Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 11 iunie 2020  privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 11 iunie 2020 privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 546 din 25 iunie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 114 din 11 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 546 din 25 iunie 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniu, scop, definiţii
    SECŢIUNEA 1
    Domeniu şi scop
    ART. 1
    (1) Prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare pentru centralele nuclearoelectrice, denumite în continuare CNE.
    (3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei CNE.
    (4) Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie, pentru fazele de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei CNE, după caz.

    ART. 2
    Prezentele norme se aplică CNE, inclusiv celor echipate cu reactoare modulare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale căror definiţii se regăsesc în textul prezentelor norme.
    (2) Abrevierea SSCE se utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele CNE, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control.
    (3) Abrevierea LCTO se utilizează pentru a face referire la limitele şi condiţiile tehnice de operare pentru CNE.

    CAP. II
    Cerinţe generale privind utilizarea standardelor pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare
    ART. 4
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice, să stabilească, să documenteze şi să menţină actualizată lista de standarde aplicabile proceselor, activităţilor şi SSCE ale CNE importante pentru securitatea nucleară, cu menţionarea domeniilor de aplicare a acestora.
    (2) Lista de standarde prevăzută la alin. (1) trebuie să includă:
    a) standardele şi codurile utilizate la stabilirea bazelor de proiectare pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară;
    b) standardele şi codurile utilizate la stabilirea cerinţelor pentru proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, supravegherea, testarea, întreţinerea, inspecţia în exploatare şi dezafectarea CNE, respectiv pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară ale acesteia;
    c) standardele utilizate în analizele şi evaluările de securitate nucleară pentru CNE;
    d) alte coduri şi standarde industriale care stabilesc cerinţe importante pentru securitatea nucleară, care nu au fost incluse în categoriile de la lit. a)-c) şi care fac parte din bazele de autorizare pentru CNE;
    e) standardele de securitate nucleară emise de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică/International Atomic Energy Agency menţionate în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum şi orice nouă revizie a acestora;
    f) standardele, codurile, ghidurile şi documentele care stabilesc cele mai înalte standarde de excelenţă şi bunele practici curente, recunoscute la nivel internaţional în industria nucleară şi în industria energetică, emise de asociaţiile internaţionale ale organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare şi alte asociaţii profesionale relevante, cum ar fi Asociaţia Mondială a Operatorilor Nucleari/World Association of Nuclear Operators, aplicabile activităţilor de proiectare, amplasare, construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei CNE.

    (3) Pentru fiecare standard din lista prevăzută la alin. (1) trebuie menţionată ediţia utilizată, atât în ce priveşte utilizarea iniţială a standardului, cât şi utilizarea standardului actualizat, pentru modificări de proiect sau pentru alte activităţi, după caz.
    (4) Titularul de autorizaţie trebuie să deţină o colecţie/ bibliotecă de standarde care să includă toate standardele din lista stabilită conform cerinţelor de la alin. (1) şi (2), atât ediţiile utilizate iniţial şi incluse în bazele de proiectare şi bazele de autorizare pentru CNE, cât şi cele mai noi ediţii ale standardelor respective.

    ART. 5
    Titularul de autorizaţie trebuie să utilizeze standardele din lista stabilită conform prevederilor art. 4 pentru dezvoltarea, evaluarea, implementarea, actualizarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor, activităţilor şi procedurilor CNE importante pentru securitatea nucleară, inclusiv pentru următoarele:
    a) menţinerea conformităţii cu bazele de proiectare a SSCE cu funcţii de securitate nucleară;
    b) menţinerea conformităţii cu bazele de autorizare curente;
    c) menţinerea conformităţii cu LCTO;
    d) activităţile de proiectare, dezvoltare şi/sau utilizare de software, aprovizionare, fabricaţie, construcţie şi montaj, instalare, punere în funcţiune, operare, testare, verificare, supraveghere, inspecţie, modificare, întreţinere şi reparare, retehnologizare, controlul configuraţiei şi managementul îmbătrânirii pentru SSCE cu funcţii de securitate nucleară;
    e) activităţile de evaluare a securităţii nucleare, inclusiv efectuarea şi verificarea analizelor deterministe şi probabilistice, a analizelor de tensiuni, a analizelor de pericole pentru evenimente interne şi externe, analiza experienţei şi evenimentelor de exploatare, revizuirea periodică a securităţii nucleare şi verificarea conformităţii cu cerinţele din autorizaţiile şi normele emise de CNCAN;
    f) activităţile de pregătire şi răspuns la tranzienţi, accidente şi situaţii de urgenţă;
    g) activităţile care au ca scop protecţia personalului, populaţiei şi mediului împotriva radiaţiilor ionizante;
    h) managementul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive;
    i) pregătirea strategiei de dezafectare;
    j) pregătirea, planificarea, supervizarea, coordonarea şi conducerea activităţilor prevăzute la lit. a)-i);
    k) implementarea, dezvoltarea şi evaluarea sistemului de management, inclusiv autoevaluarea, efectuarea evaluărilor independente ale sistemului de management, audituri, activităţi de supraveghere şi inspecţie privind activităţile prevăzute la lit. a)-j);
    l) evaluarea independentă a securităţii nucleare privind activităţile prevăzute la lit. a)-j);
    m) pregătirea profesională a personalului direct responsabil pentru activităţile prevăzute la lit. a)-l);
    n) dezvoltarea şi îmbunătăţirea continuă a culturii de securitate nucleară.


    ART. 6
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să analizeze orice nouă ediţie a unui standard din lista stabilită conform prevederilor art. 4, în decurs de cel mult 1 an de la apariţie, pentru:
    a) identificarea şi evaluarea noilor cerinţe şi recomandări;
    b) identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire a securităţii nucleare, inclusiv a modificărilor de proiect fezabile;
    c) stabilirea şi implementarea acţiunilor de îmbunătăţire practicabile.

    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să actualizeze lista de standarde stabilită conform prevederilor art. 4 ori de câte ori este necesar pentru a include codurile şi standardele utilizate în implementarea oricăror modificări de proiect sau activităţi noi.
    (3) Titularul de autorizaţie trebuie să informeze periodic CNCAN, în scris, cel puţin anual, despre stadiul activităţilor de utilizare a standardelor din lista stabilită conform prevederilor art. 4 pentru evaluarea şi îmbunătăţirea continuă a securităţii nucleare, inclusiv în ce priveşte acţiunile iniţiate, în curs de implementare sau finalizate. Prima informare de acest fel trebuie făcută în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 7
    (1) În termen de 2 ani de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, titularii de autorizaţie pentru CNE aflate în faza de exploatare trebuie să transmită la CNCAN, spre evaluare, un raport care să prezinte analiza conformităţii cu cerinţele prezentelor norme şi acţiunile întreprinse pentru asigurarea implementării integrale a acestor cerinţe.
    (2) Analiza cerută la alin. (1) va include evaluarea conformităţii cu standardele specificate în anexa nr. 2, aplicabile pentru proiectul CNE şi pentru activităţile din faza de exploatare, precum şi eventualele îmbunătăţiri identificate ca practicabile şi necesare pentru alinierea la aceste standarde.
    (3) Îndeplinirea prevederilor din prezentele norme se verifică de către CNCAN în cadrul procesului de autorizare, precum şi prin evaluări şi inspecţii periodice pe toată durata de valabilitate a unei autorizaţii.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1

    la norme
    Definiţii
    Cultură de securitate nucleară - ansamblul caracteristicilor, atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, organizaţiilor şi instituţiilor care servesc la susţinerea şi îmbunătăţirea securităţii nucleare şi care asigură că aspectele de securitate nucleară şi protecţie împotriva radiaţiilor ionizante au prioritate şi primesc atenţia corespunzătoare în funcţie de importanţa lor
    Procese, activităţi, proceduri şi cerinţe importante pentru securitatea nucleară - procesele, activităţile, procedurile şi cerinţele cu impact direct sau indirect, imediat sau latent asupra securităţii nucleare, respectiv asupra exploatării instalaţiei nucleare în conformitate cu limitele şi condiţiile tehnice de operare, cu limitele şi condiţiile din autorizaţiile în vigoare şi cu prevederile normelor de securitate nucleară emise de CNCAN

    ANEXA 2

    la norme
    Standarde emise de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică aplicabile CNE
    1. Standarde privind analizele şi evaluările de securitate nucleară
    1.1. Deterministic Safety Analysis for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG2 (Rev.1), 2019
    1.2. Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-3, 2010
    1.3. Development and Application of Level 2 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-4, 2010
    1.4. Evaluation of Seismic Safety for Existing Nuclear Installations, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.13, 2009
    1.5. Criticality Safety in the Handling of Fissile Material, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG27, 2014

    2. Standarde privind evaluarea amplasamentului
    2.1. Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-1, 2019
    2.2. Meteorological and Hydrological Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-18, 2011
    2.3. Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-9, 2010
    2.4. External Human Induced Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.1, 2002
    2.5. Geotechnical Aspects of Site Evaluation and Foundations for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-3.6, 2005
    2.6. Dispersion of Radioactive Material in Air and Water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series, No. NS-G-3.2, 2002

    3. Standarde privind proiectarea şi construcţia
    3.1. Safety of Nuclear Power Plants: Design, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/1 (Rev. 1), 2016
    3.2. Design of the Reactor Core for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG52, 2019
    3.3. Design of the Reactor Containment and Associated Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-53, 2019
    3.4. Human Factors Engineering in the Design of Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-51, 2019
    3.5. Design of Electrical Power Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-34, 2016
    3.6. Design of Instrumentation and Control Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-39, 2016
    3.7. Design of the Reactor Coolant System and Associated Systems for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-56, 2020
    3.8. Safety Classification of Structures, Systems and Components in Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-30, 2014
    3.9. Protection against Internal Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.7, 2004
    3.10. Protection against Internal Hazards other than Fires and Explosions in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.11, 2004
    3.11. External Events Excluding Earthquakes in the Design of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.5, 2003
    3.12. Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NSG1.6, 2003
    3.13. Design of Fuel Handling and Storage Systems for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.4, 2003
    3.14. Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-1.13, 2005
    3.15. Construction for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-38, 2015

    4. Standarde privind punerea în funcţiune, exploatarea şi întreţinerea
    4.1. Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and Operation, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. SSR-2/2 (Rev. 1), 2016
    4.2. Accident Management Programmes for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-54, 2019
    4.3. Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-48, 2018
    4.4. Operating Experience Feedback for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-50, 2018
    4.5. Chemistry Programme for Water Cooled Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-13, 2011
    4.6. Fire Safety in the Operation of Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.1, 2000
    4.7. Operational Limits and Conditions and Operating Procedures for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.2, 2000
    4.8. Modifications to Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.3, 2001
    4.9. The Operating Organization for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.4, 2002
    4.10. Core Management and Fuel Handling for Nuclear Power Plants Safety Guide, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.5, 2002
    4.11. Maintenance, Surveillance and In-service Inspection in Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.6, 2002
    4.12. Recruitment, Qualification and Training of Personnel for Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.8, 2002
    4.13. Conduct of Operations at Nuclear Power Plants, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. NS-G-2.14, 2008
    4.14. Commissioning for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-28, 2014
    4.15. Periodic Safety Review for Nuclear Power Plants, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG25, 2013

    5. Standarde privind protecţia radiologică, managementul combustibilului nuclear uzat şi al deşeurilor radioactive
    5.1. Occupational Radiation Protection, General Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GSG-7, 2018
    5.2. Storage of Spent Nuclear Fuel, Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-15, 2012
    5.3. Predisposal Management of Radioactive Waste from Nuclear Power Plants and Research Reactors, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-40, 2016

    6. Standarde privind dezafectarea
    6.1. Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. SSG-47, 2018
    6.2. Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 6, 2014
    7. Standarde privind pregătirea şi răspunsul la situaţii de urgenţă
    7.1. Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 7, 2015
    7.2. Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, General Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GSG-2, 2011

    8. Standarde privind sistemul de management
    8.1. Leadership and Management for Safety, General Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 2, 2016
    8.2. The Management System for Nuclear Installations, Specific Safety Guide, IAEA Safety Standards Series No. GS-G-3.5, 2009

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016