Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 7 august 2020  pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 7 august 2020 pentru implementarea Legii nr. 165/2019 pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.416/820/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 10 august 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Persoana asigurată are dreptul de a fi informată la cerere, prin casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat în anul precedent.
    (2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază persoanele care deţin calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 222 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile folosite au înţelesul celor prevăzute la art. 221 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Lista privind serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare Listă, se pune la dispoziţia acesteia de casa de asigurări de sănătate la care aceasta este luată în evidenţă.
    (2) Prin casă de asigurări de sănătate se înţelege orice casă de asigurări de sănătate judeţeană, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

    ART. 3
    (1) În vederea obţinerii informaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1), asiguratul formulează o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (2) Cererea este pusă la dispoziţia asiguratului pe site-ul caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.
    (3) Cererea, completată şi semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, se depune la sediul casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată şi este însoţită, după caz, de copia actului de împuternicire.
    (4) În cazul cererilor care se depun la casele de asigurări de sănătate se verifică identitatea solicitantului.
    (5) În situaţia în care solicitantul optează pentru transmiterea Listei prin intermediul poştei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării Listei.

    ART. 4
    Lista cuprinde serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive prevăzute în pachetul de bază, precum şi serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice, dispozitivele medicale şi altele asemenea acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum şi a contravalorii acestora, şi are structura prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ART. 5
    (1) Lista este pusă la dispoziţia asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, personal sau prin e-mail, conform menţiunii acestuia din cererea depusă la casa de asigurări de sănătate, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate.
    (2) În situaţia în care Lista este pusă personal la dispoziţia asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, acesta va menţiona pe exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate numele în clar, data, semnătura, precum şi textul „am primit informaţiile solicitate“.
    (3) În situaţia în care Lista este pusă la dispoziţia asiguratului sau, după caz, a reprezentantului legal al acestuia prin e-mail, la exemplarul cererii care va fi arhivat la casa de asigurări de sănătate se ataşează e-mailul prin care a fost transmisă Lista.
    (4) Cererile ulterioare de furnizare a aceloraşi informaţii, pentru acelaşi an calendaristic, precum şi cererile vizând alte perioade de timp decât anul calendaristic anterior formulării cererii se vor clasa, potrivit actelor normative în vigoare.
    (5) Listele transmise persoanelor asigurate potrivit dispoziţiilor prezentelor norme metodologice vor fi arhivate în format electronic.

    ART. 6
    (1) Casa de asigurări de sănătate are obligaţia înregistrării şi gestionării cererilor asiguraţilor, precum şi transmiterii datelor solicitate în termenul prevăzut la art. 5 alin. (1).
    (2) Cererile înregistrate vor fi repartizate spre soluţionare compartimentului cu atribuţii prevăzute în acest sens în regulamentul de organizare şi funcţionare al casei de asigurări de sănătate sau, după caz, persoanei cu atribuţii în acest sens prevăzute în fişa postului.
    (3) Informaţiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în baza unei proceduri instituite la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, aprobată prin decizie a directorului general.

    ART. 7
    Lista poate fi solicitată şi accesată şi prin intermediul dosarului electronic de sănătate, după autentificarea solicitantului în baza parolei de acces şi a matricei de securitate proprii, în conformitate cu prevederile art. 346^7 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din momentul în care această funcţionalitate va fi disponibilă în cadrul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului.

    ART. 8
    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CERERE
    1. Se completează de asigurat, pentru cererea formulată în nume propriu:
    Subsemnatul/a, ..............., domiciliat/ă în ................., CID/CNP ......................, BI/CI .................., persoană asigurată în evidenţa Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) ........................, vă solicit să îmi furnizaţi Lista serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care am beneficiat în anul precedent.

    2. Se completează de reprezentantul legal al asiguratului:
    Subsemnatul/a ................., domiciliat/ă în ...................., CID/CNP .................., BI/CI ................., împuternicit/ă legal al/a domnului/doamnei ................ domiciliat/ă în ................., CID/CNP .................., BI/CI ................, persoană asigurată în evidenţa CAS ............, prin ............................................., vă solicit să îmi furnizaţi
                                                                                                 (Se trec tipul, numărul şi data actului de împuternicire.)
    Lista serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de care a beneficiat persoana care m-a împuternicit în anul ......... . Anexez la prezenta cerere o copie a actului de împuternicire.

    3. Solicit ca această listă să îmi fie pusă la dispoziţie .............................................. :
                                                                                                                  (Se bifează o singură opţiune.)
    [ ] la ghişeul CAS
    [ ] prin e-mail, pe adresa............
    Parolă de acces:
                                              I_I_I_I_I_I_I_I_I


    4. Înţeleg că informaţiile colectate şi prelucrate de către CAS^1 ...... fac parte din categoria datelor cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi celorlalte prevederi legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt furnizate în scopul soluţionării prezentei cereri.
    Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi responsabilului cu protecţia prelucrărilor de date^2 din cadrul CAS…. .
    Data ............. Semnătura ...................

    ^1 Cererile puse la dispoziţia asiguraţilor potrivit art. 3 alin. (2) din normele metodologice se vor completa cu datele de contact ale fiecărei case de asigurări de sănătate.
    ^2 Cererile puse la dispoziţia asiguraţilor potrivit art. 3 alin. (2) din normele metodologice se vor completa cu datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor al fiecărei case de asigurări de sănătate.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    LISTA
    serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale decontate
    din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul...........

┌─────┬────────────┬──────────┬────┬─────────┐
│Nr. │Tipul │Furnizorul│Data│Suma │
│crt. │serviciului │ │ │decontată│
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Medicina │ │ │ │
│ │primară │ │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│1 │ │ │… │ │
│ │servicii ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │… │ │
│ ├────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │capita │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Ambulatoriu │… │… │ │
│ │de │ │ │ │
│2 │specialitate├──────────┼────┼─────────┤
│ │clinic │… │… │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Ambulatoriu │… │… │ │
│ │de medicină │ │ │ │
│3 │fizică şi de├──────────┼────┼─────────┤
│ │reabilitare │… │… │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Medicina │… │… │ │
│4 │dentară ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Investigaţii│… │… │ │
│5 │paraclinice ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Spitalizare │… │… │ │
│6 │continuă ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Spitalizare │… │… │ │
│7 │de zi ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Îngrijiri │… │… │ │
│8 │medicale la ├──────────┼────┼─────────┤
│ │domiciliu │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Îngrijiri │… │… │ │
│9 │paleative la├──────────┼────┼─────────┤
│ │domiciliu │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Consultaţii │… │… │ │
│ │de urgenţă │ │ │ │
│10 │şi transport├──────────┼────┼─────────┤
│ │neasistat │… │… │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Recuperare │… │… │ │
│ │în sanatorii│ │ │ │
│11 │şi ├──────────┼────┼─────────┤
│ │preventorii │… │… │ │
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Dispozitive │… │… │ │
│12 │medicale ├──────────┼────┼─────────┤
│ │ │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Medicamente │… │… │ │
│ ├────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│13 │serie/număr │… │… │ │
│ │prescripţie │ │ │ │
│ ├────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │… │… │… │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ │Servicii │… │… │ │
│ │programe │ │ │ │
│14 │naţionale de├──────────┼────┼─────────┤
│ │sănătate │… │… │ │
│ │curative │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼────┼─────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │
└─────┴────────────┴──────────┴────┴─────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016