Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 5 martie 2020  privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 5 martie 2020 privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/ de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 214 din 17 martie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 2.738 din 5 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 214 din 17 martie 2020.
──────────
    CAP. I
    Stoparea şi recuperarea ajutorului de stat/de minimis dispuse de Unitatea de Management a Proiectului ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii
    ART. 1
    (1) Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii (MC-UMP), prin personalul său, respectiv consilieri afaceri europene în cadrul Programului PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural“ din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul PA14 - RO-CULTURA, are obligaţia monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis acordate, în calitatea sa de furnizor de ajutor de stat/de minimis.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), MC-UMP poate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, angaja experţi externi sau poate externaliza monitorizarea către entităţi cu experienţă specifică, atunci când personalul angajat nu este suficient.
    (3) Procesul de monitorizare a ajutorului de stat/de minimis este un proces continuu care începe la data semnării contractului de finanţare între beneficiar şi furnizor şi se încheie în momentul în care beneficiarul şi-a îndeplinit integral obligaţiile cuprinse în prevederile specifice din contractul încheiat de beneficiar cu MC-UMP şi prevăzute în legislaţia incidentă, inclusiv în prevederile schemei de ajutor de stat/de minimis.
    (4) Procesul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se realizează la depunerea fiecărui raport de progres, prin verificări de documente, solicitări de informaţii şi/sau documente de la beneficiari, prin introducerea datelor şi plăţilor efectuate în sistemul RegAS, precum şi prin controale la sediul/sediile beneficiarilor sau, după caz, la filialele ori punctele de lucru ale acestora.
    (5) Personalul desemnat conform alin. (1) sau (2) are obligaţia de a comunica în scris (în format letric sau electronic) beneficiarului lista documentelor sau, după caz, informaţiile pe care le consideră relevante în cadrul procesului de monitorizare, iar beneficiarul are obligaţia de a transmite documentele sau informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
    (6) Personalul desemnat conform alin. (1) sau (2) are obligaţia de a comunica în scris (în format letric sau electronic, după cum s-a convenit în contractul încheiat cu MC-UMP), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, data la care urmează să aibă loc controlul la sediul/sediile beneficiarului/beneficiarilor sau, după caz, la filialele sau punctele de lucru ale acestuia/acestora.
    (7) Controalele prevăzute la alin. (4) se efectuează pe baza aprobării directorului MC-UMP, în urma propunerilor justificate ale personalului desemnat potrivit alin. (1) sau (2).
    (8) În cazul în care, din motive temeinice şi obiective, beneficiarul se află în imposibilitatea de a asigura condiţiile de efectuare a controlului la data comunicată potrivit alin. (6), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aceasta, va putea solicita reprogramarea controlului la o dată ulterioară.

    ART. 2
    (1) În situaţia în care personalul desemnat în conformitate cu art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în schemele de ajutor de stat/de minimis, directorul MC-UMP va emite o decizie în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care, în funcţie de situaţia constatată, poate fi de:
    a) stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis, în cazul în care beneficiarul/beneficiarii urmează să depăşească intensitatea maximă sau cumulul ajutorului de stat/de minimis, prevăzute de legislaţie;
    b) recuperare parţială/totală a ajutorului de stat/de minimis, în cazul în care se constată că beneficiarul/beneficiarii nu respectă condiţiile prevăzute în schemele de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis.

    (2) Ajutorul de stat/de minimis se va recupera integral:
    a) în cazul în care sunt încălcate condiţiile specifice legislaţiei de ajutor de stat aplicabile schemelor de ajutor de stat/de minimis din cadrul Programului PA14 - RO-CULTURA;
    b) în cazul în care ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor şi proiectului/activităţilor;
    c) în cazul în care este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare;
    d) în orice altă situaţie în care se impune această măsură.

    (3) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de stat/de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2).
    (4) În situaţiile prezentate la alin. (2) şi (3), la suma respectivă se adaugă şi dobânzile aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.

    ART. 3
    Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis şi decizia de recuperare parţială sau totală a ajutorului de stat/de minimis constituie titlu executoriu din momentul comunicării lor, fără ca prin aceasta să se prejudicieze dreptul beneficiarilor ajutorului de stat/de minimis de a formula contestaţii la deciziile emise, în termenul legal de 30 de zile de la comunicare.

