Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 13 din 16 martie 2020  privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 13 din 16 martie 2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 239 din 24 martie 2020
    În temeiul prevederilor art. 15 lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 11 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta normă reglementează procedura, condiţiile de autorizare şi documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în procesul de autorizare a constituirii societăţii de pensii şi de autorizare ca administrator a entităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege.
    (2) Pentru acţionarii care deţin o participaţie calificată sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile şi procedura pentru evaluarea prudenţială a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la entităţile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 3/2016.
    (3) Pentru fondatorii/acţionarii ale căror deţineri din capitalul social şi/sau din drepturile de vot nu depăşesc pragul de 10% necesar pentru a deţine o participaţie calificată, prin derogare de la prevederile Regulamentului nr. 3/2016, sunt aplicabile prevederile prezentei norme.

    ART. 2
    Pot administra fonduri:
    a) societăţile de pensii constituite în baza Legii;
    b) societăţile de pensii, societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă care sunt autorizate să administreze fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat, autorizate în condiţiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale;
    c) societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă, autorizate în condiţiile Legii de către A.S.F. pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale.


    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la:
    a) art. 3 din Lege;
    b) art. 2 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2019;
    c) art. 4 din Regulamentul nr. 3/2016.

    (2) De asemenea, în înţelesul prezentei norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) conducere executivă - persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul nr. 1/2019;
    b) persoane evaluate - persoanele definite la art. 2 alin. (2) lit. q) din Regulamentul nr. 1/2019, care se supun aprobării A.S.F.;
    c) persoane care deţin funcţii-cheie autorizate - persoanele definite la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (i), (ii) şi (iv) din Lege;
    d) persoane care deţin funcţii-cheie notificate - persoanele definite la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (iii) şi (v) din Lege.


    CAP. II
    Autorizarea de constituire a societăţii de pensii
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale
    ART. 4
    Pentru emiterea deciziei de autorizare de constituire a societăţii de pensii, în baza cererii, A.S.F. analizează documentaţia depusă de către fondatori sau de către reprezentanţii lor legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, de prezenta normă şi de alte reglementări ale A.S.F. incidente.

    ART. 5
    Pentru obţinerea deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să se constituie sub forma unei societăţi pe acţiuni;
    b) să aibă ca obiect unic de activitate administrarea fondurilor de pensii private;
    c) denumirea societăţii de pensii să nu conţină elemente de natură să inducă în eroare participanţii, viitorii participanţi sau alte persoane şi să conţină sintagma „societate de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale“;
    d) capitalul social să fie reprezentat prin acţiuni nominative, care nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite;
    e) actul constitutiv trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că se interzice limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare acţionarilor;
    f) să aibă un consiliu de administraţie/supraveghere alcătuit dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puţin de 3 persoane fizice;
    g) fondatorii să facă dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social, care trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Lege şi de reglementările incidente.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind fondatorii
    ART. 6
    (1) Evaluarea respectării criteriilor prevăzute de Lege şi de prezenta normă cu privire la fondatori se efectuează în cadrul procesului de autorizare a societăţii de pensii.
    (2) Persoanele juridice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să înregistreze, potrivit ultimei situaţii financiare, capital propriu pozitiv;
    b) să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care înainte de fuziune sau de divizare a funcţionat minimum 3 ani;
    c) să nu fie fondatori/acţionari ai unei societăţi de pensii ori ai altei entităţi înregistrate în state cu care România nu întreţine relaţii diplomatice sau în jurisdicţii care nu instituie obligativitatea organizării şi tinerii contabilităţii şi/sau publicării situaţiilor financiare, ţinerii registrelor comerciale şi/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveşte identitatea acţionarilor/asociaţilor şi a administratorilor;
    d) să nu aibă datorii restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale.


    ART. 7
    (1) Persoanele fizice care au calitatea de fondatori trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a altor administratori de fonduri de pensii ocupaţionale sau ai persoanelor afiliate acestora;
    b) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a instituţiei de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar al fondului de pensii ocupaţionale sau ai persoanelor afiliate acestuia;
    c) să nu fie acţionari, membri în structura de conducere a societăţilor de servicii de investiţii financiare care prestează servicii pentru fondurile de pensii ocupaţionale sau ai persoanelor afiliate acestora;
    d) să dispună de venituri personale, neafectate îndeplinirii obligaţiilor lor patrimoniale faţă de terţi, care, prin nivelul lor anual, să justifice în mod corespunzător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii şi care să aibă caracter de continuitate;
    e) fondurile destinate participaţiei la capitalul social al societăţii de pensii să nu aibă ca surse venituri obţinute din activităţi desfăşurate în statele sau jurisdicţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c) şi/sau situaţia prevăzută la art. 8 lit. e) din Lege;
    f) să nu fi contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice.

