Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 30 septembrie 2011  privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental    Twitter Facebook
Cautare document

METODOLOGIE din 30 septembrie 2011 privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental

EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 7 octombrie 2011

    1. Utilizatorii de opere muzicale în scop ambiental au obligaţia ca, înaintea oricãrei utilizãri de opere muzicale, sã obţinã din partea UCMR - ADA autorizaţia licenţã neexclusivã pentru utilizarea operelor muzicale şi sã plãteascã remuneraţii potrivit tabelului din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivã a utilizãrii.
    2. În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) comunicare publicã a operelor muzicale în scop ambiental - comunicarea uneia sau mai multor opere muzicale fãcutã într-un loc deschis publicului ori în orice loc în care se adunã sau are acces, concomitent ori succesiv, un numãr de persoane care depãşeşte cercul normal al unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, indiferent de modalitatea realizãrii comunicãrii şi de mijloacele tehnice folosite, cu scopul de a crea ambianţa pentru desfãşurarea oricãrei alte activitãţi ce nu necesitã în mod indispensabil utilizarea operelor muzicale;
    b) utilizator de opere muzicale în scop ambiental - orice persoanã juridicã sau fizicã autorizatã, care deţine ori foloseşte cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere, împrumut etc.) spaţii, închise ori deschise, în care sunt instalate sau deţinute aparate şi orice alte mijloace tehnice ori electronice cum ar fi: televizoare, receptoare radio, casetofoane, combine muzicale, echipament informatic, CD-player, instalaţii de amplificare şi orice alte aparate ce permit recepţia, redarea sau difuzarea sunetelor sau imaginilor însoţite de sunet.
    3. În situaţia închirierii, subînchirierii sau a oricãrui alt mod de transmitere a folosinţei parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publicã a operelor muzicale, deţinãtorii, cu orice titlu, persoane juridice ori fizice ce utilizeazã acele pãrţi din spaţiu vor plãti, potrivit spaţiului utilizat, remuneraţii în conformitate cu prezenta metodologie.
    4. Plata remuneraţiilor datorate de utilizatori se efectueazã lunar. Termenul-limitã de platã este data de 15 a lunii pentru care se face plata. La remuneraţiile prevãzute de prezenta metodologie se adaugã cota legalã de TVA.
    5. Pentru întârzieri la platã utilizatorii datoreazã penalitãţi de 0,5%/zi de întârziere.
    6. Pentru perioada pentru care utilizatorul nu a încheiat autorizaţie licenţã neexclusivã cu UCMR-ADA, acesta are obligaţia de a plãti UCMR-ADA o sumã egalã cu triplul remuneraţiilor ce ar fi fost legal datorate dacã ar fi încheiat autorizaţia licenţã neexclusivã.
    7. Organismele de gestiune colectivã pot monitoriza, prin reprezentanţi împuterniciţi în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, accesul acestora fiind asigurat în mod liber în orice spaţiu de utilizare a muzicii în scop ambiental. Reprezentanţii organismelor de gestiune colectivã pot utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile în spaţiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrãrile astfel efectuate fãcând dovada deplinã a utilizãrii operelor muzicale în scop ambiental.
    8. Utilizatorii menţionaţi la pct. 1 din tabel au obligaţia de a comunica UCMR - ADA certificatele de clasificare a unitãţilor de cazare deţinute.
    9. Utilizatorii au obligaţia de a comunica UCMR - ADA, în termen de 10 zile de la solicitare, copii ale planurilor cadastrale ale spatiilor pe care le deţin cu orice titlu sau, în absenţa acestora, copii ale actelor prin care au dobândit proprietatea ori folosinţa spaţiilor (contract de vânzare-cumpãrare, donaţie, contract de închiriere, comodat etc.) şi de a comunica orice alte documente şi/sau informaţii solicitate în baza art. 130 lit. h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    10. În cazul în care un utilizator urmeazã sã înceteze utilizarea operelor muzicale, acesta este obligat sã transmitã la sediul central al organismului de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, înainte de data încetãrii utilizãrii operelor muzicale, o notificare scrisã cuprinzând: denumirea şi sediul utilizatorului, numãrul şi data autorizaţiei încheiate cu organismul de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, adresa completã a locaţiei unde înceteazã utilizarea şi data la care va înceta utilizarea. În absenţa unei astfel de notificãri scrise, comunicate cãtre sediul central al organismului de gestiune colectivã a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorul datoreazã în continuare remuneraţiile prevãzute de prezenta metodologie, conform autorizaţiei licenţã neexclusivã, fãrã a putea invoca o eventualã încetare a utilizãrii operelor muzicale.