    ART. 4
    (1) Deciziile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis sau de recuperare totală ori parţială a acestora sunt elaborate de către personalul desemnat potrivit art. 1 alin. (1) sau (2) în urma acţiunilor de control derulate, a verificărilor efectuate, inclusiv pe baza informatiilor/documentelor primite de la beneficiarii de ajutor de stat/de minimis.
    (2) Modelele deciziei de stopare şi de recuperare sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    CAP. II
    Mecanismul de stopare a ajutorului de stat/de minimis
    ART. 5
    (1) În cazul în care personalul desemnat conform art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemei de ajutor de stat/de minimis constată o situaţie care, în conformitate cu legislaţia în domeniu, determină stoparea acordării ajutorului de stat/de minimis, acesta elaborează o notă de constatare care cuprinde constatările şi propunerile legate de această situaţie, precum şi proiectul de decizie aferent în termen de 10 zile lucrătoare.
    (2) Nota de constatare şi proiectul de decizie aferent se transmit imediat spre avizare directorului adjunct - coordonatorul Programului PA14 - RO-CULTURA, Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP.

    ART. 6
    (1) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis, avizată în maximum 10 zile lucrătoare de şeful Serviciului financiar, directorul adjunct - coordonatorul Programului PA14 - RO-CULTURA şi avocatul/consilierul juridic din cadrul MC-UMP, se înaintează directorului MC-UMP spre aprobare.
    (2) Directorul MC-UMP va analiza şi va semna, după caz, decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

    ART. 7
    Deciziile de stopare a ajutorului de stat/de minimis trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea completă a MC-UMP, în calitate de emitent al deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis, sediul social şi codul de identificare ale acesteia;
    b) numărul şi data deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis;
    c) denumirea beneficiarului;
    d) codul unic de înregistrare al beneficiarului;
    e) domiciliul fiscal al beneficiarului;
    f) obiectul deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis;
    g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis;
    h) temeiul legal şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;
    i) cuantumul ajutorului de stat/de minimis de care are dreptul să beneficieze;
    j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;
    k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat/de minimis, respectiv data producerii situaţiei de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;
    l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei de stopare a ajutorului de stat/de minimis;
    m) identificarea MC-UMP drept organul la care se poate depune contestaţia şi menţionarea termenului de 30 de zile de la comunicare ca termen de depunere a acesteia;
    n) numele şi semnătura directorului MC-UMP sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila UMP.


    ART. 8
    (1) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis, semnată de/pentru directorul MC-UMP, se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de către MC-UMP următorilor:
    a) beneficiarului;
    b) personalului desemnat cu monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis;
    c) Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP;
    d) organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz.

    (2) Decizia de stopare a ajutorului de stat/de minimis este pusă în aplicare de către Serviciul financiar.

    CAP. III
    Mecanismul de recuperare a ajutorului de stat/de minimis
    ART. 9
    (1) În cazul în care personalul desemnat în conformitate cu art. 1 alin. (1) sau (2) pentru monitorizarea schemei de ajutor de stat/de minimis constată o situaţie care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, determină recuperarea ajutorului de stat/de minimis, acesta elaborează o notă care cuprinde constatările şi propunerile legate de această situaţie, precum şi proiectul de decizie aferent, în termen de 10 zile lucrătoare.
    (2) Nota de constatare şi proiectul de decizie aferent se transmit imediat spre avizare directorului adjunct - coordonator al Programului PA14 - RO-CULTURA, Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP.

