Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 30 martie 2022  de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 30 martie 2022 de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 354 din 11 aprilie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 230 din 30 martei 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta metodologie de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, se aplică tuturor operatorilor/operatorilor regionali care furnizează/prestează aceste servicii, în gestiune directă, şi care, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, nu au aprobată, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, strategia de tarifare elaborată în conformitate cu metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin hotărâre a Guvernului, precum şi operatorilor/operatorilor regionali care au în implementare o strategie de tarifare pentru proiectele de investiţii în infrastructura de apă dezvoltate din fonduri publice asigurate, integral sau parţial, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri europene nerambursabile, începând de la data finalizării strategiei de tarifare.
    (2) Prezenta metodologie stabileşte modul de calcul al preţurilor şi tarifelor şi de elaborare a strategiei de tarifare, pe baza obiectivelor de eficienţă şi investiţii cuprinse în planul de afaceri realizat de către operator/operatorul regional, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz.
    (3) Preţurile şi tarifele prin care se implementează strategia de tarifare aferentă planului de afaceri trebuie să asigure viabilitatea economică a operatorului/operatorului regional, sustenabilitatea furnizării/prestării serviciului de alimentare cu apă, interesele utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte suportabilitatea acestora, precum şi protecţia mediului privind conservarea resurselor de apă.

    ART. 2
    Reglementarea economică aferentă prezentei metodologii se bazează pe stimularea investiţiilor în infrastructura de apă şi apă uzată prin metoda plafonului de preţ, cu luarea în considerare a prognozelor naţionale.

    ART. 3
    În înţelesul prevederilor din prezenta metodologie, abrevierile şi noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
    a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
    b) IWA - Asociaţia Internaţională a Apei;
    c) managementul activelor - abordare sistematică a operatorului/operatorului regional de a realiza valoare din activele infrastructurii de apă, printr-un proces metodic şi continuu de luare în considerare a costurilor cu achiziţia, utilizarea şi casarea acestora, în raport cu gradul de uzură, eficienţa şi potenţialele riscuri de exploatare, pe întreg ciclul de viaţă al fiecărui activ. Procesul de management permite identificarea strategiilor, alocarea eficientă a investiţiilor de capital, întocmirea unor planuri realiste de investiţii de capital, creşterea duratei de viaţă a activelor, asigurarea nivelului de calitate a serviciilor şi evaluarea necesităţilor financiare pe termen lung, având ca scop obţinerea de beneficii din active pentru atingerea obiectivelor cu costuri şi riscuri minime;
    d) perioada de reglementare economică - durata pentru care se elaborează strategia de tarifare;
    e) plan de afaceri - conform prevederilor art. 3 lit. ai) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă documentul elaborat de către operator/operatorul regional, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin care se stabilesc obiectivele şi scopurile prezente şi viitoare ale operatorului legate de furnizarea/prestarea serviciului către utilizatori, strategiile şi direcţiile de acţiune necesare îndeplinirii acestora, inclusiv planul de investiţii prioritare pentru atingerea ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în corelare cu strategia locală şi/sau master-planul judeţean/zonal;
    f) strategia de tarifare - conform prevederilor art. 3 lit. ag) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă strategia aplicată pentru finanţarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare care are la bază preţul/tariful unic şi care asigură acoperirea costurilor de operare şi a costurilor de investiţii.


