Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2019  pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2019 pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 770 din 23 septembrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.629 din 12 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 23 septembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene sau organismul intermediar regional, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, dispune măsuri în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor de minimis finanţate în cadrul Programului operaţional Capital uman, respectiv emite decizii prin care dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.

    ART. 2
    Prevederile privind stoparea/recuperarea ajutoarelor de minimis, reglementate de prezentele norme metodologice, se aplică beneficiarilor de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectelor finanţate prin Programul operaţional Capital uman, în cazul în care se constată că aceştia nu respectă:
    a) condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de minimis;
    b) criteriile prevăzute de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    c) condiţiile prevăzute de ghidurile solicitantului relevante.


    ART. 3
    (1) Deciziile de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis sunt elaborate în urma investigării unei încălcări a legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis în conformitate cu prevederile procedurilor operaţionale în vigoare în cazul în care acestea sunt întocmite de către AM/OI POCU delegat.
    (2) Modelul deciziei de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanţate în cadrul schemei de ajutor de minimis este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (3) Modelul deciziei de stopare a ajutorului de minimis este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

    ART. 4
    Înainte de aprobare, proiectul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis se prezintă beneficiarului de ajutor de minimis verificat, acordându-i acestuia posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere.

    ART. 5
    Beneficiarul verificat are dreptul să prezinte în scris structurii de control punctul său de vedere cu privire la constatările acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii proiectului deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis.

    ART. 6
    Decizia de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis se aprobă de conducerea instituţiei publice în cadrul căreia funcţionează structura de control.

    ART. 7
    (1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului de minimis se va lua în considerare şi o dobândă.
    (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.
 Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării. (4) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutoarelor de minimis.
    (5) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor de minimis echipa de verificare va proceda la stabilirea cuantumului ajutorului de recuperat şi a dobânzii aferente acestuia de la data plăţii ajutorului şi până la data emiterii deciziei, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.
    (6) După acest moment, organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective.
    (7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii.

    ART. 8
    Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis se comunică debitorului în următoarea ordine prin:
    a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    b) remitere;
    c) afişaj public la sediul debitorului;
    d) publicarea pe site-ul oficial sau la sediul Ministerului Fondurilor Europene, cu indicarea datei publicării.


    ART. 9
    Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării sale prin modalităţile prevăzute la art. 8, în ordinea de precedenţă prevăzută în cadrul aceluiaşi articol.

    ART. 10
    Conform prevederilor art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, un exemplar în original al deciziei se va transmite Consiliului Concurenţei în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.

    ART. 11
    Un exemplar în original al deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de minimis însoţit de confirmarea de primire se va transmite organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după 30 de zile de la comunicare.

    ART. 12
    Beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de minimis, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

    ART. 13
    Decizia se poate contesta la Ministerul Fondurilor Europene în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Contestaţia administrativă se va depune la structura emitentă a deciziei de stopare/recuperare, care are obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

    ART. 15
    (1) Contestaţia este o cale administrativă de atac, care se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei - îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite înscrise în decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis, care reprezintă titlul executoriu;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.

    (2) Dovada calităţii de împuternicit a contestatorului se face potrivit legii.

    ART. 16
    Introducerea contestaţiei pe cale administrativă nu suspendă executarea deciziei de stopare/recuperare a ajutorului de minimis.

    ART. 17
    Decizia de stopare/recuperare a ajutorului de minimis poate fi atacată de către contestator la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.

    ART. 18
    Stingerea creanţelor principale şi dobânzile individualizate în titlurile executorii se efectuează potrivit art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, executarea silită fiind realizată prin intermediul organelor fiscale competente.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Aprob,
    ............................
    DECIZIE
    de recuperare a sumelor acordate nejustificat pentru proiectele finanţate
    în cadrul schemei de ajutor de minimis încheiate la data de ................. privind proiectul .....(titlul proiectului) ....,
    codul MySMIS, beneficiar ............... (denumirea beneficiarului).........
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/furnizorul ajutorului de minimis:
    a) denumirea:
    b) sediul:
    c) codul unic de înregistrare:
    d) domiciliul fiscal:
    e) reprezentatul legal:

    2. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis:
    a) denumirea:
    b) sediul:
    c) codul unic de înregistrare:
    d) domiciliul fiscal:
    e) reprezentatul legal:
    f) numărul şi obiectul contractului de subvenţie:

    3. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorul de minimis:
    a) numărul şi data contractului de finanţare: ............ din .......................
    b) titlul proiectului:
    c) perioada de implementare:
    d) valoarea ajutorului de minimis acordat:
    e) sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: .........................
    f) stadiul proiectului:
    (în implementare/finalizat)


    4. Baza legală a verificării:
    - art. 25 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – alte prevederi incidente.