    ART. 10
    (1) . Decizia de recuperare, avizată în maximum 10 zile lucrătoare de şeful Serviciului financiar al MC-UMP şi de avocatul/consilierul juridic MC-UMP, se înaintează directorului MC-UMP spre aprobare.
    (2) Directorul MC-UMP va analiza şi semna, după caz, decizia de recuperare în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

    ART. 11
    Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
    a) denumirea completă a MC-UMP, în calitate de emitent al deciziei de recuperare, sediul social şi codul de identificare ale acesteia;
    b) numărul şi data deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis;
    c) denumirea beneficiarului;
    d) codul unic de înregistrare al beneficiarului;
    e) domiciliul fiscal;
    f) obiectul deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis;
    g) motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis;
    h) data la care ajutorul de stat/de minimis a fost pus la dispoziţie beneficiarului;
    i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;
    j) cuantumul ajutorului de stat/de minimis, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate;
    k) rata dobânzii;
    l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat/de minimis, precum şi a dobânzilor aferente;
    m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis;
    n) identificarea MC-UMP drept organul la care se poate depune contestaţia şi menţionarea termenului de 30 de zile de la comunicare ca termen de depunere a acesteia;
    o) data de la care îşi produce efectele decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis;
    p) numele şi semnătura directorului MC-UMP sau ale persoanei înlocuitoare de drept şi ştampila MC-UMP.


    ART. 12
    (1) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare.
    (2) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării.
    (3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis.
    (4) După acest moment, în situaţia executării silite, organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective.
    (5) Rata dobânzii prevăzută la alin. (1) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    Se va utiliza următoarea formulă de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    S1 - suma totală care trebuie recuperată, inclusiv dobânda;
    S - valoarea ajutorului de stat/de minimis care a fost utilizat abuziv;
    r% - rata de referinţă în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România;
    1% - 100 puncte de bază;
    n - numărul de zile calculate de la data la care ajutorul de stat/de minimis a fost pus la dispoziţia beneficiarului până la data recuperării sale.
    ART. 13
    (1) Decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, semnată de/pentru directorul MC-UMP, se transmite în termen de 3 zile lucrătoare de către MC-UMP, următorilor:
    a) beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al beneficiarului;
    b) personalului desemnat cu monitorizarea schemelor de ajutor de stat/de minimis;
    c) Serviciului financiar şi avocatului/consilierului juridic din cadrul MC-UMP;
    d) organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz;
    e) Consiliului Concurenţei, spre informare.

    (2) Decizia de recuperare a ajutorului de stat/de minimis este pusă în aplicare de către Serviciul financiar.

    ART. 14
    (1) Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis constituie titlu de creanţă şi se recuperează în condiţiile legii.
    (2) Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis acordate se transmit, dacă este cazul, spre executare silită, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    MC-UMP informează periodic Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul stopării/recuperării ajutoarelor de stat/de minimis, conform prevederilor legale.

    ART. 16
    Prevederile prezentelor norme metodologice se completează de drept cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, ale Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului SEE 2014-2021.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    DECIZIE DE STOPARE Nr. ......../.........../............
    a ajutorului de stat/de minimis acordat ......................... în baza ...................
    Directorul Unităţii de Management a Proiectului, în temeiul prevederilor:
    - art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    – Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul programului RO-CULTURA, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/2019^1);
    ^1) Se va menţiona numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa schemei de ajutor de stat.

    – Schemei de ajutor de minimis ..................., aprobată prin .................................. ^2);
    ^2) Se va menţiona schema de ajutor de minimis incidentă.

    – Ordinul ministrului culturii nr. 3.845/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare

    şi având în vedere următoarele considerente:
    1. Date de identificare ale furnizorului:
    Denumire: Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii (MC-UMP)
    Cod unic de înregistrare: ......................... Sediul: .......................................................

    2. Date de identificare ale beneficiarului:
    Denumire: ……..........................................
    Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: …………………………............................
    Cod unic de înregistrare: ……………………….................................
    Sediul social/Domiciliul fiscal: …………....................................................

    3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de stopare:
    În conformitate cu prevederile ....................................., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis aprobat .............., în cuantum de ................., acordat sub formă de ......................, pentru ................. .
    Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat ................, astfel ...............
    Având în vedere faptul că .................. se află în următoarea situaţie de fapt ................, se constată că nu pot fi respectate prevederile de la............................, drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de stat/de minimis.

    4. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia:
    Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, decizia se poate contesta la MC-UMP, în termen de 30 de zile de la comunicare.
    Procedura de contestaţie este cea prevăzută de dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în mod corespunzător.

    5. Data la care îşi produce efectele decizia de stopare:
    Decizia de stopare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/administratorul judiciar/Casa de Insolvenţă .................../..................., cu sediul social în ......................................,

    directorul Unităţii de Management a Proiectului decide:
    ART. 1
    Se stopează ajutorul de stat/de minimis, acordat sub formă de ..................................... .

    ART. 2
    Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării.

    ART. 3
    Prezenta decizie este încheiată în ……………………….. exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat de către MC-UMP beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ........................................ .

    Directorul Unităţii de Management a Proiectului,
    ....................................................................

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    DECIZIE DE RECUPERARE Nr. ……………...../................../................
    a ajutorului de stat/de minimis acordat ............... în baza ...................
    Directorul Unităţii de Management a Proiectului, în temeiul prevederilor:
    - art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    – Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.527/2019^1),
    ^1) Se va menţiona numai în cazul proiectelor care intră sub incidenţa schemei de ajutor de stat.

    – Schemei de ajutor de minimis ............., aprobată prin ………………….................^2),
    ^2) Se va menţiona schema de ajutor de minimis incidentă.

    – Ordinul ministrului culturii nr. 3.845/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările şi completările ulterioare,

    şi având în vedere următoarele considerente:
    1. Date de identificare ale furnizorului:
    Denumire: Unitatea de Management a Proiectului din Ministerul Culturii (MC-UMP)
    Cod unic de înregistrare: ..........................
    Sediul: .........................................

    2. Date de identificare ale beneficiarului:
    Denumire: .....................................
    Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..........................................
    Cod unic de înregistrare: .........................................
    Sediul social/Domiciliul fiscal: .........................................

    3. Obiectul deciziei, motivele de fapt şi de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperare:
    În conformitate cu prevederile ....................................., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis aprobat prin .................., în cuantum de ................................., acordat sub forma de .........................., pentru ......................., pe o perioadă ............................., astfel: .................................... .
    Având în vedere faptul că ............................................... se află în următoarea situaţie de fapt ..........................., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ......................................, drept care se impune luarea măsurii de recuperare parţială/totală^3) a ajutorului de stat/de minimis în sumă totală de ....................... .
    ^3) Se va menţiona măsura aplicabilă.


    4. Cuantumul ajutorului de stat/de minimis, precum şi al dobânzii ce trebuie recuperate:
    Cuantumul ajutorului de stat/de minimis ce trebuie recuperat de la ..................................... este în sumă totală de .................... lei. Dobânda ce trebuie recuperată este în sumă de .............. lei, calculată de la data de .................. până la data de ...................... .

    5. Organul la care se poate depune contestaţia şi termenul de depunere a acesteia:
    Împotriva măsurilor dispuse prin prezentul titlu executoriu se poate formula contestaţie în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la autoritatea publică emitentă a titlului executoriu.

    6. Data la care îşi produce efectele decizia de recuperare:
    Decizia de recuperare îşi produce efectele de la data comunicării acesteia către beneficiarul ajutorului de stat/ de minimis ..................../administratorul judiciar/Casa de Insolvenţă ................/.........................., cu sediul social în ...............................,

    directorul Unităţii de Management a Proiectului decide:
    ART. 1
    Ajutorul de stat/de minimis ce trebuie recuperat, acordat sub formă de ...................... pentru realizarea proiectului de ........................., este în cuantum de ....................... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia, în cuantum de ................................ lei, calculată până la data de ................................. .

    ART. 2
    Rata dobânzii este ......................
    De la data de ..................... şi până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis, cuantumul dobânzii este de ......................... lei, conform formulei de calcul prevăzute la art. 12 din Normele metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul schemelor de ajutor de stat/de minimis gestionate de Unitatea de management a proiectului din cadrul Ministerului Culturii, aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.738/2020.

    ART. 3
    Beneficiarul ajutorului de stat/de minimis are obligaţia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a ajutorului de stat/de minimis, în contul ………………...................................... .

    ART. 4
    Prezenta decizie constituie titlu executoriu şi îşi produce efectele de la data comunicării.

    ART. 5
    Prezenta decizie este încheiată în ................... exemplare originale, un exemplar urmând a fi comunicat de către MC-UMP beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvenţă desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ......................... .

    Directorul Unităţii de Management a Proiectului,
    ........................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016