    ART. 4
    (1) Strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri se elaborează de către operatori/operatorii regionali şi se avizează conform de către A.N.R.S.C.
    (2) Strategia tarifară aferentă planului de afaceri se elaborează pentru o perioadă de 5 ani, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la toate unităţile administrativ-teritoriale membre şi a avizului conform emis de A.N.R.S.C.
    (3) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se stabileşte, prin raportare la rata de suportabilitate a populaţiei pe întreaga perioadă de reglementare economică, pornind de la preţurile şi tarifele iniţiale şi realizând o prognoză a evoluţiei acestora, atât în termeni reali, cât şi cu rata inflaţiei, pe baza cheltuielilor de operare şi întreţinere, a cheltuielilor cu redevenţa, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a cheltuielilor pentru protecţia mediului, a cheltuielilor financiare asociate creditelor contractate, a cheltuielilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum şi a unei cote de profit rezonabil.
    (4) Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială, respectiv operatorul regional şi asociaţia de dezvoltare intercomunitară care au realizat/realizează investiţii prin proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile au obligaţia să constituie şi să alimenteze Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, denumit Fondul IID, pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei, care este utilizat pentru dezvoltarea şi înlocuirea infrastructurii de apă, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente împrumuturilor destinate cofinanţării acestor proiecte, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) A.N.R.S.C. poate reduce, la solicitarea motivată a autorităţii administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, perioada de reglementare economică de la 5 ani până la cel puţin 3 ani. Perioada de reglementare economică implică stabilirea aceluiaşi interval de timp, atât pentru strategia de tarifare, cât şi pentru planul de afaceri.

    CAP. II
    Elaborarea strategiilor de tarifare pe bază de planuri de afaceri
    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul planului de afaceri pentru realizarea strategiei de tarifare
    ART. 5
    (1) Planul de afaceri pentru realizarea strategiei de tarifare conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) aspecte strategice privind dezvoltarea serviciilor/ activităţilor de alimentare cu apă şi de canalizare: misiune, viziune, obiective strategice privind operarea, dezvoltarea şi investiţiile, ţinte privind conformarea la directivele europene transpuse în legislaţia naţională;
    b) analiza şi prognoza cererii şi a clienţilor;
    c) analiza şi prognoza cheltuielilor operaţionale de exploatare;
    d) analiza şi prognoza cheltuielilor cu amortizarea şi redevenţa, inclusiv strategia privind redevenţa;
    e) măsuri de creştere a eficienţei operării;
    f) analiza şi prognoza privind suportabilitatea;
    g) planul de investiţii;
    h) strategia privind finanţarea măsurilor de protecţie socială;
    i) prognoza profitului;
    j) strategia de tarifare.

    (2) Planul de afaceri se elaborează cu respectarea formatului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie şi prin completarea de către operator/operatorul regional a datelor şi informaţiilor corespunzătoare specificaţiilor cuprinse în acestea, pe baza prognozelor, planului de investiţii şi rambursării serviciului datoriei pentru împrumuturile contractate.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cerinţe generale avute în vedere la elaborarea planurilor de afaceri şi strategiilor de tarifare
    ART. 6
    Elaborarea planurilor de afaceri şi a strategiilor de tarifare se face cu respectarea următoarelor cerinţe generale:
    a) elaborarea de către operator/operatorul regional a unei strategii de evoluţie a nivelului redevenţei anuale pentru perioada de reglementare economică, prin includerea graduală a echivalentului amortizării patrimoniului public în preţ/tarif;
    b) aplicarea principiilor şi prevederilor cu privire la rata de suportabilitate din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare;
    c) strategia de tarifare se elaborează astfel încât rata de suportabilitate pentru consumatorii casnici, pe întreaga perioadă de reglementare economică, să fie la nivelul minim de 2.5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare;
    d) cota de profit utilizată la realizarea planului de afaceri şi a strategiei de tarifare se determină pe baza ratei SWAP pentru moneda naţională lei, la data elaborării planului de afaceri şi a strategiei de tarifare, publicată pe website-ul Consiliului Concurenţei, la care se adaugă 100 de puncte de bază. Rata SWAP se consideră pentru numărul de ani pentru care se stabileşte strategia de tarifare. În cadrul contractelor de delegare încheiate cu operatorii regionali se poate utiliza o cotă a profitului mai mare decât rata SWAP plus 100 de puncte de bază, dar nu mai mult de rata SWAP plus 500 de puncte de bază, care se justifică prin extinderea ariei de operare în alte unităţi administrativ-teritoriale şi/sau prin realizarea de investiţii în active de natura patrimoniului privat al operatorului regional care nu pot fi realizate din Fondul IID, pe baza unui plan de investiţii aprobat de către adunarea generală a acţionarilor;
    e) la stabilirea nivelului tarifelor din strategia de tarifare, cota de profit se aplică la cheltuielile de exploatare, inclusiv amortizarea şi redevenţa, precum şi la cheltuielile financiare;
    f) măsurile de creştere a eficienţei nu trebuie să diminueze calitatea serviciului prestat. Orice măsură legată de creşterea eficienţei se stabileşte astfel încât efectele acesteia să se repartizeze, în mod echilibrat, între operatori şi autorităţile publice şi/sau utilizatori.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Cerinţe specifice avute în vedere la elaborarea planurilor de afaceri
    ART. 7
    (1) Aspectele strategice privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare cuprinse în planul de afaceri sunt cel puţin următoarele:
    a) misiunea şi viziunea asumate pentru perioada planului de afaceri;
    b) obiectivele strategice privind exploatarea;
    c) obiectivele strategice privind dezvoltarea şi investiţiile;
    d) obiectivele strategice privind atingerea ţintelor de conformare din legislaţia naţională care transpune directivele europene privind apa potabilă şi apa uzată;
    e) alte elemente strategice.