    5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis
    (Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului ajutorului de minimis cu privire la constatările echipei de verificare. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)

    6. Locul unde s-a desfăşurat verificarea şi perioada
    ............................................................................

    7. Obiectul deciziei
    Echipa de verificare numită prin Mandatul/Decizia nr. ......... a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi faptice a cazului de încălcare a legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis nr. .......... privind beneficiarul ajutorului de minimis .........(denumirea beneficiarului)...…. finanţat în cadrul schemei de ajutor de minimis ...(denumirea schemei)....
    (Se citează toate constatările din documentul emitentului.)
    Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanţei bugetare şi a dobânzilor aferente, a prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene, precum şi a fondurilor naţionale de cofinanţare în ceea ce priveşte ajutorul de minimis al cărui beneficiar este ......(denumirea beneficiarului ajutorului de minimis)....
    În conformitate cu prevederile:
    • art. 25 alin. (1) şi (4), art. 33 alin. (2-4), şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat;
    • art. 1 pct. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    • art. 9-11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
    • alte prevederi incidente,
    se stabileşte în sarcina ........................................, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului .................................................., obligaţia de restituire a debitului în sumă totală de ................... lei, reprezentând ajutor de minimis acordat de AMPOCU fără respectarea prevederilor naţionale şi comunitare aplicabile schemelor de ajutor de minimis.


    8. Motivele de fapt
    (Se vor prezenta verificările efectuate si se vor evidenţia în clar cheltuielile neeligibile efectuate cu încălcarea legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis, precum şi dobânda aferentă acestora.)
    În conformitate cu art. 11 din Regulamentul CE 794/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rata dobânzii este rata în vigoare la data la care ajutorul ilegal a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată. Modul de calcul al dobânzii se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale şi europene incidente la data deciziei şi constituie anexă a prezentei.

    9. Concluzii
    Prin verificările efectuate au fost identificate cheltuieli neeligibile ca urmare a acordării unui ajutor de minimis în sumă totală de ................... lei.

    10. Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis
    Valoarea cheltuielilor efectuate cu încălcarea legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis este în sumă de ................... lei.

    11. Valoarea creanţei bugetare
    Valoarea creanţei bugetare rezultate din nerespectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis este de ................. lei, din care ......................
    Modalitatea de calcul al dobânzii datorate de beneficiar este prevăzută în anexa la prezenta decizie.

    12. Documente probante:
    1. ...................................................................................
    2. ...................................................................................
    Sumele constatate neeligibile au fost incluse în cererile de rambursare ale beneficiarului proiectului, după cum urmează:
    Cererea de rambursare nr. ...
    Valoarea cheltuielilor neeligibile este în sumă de ........... lei.


    13. Debitor:
    a) denumirea ................................................................
    b) sediul ........................................................................
    c) codul unic de înregistrare .........................................
    d) domiciliul fiscal ..........................................................
    e) reprezentatul legal ...................................................

    14. Cuantumul creanţei bugetare stabilite în sarcina beneficiarului de ajutor de minimis
    Debitorul ................................., în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis în cadrul proiectului ..........................., datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene un debit în valoare de ............ lei.

    15. În temeiul prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie are caracter de titlu executoriu.
    16. Prezenta decizie devine aplicabilă la data comunicării.
    17. Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.
    18. Contul bancar al autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în care urmează să se recupereze debitul este .............................................................. deschis la Trezoreria Operativă Municipiul Bucureşti, beneficiar Ministerul Fondurilor Europene, cod fiscal (CUI): .....................................
    19. Prezenta decizie a fost întocmită 5 (cinci) exemplare originale.
    20. Prezenta decizie va fi comunicată către:
    - debitorul ............................. în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis nr. .......................; ( un exemplar în original)
    – organele fiscale competente (un exemplar în original însoţit de dovada comunicării către debitor);
    – Consiliului Concurenţei (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);
    – Ministerului Fondurilor Europene - DGPECU (două exemplare în original, însoţite de dovada comunicării către debitor).