    11. Remuneraţiile forfetare se pot modifica anual, potrivit art. 131^4 din Legea nr. 8/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional. Aceste modificãri se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivã, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisã în 5 zile de la data depunerii, şi intrã în vigoare de la data de 1 a lunii urmãtoare celei în care au fost publicate.
    12. Pentru alte modalitãţi de utilizare pentru care remuneraţiile nu sunt cuprinse în tabele, organismul de gestiune colectivã poate încheia prin negociere autorizaţii licenţã neexclusivã cu utilizatorii.
    13. În situaţia în care un utilizator deţine sau foloseşte mai multe spaţii, remuneraţia se datoreazã distinct pentru fiecare spaţiu în parte.
    14. Prezenta metodologie intrã în vigoare la data publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplicã tuturor utilizatorilor de opere muzicale în scop ambiental.

                                     TABEL
                    Remuneraţii datorate pentru comunicarea
                publicã a operelor muzicale în scop ambiental*) ┌────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Structuri de primire turistice │ Clasificare │ Remuneraţie/camerã/lunã │
 │ │ cu funcţiuni de cazare │- stele/margarete - │ │
 │ ├────┬────────────────────────────┼────┬───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Hoteluri, hoteluri aparta- │ a. │ pânã la 2 │ 2 lei │
 │ │ │ment, moteluri, hosteluri, │ │stele/margarete│ │
 │ │ │vile turistice,bungalow-uri,├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │cabane turistice, sate de │ b. │ 3 │ 3 lei │
 │1. Unitãţi de cazare│ │vacanţã, campinguri, popa- │ │stele/margarete│ │
 │ │1.A │suri turistice, cãsuţe tip ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │camping, apartamente sau │ c. │ 4 │ 4 lei │
 │ │ │camere de închiriat, struc- │ │stele/margarete│ │
 │ │ │turi de primire cu funcţiuni├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │de cazare pe pontoane pluti-│ d. │ 5 │ 5 lei │
 │ │ │toare, nave fluviale şi │ │stele/margarete│ │
 │ │ │maritime, pensiuni turistice│ │ │ │
 │ │ │şi pensiuni agroturistice │ │ │ │
 └────────────────────┴────┴────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────────────────┘


 ┌────────────────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Tipul de unitãţi de alimentaţie │ Suprafaţa │ Remuneraţie/lunã │
 │ │ │ (mý) │ │
 │ ├────┬────────────────────────────┬────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ pânã la 50 │ 60 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Restaurante, terase, baruri,│ b. │ 51-100 │ 130 lei │
 │ │2.A │birturi, berãrii, fast-food,├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pizzerii etc. │ c. │ 101-200 │ 180 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ 201-300 │ 250 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ e. │ 301-400 │ 300 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ f. │ 401-500 │ 350 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │350 lei plus 50 lei pentru│
 │ 2. Unitãţi de │ │ │ g. │ Peste 500 │fiecare tranşã de pânã la │
 │alimentaţie publicã │ │ │ │ │100 mý/ suplimentarã │
 │ din oraşe ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ şi staţiuni │ │ │ a. │ Pânã la 50 │ 80 lei │
 │ turistice**) │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Restaurante, terase, baruri,│ b. │ 51-100 │ 180 lei │
 │ │2.B │birturi, berãrii, fast-food,├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pizzerii etc. în care comu- │ c. │ 101-200 │ 250 lei │
 │ │ │nicarea publicã a operelor ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │muzicale se face prin pres- │ d. │ 201-300 │ 320 lei │
 │ │ │taţii ale artiştilor inter- ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │preţi sau formaţii de │ e. │ 301-400 │ 380 lei │
 │ │ │artişti ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ f. │ 401-500 │ 440 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │440 lei plus 60 lei pentru│
 │ │ │ │ g. │ Peste 500 │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┴────┴───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │2.C │ Sãli de nunţi, petreceri, baluri şi alte │ 300 lei/eveniment │
 │ │ │ evenimente deţinute cu orice titlu │ │
 ├────────────────────┼────┼────────────────────────────┬────┬───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ pânã la 100 │ 60 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Restaurante, terase, baruri,│ b. │ 101-200 │ 150 lei │
 │ │3.A │birturi, berãrii, fast-food,├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pizzerii etc. │ c. │ 201-300 │ 200 lei │
 │ 3. Unitãţi de │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │alimentaţie publicã │ │ │ d. │ 301-400 │ 250 lei │
 │ din comune şi │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ sate**) │ │ │ │ │250 lei plus 30 lei pentru│
 │ │ │ │ 3. │ Peste 400 │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┴────┴───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │3.B │ Sãli de nunţi, petreceri, baluri şi alte │ 100 lei/eveniment │
 │ │ │ evenimente deţinute cu orice titlu │ │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ Tipul unitãţii │ Suprafaţa │ Remuneraţie/lunã │