    (2) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele nominalizate în lista întocmită în conformitate cu prevederile art. 26 şi 27 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele fizice sau juridice care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale, definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Nu pot deţine calitatea de fondatori persoanele care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi de serviciu, de spălare a banilor, infracţiuni contra patrimoniului, de fals, evaziune fiscală, mărturie mincinoasă ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de pensii.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi în cazul fondatorilor persoane juridice la care unul sau mai mulţi fondatori/acţionari a/au fost condamnat/condamnaţi printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Documentaţia necesară pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii
    ART. 8
    (1) Decizia de autorizare de constituire a unei societăţi de pensii se emite ca urmare a cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii, întocmită conform anexei nr. 1.
    (2) Cererea însoţită de documentaţia completă se depune la A.S.F. de către fondatori sau de către reprezentanţii lor legali.

    ART. 9
    Cererea prevăzută la art. 8 este însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (3) din Lege, precum şi, în aplicarea acestor prevederi, de următoarele:
    a) procură specială şi autentică sau, după caz, împuternicire de reprezentare juridică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru ai reprezenta în relaţia cu A.S.F., pe parcursul instrumentării dosarului aferent cererii de autorizare de constituire;
    b) proiectul actului constitutiv, care trebuie să conţină denumirea societăţii de pensii, conform rezervării eliberate de registrul comerţului, şi care trebuie să fie întocmit cu respectarea prevederilor Legii, precum şi planul organizatoric şi financiar care trebuie să asigure gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii ocupaţionale pentru care se solicită autorizarea;
    c) documentaţia privind fondatorii, prevăzută la art. 10 şi 11;
    d) documentaţia privind membrii propuşi pentru structura de conducere a administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019;
    e) declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. f) din Lege, conform modelului declaraţiei nr. 2 prevăzut în anexa nr. 5;
    f) documente privind fondatorii referitoare la eventuala lor relaţie de afiliere conform art. 3 alin. (2) din Lege, precum şi natura legăturilor dintre ei, conform modelului declaraţiei nr. 1 prevăzut în anexa nr. 4;
    g) proiectul procedurilor interne, întocmit în conformitate cu art. 13;
    h) actul juridic care atestă dreptul de folosinţă al societăţii în curs de înfiinţare asupra spaţiului destinat sediului social şi sediilor secundare, după caz, precum şi documente din care să reiasă că acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 14.


    ART. 10
    (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane juridice, cererea prevăzută la art. 8 este însoţită de următoarele documente:
    a) certificat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care atestă cel puţin denumirea, numărul şi data înregistrării, obiectul de activitate al acesteia, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi structura acţionariatului acesteia până la nivel de persoană fizică; structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică trebuie detaliată inclusiv pentru persoanele juridice care deţin indirect participaţii la capitalul social al fondatorului;
    b) o prezentare a fondatorului/acţionarului persoanei juridice, sub semnătura reprezentantului legal, din care să rezulte organizarea acestuia, inclusiv reţeaua de sedii secundare deţinute în ţara de origine şi în străinătate, activitatea desfăşurată de acesta în toate sediile sale secundare;
    c) ultimele 3 situaţii financiare anuale auditate de către un auditor financiar, avizat de către A.S.F., cele mai recente situaţii financiare interimare şi ultima balanţă de verificare a conturilor fondatorului şi, după caz, cele întocmite la nivelul perimetrului de consolidare contabilă din care face parte fondatorul;
    d) în cazul fondatorilor, persoane juridice străine, situaţiile financiare anuale prevăzute la lit. c) sunt auditate de către un auditor financiar, membru activ al unui organism profesional recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor, şi care a asimilat Codul de etică emis de aceasta, A.S.F. putând solicita documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate;
    e) documentaţia privind capitalul social, conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz;
    f) certificat de cazier fiscal;
    g) certificat de cazier judiciar.

    (2) Pentru fiecare dintre fondatorii, persoane juridice, cu participaţii mai mici de 5% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaţionale, dar nu mai mult de 10% cumulat, se va prezenta numai documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. a).
    (3) Documentaţia prevăzută la alin. (1) se prezintă şi în cazul fondatorilor, persoane juridice, cu participaţii mai mici de 5% din capitalul social al societăţii de pensii, care deţin participaţii la capitalul social al altui fondator al aceleiaşi societăţi de pensii, indiferent de cota de participare.

    ART. 11
    (1) Pentru fiecare dintre fondatori, persoane fizice, cererea prevăzută la art. 8 este însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată de titular, prin semnătură olografă, pe aceeaşi pagină pe care este reprodusă imaginea prin copiere;
    b) curriculum vitae, datat şi semnat, întocmit conform art. 31 alin. (3) lit. b) din Regulamentul nr. 3/2016;
    c) certificatul de cazier judiciar, din care să reiasă că persoana respectivă nu a fost condamnată printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3);
    d) declaraţie de venit întocmită în conformitate cu legislaţia din ţara de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislaţiei din ţara respectivă; în cazul în care legislaţia din ţara de origine nu prevede o astfel de declaraţie, se va prezenta un document oficial care să ateste acest fapt;
    e) date despre fondatorii societăţii de pensii/acţionarii administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    f) specimen de semnătură, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    g) declaraţia nr. 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, şi declaraţia nr. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    h) documentaţia privind capitalul social, conform prevederilor Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz;
    i) certificat de cazier fiscal.

