Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 7 octombrie 2011  de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia    Twitter Facebook

METODOLOGIE din 7 octombrie 2011 de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 8 noiembrie 2011


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Activitatea de acreditare şi evaluare periodicã a furnizorilor de formare continuã a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar şi a programelor de formare oferite de aceştia este, potrivit art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, realizatã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, prin direcţia de specialitate.
    ART. 2
    (1) Furnizorul de formare continuã, denumit în continuare furnizor, este o instituţie/unitate de învãţãmânt, o organizaţie neguvernamentalã sau o persoanã juridicã, publicã ori privatã, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar.
    (2) Programul de formare continuã reprezintã oferta educaţionalã a unui furnizor, care urmãreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar, în conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didacticã, standarde de calitate şi competenţe profesionale.

    CAP. II
    Acreditarea şi evaluarea periodicã a furnizorilor

    SECŢIUNEA 1
    Furnizorii de programe de formare continuã

    ART. 3
    Categoriile de furnizori care pot fi acreditaţi în vederea formãrii continue a personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar sunt urmãtoarele:
    a) instituţiile publice şi/sau particulare de învãţãmânt superior, prin facultãţi, departamente pentru formarea personalului din educaţie/institute de formare a personalului din educaţie şi departamente pentru pedagogia învãţãmântului primar şi preşcolar;
    b) unitãţi din sistemul naţional de învãţãmânt preuniversitar public şi/sau particular care au resurse umane acreditate ca formatori de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, cu specializãri recunoscute în educaţia adulţilor;
    c) institutele/centrele de cercetare şi dezvoltare în domeniul învãţãmântului şi/sau în domeniul educaţiei adulţilor;
    d) Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învãţãmântului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Agenţia Românã de Asigurare a Calitãţii în Învãţãmântul Preuniversitar;
    e) casele corpului didactic, conform Legii nr. 1/2011;
    f) centrele de formare continuã în limbile minoritãţilor naţionale;
    g) centrele judeţene de resurse şi asistenţã educaţionalã/ Centrul de Resurse şi Asistenţã Educaţionalã al Municipiului Bucureşti;
    h) Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, palatele judeţene şi cluburile copiilor şi elevilor;
    i) structurile organizatorice/instituţionale pentru implementarea programelor internaţionale la care România este parte sau a programelor cu finanţare externã al cãror beneficiar este Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului - de exemplu programe furnizate pe baza acordurilor bilaterale dintre guverne şi/sau instituţii specializate;
    j) structurile instituţionale interne/internaţionale agreate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, care au ca obiect de activitate pregãtirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic din învãţãmântul preuniversitar: Institutul Cultural Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, British Council etc.;
    k) fundaţiile, asociaţiile profesionale şi organizaţiile neguvernamentale, conform art. 14 din Legea nr. 1/2011, care au ca obiect principal de activitate formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic şi didactic auxiliar sau a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar şi care au cel puţin 50% personal propriu, formatori certificaţi, angajaţi cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, sau care au parteneriate cu instituţii/unitãţi din sistemul naţional de învãţãmânt acreditate;
    l) persoanele juridice, publice sau private, care au în statutul societãţii stipulat ca obiect principal de activitate formarea continuã şi dezvoltarea profesionalã a personalului didactic şi didactic auxiliar din învãţãmântul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar, precum şi codul CAEN 8559 şi care au cel puţin 50% personal propriu, formatori certificaţi, angajaţi cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã, sau care au parteneriate cu instituţii/unitãţi din sistemul naţional de învãţãmânt acreditate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de acreditare a furnizorilor