 │ │ │ (mý) │ │
 │ ├────┬────────────────────────────┬────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ pânã la 100 │ 70 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 101-200 │ 90 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ 201-300 │ 120 lei │
 │ 4. Unitãţi │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ comerciale │ │ │ d. │ 301-400 │ 150 lei │
 │ sau de prestãri │4.A │Magazine de orice tip, mall,├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ cu activitate │ │ supermarket, hipermarket, │ e. │ 401-500 │ 170 lei │
 │ continuã**), ***) │ │ galerii comerciale etc. ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ f. │ 501-600 │ 200 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ g. │ 601-700 │ 230 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ h. │ 701-800 │ 260 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ i. │ 801-900 │ 280 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ j. │ 901-1.000 │ 300 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ k. │ 1.001-2.000 │ 600 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ l. │ 2.001-3.000 │ 900 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ m. │ 3.001-4.000 │ 1.200 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ n. │ 4.001-5.000 │ 1.500 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ o. │ 5.001-6.000 │ 1.800 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ 1.800 lei la care se │
 │ │ │ │ p. │ Peste 6.000 │ adaugã 200 lei pentru │
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │ 1.000 mý ce depãşeşte │
 │ │ │ │ │ │ suprafaţa de bazã │
 │ │ │ │ │ │ de 6.000 mý │
 ├────────────────────┼────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │5.Unitãţi comerciale│ │ │ a. │ pânã la 50 │ 35 lei │
 │ sau de prestãri │5.A │ Magazine de orice tip cu ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ cu activitate │ │suprafaţa mai micã de 200 mý│ b. │ 51-100 │ 50 lei │
 │ continuã cu │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ suprafeţe mai mici │ │ │ c. │ 101-200 │ 70 lei │
 │ de 200 mý │ │ │ │ │ │
 │situate în comune şi│ │ │ │ │ │
 │ sate**),***) │ │ │ │ │ │
 ├────────────────────┼────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 50 │ 200 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 51-100 │ 300 lei │
 │ │6.A │ Sãli de jocuri de noroc ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ 101-200 │ 400 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ 201-300 │ 500 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ e. │ 301-400 │ 600 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │600 lei plus 100 lei pen- │
 │ │ │ │ f. │ Peste 400 │tru fiecare tranşã de pânã│
 │ │ │ │ │ │la 100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 200 │ 1.000 lei │
 │ │6.B │ Cazinouri ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ Peste 200 │ 1.700 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 50 │ 50 lei │
 │ 6. Agrement, │6.C │ Sãli de internet ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ centre medicale, │ │ │ b. │Între 51 şi 100│ 70 lei │
 │ birouri │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ Peste 100 │70 lei plus 50 lei pentru │
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 100 │ 70 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 101-200 │ 100 lei │
 │ │6.D │ Sãli de biliard, bowling, ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ popice, tenis de masã etc. │ c. │ 201-300 │ 150 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ Peste 300 │150 lei plus 50 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 200 │ 50 lei │
 │ │6.E │ Patinoare şi piscine ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ Peste 200 │ 100 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 100 │ 50 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 101-200 │ 80 lei │
 │ │6.F │ Parcuri de distracţie, ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ orãşele şi sate de vacanţã │ c. │ 201-500 │ 150 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ Peste 500 │150 lei plus 70 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │200 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 100 │ 100 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │6.G │ Şcoli de dans │ b. │ 101-200 │ 150 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ Peste 200 │150 lei plus 70 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 200 │ 100 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ Între 201 şi │ 150 lei │
 │ │6.H │Sãli de gimnasticã aerobicã,│ │ 400 │ │
 │ │ │ fitness, culturism şi alte ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ asemenea │ c. │ Peste 400 │150 lei plus 40 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │100 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 50 │ 20 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 51-100 │ 30 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ 101-300 │ 40 lei │
 │ │6.I │Locuri de joacã pentru copii├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ 301-400 │ 50 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ e. │ 401-500 │ 60 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ f. │ Peste 500 │60 lei plus 15 lei pentru │
