Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
METODOLOGIE*) din 7 octombrie 2011 privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE*) din 7 octombrie 2011  privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE*) din 7 octombrie 2011 privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 767 bis din 31 octombrie 2011
_________
    *) Aprobatã de Ordinul nr. 5.561 din 7 octombrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezenta Metodologie reglementeazã cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizeazã formarea continuã a personalului din unitãţile şi instituţiile de învãţãmânt preuniversitar şi din unitãţile conexe ale acestuia, precum şi din alte instituţii sau organizaţii de educaţie, componente ale sistemului de învãţãmânt preuniversitar din România, potrivit legii.
    ART. 2
    (1) Personalul încadrat în învãţãmântul preuniversitar beneficiazã de dreptul de a participa la oricare din formele de pregãtire şi de organizare a perfecţionãrii/formãrii continue prevãzute în prezenta Metodologie, în ţarã sau în strãinãtate.
    (2) Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare în limbile minoritãţilor naţionale au dreptul la pregãtire şi perfecţionare conform prevederilor art. 45 alin. (11) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (3) Cadrele didactice care predau la clase în regim normal, intensiv sau bilingv, într-una dintre limbile de circulaţie internaţionalã studiate, au dreptul la pregãtire şi perfecţionare în limba strãinã predatã, în ţarã sau în strãinãtate, în parteneriat cu Ambasadele ţãrilor a cãror limbã se studiazã.
    ART. 3
    Personalul didactic, de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar participã la activitãţile de formare continuã, în condiţiile art. 275 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 4
    (1) Formarea continuã se realizeazã în principal prin:
    a) programe şi activitãţi de perfecţionare a pregãtirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice;
    b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumãrii şi evaluãrii învãţãmântului;
    c) cursuri de pregãtire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I;
    d) programe de conversie profesionalã;
    e) studii corespunzãtoare unei specializari din alt domeniu de licenţã.
    (2) Formarea continuã şi formarea iniţialã sunt concepute ca procese interdependente, între care se stabilesc interacţiuni şi pârghii de autoreglare menite sã adapteze permanent formarea personalului didactic la dinamica proceselor şi sistemelor de educaţie.
    ART. 5
    Potrivit prezentei Metodologii, formarea continuã a personalului didactic se întemeiazã pe modelul abordãrii prin competenţe şi pe conceptul de dezvoltare cumulativã a nivelului de competenţã a personalului didactic. Nivelul de competenţã vizat prin programele şi activitãţile de formare continuã/perfecţionare este evaluat în funcţie de:
    a) capacitatea cadrului didactic de a mobiliza, a combina şi a utiliza în mod autonom capacitãţile de cunoaştere, abilitãţile şi competenţele generale şi cele profesionale în acord cu evoluţia curriculum-ului naţional şi cu nevoile de educaţie.
    b) capacitatea cadrului didactic de a face faţã schimbãrii, situaţiilor complexe precum şi unor situaţii de crizã.

    CAP. II
    Evoluţia în cariera didacticã

    SECŢIUNEA 1
    Acordarea gradului didactic II

    ART. 6
    Acordarea gradului didactic II semnificã dobândirea de cãtre cadrul didactic a unui plus de profesionalizare, confirmat prin rezultatele obţinute la probe special concepute pentru a pune în evidenţã valoarea adãugatã achiziţionatã în intervalul parcurs de la obţinerea definitivãrii în învãţãmânt.
    ART. 7
    (1) În stabilirea vechimii efective la catedrã pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic II, conform art. 242 alin. (4) şi alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic II se referã la vechimea la catedrã şi nu se confundã cu vechimea în muncã, recunoscutã ca vechime în învãţãmânt în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedrã se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivã de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomã sau de licenţã, dupã caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţialã, conform legii;
    b) cadrele didactice încadrate în învãţãmântul preuniversitar particular beneficiazã de recunoaşterea vechimii la catedrã, necesarã pentru obţinerea gradului didactic II, de la data obţinerii de cãtre unitatea şcolarã respectivã a autorizaţiei de funcţionare provizorie/acreditare, conform legislaţiei în vigoare;
    c) perioada de suspendare a contractului individual de muncã din iniţiativa salariatului, conform prevederilor legale în vigoare, nu se considerã vechime la catedrã, ci doar vechime în învãţãmânt;
    d) perioada concediului de maternitate este consideratã vechime la catedrã.
    (2) Pentru personalul didactic titular care ocupã funcţii cu drept de rezervare a postului didactic, conform art. 255 alin (1) - (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, perioada de rezervare a postului didactic se considerã vechime în învãţãmânt. Cadrele didactice aflate în aceastã situaţie trebuie sã aibã cel puţin 4 ore de predare sãptãmânal din anul premergãtor înscrierii pânã în anul susţinerii inspecţiei speciale.
    ART. 8
    În toate cazurile, vechimea la catedrã necesarã înscrierii se calculeazã de la data obţinerii definitivatului pânã la data de 31 august a anului şcolar în care se susţine examenul pentru gradul didactic II.
    ART. 9
    (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul de cel puţin "bine" la evaluãrile anuale şi la inspecţiile şcolare, dacã acestea au avut loc, din ultimii 2 ani şcolari de activitate premergãtori înscrierii.
    (2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, cadrul didactic trebuie sã se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin conduitã deontologicã ireproşabilã, prin competenţã didacticã de înalt nivel doveditã prin rezultatele obţinute în procesul de învãţãmânt.
    (3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic II, candidatul trebuie sã aibã recomandarea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt în care este încadrat sau/şi în care şi-a desfãşurat activitatea în ultimii 2 ani şcolari premergãtori înscrierii.
    ART. 10
    (1) Inspecţiile şcolare curente necesare pentru înscrierea la probele examenului de acordare a gradului didactic II, conform art. 242 alin. (4) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, vor fi programate dupã cum urmeazã:
    a) prima dintre cele douã inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic II, pe baza unei cereri;
    b) a doua inspecţie curentã se va programa în intervalul de la înscriere pânã la susţinerea inspecţiei speciale.
    (2) Pentru profesorii documentarişti încadraţi în centrele de documentare şi informare procedura de desfãşurare a inspecţiilor curente şi speciale pentru acordarea gradului didactic II este prevãzutã în anexa 1 a prezentei metodologii.
    (3) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc sã se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic II vor solicita efectuarea primei inspecţii curente, printr-o cerere adresatã conducerii unitãţii de învãţãmânt unde funcţioneazã, în perioada octombrie - noiembrie a anului premergãtor depunerii dosarului de înscriere. Conducerile unitãţilor de învãţãmânt vor înainta cererile cãtre inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti unde vor fi supuse spre validare Consiliului de administraţie.
    (3) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţiile curente se efectueazã de cãtre inspectori şcolari de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de cãtre cadre didactice din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, prin delegare de atribuţii.
    (4) Cadrele didactice care efectueazã inspecţiile curente trebuie sã aibã cel puţin gradul didactic II şi specializarea identicã cu cea în care candidatul îşi susţine inspecţia curentã.
    (5) Pentru personalul didactic din palate şi cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul Naţional al Copiilor, inspecţiile curente se efectueazã de cãtre inspectori şcolari de specialitate/inspectorul şcolar responsabil cu activitatea extraşcolarã.
    (6) Inspecţiile curente constau în asistenţa şi evaluarea a 4 activitãţi didactice la una dintre specializãrile de pe diplomã/diplome sau la specializarea/specializãrile pe care cadrul didactic le poate preda conform legislaţiei în vigoare.
    (7) Fişa de evaluare a activitãţii didactice în cadrul inspecţiilor curente este prevãzutã în Anexa 2 la prezenta metodologie.
    (8) La inspecţiile curente se încheie un raport scris dupã modelul prezentat în Anexa 3 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unitãţii de învãţãmânt, în aceeaşi zi în care se desfãşoarã inspecţia.
    (8) Pentru profesorii documentarişti, dupã efectuarea inspecţiilor curente şi speciale se încheie un raport scris dupã modelul din anexa 4 la prezenta metodologie.
    (9) Calificativul minim de promovare la inspecţia curentã este "bine".
    (10) Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didacticã împliniţi la data finalizãrii examenului de acordare a gradului didactic II.
    (11) În perioada efectuãrii concediului de creştere a copilului şi a concediului fãrã platã nu pot fi efectuate inspecţii curente.
    (12) Rãspunderea pentru planificarea, monitorizarea şi evidenţa efectuãrii inspecţiilor şcolare curente revine inspectoratelor şcolare, prin inspectorii şcolari pentru dezvoltarea resurselor umane şi prin inspectorii de specialitate.
    ART. 11
    (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învãţãmânt se face în perioada 1 - 31 octombrie, dupã efectuarea primei inspecţii curente. Candidatul depune la conducerea unitãţii de învãţãmânt dosarul de înscriere, care conţine urmãtoarele documente:
    a) fişa de înscriere, completatã, confirmatã de conducerea şcolii, conform Anexei 5, din prezenta metodologie;
    b) copia legalizatã a certificatului de naştere sau a certificatului de cãsãtorie în cazul schimbãrii numelui de familie; în caz de divorţ sau recãsãtorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
    c) copia de pe certificatul de acordare a definitivãrii în învãţãmânt, semnatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii; în cazul schimbãrii specialitãţii faţã de examenul de definitivare în învãţãmânt se va depune în copie, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii, diploma de licenţã şi suplimentul la diplomã pentru noua specializare;
    d) dovada privind calificativele acordate la evaluãrile anuale în ultimii 2 ani şcolari;
    e) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
    f) recomandare scrisã asupra activitãţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt unde este încadrat;
    g) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii;
    h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţioneazã în unitãţile de învãţãmânt particular.
    (2) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt verificã existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere, precum şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.
    (3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de cãtre conducerile unitãţilor de învãţãmânt inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.
    (4) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobãrii consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti de cãtre inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane.
    (5) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizeazã prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivãrii respingerii dosarului, pânã la data de 1 decembrie a anului în care s-a fãcut înscrierea.
    ART. 12
    (1) Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentã, corespunzãtoare anului şcolar în care se desfãşoarã testul din metodica specialitãţii şi proba oralã, cuprinde urmãtoarele acţiuni şi termene:
    a) inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane trimite în fiecare an, pânã la data de 15 decembrie, instituţiilor de învãţãmânt - centre de perfecţionare, listele candidaţilor care vor susţine examenul pentru acordarea gradului didactic II în anul şcolar respectiv;
    b) directorii unitãţilor de învãţãmânt vor transmite inspectoratelor şcolare, pânã pe 7 iunie a fiecãrui an, rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi speciale, în copie autentificatã prin ştampila şi semnãtura conducãtorului unitãţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia; fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care sã rezulte vechimea la catedrã a cadrului didactic şi aprecierile anuale pentru ultimii doi ani şcolari.
    (2) Pentru finalizarea demersurilor premergãtoare obligatorii pentru admiterea candidaţilor la susţinerea testului din metodica specialitãţii şi a probei orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele şcolare, prin inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, vor transmite instituţiilor de învãţãmânt - centre de perfecţionare, pânã la data de 1 iulie, urmãtoarele documente:
    a) fişele sintetice cu datele candidaţilor admişi spre a participa la susţinerea testului din metodica specialitãţii şi la proba oralã, potrivit specializãrii pentru care a optat fiecare candidat;
    b) dosarele candidaţilor, inclusiv rapoartele scrise ale inspecţiilor curente şi ale inspecţiei speciale, în copie autentificatã prin ştampila şi semnãtura conducãtorului unitãţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia;
    c) un document care atestã vechimea la catedrã în ani, luni şi zile, pentru candidaţii care au beneficiat de concediu fãrã platã sau pentru îngrijirea copilului ori pentru orice alte situaţii care ridicã probleme privind vechimea la catedrã a candidaţilor.
    ART. 13
    (1) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, pânã la obţinerea acestui grad nu primesc calificativul de cel puţin "bine" la evaluãrile anuale şi cel putin "bine" la a doua inspecţie şcolarã curentã, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Pentru cadrele didactice aflate în aceastã situaţie inspecţia specialã şi, prin urmare, participarea la examen se amânã cu un an. Inspectoratul şcolar reprogrameazã a doua inspecţie şcolarã curentã pe parcursul anului de amânare.
    (2) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II care, pânã la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, nu pot finaliza examenul în sesiunea pentru care s-au înscris. Cadrele didactice aflate în aceastã siuaţie îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic în anul şcolar urmãtor, numai dupã ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt unde sunt încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar.
    (3) În cazul în care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuşeşte sã întruneascã condiţiile precizate în acest articol, pierde dreptul de a se mai prezenta la examen în sesiunea pentru care a fost amânat. El se poate reînscrie pentru o altã sesiune de examen atunci când întruneşte toate condiţiile de înscriere.
    ART. 14
    (1) Directorii unitãţilor de învãţãmânt au obligaţia sã monitorizeze şi sã informeze inspectoratul şcolar, pânã la sfârşitul anului şcolar în care se susţine inspecţia specialã, privind îndeplinirea de cãtre cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic II a condiţiilor de vechime efectivã la catedrã precum şi a condiţiilor privind obţinerea calificativului de cel puţin "bine" la evaluãrile anuale.
    (2) Inspectoratele şcolare, prin inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane, au obligaţia de a informa, pânã la data de 15 iunie, prin documente scrise, instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare asupra apariţiei situaţiilor menţionate în prezentul articol.
    ART. 15
    (1) Inspecţia specialã pentru acordarea gradului didactic II se realizeazã în unitatea şcolarã unde este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resurselor umane şi al directorului unitãţii şcolare respective, într-o altã unitate, în perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului şcolar în care se finalizeazã examenul.
    (2) Inspecţia specialã se efectueazã la 4 activitãţi didactice şi este valabilã numai pentru anul şcolar în care a fost efectuatã.
    (3) În situaţia în care candidatul este încadrat pe una dintre specializãrile de pe diplomã/diplome sau pe una dintre specializãrile pe care o poate preda conform legislaţiei în vigoare, inspecţia specialã se efectueazã la specializarea pe care cadrul didactic este încadrat în anul şcolar respectiv.
    (4) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţia specialã este efectuatã de un inspector de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de la ministerul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, ori de un cadru didactic metodist repartizat cu delegaţie. Cadrul didactic care efectueazã inspecţia specialã trebuie sã aibã cel puţin gradul didactic II şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specialã sau sã poatã preda specializarea celui inspectat, conform legislaţiei în vigoare.
    (5) Pentru personalul didactic din palate şi cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul Naţional al Copiilor, inspecţiile speciale se efectueazã de cãtre inspectorii şcolari de specialitate/inspectorul şcolar responsabil cu activitatea extraşcolarã.
    (6) La inspecţia specialã se încheie un raport scris dupã modelul prezentat în Anexa 6 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unitãţii de învãţãmânt unde se desfãşoarã inspecţia.
    (7) Inspecţia specialã nu poate fi efectuatã în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fãrã platã.
    (8) La inspecţia specialã poate asista directorul unitãţii de învãţãmânt sau responsabilul comisiei metodice din unitatea şcolarã în care se desfãşoarã inspecţia specialã. Acesta poate sã facã observaţii şi aprecieri privind activitãţile didactice asistate, dar nu acordã notã.
    ART. 16
    (1) Inspecţia specialã se noteazã cu o singurã notã, de la 10 la 1, acordatã de cadrul didactic care efectueazã inspecţia, exprimatã prin numere întregi sau cu zecimale.
    (2) Nota minimã de promovare a inspecţiei speciale este 8 (opt).
    (3) Candidaţii care nu au primit nota minimã se considerã respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II şi nu se vor putea prezenta la testul din metodica specialitãţii şi la proba oralã din cadrul examenului.
    (4) Nota acordatã la inspecţia specialã nu poate fi contestatã.
    ART. 17
    (1) Componenţa comisiei de examinare la testul din metodica specialitãţii şi la proba oralã din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II este urmãtoarea:
    a) preşedinte: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, proveniţi din catedra de metodica specialitãţii/pedagogiei;
    b) membri examinatori: profesori universitari, conferenţiari universitari sau lectori universitari doctori, având specialitatea la care candidaţii susţin examenul, sau pedagogie.
    (2)Pentru testul din metodica specialitãţii vor fi doi examinatori. Preşedintele poate fi şi examinator la specialitatea sa.
    (3) Componenţa comisiilor de examinare se propune de centrele de perfecţionare şi se înainteazã spre aprobare la minister pânã la data de 1 iunie a fiecãrui an.
    ART. 18
    (1) Subiectele pentru testul din metodica specialitãţii se stabilesc în plenul comisiei de examinare, dupã caz, pe baza programelor aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (2) Membrii comisiei de examinare se întrunesc cu cel puţin o orã înaintea desfãşurãrii testului din metodica specialitãţii şi propun minimum 3 variante de subiecte.
    (3) Preşedintele comisiei de examinare extrage o variantã de subiecte dintre cele 3 propuse, care va constitui subiectul de examen pentru toţi candidaţii de aceeaşi specializare şi din aceeaşi categorie de personal didactic. Celelalte douã variante rãmase sunt considerate variante de rezervã.
    (4) Varianta extrasã este multiplicatã într-un numãr de exemplare egal cu numãrul candidaţilor la examen. Acestea sunt închise în plicuri pe care se aplicã ştampila facultãţii/departamentului/unitãţii de învãţãmânt şi pe care se scrie ora la care vor fi desfãcute. Plicurile sunt preluate de cãtre profesorii asistenţi responsabili de salã şi transmise în fiecare salã de examen.
    (5) Baremul de evaluare va fi afişat imediat dupã încheierea probei.
    ART. 19
    (1) Testul din metodica specialitãţii se desfãşoarã în sãli de examen adecvate desfãşurãrii examenului. Pentru fiecare salã se vor asigura cel puţin 2 profesori asistenţi, cu specializãri diferite de cele ale candidaţilor.
    (2) Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza B.I./C.I.
    (3) Se interzice intrarea în salã candidaţilor cu materiale, respectiv cãrţi, caiete, notiţe etc. sau obiecte care ar putea fi folosite ca surse ilicite de informare. Acestea vor fi depozitate în sãli special amenajate.
    (4) Instructajul candidaţilor se realizeazã de cãtre profesorii asistenţi.
    (5) Lucrãrile scrise se redacteazã pe coli de hârtie tipizate pe care se aplicã ştampila departamentului/facultãţii/instituţiei de învãţãmânt în care se desfãşoarã examenul.
    (6) Lucrãrile scrise au caracter secret. Fiecare candidat îşi scrie numele şi prenumele cu majuscule pe colţul din partea dreaptã a lucrãrii. Colţul lucrãrii se secretizeazã dupã verificarea conformitãţii numelui înscris cu actul de identitate. Verificarea conformitãţii cu buletinul/cartea de identitate se face de cãtre profesorul asistent.
    (7) Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cernealã de culoare albastrã sau pix cu pastã de culoare albastrã. Pentru elementele de graficã se va folosi creionul negru.
    (8) Ciornele, puse la dispoziţie la solicitarea candidaţilor, vor purta ştampila departamentului/facultãţii/instituţiei de învãţãmânt în care se desfãşoarã examenul. Acestea nu se semneazã şi sunt preluate de profesorul asistent separat de colile de examen.
    (9) Timpul de lucru pentru elaborarea lucrãrii scrise este de 3 ore din momentul scrierii subiectelor pe tablã sau dupã primirea subiectelor. La încheierea probei, profesorii asistenţi vor asigura ca numãrul ultimilor candidaţi prezenţi în salã sã nu fie mai mic de trei.
    (10) La încheierea probei, candidaţii predau lucrãrile profesorului asistent, pe bazã de borderou în care se completeazã, sub semnatura fiecãrui candidat, numãrul de pagini scrise ale lucrãrii.
    (11) Profesorii asistenţi predau comisiei de evaluare lucrãrile scrise, borderoul şi ciornele.
    (12) Comisia de evaluare preia lucrãrile, le amestecã şi le numeroteazã.
    (13) Frauda şi tentativa de fraudã se sancţioneazã cu excluderea din examen.
    ART. 20
    (1) Verificarea şi evaluarea lucrãrilor scrise se efectueazã în mod independent de cãtre cei 2 examinatori, cu note de la 10 la 1, exprimate prin numere întregi sau cu douã zecimale. Pentru validarea evaluãrilor diferenţa dintre notele celor doi examinatori nu trebuie sã fie mai mare de un punct. Notele astfel acordate se trec în borderouri în care se menţioneazã numãrul lucrãrii şi nota acordatã de fiecare examinator.
    (2) În cazul în care apar lucrãri pentru care diferenţa dintre notele acordate de cei 2 examinatori este mai mare de un punct preşedintele comisiei dispune reevaluarea de cãtre un al treilea profesor examinator; nota acordatã de acesta rãmâne definitivã.
    (3) Dupã finalizarea evaluãrii, fiecare examinator trece pe lucrare nota acordatã şi semneazã.
    (4) Nota obţinutã de candidat la proba scrisã se calculeazã ca media aritmetica a celor douã note acordate de examinatori.
    (5) Dupã notare lucrãrile se deschid în prezenţa preşedintelui comisiei.
    (6) Notele obţinute de candidati se înscriu în catalogul de examen.
    ART. 21
    (1) Proba oralã de pedagogie se desfaşoarã pe bazã de bilete de examen unice pentru toate comisiile dintr-un centru de examen. Biletele pentru examenul oral au caracter secret şi numãrul lor trebuie sã depãşeascã cu cel puţin 5 numãrul candidaţilor din ziua respectivã.
    (2) Subiectele de pe biletele de examen sunt elaborate de profesorii examinatori şi verificate de preşedintele/preşedinţii comisiei/comisiilor de examen, în conformitate cu programa aprobatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Fiecare bilet conţine cel puţin douã subiecte.
    (4) Examinarea oralã se realizeazã individual. În orice moment al desfãşurãrii probei în salã trebuie sã fie cel puţin 3 candidaţi.
    (5) Examenul oral se desfãşoarã pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat sã nu susţinã mai mult de o probã de examen pe zi. Examinarea candidaţilor se desfãşoarã între orele 8,00 şi 20,00.
    (5) Fiecãrui candidat i se va acorda timpul necesar pentru a-şi pregãti rãspunsul, dar nu mai mult de 30 de minute.
    (6) Proba oralã se noteaza cu o singura notã, de la 10 la 1, exprimatã prin numere întregi sau cu douã zecimale.
    ART. 22
    (1) Candidaţii care considerã cã au fost subevaluaţi pot depune contestaţii. Acestea se adreseazã, în scris, preşedintelui comisiei de examinare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişãrii rezultatelor.
    (2) Se pot depune contestaţii numai privind evaluarea la testul din metodica specialitãţii. Nu se admit contestaţii privind evaluarea la proba oralã.
    (3) În contestaţie se vor face referiri explicite la baremul de evaluare, menţionându-se subiectele şi punctele la care candidatul considerã cã a fost subevaluat.
    (4) Lucrãrile scrise ale candidaţilor care au depus contestaţii sunt secretizate prin acoperirea zonei în care este scris numele şi prenumele candidatului şi în care sunt trecute notele iniţiale. Lucrãrile sunt verificate şi evaluate de alţi 2 evaluatori prin raportare la reperele baremului de notare. Notele acordate separat de aceştia, precum şi nota acordatã pe lucrare, calculatã ca medie aritmeticã a celor douã note, se scriu pe borderou şi pe fiecare lucrare, potrivit procedurii aplicate la prima evaluare.
    (5) Soluţionarea fiecãrei contestaţii se decide şi se comunicã prin calificativul "admis" sau "respins". Contestaţia este admisã în cazul în care nota acordatã dupã contestaţie este mai mare sau mai micã cu mai mult de un punct decât nota acordatã la prima evaluare. În acest caz nota pe lucrare este nota de la contestatie. În caz contrar, contestaţia este respinsã şi rãmâne valabilã nota iniţialã.
    (6) Pentru lucrãrile care au primit iniţial note cuprinse între 6,50 si 6,99, inclusiv notele de 6,50 si 6,99, nota definitivã este nota acordatã de comisia de contestaţii.
    (7) Termenul de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã asigure candidaţilor ale cãror contestaţii au fost admise prezenţa la proba urmãtoare a examenului.
    ART. 23
    (1) Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie sã obţinã cel puţin nota 8 (opt) la inspecţia specialã şi cel puţin nota 7 (şapte) la testul din metodica specialitãţii şi respectiv, la proba oralã din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimã la o probã nu se pot prezenta la probele urmãtoare.
    (2) Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II se calculeazã ca medie aritmeticã a celor trei probe.
    (3) Media generalã de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II este de cel puţin 7 (şapte).
    (4) În caz de nepromovare, examenul pentru obţinerea gradului didactic II poate fi reluat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari. Candidaţii declaraţi respinşi la examenul de acordare a gradului didactic II se pot reînscrie pentru susţinerea examenului dupã trecerea unui an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.
    (5) Candidaţii înscrişi la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care nu au putut susţine testul din metodica specialitãţii şi/sau proba oralã de examen datoritã unor motive obiective, susţinute cu documente, şi au fost declaraţi neprezentaţi, se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe ale examenului în sesiunea imediat urmãtoare, cu aprobarea Consiliului de administraţie al ISJ/ISMB.
    (6) Inspectoratele şcolare, prin inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, vor informa instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/neaprobarea amânãrii susţinerii probelor.
    ART. 24
    (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic II, instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în termen de 15 zile de la încheierea examenului, tabelele nominale cu candidaţii admişi, întocmite dupã situaţia extrasã din cataloagele de examen, în douã exemplare, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic potrivit modelului prezentat în Anexa 7 la prezenta metodologie. Acestea vor fi însoţite de:
    a) subiectele de la testul din metodica specialitãţii şi baremul de corectare;
    b) o informare sinteticã privind modul de organizare şi desfãşurare a examenului, precum şi propuneri pentru optimizarea activitãţii de perfecţionare prin acordarea gradului didactic II.
    (2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic II se face de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfecţionare.
    (3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic II se face de centrele de perfecţionare, dupã comunicarea primitã de la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor susţinute de candidaţi.
    (4) Situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic II, respectiv admişi, respinşi, neprezentaţi, nevalidaţi, va fi transmisã de cãtre centrele de perfecţionare inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile de la data comunicãrii validãrii. Inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane va ţine evidenţa actualizatã a situaţiei candidaţilor din judeţul/municipiul respectiv.
    (5) Cadrele didactice a cãror rezultate nu au fost validate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului vor fi înştiinţate în scris de cãtre inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti.
    (6) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic II se acordã dupã validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, începînd cu data de 1 septembrie a anului şcolar urmãtor celui în care s-a desfãşurat examenul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea gradului didactic I