    (2) Acţionarii, persoane fizice, care deţin mai puţin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaţionale, sunt exceptaţi de la cerinţa prezentării documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e).
    (3) Pentru persoanele care nu au reşedinţa în România se depun certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine şi din ţara în care au reşedinţa în prezent, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.
    (4) Pentru persoanele care nu au domiciliul, dar au reşedinţa în România se depun certificatele de cazier judiciar şi de cazier fiscal eliberate de autorităţile române şi certificatul de cazier judiciar şi de cazier fiscal sau alte documente cu aceeaşi valoare juridică eliberate de autorităţile din ţara de origine ori, după caz, din ţara în care au avut anterior reşedinţa, dacă aceasta este alta decât ţara de origine.

    ART. 12
    Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii conţine cel puţin următoarele:
    a) structura organizatorică, atribuţiile, competenţele structurilor din cadrul societăţii de pensii, nivelurile de autoritate, responsabilităţile, mecanismele de relaţii şi raportare ale acestora;
    b) activităţile desfăşurate în cadrul sediilor secundare ale societăţii de pensii, după caz;
    c) atribuţiile şi răspunderea conducerii executive, inclusiv ale persoanelor care asigură, de fapt sau de drept, conducerea în cadrul sediilor secundare;
    d) atribuţiile şi răspunderile persoanelor care deţin funcţii-cheie autorizate şi notificate;
    e) persoanele/structurile responsabile cu aprobarea procedurilor interne.


    ART. 13
    Procedurile interne conţin instrucţiuni scrise care descriu etapele care trebuie urmate pentru desfăşurarea activităţii, metode de lucru, reguli de aplicat şi termene de realizare necesare îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor, şi se referă cel puţin la următoarele:
    a) descrierea gradului de adecvare a sistemului informatic preconizat a fi utilizat la specificul activităţii care urmează a fi desfăşurată, avându-se în vedere aspecte precum capacitatea de a desfăşura activităţile propuse, gradul de securitate a informaţiei, capacitatea de a furniza raportările solicitate de A.S.F., îndeplinirea de către sistemele de prelucrare automată a datelor a criteriilor minimale prevăzute de reglementările în vigoare;
    b) mecanismele de luare a deciziilor;
    c) modalităţile şi termenele de raportare pe linie verticală, separarea funcţiilor pentru persoanele cu funcţii de decizie de cele cu funcţii de execuţie şi de cele cu funcţii de control;
    d) administrarea conflictului de interese astfel încât să se asigure că persoanele care se află într-un conflict de interese potenţial acţionează în interesul exclusiv al fondului de pensii ocupaţionale, al participanţilor şi al administratorului;
    e) modalitatea de soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor;
    f) evidenţa şi controlul activităţii în cadrul sediilor secundare, dacă acestea există.


    ART. 14
    Spaţiul destinat sediului social şi sediilor secundare trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    a) să se afle în folosinţa exclusivă a societăţii de pensii;
    b) să fie corespunzător structurii organizatorice şi activităţilor care urmează a fi desfăşurate;
    c) să fie compartimentat corespunzător, astfel încât să se asigure desfăşurarea optimă a activităţii;
    d) să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor sau la etajele ansamblurilor de locuinţe;
    e) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure securitatea, stocarea şi confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor în arhiva entităţii.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura de autorizare de constituire a societăţii de pensii
    SUBSECŢIUNEA 4.1
    Autorizarea de constituire a societăţii de pensii
    ART. 15
    (1) A.S.F. analizează documentaţia depusă în baza cererii de autorizare de constituire a societăţii de pensii în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului şi aprobă sau respinge cererea prin decizie scrisă şi motivată.
    (2) Decizia de autorizare de constituire a societăţii de pensii se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

    ART. 16
    (1) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de completare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 15 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau completări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii.
    (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii.

    ART. 17
    (1) Fondatorii înregistrează societatea la registrul comerţului în raza căruia se află sediul social al societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare de constituire.
    (2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), din motive imputabile entităţii, duce la pierderea valabilităţii deciziei de autorizare de constituire.

    ART. 18
    În termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înregistrare ca societate de la registrul comerţului, societatea de pensii va depune la A.S.F. o copie a certificatului de înregistrare.

    ART. 19
    (1) Obţinerea deciziei de autorizare de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale.
    (2) Autorizarea de administrare trebuie obţinută în termen de un an de la obţinerea deciziei de autorizare de constituire, în caz contrar aceasta pierzându-şi valabilitatea.
    (3) În termen de 3 luni de la data încetării valabilităţii deciziei de autorizare de constituire, societatea de pensii are obligaţia de a-şi modifica denumirea şi obiectul de activitate şi de a informa A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării menţiunilor la registrul comerţului.