    (2) Datele şi informaţiile cu privire la aspectele strategice se completează de către operator/operatorul regional în formatul din anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 8
    (1) Prognoza cantităţilor de apă şi apă uzată se realizează pe întreaga perioadă de reglementare economică, considerând principalele categorii de clienţi şi de servicii, astfel:
    a) separat pentru fiecare activitate: alimentare cu apă potabilă, apă pentru redistribuire, apă uzată colectată, apă meteorică, alte tipuri de apă;
    b) separat pentru fiecare categorie de utilizatori, persoane fizice şi persoane juridice.

    (2) Prognoza cantităţilor pentru populaţie se realizează luând în considerare prognoza populaţiei din aria de operare, evoluţia gradului de conectare, evoluţia consumului individual în litri/persoană/zi, precum şi separat pe mediul urban şi respectiv mediul rural, în cazul operatorilor regionali.
    (3) În calculul prognozei cantităţilor se iau în considerare creşterea gradului de conectare la servicii ca urmare a investiţiilor propuse, elasticitatea consumului individual în funcţie de preţ, precum şi evoluţia populaţiei şi a venitului familiei, determinate conform prevederilor din anexa nr. 1 la Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (4) Prognoza cantităţilor pentru utilizatori persoane juridice, operatori economici şi instituţii se realizează luând în considerare trendul evoluţiei cantităţilor din ultimii 3 ani sau, după caz, din altă perioadă disponibilă, impactul proiectelor de investiţii asupra creşterii gradului de conectare al altor persoane juridice, precum şi în funcţie de previziunile privind dezvoltarea economică din regiune.
    (5) Prognoza cantităţilor presupune şi realizarea unei estimări privind evoluţia nivelului pierderilor de apă şi a infiltraţiilor, considerând impactul proiectelor de investiţii propuse şi al măsurilor de creştere a eficienţei în exploatare.
    (6) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cantităţilor de apă şi apă uzată se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 9
    (1) Prognoza cheltuielilor se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe:
    a) evidenţierea detaliată şi separată a cheltuielilor prognozate de exploatare, cel puţin pentru următoarele elemente de cheltuieli: apa brută, materiale, energie, întreţinere şi reparaţii, cheltuieli cu salariile personalului şi contribuţiile aferente, amortizare, redevenţă, cheltuieli cu transportul şi/sau eliminarea nămolului, alte cheltuieli de exploatare;
    b) evidenţierea separată a cheltuielilor de exploatare prognozate pe fiecare tip de serviciu/activitate pentru care operatorul/operatorul regional practică un preţ/tarif;
    c) fundamentarea cheltuielilor prognozate se face pe elementele relevante din scenariul macroeconomic pentru România emis de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi în funcţie de contractele încheiate de operator cu diferiţi furnizori;
    d) prognoza are la bază cheltuielile aferente ultimului an calendaristic, corectate pentru elemente de cheltuieli particulare fără continuitate. Aceste cheltuieli reprezintă cheltuielile aferente anului de bază în prognoză.