    ART. 25
    (1) Acordarea gradului didactic I semnificã dobândirea de cãtre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesionalã şi expertizã, care îl recomandã ca pe un furnizor de bune practici în mediul educaţional şcolar.
    (2) Pentru profesorii documentarişti încadraţi în centrele de documentare şi informare procedura de desfãşurare a inspecţiilor curente şi speciale pentru acordarea gradului didactic I este prevãzutã în anexa 1 a prezentei metodologii.
    ART. 26
    (1) Pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, candidaţii trebuie sã îndeplineascã condiţiile privind vechimea la catedrã conform prevederilor art. 242 alin. (5) şi alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) În stabilirea vechimii efective la catedrã pentru înscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I se vor avea în vedere urmãtoarele:
    a) condiţiile de vechime necesare înscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se referã la vechimea la catedrã şi nu se confundã cu vechimea în muncã, recunoscutã ca vechime în învãţãmânt în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedrã se ia în calcul perioada în care s-a desfãşurat activitate efectivã de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomã sau de licenţã, dupã caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţialã, conform legii;
    b) cadrele didactice încadrate în învãţãmântul preuniversitar particular beneficiazã de recunoaşterea vechimii la catedrã, necesarã pentru obţinerea gradului didactic I, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de cãtre unitatea şcolarã respectivã, conform legislaţiei în vigoare;
    c) perioada de suspendare a contractului individual de muncã din iniţiativa salariatului, nu se considerã vechime la catedrã, ci doar vechime în învãţãmânt;
    d) perioada concediului de maternitate este consideratã vechime la catedrã.
    (3) Pentru personalul didactic titular care ocupã funcţii cu drept de rezervare a postului didactic, perioada de rezervare a postului didactic se considerã vechime în învãţãmânt. Cadrele didactice aflate în aceastã situaţie trebuie sã aibã cel puţin 4 ore de predare sãptãmânal din anul înscrierii pânã în anul în care li se efectueazã inspecţia specialã.
    ART. 27
    În toate cazurile, vechimea la catedrã necesarã înscrierii se calculeazã de la data obţinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului şcolar urmãtor susţinerii examenului, pânã la data de 31 august a anului şcolar în care se va susţine inspecţia specialã şi lucrarea metodico-ştiinţificã.
    ART. 28
    (1) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidaţii trebuie sã obţinã calificativul "Foarte bine" la evaluãrile anuale, la prima inspecţie curentã şi la inspecţiile şcolare, dacã acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergãtori înscrierii.
    (2) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sã se remarce prin prestaţii didactice de calitate, prin competenţã didacticã de înalt nivel, doveditã prin rezultatele obţinute în procesul de învãţãmânt, prin preocupãri şi realizari de cercetare şi inovare a procesului de învãţãmânt, prin iniţiativã şi responsabilitate în dezvoltarea culturii calitãţii în organizaţia şcolarã, prin conduitã eticã şi deontologicã ireproşabilã. Îndeplinirea acestor condiţii trebuie sã rezulte din memoriul de activitate întocmit de candidat şi ataşat la cererea de înscriere.
    (3) Pentru aprobarea înscrierii la examenul de obţinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sã aibã recomandarea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt în care este încadrat sau în care şi-a desfãşurat activitatea în ultimii 2 ani premergãtori înscrierii.
    ART. 29
    (1) Inspecţiile şcolare curente necesare pentru înscrierea la probele examenului de acordare a gradului didactic I, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, vor fi programate dupã cum urmeazã:
    a) prima dintre cele douã inspecţii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, înainte de înscrierea pentru susţinerea gradului didactic I;
    b) a doua inspecţie curentã se va programa în intervalul de la înscriere pânã la susţinerea inspecţiei speciale.
    (2) Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale şi doresc sã se înscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor depune la conducerea unitãţii de învãţãmânt o cerere în perioada octombrie - noiembrie a anului premergãtor depunerii dosarului de înscriere.
    (3) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt vor înainta cererile cãtre inspectoratul şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, unde vor fi supuse validãrii Consiliului de administraţie.
    (4) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţiile curente se efectueazã de cãtre inspectori şcolari de specialitate de la inspectoratele şcolare sau, prin delegare, de cãtre cadre didactice din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar. Cadrele didactice care efectueazã inspecţiile curente trebuie sã aibã gradul didactic I şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia curentã sau sã poatã preda specializarea celui inspectat, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (5) Pentru personalul didactic din palate şi cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul Naţional al Copiilor, inspecţiile curente se efectueazã de cãtre inspectori şcolari de specialitate/inspectorul şcolar responsabil cu activitatea extraşcolarã.
    (6) Inspecţiile curente constau în asistenţa şi evaluarea a 4 activitãţi didactice la una dintre specializarile de pe diplomã/diplome sau la specializarea/ specializãrile pe care cadrul didactic le poate preda conform legislaţiei în vigoare.
    (7) Fişa de evaluare a activitãţii didactice în cadrul inspecţiilor curente este prevãzutã în Anexa 8 la prezenta metodologie.
    (8) Pentru profesorii documentarişti fişa de evaluare a activitãţii didactice în cadrul inspecţiilor curente este prevãzutã în Anexa 9 la prezenta metodologie.
    (9) La inspecţiile curente se încheie un raport scris dupã modelul prezentat în Anexa 10 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unitãţii de învãţãmânt.
    (10) Calificativul de promovare la inspecţia curentã este "foarte bine". Inspecţiile curente promovate sunt valabile în ultimii 4 ani şcolari de activitate didacticã calculaţi la data finalizãrii examenului.
    (11) Rãspunderea pentru planificarea, monitorizarea şi evidenţa efectuãrii inspecţiilor şcolare curente revine inspectoratelor şcolare, prin inspectorii şcolari pentru dezvoltarea resurselor umane şi prin inspectorii de specialitate.
    ART. 30
    (1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere în perioada 1 octombrie - 31 octombrie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere.
    (2) Dosarul de înscriere se depune la conducerea unitãţii şcolare şi conţine urmãtoarele documente:
    a) fişa de înscriere, completatã, confirmatã de conducerea şcolii, conform Anexei 11, din prezenta metodologie;
    b) copia legalizatã a certificatului de naştere sau a certificatului de cãsãtorie în cazul schimbãrii numelui de familie; în caz de divorţ sau recãsãtorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
    c) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii; în cazul schimbãrii specialitãţii faţã de examenul de gradul II se va depune în copie, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii, diploma de licenţã şi suplimentul la diplomã pentru noua specializare;
    d) dovada privind calificativele acordate la evaluãrile anuale în ultimii 2 ani şcolari;
    e) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
    f) recomandare scrisã asupra activitãţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt unde este încadrat;
    g) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificatã pentru conformitate cu originalul de cãtre conducerea şcolii;
    h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţioneazã în unitãţile de învãţãmânt particular.
    (3) Conducerile unitãţilor de învãţãmânt verificã existenţa şi legalitatea documentelor din dosarele de înscriere şi îndeplinirea condiţiilor de înscriere.
    (4) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de cãtre conducerile unitãţilor de învãţãmânt inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.
    (5) Cererile de înscriere vor fi supuse aprobãrii Consiliului de administraţie al inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti de cãtre inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane.
    (6) Înştiinţarea candidaţilor cu privire la aprobarea sau respingerea înscrierii se realizeazã de cãtre inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane, prin afişare la inspectoratul şcolar şi pe site-urile inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti. În caz de respingere a dosarului, candidatul va fi înştiinţat şi în scris, cu precizarea motivãrii respingerii dosarului, pânã la data de 1 decembrie a fiecãrui an.
    ART. 31
    (1) Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentã, corespunzãtoare anului şcolar în care se desfãşoarã colocviul de admitere, cuprinde urmãtoarele acţiuni şi termene:
    a) inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resurselor umane trimite, pânã la data de 15 ianuarie a anului în care se susţine colocviul de admitere, instituţiilor de învãţãmânt - centre de perfecţionare listele nominale cu cadrele didactice aprobate pentru a fi înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I însoţite de dosarele candidaţilor;
    b) directorii unitãţilor de învãţãmânt vor transmite inspectoratelor şcolare, pânã pe 7 iunie a fiecãrui an, rapoartele scrise de inspecţii curente, în copie autentificatã prin ştampila şi semnãtura conducãtorului unitãţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia; fiecare raport scris va fi însoţit de un document din care sã rezulte vechimea la catedrã a cadrului didactic şi calificativele anuale pentru ultimii doi ani şcolari.
    (2) Directorii unitãţilor de învãţãmânt au obligaţia sã monitorizeze pânã la sfârşitul anului şcolar în care se susţin inspecţia specialã şi lucrarea metodico-ştiinţificã, îndeplinirea de cãtre cadrele didactice înscrise la examenul de acordare a gradului didactic I a condiţiilor de vechime efectivã la catedrã precum şi a condiţiilor privind obţinerea calificativului "Foarte bine" la evaluãrile anuale şi la a doua inspecţie curentã. Inspectoratele şcolare vor fi informate asupra situaţiilor de nerespectarea acestor condiţii.
    (3) Inspectoratele şcolare au obligaţia sã informeze instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare asupra apariţiei unor situaţii de neîndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (2) din prezenta metodologie. Informare va fi transmisã, în mod obligatoriu, cel mai târziu pânã la data de 15 iunie a anului şcolar în care s-au susţinut inspecţiile speciale şi lucrãrile metodico-ştiinţifice.
    ART. 32
    (1) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pânã la obţinerea acestui grad nu obţin calificativul "foarte bine" la evaluãrile anuale şi la a doua inspecţie şcolarã curentã, nu pot finaliza examenul în seria pentru care s-au înscris. Pentru cadrele didactice aflate în aceastã situaţie probele şi, dupã caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amânã cu un an. Inspectoratul şcolar reprogrameazã a doua inspecţie şcolarã curentã pe parcursul anului de amânare.
    (2) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pânã la obţinerea acestui grad, au fost sancţionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, îşi pot finaliza obţinerea gradului didactic I, numai dupã ridicarea sancţiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unitãţii de învãţãmânt unde sunt încadrate şi cu acordul inspectoratului şcolar.
    (3) În cazul în care, pe parcursul anului de amânare, cadrul didactic nu reuşeşte sã obţinã calificativul "foarte bine" sau este din nou sancţionat disciplinar, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv în situaţia în care a susţinut şi a promovat inspecţia specialã şi lucrarea metodico-ştiinţificã. El se poate reînscrie pentru o altã serie de examen atunci când întruneşte condiţiile de înscriere.
    (4) Inspectoratele şcolare, prin inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane, au obligaţia de a informa în timp util, prin documente scrise, instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare asupra apariţiei situaţiilor menţionate în alin. 1) - 3) ale prezentului articol.
    ART. 33
    Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizeazã în fiecare an în perioada 15 ianuarie - 15 februarie, conform procedurii de organizare şi desfãşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, prevazutã în Anexa 12 la prezenta metodologie.
    ART. 34
    (1) Colocviul de admitere se susţine pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pentru fiecare specialitate în parte.
    (2) Tematica va fi alcãtuitã, în mod echilibrat, din douã arii tematice, respectiv:
    a) teme privind metodologia cercetãrii pedagogice şi tehnica elaborãrii unei lucrãri metodico-ştiinţifice;
    b) teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia.
    (3) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins.
    (4) Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidaţii declarati respinşi la colocviul de admitere se pot reînscrie pentru susţinerea examenului, în anul şcolar urmãtor. Reînscrierea se face prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.
    (5) Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I, este urmãtoarea:
    a) un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea pedagogie;
    b) un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidaţii susţin examenul.
    (6) Componenţa comisiilor pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se stabileşte de cãtre instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare şi se aprobã de cãtre conducerile acestora.
    ART. 35
    (1) Elaborarea lucrãrii metodico-ştiinţifice este o probã menitã sã punã în evidenţã capacitatea candidatului de a valorifica experienţa didacticã acumulatã la catedrã, de a investiga folosind adecvat metodologia cercetãrii ştiinţifice şi pedagogice.
    (2) Lucrarea metodico-ştiinţificã se elaboreazã în perioada cuprinsã între 15 februarie a anului şcolar în care se susţine colocviul de admitere şi 31 august a anului şcolar urmãtor.
    (3) Lucrarea metodico-ştiinţificã se elaboreazã sub îndrumarea unui conducãtor ştiinţific desemnat de instituţia de învãţãmânt - centru de perfecţionare care organizeazã examenul. Conducãtorul ştiinţific poate fi un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul susţine examenul;
    (4) Desemnarea conducãtorilor ştiinţifici se face de cãtre centrul de perfecţionare, în funcţie de douã criterii, respectiv:
    a) corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrãrii metodico-ştiinţifice şi domeniul de competenţã al coordonatorului;
    b) opţiunea scrisã a candidaţilor, în limita numãrului maxim de coordonãri aprobat de centrul de perfecţionare pentru fiecare profesor coordonator.
    (5) Repartizarea pe conducãtori ştiinţifici a candidaţilor admişi la colocviul de admitere se efectueazã, într-o primã etapã, imediat dupã desfãşurarea colocviului, prin consultarea candidaţilor, avându-se în vedere criteriile menţionate la alin. (4), precum şi distribuirea raţionalã a numãrului de lucrãri pe fiecare profesor conducãtor. Situaţia definitivã a repartizãrii candidaţilor pe conducãtori este stabilitã de conducerea centrului de perfecţionare şi este comunicatã candidaţilor în termen de cel mult 10 zile de la desfãşurarea colocviului de admitere.
    (6) Candidatul are obligaţia de a colabora cu profesorul conducãtor pe toatã durata elaborãrii lucrãrii, potrivit unui program stabilit de comun acord. În caz contrar, conducãtorul are dreptul sã nu-şi dea avizul scris pentru depunerea lucrãrii în termenul stabilit prin prezenta metodologie.
    (7) Conducãtorii ştiinţifici au obligaţia de a asigura candidaţilor coordonaţi consilierea metodico-ştiinţificã necesarã în procesul elaborãrii lucrãrii şi de a oferi acestora reperele pentru monitorizarea şi autoevaluarea gradului în care lucrarea corespunde standardelor de calitate.
    (8) Rãspunderea pentru conţinutul şi calitatea lucrãrii metodico-ştiinţifice, precum şi pentru respectarea normelor juridice şi deontologice privind creaţia ştiinţificã şi drepturile de autor revine candidatului şi conducãtorului ştiinţific.
    (9) Nota acordatã de cãtre conducatorul ştiinţific reflectã calitatea lucrãrii şi respectiv, calitatea prestaţiei metodico-ştiinţifice a candidatului.
    (10) Criteriile principale privind elaborarea şi evaluarea lucrãrii metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I sunt prezentate în Anexa 13 la prezenta metodologie.
    (11) Depunerea lucrãrilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare pânã la data de 31 august a anului şcolar urmãtor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în forma scrisã, legatã tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF. Ultima paginã a lucrãrii cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria rãspundere a candidatului, din care sã rezulte cã:
    a) lucrarea a fost elaboratã personal şi aparţine în întregime candidatului;
    b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
    c) nu au fost preluate texte, date sau elemente de graficã din alte lucrãri sau din alte surse farã a fi citate şi farã a fi precizatã sursa preluãrii, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintã alte lucrãri ale candidatului;
    d) lucrarea nu a mai fost folositã în alte contexte de examen sau de concurs.
    (12) Pentru depunerea lucrãrii este necesar avizul scris al conducãtorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizatã pentru depunere, conducãtorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale cãror lucrãri nu au fost avizate pot sã depunã contestaţie în termen de douã zile de la data-limitã de depunere a lucrãrilor. Contestaţiile se rezolvã în termen de trei zile de la data depunerii.
    (13) Lucrãrile metodico-ştiintifice depuse se înregistreazã, cu numãr şi datã, la secretariatul instituţiei de învãţãmânt - centru de perfecţionare. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învãţãmânt unde urmeazã sã se desfãşoare inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii, pentru a fi consultatã de membrii comisiei metodice.
    (14) Conducãtorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusã, referatul de acceptare/respingere a lucrãrii pentru ca lucrarea sã poatã fi susţinutã. Referatele se depun la instituţia de învãţãmânt - centru de perfecţionare pânã la data de 10 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.
    (15) Proba de elaborare a lucrãrii metodico-ştiinţifice este evaluatã printr-o notã de la 10 la 1, exprimatã printr-un numãr întreg sau cu douã zecimale. Nota este acordatã de conducãtorul ştiinţific şi este înscrisã la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusã. Pentru a fi acceptatã la susţinere, lucrarea trebuie sã primeascã cel puţin nota 8 (opt).
    (16) Candidaţii care nu au primit nota minimã se considerã respinşi la examenul pentru gradul didactic I şi nu pot susţine probele urmãtoare, respectiv inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii.
    (17) Rezultatele evaluãrii lucrãrilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţã candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea admis/respins la susţinere.
    (18) Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrãrii metodico-ştiinţifice pot sã depunã contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişãrii rezultatelor. Contestaţiile se rezolvã în termen de trei zile de la data depunerii.
    (19) Contestaţiile menţionate la alin. (12) şi (18) se analizeazã şi se rezolvã de cãtre comisii constituite în mod special în acest scop. O comisie de contestaţie este alcãtuitã din trei cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducãtor ştiinţific sau care îndeplinesc condiţiile de conducãtori ştiinţifici în domeniul de specializare sau în domenii înrudite cu domeniul lucrãrii contestate. Rezoluţiile comisiei de contestaţii sunt definitive.
    (20) În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrãrii metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrãrii metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar. Ei vor putea susţine aceste probe în anul şcolar urmãtor, cu condiţia de a obţine avizul pentru depunerea lucrãrii, respectiv referatul de acceptare a susţinerii lucrãrii din partea conducãtorului ştiinţific. Candidaţii care, dupã anul de amânare, nu întrunesc condiţia de avizare/acceptare pentru susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice din partea conducãtorului ştiinţific, se considerã respinşi la examenul pentru acordarea gradului didactic I şi se pot reînscrie în anul şcolar urmãtor pentru susţinerea examenului, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.
    (21) Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen lucrarea metodico-ştiinţificã, datoritã unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrãrii metodico - ştiinţifice în anul şcolar urmãtor. Candidatul aflat în aceastã situţie va depune o cerere de amânare a probelor la ISJ/ISMB însoţitã de urmãtoarele documente justificative: adeverinţã eliberatã de departamentul pentru pregãtirea personalului didactic care sã confirme promovarea colocviului de admitere, acordul scris al coordonatorului ştiinţific, şi documentele care justificã motivul amânarii. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii acestei probe.
    ART. 36
    (1) Inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I se desfãşoarã în unitatea şcolarã în care este încadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unitãţii şcolare respective, într-o altã unitate şcolarã, în perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului şcolar urmãtor celui în care s-a depus lucrarea metodico-ştiinţificã.
    (2) Inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice se desfãşoarã în aceeaşi zi, în prezenţa unei comisii de examinare alcatuitã din preşedinte şi 2 membri, potrivit precizãrilor menţionate în prezenta metodologie. Componenţa comisiilor pentru efectuarea inspecţiei speciale şi pentru susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice, se propune de cãtre conducerea instituţiei de învãţãmânt - centru de perfecţionare care organizeazã examenul şi se aprobã de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi înaintate Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului pânã la data de 20 septembrie a anului şcolar în care se efectueazã inspecţia specialã.
    ART. 37
    (1) Componenţa comisiei de examinare pentru inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii metodico-ştiintifice, este urmãtoarea:
    a) presedinte: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul susţine inspectia specialã sau specialitatea pedagogie;
    b) conducãtorul ştiinţific al lucrãrii metodico-ştiinţifice;
    c) un inspector şcolar de specialitate de la inspectoratul şcolar sau din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului ori un cadru didactic metodist, cu delegaţie, având specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specialã, precum şi gradul didactic I în învãţãmântul preuniversitar sau funcţia didacticã de cel puţin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.
    (2) Pentru personalul didactic din palate şi cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul Naţional al Copiilor, din comisie poate face parte şi inspectorul şcolar responsabil cu activitatea extraşcolarã.
    ART. 38
    (1) Inspecţia specialã pentru acordarea gradului didactic I se efectueazã la patru activitãţi didactice şi este valabilã numai pentru anul şcolar în care a fost efectuatã.
    (2) Inspecţia specialã se susţine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu.
    (3) La inspecţia specialã se încheie un raport scris dupã modelul prezentat în Anexa 14 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unitãţii de învãţãmânt.
    (4) Pentru profesorii documentarişti, Fişa de evaluare a activitãţii didactice în cadrul inspecţiilor curente este prevãzutã în Anexa 15 la prezenta metodologie.
    (5) La inspecţia specialã poate sã asiste şi directorul unitãţii de învatamant în care aceasta se desfãşoarã. Acesta poate sã facã observaţii şi aprecieri privind activitãţile didactice asistate, dar nu acordã notã.
    (6) Nota la inspecţia specialã se calculeazã ca medie aritmeticã a notelor acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de examinare.
    (7) Nota minimã de promovare a acestei probe este 8 (opt).
    (8) Candidaţii care nu au obţinut nota minimã de promovare a inspecţiei speciale se considerã respinşi şi nu mai au dreptul de a susţine lucrarea metodico - ştiinţificã.
    (9) Nota acordatã la inspecţia specialã nu poate fi contestatã.
    (10) În perioada efectuãrii concediului de creştere a copilului şi a concediului fãrã platã nu pot fi efectuate inspecţii sau susţinute probe de examen.
    ART. 39
    (1) Susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice se organizeazã dupã desfãşurarea şi evaluarea inspecţiei speciale, în aceeaşi zi şi în aceeaşi unitate şcolarã, în faţa comisiei de examinare instituite în acest scop, având componenţa precizatã în prezenta metodologie.
    (2) Susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice se desfãşoarã în sedinţã publicã, organizatã în cadrul comisiei metodice. Locul, data şi ora la care se organizeazã şedinţa publicã de susţinere a lucrãrii metodico-ştiinţifice se anunţã în unitatea de învãţãmânt de cãtre conducerea unitãţii respective.
    (3) Şedinţa publicã de susţinere se desfãşoarã potrivit urmãtorului program:
    a) prezentarea referatului de cãtre conducãtorul ştiinţific, care va prezenta sintetic contribuţiile şi limitele lucrãrii şi argumentele acordãrii notei;
    b) prezentarea sinteticã de cãtre candidat a conţinutului lucrãrii, cu accent pe contribuţiile personale şi pe latura aplicativã a investigaţiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare şi dezvoltare a procesului educaţional;
    c) adresarea de întrebãri candidatului de cãtre membrii comisiei de examinare;
    d) întrebãri, observaţii şi aprecieri ale cadrelor didactice prezente la şedinţa publicã de susţinere, cu referire la lucrarea metodico-ştiinţificã susţinutã;
    e) etapa de deliberare, în care comisia de examinare se retrage pentru 10-15 minute, acordã notele şi completeazã raportul scris privind susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice;
    f) prezentarea de cãtre preşedintele comisiei, a aprecierilor sintetice privind susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice şi anunţarea notei acordate candidatului pentru susţinerea lucrãrii.
    (4) Nota la proba de susţinere a lucrãrii metodico-ştiinţifice se calculeazã ca medie aritmeticã a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei, ca numãr intreg sau cu zecimale. Nota acordatã nu poate fi contestatã. Nota minimã de promovare a acestei probe este 8 (opt).
    (5) Nota finalã pentru lucrarea metodico-ştiinţificã se calculeazã ca medie aritmeticã a notei acordate de conducãtorul ştiinţific şi a notei obţinute de candidat la proba de susţinere a lucrãrii.
    (6) Raportul scris încheiat la susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I va fi întocmit conform Anexei 16 la prezenta metodologie.
    ART. 40
    (1) Nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finalã obtinutã pentru lucrarea metodico-ştiinţificã.
    (2) În caz de nepromovare, examenul pentru obţinerea gradului didactic I poate fi reluat dupã un interval de cel puţin 2 ani şcolari.
    (3) Candidaţii care nu au putut susţine inspecţia specialã şi lucrarea metodico-ştiinţificã datoritã unor motive obiective argumentate cu documente şi au fost declaraţi neprezentaţi se pot reînscrie pentru susţinerea acestor probe în anul şcolar urmãtor, cu respectarea condiţiilor legale şi cu aprobarea inspectoratului şcolar. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amânare a susţinerii probelor.
    ART. 41
    (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I, instituţiile de învãţãmânt - centre de perfecţionare transmit direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, pânã la data de 1 iulie a anului şcolar în care s-au desfaşurat inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice, tabelele nominale cu candidaţii admişi, în doua exemplare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, potrivit modelului prevazut în Anexa 17 la prezenta metodologie. Acestea vor fi însoţite de o informare sinteticã privind modul de organizare şi desfãşurare a examenului, precum şi de propuneri pentru optimizarea activitãţii de perfecţionare prin acordarea gradului didactic I.
    (2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I se face de catre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfecţionare.
    (3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfecţionare, dupã comunicarea primitã de la Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor susţinute de candidaţi.
    (4) Situaţia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admişi/respinşi/neprezentaţi/nevalidaţi, va fi transmisã de cãtre centrele de perfecţionare inspectoratelor şcolare, în termen de 15 zile de la data comunicãrii validãrii. Inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane de la inspectoratul şcolar va ţine evidenţa actualizatã a situaţiei candidaţilor.
    (5) Cadrele didactice a cãror rezultate nu au fost validate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului vor fi înştiinţate în scris de cãtre inspectoratele şcolare.
    (6) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic I se acordã dupã validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului începând cu data de 1 septembrie a anului şcolar urmãtor celui în care s-au desfãşurat inspecţia specialã şi susţinerea lucrãrii metodico-ştiinţifice.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor

    ART. 42
    (1) Personalului didactic încadrat în învãţãmântul preuniversitar care îndeplineşte condiţiile prevãzute de art. 242 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, i se acordã gradul didactic I dacã a obţinut calificativul Foarte bine la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedrã, premergãtori înscrierii.
    (2) Dupã efectuarea unei inspecţiei curente la care a obţinut calificativul Foarte bine, candidatul se înscrie la inspectoratul şcolar pentru echivalarea titlului ştiinţific de doctor cu gradul didactic I.
    (3) În acest scop va depune un dosar cuprinzând urmãtoarele documente:
    a) cerere adresatã conducerii inspectoratului şcolar;
    b) copia legalizatã a certificatului de naştere sau a certificatului de cãsãtorie în cazul schimbãrii numelui de familie; în caz de divorţ sau recãsãtorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
    c) copia legalizatã a diplomei de doctor;
    d) copia legalizatã a diplomei de studii însoţitã de foaia matricolã/suplimentul la diplomã;
    e) document legalizat din care sã rezulte cã sunt îndeplinite condiţiile privind formarea iniţialã conform art. 236 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    f) document din care sã rezulte încadrarea în învãţãmântul preuniversitar;
    g) memoriul de activitate profesionalã, avizat de conducãtorul unitãţii şcolare în care candidatul este încadrat sau în care şi-a desfãşurat activitatea în ultimii 2 ani premergãtori înscrierii şi din care sã rezulte calificativele anuale acordate precum şi calificativul obţinut la inspecţia de specialitate.
    (4) Inspectorul de dezvoltare a resursei umane supune spre aprobare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar dosarele candidaţilor.
    (5) Inspectorul de dezvoltare a resurselor umane transmite instituţiilor de învãţãmânt superior - centre de perfecţionare dosarele candidaţilor aprobate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.
    ART. 43
    (1) Instituţiile de învãţãmânt superior - centre de perfecţionare înregistreazã dosarele candidaţilor în propriile documente de evidenţã şi transmit spre aprobare Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului propunerile de comisii pentru efectuarea inspecţiei speciale.
    (2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat pentru fiecare candidat şi însoţite de urmãtoarele documente:
    a) copia legalizatã a certificatului de naştere sau a certificatului de cãsãtorie în cazul schimbãrii numelui de familie; în caz de divorţ sau recãsãtorie se depun acte doveditoare suplimentare în acest sens;
    b) copia legalizatã a diplomei de studii însoţitã de foaia matricolã/suplimentul la diplomã;
    c) copia legalizatã a diplomei de doctor;
    d) document legalizat din care sã rezulte cã sunt îndeplinite condiţiile privind formarea iniţialã conform art. 236 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
    e) document din care sã rezulte încadrarea în învãţãmântul preuniversitar;
    (3) Comisiile au urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte: profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specialã sau cu specialitatea pedagogie;
    b) membru: un inspector şcolar de specialitate, de la inspectoratele şcolare sau din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului ori un cadru didactic metodist cu delegaţie, având specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specialã precum şi gradul didactic I în învãţãmântul preuniversitar sau, prin excepţie, funcţia didacticã de cel puţin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare.
    ART. 44
    (1) Inspecţia specialã de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se efectueazã în unitatea de învãţãmânt în care candidatul este încadrat sau, cu avizul inspectorului de dezvoltare a resursei umane şi al directorului unitãţii şcolare respective, într-o altã unitate.
    (2) Inspecţia specialã se desfaşoarã la 4 activitãţi didactice în prezenţa comisiei aprobate de minister.
    (3) La inspecţia specialã se încheie un raport scris dupã modelul prezentat în Anexa 14 la prezenta metodologie. Raportul de inspecţie va fi consemnat în registrul de inspecţii al unitãţii de învãţãmânt unde se desfãşoarã inspecţia.
    (4) Inspecţia specialã nu poate fi efectuatã în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fãrã platã.
    (5) La inspecţia specialã poate asista directorul unitãţii de învãţãmânt. Acesta poate sã facã observaţii şi aprecieri privind activitãţile didactice asistate, dar nu acordã notã.
    (6) Activitatea cadrului didactic se evaluazã de fiecare membru al comisiei. Media aritmeticã a notelor acordate de cãtre aceştia reprezintã nota la inspecţie.
    (7) Nota minimã de promovare a inspecţiei speciale este 9 (nouã).
    (8) Candidaţii care nu au primit nota minimã se considerã respinşi la examenul de acordare a gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor.
    (9) Nota acordatã la inspecţia specialã nu poate fi contestatã.
    (10) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor se face de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin ordin al ministrului, pe baza procesului verbal de efectuare a inspecţiei speciale, transmis de centrele de perfecţionare, în copie certificatã conform cu originalul de directorul unitãţii de învãţãmânt în care s-a desfãşurat inspecţia;
    (11) Drepturile salariale se acordã de la data emiterii ordinului de ministru de acordare a gradului didactic I în învãţãmânt pe baza titlului ştiinţific de doctor.
    (12) În cazul cadrelor didactice cu o vechime în învãţãmânt mai micã de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzãtor tranşei de vechime 6-10 ani.
    (13) Cadrelor didactice cãrora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor li se considerã îndeplinitã condiţia de participare periodicã la programe de formare continuã.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Recunoaşterea gradelor didactice II şi I

    ART. 45
    Gradele didactice II şi I pot fi obţinute, în cadrul fiecãrei funcţii didactice, la disciplina pe care cadrul didactic o predã sau la una dintre disciplinele corespunzãtoare specializãrii sau specializãrilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţã sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de absolvire a unor programe de conversie profesionalã pentru dobândirea unei noi specializãri şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumãtate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestã obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomã.
    ART. 46
    (1) În cazul în care cadrul didactic a dobândit douã sau mai multe specializãri, gradele didactice sunt recunoscute conform prevederilor art. 242 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Cadrul didactic se poate înscrie la obţinerea gradului didactic superior în oricare dintre specializãrile deţinute, indiferent de specializãrile la care a obţinut gradele inferioare.

    CAP. III
    Acordarea titlului de profesor-emerit în învãţãmântul preuniversitar

    ART. 47
    Acordarea titlului de profesor-emerit semnificã dobândirea de cãtre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate profesionalã şi expertizã, care îl recomandã ca pe un generator de bune practici în mediul educaţional şcolar în unul din urmãtoarele domenii:
    a) domeniul specialitãţii, corespunzãtor disciplinelor de învãţãmânt şi funcţiei didactice deţinute;
    b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei;
    c) domeniul didacticii/didacticilor de specialitate;
    d) domeniul managementului educaţional;
    e) domeniul tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesul de predare-învãţare-evaluare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor;
    f) domenii inter sau transdisciplinare vizând strategiile alternative sau complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social.
    ART. 48
    (1) Personalul didactic din învãţãmântul preuniversitar cu performanţe deosebite în activitate didacticã şi managerialã poate obţine titlul de profesor emerit, conform art. 243 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, în condiţiile prezentei metodologii.
    (2) Performanţele prevãzute la alin. 1 se stabilesc în baza urmãtoarelor criterii:
    a) performanţa în activitatea didacticã;
    b) performanţa în inovarea didacticã/ managerialã;
    c) coordonarea/participarea la proiecte educaţionale;
    d) implicarea în dezvoltarea practicii managementului educaţional, în asigurarea calitãţii şi creşterii prestigiului unitãţii şcolare de învãţãmânt.
    ART. 49
    Titlul de profesor-emerit se acordã prin concurs, organizat anual, în limita numãrului de locuri aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi publicat pânã la 30 septembrie.
    ART. 50
    La concursul pentru acordarea titlului de profesor-emerit se poate înscrie personalul didactic cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã în învãţãmântul preuniversitar, dupã cel puţin 15 ani de activitate didacticã neîntreruptã de la obţinerea gradului didactic I.
    ART. 51
    (1) Probele concursului pentru acordarea titlului de profesor-emerit constau în:
    a) inspecţie specialã pentru înscriere;
    b) colocviu de admitere;
    c) elaborarea unei lucrãri de cercetare/inovare în unul din urmãtoarele domenii: pedagogia şi psihologia educaţiei, didactica disciplinei, managementul educaţional, managementul calitãţii educaţiei, tehnicile de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare-învãţare-evaluare, managementul instituţional şi gestionarea datelor, strategiile alternative sau complementare de instruire, cercetare şi inovare în educaţie, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.;
    d) prezentarea/susţinerea lucrãrii elaborate.
    (2) Inspecţia specialã se efectueazã, în anul şcolar premergãtor înscrierii, în unitatea de învãţãmânt în care cadrul didactic este încadrat, la solicitarea cadrului didactic adresatã conducerii casei corpului didactic.
    (3) Inspecţia specialã se desfãşoarã la 3 activitãţi didactice în prezenţa comisiei aprobate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean.
    (4) Comisia are urmãtoarea componenţã:
    a) preşedinte: inspectorul şcolar de specialitate ori un cadru didactic metodist cu delegaţie, de la un inspectorat şcolar dintr-un judeţ învecinat sau din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, având specialitatea în care candidatul susţine inspecţia specialã, precum şi gradul didactic I în învãţãmântul preuniversitar sau, prin excepţie, funcţia didacticã de cel puţin lector universitar doctor în domeniul respectiv de specializare;
    b) un profesor metodist al ISJ/CCD;
    c) şeful catedrei metodice sau al cercului pedagogic din care face parte candidatul.
    (5) Comisia întocmeşte procesul verbal de inspecţie specialã, dupã modelul din anexa 14 din prezenta metodologie.
    (6) Nota minimã de promovare a inspecţiei speciale este 9 (nouã).
    ART. 52
    (1) Înscrierea pentru acordarea titlului de profesor-emerit se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada 1-31 octombrie a anului şcolar, la casa corpului didactic din judeţul respectiv.
    (2) Dosarul de înscriere conţine urmãtoarele documente:
    a) cerere-tip de înscriere, adresatã conducerii casei corpului didactic;
    b) CV cu anexe;
    c) procesul verbal de inspecţie specialã, în copie semnatã conform cu originalul de cãtre directorul unitãţii de învãţãmânt în care s-a desfãşurat inspecţia;
    d) adeverinţã din care sã rezulte calificativele acordate la aprecierile anuale pentru perioada în care şi-a desfãşurat activitatea didacticã ca profesor cu gradul didactic I;
    (3) În perioada 1-30 noiembrie consiliul de administraţie al casei corpului didactic verificã existenţa şi legalitatea documentelor de înscriere precum şi îndeplinirea de cãtre candidaţii înscrişi a condiţiilor prevãzute în prezenta metodologie.
    (4) Dupã verificare lista cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile de înscriere este supusã aprobãrii consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
    (5) Dupã aprobare aceastã listã se face publicã.
    (6) Cadrele didactice nominalizate în lista de la alin. (5) vor participa la colocviul de admitere, organizat în anul şcolar respectiv pentru obţinerea titlului de profesor emerit.
    (7) Pânã la data de 15 decembrie consiliul de administraţie a casei corpului didactic face public numãrul de locuri repartizate la concurs pentru anul şcolar respectiv.
    (8) Consiliul de administraţie a casei corpului didactic afişeazã planificarea cadrelor didactice la colocviul de admitere.
    ART. 53
    (1) Colocviul de admitere la concursul de acordare a titlului de profesor-emerit se organizeazã de casa corpului didactic în perioada 15 ianuarie - 15 februarie.
    (2) Colocviul de admitere se va desfãşura în douã etape, dupã cum urmeazã:
    a) evaluarea CV-ului;
    b) prezentarea proiectului de cercetare/inovare pe caza cãruia candidatul urmeazã sã elaboreze lucrarea din domeniul ales.
    ART. 54
    (1) Comisia pentru colocviul de admitere la concursul de acordare a titlului de profesoremerit este formatã din:
    a) preşedinte - directorul casei corpului didactic;
    b) vicepreşedinte - inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane din inspectoratul şcolar;
    c) membri - inspector şcolar de specialitate/director de unitate şcolarã de învãţãmânt/profesori cu gradul didactic I, de specialitatea candidatului;
    d) secretar - un angajat al casei corpului didactic având competenţe de operare pe calculator.
    (2) Comisia se constituie prin decizie a inspectorului şcolar general.
    (3) Pentru fiecare specialitate pentru care se organizeazã concurs se constituie comisii formate din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi câte 3 - 5 membrii cu specialitatea respectivã, în funcţie de numãrul de candidaţi.
    ART. 55
    (1) În cadrul colocviul de admitere la concursul pentru acordarea titlului de profesor-emerit, evaluarea activitãţii cadrului didactic se face de comisie în prezenţa candidatului.
    (2) În situaţia în care în urma evaluãrii CV-ului, candidatul obţine minim 80 de puncte din totalul de 100 va putea participa la cea de a doua probã a colocviului.
    (3) Preşedintele comisiei va comunica candidatului punctajul obţinut de acesta la cea de-a doua probã imediat dupã încheierea prezentãrii.
    (4) Punctajul acordat de comisie nu poate fi contestat.
    ART. 56
    Candidaţii vor fi declarati admişi în ordinea descrescãtoare a mediilor de promovare, corespunzãtor numãrului de locuri scoase la concurs la specialitatea respectivã.
    (3) Candidaţii declaraţi respinşi se pot reînscrie pentru susţinerea concursului dupã un an şcolar, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în prezenta metodologie.
    ART. 57
    (1) Elaborarea lucrãrii de cercetare/inovare este o probã menitã sã punã în evidenţã capacitatea candidatului de a evalua şi a valorifica experienţa didacticã/managerialã acumulatã la catedrã, de a investiga, folosind adecvat metodologia cercetãrii pedagogice, fenomenele educaţionale/manageriale şi de a identifica astfel factorii, sensurile şi modalitãţile de ameliorare/inovare/dezvoltare a procesului educaţional/managerial. Elaborarea lucrãrii trebuie sã demonstreze preocuparea candidatului de a-şi actualiza sistematic cunoştinţele din domeniile pedagogiei şi psihologiei educaţiei, didacticii disciplinei, managementului educaţional, managementului calitãţii, tehnicilor de informare şi comunicare aplicate în procesele de predare şi învãţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor, strategiilor alternative sau complementare de instruire, cercetare şi inovare, comunicãrii şi parteneriatelor cu mediul social etc.
    (2) Lucrarea se elaboreazã sub îndrumarea unui conducãtor ştiinţific ales de candidat. Conducãtorul ştiinţific poate fi un profesor universitar, conferenţiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea/domeniul în care candidatul susţine concursul;
    (3) Lucrarea de cercetare/inovare se depune pânã în data de 15 februarie a anului şcolar urmãtor celui în care a fost susţinut colocviul de admitere la concursul de obţinere a titlului de profesor-emerit.
    (4) Coordonatorul ştiinţific depune pânã la aceeaşi datã referatul asupra lucrãrii şi propune o notã pentru conţinutul ştiinţific al lucrãrii.
    ART. 58
    (1) Susţinerea lucrãrii se desfãşoarã în prezenţa comisiei de specialitate, aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului la solicitarea inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti.
    (2) Susţinerea lucrãrii se desfãşoarã, în perioada 15 martie - 15 mai, în şedinţã publicã organizatã de casa corpului didactic.
    (3) Nota pentru susţinerea lucrãrii se calculeazã ca medie aritmeticã a notelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei, de la 10 la 1, ca numãr întreg sau cu zecimale.
    ART. 59
    (1) Media generalã la concursul de acordare a titlului de profesor-emerit se calculeazã ca medie aritmeticã a urmãtoarelor note:
    a) nota acordatã pe lucrare de conducãtorul ştiinţific;
    b) nota obţinutã pentru susţinerea lucrãrii de cercetare/inovare.
    (2) Media generalã minimã de promovare a concursului de obţinere a titlului de profesor-emerit este 9 (nouã).
    ART. 60
    (1) Nota finalã obţinutã la lucrare poate fi contestatã.
    (2) Candidaţii nemulţumiţi pot sã depunã contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişãrii rezultatelor.
    (3) Contestaţiile se rezolvã în termen de trei zile de la data depunerii.
    (4) Contestaţiile se analizeazã şi se rezolvã de cãtre comisii constituite în mod special în acest scop. O comisie de contestaţie este alcãtuitã din trei cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducãtor ştiinţific sau care îndeplinesc condiţiile de conducãtori ştiinţifici în acelaşi domeniu de specializare sau în domenii înrudite cu domeniul lucrãrii contestate.
    (5) Din componenţa comisiilor de rezolvare a contestaţiilor nu pot face parte persoanele care au participat la evaluarea lucrãrilor.
    (6) Decizia comisiei de rezolvare a contestaţiilor este definitivã. Nota acordatã de comisie rãmâne nota finalã a lucrãrii.
    ART. 61
    (1) Lista cuprinzând candidaţii promovaţi în urma concursului de acordare a titlului de profesor emerit, contrasemnatã de inspectorul scolar general, va fi transmisã de directorul casei corpului didactic la minister pentru validare, pânã la data de 1 iulie a anului şcolar în care candidatul a promovat concursul.
    (2) Validarea rezultatelor concursului pentru acordarea titlului de profesor-emerit se face de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului prin ordin al ministrului.
    (3) Acordarea drepturilor cuvenite titlului de profesor-emerit se face începând cu anul şcolar urmãtor.
    (4) Cuantumul recompensei financiare prevãzute la art. 243 alin (1) punctul d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, se stabileşte anual prin hotãrâre de guvern, în limita bugetului alocat programului naţional de stimulare a excelenţei didactice.
    ART. 62
    Beneficiarul titlului de profesor-emerit se poate bucura de toate drepturile prevãzute de lege, pe întreaga carierã didacticã.
    ART. 63
    Pe durata derulãrii procedurii de acordare a titlului de profesor emerit, cadrul didactic înscris nu poate participa la alte competiţii organizate pentru obţinerea de recompense sau titluri.
    ART. 64
    Un exemplar al lucrãrilor elaborate se va depune în biblioteca casei corpului didactic.
    ART. 65
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului va întocmi şi va actualiza anual Registrul National al profesorilor emeriţi. Din acest registru se vor putea selecta, în funcţie de nevoile sistemului, cadre didactice care sã îndeplineascã atribuţiile conferite de titlul obţinut (mentor, delegat al inspectoratului şcolar).