    ART. 20
    (1) În cazul în care în perioada cuprinsă între data deciziei de autorizare de constituire ca societate de pensii şi data cererii de autorizare de administrare apar modificări faţă de condiţiile în care a fost acordată decizia de autorizare de constituire a societăţii de pensii, A.S.F. va proceda la o nouă evaluare în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare, existând posibilitatea revocării deciziei de autorizare de constituire, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor Legii sau ale prezentei norme.
    (2) În cazul în care modificările nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, A.S.F. emite o decizie de respingere, scrisă şi motivată, care se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (3) Decizia de respingere prevăzută la alin. (2) poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Societatea de pensii trebuie să îndeplinească, pe toată durata activităţii sale, condiţiile avute în vedere la autorizarea de constituire a societăţii de pensii.

    SUBSECŢIUNEA 4.2.
    Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii
    ART. 21
    (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de autorizare prevăzute de Lege şi de reglementările A.S.F. duce la respingerea cererii pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică fondatorilor în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.
    (3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 22
    O nouă cerere de autorizare de constituire a societăţii de pensii poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. III
    Autorizarea societăţii de pensii, a societăţii de administrarea investiţiilor şi a societăţii de asigurare de viaţă ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii generale
    ART. 23
    Pentru a deveni administrator, entităţile prevăzute la art. 2 lit. a) şi c) trebuie să obţină de la A.S.F. autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale.

    ART. 24
    Pentru emiterea deciziei de autorizare de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale, A.S.F. analizează documentaţia depusă de solicitant conform prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din Lege şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege, de prezenta normă şi de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz.

    ART. 25
    Solicitantul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii generale:
    a) să fie constituit sub forma unei societăţi de pensii, a unei societăţi de administrare a investiţiilor sau a unei societăţi de asigurare de viaţă;
    b) să fi obţinut în prealabil autorizarea A.S.F. pentru constituire, conform prevederilor prezentei norme, în cazul societăţii de pensii;
    c) să fie înfiinţat şi autorizat potrivit legislaţiei care reglementează domeniul său de activitate, în cazul societăţii de administrare a investiţiilor şi al societăţii de asigurare de viaţă;
    d) să aibă în obiectul de activitate şi administrarea fondurilor de pensii private, în cazul societăţii de administrare a investiţiilor şi al societăţii de asigurare de viaţă;
    e) capitalul social să fie reprezentat prin acţiuni emise de societatea de pensii, de societatea de administrare a investiţiilor sau de societatea de asigurare de viaţă, care sunt nominative, nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite;
    f) actul constitutiv al societăţii de pensii, societăţii de administrare a investiţiilor sau al societăţii de asigurare de viaţă trebuie să prevadă că acţionarii nu pot beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligaţii suplimentare;
    g) să aibă un capital social care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale sau în Regulamentul nr. 3/2016, după caz;
    h) consiliul de administraţie/de supraveghere al administratorului trebuie să fie alcătuit dintr-un număr impar de membri şi nu poate avea în componenţa sa mai puţin de 3 persoane;
    i) conducerea executivă să fie formată din cel puţin două persoane, învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii şi care nu pot exercita alte funcţii în cadrul societăţii.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind acţionarii
    ART. 26
    (1) La evaluarea acţionarilor administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale se aplică în mod corespunzător prevederile Legii, ale prezentei norme sau ale Regulamentului nr. 3/2016, după caz.
    (2) În cazul în care nu au intervenit modificări faţă de documentele şi condiţiile avute în vedere la evaluarea prevăzută la alin. (1), în cadrul procedurii de obţinere a deciziei de autorizare de constituire a societăţii de pensii, acţionarii depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.
    (3) În cazul în care au intervenit modificări faţă de documentele şi condiţiile avute în vedere la evaluarea prevăzută la alin. (1) se depun la A.S.F. documentele justificative pentru modificările în cauză.
    (4) Condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie menţinute pe toată perioada de funcţionare a societăţii de pensii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii privind membrii propuşi pentru structura de conducere
    ART. 27
    (1) Membrii propuşi pentru structura de conducere îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (3) din Lege şi sunt autorizaţi individual de către A.S.F. pentru exercitarea funcţiei pentru care sunt propuşi, atât în cadrul procesului de acordare a autorizării de administrare a fondului de pensii ocupaţionale, cât şi ulterior, pe parcursul desfăşurării activităţii administratorului, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuţiile şi au răspunderile funcţiei pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare.
    (3) Pe toată durata activităţii sale, administratorul are obligaţia de a asigura cel puţin un înlocuitor al directorului general.
    (4) Persoana prevăzută la alin. (3) este desemnată de către organul statutar competent şi este autorizată individual de către A.S.F., pe baza unui proces de autorizare similar cu cel prevăzut pentru directorul general.