    ART. 4
    (1) În vederea obţinerii acreditãrii ca furnizor este necesarã depunerea la Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã a unei solicitãri de acreditare ca furnizor şi a unui program de formare continuã, prin care solicitantul trebuie sã dovedeascã respectarea urmãtoarelor criterii şi condiţii:
    a) administrative: actul de înfiinţare sau echivalentul acestuia, dovada deţinerii ori a dreptului de folosinţã a spaţiului/spaţiilor şi a aprobãrilor necesare în vederea desfãşurãrii activitãţilor de formare continuã;
    b) curriculare: necesitatea/utilitatea programului de formare continuã; obiectivele, structura planului-cadru de formare, modalitãţile de evaluare şi resursele de timp alocate;
    c) resursele umane utilizate şi atribuţiile acestora în program, precum şi resursele didactico-materiale disponibile.
    (2) În vederea acreditãrii programului de formare continuã, documentaţia va fi prezentatã pe suport hârtie, paginat şi legat, precum şi în format electronic, iar toate documentele trebuie asumate de directorul programului prin semnãturã.
    ART. 5
    (1) Solicitarea de acreditare a programului de formare continuã va fi însoţitã de documentaţia prevãzutã la art. 18 şi va fi depusã direct sau prin poştã la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    (2) Procedura de acreditare a programelor de formare continuã se declanşeazã la data înregistrãrii cererii de acreditare şi se va desfãşura în conformitate cu reglementãrile incluse în cap. III.
    (3) Înainte de a depune documentaţia în vederea acreditãrii unui program/unor programe de formare continuã, furnizorii pot beneficia de consiliere în vederea constituirii dosarului de acreditare, asiguratã de personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 6
    (1) Procedura de acreditare ca furnizor şi a programului de formare continuã depus se încheie prin emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului.
    (2) Acreditarea programului de formare continuã este valabilã pentru o perioadã de maximum 5 ani, pe niveluri de competenţã.
    ART. 7
    (1) Pentru înscrierea în Registrul naţional al furnizorilor acreditaţi, furnizorii vor intra în procedurã de monitorizare.
    (2) Monitorizarea programelor de formare continuã, realizatã de cãtre personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã, presupune observarea şi urmãrirea activitãţilor de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisã şi evaluare care au loc în cadrul programului. Monitorizarea implicã şi oferirea de feedback cu privire la progresul înregistrat atât furnizorilor, cât şi beneficiarilor sau grupului-ţintã al programului de formare continuã.
    (3) Rezultatele monitorizãrii sunt consemnate în raportul de monitorizare, care va fi supus analizei Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    (4) În urma analizãrii raportului de monitorizare se propune, dupã caz:
    a) menţinerea acreditãrii programului de formare continuã;
    b) suspendarea acreditãrii pânã la remedierea aspectelor care au condus la aceastã propunere. În caz de suspendare a acreditãrii, furnizorul nu mai are dreptul de a organiza formarea pentru alte serii de cursanţi pânã la ridicarea suspendãrii;
    c) retragerea acreditãrii programului de formare continuã.
    (5) Propunerile din raportul de monitorizare menţionate la alin. (4) se înainteazã directorului general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã în vederea validãrii înscrierii furnizorului în Registrul naţional al furnizorilor de formare continuã.
    (6) Validarea înscrierii furnizorului în Registrul naţional al furnizorilor de formare continuã încheie procedura de acreditare a furnizorului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evaluarea periodicã a furnizorilor acreditaţi

    ART. 8
    (1) Evaluarea periodicã a furnizorilor acreditaţi constã în urmãrirea îndeplinirii de cãtre furnizori a criteriilor care au stat la baza acreditãrii programelor de formare continuã, precum şi a calitãţii serviciilor de formare oferite.
    (2) Furnizorul este evaluat prin efectuarea unor vizite periodice de evaluare, la care se pot adãuga vizite suplimentare, în cazul unor sesizãri şi/sau în situaţii speciale.
    ART. 9
    (1) Evaluatorii verificã la sediul furnizorului modul în care sunt îndeplinite criteriile de acreditare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizãri sau reclamaţii.
    (2) Rezultatele vizitei se consemneazã în raportul de evaluare care se depune la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 10
    (1) În situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte unul sau mai multe criterii de acreditare, va fi atenţionat printr-o notã transmisã de Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã despre situaţia constatatã şi i se acordã o perioadã de 30 de zile pentru a remedia neconformitãţile constatate.
    (2) În termen de 30 de zile, furnizorul comunicã remedierea neregularitãţilor constatate.
    (3) Dacã furnizorul nu a luat mãsuri de remediere în termenul stabilit Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã dispune suspendarea acreditãrii.
    ART. 11
    (1) Furnizorul poate sã conteste suspendarea acreditãrii în termen de 15 zile de la data comunicãrii.
    (2) Contestaţia se depune la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 12
    (1) Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã va desemna în vederea analizãrii contestaţiei alţi evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea.
    (2) Dupã analiza documentelor şi, dupã caz, a situaţiei de pe teren, evaluatorii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintã Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 13
    (1) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia, cu motivarea soluţiei.
    (2) În termen de 5 zile se aduce la cunoştinţa furnizorului soluţionarea contestaţiei.

