de plată depuse potrivit prevederilor art. 6 alin. (5).


    ART. 4
    Valoarea sprijinului financiar
    (1) Cuantumul sprijinului financiar pentru recoltarea înainte de coacere este de:
    a) 5.840 lei/ha pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată;
    b) 5.548 lei/ha pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu indicaţie geografică;
    c) 4.906 lei/ha pentru plantaţia producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri varietale.

    (2) Valoarea sprijinului financiar cuvenit beneficiarului se stabileşte în funcţie de suprafaţa reală măsurată în conformitate cu art. 44 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150, după punerea în aplicare a operaţiunii de recoltare înainte de coacere, în limita suprafeţei notificate, potrivit prevederilor art. 7 alin. (6).

    ART. 5
    Acţiuni neeligibile
    Nu se acordă sprijin financiar pentru recoltarea înainte de coacere:
    a) în caz de distrugere completă sau parţială a culturilor provocată, în special, de o calamitate naturală, în sensul art. 2 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sau de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale în sensul art. 2 alin. (16) din regulamentul menţionat, anterior datei recoltării înainte de coacere;
    b) în cazul distrugerii complete sau parţiale a recoltei, survenită între plata sprijinului pentru recoltare înainte de coacere şi perioada de recoltare, nu se poate acorda nicio compensaţie financiară cu titlu de asigurare a recoltei pentru pierderea de venituri suportată în ceea ce priveşte suprafaţa care a beneficiat deja de sprijin;
    c) pentru suprafeţele plantate în cursul celor 3 campanii viticole anterioare campaniei în care se depune cererea pentru acordarea sprijinului financiar.


    ART. 6
    Cererea de plată a sprijinului financiar
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de recoltare înainte de coacere, solicitanţii trebuie să depună, până la data de 25 iunie 2021, la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., o cerere de plată, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, însoţită de următoarele documente:
    a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/împuternicit;
    b) împuternicire/procură notarială, în situaţia în care cererea se face prin intermediul unui reprezentant legal/împuternicit;
    c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice;
    d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
    e) copie a declaraţiei de recoltă aferente ultimei campanii viticole, depusă potrivit prevederilor legale în vigoare;
    f) copie a autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale, obţinută pentru anul 2021.

    (2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
    (3) Cererile însoţite de documentele prevăzute la alin. (1) pot fi transmise şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.
    (4) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.
    (5) În situaţia în care un producător aplică recoltarea înainte de coacere în plantaţiile viticole cu soiuri de struguri pentru vin, ale căror suprafeţe sunt situate în judeţe diferite, acesta formulează şi depune cereri de plată la centrele judeţene ale A.P.I.A. în a căror rază de competenţă administrativă sunt situate plantaţiile viticole pentru care se solicită sprijin.
    (6) Solicitantul va depune o singură cerere de plată, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5).

    ART. 7
    Verificarea administrativă şi controalele la faţa locului
    (1) După expirarea termenului de depunere a cererilor de plată, prevăzut la art. 6 alin. (1), centrele judeţene ale A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti verifică:
    a) existenţa înregistrării în Registrul plantaţiilor viticole a suprafeţei pentru care se solicită recoltarea înainte de coacere, iar recoltarea să se realizeze pe parcele întregi;
    b) existenţa în Registrul plantaţiilor viticole a declaraţiei de recoltă aferente campaniei de recoltare a strugurilor pentru anul 2020, depusă de către beneficiar;
    c) îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f).

    (2) Verificarea administrativă constă în verificarea datelor din cererea de plată la nivelul bazelor de date ale Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) şi A.P.I.A., respectiv se va verifica fiecare cod numeric al parcelei viticole (CNPV) corespunzător parcelelor viticole în cele două sisteme informatice, iar suprafaţa care poate beneficia de ajutor va fi suprafaţa cea mai mică determinată în urma verificărilor încrucişate.
    (3) Verificarea administrativă a suprafeţelor vizate se realizează până cel târziu la data de 2 iulie 2021.
    (4) După finalizarea verificării administrative se stabilesc suprafeţele eligibile şi se aprobă sumele estimate pe fiecare beneficiar, iar listele sunt comunicate A.P.I.A. sediul central.
    (5) În situaţia în care sumele aferente cererilor de plată selectate depăşesc resursele financiare alocate măsurii de recoltare înainte de coacere, cuantumul sprijinului financiar se reduce proporţional pentru toţi solicitanţii.
    (6) A.P.I.A. notifică solicitantului rezultatul verificărilor asupra cererii de plată şi sprijinul financiar estimat a fi plătit, până cel târziu la data de 9 iulie 2021.
    (7) După primirea notificării de la A.P.I.A. beneficiarul demarează operaţiunea de recoltare înainte de coacere, păstrând pe teren ciorchinii recoltaţi înainte de coacere până la data controlului la faţa locului de către A.P.I.A.
    (8) Beneficiarul notifică APIA finalizarea operaţiunii de recoltare înainte de coacere în termen de maximum 3 zile de la realizarea sa, cu obligativitatea încadrării în termenul-limită prevăzut la art. 2 alin. (3).
    (9) După primirea notificării prevăzute la alin. (7) şi până la data de 31 iulie 2021 inclusiv, A.P.I.A. efectuează verificări la faţa locului a îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
    a) producţia de pe suprafaţa vizată este zero;
    b) plantaţia este menţinută în bune condiţii de vegetaţie, ciorchinii neajunşi încă la maturitate au fost înlăturaţi total prin recoltare manuală.

    (10) După finalizarea controlului la faţa locului, A.P.I.A. stabileşte suprafaţa pentru care se confirmă finalizarea recoltării înainte de coacere şi notifică beneficiarului rezultatul verificărilor şi valoarea sprijinului financiar eligibil.
    (11) În cazul în care în urma controalelor se constată că operaţiunea de recoltare înainte de coacere este pusă în aplicare pe o suprafaţă mai mică decât cea declarată în cererea de plată, cuantumul sprijinului se calculează potrivit prevederilor art. 54 alin. (4) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.149/2016 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările ulterioare.

    ART. 8
    Plata sprijinului financiar
    (1) Plăţile se finanţează integral din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin A.P.I.A., în lei.
    (2) Plata sprijinului se face până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.
    (3) După verificarea şi aprobarea cererilor, A.P.I.A. întocmeşte o situaţie centralizatoare a sumelor de plată, care va fi înaintată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plată.
    (4) În cazul plăţilor necuvenite, beneficiarul trebuie să restituie sumele acordate, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate începând cu data încasării acestora până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Controlul
    (1) A.P.I.A., prin realizarea controalelor administrative şi la faţa locului, verifică respectarea condiţiilor stabilite pentru acordarea şi efectuarea plăţilor.
    (2) Nerespectarea ecocondiţionalităţii de către beneficiarii de sprijin va duce la sancţionarea acestora de către reprezentanţii A.P.I.A. conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809 din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013.
    (3) Prin excepţie, controlul la faţa locului prevăzut la art. 7 alin. (9) se efectuează până cel târziu la data de 15 septembrie 2021, în cazul în care măsurile luate pentru combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 nu permit efectuarea controalelor în teren la termenele stabilite.
    (4) Beneficiarul are obligaţia păstrării oricăror documente şi înregistrări care dovedesc efectuarea operaţiunilor pe o perioadă de 5 ani de la data încasării sprijinului financiar prevăzut de prezenta hotărâre.
    (5) Datele din documentele contabile interne pe care beneficiarul le depune la A.P.I.A. trebuie să fie înregistrate în contabilitatea proprie conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 10
    Condiţii artificiale
    (1) Nu se acordă niciun avantaj solicitanţilor în privinţa cărora s-a stabilit că au creat, în mod artificial, condiţii în vederea obţinerii de avantaje necuvenite, potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului.
    (2) Se consideră condiţii artificiale acele condiţii create în mod voluntar de către solicitanţii sprijinului financiar pentru a obţine un avantaj necuvenit, după cum urmează:
    a) situaţia creată pentru a dovedi calitatea de beneficiar prin divizarea exploataţiei viticole, astfel încât să respecte prevederile art. 3 lit. f);
    b) situaţia creată pentru a respecta prevederile art. 3 lit. f) privind calitatea de beneficiar prin depunerea de cereri de plată separate ca persoană fizică şi ca persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/întreprindere familială ale aceluiaşi titular;
    c) situaţia creată pentru a determina eligibilitatea suprafeţelor de teren, prevăzute la art. 3, prin cedarea dreptului de folosinţă asupra acestor suprafeţe către un alt solicitant în vederea respectării condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. b)-d).

    (3) În cazul în care, în urma efectuării plăţii, se constată că beneficiarul a creat condiţii artificiale pentru a primi plăţi, A.P.I.A. aplică procedura de recuperare a plăţilor necuvenite şi sesizează în mod obligatoriu structura cu atribuţii de control antifraudă şi inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (4) A.P.I.A. verifică eligibilitatea acestor suprafeţe înaintea acordării plăţilor prin următoarele metode:
    a) verificări administrative conform art. 7 alin. (2);
    b) controale în teren conform art. 7 alin. (9).