    ART. 28
    Calificările, competenţa, onorabilitatea şi experienţa membrilor propuşi pentru structura de conducere sunt elemente care asigură gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii ocupaţionale.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Condiţii privind persoanele care deţin funcţii-cheie autorizate de către A.S.F.
    ART. 29
    (1) Persoanele care deţin funcţii-cheie îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (3) din Lege şi sunt autorizate individual de A.S.F. înainte de începerea exercitării funcţiei, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.
    (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită atribuţiile şi au răspunderile funcţiei pentru care au fost propuse de la data comunicării deciziei de autorizare, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă.
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu pot avea raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu:
    a) alţi administratori de fonduri de pensii ocupaţionale şi cu persoanele afiliate acestora;
    b) depozitarul fondului de pensii ocupaţionale şi cu persoanele afiliate acestuia;
    c) societăţile de servicii de investiţii financiare cu care administratorul a încheiat contract şi cu persoanele afiliate acestora.

    (4) Persoana care deţine o funcţie-cheie în cadrul administratorului este diferită de cea care deţine o funcţie similară în cadrul angajatorului.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Documentaţia necesară pentru obţinerea deciziei de autorizare de administrare
    ART. 30
    (1) Decizia de autorizare de administrare se emite în baza cererii pentru autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale, întocmită conform anexei nr. 1.
    (2) Cererea, însoţită de documentaţia completă, se depune şi se înregistrează la A.S.F. de către societăţile care intenţionează să se autorizeze ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale.

    ART. 31
    Cererea pentru autorizarea de administrare este însoţită de documentele prevăzute de art. 11 alin. (2) din Lege, precum şi, în aplicarea acestor prevederi, de următoarele:
    a) regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii, întocmit în conformitate cu art. 12, şi procedurile interne, elaborate în conformitate cu art. 13, împreună cu hotărârea organului statutar competent pentru aprobarea lor;
    b) declaraţie privind politica de investiţii;
    c) planul de afaceri pe cel puţin 3 ani;
    d) documentele prevăzute la art. 9, în situaţia în care au fost modificate de la momentul înregistrării la A.S.F., în forma lor modificată.


    ART. 32
    (1) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă depun documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) în cazul acţionarilor persoane juridice şi documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) în cazul acţionarilor persoane fizice.
    (2) Acţionarii persoane fizice care deţin mai puţin de 1% din capitalul social al administratorului fondului de pensii ocupaţionale sunt exceptaţi de la cerinţa prezentării documentelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 33
    Planul de afaceri este elaborat de administrator şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) informaţii cu privire la activităţile care urmează a fi desfăşurate;
    b) informaţii cu privire la modul în care administratorul intenţionează să acţioneze pentru desfăşurarea activităţii întrun mod prudent;
    c) studiul pieţei şi al factorilor care pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
    d) politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei în societate.


    ART. 34
    (1) Spaţiul destinat sediului social şi cel destinat sediilor secundare ale societăţilor de pensii trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile prevăzute la art. 14.
    (2) Spaţiul destinat sediului social şi cel destinat sediilor secundare ale societăţilor de administrare a investiţiilor şi ale societăţilor de asigurare de viaţă trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile prevăzute la art. 14 lit. b)-e).
    (3) Documentele care atestă prelungirea contractului vor fi transmise A.S.F. în termen de 10 zile lucrătoare de la data înscrierii de menţiuni la registrul comerţului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Procedura de aprobare sau de respingere a cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale
    SUBSECŢIUNEA 6.1.
    Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 35
    A.S.F. decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului.

    ART. 36
    Decizia de autorizare de administrare va fi însoţită de deciziile de autorizare pentru fiecare dintre persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.

    ART. 37
    Decizia de autorizare de administrare se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

    ART. 38
    (1) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 35, un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.
    (2) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

    ART. 39
    (1) După obţinerea deciziei de autorizare de administrare, orice modificare a documentelor prevăzute la art. 31 lit. b)-d) şi a condiţiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizare este, în prealabil, autorizată de către A.S.F.
    (2) În vederea emiterii deciziei de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. analizează documentaţia depusă de administrator prin reprezentanţii săi legali şi verifică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute de Lege şi de reglementările incidente.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă modificarea unui document implică modificarea concomitentă şi a altor documente, administratorul poate depune la A.S.F. în acelaşi timp cererile împreună cu documentaţia aferentă fiecărei modificări.
    (4) A.S.F. decide cu privire la autorizarea modificărilor prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului.
    (5) Decizia de autorizare a modificărilor prevăzute la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii actelor de modificare, administratorul notifică A.S.F. orice modificări cu privire la:
    a) prelungirea contractelor aferente utilizării spaţiului destinat sediului social şi sediilor secundare ale administratorului în care se desfăşoară activităţi în legătură cu administrarea fondurilor de pensii ocupaţionale;
    b) modificarea spaţiului destinat sediului social şi sediilor secundare ale societăţilor de administrare a investiţiilor sau ale societăţilor de asigurare de viaţă în care se desfăşoară activităţi în legătură cu administrarea fondurilor de pensii ocupaţionale, cu condiţia ca, pe toată perioada de funcţionare, acestea să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 14 lit. b)-e);
    c) actele de identitate şi curriculum vitae ale fondatorilor/ acţionarilor persoane fizice sau ale membrilor structurii de conducere, precum şi ale persoanelor care deţin funcţii-cheie autorizate;
    d) diminuarea şi majorarea de capital social al societăţilor de administrare a investiţiilor şi al societăţilor de asigurare de viaţă pentru activităţile pentru care au fost înfiinţate şi autorizate potrivit legislaţiei care reglementează domeniul lor de activitate;
    e) modificarea denumirii sau emblemei pentru societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de asigurare de viaţă;
    f) completarea obiectului de activitate cu activităţi specifice obiectului de activitate principal în cazul societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de asigurare de viaţă;
    g) planul de afaceri;
    h) contractul de audit încheiat pentru auditarea activităţii administratorului;
    i) contractul de depozitare şi contractul de custodie pentru activele fondului de pensii ocupaţionale, cu condiţia ca modificările aduse acestora să nu se refere la părţile contractante, obiectul contractului sau preţul acestuia;
    j) procedurile interne prevăzute la art. 13.