    CAP. III
    Acreditarea programelor de formare continuã

    SECŢIUNEA 1
    Categorii de programe de formare continuã

    ART. 14
    (1) Programele de formare continuã supuse acreditãrii pot fi clasificate conform anexei care face parte integrantã din prezenta metodologie.
    (2) În alocarea numãrului de ore pentru activitãţile unui program de formare continuã cu forma de învãţãmânt zi se recomandã ca alocarea timpului sã se facã respectând urmãtoarele proporţii: 10% evaluare, 30% curs/activitate teoreticã şi 60% aplicaţii practice.
    ART. 15
    (1) Pentru programele de formare continuã, comisia specializatã de acreditare alocã un numãr de credite profesionale transferabile, în funcţie de categoria, publicul-ţintã, tipul de competenţã şi durata acestora.
    (2) Personalul didactic şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar trebuie sã acumuleze la intervale consecutive de 5 ani, primul fiind considerat de la data promovãrii examenului de definitivare în învãţãmânt, minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011.
    ART. 16
    În vederea corelãrii componentelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar cu evoluţiile sectoriale sau globale din societate, programele de formare continuã se acrediteazã pe module centrate pe competenţe.
    ART. 17
    (1) Pentru îndeplinirea criteriilor curriculare programul de formare continuã trebuie sã satisfacã urmãtoarele cerinţe referitoare la structura planului-cadru de formare:
    a) denumirea programului;
    b) categoria de program, conform anexei;
    c) forma de învãţãmânt: zi, la distanţã, blended learning;
    d) curriculum-ul programului: se precizeazã scopul şi obiectivele programului stabilite în funcţie de analiza de nevoi; studiul de impact pentru programele propuse unei noi perioade de acreditare; concordanţa obiectivelor cu activitãţile şi utilitatea din oferta de program; competenţele pe care le formeazã cursanţilor; planul de învãţãmânt; schiţa/rezumatul temelor din programul de formare continuã; bibliografia şi timpul alocat fiecãrei teme; corelarea duratei cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi competenţele formate; orarul/calendarul programului, semnate de propunãtori;
    e) strategii de formare utilizate: metode şi tehnici de instruire utilizate; formele şi modalitãţile de organizare şi desfãşurare a activitãţilor de formare;
    f) evaluarea finalã se realizeazã prin susţinerea în şedinţã publicã a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat sau a unei lucrãri elaborate în acest scop. Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului/temei/lucrãrii se face prin calificative: "Excelent", "Foarte bine", "Bine", "Suficient", "Insuficient". Bugetul de timp alocat evaluãrii face parte din durata totalã a programului de formare continuã.
    (2) În activitatea de evaluarea finalã, furnizorul va respecta prevederile prezentei metodologii şi în termen de 5 zile va transmite Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã, prin poştã, urmãtoarele documente: procesul-verbal al evaluãrii finale, catalogul centralizator care cuprinde şi rezultatele evaluãrii finale. Toate documentele solicitate vor fi semnate, parafate şi certificate pentru conţinut şi numãr de pagini de cãtre responsabilul/directorul de program de formare continuã.
    (3) Pentru programele de formare continuã propuse pentru forma de învãţãmânt la distanţã, furnizorii vor elabora proiectele curriculare pe baza standardelor minimale de prezentare a programelor oferite prin forma ID şi blended learning.
    ART. 18
    (1) Pentru asigurarea resurselor umane şi a celor didactico-materiale necesare implementãrii programului de formare continuã furnizorul face precizãri cu privire la:
    a) resursele umane implicate: structura administrativã şi managerialã a echipei care este implicatã în desfãşurarea programului de formare continuã; responsabilul de program; prezentare CV, pentru toţi membrii echipei de implementare a programelor, cu detalierea experienţei în domeniul vizat de program; diplomele şi certificatele cu relevanţã în domeniu, în copie legalizatã sau pentru conformitate cu originalul prin ştampila unitãţii la care acesta este titular ori prin ştampila furnizorului; referinţe despre prestaţia sa de formator; specializãri recunoscute în formarea adulţilor; acreditare ca formator de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului, alte documente relevante; personalul de sprijin logistic şi administrativ pentru toate locaţiile de implementare a programelor de formare continuã, declaraţiile formatorilor cu privire la disponibilitatea susţinerii cursurilor şi la implicarea în alte programe de formare continuã. Echipele de formatori trebuie sã aibã în componenţã cadre didactice din învãţãmântul universitar, cadre didactice din învãţãmântul preuniversitar, precum cât şi persoane cu expertizã în domeniu;
    b) resursele didactico-materiale prevãzute pentru desfãşurarea activitãţilor din program: existenţa spaţiilor optime de desfãşurare a activitãţilor de formare, sãli corespunzãtoare numãrului de participanţi, dotãrile necesare, luminã naturalã/artificialã, mobilier etc. Pentru activitãţi practice sau seminare, numãrul participanţilor nu poate depãşi 25 într-o grupã; existenţa unor echipamente adecvate, destinate formãrii continue: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparaturã video/TV/DVD, telefon, fax, copiatoare etc.; accesul la un centru de documentare şi informare care sã cuprindã literaturã şi publicaţii de specialitate, materiale audiovizuale, acces la internet, facilitãţi de multiplicare.
    (2) Baza didactico-materialã şi spaţiile furnizorilor de formare continuã atestate prin documente pot fi deţinute în proprietate sau concesionate, închiriate, dobândite prin parteneriat ori alte forme pe durata formãrii respective.
    ART. 19
    (1) Responsabilii programelor de formare continuã a personalului didactic care sunt incluse în categoria 4 de programe, respectiv programe speciale, înainteazã directorului general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã, în vederea echivalãrii numãrului de credite profesionale transferabile, urmãtoarele: denumirea programului, misiunea şi obiectivele, curricula de formare, calendarul de desfãşurare a activitãţilor, evaluarea, durata şi un tabel nominal cu personalul didactic care a finalizat programul în care sã se consemneze şi rezultatele obţinute.
    (2) Directorul general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã supune atenţiei comisiei specializate de acreditare documentaţia menţionatã la alin. (1) în vederea stabilirii de cãtre aceasta a numãrului de credite profesionale transferabile echivalate.
    (3) Validarea rezultatelor se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi se comunicã solicitantului în termen de 5 zile de la emitere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura de acreditare a programelor de formare continuã