    (5) A.P.I.A. verifică eligibilitatea acestor suprafeţe după acordarea plăţilor în ceea ce priveşte:
    a) respectarea măsurilor privind ecocondiţionalitatea conform art. 9 alin. (2), respectiv art. 18 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016;
    b) respectarea prevederilor art. 22 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016.


    ART. 11
    Dispoziţii finale
    (1) Beneficiarul trebuie să depună din propria iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă de toate informaţiile publice referitoare la plăţile prevăzute în prezentele norme metodologice pentru care depune cererea de plată, astfel încât să cunoască toate condiţiile şi criteriile de acordare a acestora.
    (2) În vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) şi (2) şi art. 113 din Regulamentul nr. 1.306/2013, datele privind beneficiarii şi/sau cererile de plată depuse de aceştia la A.P.I.A. se fac publice, în conformitate cu art. 111 din Regulamentul nr. 1.306/2013, şi pot fi prelucrate de către instituţii de audit şi/sau de investigare ale Uniunii Europene şi/sau ale statelor membre.

    ANEXA

    la normele metodologice
    CERERE DE PLATĂ
    privind sprijinul financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare metodei de depunere. Funcţionarul care primeşte cererea de solicitare a ajutorului de stat va semna numai în cazul depunerii „personal“.
    CERERE DE PLATĂ
    privind sprijinul financiar pentru măsura de recoltare înainte de coacere
    I. Date de identificare solicitant
    PERSOANE JURIDICE ŞI PF/PFA/ÎI/ÎF:

┌──────────────────────────────────────┐
│1. Denumire PJ/PF/PFA/ÎÎ/ÎF │
├──────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│2. Cod unic ││││ │ │ │ │ │ │
│identificare (CUI)/Cod ││││ │ │ │ │ │ │
│fiscal (CF) ││││ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┬─────┴┴┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
│3. Nume │4. Prenume │
│administrator/ │administrator/ │
│reprezentant │reprezentant │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │ │
├─────────────────┼─┬─┬┬┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│5. CNP solicitant│ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│/administrator/ │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│reprezentant │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼┼┼┼┼┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│6. Cod ţară şi │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│nr. act │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│identitate │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│(pentru altă │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
│cetăţenie) │ │ ││││││ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼─┼─┼┴┴┴┴┼─┴─┼─┼─┴─┼─┤
│7. Tip de │ │ │8. │ │ │ │ │
│organizare │ │ │Cod │ │ │ │ │
│ │ │ │CAEN│ │ │ │ │
└─────────────────┴─┴─┴────┴───┴─┴───┴─┘    SEDIUL SOCIAL PJ/PF/PFA/ÎI/ÎF:

┌─────────┬────────────────────────────┐
│9. Judeţ/│10. Localitate │
│Sector │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────┬────────┬────┬────┬────┤
│11. Sat/ │12. │13. Cod │14. │15. │16. │
│Stradă │Nr. │poştal │Bl. │Sc. │Ap. │
├─────────┼────┼────────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────┴────────┼────┴────┴────┤
│17. │18. Telefon/ │ │
│Telefon │Fax │19. E-mail │
│mobil │ │ │
└─────────┴─────────────┴──────────────┘    COORDONATE BANCARE:

┌─────────────────┬───────────────────┐
│20. Banca/ │21. Sucursala sau │
│Trezoreria │agenţia băncii/ │
│ │trezoreriei │
├─────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├──────┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┼┬┬┬┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│22. ││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. ││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│cont ││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
│IBAN ││││││││││││││││ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

┌───────────┬─────────────────────────────┐
│23. Nume │24. Prenume │
├────────┬──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│25. CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│26. Nr. şi data împuternicirii/procurii │
│notariale │
└─────────────────────────────────────────┘    Solicit să beneficiez de ajutor financiar pentru recoltare înainte de coacere pentru suprafaţa de ............ ha.
    Suprafeţe viticole propuse pentru recoltare înainte de coacere

┌─────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │DATE R.P.V │DATE IACS 2021│
│ ├────────┬─────────┼────────┬─────┤
│ │Codul │ │Număr │ │
│Nr. │numeric │Suprafaţa│parcela │ │
│crt. │al │parcelei │agricolă│Bloc │
│ │parcelei│viticole │SAPS │fizic│
│ │viticole│- ha - │campania│ │
│ │(CNPV) │ │2021 │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼────────┼─────┤
│.....│ │ │ │ │
├─────┴────────┼─────────┼────────┼─────┤
│TOTAL │ │- │- │
└──────────────┴─────────┴────────┴─────┘
    II. Lista documentelor ataşate cererii de plată

┌────┬────────────────────┬──┬──┬──────┐
│Nr. │Documente ataşate │ │ │Nu │
│crt.│cererii de plată │DA│NU│este │
│ │ │ │ │cazul.│
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│ │copie a B.I./C.I. al│ │ │ │
│ │/a solicitantului │ │ │ │
│ │sau al/a │ │ │ │
│1. │reprezentantului │[]│[]│[] │
│ │legal, dacă cererea │ │ │ │
│ │este depusă prin │ │ │ │
│ │reprezentant legal/ │ │ │ │
│ │împuternicit │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│ │împuternicire/ │ │ │ │
│ │procură notarială, │ │ │ │
│ │în situaţia în care │ │ │ │
│2. │cererea se face prin│[]│[]│[] │
│ │intermediul unui │ │ │ │
│ │reprezentant legal/ │ │ │ │
│ │împuternicit │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│ │copie a │ │ │ │
│ │certificatului de │ │ │ │
│ │înregistrare la │ │ │ │
│ │Oficiul Naţional al │ │ │ │
│ │Registrului │ │ │ │
│ │Comerţului/Registrul│ │ │ │
│ │naţional al │ │ │ │
│3. │asociaţiilor şi │[]│[]│[] │
│ │fundaţiilor sau a │ │ │ │
│ │actului în baza │ │ │ │
│ │căruia îşi │ │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │ │
│ │activitatea, după │ │ │ │
│ │caz, în cazul │ │ │ │
│ │persoanelor juridice│ │ │ │
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│4. │dovadă cont activ │[]│[]│[] │
│ │bancă/trezorerie │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│ │copie a declaraţiei │ │ │ │
│ │de recoltă aferente │ │ │ │
│ │ultimei campanii │ │ │ │
│5. │viticole, depusă │[]│[]│[] │
│ │potrivit │ │ │ │
│ │prevederilor legale │ │ │ │
│ │în vigoare │ │ │ │
├────┼────────────────────┼──┼──┼──────┤
│ │copie a autorizaţiei│ │ │ │
│ │de producător de │ │ │ │
│ │struguri destinaţi │ │ │ │
│ │obţinerii de vinuri │ │ │ │
│6. │cu denumire de │[]│[]│[] │
│ │origine controlată, │ │ │ │
│ │indicaţie geografică│ │ │ │
│ │sau varietale, │ │ │ │
│ │obţinută pentru anul│ │ │ │
│ │2021 │ │ │ │
└────┴────────────────────┴──┴──┴──────┘    III. Declaraţii şi angajamente
    Subsemnatul, ................................................................................................., CNP/CUI .................................................., administrator/reprezentant legal al ................................................................................................. (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice/persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale), cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:

    Am luat cunoştinţă de:
    - condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului financiar, pe care mă angajez să le respect;
    – prevederile legislaţiei Uniunii Europene privind măsura de recoltare înainte de coacere, de condiţiile de acordare a sprijinului, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 118/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi recunosc că orice încălcare a dispoziţiilor care sunt precizate de A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit;
    – faptul că mă oblig să notific în scris centrului judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare privitoare la informaţiile declarate în cererea de ajutor, anexând documentele justificative pentru aceste modificări;
    – faptul că A.P.I.A. poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

    Drept care declar şi mă angajez la următoarele:
    [] declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile;
    [] declar că suprafaţa menţionată în cerere nu a fost afectată de o calamitate naturală, în sensul art. 2 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sau de un fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unei calamităţi naturale, în sensul art. 2 alin. (16) din regulamentul menţionat, anterior datei recoltării înainte de coacere;
    [] declar că vor fi respectate cerinţele de ecocondiţionalitate şi că menţin în bune condiţii de vegetaţie suprafaţa pe care s-a efectuat recoltarea înainte de coacere, iar aplicarea măsurii nu are impact negativ asupra mediului şi nici consecinţe negative din punct de vedere fitosanitar;
    [] mă angajez ca, în cazul distrugerii complete sau parţiale a recoltei survenite între plata sprijinului pentru recoltare înainte de coacere şi perioada de recoltare, să nu solicit nicio compensaţie financiară cu titlu de asigurare a recoltei pentru pierderea de venituri suportată în ceea ce priveşte suprafaţa care a beneficiat deja de sprijin;
    [] mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat şi să mă supun oricărui/oricărei control/verificări la faţa locului;
    [] în cazul plăţilor necuvenite, mă angajez să restitui sumele acordate, potrivit art. 8 alin. (4) din Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de recoltare înainte de coacere, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 118/2021;
    [] declar că sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, precum şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, republicată.


┌──────────────────┬───────────────────┐
│Semnătura │ │
│titularului/ │ │
│administratorului/│Data │
│reprezentantului │...................│
│legal/ │ │
│împuternicitului │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016