    (7) A.S.F. are dreptul să solicite modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a procedurilor interne, în cazul în care consideră că nu corespund unei organizări adecvate specificului, întinderii şi complexităţii activităţii, care să permită funcţionarea în siguranţă şi să asigure continuitatea operaţiunilor, precum şi respectarea prevederilor art. 12 şi 13.
    (8) În cazul modificării actului constitutiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea certificatului de înscriere de menţiuni de la registrul comerţului, administratorul depune, în copie, la A.S.F.:
    a) certificatul de înscriere de menţiuni;
    b) certificatul constatator;
    c) actul constitutiv în formă actualizată, astfel cum a fost înregistrat la registrul comerţului.


    ART. 40
    După fiecare modificare a declaraţiei privind politica de investiţii, conform art. 97 alin. (3) din Lege, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificării de către A.S.F., administratorul publică pe pagina proprie de internet, pe o perioadă de cel puţin 30 de zile calendaristice, un anunţ prin care face cunoscută modificarea declaraţiei privind politica de investiţii.

    ART. 41
    (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la emiterea deciziei de autorizare de administrare, administratorul notifică A.S.F. numărul de salariaţi, direcţia/compartimentul/ serviciul la care lucrează, cu specificarea timpului de lucru, cu normă întreagă sau cu fracţiune de normă.
    (2) Orice modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (1) se notifică A.S.F. în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii acesteia.

    ART. 42
    (1) Administratorul notifică A.S.F. ordinea de zi a fiecărei şedinţe a adunării generale ordinare sau extraordinare a acţionarilor, anterior desfăşurării şedinţei sau cel mai târziu în ziua desfăşurării acesteia.
    (2) În cazul şedinţelor pe a căror ordine de zi figurează propuneri de modificare a actului constitutiv, ordinea de zi va cuprinde în mod obligatoriu textul integral al propunerilor.

    SUBSECŢIUNEA 6.2.
    Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 43
    (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică societăţii în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 44
    O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi transmisă A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motive de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. IV
    Procedura de autorizare a administratorilor de fonduri de pensii facultative şi/sau fonduri de pensii administrate privat pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale
    SECŢIUNEA 1
    Autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 45
    (1) Administratorii prevăzuţi la art. 2 lit. b), pentru a administra fonduri de pensii ocupaţionale, transmit următoarele documente:
    a) hotărârea adunării generale a acţionarilor privind activitatea de administrare a fondurilor;
    b) dovada îndeplinirii cerinţelor de capital social;
    c) hotărârea adunării generale a acţionarilor privind alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;
    d) actul constitutiv actualizat;
    e) proiectul prospectului;
    f) proiectul contractului de societate şi al actului individual de aderare;
    g) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare, al contractului de custodie şi al contractului de audit financiar pentru fiecare fond;
    h) planul de afaceri pe 3 ani.

    (2) A.S.F. decide cu privire la autorizarea de administrare în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii şi a documentaţiei complete ale solicitantului.
    (3) Decizia de autorizare de administrare va fi însoţită de deciziile de autorizare pentru fiecare dintre persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019.
    (4) Decizia de autorizare de administrare se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia de către A.S.F.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Respingerea cererii pentru autorizarea de administrare de fonduri de pensii ocupaţionale
    ART. 46
    (1) Neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de prezenta normă, de Regulamentul nr. 3/2016, respectiv de Regulamentul nr. 1/2019, după caz, duce la respingerea cererii pentru autorizarea de administrare.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (3) Decizia de respingere poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 47
    O nouă cerere de autorizare de administrare poate fi adresată A.S.F. numai dacă au fost remediate deficienţele care au constituit motive de respingere a cererii iniţiale.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 48
    (1) Valabilitatea autorizării membrilor structurii de conducere, precum şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie autorizate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2019 încetează de drept la data încetării mandatului sau a contractului pentru funcţia autorizată, precum şi în cazul retragerii deciziei de autorizare a administratorului.
    (2) Pe tot parcursul desfăşurării activităţii administratorului, acesta are obligaţia să se asigure că, până la autorizarea unei noi persoane care deţine o funcţie-cheie autorizată, persoana care asigură interimatul trebuie să fi fost autorizată anterior şi să fie notificată A.S.F.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru membrii consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere sau ai directoratului, nu se notifică persoana care exercită interimar atribuţiile şi are răspunderile funcţiei respective.

    ART. 49
    După obţinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale, este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de administrare a pensiilor administrate privat şi/sau a pensiilor facultative, a investiţiilor sau, după caz, de asigurare de viaţă şi activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale.

    ART. 50
    În cazurile prevăzute la art. 27 alin. (3) şi (4) şi art. 48 alin. (2), perioada până la propunerea şi depunerea documentaţiei complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depăşească 60 de zile calendaristice de la data comunicării deciziei de retragere a autorizaţiei, respectiv de la data notificării încetării autorizaţiei, cu excepţia membrilor consiliului, pentru care perioada poate fi extinsă, la cererea administratorului, cu maximum 60 de zile calendaristice.

    ART. 51
    (1) Documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis.
    (2) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.
    (3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

    ART. 52
    Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 53
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 54
    (1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) Prevederile prezentei norme se completează cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016 şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei norme.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 16 martie 2020.
    Nr. 13.
    ANEXA 1


┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DATE DE IDENTIFICARE ALE │CERERE │
│SOCIETĂŢII │pentru autorizarea de constituire a societăţii de pensii/pentru autorizarea │
│ │ca administrator al fondurilor de pensii ocupaţionale │
├───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subsemnatul(a), …..............................(numele şi prenumele), în │
│calitate de împuternicit/împuternicită │
│….................................................................……….(nr. şi │
│data procurii speciale şi autentice/delegaţiei avocaţiale), │
│solicit autorizarea de constituire a societăţii de pensii/de administrare a │
│fondului de pensii ocupaţionale ……...............................….(denumirea │
│societăţii), │
│având: sediul social …….......................……..(localitatea), │
│....................................................... (strada şi numărul), │
│...................................... (judeţul), │
│................................. (codul poştal), │
│sediul secundar ………….....................…........(localitatea), │
│........................................................... (strada şi │
│numărul), ......................................... (judeţul), │
│............................ (codul poştal), │
│forma de înregistrare: │
│…….....................................................................................................…│
│(filiala, sucursala, reprezentanţa, agenţia, punctul de lucru), numărul de │
│telefon …….........…….., │
│numărul de fax …………..…., adresa de poştă electronică …................……….. │
│Prezenta cerere este însoţită de un număr de …………… documente, totalizând un │
│număr de ………… file. │
│Semnătura împuternicitului ……………. │
│Data ………………. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Date despre fondatorii/acţionarii societăţii de pensii│
│/acţionarii societăţii de administrare a fondurilor de│
│pensii ocupaţionale │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│Fondatorii societăţii de pensii/Acţionarii societăţii │
│de administrare - persoane fizice │
├────┬─────────┬────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Fondatori│ │Deţinere │ │
│Nr. │/ │Statul ├───────┬─────────┤Cod numeric │
│crt.│Acţionari│rezident│Nr. de │% din │personal^1) │
│ │Numele şi│ │acţiuni│capitalul│ │
│ │prenumele│ │ │social │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┤
│Fondatorii societăţii de pensii/Acţionarii societăţii │
│de administrare - persoane juridice^2) │
├────┬─────────┬────────┬─────────────────┬────────────┤
│ │Fondatori│ │Deţinere │ │
│Nr. │^3)/ │Statul ├───────┬─────────┤Cod unic de │
│crt.│Acţionari│rezident│Nr. de │% din │înregistrare│
│ │^3) │ │acţiuni│capitalul│^4) │
│ │Denumirea│ │ │social │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┘

    ^1) Pentru persoanele fizice străine se vor completa seria şi numărul paşaportului.
    ^2) Se vor înscrie numai fondatorii/acţionarii societăţii cu deţineri de minimum 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu „alţi fondatori/acţionari persoane fizice/juridice cu deţineri sub 5%“ şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora.
    ^3) Se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea.
    Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.

    ^4) Pentru persoanele juridice străine se va completa numărul de înregistrare la instituţia similară registrului comerţului din statul de origine.
    Numele şi prenumele împuternicitului .......................
    Semnătura împuternicitului ..........................
    Data ...................