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │200 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┴────┴───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │6.J │ Muzee │ 50 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │6.K │ Birouri sau centre administrative │ 25 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │6.L │ Centre sau cabinete medicale ori de tratament │ 50 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ Tipul evenimentului │ Remuneraţie/eveniment │
 ├────────────────────┼────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ Petreceri organizate cu ocazia unor colocvii, │ │
 │ │7.A │ simpozioane, congrese, vernisaje, lansãri de │ 150 lei │
 │ 7. Evenimente │ │carte sau discuri, reuniuni profesionale şi alte │ │
 │ ocazionale │ │ asemenea │ │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │7.B │Petreceri organizate de persoane juridice pentru │ 50 lei │
 │ │ │salariaţi în alte spaţii decât cele prevãzute la │ │
 │ │ │ pct. 2.C şi 3.B │ │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │7.C │Nunţi, botezuri în alte spaţii decât cele de la │ 60 lei │
 │ │ │ pct. 2.C şi 3.B │ │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │7.D │ Parade de modã, concursuri de frumuseţe │ 400 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ Tipul unitãţii │ Suprafaţa │ Remuneraţie/zi │
 │ │ │ (mý) │ │
 │ ├────┬────────────────────────────┬────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 200 │ 100 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 201-500 │ 200 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ 501-1.500 │ 400 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ d. │ 1.501-2.500 │ 700 lei │
 │ │8.A │ Târguri sau expoziţii ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ în spaţii acoperite │ e. │ 2.501-3.500 │ 1.000 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ f. │ 3.501-4.500 │ 1.500 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │1.500 lei plus 500 lei │
 │ 8. Târguri │ │ │ g. │ Peste 4.500 │pentru fiecare tranşã de │
 │ şi expoziţii │ │ │ │ │pânã la 1.000 mý/ │
 │ │ │ │ │ │suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ a. │ Pânã la 500 │ 70 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 501-1.000 │ 130 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ 1.001-2.000 │ 200 lei │
 │ │8.B │ Târguri sau expoziţii în ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ spaţii descoperite │ d. │ 2.001-3.500 │ 300 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ e. │ Peste 3.500 │300 lei plus 70 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │1.000 mý/suplimentarã │
 ├────────────────────┼────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │8.C │ Târguri mobile (cort) │ a. │ Pânã la 200 │ 30 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ 201-400 │ 50 lei │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ Peste 400 │50 lei plus 30 lei pentru │
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │200 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │8.D │Târguri, iarmaroace sau │ a. │ Pânã la 200 │ 20 lei │
 │ │ │talciocuri în aer liber ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ Între 201 şi │ 40 lei │
 │ │ │ │ │ 500 │ │
 │ │ │ ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ c. │ Peste 500 │40 lei plus 30 lei pentru │
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │500 mý/suplimentarã │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │8.E │Expoziţii de artã, ştiinţã, │ a. │ Pânã la 200 │ 30 lei │
 │ │ │carte şi alte asemenea ├────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ b. │ Peste 200 │ 50 lei │
 ├────────────────────┼────┴────────────────────────────┴────┴───────────────┼──────────────────────────┤
 │ 9. Standuri │ │ Remuneraţie/lunã/stand │
 │mobile cu activitate│ Tipul standului │ sau magazin mobil │
 │ permanentã ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │9.A │Magazine (standuri) mobile │ 20 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │9.B │Standuri în pieţe, târguri sau alte locuri │ 15 lei │
 │ │ │publice │ │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ 10. Transporturi │ Mijloc de transport │ Remuneraţie/mijloc │
 │ terestre sau │ │ de transport/lunã │
 │ maritime de ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ pasageri │10.A│Autobuze, troleibuze, tramvaie │ 25 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.B│Microbuze │ 30 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.C│Taxiuri │ 15 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.D│Autocare de transport intern şi internaţional │ 60 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.E│Vehicule de agrement (trenuleţe, remorci, │ 80 lei │
 │ │ │platforme, atelaje) │ │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.F│Autoturisme închiriate (rent a car) │ 50 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.G│Trenuri de pasageri cu trafic intern │ 100 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.H│Vagoane-restaurant sau bar │ 100 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.I│Ambarcaţiuni de agrement pe lacuri/râuri │ 60 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.J│Ambarcaţiuni de agrement fluviale şi maritime │ 100 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.K│Ambarcaţiuni de transport pasageri │ 60 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.L│Telegondole, telecabine etc. │ 20 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │10.M│Ascensoare │ 10 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ 11. Transporturi │ Mijloc de transport │ Remuneraţie/ │