    CAP. IV
    Dezvoltarea profesionalã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control

    SECŢIUNEA 1
    Instituţii responsabile cu formarea continuã a cadrelor didactice

    ART. 66
    (1) Formarea continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar este coordonatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi se realizeazã printr-un sistem de instituţii, organizaţii şi structuri între care se stabilesc relaţii ierarhice şi relaţii funcţionale menite sã asigure coerenţa, compatibilitatea şi respectarea standardelor de calitate în proiectarea, realizarea şi evaluarea programelor de formare continuã la nivel naţional.
    (2) Din punctul de vedere al poziţiei şi competentelor cu care sunt abilitate instituţiile, organizaţiile şi structurile care îl alcãtuiesc, sistemul naţional de formare continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar cuprinde:
    a) instituţii şi structuri cu funcţii de reglementare, coordonare, finanţare, evaluare, acreditare şi monitorizare a programelor de formare continuã;
    b) instituţii, organizaţii şi structuri cu funcţii de organizare şi realizare a programelor şi activitãţilor de formare continuã, având statutul de furnizori de programe de formare continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control.
    ART. 67
    Sistemul naţional al instituţiilor, organizaţiilor şi structurilor prin care se realizeazã formarea continuã a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar cuprinde:
    a) Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin direcţiile de profil;
    b) inspectoratele şcolare judeţene şi al Municipiului Bucureşti;
    c) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei;
    d) instituţiile de învãţãmânt superior acreditate, centre de formare continuã/perfecţionare a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar;
    e) casele corpului didactic din judeţe şi din Municipiul Bucureşti;
    f) centrele atestate de formare continuã în limbile minoritãţilor naţionale;
    g) unitãţile de învãţãmânt preuniversitar - centre de formare continuã/perfecţionare abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    h) Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile copiilor;
    i) organizaţiile, asociaţiile, federaţiile care gestioneazã înfiinţarea alternativelor educaţionale la nivel naţional şi realizeazã formarea continuã/perfecţionarea cadrelor didactice care predau la grupe sau clase din alternativele educaţionale;
    j) fundaţii, asociaţii profesionale şi organizaţii nonguvernamentale sau guvernamentale care oferã programe autorizate, în condiţiile legii;
    k) structurile organizatorice/instituţionale abilitate pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte sau a programelor cu finanţare internaţionalã care conţin şi o component de formare continuã;
    l) alţi furnizori publici şi privaţi de educaţie şi formare profesionalã, autorizaţi/acreditaţi în condiţiile legii.
    (2) Formarea continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control poate fi realizatã şi prin structuri instituţionale internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, care au ca obiect de activitate pregãtirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar.
    ART. 68
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin direcţiile şi structurile de specialitate, exercitã, în domeniul formãrii continue urmãtoarele atribuţii:
    a) elaboreazã politici şi strategii în domeniul formãrii continue;
    b) stabileşte obiectivele, coordoneazã, monitorizeazã, controleazã, evalueazã, acrediteazã, finanţeazã formarea continuã la nivel de sistem de învãţãmânt preuniversitar, în conformitate cu strategiile şi politicile sectoriale;
    c) elaboreazã metodologii specifice evoluţiei şi dezvoltãrii în cariera didacticã;
    d) acrediteazã şi evalueazã periodic furnizorii de formare continuã şi programele oferite de aceştia;
    e) elaboreazã, împreunã cu alte ministere interesate, strategia colaborãrii cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul educaţiei, formãrii profesionale şi a cercetãrii ştiinţifice.
    ART. 69
    (1) Instituţiile de învãţãmânt superior, centre de formare continuã/perfecţionare a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar, abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, realizeazã formarea continuã prin urmãtoarele tipuri de programe şi activitãţi:
    a) examenele de obţinere a gradelor didactice II şi I, inclusiv prin cursurile de pregãtire a acestora;
    b) programe/stagii de formare continuã/perfecţionare, pentru acumularea a 90 de credite la fiecare interval consecutiv de cinci ani, pentru personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar;
    c) programe de formare/dezvoltare a competenţelor personalului de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar;
    d) programe de dezvoltare profesional-ştiinţificã a personalului didactic, prin studii universitare de masterat, doctorat, studii postuniversitare, autorizate sau acreditate potrivit legii;
    e) programe de conversie profesionalã pentru personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar, potrivit metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    f) alte programe de perfecţionare ştiinţificã, didacticã şi psihopedagogicã sau pentru dobândirea unor competenţe complementare care diversificã gama activitãţilor şi funcţiilor ce pot fi prestate de personalul didactic, respectiv consiliere educaţionalã şi orientare în carierã, asistenţã socialã şcolarã, educaţia adulţilor, expertizã în evaluarea educaţionalã ş.a.
    (2) Programele şi activitãţile menţionate la alin. 1 pct. a) c) şi d) pot fi realizate numai de universitãţile clasificate în categoria universitãţilor de cercetare avansatã şi educaţie sau de universitãţile care desfãşoarã programe de studii universitare în domeniul de ierarhizare corespunzator categoriilor A sau B.
    (3) În instituţiile de învãţãmânt superior, centre de formare continuã/perfecţionare, programele de formare continuã a personalului didactic se realizeazã dupã cum urmeazã:
    a) prin facultãţile, departamentele şi catedrele de profil, pentru perfecţionarea pregãtirii de specialitate;
    b) prin departamentele sau catedrele de pregãtire a personalului didactic, pentru perfecţionarea pregãtirii metodice şi psihopedagogice;
    c) prin departamentele pentru pedagogia învãţãmântului primar şi preşcolar şi prin facultãţile care au în structura lor specializarea Pedagogia învãţãmântului primar şi preşcolar, pentru perfecţionarea personalului didactic din învãţãmântul primar şi preşcolar.
    (4) Instituţiile de învãţãmânt superior, centre de formare continuã/perfecţionare, pot organiza programele enumerate la aliniatul (1) în domeniile de specializare şi pentru categoriile de personal didactic pentru care au obţinut aprobãrile legale.
    ART. 70
    (1) Instituţiile/unitãţile de învãţãmânt preuniversitar (licee, colegii, grupuri şcolare şi şcoli postliceale), centre de formare continuã/perfecţionare, abilitate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, realizeazã formarea continuã prin:
    a) examenele de obţinere a gradelor didactice II şi I, inclusiv prin cursurile de pregãtire a acestora, pentru personalul didactic cu studii medii;
    b) stagii de formare continuã pentru acumularea creditelor profesionale transferabile, pentru personalul didactic cu studii medii;
    c) programe de conversie profesionalã pentru personalul didactic cu studii medii, potrivit legii;
    d) alte programe de perfecţionare de specialitate, metodicã şi psihopedagogicã a personalului didactic cu studii medii.
    (2) Instituţiile de învãţãmânt liceal, colegiile, grupurile şcolare sau şcolile postliceale, centre de formare/perfecţionare, pot organiza programele enumerate la aliniatul (1) în domeniile de specializare şi pentru categoriile de personal didactic pentru care au obţinut aprobarea din partea direcţiei de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    ART. 71
    Inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti coordoneazã, la nivelul judeţului/Municipiului Bucureşti, activitatea de formare continuã/dezvoltare profesionala a personalului didactic, realizatã prin:
    a) activitãţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, organizate la nivelul unitãţilor de învãţãmânt sau pe grupe de unitãţi, respectiv comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice;
    b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicãri;
    c) schimburi de experienţã pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
    d) inspecţii curente şi inspecţii speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I.
    ART. 72
    (1) Casele Corpului Didactic şi centrele atestate de formare continuã în limbile minoritãţilor naţionale organizeazã activitãţi de formare continuã a personalului didactic, didactic auxiliar şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar.
    (2) La nivelul fiecãrui judeţ şi al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic iniţiazã şi organizeazã activitãţi de formare continuã, ştiinţifice, metodice şi culturale incluse în oferta de programe a instituţiei, avizatã anual de direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului.
    (3) Casa Corpului Didactic, în calitate de furnizor de programe de formare continuã, propune spre acreditare, Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, programe de perfecţionare proprii sau/şi în parteneriat cu instituţii cu atribuţii în domeniul educaţiei şi cercetãrii.
    (4) La solicitarea Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic organizeazã şi realizeazã diferite tipuri de programe: stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea personalului didactic, didactic auxiliar si a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar.
    ART. 73
    (1) Palatul Naţional al Copiilor organizeazã programe de formare continuã specifice pentru personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor, inclusiv programe pentru acumularea a 90 de credite la interval succesive de cinci ani, cu condiţia de a obţine acreditarea din partea Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin direcţiile şi structurile de specialitate.
    (2) Palatele copiilor pot organiza programe de formare continuã/perfecţionare a personalului didactic din aceste instituţii cu acordul/avizul M.E.C.T.S. pentru acele domenii de activitate în care au performanţe deosebite şi dispun de resursele umane şi logistice necesare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Modalitãţi de organizare a formãrii continue

    ART. 74
    (1) Formarea continuã a personalului didactic poate cuprinde forme şi modalitãţi diferite de dezvoltarea profesionalã în funcţie de nivelul de competenţã profesionalã şi de specialitatea/domeniul de activitate.
    (2) Dezvoltarea profesionalã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea profesionalã se realizeazã pe baza standardelor profesionale pentru profesia didacticã.
    ART. 75
    (1) Modalitatile principale de organizare a formãrii continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmântul preuniversitar sunt:
    a) activitãţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unitãţii de învãţãmânt sau pe grupe de unitãţi, respectiv catedre, comisii metodice, şi cercuri pedagogice;
    b) sesiunile metodico-ştiinţifice de comunicãri, simpozioane, schimburi de experienţã şi parteneriate educaţionale pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
    c) stagiile periodice de informare ştiinţificã de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
    d) cursurile organizate de societãţi ştiinţifice şi alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
    e) cursurile de perfecţionare a pregãtirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
    f) cursurile de formare în vederea dobândirii de noi competenţe şi calitãţii/funcţii, conform standardelor de pregãtire specifice;
    g) cursurile de pregãtire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice;
    h) cursurile de pregãtire şi perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;
    i) bursele de perfecţionare şi stagiile de studiu şi documentare, realizate în ţarã şi în strãinãtate;
    j) cursurile postuniversitare de specializare;
    k) studiile universitare de masterat pentru cadrele didactice care au absolvit cu diploma de licenta de 4 ani;
    l) programe postuniversitare ;
    m) studiile universitare de doctorat;
    n) dobândirea de noi specializãri didactice, diferite de specializarea/specializãrile curentã/e.
    (2) Programele şi activitãţile de perfecţionare prevãzute la alin. (1) pct. e) f) g) h) k) şi m) pot fi realizate numai de universitãţile clasificate în categoria universitãţilor de cercetare avansatã şi educaţie sau de universitãţile care desfãşoarã programe de studii universitare în domeniul de ierarhizare corespunzator categoriilor A sau B.
    ART. 76
    (1) Programele şi activitãţile de perfecţionare pot fi organizate în forme de învãţãmânt flexibile, adaptate obiectivelor şi conţinuturilor formãrii, precum şi posibilitãţilor şi cerinţelor participanţilor, respectiv:
    a) prin cursuri cu frecvenţã, organizate modular, în perioada vacanţelor şcolare, în zilele nelucrãtoare sau în zilele lucrãtoare cu acordul participanţilor si al sindicatelor;
    b) în sistemul învãţãmântului la distanţã, prin utilizarea platformelor e-learning şi a suporturilor electronice, combinate cu orientarea şi asistarea învãţãrii prin procedurile de tutoriat;
    c) prin cursuri fãrã frecvenţã organizate de instituţii de învãţãmânt superior, combinate cu consultaţii periodice, potrivit opţiunilor participanţilor;
    d) prin alte forme de organizare care îmbinã învãţarea asistatã de formatori prin cursuri, seminarii, laboratoare şi activitãţi practice comune, cu învãţarea prin studiul individual şi activitatea independentã a participanţilor.
    ART. 77
    (1) În cadrul catedrelor şi comisiilor metodice se desfãşoarã activitãţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul unitãţii de învãţãmânt.
    (2) În învãţãmântul secundar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe discipline de studiu, pe grupuri de discipline înrudite sau pe arii curriculare.
    (3) O catedrã/comisie metodicã se constituie, în cadrul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt, din cel puţin patru cadre didactice. Atunci când numãrul cadrelor didactice din unitatea de învãţãmânt este mai mic, catedra/comisia metodicã se constituie pe grupuri de şcoli.
    (4) În învãţãmântul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe clase, respectiv ani de studiu, pe grupuri de clase sau pe întregul ciclu de învãţãmânt. O catedrã/comisie metodicã se constituie, în cadrul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt, din cel puţin patru cadre didactice. Atunci când numãrul cadrelor didactice din unitatea de învãţãmânt este mai mic, catedra/comisia metodicã se constituie pe grupuri de şcoli.
    (5) În învãţãmântul preşcolar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe de preşcolari sau pe întregul ciclu de învãţãmânt. O catedrã/comisie metodicã se constituie, în cadrul aceleiaşi unitãţi de învãţãmânt, din cel puţin patru cadre didactice. În grãdiniţele din mediul urban cu numãr mare de cadre didactice, comisiile metodice se organizeazã, de preferinţã, cu educatoarele care funcţioneazã la aceleaşi grupe de copii. Atunci când numãrul cadrelor didactice din unitatea de învãţãmânt este mic, catedra/comisia metodicã se constituie pe grupuri de grãdiniţe.
    (6) Activitãţile metodico-ştiinţifice desfãşurate în cadrul catedrelor/comisiilor metodice vizeazã obiective şi conţinuturi care au un impact nemijlocit asupra procesului de învãţãmânt desfãşurat în şcoalã şi sunt centrate pe principalele demersuri pedagogice, respectiv: analiza, proiectarea, realizarea, evaluarea şi ameliorarea/dezvoltarea procesului educativ.
    (7) Principalele activitãţi prin care catedrele/comisiile metodice contribuie la formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic constau în:
    a) analiza nevoilor de educaţie, generale şi specifice, comune şi speciale şi stabilirea prioritãţilor pe baza cãrora se proiecteazã procesul de învãţãmânt;
    b) analiza resurselor educaţionale şi formularea modului în care acestea vor fi distribuite şi utilizate la nivelul concret al şcolii şi al claselor de elevi/grupelor de preşcolari;
    c) analiza contextului social şi pedagogic specific în care se desfãşoarã procesul de învãţãmânt;
    d) analiza claselor de elevi/grupelor de preşcolari sub aspectul rezultatelor anterioare ale învãţãrii şi determinarea condiţiilor iniţiale de la care se porneşte în fiecare etapã a procesului de învãţãmânt, respectiv la început de ciclu, de an şcolar, de semestru, la începutul unui capitol nou din programa şcolarã;
    e) definirea operaţionalã a obiectivelor educaţionale sau/şi a competenţelor vizate prin procesul de învãţãmânt;
    f) organizarea, structurarea logicã şi transpunerea psihopedagogicã a conţinuturilor predãrii şi învãţãrii, în funcţie de particularitãţile vârstei psihologice şi şcolare a elevilor şi de particularitãţile fiecãrei clase de elevi/grupe de preşcolari;
    g) alegerea, analiza şi evaluarea strategiilor didactice, a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de predare-învãţare şi aplicarea acestora la particularitãţile disciplinelor de învãţãmânt şi ale claselor de elevi/grupelor de preşcolari;
    h) alegerea, construirea şi validarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativã şi de evaluare sumativã a elevilor şi de evaluare a rezultatelor procesului de învãţãmânt;
    i) stabilirea şi aplicarea pârghiilor, mijloacelor de autoreglare şi ameliorare a procesului de învãţãmânt în funcţie de rezultatele evaluãrii din fiecare etapã;
    j) extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi integrarea acestora în demersuri de investigare, de evaluare şi analizã criticã a teoriilor, abordãrilor, principiilor privind educaţia;
    (8) Principalele modalitãţi de organizare şi desfãşurare a activitãţii catedrelor/comisiilor metodice sunt:
    a) dezbaterile în grup;
    b) elaborarea şi prezentarea de referate cu conţinut de specialitate, didactic sau psihopedagogic;
    c) elaborarea, punerea în practicã şi valorificarea unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipã;
    d) recenzii şi prezentãri de carte;
    e) sesiuni de comunicãri ştiinţifice;
    f) schimburi de experienţã, asistarea şi evaluarea lecţiilor;
    g) activitãţi practice cu rol demonstrativ sau aplicativ.
    (9) Activitãţile de perfecţionare sunt incluse în programul de activitate al catedrei/comisiei metodice, întocmit anual şi actualizat semestrial.
    (10) Programul de activitate al catedrei/comisiei metodice este parte componentã a planului managerial al unitãţilor de învãţãmînt.
    (11) În cadrul catedrelor/comisiilor metodice constituite pe grupuri de şcoli, programul de activitate trebuie sã cuprindã activitãţi organizate succesiv, în mod echilibrat, în fiecare din unitãţile de învãţãmânt componente.
    ART. 78
    (1) Activitãţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel local, zonal sau judeţean sunt organizate şi realizate prin cercurile pedagogice.
    (2) Un cerc pedagogic se constituie ca structurã distinctã dacã numãrul membrilor este de minim 15 cadre didactice.
    (3) În funcţie de numãrul cadrelor didactice şi de structura reţelei şcolare, cercurile pedagogice se pot constitui pe cicluri de învãţãmânt, anteprescolar, respectiv preşcolar, primar, gimnazial etc., pe tipuri sau profiluri de unitãţi, respectiv învãţãmânt special, învãţãmânt tehnic şi profesional, învãţãmânt de artã şi sportiv, palate şi cluburi ale copiilor etc., iar în cadrul acestora pe discipline sau grupuri de discipline.
    (4) Stabilirea structurii şi coordonarea activitãţii cercurilor pedagogice sunt atribuţii ale inspectoratelor şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti. Participarea la activitãţile organizate în cadrul cercurilor pedagogice este obligatorie pentru toţi membrii acestuia.
    (5) Activitatea cercurilor pedagogice se desfãşoarã în sesiuni, de douã-patru ori în cursul unui an şcolar.
    (6) Activitatea de cerc pedagogic a profesorilor documentarişti este organizatã de casele corpului didactic în colaborare cu inspectoratele şcolare.
    (7) Activitãţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivel judeţean organizate şi realizate prin cercurile pedagogice sunt cuprinse in Calendarul activitãţilor metodico-ştiinţifice, publicat la inceputul fiecãrui an şcolar de ISJ/ISMB.
    (8) Cercurile pedagogice sunt foruri de sintezã, de evaluare a rezultatelor procesului de învãţãmânt şi a factorilor care determinã eficienţa acestuia, de comunicare şi valorificare a experienţelor didactice şi a concluziilor cercetãrii pedagogice efectuate de cadrele didactice, de evaluare criticã şi constructivã a metodelor de predare-învãţare, a conţinuturilor şi modurilor de organizare a procesului educaţional, de lansare a unor proiecte educaţionale cu impact la nivel local şi judeţean.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea formãrii continue

    ART. 79
    Evoluţia în carierã va fi evaluatã conform criteriilor stabilite pentru acordare a gradelor didactice.
    ART. 80
    Evaluarea formãrii continue se efectueazã prin:
    a) acumularea creditelor profesionale transferabile;
    b) validarea competenţelor obţinute în activitatea didacticã cuprinse în fişele anuale de evaluare ale personalului didactic, în rapoartele de inspecţie şi asistenţã la orã;
    c) punctarea portofoliului.
    ART. 81
    Programele de formare continuã asigurã dezvoltarea profesionalã sistematicã a personalului didactic şi sunt valorificate prin sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.
    ART. 82
    Condiţia participãrii periodice la programe de perfecţionare şi implicit acumularea a 90 de credite profesionale transferabile, se considerã integral îndeplinitã în urmãtoarele situaţii:
    a) pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, gradul didactic II, gradul didactic I sau titlul de profesor emerit;
    b) pentru personalul didactic din învãţãmântul anteprescolar, preşcolar şi din învãţãmântul general obligatoriu care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de masterat, în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei, cu condiţia ca suma creditelor la licenţã şi masterat sã fie de cel puţin 300 de credite;
    c) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Ştiinţele educaţiei;
    d) pentru personalul didactic care a absolvit, în intervalul respectiv, un program de conversie profesionalã în învãţãmânt prin studii postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre;
    e) pentru personalul didactic care a obţinut, în intervalul respectiv, o specializare didacticã, diferitã de specializarea curentã (licenţã şi masterat didactic).

    SECŢIUNEA a 4-a
    Finanţarea activitaţilor de formare continuã

    ART. 83
    Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativã în domeniile politicii financiare şi a resurselor umane din domeniul educaţiei şi colaboreazã cu alte ministere, cu autoritãţi locale, structuri asociative reprezentative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, cu asociaţii reprezentative ale pãrinţilor, asociaţii reprezentative profesionale ale cadrelor didactice, precum şi cu sindicatele reprezentative la nivel de ramurã învãţãmânt.
    ART. 84
    Cheltuielile cu formarea continuã a personalului se asigurã din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã şi alte venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, în cadrul finanţãrii de bazã, în conformitate cu prevederile art. 104 alin (2) punctul b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 85
    (1) Utilizarea bugetului alocat formãrii continue/perfecţionãrii cadrelor didactice din unitãţile de învãţãmânt preuniversitar, în baza costului standard per elev/preşcolar, se realizeazã pe baza analizei numãrului de inspecţii curente şi speciale planificate în anul bugetar respectiv, a numãrului de cadre didactice planificate sã participe la formarea continuã pentru acumularea de credite la fiecare interval consecutiv de 5 ani, la programele din oferta caselor corpului didactic avizatã de MECTS, şi la alte programe - în concordanţã cu obiectivele stabilite în domeniul dezvoltãrii resurselor umane.
    (2) Ordinea de alocare a resurselor financiare, pentru formarea continuã a cadrelor didactice la nivelul fiecãrui judeţ/Municipiul Bucureşti este urmãtoarea:
    a) acoperirea cheltuielilor implicate de obţinerea gradelor didactice, plata inspecţiilor şi a comisiilor din centrele de formare/perfecţionare pentru cadrele didactice;
    b) plata inspecţiilor speciale efectuate cadrelor didactice care au solicitat recunoaşterea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;
    c) susţinerea financiarã a programelor acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, furnizate de casele corpului didactic sau de universitãţi;
    d) susţinerea financiarã a programelor din oferta caselor corpului didactic, avizatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
    e) alte programe, în concordanţã cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi în concordanţã cu nevoile de formare identificate de inspectoratele şcolare.
    (3) Activitãţile de formare continuã/perfecţionare se vor desfãşura exclusiv în centre de formare/perfecţionare sau în instituţii/unitãţi de învãţãmânt din judeţ acreditate conform legii.
    (4) Activitãţile de formare continuã/perfecţionare în care este necesarã cazarea participanţilor se vor organiza, cu prioritate, în spaţii aparţinând unitãţilor din sistemul naţional de învãţãmânt.
    ART. 86
    Finanţarea activitãţilor de perfecţionare a pregãtirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (1) punctul e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 87
    (1) Finanţarea cheltuielilor privind inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile sportive şcoalare, se asigurã din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) În cazul Palatului Naţional al Copiilor, MECTS va include sumele pentru formarea/perfecţionarea personalului didactic din PNC în bugetul alocat acestei unitãţi de învãţãmânt, menţionând destinaţia acestora.
    ART. 88
    Finanţarea învãţãrii pe tot parcursul vieţii se realizeazã prin fonduri publice şi private pe baza parteneriatului public-privat, prin finanţare şi cofinanţare din partea angajatorilor, organizaţiilor nonguvernamentale, prin fonduri nerambursabile din programe europene, prin conturi de educaţie permanentã şi prin contribuţia beneficiarilor.

    CAP. V
    Competenţe pentru evoluţia în cariera didacticã şi dezvoltarea profesionalã

    ART. 89
    Formare continuã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control din învãţãmîntul preuniversitar se bazeazã pe sistemul competenţelor profesionale, conform art.244 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 90
    Principalele domenii în care se definesc competenţele corespunzãtoare profesiei didactice sunt:
    a) domeniul specializãrii şi al didacticii specializãrii corespunzãtor disciplinelor de învãţãmânt şi funcţiei deţinute de cadrul didactic;
    b) domeniul pedagogiei şi psihologiei educaţiei;
    c) domeniul managementului educaţional şi al legislaţiei şcolare;
    d) domeniul tehnicilor de informare şi de comunicare aplicate în procesele de predare şi învãţare, în managementul instituţional şi gestionarea datelor;
    e) domenii inter-trans-disciplinare şi cross-curriculare vizând strategiile alternative şi complementare de instruire, cercetarea şi inovarea, comunicarea şi parteneriatele cu mediul social etc.
    ART. 91
    Sistemul de competenţe pe care se întemeiazã prezenta metodologie preia şi adapteazã la specificul profesiei didactice şi la cerinţele învãţãmântului preuniversitar românesc categoriile şi nivelurile de competenţã cu care opereazã Cadrul European al Calificãrilor (CEC), Cadrul Naţional al Calificãrilor din Învãţãmântul Superior (CNCIS) şi Cadrul European al Competenţelor.
    ART. 92
    (1) Competenţele profesionale reprezintã ansamblul unitar şi dinamic al cunoştinţelor şi abilitãţilor.
    (2) Sistemul de competenţe cuprinde cinci categorii fundamentale:
    a) competenţe profesionale: competenţe cognitive, competenţe funcţional-acţionale;
    b) competenţe complementare: compentenţe digitale, competenţe lingvistice, competenţe de consiliere;
    c) competenţe transversale: competenţe de rol, competenţe de dezvoltare personalã şi profesionalã;
    d) competenţe de conducere, de îndrumare şi de control;
    e) competenţe dobândite prin programe de conversie profesionalã.
    (3) Cunoştinţele, ca dimensiune cognitivã şi element structural al competenţei, se exprimã prin urmãtorii descriptori: cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific adecvat specialitãţii, explicare şi interpretare.
    (4) Abilitãţile, ca dimensiune funcţional-acţionalã şi element structural al competenţei, se exprimã prin urmãtorii descriptori: aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie criticã şi constructivã, creativitate şi inovare.
    (5) Competenţele profesionale derivate din cunoştinţele şi abilitãţile enumerate vizeazã: proiectarea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional din învãţãmântul preuniversitar, structurarea logicã şi transpunerea psihopedagogicã a conţinuturilor predãrii şi învãţãrii în specializarea obţinutã prin studiile de licenţã sau, dupã caz, prin studiile de specializare de nivel mediu, investigarea şi soluţionarea problemelor specifice şcolii şi educaţiei.
    (6) Competenţele complementare reprezintã ansamblul competenţelor de proiectare şi realizare a procesului instructiv/educativ ca modalitate de comunicare şi se exprimã prin urmãtorii descriptori: comunicare flexibilã si persuasivã, accesarea corectã a surselor de informare, cunoasterea şi înţelegerea relaţiei elev - profesor - pãrinţi - şcoalã - comunitate.
    (7) Competenţele complementare vizeazã: stãpânirea conceptelor şi a teoriilor de comunicare orizontalã/verticalã, utilizarea calculatorului în procesul instructiv/educativ, aplicarea cunoştinţelor, a capacitãţilor şi a atitudinii necesare în activitatea de consiliere a elevilor şi a pãrinţilor.
    (8) Competenţele transversale sunt acele capacitãţi care depãşesc un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o naturã transdisciplinarã şi se exprimã prin urmãtorii descriptori: autonomie şi responsabilitate, interacţiune socialã, dezvoltare personalã şi profesionalã.
    (9) Competenţele transversale vizeazã: recunoaşterea şi respectarea diversitãţii şi a multiculturalitãţii, autonomia învãţãrii, iniţiativã şi spirit antreprenorial, deschiderea cãtre învãţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale, inserţia activã şi eficientã în colectivitate/comunitatea şcolarã şi/sau profesionalã, cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, autonomia în cãutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor.

    Descrierea competenţelor dobândite prin evoluţia în carierã

    ART. 93
    (1) Evoluţia în carierã se realizeazã conform art. 242 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Acordarea gradului didactic II asigurã cadrului didactic, atingerea unui nivel înalt de profesionalizare, competenţele astfel dobândite, constituindu-se ca o valoare adãugatã în intervalul parcurs de la obţinerea definitivãrii.
    (3) Acordarea gradului didactic I asigurã cadrului didactic un nivel superior de competenţã profesionalã, prin care îşi poate valorifica la un nivel deosebit activitatea de cercetare şi expertizã în mediul educaţional.
    ART. 94
    Competenţele dobândite prin promovarea gradului didactic II:
    (1) Competenţe profesionale:
    a. Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei de specialitate şi problemele de învãţare specifice domeniului de pregãtire.
    b. Asimilarea noilor concepte şi teorii în concordanţã cu tendinţele şi abordãrile actuale din domeniul didacticii specialitãţii.
    (2) Competenţe psiho-pedagogice:
    a. Valorificarea personalizatã a programei şi a manualelor şcolare şi adaptarea acestora la particularitãţile elevului/grupului de elevi;
    b. Valorificarea, în cadrul proiectului activitãţilor educative/extracurriculare, a potenţialului metodologic al diferitelor modele de proiectare curricularã şi al altor studii curriculare integrate;
    c. Aplicarea tehnicii şi a strategiilor centrate pe elev în vederea atingerii progresului şcolar.
    (3) Competenţe psiho-sociale:
    a. Cooperarea cu şcoala, cu elevii, cu pãrinţii, cu diferiţi parteneri sociali în vederea atingerii obiectivelor educative ale şcolii;
    b. Pilotarea situaţiilor de predare-învãţare în funcţie de particularitãţile clasei/grupului de elevi şi de competenţele vizate de programele şcolare;
    c. Elaborarea de proiecte şi programe de adaptare rapidã a elevilor la schimbãrile de naturã socialã (legate de drepturile copilului, viaţa asociativã şi participarea la viaţa comunitãţii modificând comportamentul de tip tradiţional);
    d. Colaborarea cu membrii echipei pedagogice pentru realizarea sarcinilor care permit dezvoltarea şi evaluarea competenţelor vizate de programele şcolare.
    (4) Competenţe privind managementul clasei:
    a. Planificarea, organizarea şi monitorizarea modului de funcţionare a clasei în vederea favorizãrii învãţãrii şi socializãrii elevilor;
    b. Operarea cu standarde de pregãtire profesionalã pentru proiectarea unui demers didactic adaptat specificului clasei;
    c. Comunicarea clarã a exigenţelor cu privire la comportamentele şcolare şi sociale adecvate, aşteptate de la elevi.
    ART. 95
    Competenţele dobândite prin promovarea gradului didactic I:
    (1).Competenţe profesionale:
    a. Realizarea corelaţiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;
    b. Valorificarea superioarã a conceptelor fundamentale achiziţionate prin cercetarea metodico-ştiinţificã.
    (2). Competenţe psiho-pedagogice:
    a. Stabilirea unor conexiuni concrete între rezultatele învãţãrii, experienţele de învãţare şi formele de evaluare;
    b. Utilizarea achiziţiilor cognitive şi practico-aplicative în elaborarea programelor pentru curriculum la decizia şcolii şi curriculum de dezvoltare localã;
    c. Elaborarea unor situaţii de învãţare cu caracter aplicativ, raportate la exigenţele unui învãţãmânt aflat în progres , integrat evoluţiei învãţãmântului European.
    (3). Competenţe psiho-sociale:
    a. Stabilirea de parteneriate cu elevii, colegii, pãrinţii şi alţi factori interesaţi în procesul instructiv-educative;
    b. Selectarea unor metode şi tehnici moderne de organizare a activitãţilor didactice, extracurriculare folosind o gamã variatã de mijloace şi materiale legate de viaţa comunitãţii pentru punerea în evidenţã a atitudinilor şi comportamentelor psiho-sociale;
    c. Identificarea dinamicii şi a tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ.
    (4). Competenţe privind managementul clasei:
    a. Capacitatea de a crea condiţii pentru ca elevii sã se angajeze în situaţii-problemã, sarcini sau proiecte semnificative, ţinand cont de particularitãţile cognitive, afective şi sociale;
    b. Organizarea şi administrarea mediului de învãţare în colaborare cu pãrinţii şi conducerea organizaţiei şcolare;
    c. Gestionarea situaţiilor de crizã educaţionalã;
    d. Implicarea elevilor în viaţa comunitãţii (activitãţi umanitare, culturale, sportive, de protecţie a mediului, de voluntariat s.a.).

    Descrierea competenţelor dobândite prin dezvoltare profesionalã

    ART. 96
    Dezvoltarea profesionalã a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi control este parte componentã a formãrii continue, conform art. 242 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 97
    Dezvoltarea profesionalã se realizeazã numai prin instituţii acreditate pentru formare continuã pe baza sistemului de recunoaştere, acumulare şi echivalare a creditelor profesionale transferabile elaborate de cãtre M.E.C.T.S.
    ART. 98
    Sistemul de competenţe cuprinde:
    (1). Competenţe pedagogice - exprimate în proiectarea, conducerea, evaluarea procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltãrii personalitãţii elevilor:
    a) Folosirea cunoştinţelor din documentele de curriculum şi din alte surse în conceperea experienţelor de învãţare;
    b) Dezvoltarea şi implementarea unui program model pentru a aborda nevoile de învãţare specifice ale unui elev sau ale unui grup de elevi;
    c) Capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de învãţare;
    d) Priceperea de a acţiona permanent şi adecvat în orice situaţie didacticã în scopul realizarii obiectivelor educaţionale;
    e) Capacitatea cadrului didactic de a forma elevilor convingeri morale, civice, estetice; profesorul este capabil de a exercita influenţe pozitive asupra vieţii afective a elevilor.
    (2). Competenţe sociale - exprimate în interacţiuni cu elevii şi cu comunitatea şcolarã:
    a) Stabilirea de parteneriate cu membrii comunitãţii şcolare extinse;
    b) Motivarea activitãţilor de echipã;
    c) Transmiterea cunoştinţelor obţinute prin procesul continuu de învãţare profesionalã cu privire la dezvoltarea şcolii, a curriculum-ului şi a proceselor curriculare;
    d) Cunoaşterea elevilor.
    (3). Competenţe referitoare la managementul clasei obiectivate în organizarea şi conducerea clasei şi a organizaţiei şcolare:
    a) Capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi educaţiei;
    b) Capacitãţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul şcolar şi cu cel profesional;
    c) Utilizarea tehnicilor şi instrumentelor de evaluare specifice procesului educaţional;
    d) Gestionarea actului decizional prin asumarea rãspunderii sau delegarea responsabilitãţilor în cadrul grupelor de lucru din unitãţile de învãţãmânt.
    (4). Competenţe profesional-ştiinţifice:
    a) Selectarea cunoştinţelor specifice disciplinei predate în funcţie de capacitãţile de învãţare, nevoile, interesele şi aspiraţiile elevilor;
    b) Interrelaţionarea domeniilor de învãţare şi a cunoştinţelor interdisciplinare;
    c) Articularea valorilor culturale şi educative de bazã, a principiilor de învãţare şi evaluare care stau la baza curriculum-ului.
    (5). Competenţe info-documentare:
    a) autonomie în cãutarea, selectarea, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor;
    b) selectarea unor tehnici de cercetare documentarã adaptate tipului de cercetare;
    c) utilizare a resurselor info-documentare pe suporturi multiple în pregãtirea cursurilor, în predare şi evaluare.
    (6). Competenţe de management al carierei şi al dezvoltãrii personale:
    a) Analizarea autoreflexivã a nivelului propriei pregãtiri profesionale în raport cu exigenţele formulate pentru cariera didacticã;
    b) Identificarea tipurilor de competenţe dezirabile în plan personal (identificarea necesarului de formare raportat la nevoile personale);
    c) Stabilirea nevoilor de formare proprii prin raportare la cadrul legal naţional şi european care reglementeazã evoluţia în cariera didacticã;
    d) Îmbunãtãţirea activitãţii didactice prin dezvoltarea unor seturi/tipuri noi de competenţe în concordanţã cu evoluţia profesiei didactice şi cu oferta de formare.
    ART. 99
    Competenţele dobândite prin dezvoltare profesionalã de cãtre personalul didactic cu functii de conducere, îndrumare şi control sunt:
    (1). Competenţe de comunicare şi relaţionare.
    (2). Competenţe psiho-sociale.
    (3). Competenţe de conducere şi coordonare.
    (4). Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor.
    (5). Competenţe care vizeazã dezvoltarea instituţionalã.
    (6). Competenţe de evaluare.
    (7). Competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale.
    (8). Competenţe care vizeazã self-managementul.

    Evaluarea şi certificarea în cadrul sistemului de credite transferabile

    ART. 100
    Evaluarea competenţelor profesionale se raporteazã la elementele descrise de standarde profesionale pentru profesia didacticã şi standardele de calitate şi se efectueazã în raport cu criteriile de realizare descrise de standarde.
    ART. 101
    (1) Dupã absolvirea cursurilor de formare continuã se obţine Certificatul de competenţe profesionale.
    (2) Acordarea certificatului de competenţã se bazeazã pe evaluarea a ceea ce candidatul ştie sã facã în condiţii reale de muncã.
    ART. 102
    (1) Monitorizarea evoluţiei în carierã este realizatã de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti prin inspectorul de specialitate şi de cãtre directorii unitãţilor de învãţãmânt.
    (2) Monitorizarea dezvoltãrii profesionale se face de cãtre profesorii metodişti/mentori pentru dezvoltarea profesionalã din casele corpului didactic, responsabilii cu formarea continuã şi directorii unitãţilor şcolare prin instrumente specifice.

    Conversia profesionalã

    ART. 103
    Prin programe de conversie profesionalã, cadrele didactice dobândesc noi competenţe pentru alte specializãri sau pentru ocuparea de noi funcţii didactice, altele decât cele dobândite prin formarea iniţialã, conform art. 244, alin. 5, pct. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 104
    Unitãţile de învãţãmânt preuniversitar recomandã formarea continuã prin conversie profesionalã pentru angajaţii proprii, conform art. 244 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    ART. 105
    (1) Programele de conversie profesionalã pot fi urmate de orice cadru didactic care doreşte sã obţinã o nouã specializare.
    (2) Cadrelor didactice care au finalizat un program de conversie profesionalã li se considerã îndeplinitã condiţia de participare periodicã la programe de formare continuã.
    ART. 106
    (1) Programele de conversie profesionalã sunt furnizate de instituţii de învãţãmânt superior, la solicitarea MECTS, în funcţie de nevoile de competenţe apãrute în sistemul de învãţãmânt preuniversitar ca urmare a dinamicii proceselor şi evoluţiei sistemelor de educaţie.
    (2) Programele de conversie profesionalã furnizate pentru personalul didactic cu studii superioare, prin cursuri de nivel universitar sau postuniversitar, vor avea la baza sistemul de recunoaştere şi echivalare a creditelor de studii.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale

    ART. 107
    (1) Prezenta metodologie intrã în vigoare dupã 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, partea I.
    (2) Cu data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii se abrogã Metodologia Formãrii Continue a Personalului Didactic din Învãţãmântul Preuniversitar, anexã la O.M. 5720/20.10.2009, publicatã în Monitorul Oficial partea I nr 747/20.11.2009.
    (3) Cadrele didactice înscrise pentru obţinerea gradului didactic II, în sesiunea 2010-2012, a gradului didactic I în seriile 2009-2012 şi 2010-2013 şi respectiv, cadrele didactice pentru care procedura de acordare/echivalare a gradelor didactice II şi I este în desfãşurare, vor finaliza procedura conform Metodologiei Formãrii Continue a Personalului Didactic din Învãţãmântul Preuniversitar, anexã la O.M. 5720/20.10.2009, publicatã in Monitorul Oficial partea I nr 747/20.11.2009.
    ART. 108
    Pânã la intrarea în vigoare a Metodologiei pentru organizarea şi desfãşurarea examanului naţional de definitivare în învãţãmânt, examenul pentru obţinerea definitivãrii în învãţãmânt se desfãşoarã în conformitate cu prevederile din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar.
    ART. 109
    În vederea susţinerii examenelor de acordare a gradelor didactice II şi I se pot înscrie numai candidaţii care au promovat examenul de definitivare în învãţãmânt.
    ART. 110
    În comisia de acordare a gradului didactic II, pentru cadrele didactice din învãţãmântul preuniversitar cu studii medii, pot fi nominalizate cadre didactice din învãţãmântul liceal având gradul didactic I, care au predat discipline de specialitate şi metodicã. Vor fi nominalizaţi doi examinatori pentru fiecare proba scrisã. Aceştia trebuie sã aibã specializarea corespunzãtoare disciplinei la care se susţine examenul.
    ART. 111
    Cetãţenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului pentru Spaţiul Economic European, precum şi rezidenţii permanenţi pe teritoriul României, încadrati pe posturi didactice în învatamantul preuniversitar, care îndeplinesc condiţiile prezentei metodologii, pot participa la toate activitaţile de formare continuã şi de evoluţie în carierã prin definitivarea în învãţãmânt şi obţinerea gradelor didactice II şi I.


    Anexa 1 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

      REPERE ŞI PRECIZÃRI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFŞURAREA INSPECŢIILOR
         CURENTE ŞI SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADELOR DIDACTICE PENTRU
       PROFESORII DOCUMENTARIŞTI ÎNCADRAŢI ÎN CENTRELE DE DOCUMENTARE ŞI
              INFORMARE DIN UNITÃŢILE DE ÎNVÃŢÃMÂNT PREUNIVERSITAR

    Complementar criteriilor de evaluare prezentate în Fişa de evaluare a activitãţii didactice în cadrul inspecţiilor curente/speciale pentru acordarea gradului didactic II, respectiv gradului didactic I, în cadrul inspecţiilor curente şi speciale, vor fi urmãrite elemente specifice activitãţii profesorului documentarist.

    Desfãşurarea inspecţiei curente/speciale a profesorilor documentarişti:

    a) Pe parcursul a 4 ore, inspectorul/metodistul observã activitatea profesorului documentarist în cadrul a patru activitãţi (pedagogice, animaţii culturale) desfãşurate cu elevii, prin care sã fie urmãrite şi obiective info-documentare. Dintre aceste activitãţi, în mod obligatoriu, douã vor fi cu caracter pedagogic (proiecte disciplinare, inter-/transdisciplinare, secvenţã de cercetare documentarã). Activitãţile prezentate pot fi desfãşurate şi în colaborare cu cadrele didactice din instituţia de învãţãmânt, respectiv cu parteneri externi.
    b) Inspectorul/metodistul va realiza, în spaţiul CDI, şi o analizã activitãţii globale a profesorului documentarist şi a CDI;
    Este recomandabil ca în faza de observare a primelor patru activitãţi, la analiza acestora şi la prezentarea concluziilor asupra activitãţii globale a profesorului documentarist şi a CDI sã participe şi directorul/directorul adjunct al unitãţii de învãţãmânt;
    Inspecţia curentã/specialã a profesorilor documentarişti va fi efectuatã de cãtre personal cu aceeaşi specializare cu a candidatului sau cu specializãri conform Centralizatorului privind disciplinele de învãtãmânt, domeniile si specializãrile, precum si probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar în vigoare pentru încadrarea pe post a profesorilor documentaristi, respectiv de cãtre formatorii naţionali din proiectul "Educaţie pentru informaţie". Formatorii naţionali pot fi solicitaţi pentru inspectarea profesorilor documentarişti şi pentru evaluarea CDI şi de cãtre ISJ, respectiv CCD din alte judeţe decât cele de origine.
    Se va avea în vedere faptul cã activitatea organizatã în Centrele de Documentare şi Informare este parte a activitãţilor şcolare şi extraşcolare desfãşurate în unitatea de învãţãmânt, care urmãreşte sã rãspundã nevoilor în materie de documentare şi informare a elevilor şi cadrelor didactice, sã dezvolte competenţe info-documentare şi sã realizeze formarea în domeniul «educaţiei pentru informaţie», sã participe la promovarea inovaţiei didactice şi la dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor, sã favorizeze accesul a resurse informaţionale şi documentare, sã contribuie la deschiderea şcolii cãtre comunitate, respectiv la promovarea valorilor culturale. Activitatea profesorului documentarist asigurã participarea CDI la implementarea politicii documentare a unitãţii de învãţãmânt în acord cu obiectivele definite în proiectul de dezvoltare instituţionalã.
    Pentru evaluarea activitãţii profesorului documentarist şi CDI, în timpul inspecţiei vor fi puse la dispoziţia inspectorului/metodistului : extrase din proiectul de dezvoltare instituţionalã referitoare la politica documentarã a unitãţii de învãţãmânt, ultimul raport anual de activitate al profesorului documentarist (dupã caz), proiectul anual al CDI pentru anul şcolar în curs, fişa postului profesorului documentarist şi un raport sintezã al activitãtţii CDI şi a profesorului documentarist.
    În cadrul asistenţei la activitãţi vor fi urmãrite aspecte privind:
    - Modul în care activitãţile propuse şi desfãşurate vizeazã dezvoltarea competenţelor infodocumentare şi autonomia elevilor;
    - Definirea şi exprimarea clarã, în proiectul activitãţii, a obiectivelor info-documentare, alãturi de cele disciplinare (dacã este cazul);
    - Modalitatea în care profesorul documentarist se asigurã cã elevii au dezvoltat competenţe/atitudini în domeniul info-documentar;
    - Modul în care elevii dezvoltã şi utilizeazã competenţe info-documentare în cadrul secvenţelor didactice propuse;
    - Pertinenţa documentaţiei selectate, pregãtirea acesteia pentru activitate şi modul în care a fost utilizatã în activitate;
    - Complementaritatea resurselor documentare exploatate, eficienţa utilizãrii şi valorizarea acestora;
    - Modalitatea în care elevii analizeazã şi justificã alegerea resurselor informaţionale (ordonare, ierarhizare);
    - Modalitatea de repartizare a sarcinilor de lucru între profesorul documentarist şi cadrele didactice, în cazul desfãşurãrii activitãţilor în parteneriat;
    - Maniera în care profesorul documentarist a creat un cadru de lucru propice;
    - Diversitarea activitãţilor desfãşurate în CDI şi valoarea acestora din perspectiva info-documentarã;
    În cadrul analizei activitãţii globale a profesorului documentarist şi a CDI vor fi urmãrite urmatoarele aspecte:
    - Organizare şi gestionarea CDI : resurse documentare, materiale, echipamente, spatiu şi funcţionarea CDI (orar de funcţionare, regulament);
    - Activitatea de gestionare, comunicare şi punere la dispoziţie a resurselor, respectiv dezvoltarea colecţiilor;
    - Proiectarea şi planificarea activitãţii CDI (Proiectul pedagogic şi cultural, planificarea activitãţilor, diversitatea activitãţilor propuse, obiectivele info-documentare urmãrite);
    - Modul de concepere şi implementare a proiectului anual şi semestrial de activitate;
    - Participarea profesorului documentarist la definirea şi implementarea unei politici documentare la nivelul unitãţii de învãţãmânt (politica de formare a utilizatorilor în domeniul educaţiei pentru informaţie, de acces la informaţie şi resurse, politica de achiziţii);
    - Modalitatea în care acţiunile propuse şi derulate în CDI sunt în concordanţã cu obiectivele din PDI şi PM, respectiv cu politica documentarã a şcolii;
    - Modalitatea prin care profesorul documentarist urmareşte obiectivele info-documentare în toate activitãţile propuse şi modul în care acţiunile programate servesc atingerii obiectivelor anuale ale CDI;
    - Viziunea cadrului didactic inspectat asupra rolului profesorului documentarist şi al CDI în unitatea de învãţãmânt. Modul în care aceasta se reflectã în proiectul anual de activitate, respectiv în activitatea sa curentã;
    - Modalitãţile prin care activitãţile dezvoltate prin CDI rãspund unor nevoi identificate în materie de documentare, informare şi formare în domeniul educaţiei pentru informaţie şi se înscriu într-un proiect de dezvoltare al CDI;
    - Realizarea formãrii elevilor prin diverse activitãţi care vizezã: dezvoltarea competenţelor info-documentare, formarea autonomiei în cãutarea, selectarea, tratare/prelucrarea şi comunicarea informaţiilor, participarea CDI la dezvoltarea autonomiei elevilor în învãţare, exploatarea fondului documentar, dar şi aportul activitãţilor CDI în dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor;
    - Diversitatea şi nivelul de adresabilitate al activitãţilor desfãşurate în CDI;
    - Rolul activitãţilor CDI în promovarea inovaţiei pedagogice şi în dezvoltarea competenţelor cheie ale elevilor;
    - Modalitãţile diverse de exploatare şi valorizare a resurselor CDI în cadrul activitãţilor;
    - Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor elevilor;
    - Modalitãţile de monitoarizare şi evaluare a activitãţilor desfãşurate în CDI. Modul în care rezultatele evaluarilor se regãsesc în planul de acţiuni ameliorative;
    - Modul de colaborare dintre profesorul documentarist şi cadrele didactice, respectiv partenerii externi;
    - Participarea şi rolul profesorului documentarist în dezvoltarea de parteneriate şi deschiderea şcolii cãtre comunitate;
    - Demersuri şi modalitãţi de implicare a profesorului documentarist în permanenta dezvoltare a CDI;
    - Modul în care se favorizeazã şi asigura accesul liber la fondul documentar a tuturor utilizatorilor;
    Ponderea activitãţilor în stabilirea notei/calificativului la inspecţia curentã/specialã a profesorului documentarist:
    A. Proiectarea activitãţilor: 10%;
    B. Desfãşurarea activitãţilor: 40%;
    C. Evaluarea randamentului şcolar: 5%;
    D. Cunoaşterea şi consilierea elevilor: 5%;
    E. Coompetenţe psiho-relaţionale: 5%;
    F. Autoevaluarea: 5%;
    G. Activitatea educativã în şcoala şi în afara ei: 5%;
    H. Activitatea de perfecţionare metodicã şi ştiintificã: 5%;
    I. Aprecierea consiliului de administraţie: 5%;
    J. Crearea unui cadru propice de lucru în spaţiul CDI (gestionarea spaţiului, fondului documentar, funcţionarii CDI): 15%.
    Anterior datei inspecţiei curente/speciale, profesorul documentarist va realiza si transmite inspectorului/metodistului un document care va cuprinde elementele de conţinut prezentate mai jos. Documentul va fi validat de catre directorul unitãţii de învãţãmânt.

    Fişa de prezentare a CDI şi activitãţii profesorului documentarist

    Inspectoratul şcolar la judeţului _____________________
    Inspecţie programatã pentru data de ___________________
    Inspector de specialitate/metodist ____________________
    Numele şi prenumele profesorului documentarist ___________________________
    Statut adminsitrativ al profesorului documentarist (titular, suplinitor) ____________________________
    Ultimul grad didactic dobândit şi specialitatea ___________________________
    Unitatea de învãţãmânt _____________________________
    Nume director unitate de învãţãmânt _________________________________

    1. LOCAŢIE ŞI PROGRAM DE FUNCŢIONARE AL CDI
    1.1. Program de funcţionare:
      ● Orar CDI
      ● Numãr de ore de funcţionare/sãptãmânã pentru activitãţi programate
      ● Numãr de ore de funcţionare/sãptãmânã pentru activitãţi neprogramate

    1.2. Organizarea spaţiului CDI:
      ● Amplasare în şcoalã
      ● Suprafaţa CDI: _________________
      ● Numãr de elevi/unitatea de învãţãmânt: _________________________
      ● Numãr cadre didactice: ________________
      ● Capacitatea de primire (numãr de locuri): _______________________
      ● Funcţionalitatea spaţiilor: Puncte tari şi puncte slabe identificate:
      ● Confort şi ergonomie (microclimat, iluminare, mobilier...):
      ● Existenţa spaţiilor definite prin ROF CDI:
      ● Sãli anexe specializate:

    2. DOTAREA CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
    2.1. Echipamente
      ● Mobilier
      ● Echipamente audiovizuale
      ● Echipamente informatice
      ● Conexiune Internet: numãr de posturi: ___ din care: pentru elevi ____ pentru profesori ____
      ● Softuri (tipuri şi titluri)
      ● Soft documentar _______________________
      ● Modalitãţi de consultare a bazei de date de cãtre public ______________________
    2.2. Fondul documentar
      ● Beletristicã: Nr. de volume: ____________ Nr. de titluri:___________
      ●Lucrãri documentare: _______________ din care: _______________________
      - documente cu caracter ştiinţific: _______________________
      - materiale de referinţã (dicţionare, enciclopedii, atlase):____________________
      - lucrãri metodico-ştiinţifice pentru cadrele didactice:_______________________
      - manuale şcolare: __________
        din care nr. total pe suport digital: __________________
      ● Numãr de periodice (ziare, reviste, anuare...): ___________; numãr de titluri _______ numãr de abonamente pentru anul în curs___________, din care pe suport digital ______
      ● Numãr de achizitii în ultimii 2 ani _____________, din care pe suport digital __________
      ● Numãr de volume arhivate în ultimii 2 ani_______________
      ● Numãr de volume casate în ultimii 2 ani_________________
    2.3. Buget anual de funcţionare
    a) proiectat________________________
    b) alocat
    - din bugetul şcolii: _______________________
    - din alte surse: _______________________ (precizaţi sursele)
    - total: _______________________
    din care:
    - pentru fond documentar: _____________, din care pentru abonamente _____________
    - pentru mobilier, materiale şi echipamente: _________________
    - pentru consumabile: ____________ şi altele ______________
    c) suma alocatã CDI/elev: ______________

    2.4. Evaluarea CDI
    a) Data ultimei evaluari a CDI: ___________________
    b) Recomandarile fãcute, plan de remediere şi gradul de realizare a acestuia (evidentiaţi rolul dvs, al profesorului documentarist).

    3. LOCUL CDI ÎN POLITICA DOCUMENTARÃ A ŞCOLII
    3.1. Proiectul anual de activitate pentru anul în curs (de transmis în anexã).
    3.2. Proiectul de activitate şi raportul de activitate pentru anul şcolar precedent (de transmis în anexã).
    3.3. Cadrul general al desfãsurãrii activitãtii (descriere din care sã rezulte):
      ● Obiectivele stabilite la nivel instituţional în Planul de dezvolatre instituţionalã şi în Planul managerial pentru anul în curs;
      ● Obiectivele anuale stabilite în proiectul de activitate al CDI;
      ● Numãr total de activitãţi pedagogice desfãşurate în anul şcolar în curs: în semestrul I _____, în semestrul al II-lea _________;
      ● Numãr total de animaţii culturale desfãşurate în anul şcolar în curs: în semestrul I _____, în semestrul al II-lea _________;
      ● Numãrul mediu/sãptãmânã de elevi care frecventeazã CDI ______;
      ● Numãrul mediu/sãptãmânã de profesori care frecventeazã CDI _______;
      ● Numãrul mediu/sãptãmânã de utilizatori externi ai CDI _______;
      ● Numãr de împrumuturi/semestru ___________ şi împrumuturi/an __________ ;
      ● din care : numãr împrumuturi/elev/semestru ______, respectiv imprumuturi/elev/an _____;
      ● Formarea elevilor în domeniul "educaţiei pentru informaţie": obiective, strategii, modalitãţi de realizare şi evaluare/Proiectul semestrial de activitate (de transmis în anexã);
      ● Activitatea de gestionare a CDI;
      ● Partenerii implicaţi în desfãşurarea activitãţilor din anul în curs;
      ● Analiza frecvenţei la CDI pentru activitatea programatã şi neprogramatã bazatã pe statistici şi indicatori;
      ● Analiza indeplinirii parţiale a obiectivelor pentru anul şcolar în curs;
      ● Analiza rolului profesorului documentarist în dezvoltarea CDI.

    3.4. Responsabilitãţile profesorului documentarist conform fişei postului - sinteza (fişa postului se va prezenta în cadrul analizei globale a activitãţii profesorului documentarist şi a CDI).


    Anexa 2 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011


 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │
 │ [SIGLÃ]*) │
 │ │
 │ FIŞÃ DE EVALUARE │
 │ A ACTIVITÃŢII DIDACTICE ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/ SPECIALE │
 │ PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele, iniţiala tatãlui, prenumele cadrului didactic inspectat: │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele înainte de cãsãtorie (acolo unde este cazul): │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │Funcţia didacticã: Specialitatea: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Unitatea de invãţamânt: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data efectuãrii inspecţiei: │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia │
 │ │
 │nr. din │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │(numele şi prenumele, funcţia didacticã, specialitatea, gradul didactic, │
 │ unitatea şcolarã de la care provine) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I ACTIVITATEA DIDACTICÃ │
 │ │
 ├────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┤
 │I A │ACTIVITÃŢI │1)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │VERIFICATE │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │2)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │3)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │4)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 ┌───────────────┬────────────────────────┬──────────────┬───────────────────┐
 │GRUPA DE │CRITERII DE EVALUARE │PUNCTAJ │PUNCTAJ │
 │INDICATORI │ │MAXIM │ACORDAT │
 └───────────────┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I B │PROIECTAREA │Documentare ştiinţificã │ 2 │ │
 │ │ACTIVITÃŢILOR ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │(maxim 10p) │Definirea obiectivelor şi │ │ │
 │ │ │obiectivele operaţionale │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Corelaţia dintre obiective │ │ │
 │ │ │şi celelalte componente ale │ │ │
 │ │ │actului didactic (conţinut, │ │ │
 │ │ │strategie, mijloace de învã-│ │ │
 │ │ │ţãmânt, forme de organizare,│ │ │
 │ │ │evaluare, etc.) │ 6 │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I C │DESFÃŞURAREA │Reprezentarea conţinutului │ 2 │ │
 │ │ACTIVITÃŢILOR ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │(maxim 40p) │Economia (esenţializarea) │ │ │
 │ │ │conţinutului │ │ │
 │ │ │Gradul de structurare şi │ │ │
 │ │ │organizare a materialului │ │ │
 │ │ │(schema, planul, structura │ │ │
 │ │ │logicã etc.) │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Puterea efectivã a continu- │ │ │
 │ │ │tului (de a genera idei noi,│ │ │
 │ │ │opinii, soluţii etc.) │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Caracterul ştiinţific │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Corelaţii intra- şi │ │ │
 │ │ │inter-disciplinare, caracter│ │ │
 │ │ │practic-aplicativ │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Corelaţia conţinutului cu │ │ │
 │ │ │strategia didacticã şi cu │ │ │
 │ │ │tipul de interacţiune │ 4 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre durata │ │ │
 │ │ │afectatã solicitãrii elevi- │ │ │
 │ │ │lor şi cea afectatã expli- │ │ │
 │ │ │caţiilor, în funcţie de spe-│ │ │
 │ │ │cificul conţinutului, de │ │ │
 │ │ │tipul şi de varianta │ │ │
 │ │ │lecţiei, de particulari- │ 6 │ │
 │ │ │tãţile dezvoltãrii psiho- │ │ │
 │ │ │intelectuale, etc │ │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Concordanţa naturii solici- │ │ │
 │ │ │tãrilor cu particularitãţile│ │ │
 │ │ │conţinutului │ 4 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre activitatea │ │ │
 │ │ │personalã a elevilor şi │ │ │
 │ │ │activitatea frontalã, în │ │ │
 │ │ │contextul dat │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Activitatea elevilor la ni- │ │ │
 │ │ │velul proximei dezvoltãri │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Organizarea colectivului şi │ │ │
 │ │ │a activitãţii │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Acţiuni logice de organizare│ │ │
 │ │ │şi prelucrare a informaţiei.│ │ │
 │ │ │Acţiuni strategice de dez- │ │ │
 │ │ │voltare │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Impunere │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Diferenţiere │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Evaluarea │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Crearea climatului afectiv- │ │ │
 │ │ │emoţional │ 2 │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I D │EVALUAREA │Realizarea evaluãrii predic-│ 1 │ │
 │ │RANDAMENTU- │tive │ │ │
 │ │LUI │(matricea conceptualã de │ │ │
 │ │ŞCOLAR │bazã) │ │ │
 │ │(maxim 10p) ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Realizarea evaluãrii forma- │ │ │
 │ │ │tive │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Relaţia cerinţe-obiective │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Realizarea progresului şco- │ │ │
 │ │ │lar │ │ │
 │ │ │(raportul dintre rezultatele│ │ │
 │ │ │obţinute de elevi la înce- │ │ │
 │ │ │putul şi la finalul unei │ │ │
 │ │ │secvenţe de învãţare) │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Preocuparea pentru motivarea│ 1 │ │
 │ │ │notei şi formarea capacitã- │ │ │
 │ │ │ţii de autoevaluare │ │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre conţinutul │ │ │
 │ │ │evaluãrii si conţinutul în- │ │ │
 │ │ │vãţãrii (cunoştinţe, │ │ │
 │ │ │priceperi, deprinderi, capa-│ │ │
 │ │ │citãţi, aptitudini, atitu- │ │ │
 │ │ │dini, interese etc.) │ 3 - 1 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre notarea │ │ │
 │ │ │profesorului şi norma │ │ │
 │ │ │docimologicã │ 2 - 1 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Relatia dintre predare- │ │ │
 │ │ │învãţare, evaluare şi (com- │ │ │
 │ │ │pensare) ameliorare, pe │ │ │
 │ │ │parcursul activitãţii didac-│ │ │
 │ │ │tice │ 2 - 1 │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I E │CUNOAŞTEREA │Strategii de diferenţiere şi│ │ │
 │ │ŞI │individualizare │ 4 │ │
 │ │CONSILIEREA ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ELEVILOR │Adaptarea exigenţelor la │ │ │
 │ │(maxim 10p) │particularitãţile de vârstã/│ │ │
 │ │ │individuale ale elevilor │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │ │Adaptarea exigenţelor la │ │ │
 │ │ │programul zilnic al elevilor│ 3 │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I F │COMPETENŢE │În raporturile cu elevii │ 4 │ │
 │ │PSIHO-RELA- ├────────────────────────────┤ │ │
 │ │ŢIONALE │În raporturile cu pãrinţii │ │ │
 │ │(maxim 4p) ├────────────────────────────┤ │ │
 │ │ │În raporturile cu cadrele │ │ │
 │ │ │didactice │ │ │
 │ │ ├────────────────────────────┤ │ │
 │ │ │În raporturile cu comunita- │ │ │
 │ │ │tea localã │ │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │I G │AUTO │Autoanaliza │ 5 │ │
 │ │EVALUAREA ├────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │ │(maxim 10p) │Aprecierea obiectivã │ 5 │ │
 └────┴──────────────┴────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │II ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN │ │ │
 │AFARA EI (maxim 4p) │ 4 │ │
 └────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │III ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE METODICÃ │ │ │
 │ŞI ŞTIINŢIFICà │ │ │
 │(maxim 8p) │ 8 │ │
 └────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┘

 ┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────┐
 │IV APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE │ │ │
 │(maxim 4p) │ 4 │ │
 ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │PUNCTAJ TOTAL ACORDAT │ │ │
 │Maxim 100p │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼────────────────┤
 │NOTA ACORDATÃ/ CALIFICATIVUL ACORDAT │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────────────┤
 │V CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj de minim 95 puncte se│Minim 85 Calificativ FB │
 │acordã nota 10 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 85 │Între 65 şi 84 puncte Calificativ B│
 │puncte şi 94 puncte se acordã nota 9 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 75 │Între 45 şi 64 puncte Calificativ S│
 │puncte şi 84 puncte se acordã nota 8 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 65 │Sub 45 puncte Calificativ I│
 │puncte şi 74 puncte se acordã nota 7 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 55 │ │
 │puncte şi 64 puncte se acordã nota 6 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 45 │ │
 │puncte şi 54 puncte se acordã nota 5 │ │
 └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


           Inspector/ Metodist, Candidat,
-------
    *) NOTĂ?(CTCE)
    Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 767 bis, din 31 octombrie 2011, la pagina 66. A se vedea imaginea asociatã.


    Anexa 3 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS

             Încheiat la inspecţia curentã pentru acordarea gradului didactic II

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ................................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea: .............................................................
    Unitatea de învãţãmânt: .........................................................................
    Data efectuãrii inspecţiei: .....................................................................
    Cine efectueazã inspecţia: ............./(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)...................

                            Constatãri şi aprecieri:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:
    a).Activitãţi verificate: .................................................................
    ...............................................................................................................
    ..............................................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (creativitate în proiectarea didacticã a lecţiilor/ activitãţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învãţãmânt în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.):
    .......................................................................................................................
    ...............................................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învãţãrii din perspective obiectivelor stabilite):
    ...................................................................................................................
    ...................................................................................................................
    e) Nivelul pregãtirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluãrii longitudinale:
    ...............................................................................................................
    ..........................................................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): ........................
    .................................................................................................................
    ................................................................................................................
    g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea localã):
    .............................................................................................................................
    ...................................................................................................................
    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat): ................
    ...............................................................................................................
    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICÃ ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITÃŢII ŞCOLARE:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................


       Calificativ: ..............................................
       Data întocmirii raportului scris: .........................

    Inspector şcolar /metodist Pentru conformitate,

                                   Director    Anexa 4 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011


                                 RAPORT SCRIS
    Încheiat la inspecţia curentã/ specialã pentru acordarea gradului didactic II
                           Profesori documentarişti

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat ...........................
    Funcţia didacticã şi specialitatea ........................................
    Unitatea de învãţãmânt ....................................................
    Numele directorului unitãţii de învãţãmânt ................................
    Data efectuãrii inspecţiei ................................................
    Inspector/metodist ..../(Numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea din care provine)........

    CONSTATÃRI ŞI APRECIERI:
    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:
    a) Activitãţi verificate:
    .......................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (alegerea temei în funcţie de nevoile utilizatorilor de documentare, informare şi formare, creativitate în conceperea activitãţilor, corelare între componentele actului didactic, corelare între obiectivele info-documentare, activitãţile propuse şi modalitãţile de evaluare, strategii didactice şi forme de evaluare):
    .......................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, continuitate şi coerenţã în propunerea de activitãţi în raport cu obiectivele fixate, competenţele info-documentare dezvoltate, integrarea resurselor CDI în activitãţile desfãşurate, utilizarea de resurse variate, adaptate activitãţilor propuse, creativitate în conducerea activitãţilor, orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, adaptarea la public, comportamentul cadrului didactic, relaţionarea cu partenerii de proiect, gestionarea timpului, modalitãţi de evaluare a competenţelor info-documentare etc.):
    .......................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor):
    .......................................................................................
    e) Nivelul de formare a competenţelor info-documentare ale elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe şi a rezultatelor instrumentelor specifice de evaluare:
    .......................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare)
    .......................................................................................
    g) Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor. Capacitatea de a alege/propune resurse adaptate în funcţie de nevoile identificate, de obiectivele fixate şi de activitatea propusã. Modul de exploatare a resurselor documentare în vederea dezvoltãrii competenţelor info-documentare, respectiv varietatea şi complementaritatea materialelor didactice:
    .......................................................................................
    h) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice, cu partenerii externi)
    .......................................................................................
    i) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament la exigentele unui stil didactic elevat)
    .......................................................................................

    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI: (gestionarea şi organizarea CDI, dezvoltarea spaţiului şi resurselor CDI, activitatea de comunicare în cadrul şi în afara şcolii - proiectarea, promovarea şi valorizarea activitãţilor CDI, dezvoltarea de parteneriate, contribuţia la activitãţile pluridisciplinare, la activitãţile culturale, activitãţile şcolare şi a celor extra-curriculare, contribuţia la realizarea şi dinamizarea activitãţilor propuse în cadru unitãţii de învãţãmânt):
    ............................................................................
    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):
    ............................................................................
    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PROFESORULUI DOCUMENTARIST ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII:
    ............................................................................
    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE) ŞI RECOMANDÃRI:
    ............................................................................
    Inspecţie curentã - calificativ / Inspecţie specialã - notã: ..........................................
    Data întocmirii raportului scris: ...............................
    Inspector şcolar/metodist: .......................


                                          Pentru conformitate,
                                                     Director,
    Anexa 5 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011 .................................... ┌──────────────────────────────────────────────────┐
 Unitatea de învãţãmânt │ Inspectoratul Şcolar al Judeţului ...............│
                                       │ La 31 august*)_______ candidatul(a) are o vechime│
 .................................... │ efectivã în activitatea de predare de ___ani, │
 Judeţul │ ___luni, ___zile. │
                                       │ │
 Nr. / │Inspectorul şcolar pentru dezvoltare resurse umane│
                                       │ │
                                       │Numele şi prenumele _____________________ │
                                       │ │
                                       │Semnãtura_________________ │
                                       │ │
                                       │Data _______________ │
                                       │(se completeazã de inspector) │
                                       └──────────────────────────────────────────────────┘                               FIŞÃ DE ÎNSCRIERE

    La probele pentru obţinerea gradului didactic II în anul (sesiunea)________________
    În funcţia didacticã **)______________________specialitatea_____________________
    Numele şi prenumele____/(numele de pe diploma de studii, iniţiala tatãlui, prenumele, numele dupã cãsãtorie - cu majuscule)***)__________
    Instituţia de învãţãmânt absolvitã __________________________________________ cu durata de ____ ani.
    Specializãrile obţinute prin studii ___________________________________________
    Anul obţinerii examenului de definitivat______ în sesiunea_________cu media ______
    Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic II:
    ______________________________________________________________________

------------
    *) Se indicã anul finalizarii examenului
    **) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
    ***) Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA cãs.DUMITRIU) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea │
 │___________________________________________ din__________________ . │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Mã oblig ca pânã pe data de 06.06. ______(anul finalizarii examenului) sã completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentã 2, raportul scris de inspecţie specialã şi adeverinţa din care rezultã vechimea la catedrã de la acordarea definitivãrii în învãţãmânt şi pânã la 31 august______ (anul finalizarii examenului).

    Îmi asum rãspunderea exactitãţii datelor înscrise în prezenta fişã.

    Data___________ Semnãtura candidatului______________

                                   ADEVERINŢÃ

    Se certificã datele din prezenta fişã de înscriere, se adevereşte cã, potrivit înscrisurilor din cartea de muncã, d-l/(d-na) _______________________________________________ a funcţionat în învãţãmânt, de la data obţinerii examenului de definitivare în învãţãmânt pânã în prezent şi va funcţiona în continuare pânã la finalizarea examenului, dupã cum urmeazã:
 ┌────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────┐
 │Nr. │Unitatea de învãţãmânt│Funcţia │ Perioada: │Vechimea efectivã la │ Obs. │
 │crt.│ │didacticã │de la... pânã │catedra*) │ │
 │ │ │ │la 31 august ├───────┬────────┬───────┤ │
 │ │ │ │....... │ani │luni │zile │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────┼───────┼────────┼───────┼─────────┘
                           TOTAL │ │ │ │
                                                       └───────┴────────┴───────┘    În anul şcolar**)_____________ este încadrat la unitatea noastrã în funcţia de***)__________________ cu activitatea de bazã (norma întreagã)****) _______________, având _____ ore/sãptãmânã.

    Director, Data_____________
    (semnãtura şi ştampila în original)
------------
    *) Se trece vechimea efectivã la catedrã de la data acordãrii definitivãrii
    **) Se indicã anul curent
    ***) Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
    ****) În învãţãmânt sau cadru didactic asociat cu__ ore/saptãmanã

    OBS:
    Directorul unitãţii şcolare îşi asumã rãspunderea exactitãţii datelor înscrise în prezenta fişã şi are obligaţia de a urmãri îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivã la catedrã pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii pânã la data finalizãrii examenului.


    Anexa 6 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                 RAPORT SCRIS
    Încheiat la inspecţia specialã pentru acordarea gradului didactic II

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .................................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea: .......................................................................
    Unitatea de învãţãmânt: ...................................................................................
    Data efectuãrii inspecţiei:.................................................................................
    Cine efectueazã inspecţia:....../(numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)..........

                          Constatãri şi aprecieri:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:
    a).Activitãţi verificate:................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/ activitãţilor, corelarea dintre componentele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
    ...............................................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învãţãmânt în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.):
    ...............................................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învãţãrii):
    ..........................................................................................................
    e) Nivelul pregãtirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluãrii longitudinale:
    ...............................................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psihopedagogice): .......................................
    ...............................................................................................................
    g) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea localã):
    ...............................................................................................................
    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat):
    ...............................................................................................................

    ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    2. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    3. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICÃ ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITÃŢII ŞCOLARE:
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    4. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................
    ...............................................................................................................

    Nota: ..............................................
    Data întocmirii raportului scris:................................    Inspector şcolar /metodist

                                                  Pentru conformitate,

                                                  Director    Anexa 7 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                TABEL NOMINAL
    cuprinzând personalul didactic care a promovat examenele pentru obţinerea gradului didactic II


    ......................... ........ Anul şcolar ....................
    (unitatea de învãţãmânt /
    centru de perfecţionare)

                                         Sesiunea ......................
                                         Categoria de personal didactic*).....
                                         Specializarea ..................


 ┌───┬───────┬────────┬─────────────────┬────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr │Numele,│Unitatea│ Definitivarea │ Inspecţia specialã │Note obţinute la examen │
 │crt│iniţia-│de învã-│ în învãtãmânt ├───────────────┬────┼───────┬─────┬────┬─────┤
 │ │la pre-│ţãmânt │ obţinutã │Data efectuãrii│Nota│Metodi-│Peda-│Me- │Ob- │
 │ │numelui│la care ├────┬──────┬─────┼────┬────┬─────┤ │ca pre-│gogie│dia │ser- │
 │ │tatãlui│funcţio-│În │Sesiu-│Cu │Anul│Luna│Ziua │ │dãrii │-oal │ge- │va- │
 │ │şi pre-│neazã │anul│nea │media│ │ │ │ │specia-│ │ne- │ţii, │
 │ │numele │şi loca-│ │ │ │ │ │ │ │litãţii│ │ralã│men- │
 │ │ │litatea,│ │ │ │ │ │ │ │scris │ │ │ţiuni│
 │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┼─────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴───────┴────────┴────┴──────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┴─────┘

    Rector, Secretar-şef

    Director
    Anexa 8 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ [STEMÃ]*) │
 │ │
 │ FIŞÃ DE EVALUARE A ACTIVITÃŢII DIDACTICE │
 │ ÎN CADRUL INSPECŢIEI CURENTE/ SPECIALE PENTRU ACORDAREA GRADULUI │
 │ DIDACTIC I │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele, iniţiala tatãlui, prenumele cadrului didactic inspectat: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Numele înainte de cãsãtorie (acolo unde este cazul): │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │Funcţia didacticã: Specialitatea: │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Unitatea de învãţamânt: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Data efectuãrii inspecţiei: │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Inspector şcolar de specialitate/ metodist numit prin delegaţia │
 │ │
 │nr. din │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │(numele şi prenumele, funcţia didacticã, specialitatea, gradul didactic, │
 │unitatea şcolarã de la care provine) │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I ACTIVITATEA DIDACTICÃ │
 │ │
 ├────┬────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────┤
 │I A │ACTIVITÃŢI │1)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │VERIFICATE │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │2)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │3)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │ │ │4)Clasa │Titlul lecţiei │
 │ │ │Tipul lecţiei │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────┘

 ┌───────────────┬────────────────────────┬──────────────┬───────────────────┐
 │GRUPA DE │CRITERII DE EVALUARE │PUNCTAJ │PUNCTAJ │
 │INDICATORI │ │MAXIM │ACORDAT │
 └───────────────┴────────────────────────┴──────────────┴───────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I B │PROIECTAREA │Documentare ştiin- │ 2 │ │
 │ │ACTIVITÃŢI- │ţificã │ │ │
 │ │LOR ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │maxim 9p) │Definirea obiective-│ │ │
 │ │ │lor şi obiectivele │ │ │
 │ │ │operaţionale │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Corelaţia dintre │ │ │
 │ │ │obiective şi cele- │ │ │
 │ │ │lalte componente ale│ │ │
 │ │ │actului didactic │ │ │
 │ │ │(conţinut, strate- │ │ │
 │ │ │gie, mijloace de │ │ │
 │ │ │învãţãmânt, forme de│ │ │
 │ │ │organizare, │ │ │
 │ │ │evaluare, etc.) │ 5 │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I C │DESFÃŞURAREA│Reprezentarea conţi-│ │ │
 │ │ACTIVITÃŢI- │nutului │ 4 │ │
 │ │LOR ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │(maxim 51p) │Economia (esenţiali-│ │ │
 │ │ │zarea) conţinutului │ 3 │ │
 │ │ │Gradul de structura-│ │ │
 │ │ │re şi organizare a │ │ │
 │ │ │materialului (sche- │ │ │
 │ │ │ma, planul, struc- │ │ │
 │ │ │tura logicã etc.) │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Puterea efectivã a │ │ │
 │ │ │conţinutului (de a │ │ │
 │ │ │genera idei noi, │ │ │
 │ │ │opinii, soluţii │ │ │
 │ │ │etc.) │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Caracterul ştiinţi- │ │ │
 │ │ │fic │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Corelaţii intra şi │ │ │
 │ │ │interdisciplinare, │ │ │
 │ │ │caracter practic- │ │ │
 │ │ │aplicativ │ 3 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Corelaţia conţinutu-│ │ │
 │ │ │lui cu strategia │ │ │
 │ │ │didacticã şi cu ti- │ │ │
 │ │ │pul de interacţiune │ 5 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre du- │ │ │
 │ │ │rata afectatã soli- │ │ │
 │ │ │citãrii elevilor şi │ │ │
 │ │ │cea afectatã expli- │ │ │
 │ │ │caţiilor, în funcţie│ │ │
 │ │ │de specificul con- │ │ │
 │ │ │ţinutului, de tipul │ │ │
 │ │ │şi de varianta lec- │ │ │
 │ │ │ţiei, de particula- │ │ │
 │ │ │ritãţile dezvoltãrii│ │ │
 │ │ │psihointelectuale, │ │ │
 │ │ │etc. │ 6 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Concordanţa naturii │ │ │
 │ │ │solicitãrilor cu │ │ │
 │ │ │particularitãţile │ │ │
 │ │ │conţinutului │ 5 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre ac- │ │ │
 │ │ │tivitatea personalã │ │ │
 │ │ │a elevilor şi acti- │ │ │
 │ │ │vitatea frontalã, în│ │ │
 │ │ │contextul dat │ 5 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Activitatea elevilor│ │ │
 │ │ │la nivelul proximei │ │ │
 │ │ │dezvoltãri │ 4 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Organizarea colecti-│ │ │
 │ │ │vului şi a activitã-│ │ │
 │ │ │ţii │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Acţiuni logice de │ │ │
 │ │ │organizare şi prelu-│ │ │
 │ │ │crare a informaţiei.│ │ │
 │ │ │Acţiuni strategice │ │ │
 │ │ │de dezvoltare │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Impunere │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Diferenţiere │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Evaluarea │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Crearea climatului │ │ │
 │ │ │afectiv-emoţional │ 2 │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I D │EVALUAREA │Realizarea evaluãrii│ │ │
 │ │RANDAMENTU- │predictive │ │ │
 │ │LUI ŞCOLAR │(matricea conceptua-│ │ │
 │ │(maxim 15p) │lã de bazã) │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Realizarea evaluãrii│ │ │
 │ │ │formative │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Relaţia cerinţe- │ │ │
 │ │ │obiective │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Realizarea progresu-│ │ │
 │ │ │lui şcolar (raportul│ │ │
 │ │ │dintre rezultatele │ │ │
 │ │ │obţinute de elevi la│ │ │
 │ │ │începutul şi la │ │ │
 │ │ │finalul unei secven-│ │ │
 │ │ │ţe de învãţare) │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Preocuparea pentru │ │ │
 │ │ │motivarea notei şi │ │ │
 │ │ │formarea capacitãţii│ │ │
 │ │ │de autoevaluare │ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre │ │ │
 │ │ │conţinutul evaluãrii│ │ │
 │ │ │şi conţinutul învã- │ │ │
 │ │ │ţãrii (cunoştinţe, │ │ │
 │ │ │priceperi, deprin- │ │ │
 │ │ │deri, capacitãţi, │ │ │
 │ │ │aptitudini, atitu- │ │ │
 │ │ │dini, interese etc.)│ 2 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Raportul dintre no- │ │ │
 │ │ │tarea profesorului │ │ │
 │ │ │şi norma docimolo- │ │ │
 │ │ │gicã │ 1 │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Relatia dintre pre- │ │ │
 │ │ │dare-învãţare, eva- │ │ │
 │ │ │luare şi (compensa- │ │ │
 │ │ │re) ameliorare, pe │ │ │
 │ │ │parcursul activitã- │ │ │
 │ │ │ţii didactice │ 2 │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I E │CUNOAŞTEREA │Strategii de dife- │ │ │
 │ │ŞI │renţiere şi │ │ │
 │ │CONSILIEREA │individualizare │ 3 │ │
 │ │ELEVILOR ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │(maxim 8p) │Adaptarea exigenţe- │ │ │
 │ │ │lor la particula- │ 3 │ │
 │ │ │ritãţile de vârstã /│ │ │
 │ │ │individuale ale │ │ │
 │ │ │elevilor │ │ │
 │ │ ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │ │Adaptarea exigenţe- │ │ │
 │ │ │lor la programul │ │ │
 │ │ │zilnic al elevilor │ 2 │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I F │COMPETENŢE │În raporturile cu │ │ │
 │ │PSIHO-RELA- │elevii │ 2 │ │
 │ │ŢIONALE ├────────────────────┤ │ │
 │ │(maxim 2p) │În raporturile cu │ │ │
 │ │ │pãrinţii │ │ │
 │ │ ├────────────────────┤ │ │
 │ │ │În raporturile cu │ │ │
 │ │ │cadrele didactice │ │ │
 │ │ ├────────────────────┤ │ │
 │ │ │În raporturile cu │ │ │
 │ │ │comunitatea localã │ │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌────┬────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │I G │AUTO │Autoanaliza │ 4 │ │
 │ │EVALUAREA ├────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
 │ │(maxim 8p) │Aprecierea obiectivã│ 4 │ │
 └────┴────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │II ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI │ 6 │ │
 │ÎN AFARA EI │ │ │
 │(maxim 6p) │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │III ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE │ 2 │ │
 │METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ │ │ │
 │(maxim 2p) │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │IV APRECIEREA CONSILIULUI DE │ 2 │ │
 │ADMINISTRAŢIE │ │ │
 │(maxim 2p) │ │ │
 └──────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

 ┌──────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
 │PUNCTAJ TOTAL ACORDAT │ │ │
 │Maxim 100p │ │ │
 ├──────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┤
 │NOTA ACORDATÃ/ CALIFICATIVUL ACORDAT │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │V CONCLUZII ŞI RECOMANDÃRI │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 │ │
 ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj de minim 95 puncte │Minim 90 Calificativ FB│
 │se acordã nota 10 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 85 │Între 70 şi 89 puncte Calificativ B│
 │puncte şi 94 puncte se acordã nota 9 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 75 │Între 50 şi 69 puncte Calificativ S│
 │puncte şi 84 puncte se acordã nota 8 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 65 │Sub 50 puncte Calificativ I│
 │puncte şi 74 puncte se acordã nota 7 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 55 │ │
 │puncte şi 64 puncte se acordã nota 6 │ │
 ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
 │Pentru un punctaj cuprins între 45 │ │
 │puncte şi 54 puncte se acordã nota 5 │ │
 └───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

      Inspector/Metodist, Candidat,

                                   Director,


-------
    *) NOTĂ?(CTCE)
    Sigla se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 767 bis, din 31 octombrie 2011, la pagina 85. A se vedea imaginea asociatã.


    Anexa 9 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS
       Încheiat la inspecţia curentã pentru acordarea gradului didactic I
                            Profesori documentarişti

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat .............................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea ..........................................................
    Unitatea de învãţãmânt ......................................................................
    Numele directorului unitãţii de învãţãmânt ..................................................
    Data efectuãrii inspecţiei ..................................................................
    Inspector/metodist ..........................................................................
    .............................................................................................
    (Numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea din care provine)

    CONSTATÃRI şi APRECIERI:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:

    a) Activitãţi verificate:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (alegerea temei în funcţie de nevoile utilizatorilor de documentare, informare şi formare, creativitate în conceperea activitãţilor, corelare între componentele actului didactic, corelare între obiectivele info-documentare, activitatile propuse şi modalitatile de evaluare, strategii didactice şi forme de evaluare):
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, continuitate şi coerenţã în propunerea de activitãţi în raport cu obiectivele fixate, competenţele info-documentare dezvoltate, integrarea resurselor CDI în activitãţile desfãşurate, utilizarea de resurse variate, adaptate activitãţilor propuse, creativitate în conducerea activitãţilor, orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, adaptarea la public, comportamentul cadrului didactic, relaţionarea cu partenerii de proiect, gestionarea timpului, modalitãţi de evaluare a competenţelor infodocumentare etc.):
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor):
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    e) Nivelul de formare a competenţelor info-documentare ale elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe şi a rezultatelor instrumentelor specifice de evaluare:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare)
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    g) Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor. Capacitatea de a alege/propune resurse adaptate în funcţie de nevoile identificate, de obiectivele fixate şi de activitatea propusã. Modul de exploatare a resurselor documentare în vederea dezvoltãrii competenţelor info-documentare, respectiv varietatea şi complementaritatea materialelor didactice:
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    h) Competenţe psihorelaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice, cu partenerii externi)
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    i) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament la exigenţele unui stil didactic elevat)
    .............................................................................................
    .............................................................................................
    .............................................................................................

    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI: (gestionarea şi organizarea CDI, dezvoltarea spaţiului şi resurselor CDI, activitatea de comunicare în cadrul şi în afara şcolii - proiectarea, promovarea şi valorizarea activitãţilor CDI, dezvoltarea de parteneriate, contribuţia la activitãţile pluridisciplinare, la activitãţile culturale, activitãţile şcolare şi a celor extracurriculare, contribuţia la realizarea şi dinamizarea activitãţilor propuse în cadru unitãţii de învãţãmânt):

    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):

    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PROFESORULUI DOCUMENTARIST ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII:

    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE) ŞI RECOMANDÃRI:

    Calificativ .....................................................
    Data întocmirii raportului scris: ...............................


    Inspector şcolar/metodist
                                                 Pentru conformitate,
                                                 Director,

    Anexa 10 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS
       Încheiat la inspecţia curentã pentru acordarea gradului didactic I

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: ................................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea: .............................................................
    Unitatea de învãţãmânt: .........................................................................
    Data efectuãrii inspecţiei: .....................................................................
    Cine efectueazã inspecţia :......................................................................
    .................................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)

                            Constatãri şi aprecieri:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:

    a) Activitãţi verificate:.........................................................................
    ..................................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/activitãţilor, corelarea dintre componenţele actului didactic, strategii didactice şi evaluare):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învãţãmânt în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învãţãrii):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    e) Nivelul pregãtirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluãrii longitudinale:
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psiho-pedagogice):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    g) Competenţe psiho-relaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea localã):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat)
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................

    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI:
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................

    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................

    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICÃ ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITÃŢII ŞCOLARE:
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................
    ..................................................................................................

    Calificativ: ..............................................

    Data întocmirii raportului scris:................................


    Inspector şcolar /metodist
                                                    Pentru conformitate,
                                                    Director    Anexa 11 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011
    ................................ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
    Unitatea de învãţãmânt │ Inspectoratul şcolar al Judeţului ...................... │
                                        │ La 31 august*________ candidatul(a) are o vechime efectivã│
    ................................ │în activitatea de predare de ___ani, ___luni, ___zile. │
    Judeţul │ Inspectorul şcolar pentru dezvoltare resurse umane │
                                        │Numele şi prenumele ______________________ │
    Nr. / │Semnãtura_________________ │
                                        │Data _______________ │
                                        │(se completeazã de inspector) │
                                        └────────────────────────────────────────────────────────────┘                               FIŞÃ DE ÎNSCRIERE

    La probele pentru obţinerea gradului didactic I în anul (sesiunea)________________
    În funcţia didacticã **______________________specialitatea_____________________
    Numele şi prenumele_____________________________________________________
    (numele de pe diploma de studii, iniţiala tatãlui, prenumele, numele dupã cãsãtorie - cu majuscule)***
    Instituţia de învãţãmânt absolvitã __________________________________________ cu durata de ____ ani.
    Specializãrile obţinute prin studii ___________________________________________
    Anul obţinerii gradului didactic II ________ în sesiunea__________cu media _______
    Seriile în care s-a mai prezentat la probele pentru obţinerea gradului didactic I:
    ___________________________________________________________________ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Optez pentru centrul de perfecţionare de la Universitatea │
 │_____________________________________________ din__________________ . │
 │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Mã oblig ca pânã pe data de 06.06.______(anul finalizarii examenului) sã completez dosarul cu raportul scris de inspecţie curentã 2, raportul scris de inspecţie specialã şi adeverinţa din care rezultã vechimea la catedrã de la acordarea definitivãrii în învãţãmânt şi pânã la 31 august______ (anul finalizarii examenului).
    Îmi asum rãspunderea exactitãţii datelor înscrise în prezenta fişã.

    Data___________ Semnãtura candidatului______________

-----
    * Se indicã anul finalizarii examenului
    ** Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
    *** Pentru persoanele care şi-au schimbat numele se trece numele de pe diploma de absolvire (ex.: POPESCU V. MARIA cãs.DUMITRIU)


                                   ADEVERINŢÃ

    Se certificã datele din prezenta fişã de înscriere, se adevereşte cã, potrivit înscrisurilor din cartea de muncã, d-l(d-na)_______________________________________________ a funcţionat în învãţãmânt, de la data obţinerii examenului de definitivare în învãţãmânt pânã în prezent şi va funcţiona în continuare pânã la finalizarea examenului, dupã cum urmeazã: ┌───┬──────────────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────┬────┐
 │Nr.│Unitatea de învãţãmânt│Funcţia │Perioada:│Vechimea efectivã la│Obs.│
 │crt│ │didacticã│de la... │catedra* │ │
 │ │ │ │pânã la ├──────┬──────┬──────┤ │
 │ │ │ │31 august│ ani │ luni │ zile │ │
 │ │ │ │....... │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴──────────────────────┴─────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┼────┘
  TOTAL │ │ │ │
                                                └──────┴──────┴──────┘    În anul şcolar**_____________ este încadrat la unitatea noastrã în funcţia de***__________________ cu activitatea de bazã (norma întreagã)**** _______________, având _____ ore/sãptãmânã.


    Director, Data_____________
    (semnãtura şi ştampila în original)


-----
    *Se trece vechimea efectivã la catedrã de la data acordãrii definitivãrii
    ** Se indicã anul curent
    *** Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 247
    **** În învãţãmânt sau cadru didactic asociat cu__ ore / saptãmanã

    OBS:
    Directorul unitãţii şcolare îşi asumã rãspunderea exactitãţii datelor înscrise în prezenta fişã şi are obligaţia de a urmãri îndeplinirea condiţiilor de vechime efectivã la catedrã pe care o va acumula candidatul de la data înscrierii pânã la data finalizãrii examenului.


    Anexa 12 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

    Procedura de organizare şi desfãşurare a colocviului de admitere la gradul didactic I

    Scopul:
    Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie sã fie o probã autenticã de competenţã pedagogicã, selectivã şi relevantã, menitã sã promoveze cadrele didactice care manifestã disponibilitãţi pentru inovarea procesului de învãţãmânt, creativitate în modul de gândire si acţiune pedagogicã, rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativã.

    Conţinutul colocviului:
    Candidaţii vor fi examinaţi din urmãtoarele domenii:
    1. Domeniul corespunzãtor temei lucrãrii metodico-ştiinţifice
    Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitãrii temei, importanţa teoreticã şi practicã a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectã a acesteia, integrarea temei în domeniul mai larg teoretico-metodologic şi practic-acţional, conţinutul semnificativ al unora dintre lucrãrile menţionate în bibliografie, cunoaşterea specificã a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrãrii etc.
    2. Metodologia specificã cercetãrii ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o implicã elaborarea lucrãrii
    Examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigãrii pe care candidatul intenţioneazã s-o realizeze (sau pe care a iniţiat-o deja), metodologia de explorare propusã, preocupãrile şi intenţiile referitoare la realizarea lucrãrii, experienţa personalã acumulatã de candidat în domeniul temei, modalitãţile de valorificare a acesteia în elaborarea lucrãrii etc.
    3. Domeniul proiectãrii pedagogice proprii specialitãţii respective, cu referire specialã la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea-autoreglarea activitãţii de predare-învãţare specifice temei propuse.
    Alte precizãri cu privire la colocviul de admitere:
    1. Membrii comisiei vor fi numiţi dintre cadrele didactice care desfãşoarã activitate permanentã în aceste instituţii de învãţãmânt sau în altele de acelaşi profil.
    2. Comisia va fi propusã de centrul de perfecţionare şi avizatã, dupã caz, de conducerea universitãţii respective sau de inspectoratul şcolar judeţean.
    3. Candidaţii vor fi grupaţi pe comisii, în funcţie de domeniile ştiinţifice în care se încadreazã tema lucrãrii (de aceeaşi specialitate sau de specialitãţi înrudite).
    4. Membrii comisiei vor cunoaşte, în timp util, temele şi bibliografiile selective propuse de candidaţii repartizaţi spre a fi examinaţi de comisia respectivã.
    5. Comisia de examinare nu are preşedinte. De întreaga desfãşurare a colocviului rãspunde conducerea centrului de perfecţionare/ unitãţii de învãţãmânt unde acesta are loc.
    6. Cei doi membri ai comisiei aprobate vor rãmâne aceiaşi pe toatã durata desfãşurãrii colocviului (nu vor fi înlocuiţi cu alte cadre didactice, indiferent de provenienţa acordului dat candidaţilor pentru tema lucrãrii metodico-ştiinţifice) şi vor examina toţi candidaţii repartizaţi comisiei respective.
    7. Examinarea va urmãri cu prioritate verificarea capacitãţii candidaţilor de a sesiza şi de a soluţiona implicaţiile pedagogice practice ale temei tratate.
    8. Comisia va rezerva examinãrii fiecãrui candidat maximum 20 de minute.
    9. Evaluarea candidaţilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".
    10. Rezultatele obţinute de candidaţi la colocviu vor fi afişate dupã terminarea verificãrii candidaţilor din ziua respectivã.


    Anexa 13 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                       CRITERII DE ELABORARE ŞI EVALUARE
      a lucrãrii metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I


 ┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Domenii/ │Indicatori │
 │Criterii │ │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Tema │- Importanţa teoreticã şi practic-aplicativã a temei tratate│
 │ │- Rigurozitatea şi precizia delimitãrii problemei │
 │ │- Abordarea unei probleme de interes major pentru practica │
 │ │şcolarã sau pentru cunoaşterea unor fenomene pedagogice │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │II.Documentarea│- Oportunitatea bibliografiei şi actualitatea în raport cu │
 │ştiinţificã │tema lucrãrii │
 │ │- Prelucrarea informaţiilor │
 │ │- Citarea corectã a surselor bibliografice │
 │ │- Consemnarea bibliografiei, conform normei metodologice │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │III. Ipoteza │- Identificarea şi formularea clarã şi corectã a ceea ce se │
 │(ipotezele) de │urmãreşte a se demonstra în lucrare, în funcţie de tipul │
 │lucru │cercetãrii (constatativã, experimentalã, orientatã, │
 │ │operaţionalã etc.) │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │IV. Structura │- Concordanţa structurii cu tema tratatã │
 │ │- Delimitarea cadrului conceptual şi a domeniului teoretic │
 │ │al temei │
 │ │- Succesiunea logicã a capitolelor şi a subcapitolelor │
 │ │- Caracterul unitar al lucrãrii şi al fiecãrui capitol │
 │ │- Ponderea aspectelor practice │
 │ │- Proporţia pãrţilor lucrãrii │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │Conţinutul │- Fundamentarea teoreticã (ştiinţificã, psihologicã, │
 │ │pedagogicã, sociologicã, filosoficã etc.) a problemei │
 │ │abordate. │
 │ │Încadrarea temei în teoria pedagogicã │
 │ │- Corelarea organizãrii şi metodologiei cu specificul │
 │ │lucrãrii (bazatã pe cercetãri ameliorativ-experimentale, │
 │ │constatativ-ameliorative, orientate, operaţionale, lucrãri │
 │ │de sintezã, monografii etc.) │
 │ │- Caracterul sistematic, cu obiective clare, al tratãrii │
 │ │- Ordinea logicã şi cronologicã a cercetãrii sau a tratãrii │
 │ │- Reprezentativitatea colectivelor de experimentare şi │
 │ │control │
 │ │- Rigurozitatea şi valoarea experimentelor şi/sau a │
 │ │observaţiilor efectuate în scopul verificãrii ipotezelor │
 │ │- Înregistrarea, mãsurarea şi prezentarea riguros │
 │ │ştiinţificã a datelor culese │
 │ │- Prelucrarea şi corelarea datelor │
 │ │- Evaluarea şi compararea rezultatelor iniţiale şi finale │
 │ │(pretest şi posttest) │
 │ │- Interpretarea corectã a rezultatelor │
 │ │- Formularea clarã a concluziei lucrãrii (confirmarea sau │
 │ │infirmarea ipotezei sau a ipotezelor de lucru) │
 │ │- Aplicabilitatea rezultatelor lucrãrii │
 │ │- Contribuţia personalã a autorului lucrãrii │
 │ │- Legãtura organicã a concluziilor lucrãrii cu conţinutul │
 │ │- Oportunitatea propunerilor şi a perspectivelor formulate │
 │ │de autor │
 │ │- Claritatea probelor şi a datelor prezentate în anexã │
 │ │- Corelarea lor cu tratarea problemei │
 ├───────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │I. Forma │- Stilul şi prezentarea │
 │ │- Corectitudinea exprimãrii │
 │ │- Aspectul estetic, sublinieri în text, ilustratii, tabele, │
 │ │grafice │
 │ │- Respectarea condiţiilor de tehnoredactare date (TNR 12, │
 │ │A4, la un rând şi jumãtate, setãri pagina sus, jos, dreapta │
 │ │2,5 cm, stânga 3 cm) │
 └───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘    Criterii pentru aprecierea susţinerii lucrãrii:
    1. Demonstrarea capacitãţii de sintezã, a cunoaşterii temeinice, aprofundate a problemei tratate;
    2. Susţinerea într-o manierã problematizatã, nu descriptivã;
    3. Prezentarea şi sustinerea ideilor majore din punct de vedere teoretic;
    4. Sublinierea valorii practic-aplicative a demersului întreprins;
    5. Capacitatea de valorificare a conţinutului lucrãrilor bibliografice mai importante în argumentarea ideilor şi a concluziilor;
    6. Capacitatea de argumentare a valorii lucrãrii (modul de abordare, relevarea unor aspecte, alcãtuirea unor modele de lucru, ameliorarea practicii şcolare);
    7. Utilizarea mijloacelor moderne pentru susţinerea lucrãrii.

    Anexa 14 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS
                     Încheiat la inspecţia specialã pentru
                         acordarea/echivalarea gradului
               didactic I/acordarea titlului de profesor emerit

                  ...........................................
               (Unitatea de învãţãmânt/ centru de perfecţionare)

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat: .................................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea: ..............................................................
    Unitatea de învãţãmânt : .........................................................................
    Data efectuãrii inspecţiei :......................................................................

    Comisia numitã prin adresa MECTS/ISJ nr. .....
    1.................................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea de la care provine)
    2.................................................................................................
    3.................................................................................................

    Constatãri şi aprecieri:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:
    a) Activitãţi verificate;
    b) Proiectarea activitãţilor (creativitate în conceperea lecţiilor/ activitãţilor, corelarea dintre componenţele actului didactic, strategii didactice şi evaluare);
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de învãţãmânt în lecţie, creativitate în conducerea lecţiilor şi orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, gestionarea timpului didactic, atingerea performanţei etc.
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor învãţãrii):
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    e) Nivelul pregãtirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe, a probelor de control aplicate şi a evaluãrii longitudinale:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare, conţinutul fişelor psiho-pedagogice):......
    .................................................................................................................
    g) Competenţe psiho-relaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice şi cu comunitatea localã):
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................
    h) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament didactic la exigenţele unui stil didactic elevat):
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DIDACTICÃ ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII ŞI AL COMUNITÃŢII ŞCOLARE:
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................

    CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE):
    ...............................................................................................
    ...............................................................................................


    Membri 1 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)

           2 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)

           3 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)


    Media notelor ............................................

    Data întocmirii raportului scris .........................

    Pentru conformitate,

    Director

    Anexa 15 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS
                     Încheiat la inspecţia specialã pentru
                         acordarea gradului didactic I
                            Profesori documentaristi

    Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat ..........................................
    Funcţia didacticã şi specialitatea .......................................................
    Unitatea de învãţãmânt ...................................................................
    Numele directorului unitãtii de învãţãmânt ...............................................
    Data efectuãrii inspecţiei ...............................................................

    Comisia numitã prin adresa Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului

    1. .......................................................................................
    (Numele şi prenumele, funcţia, gradul didactic, unitatea din care provine)
    2. .......................................................................................
    3. .......................................................................................

    CONSTATÃRI şi APRECIERI:

    1. ACTIVITATEA DIDACTICÃ:
    a) Activitãţi verificate:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    b) Proiectarea activitãţilor (alegerea temei în funcţie de nevoile utilizatorilor de documentare, informare şi formare, creativitate în conceperea activitãţilor, corelare între componentele actului didactic, corelare între obiectivele info-documentare, activitatile propuse şi modalitatile de evaluare, strategii didactice şi forme de evaluare):
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    c) Desfãşurarea activitãţilor (comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, continuitate şi coerenţã în propunerea de activitãţi în raport cu obiectivele fixate, competenţele info-documentare dezvoltate, integrarea resurselor CDI în activitãţile desfãşurate, utilizarea de resurse variate, adaptate activitãţilor propuse, creativitate în conducerea activitãţilor, orientarea acţiunilor şi gândirii elevilor, adaptarea la public, comportamentul cadrului didactic, relaţionarea cu partenerii de proiect, gestionarea timpului, modalitãţi de evaluare a competenţelor infodocumentare etc.):
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    d) Evaluarea randamentului şcolar (metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor):
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    e) Nivelul de formare a competenţelor info-documentare ale elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe şi a rezultatelor instrumentelor specifice de evaluare:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    f) Cunoaşterea elevilor (strategii de diferenţiere şi individualizare)
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    g) Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor. Capacitatea de a alege/propune resurse adaptate în funcţie de nevoile identificate, de obiectivele fixate şi de activitatea propusã. Modul de exploatare a resurselor documentare în vederea dezvoltãrii competenţelor info-documentare, respectiv varietatea şi complementaritatea materialelor didactice:
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    h) Competenţe psiho-relaţionale (în raporturile cu elevii, cu pãrinţii, cu cadrele didactice, cu partenerii externi)
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    i) Autoevaluarea (capacitatea de a raporta propriul comportament la exigenţele unui stil didactic elevat)
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    2. ACTIVITATEA EDUCATIVÃ ÎN ŞCOALÃ ŞI ÎN AFARA EI: (gestionarea şi organizarea CDI, dezvoltarea spaţiului şi resurselor CDI, activitatea de comunicare în cadrul şi în afara şcolii - proiectarea, promovarea şi valorizarea activitãţilor CDI, dezvoltarea de parteneriate, contribuţia la activitãţile pluridisciplinare, la activitãţile culturale, activitãţile şcolare şi extracurriculare, contribuţia la realizarea şi dinamizarea activitãţilor propuse în cadru unitãţii de învãţãmânt):
    ..........................................................................................
    ..........................................................................................

    3. ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE (METODICÃ ŞI ŞTIINŢIFICÃ):

    4. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL UNITÃŢII DE ÎNVÃŢÃMÂNT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA PROFESORULUI DOCUMENTARIST ŞI LA CONDUITA ÎN CADRUL ŞCOLII:
    5. CONCLUZII (PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE) ŞI RECOMANDÃRI:

    Membri:


           1 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)

           2 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)

           3 .................... .................... ....................
            (numele şi prenumele) (nota) (semnãtura)    Nota medie: ..........................................
    Data întocmirii raportului scris: ....................
    Pentru conformitate,
    Director,

    Anexa 16 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                  RAPORT SCRIS
                        Încheiat la susţinerea lucrãrii
                          metodico-ştiinţifice pentru
                         acordarea gradului didactic I

                ...............................................
               (unitatea de învãţãmânt - centru de perfecţionare)

    Comisia numitã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului prin adresa nr..................a dezbãtut în sesiune publicã la*) ...............................................
    Lucrarea intitulatã ..................................................................................
    ......................................................................................................
    elaboratã şi prezentatã de:
    ......................................................................................................
    ......................................................................................................
    (numele şi prenumele, funcţia didacticã, specialitatea şi locul de muncã)

    În urma susţinerii lucrãrii se acordã nota:


    Preşedinte: ................ .................. ...................
                  (numele şi prenumele) (semnãtura) (nota acordatã)

    Delegat ISJ/ ISMB ................ .................. ...................
                  (numele şi prenumele) (semnãtura) (nota acordatã)

    Conducãtor
    ştiinţific: ................ .................. ...................
                  (numele şi prenumele) (semnãtura) (nota acordatã)    Motivarea aprecierii susţinerii lucrãrii metodico-ştiinţifice:
    .................................................................................
    .................................................................................
    .................................................................................


   Nota acordatã la recenzarea Nota medie acordatã pentru Media generalã
   lucrãrii metodico-ştiinţifice susţinerea lucrãrii
   ............................. .......................... ..............


   Preşedintele comisiei, Pentru conformitate,
                                                                Director,


-----
    *) Denumirea centrului de perfecţionare


    Anexa 17 a Metodologiei privind formarea continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar aprobatã prin OM nr. 5.561/2011

                                 TABEL NOMINAL
                     cu personalul didactic care a promovat
                  probele pentru obţinerea gradului didactic I    ..................... Anul şcolar ................

    (unitatea de învãţãmânt/ Sesiunea (seria)............
    centru de perfecţionare) Categoria de personal.......
    Nr. .... /............. Specializarea...............

 ┌───┬────────┬──────┬──────────┬────────┬───────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┬─────┬──────┐
 │Nr │Numele, │Unita-│Gradul │Vechimea│ Inspecţia specialã │Recenzia │ Susţinerea lucrãrii │Media│Obser-│
 │crt│iniţiala│tea de│didactic │la cate-│ │lucrãrii │ metodico - ştiinţifice │gene-│vaţii,│
 │ │prenume-│învã- │II obţinut│drã (ani│ │metodico-│ │ralã │menţi-│
 │ │lui │ţãmânt│ │luni) de│ │ştiinţi- │ │ │uni │
 │ │tatãlui │la │ │la obţi-│ │fice │ │ │ │
 │ │şi pre- │care ├────┬─────┤nerea ├──────────────┬────────┼─────────┼──────────────┬──────────────┤ │ │
 │ │numele │func- │În │Cu │gradului│Data │Media │Nota │Data │Nota │ │ │
 │ │ │ţio- │anul│media│didactic│efectuãrii │obţinutã│acordatã │ │acordatã │ │ │
 │ │ │neazã │ │ │II la 1 ├────┬────┬────┤ │ ├────┬────┬────┼──┬──┬──┬─────┤ │ │
 │ │ │şi lo-│ │ │septem- │Ziua│Luna│Anul│ │ │Ziua│Luna│Anul│1)│2)│3)│Nota │ │ │
 │ │ │cali- │ │ │brie*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medie│ │ │
 │ │ │tatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────┼──────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────┼──────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├───┼────────┼──────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┼──────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └───┴────────┴──────┴────┴─────┴────────┴────┴────┴────┴────────┴─────────┴────┴────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┴──────┘

    Rector,

    Director, Secretar-şef,


-----
    *) Anul în care finalizeazã perioada de 2 ani de cuprindere la gradul didactic I.

    1) Preşedinte, 2) Conducãtor ştiinţific, 3) Inspector de specialitate/metodist
    Tabelul nominal este alcãtuit în conformitate cu datele din rapoartele de inspecţie specialã, cu fişele de înscriere şi cu catalogul candidaţilor care au promovat probele pentru obţinerea gradului didactic I şi se înainteazã Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, în 2 exemplare, însoţit de adresã, atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic.

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016