    ART. 20
    (1) Acreditarea programelor de formare continuã se realizeazã la solicitarea furnizorilor şi presupune parcurgerea urmãtoarelor etape: etapa de verificare, etapa de evaluare a programelor şi etapa finalã.
    1. Etapa de verificare se realizeazã prin:
    a) înregistrarea programului de formare continuã la secretariatul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã;
    b) verificarea documentaţiei depuse în vederea acreditãrii programelor de formare continuã sub aspectul conformitãţii cu criteriile precizate la art. 17 şi 18 şi completarea matricei de verificare a programului de formare de cãtre inspectori cu atribuţii în acest sens;
    c) înaintarea documentelor de prezentare a programului de formare continuã, precum şi a documentelor de verificare întocmite de personalul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã cãtre comisia specializatã de acreditare.
    2. Etapa de evaluare a programelor de formare continuã se realizeazã prin:
    a) analizarea documentaţiei programului, completarea fişei de evaluare şi luarea deciziei de propunere de acreditare, respingere sau amânare a programului;
    b) redactarea raportului de evaluare pentru propunerea de acreditare, amânare sau respingere a programului;
    c) înaintarea raportului de evaluare conducerii Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    3. Etapa finalã se realizeazã prin elaborarea şi comunicarea ordinului ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului privind acreditarea sau respingerea programului de formare.
    (2) În cazul în care s-a recomandat amânarea, dupã soluţionarea de cãtre furnizor, în termen de 30 de zile, a aspectelor pentru care programul de formare continuã a fost amânat, acesta reintrã în etapa de evaluare în comisia specializatã de acreditare, respectând prevederile pct. 3.
    ART. 21
    (1) Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã pune la dispoziţia furnizorilor toate informaţiile necesare în vederea soluţionãrii aspectelor care au determinat amânarea.
    (2) Înaintea începerii programului de formare continuã, furnizorul are obligaţia de a transmite Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã calendarul desfãşurãrii activitãţilor din programul acreditat pentru fiecare serie de cursanţi.
    (3) Orice modificãri survenite pe parcursul derulãrii programului de formare continuã trebuie aduse la cunoştinţa Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã de cãtre furnizor, sub sancţiunea suspendãrii acreditãrii.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Comisia specializatã de acreditare