    (2) Evoluţia cheltuielilor din anul de bază pentru anii următori se previzionează astfel:
    a) evoluţia cheltuielilor de natură salarială se determină prin aplicarea inflaţiei prognozate de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi 75% din creşterea câştigului salarial mediu real pe total economie din scenariul macroeconomic, în fiecare an din perioada de reglementare economică. Cheltuielile de natură salarială pot fi ajustate şi cu un procent mai mare, în cazul în care ponderea acestora reprezintă mai puţin de 50% în total cheltuieli de exploatare;
    b) cheltuielile cu întreţinerea trebuie să fie dimensionate pentru a asigura o întreţinere corespunzătoare a infrastructurii aflate în exploatare şi în linie cu planurile de întreţinere şi reparaţii programate ale activelor rezultate din sistemul de management al activelor;
    c) celelalte cheltuieli, altele decât cele cu personalul, întreţinerea, amortizarea şi redevenţa, ajustate cu inflaţia generală la final de an prognozată de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză;
    d) impactul asupra nivelului preţului/tarifului produs de influenţa primită în costuri de unele elemente de cheltuieli reglementate sau contractuale, cum ar fi: apa brută, energia electrică, fără a se limita la acestea;
    e) impactul asupra nivelului preţului/tarifului produs de influenţa primită în costuri de investiţiile propuse spre implementare.

    (3) Prognoza cheltuielilor, conform prevederilor de la alin. (2), trebuie să fie însoţită de măsuri de creştere a eficienţei pentru a garanta că toate costurile reale se vor încadra în nivelul prognozat.
    (4) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cheltuielilor se completează de către operator/operatorul regional în tabelul din anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 10
    (1) Măsurile de creştere a eficienţei operării trebuie să cuprindă măsuri de îmbunătăţire a eficienţei utilizării activelor, a eficienţei energetice şi a eficienţei personalului. Impactul implementării acestor măsuri trebuie luat în considerare la realizarea prognozelor costurilor şi veniturilor.
    (2) Pentru a asigura o operare sustenabilă a infrastructurii, în linie cu bunele practici din sectorul de apă şi apă uzată, operatorii/operatorii regionali trebuie să implementeze un sistem de management al activelor şi să prezinte un plan de management al activelor, care cuprinde, fără a se limita la acestea, componenta de investiţii pentru înlocuirea activelor, conform duratei de viaţă şi gradului de uzură al acestora, şi componenta privind întreţinerea şi reparaţiile curente ale activelor. În lipsa planului de management al activelor, operatorul/operatorul regional trebuie să prezinte un grafic detaliat pentru implementarea acestuia, în perioada de reglementare economică, cu menţionarea de ţinte specifice pentru fiecare localitate din aria de operare şi pe fiecare categorie de active.
    (3) În cadrul măsurilor de eficienţă ale utilizării activelor, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de reducere a pierderilor de apă şi să prezinte:
    a) balanţa apei, elaborată conform metodologiei IWA pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, potrivit prevederilor pct. 1.9 şi 5.5 din Normativul NP 133/1-2013 privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, dacă pierderile totale de apă de la captare şi până la utilizatori sunt mai mici de 20%, sau bilanţul apei, în situaţia în care pierderile de apă sunt mai mari de 20%, realizat pe bază de măsurători de debite şi presiuni pe tronsoane/secţiuni de control, în conformitate cu prevederile art. 91-93 şi art. 125-130 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007;
    b) programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă, precum şi strategia de control a pierderilor de apă, în conformitate cu prevederile art. 116 şi art. 132-135 din regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 88/2007;
    c) ţinte de performanţă pentru fiecare an de reglementare privind reducerea pierderilor de apă.