    ANEXA 3

    SPECIMENE DE SEMNĂTURĂ
    pentru membrii structurii de conducere şi pentru persoanele care
    deţin funcţii cheie-autorizate^1) .............................(denumirea societăţii care solicită
    autorizare de constituire ca societate de pensii/autorizarea de administrare a fondurilor de pensii ocupaţionale)
    înregistrată la registrul comerţului cu numărul ............., având codul unic de înregistrare .................
    ^1) Prezentul formular se va completa în faţa reprezentantului Autorităţii de Supraveghere Financiară. Dacă unul dintre membrii structurii de conducere sau dintre persoanele care deţin funcţii-cheie autorizate nu poate semna în aceste condiţii se va depune o declaraţie notarială privind specimenul de semnătură.

┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Numele şi │ │ │
│crt.│prenumele │Calitatea│Semnătura│
│ │descifrabil │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│1. │…………………. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│2. │…………………. │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│3. │…………………. │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 4

    DECLARAŢIE Nr. 1
    pe propria răspundere privind relaţiile de afiliere
    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin împuterniciţi.
    Subsemnatul^1), ....................., cu domiciliul în .........., posesor al actului de identitate tip^2) .........., seria .......... nr. ........., eliberat de .......... la data de .........., valabil până la data de .........., CNP .........., în calitate de^3) .......... al societăţii de administrare a fondului de pensii ocupaţionale.........., declar prin prezenta că am/nu am calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale.
    ^1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.
    ^2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    ^3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiţii, persoanele care asigură conducerea structurii de control intern şi conducerea structurii de administrare a riscurilor.

    Subsemnatul^4), .........., reprezentant legal al Societăţii^5) .........., cu sediul social în .........., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ............................................... şi codul unic de înregistrare .........., declar că Societatea^5) .................................(seria, numărul şi data emiterii),
    ^4) Se completează numai în cazul acţionarilor persoane juridice de către persoana fizică având calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al acesteia.
    ^5) Se completează cu aceeaşi denumire.
    ^6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.

    în calitate de acţionar al societăţii de administrare a fondului de pensii ocupaţionale ......................., are/nu are calitatea de persoană afiliată în raport cu o persoană fizică sau juridică, aşa cum este definită la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2020.
    Relaţii de afiliere^6):

┌────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Statul al │ │
│ │ │ │cărui │ │
│ │ │ │cetăţean │ │
│ │Numele şi │ │este │ │
│ │prenumele │ │persoana │ │
│ │persoanei │Felul │fizică şi │Participare│
│ │fizice/ │afilierii│statul de │la │
│ │Denumirea │conform │rezidenţă │capitalul │
│Nr. │societăţii │art. 3 │al │social al │
│crt.│cu care │alin. (2)│acesteia/ │societăţii/│
│ │declarantul│din Legea│Statul de │drepturile │
│ │se află în │nr. 1/ │rezidenţă │de vot │
│ │relaţii de │2020 │al │(%) │
│ │afiliere │ │societăţii│ │
│ │ │ │în care │ │
│ │ │ │sunt │ │
│ │ │ │deţinute │ │
│ │ │ │acţiuni │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


    Data ................
    Semnătura ................

    ANEXA 5

    DECLARAŢIE Nr. 2
    pe propria răspundere privind deţinerile reprezentând cel puţin 5%
    din capitalul social sau din drepturile de vot ale unei societăţi
    Declaraţia se întocmeşte potrivit acestui model. Nu sunt acceptate declaraţiile semnate prin reprezentare.
    Subsemnatul^1), ............................., cu domiciliul în .................., posesor al actului de identitate tip^2)................., seria ................ nr. ................, eliberat de ................. la data de ................., valabil până la data de ................., CNP ............................., în calitate de^3) ........................... al societăţii de administrare a fondului de pensii ocupaţionale .................., declar prin prezenta că am/nu am deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social al unei societăţi sau al drepturilor de vot.
    ^1) Se completează numai în cazul persoanelor fizice.
    ^2) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    ^3) Se completează funcţia deţinută: acţionar, membru în consiliul de administraţie, membru în consiliul de supraveghere, directori de investiţii, persoană propusă să asigure conducerea structurii de control intern sau persoană propusă să asigure conducerea structurii de administrare a riscurilor.

    Subsemnatul^4), ........................, reprezentant legal al Societăţii^5) ...................., cu sediul social în ....................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......................... şi codul unic de înregistrare ..................., (seria, numărul şi data emiterii)
    ^4) Se completează numai în cazul persoanelor juridice de către persoana fizică care are calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică.

    declar prin prezenta că Societatea^5) ..................... are/nu are deţineri care reprezintă cel puţin 5% din capitalul social al unei societăţi sau al drepturilor de vot.
    ^5) Se completează cu aceeaşi denumire.

    Deţineri individuale^6):
    ^6) Se completează, dacă este cazul, atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice.

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Statul de │Participare│
│ │Denumirea │rezidenţă │la │
│ │societăţii│al │capitalul │
│Nr. │/ │societăţii│social │
│crt.│Numele şi │în care │al │
│ │prenumele │sunt │societăţii/│
│ │persoanei │deţinute │drepturile │
│ │fizice │acţiuni │de vot │
│ │ │ │(%) │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Data ..................
    Semnătura ...................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016