    ART. 22
    (1) În vederea acreditãrii programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar, se numeşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului comisia specializatã de acreditare.
    (2) Comisia specializatã de acreditare, denumitã în continuare Comisie, are drept scop evaluarea programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar în vederea acreditãrii, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori, precum şi echivalarea numãrului de credite profesionale transferabile obţinute de personalul din învãţãmântul preuniversitar în cadrul programelor speciale, în conformitate cu categoriile de programe menţionate în anexã.
    (3) Comisia propune spre acreditare programele de formare continuã a formatorilor/mentorilor, precum şi a altor funcţii/roluri noi din sistemul de învãţãmânt preuniversitar.
    ART. 23
    Comisia are urmãtoarele atribuţii:
    a) evalueazã programele de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar propuse de furnizori;
    b) analizeazã şi evalueazã documentaţia de prezentare a programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate la art. 17 şi 18;
    c) propune acreditarea, amânarea sau respingerea, dupã caz, a programelor de formare continuã a personalului din învãţãmântul preuniversitar;
    d) stabileşte procedurile şi instrumentele necesare pentru certificarea formatorilor/mentorilor, precum şi a altor funcţii/roluri noi din sistemul de învãţãmânt preuniversitar care au finalizat programe de formare continuã acreditate în condiţiile prezentei metodologii;
    e) propune modificãri ale criteriilor, standardelor, metodologiei şi instrumentelor de monitorizare şi evaluare a programelor de formare continuã;
    f) stabileşte standardele minimale pentru acreditarea programelor de formare continuã în sistem la distanţã, blended learning;
    g) stabileşte numãrul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continuã, în funcţie de categorie, duratã, relevanţã şi public-ţintã, sau echivaleazã numãrul de credite obţinute de personalul din învãţãmântul preuniversitar ca urmare a participãrii la programe speciale;
    h) propune, prin preşedintele ei, înlocuirea unora dintre membrii sãi pentru motive întemeiate, pe care le înainteazã Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    ART. 24
    (1) Comisia se poate organiza pentru desfãşurarea activitãţilor în subcomisii.
    (2) Evaluarea programelor de formare continuã se realizeazã în subcomisii pe categorii de programe, public-ţintã sau dupã alte criterii.
    ART. 25
    (1) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului pe o perioadã de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii mandatului o singurã datã.
    (2) Comisia este formatã din 20 de membri, dintre care un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
    (3) Comisia îşi alege un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Alegerea se face prin vot secret, cu majoritatea simplã a tuturor membrilor.
    (4) Preşedintele Comisiei şi cei 2 vicepreşedinţi sunt numiţi pe o perioadã de 5 ani, pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal al şedinţei de alegeri.
    (5) Preşedinte şi vicepreşedinţii stabilesc pentru fiecare şedinţã, în funcţie de necesitãţi, componenţa subcomisiilor.
    ART. 26
    Activitãţile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de personalul din cadrul Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã cu atribuţii în acest sens.
    ART. 27
    (1) Şedinţele Comisiei sunt statutar constituite în cazul întrunirii majoritãţii simple.
    (2) Comisia se întruneşte şi lucreazã în plen, de regulã lunar.
    (3) Subcomisiile Comisiei se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor.
    ART. 28
    (1) Atribuţiile şi responsabilitãţile preşedintelui, ale vicepreşedinţilor Comisiei şi ale subcomisiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, elaborat de Comisie sub coordonarea preşedintelui acesteia şi avizat de directorul general al Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolarã.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se elaboreazã în maximum 30 de zile de la constituirea acesteia.
    ART. 29
    Comisia este constituitã din cadre didactice din învãţãmântul universitar şi preuniversitar, persoane cu experienţã relevantã necesarã evaluãrii programelor de formare continuã. Domeniile principale de expertizã sunt: management educaţional, curriculum de formare, didactici de specialitate, inclusiv învãţãmânt special şi învãţãmântul tehnic şi profesional, educaţia adulţilor, învãţãmânt la distanţã şi soft educaţional, formarea formatorilor/mentorilor, programe educaţionale internaţionale.

    CAP. IV
    Certificarea personalului didactic care a finalizat programe de formare continuã acreditate