 │ aeriene de │ │ lunã/aeronavã │
 │ pasageri****) ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │11.A│Aeronave de orice tip │ 200 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ 12. Spaţii de │ Spaţii de aşteptare situate în: │ Remuneraţie/spaţiu │
 │ aşteptare │ │ de aşteptare/lunã │
 │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │12.A│Aeroporturi cu trafic internaţional │ 200 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │12.B│Aeroporturi cu trafic intern │ 100 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │12.C│Gãri │ 60 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │12.D│Autogãri │ 50 lei │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │12.E│Staţii de metrou, tramvai sau troleibuz │ 20 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────┬───────────────┼──────────────────────────┤
 │ 13. Parcãri │ Capacitate │ Suprafaţa(mý) │ Remuneraţie/lunã │
 │ ├────┬────────────────────────────┬────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.A│ │ a. │ Pânã la 500 │ 50 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.B│ │ b. │ 501-1.000 │ 100 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.C│ 101-200 de locuri │ c. │ 1.001-2.000 │ 130 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.D│ 201-450 de locuri │ d. │ 2.001-3.000 │ 160 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.E│ 451-500 de locuri │ e. │ 3.001-5.000 │ 200 lei │
 │ ├────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────────────────┤
 │ │13.F│ Peste 500 de locuri │ f. │ Peste 5.000 │200 lei plus 50 lei pentru│
 │ │ │ │ │ │fiecare tranşã de pânã la │
 │ │ │ │ │ │1.000 mý/suplimentarã │
 ├────────────────────┼────┴────────────────────────────┴────┴───────────────┼──────────────────────────┤
 │14. Parcuri, pieţe, │ Tipul utilizãrii │ Remuneraţie/difuzor/lunã │
 │piaţete, intersec- ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ ţii, plaje, │14.A│Comunicarea publicã a operelor muzicale prin │ 50 lei │
 │ştranduri, pârtii │ │difuzoare sau prin orologii (fãrã interpreţi), │ │
 │ pentru schi │ │instalate în parcuri, grãdini, pieţe, piaţete, │ │
 │ │ │intersecţii, plaje, ştranduri, pârtii (nu include│ │
 │ │ │şi remuneraţia pentru manifestãri artistice) │ │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ 15. Call center │ Tipul utilizãrii │ Remuneraţie/lunã/linie │
 │ │ │ telefonicã │
 │ ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │15.A│Call center - apel în aşteptare │ 300 lei │
 ├────────────────────┼────┴─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ 16. Stadioane │ Modul de utilizare │ Remuneraţie/eveniment │
 │ şi sãli de sport ├────┬─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │16.A│Muzicã ambientalã (fãrã interpreţi) în timpul │ 200 lei │
 │ │ │evenimentelor sportive desfãşurate pe stadioane │ │
 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │16.B│Muzicã ambientalã (fãrã interpreţi) în timpul │ 100 lei │
 │ │ │evenimentelor sportive în sãli de sport │ │
 └────────────────────┴────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘


________
    *) Remuneraţiile nu conţin TVA.
    **) La determinarea remuneraţiei datorate de utilizatori în funcţie de suprafaţã vor fi luate în considerare toate spaţiile, inclusiv ringurile de dans (bar, terasã, club etc.). Dacã acelaşi spaţiu este utilizat pentru mai multe activitãţi, remuneraţiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plãti pentru fiecare activitate, respectiv pentru fiecare spaţiu dotat cu casã de marcat şi/sau vânzãtor.
    ***) Se considerã utilizare pentru proba tehnicã de suporturi sau aparate utilizarea operelor muzicale în prezenţa clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio oferit spre vânzare şi supus testãrii la standuri special amenajate. Nu reprezintã probã tehnicã, ci utilizare în scop ambiental a operelor muzicale menţinerea în stare de funcţionare a unuia sau mai multor aparate în incinta unitãţii comerciale ori în afara acesteia.
    ****) La transportul de pasageri aerian remuneraţiile forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursã. Se considerã utilizator în cadrul activitãţii de taxi prestatorul de servicii (compania) sub a cãrui marcã sau denumire se exercitã activitatea, pentru toate autoturismele care sunt inscripţionate cu marca ori denumirea sa, inclusiv în cazul unor colaborãri cu persoane fizice autorizate sau alte terţe persoane.

    Cu apel în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Completul de arbitraj:
                           Uliescu Marilena
                          David Alice Mihaela
                               Niţu Ion
                            Ştiolicã Florin
                      Ionescu Mircea Felix Melineşti


                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice