Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 10 din 13 martie 2020  privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 10 din 13 martie 2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 228 din 20 martie 2020
    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. e), art. 5 alin. (1) lit. e), art. 11 alin. (2) lit. h), art. 42 alin. (2)-(4), art. 48-55, art. 62 alin. (2) lit. f), art. 83 alin. (1) şi ale art. 86 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale,
    în temeiul prevederilor art. 55 din Legea nr. 1/2020,
    în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 11 martie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă reglementează conţinutul, autorizarea, modificarea şi retragerea autorizării prospectului fondului de pensii ocupaţionale.

    ART. 2
    Prospectul fondului de pensii ocupaţionale este elaborat de către administrator şi se adresează angajatorilor şi participanţilor la un fond de pensii ocupaţionale, denumit în continuare fond.

    ART. 3
    Schema de pensii ocupaţionale este elaborată de către angajator şi se adresează angajaţilor proprii, conform art. 45 alin. (3) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, denumită în continuare Lege.

    ART. 4
    Termenii şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Lege, precum şi următoarele semnificaţii:
    a) secţiunea generală a prospectului - componentă a prospectului fondului, elaborată de administrator, care cuprinde aspectele general aplicabile tuturor schemelor de pensii ocupaţionale incluse în respectivul fond, conform prevederilor Legii şi ale prezentei norme;
    b) secţiunea specifică a prospectului - componentă a prospectului fondului, elaborată de administrator, care cuprinde aspectele specifice schemei de pensii propuse de angajator, precum şi ale contractului de administrare, conform prevederilor Legii şi ale prezentei norme.


    CAP. II
    Conţinutul prospectului
    ART. 5
    Administratorul de fonduri de pensii ocupaţionale elaborează şi supune autorizării Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., prospectul fondului, care include următoarele componente obligatorii:
    a) secţiunea generală a prospectului;
    b) secţiunea/secţiunile specifice a/ale prospectului.


    ART. 6
    (1) Secţiunea generală a prospectului conţine cel puţin următoarele:
    1. informaţii şi date de identificare cu privire la următoarele entităţi:
    a) fondul de pensii:
    (i) denumirea fondului de pensii;
    (ii) numărul şi data deciziei de autorizare a fondului de pensii;
    (iii) codul de înscriere în Registrul A.S.F.;
    (iv) numărul şi data deciziei de autorizare a prospectului fondului.

    b) administrator:
    (i) denumirea şi sediul administratorului;
    (ii) datele de contact;
    (iii) codul unic de înregistrare;
    (iv) numărul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    (v) numărul şi data deciziei de autorizare a administratorului;
    (vi) codul de înscriere în Registrul A.S.F.;

    c) depozitar:
    (i) denumirea depozitarului;
    (ii) codul unic de înregistrare;
    (iii) numărul şi data avizului A.S.F.;
    (iv) codul de înscriere în Registrul A.S.F.;

    d) auditorul financiar:
    (i) denumirea auditorului;
    (ii) codul unic de înregistrare;
    (iii) numărul şi data avizului A.S.F.;
    (iv) codul de înscriere în Registrul A.S.F.;


    2. informaţii cu privire la drepturile participantului:
    a) posibilitatea ca participantul, în mod suplimentar faţă de contribuţia angajatorului, să contribuie în nume propriu la fondul de pensii ocupaţionale, conform prevederilor art. 85 alin. (4) din Lege, cu menţionarea explicită a limitelor maxime prevăzute de Lege;
    b) posibilitatea modificării, suspendării sau încetării de către participant a plăţii contribuţiei în nume propriu la fondul de pensii ocupaţionale, fără penalizarea acestuia şi fără ca activul său personal şi calitatea de participant să fie afectate;
    c) posibilitatea pentru participantul la un fond de pensii ocupaţionale din România, care a fost detaşat într-o altă ţară, de a plăti în continuare contribuţia la fondul de pensii pe durata detaşării;
    d) menţionarea faptului că participantul este proprietarul activului personal din contul său, în condiţiile prevăzute de schema de pensii ocupaţionale, precum şi a faptului că activul personal este insesizabil, nu poate fi gajat sau cesionat şi nu poate face obiectul unor măsuri de executare silită sau al unor măsuri asigurătorii, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se instituie, sau amânarea momentului la care se nasc aceste drepturi în situaţia existenţei unor clauze referitoare la vesting;
    e) posibilitatea păstrării calităţii de participant la respectivul fond la încetarea relaţiilor contractuale cu angajatorul, în condiţiile prevăzute de schema de pensii;
    f) drepturile legale ale participantului sau ale moştenitorilor, după caz, condiţiile şi procedurile aplicabile în următoarele situaţii:
    (i) încetarea participării la fond survenită ca urmare a invalidităţii, decesului sau deschiderii dreptului la pensie al participantului, cu menţionarea modalităţilor de plată a activului;
    (ii) transferul la un alt fond, cu menţionarea faptului că nu se percep penalităţi de transfer;


    3. informaţii cu privire la faptul că angajatorul poate decide, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond pentru angajaţii săi, înştiinţând în scris administratorul şi angajaţii cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării deciziei;
    4. informaţii cu privire la obligaţia participantului de a înştiinţa în scris administratorul şi angajatorul:
    a) cu privire la orice modificare a datelor sale cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor administratorului şi angajatorului şi de a transmite documentele doveditoare în termen de 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;
    b) cu privire la modificarea, suspendarea sau încetarea contribuţiilor în nume propriu cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte;

    5. principiile şi politica de investiţii a fondului, precum şi menţionarea în mod obligatoriu a frazelor:
    a) „Performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare.“;
    b) „Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii ocupaţionale sunt organizate, evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte activităţi şi de contabilitatea proprie ale administratorului sau ale angajatorului, fără posibilitatea transferului de la fond către administrator sau de la fond către angajator.“;
    c) „Autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului fondului de pensii ocupaţionale nu reprezintă o garanţie pentru realizarea obiectivelor investiţionale ale fondului de pensii.“;
    d) „Autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului fondului de pensii ocupaţionale nu implică în niciun fel aprobarea, evaluarea sau garantarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a calităţii plasamentului în instrumente financiare.“;

    6. informaţii privind modul şi măsura în care factorii de mediu, sociali şi cei legaţi de guvernanţă corporativă sunt luaţi în considerare în cadrul politicii de investiţii;
    7. riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi distribuţia acestor riscuri;
    8. împărţirea între participanţi a rezultatelor din investiţii în mod proporţional cu numărul de unităţi de fond deţinute de către aceştia;
    9. fraza: „Autoritatea competentă în domeniul reglementării şi supravegherii sistemului de pensii private din România este Autoritatea de Supraveghere Financiară.“;
    10. menţiunea că pe pagina proprie de internet a administratorului pot fi consultate cel puţin următoarele documente:
    a) rezultatele anterioare ale investiţiilor aferente fondului de pensii pe o perioadă de minimum 5 ani sau pe toată durata de operare a fondului, în cazul în care aceasta este mai mică de 5 ani;
    b) declaraţia privind politica de investiţii a fondului;
    c) raportul anual al administratorului;
    d) situaţiile financiare anuale proprii însoţite de raportul de audit;
    e) situaţiile financiare ale fondului însoţite de raportul de audit;

    11. indicaţii cu privire la modul în care pot fi obţinute informaţii suplimentare.

    (2) Secţiunea specifică a prospectului conţine cel puţin următoarele informaţii:
    1. termenii şi condiţiile schemei de pensii ocupaţionale:
    a) tipul schemei de pensii ocupaţionale;
    b) metode prin care se pot efectua plăţi ale drepturilor participanţilor, precum şi cuantumul, frecvenţa, durata şi modalitatea de modificare a cuantumului acestor plăţi;
    c) informaţii privind proporţiile de împărţire a contribuţiilor între angajator şi angajat, după caz;
    d) garanţiile oferite de către administrator sau angajator, după caz;
    e) informaţii referitoare la dreptul exclusiv de proprietate al participanţilor asupra activului personal existent în conturile individuale sau amânarea momentului la care se naşte acest drept în situaţia existenţei unor clauze referitoare la vesting, după caz;
    f) condiţiile suplimentare, specifice schemei de pensii, cu privire la acordarea contravalorii activului personal în caz de invaliditate, deces şi deschiderea dreptului la pensie;

    2. termenii şi condiţiile contractului de administrare:
    a) părţile contractante;
    b) principiile schemei de pensii ocupaţionale;
    c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de implementare;
    d) valoarea şi structura comisioanelor de administrare, precum şi modalitatea de percepere a acestora;
    e) obligaţiile de informare ale administratorului faţă de participanţi, cu menţionarea expresă a modalităţii de comunicare a modificării comisioanelor de administrare;
    f) răspunderea părţilor contractante;
    g) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi de încetare a contractului de administrare.    ART. 7
    (1) Informaţiile prevăzute în prospect se transmit cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 112 alin. (2) din Lege.
    (2) Informarea viitorilor participanţi se face de către administrator prin intermediul angajatorului.
    (3) Informarea participanţilor şi a beneficiarilor se face direct de către administrator.

    CAP. III
    Autorizarea prospectului fondului
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 8
    Pentru a administra un fond, administratorul elaborează şi supune autorizării A.S.F. prospectul fondului.

    ART. 9
    Administratorul trebuie să obţină autorizarea prospectului fondului pentru fiecare fond pe care intenţionează să îl administreze.

    ART. 10
    (1) Decizia de autorizare a prospectului fondului de pensii ocupaţionale se emite în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Cererea de autorizare a primului prospect al fondului, însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 11 alin. (1), se depune şi se înregistrează la A.S.F. de către reprezentantul legal al societăţii care solicită autorizarea.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de autorizare a prospectului fondului
    ART. 11
    (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) este însoţită de următoarele documente:
    a) proiectul prospectului fondului, întocmit conform prevederilor art. 6;
    b) schema/schemele de pensii ocupaţionale în baza căreia/ cărora se elaborează prospectul, întocmită/întocmite în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
    c) contractul de administrare;
    d) contractul de depozitare;
    e) contractul de custodie;
    f) contractul de societate;
    g) dovada plăţii taxei de autorizare a prospectului fondului.

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de o împuternicire semnată de către reprezentantul legal al societăţii care solicită autorizarea, în cazul în care acesta deleagă una sau mai multe persoane pentru a reprezenta societatea în relaţia cu A.S.F.
    (3) A.S.F. aprobă sau respinge, după caz, cererea de autorizare, prin decizie, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (4) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (3), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi lipsa unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (6) Decizia de autorizare a prospectului se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

    ART. 12
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii pentru autorizarea prospectului fondului.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (3) În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Modificarea prospectului fondului
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 13
    (1) Modificarea prospectului se autorizează de către A.S.F., cu îndeplinirea procedurii prevăzute în prezenta normă.
    (2) Autoritatea poate respinge modificările solicitate dacă acestea:
    a) prejudiciază interesul participanţilor;
    b) creează inechităţi între participanţi;
    c) nu respectă legislaţia în vigoare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de autorizare a modificării prospectului fondului
    ART. 14
    Pentru a obţine autorizarea de modificare a prospectului fondului, administratorul depune la A.S.F. o cerere de autorizare a modificării acestuia, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:
    a) nota de fundamentare semnată de reprezentantul legal al administratorului, cu menţionarea modificărilor propuse, evidenţiate comparativ, şi a modalităţii de conformare cu prevederile legale şi a celor instituite prin schema de pensii privind informarea participanţilor;
    b) proiectul prospectului modificat, care urmează a fi comunicat participanţilor vizaţi în cazul obţinerii autorizării de modificare a prospectului;
    c) documentul de informare a participanţilor vizaţi;
    d) împuternicirea persoanei care reprezintă administratorul în relaţia cu A.S.F.;
    e) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în copie;
    f) dovada plăţii taxei de autorizare a modificării prospectului fondului.


    ART. 15
    (1) A.S.F. aprobă sau respinge, după caz, cererea de autorizare a modificării prospectului, prin decizie, în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.
    (2) Orice solicitare a A.S.F. privind informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (4) Decizia de autorizare a modificării prospectului se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.

    ART. 16
    (1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de autorizare a modificării prospectului.
    (2) Decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (3) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    O nouă cerere de autorizare a modificării prospectului poate fi adresată A.S.F. numai după ce au fost remediate deficienţele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Informarea participanţilor în cazul modificării prospectului
    ART. 18
    În termen de 5 zile lucrătoare de la data obţinerii autorizării de modificare a prospectului, administratorul realizează informarea participanţilor, după cum urmează:
    a) administratorul informează participanţii din schema/ schemele vizate de modificarea respectivă, în cazul în care modificarea vizează secţiunea specifică a prospectului;
    b) administratorul informează toţi participanţii la fond, în cazul în care modificarea vizează secţiunea generală a prospectului.


    ART. 19
    (1) Informarea prevăzută la art. 18 este transmisă participanţilor în variantă electronică şi suplimentar, pe suport hârtie, în funcţie de opţiunea exprimată de către participant în actul individual de aderare.
    (2) Documentul de informare a participanţilor cuprinde modificările propuse, evidenţiate comparativ cu prevederile din prospectul în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Retragerea autorizării prospectului
    ART. 20
    Retragerea autorizării prospectului se realizează de către A.S.F., în condiţiile prevăzute la art. 53 din Lege.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    (1) Documentele depuse la A.S.F. sunt numerotate, semnate pentru conformitate de către reprezentanţii legali ai solicitantului şi sunt însoţite de un opis.
    (2) Documentele şi informaţiile prevăzute în prezenta normă se transmit în limba română, iar documentele emise într-o altă limbă vor fi depuse în original, în formă autentică, după caz, împreună cu traducerea legalizată.
    (3) A.S.F. poate solicita, în scris, orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

    ART. 22
    Nerespectarea prevederilor prezentei normei se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. XIV din Lege.

    ART. 23
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă.

    ART. 24
    Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 13 martie 2020.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    Cerere pentru autorizarea prospectului fondului de pensii ocupaţionale

┌──────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare ale │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea fondului de pensii │
│ocupaţionale: │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Denumirea solicitantului - │
│administrator: │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Reprezentantul legal (numele, │
│prenumele şi funcţia), (numărul de │
│telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Persoana de contact (numele, │
│prenumele şi funcţia), (numărul de │
│telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Certificatul de înregistrare al │
│administratorului la Oficiul Naţional │
│al Registrului Comerţului (seria, │
│numărul şi data emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Codul unic de înregistrare al │
│administratorului la Oficiul Naţional │
│al Registrului Comerţului: │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezenta cerere este însoţită de │
│opisul documentelor anexate şi de un │
│număr de ... documente, totalizând un │
│număr de ... file. │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Data │
├──────────────────────────────────────┤
│False declaraţii sau omisiuni │
│intenţionate ale unor fapte pot │
│constitui încălcări ale legii penale. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Cerere de autorizare a modificării prospectului fondului de pensii ocupaţionale

┌──────────────────────────────────────┐
│Datele de identificare ale │
│solicitantului │
├──────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea fondului de pensii │
│ocupaţionale: │
├──────────────────────────────────────┤
│2. Denumirea solicitantului - │
│administrator: │
├──────────────────────────────────────┤
│3. Reprezentantul legal (numele, │
│prenumele şi funcţia), (numărul de │
│telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│4. Persoana de contact (numele, │
│prenumele şi funcţia), (numărul de │
│telefon) │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Certificatul de înregistrare al │
│administratorului la Oficiul Naţional │
│al Registrului Comerţului (seria, │
│numărul şi data emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│6. Codul unic de înregistrare al │
│administratorului la Oficiul Naţional │
│al Registrului Comerţului: │
├──────────────────────────────────────┤
│7. Numărul deciziei de autorizare ca │
│administrator al fondului de pensii │
│ocupaţionale, emisă de Autoritatea de │
│Supraveghere Financiară (numărul şi │
│data emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│8. Numărul deciziei de autorizare a │
│prospectului fondului de pensii │
│ocupaţionale, emisă de Autoritatea de │
│Supraveghere Financiară (numărul şi │
│data emiterii) │
├──────────────────────────────────────┤
│Prezenta cerere este însoţită de │
│opisul documentelor anexate şi de un │
│număr de .... documente, totalizând un│
│număr de .... file. │
├──────────────────────────────────────┤
│Semnătura reprezentantului legal │
├──────────────────────────────────────┤
│Data │
├──────────────────────────────────────┤
│False declaraţii sau omisiuni │
│intenţionate ale unor fapte pot │
│constitui încălcări ale legii penale. │
└──────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016