    ART. 30
    Documentul care se elibereazã pentru beneficiarii programelor de formare continuã acreditate este Certificatul de competenţe profesionale ale personalului didactic.
    ART. 31
    Certificatele de competenţe profesionale ale personalului didactic sunt achiziţionate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului şi distribuite de Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã furnizorilor de programe de formare continuã acreditate.
    ART. 32
    Evidenţa distribuirii certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic se consemneazã de cãtre Direcţia generalã management, resurse umane şi reţea şcolarã în Registrul unic de evidenţã a certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic.
    ART. 33
    Costurile implicate de tipãrirea, securizarea, evidenţa şi eliberarea certificatelor de competenţe profesionale ale personalului didactic se suportã de cãtre furnizorii de programe de formare continuã acreditate sau individual de cãtre personalul din învãţãmântul preuniversitar care a urmat programe de formare continuã acreditate.
    ART. 34
    Furnizorul de programe de formare continuã acreditate, pe baza documentelor de evaluare prevãzute la art. 35, elibereazã cursantului care a parcurs programul de formare continuã Certificatul de competenţe profesionale ale personalului didactic, precum şi fişa competenţelor şi a disciplinelor/temelor.
    ART. 35
    (1) Consemnarea activitãţilor din programul de formare continuã acreditat se face de cãtre furnizor în urmãtoarele documente:
    a) Registrul unic de evidenţã a cursanţilor, care va cuprinde: personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învãţãmântul preuniversitar;
    b) calendarul/orarul activitãţilor programate pentru fiecare serie de cursanţi;
    c) condica de evidenţã a desfãşurãrii activitãţilor;
    d) catalogul disciplinei/temei - completat de formator;
    e) catalogul evaluãrii finale;
    f) catalogul centralizator - completat de persoana desemnatã de cãtre responsabilul programului de formare continuã, care cuprinde şi evaluarea finalã;
    g) registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finalã a cursanţilor.
    (2) Documentele prevãzute la alin. (1) se numeroteazã, se parafeazã şi se certificã pentru conţinut şi numãr de pagini de cãtre conducerea furnizorului de programe de formare continuã acreditate.
    (3) Modelele documentelor consemnate la alin. (1) se pun la dispoziţia furnizorului în momentul acreditãrii programului de formare continuã.
    ART. 36
    Toate documentele privind evidenţa activitãţilor din cadrul programului de formare continuã se pãstreazã şi se arhiveazã în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    Programele de formare continuã acreditate anterior intrãrii în vigoare a prezentei metodologii îşi pãstreazã valabilitatea pentru perioada precizatã în ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului/decizia de acreditare.
    ART. 38
    În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii se vor elabora procedurile, instrumentele şi toate documentele care decurg din aplicarea acesteia.


    ANEXĂ
la metodologie
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Categorii de programe de formare continuã │ Tipuri de competenţe │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│1. Programe de dezvoltare │a) Actualizarea şi dezvoltarea competenţelor în│
│profesionalã, conform art. 244 alin. (5) │domeniul de specializare corespunzãtor funcţiei│
│lit. a), b) şi c) din Legea educaţiei │didactice ocupate, precum şi în domeniul │
│naţionale nr. 1/2011* │psihopedagogic şi metodic │
│ │b) Dezvoltarea competenţelor pentru evoluţia în│
│ │cariera didacticã │
│ │c) Dobândirea sau dezvoltarea competenţelor de │
│ │conducere, de îndrumare şi de control │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2. Programe de dezvoltare profesionalã │a) Dobândirea unor competenţe complementare │
│în concordanţã cu politicile şi strate- │prin care se extinde categoria de activitãţi ce│
│giile Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, │pot fi prestate în activitatea curentã, cum ar │
│Tineretului şi Sportului, conform art. 244│fi: predarea asistatã de calculator, predarea │
│alin. (5) lit. e) şi f) din Legea │în limbi strãine, consilierea educaţionalã şi │
│nr. 1/2011 │orientarea în carierã, educaţia adulţilor şi │
│ │altele │
│ │b) Dezvoltarea şi extinderea competenţelor │
│ │transversale privind interacţiunea şi │
│ │comunicarea cu mediul social şi cu mediul │
│ │pedagogic, asumarea de responsabilitãţi privind│
│ │organizarea, conducerea şi îmbunãtãţirea │
│ │performanţei strategice a grupurilor │
│ │profesionale, autocontrolul şi analiza │
│ │reflexivã a propriei activitãţi şi altele │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│3. Programe modulare realizate prin │Programe propuse de furnizorii de formare │
│stagii nondisciplinare │continuã vizând alte tipuri de competenţe decât│
│ │cele prevãzute la categoriile 1 şi 2 de │
│ │programe │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│4. Programe speciale │Curriculum şi competenţele vizate sunt │
│ │stabilite pentru programele respective de cãtre│
│ │furnizorii de formare continuã, în concordanţã │
│ │cu analiza de nevoi. │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


_____________
    * Programele din aceastã categorie pot fi supuse acreditãrii numai de universitãţile clasificate în categoria universitãţilor de cercetare avansatã şi educaţie sau de universitãţile care desfãşoarã programe de studii universitare în domeniul de ierarhizare corespunzãtor categoriei A sau B.

                          __________

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Metodologie, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tinereturlui si Sportului, METODOLOGIE din 7 octombrie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice