Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 2 noiembrie 2020  privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 2 noiembrie 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi condiţiile specifice de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor corespunzătoare funcţiilor contractuale din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1072 din 12 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 4.455/C din 2 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 12 noiembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal civil contractual din sistemul administraţiei penitenciare se face prin concurs ori examen, cu aplicarea prevederilor titlului I din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament-cadru, şi a prevederilor prezentelor norme.

    ART. 2
    Încadrarea în posturile vacante de personal contractual din unităţile sistemului administraţiei penitenciare se face în funcţie de nevoile acestora, priorităţile stabilite şi resursele bugetare.

    ART. 3
    La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal contractual din sistemul administraţiei penitenciare pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru, precum şi condiţiile specifice prevăzute de prezentele norme.

    ART. 4
    (1) Condiţiile specifice de selecţie pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante de personal contractual, elaborate pe baza cerinţelor cuprinse în fişa postului de către structurile în al căror stat de organizare se află funcţia vacantă, aprobate de conducătorul unităţii, pot fi, după caz:
    a) absolvirea unor studii de specialitate;
    b) absolvirea unor cursuri sau programe de perfecţionare sau specializare, după caz;
    c) vechime în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, după caz;
    d) cunoştinţe de operare şi/sau programare pe calculator;
    e) cunoaşterea unei limbi străine, conform nivelului stabilit;
    f) accesul la informaţii clasificate, conform nivelului stabilit;
    g) abilităţile, calităţile şi aptitudinile corespunzătoare specificului postului;
    h) capacitate managerială, pentru posturile de conducere;
    i) alte condiţii stabilite prin fişa postului.

    (2) Stabilirea condiţiilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul/examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de personal contractual, existent în statul de organizare al unei unităţi din sistemul administraţiei penitenciare, se realizează cu respectarea legislaţiei aplicabile în domeniu şi a principiilor egalităţii de şanse, nediscriminării şi competenţei profesionale.

    ART. 5
    Nivelul studiilor prevăzut pentru posturile vacante sau temporar vacante de personal contractual, potrivit legii, în funcţie de tipul şi cerinţele postului, poate fi:
    a) studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat, după caz, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv diplomă de masterat;
    b) studii postliceale, absolvite cu diplomă de absolvire/certificat de competenţe profesionale;
    c) studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
    d) studii gimnaziale.


    ART. 6
    În cazul în care pentru participarea la concurs sau examen este necesară absolvirea unor cursuri sau programe de perfecţionare/specializare, după caz, dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin actele de studii eliberate de instituţii acreditate.

    ART. 7
    (1) Pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant de debutant nu sunt necesare condiţii de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz.
    (2) Condiţiile minime de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz, necesare pentru participarea la concursul organizat în vederea ocupării posturilor de execuţie vacante sau temporar vacante se stabilesc după cum urmează:
    a) 6 luni, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de grad sau treaptă imediat superior/superioară celui/celei de debutant;
    b) 3 ani, pentru fiecare dintre gradele sau treptele superioare celui/celei prevăzut/prevăzute la lit. a).

    (3) Condiţiile minime de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz, necesare pentru ocuparea posturilor de conducere vacante sau temporar vacante sunt următoarele:
    a) 5 ani, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de contabil-şef, director adjunct, director, director general adjunct, director general sau similare, gradul I;
    b) 8 ani, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de contabil-şef, director adjunct, director, director general adjunct, director general sau similare, gradul II;
    c) 2 ani, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de şef birou, şef secţie, şef serviciu, şef formaţie muncitori, şef atelier sau similare, gradul I;
    d) 5 ani, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante de şef birou, şef secţie, şef serviciu, şef formaţie muncitori, şef atelier sau similare, gradul II.

    (4) Pentru ocuparea unor posturi de conducere, altele decât cele prevăzute la alin. (3), vechimea necesară se stabileşte folosind reguli similare celor prevăzute la alin. (3), potrivit fişei postului.
    (5) Excepţie de la condiţiile de vechime în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz, prevăzute de alin. (2)-(4), fac posturile ale căror astfel de condiţii sunt prevăzute de legislaţia specifică acestora.

    ART. 8
    În situaţia în care pentru participarea la concurs/examen sunt necesare cunoştinţe de operare/programare pe calculator, unitatea angajatoare specifică tipul de cunoştinţe, nivelul de cunoaştere necesar, precum şi modalitatea prin care condiţia se consideră îndeplinită.

    ART. 9
    În cazul în care pentru participarea la concurs/examen sunt necesare cunoştinţe de limbă străină, unitatea angajatoare specifică limba străină/limbile străine, conform cerinţelor din fişa postului, nivelul de cunoaştere necesar, precum şi modalitatea prin care condiţia se consideră îndeplinită.

    ART. 10
    (1) În vederea înscrierii la concurs/examen, candidatul trebuie să îşi exprime acordul cu privire la procedurile de verificare, potrivit legii, pentru obţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile legii, valabilă pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte.
    (2) Totodată, cu ocazia înscrierii, candidatul trebuie să îşi exprime şi acordul din care să rezulte că unităţile din poliţia penitenciară implicate în organizarea şi derularea concursului pot prelucra datele cu caracter personal ale acestuia, în scopul îndeplinirii formalităţilor de înscriere, desfăşurării tuturor etapelor şi probelor de concurs, inclusiv prin publicarea pe site a numelui, prenumelui, a rezultatele probelor şi a unităţii organizatoare, precum şi pentru prelucrările necesare realizării formalităţilor ulterioare de angajare, conform legii.

    ART. 11
    În condiţiile în care pentru participarea la concurs/examen sunt necesare anumite abilităţi, calităţi, aptitudini, în acord cu cerinţele din fişa postului, unitatea angajatoare le specifică explicit in anunţul de concurs/examen.

    ART. 12
    În cazul scoaterii la concurs/examen a unui post de conducere, unitatea angajatoare stabileşte cerinţe de competenţă managerială, sub formă de cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale, în acord cu cerinţele din fişa postului.

    ART. 13
    Unităţile din sistemul administraţiei penitenciare care intenţionează să încadreze prin concurs sau examen un post vacant sau temporar vacant de personal contractual din statul de organizare întocmesc o notă de fundamentare a solicitării, care se supune aprobării conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se comunică unităţii în cauză.

    ART. 14
    Publicitatea anunţului privind concursul sau examenul de încadrare a unui post vacant sau temporar vacant de personal contractual se realizează în conformitate cu prevederile din Regulamentul-cadru.

    ART. 15
    (1) Concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante se organizează de către unităţile care au structură de resurse umane, denumite în continuare unităţi organizatoare.
    (2) Unităţile organizatoare sunt stabilite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu ocazia aprobării prevăzute la art. 13 şi pot organiza concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante atât pentru posturile prevăzute în statele de organizare proprii, cât şi pentru cele prevăzute în statele de organizare ale unităţilor care nu au structură de resurse umane.

    ART. 16
    Bibliografia şi, după caz, tematica la concursul/examenul de încadrare a unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru.

    ART. 17
    Ocuparea prin concurs a unui post temporar vacant de personal contractual se face la nivelul gradului sau al treptei profesional(e) stabilit(e) conform art. 7 alin. (2) sau (3).

    ART. 18
    Constituirea comisiilor de concurs sau examen şi de soluţionare a contestaţiilor, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc în conformitate cu Regulamentul-cadru.

    ART. 19
    (1) Pentru înscrierea la concurs sau examen candidaţii depun la unitatea organizatoare un dosar de concurs care cuprinde:
    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme, care cuprinde inclusiv informarea cu privire la posibilitatea excluderii de la încadrare în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate, vor rezulta incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare;
    b) copia actului de identitate sau, după caz, orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, inclusiv documente care atestă schimbarea numelui;
    c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor, efectuarea unor specializări, precum şi îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate conform anunţului, inclusiv acordul prevăzut la art. 10, după caz;
    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului sau examenului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului sau examenului.
    (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    ART. 20
    Concursul/Examenul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se derulează în 3 etape succesive, după cum urmează:
    a) selecţia dosarelor de înscriere;
    b) proba scrisă şi/sau proba practică;
    c) interviul.


    ART. 21
    (1) La posturile de conducere prevăzute cu studii superioare pentru care, potrivit condiţiilor specifice din fişa postului, este necesară o examinare psihologică, aceasta se realizează de către structura de profil din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, anterior etapelor prevăzute la art. 20.
    (2) Examinarea psihologică are caracter eliminatoriu.

    ART. 22
    Organizarea şi desfăşurarea etapelor concursului/examenului, soluţionarea contestaţiilor, suspendarea, amânarea şi reluarea concursului/examenului, precum şi prezentarea la post a candidaţilor admişi se realizează conform prevederilor Regulamentului-cadru.

    ART. 23
    (1) Încadrarea personalului contractual care a promovat concursul sau examenul este condiţionată de obţinerea certificatului de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate corespunzător/corespunzătoare postului în care urmează a fi încadrat şi a fişei medicale cu menţiunea „apt“ pentru desfăşurarea activităţii respective, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) În cazul în care candidatul declarat admis nu obţine certificatul de securitate sau autorizaţia de acces la informaţii clasificate sau prin fişa medicală se constată nu este apt pentru prestarea acelei munci, cel în cauză nu va fi încadrat, iar postul este declarat vacant, urmând să se comunice următorului candidat din lista cuprinzând rezultatele finale, care îndeplineşte condiţiile pentru a fi declarat admis la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
    (3) Încadrarea personalului contractual care a promovat concursul/examenul este condiţionată şi de respectarea prevederilor legale privind regimul incompatibilităţilor.
    (4) În cazul neocupării postului în condiţiile alin. (2) şi (3), unitatea angajatoare poate organiza un nou concurs.

    ANEXA 1

    la norme
    CERERE
    de înscriere la concurs în vederea ocupării postului de ............
    Domnule/Doamnă director,
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................., fiul/fiica lui .............................................. şi al/a ...................................., născut/ă în localitatea .........................., judeţul ..................., în anul ........., luna ......................, ziua ................, de cetăţenie ........................................., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea ......................................................, judeţul .............................................................., absolvent/ă al/a ........................................, cu diplomă de ……………….., specializarea .............................., de profesie ............................., salariat/ă la ......................................., starea civilă ......................., vă rog să îmi aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de ...................... la unitatea ....................... din sistemul administraţiei penitenciare.
    Declar că am luat cunoştinţă de condiţiile de selecţionare şi participare la concurs, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin.
    Sunt de acord cu efectuarea de verificări specifice, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de selecţionare, nu voi fi încadrat/ă, chiar dacă în urma concursului susţinut am fost declarat/ă „admis“.
    Semnătura ...............
    Data .......................
    Date de contact ………………………………………..
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016