    21. Organul care efectuează recuperarea va determina cuantumul dobânzilor aferente perioadei cuprinse între data avută în vedere în decizie şi data în care s-a recuperat efectiv ajutorul de minimis.
    Echipa de verificare:
    ......................................................
    (numele, prenumele, semnătura în clar)
    ......................................................
    ......................................................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    Aprob,
    ............................
    DECIZIE
    de stopare a ajutorului de minimis
    încheiată la data de ..........., privind proiectul ...........(titlul proiectului)......., codul MySMIS, beneficiar ........(denumirea beneficiarului).......
    1. Denumirea şi datele de identificare ale autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor europene/furnizorul ajutorului de minimis:
    a) denumirea:
    b) sediul:
    c) codul unic de înregistrare:
    d) domiciliul fiscal:
    e) reprezentatul legal:

    2. Denumirea şi datele de identificare ale beneficiarului de ajutor de minimis:
    a) denumirea:
    b) sediul:
    c) codul unic de înregistrare:
    d) domiciliul fiscal:
    e) reprezentatul legal:
    f) numărul şi obiectul contractului de subvenţie:

    3. Denumirea şi datele de identificare ale proiectului prin care a fost acordat ajutorul de minimis:
    a) numărul şi data contractului de finanţare: ............. din ...................
    b) titlul proiectului:
    c) perioada de implementare:
    d) valoarea ajutorului de minimis acordat:
    e) sume plătite de AMPOCU/administratorul schemei aferente ajutorului de minimis: ......................
    f) stadiul proiectului:
    (în implementare/finalizat)


    4. Baza legală a verificării:
    - art. 25 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – alte prevederi incidente.

    5. Punctul de vedere formulat de beneficiarul ajutorului de minimis
    (Se va menţiona punctul de vedere al beneficiarului ajutorului de minimis cu privire la constatările echipei de verificare. În cazul în care nu exprimă un punct de vedere, se menţionează acest fapt.)

    6. Locul unde s-a desfăşurat verificarea şi perioada
    ............................................................................

    7. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la decizia de stopare
    Echipa de verificare numită prin Mandatul/Decizia nr. ......... a procedat la efectuarea unei verificări documentare şi faptice a cazului de încălcare a legislaţiei în domeniul ajutorului de minimis nr. ........... privind beneficiarul ajutorului de minimis .......(denumirea beneficiarului)..... finanţat în cadrul schemei de ajutor de minimis ........(denumirea schemei)......
    (Se citează toate constatările din documentul emitentului.)
    Obiectul verificării îl constituie stabilirea creanţei bugetare, a prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectării legalităţii, conformităţii şi regularităţii utilizării fondurilor alocate în cadrul schemelor de ajutor de minimis, astfel încât să se asigure protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene, precum şi a fondurilor naţionale de cofinanţare în ceea ce priveşte ajutorul de minimis al cărui beneficiar este (denumirea beneficiarului ajutorului de minimis).
    În conformitate cu prevederile:
    • art. 25 alin. (4) şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat;
    • art. 1 pct. 3 şi 4 din Regulamentul (CE) nr. 271/2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    • art. 11 din Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat sau de minimis ilegal sau a celui interzis;
    • alte prevederi incidente,

    ...................... a beneficiat de un ajutor de minimis în cuantum de ................. lei, acordat sub formă de ................ pentru ......................
    Ajutorul de minimis s-a acordat astfel ..............................
    Având în vedere faptul că .................................. se află în următoarea situaţie de fapt .................., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ............., drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de minimis.
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezenta decizie se poate formula contestaţie ce se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la autoritatea emitentă.
    Decizia de stopare îşi produce efecte de la data comunicării către beneficiarul ajutorului de minimis ........................
    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie are caracter de titlu executoriu.

    8. Prezenta decizie a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.
    9. Prezenta decizie va fi comunicată către:
    - debitorul ......................................, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis nr. ............. (un exemplar în original);
    – Consiliului Concurenţei (un exemplar în original, în termen de 5 zile de la aprobare);
    – Ministerului Fondurilor Europene - DGPECU (două exemplare în original, însoţite de dovada comunicării către debitor).

    Echipa de verificare:
    ......................................................
    (numele, prenumele, semnătura în clar)
    ......................................................
    ......................................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016