    (4) Pentru anul de bază al reglementării economice, operatorul/operatorul regional are obligaţia să întocmească bilanţul apei pentru fiecare sistem de alimentare cu apă, iar pentru anii următori, cel puţin, la nivelul reţelelor înlocuite şi/sau reabilitate, conform programului de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă.
    (5) În cadrul măsurilor de eficienţă energetică, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de creştere a eficienţei energetice, precum şi să prezinte, până la finalizarea primului ciclu de reglementare economică, un studiu de evaluare a amprentei de CO_2, precum şi un plan de reducere a emisiilor de CO_2.
    (6) În cadrul măsurilor de eficienţă a personalului, fiecare operator/operator regional trebuie să stabilească măsuri de optimizare a activităţii personalului, prin raportare la cele mai bune practici din sectorul de apă şi apă uzată, şi să prezinte:
    a) politica de personal pentru perioada planului de afaceri;
    b) măsuri de creştere a eficienţei personalului, precum şi stabilirea unor ţinte de performanţă, prin consultare cu autorităţile administraţiei publice locale şi/sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz.

    (7) Datele şi informaţiile cu privire la măsurile de creştere a eficienţei operării se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 11
    (1) Planul de investiţii se elaborează de către operator/operatorul regional pe perioada de reglementare economică.
    (2) Planul de investiţii trebuie să cuprindă planul de investiţii de dezvoltare şi planul de investiţii de înlocuire, pe toată perioada de reglementare economică, având în vedere investiţiile prioritare rezultate din planul de management al activelor realizat de operator/operatorul regional, precum şi din strategia de dezvoltare a serviciilor.
    (3) Planul de investiţii de dezvoltare include investiţii aferente extinderii ariei de operare, investiţii de conformare şi alte investiţii în dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată. Prin planul de investiţii de dezvoltare se stabilesc, în mod distinct, investiţiile prioritare necesare atingerii ţintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în legislaţia naţională, în corelare cu master-planul judeţean/zonal sau strategia de dezvoltare a serviciilor, după caz.
    (4) Operatorul/Operatorul regional elaborează, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale şi/sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară, pe durata primului ciclu de reglementare economică, o evaluare a nevoii totale de investiţii pentru a asigura conformarea pe întreaga arie de operare cu directivele europene privind apa şi apa uzată.
    (5) Planul de investiţii de înlocuire este realizat în scopul determinării necesarului de investiţii pentru înlocuirea părţilor din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru a asigura un management eficient al activelor şi o dezvoltare durabilă a serviciilor, în conformitate cu prevederile din contractul de delegare. Prin planul de investiţii de înlocuire se stabilesc investiţiile de înlocuire programate rezultate din planul de management al activelor pentru care operatorul/operatorul regional prezintă o listă detaliată şi un grafic de implementare, inclusiv pentru investiţiile de înlocuire previzionate care nu rezultă din planul de management al activelor.
    (6) Planul de investiţii trebuie să includă şi un plan de finanţare a investiţiilor propuse, atât din surse proprii, cât şi din surse atrase, precum granturi din fonduri nerambursabile, subvenţii şi credite. Finanţarea investiţiilor se planifică de către operator/operatorul regional, astfel încât să fie îndeplinite toate condiţiile financiare prevăzute în contractele de împrumut aflate în derulare cu băncile şi instituţiile finanţatoare.
    (7) Operatorii/Operatorii regionali trebuie să includă în planul de investiţii cel puţin următoarele categorii de informaţii cu privire la planificarea, pregătirea şi implementarea investiţiilor:
    a) informaţii privind stadiul de implementare al planurilor de management al activelor din care să reiasă lista de investiţii prioritare propuse spre finanţare din surse proprii şi atrase;
    b) informaţii privind documentaţiile tehnico-economice pentru realizarea proiectelor de investiţii conform obiectivelor propuse şi etapelor parcurse, precum: realizarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate, realizarea proiectelor tehnice de execuţie, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare executării lucrărilor, realizarea documentaţilor de atribuire a contractelor, asigurarea personalului calificat pentru derularea procedurilor de licitaţie;
    c) informaţii privind capacitatea de supervizare a lucrărilor, capacitatea de management al contractelor de lucrări şi servicii, stadiul fizic şi valoric al investiţiilor aflate în derulare şi termenele de finalizare a acestora.

    (8) Datele şi informaţiile cu privire la planul de investiţii se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

    ART. 12
    (1) Prognoza evoluţiei cheltuielilor anuale cu redevenţa reprezintă un element esenţial al planului de afaceri şi se evidenţiază în strategia privind redevenţa pe perioada de reglementare economică.
    (2) Strategia privind redevenţa se elaborează de către operator/operatorul regional prin includerea graduală în preţuri şi tarife a nivelului echivalentului amortizării patrimoniului public, ţinând cont de perioadele de amortizare stabilite conform legislaţiei în vigoare şi de gradul de suportabilitate al populaţiei.
    (3) Nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în strategia de tarifare propusă nu poate fi mai mic decât nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public inclus în ultimul an din strategia de tarifare precedentă.
    (4) Repartizarea pe ani a echivalentului amortizării patrimoniului public trebuie să aibă o tendinţă crescătoare, construită pe o bază substanţial liniară, conform prevederilor din metodologia de analiză cost-beneficiu, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (5) Durata tehnică de viaţă a bunurilor publice poate fi ajustată în aşa fel încât să reflecte durata de viaţă utilă a acestora, conform planului de management al activelor.
    (6) Strategia privind redevenţa trebuie să cuprindă evoluţia redevenţei anuale pe perioada de reglementare economică exprimată în sumă absolută în lei/an sau în lei/m^3, prin raportare la cantitatea de apă facturată în fiecare an de prognoză.
    (7) Indiferent de gradul de acoperire a echivalentului amortizării patrimoniului public, nivelul anual al redevenţei trebuie să fie cel puţin egal cu serviciul datoriei aferent împrumuturilor pentru finanţarea proiectelor de investiţii.
    (8) Nivelul redevenţei pentru bunurile publice trebuie calculat în funcţie de durata medie de viaţă a activelor respective, operatorul având obligaţia de a elabora un grafic de eşalonare a includerii graduale a acesteia în tarif din momentul punerii în funcţiune a activelor pe durata normală de funcţionare şi/sau pe o perioadă de maximum 30 de ani de la punerea în funcţiune a unor sisteme publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare ale căror active componente nu au fost înregistrate contabil distinct, cu luarea în considerare şi a gradului de suportabilitate al populaţiei.
    (9) Nivelul redevenţei pentru bunurile publice se calculează separat pentru următoarele categorii de active:
    a) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional sectorial mediu, dacă este cazul;
    b) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare, dacă este cazul;
    c) active aferente proiectelor de investiţii finanţate prin Programul operaţional de Dezvoltare durabilă, dacă este cazul;
    d) active aferente altor proiecte de investiţii cu finanţare europeană, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), dacă este cazul;
    e) active aferente proiectelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat şi bugetul local.

    (10) Nivelul redevenţei şi includerea eşalonată a echivalentului amortizării patrimoniului public în tarif trebuie corelate inclusiv cu nevoia de investiţii de dezvoltare şi investiţii de înlocuire rezultată din planul de management al activelor.
    (11) Strategia privind redevenţa este parte componentă a planului de afaceri şi stă la baza elaborării strategiei de tarifare. Ambele strategii se aprobă, prin aceeaşi hotărâre, de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale sau de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre, şi se includ în contractul de delegare sau în hotărârea de dare în administrare a serviciului, după caz.
    (12) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza cheltuielilor cu amortizarea şi redevenţa se completează de către operator/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    ART. 13
    (1) Analiza şi prognoza suportabilităţii preţurilor şi tarifelor se fac, pe perioada de reglementare economică, cu respectarea cerinţei privind încadrarea în nivelul minim al ratei de suportabilitate de 2,5% pentru gospodăria medie de pe întreaga arie de operare, prevăzut la pct. 3.4.4.2 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
    (2) Suportabilitatea este un indicator care depinde atât de preţul serviciilor, cât şi de capacitatea utilizatorilor de a plăti pentru aceste servicii. Pentru calculul ratei de suportabilitate se iau în considerare următoarele elemente:
    a) venitul mediu al gospodăriei;
    b) consumurile individuale medii de apă şi apă uzată;
    c) dimensiunea medie a gospodăriei, respectiv numărul mediu de persoane din gospodărie;
    d) nivelul preţurilor şi tarifelor.

    (3) Venitul mediu disponibil al gospodăriei la nivel naţional se calculează prin scăderea din venitul total al gospodăriei a cheltuielilor cu taxe, impozite şi alte elemente similare, specificate în raportul anual „Coordonate ale nivelului de trai în România. Veniturile şi consumurile populaţiei“, emis de către Institutul Naţional de Statistică.
    (4) Venitul mediu disponibil la nivelul ariei de operare este determinat aplicând la venitul mediu disponibil la nivel naţional un factor de ajustare bazat pe raportul dintre salariul mediu brut la nivel de judeţ şi salariul mediu brut la nivel naţional. În situaţia în care operatorul furnizează/prestează serviciul în mai multe judeţe, factorul de ajustare se determină folosind salariul mediu brut ponderat la nivel de arie de operare, calculat pe baza salariilor medii brute la nivelul fiecărui judeţ, ponderate cu numărul de locuitori din aria de operare în fiecare judeţ.
    (5) Venitul mediu disponibil la nivelul judeţului se prognozează prin ajustarea anuală cu inflaţia şi cu 50% din creşterea în termeni reali a PIB, conform scenariului macroeconomic.
    (6) Consumurile individuale medii de apă şi apă uzată sunt calculate prin împărţirea cantităţii facturate de apă şi apă uzată la populaţie la numărul de locuitori conectaţi.
    (7) Dimensiunea medie a gospodăriei, respectiv numărul mediu de persoane per gospodărie, este cea comunicată de Institutul Naţional de Statistică la nivelul judeţului, iar dacă nu există informaţii la nivel de judeţ se foloseşte valoarea la nivel de regiune sau la nivel naţional.
    (8) Factura gospodăriei medii este calculată considerând consumurile individuale medii, dimensiunea medie a gospodăriei şi preţul/tariful mediu la apă şi apă uzată din anul respectiv, la care se aplică TVA.
    (9) Rata de suportabilitate este calculată împărţind valoarea facturii gospodăriei medii la venitul mediu disponibil al gospodăriei şi este exprimată în procente.
    (10) În cazul în care strategia de tarifare propusă pe baza cheltuielilor şi a nivelului redevenţei conduce la o rată de suportabilitate sub limita minimă de 2,5%, este necesară majorarea ajustărilor de tarife propuse astfel încât să se atingă cel puţin limita minimă de suportabilitate de 2,5%, iar diferenţa va fi inclusă în tarif sub formă de redevenţă majorată.
    (11) În cazul în care cheltuielile de operare sunt ridicate şi conduc la tarife ridicate, pentru a asigura sustenabilitatea pe termen scurt şi mediu, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau autorităţile administraţiei publice locale pot adopta măsuri de protecţie socială pentru categoriile defavorizate de utilizatori.
    (12) În situaţia în care, din motive de costuri de operare ridicate legate de sustenabilitatea pe termen scurt şi mediu a planului de afaceri, rata de suportabilitate prognozată înregistrează valori mai mari de 3%, este obligatorie prognozarea nivelului preţului/tarifului serviciului, începând cu anul respectiv, prin introducerea fondului de solidaritate în structura pe elemente de cheltuieli a preţului/tarifului, la un nivel de 1% din valoarea cheltuielilor de exploatare, astfel încât să fie asigurate premisele adoptării de măsuri de protecţie socială şi de acces la serviciu pentru toate categoriile de utilizatori casnici şi, în special, pentru cele defavorizate sau marginalizate. Sumele încasate de către operatori/operatorii regionali, corespunzătoare fondului de solidaritate, se constituie într-un cont distinct purtător de dobândă, deschis la o unitate a Trezoreriei Statului, iar fondul rezultat se utilizează exclusiv pentru scopul în care a fost creat, respectiv la acordarea ajutoarelor lunare către populaţia beneficiară, cu avizul autorităţii administraţiei publice locale implicate, care stabileşte beneficiarii măsurii de protecţie socială.
    (13) Datele şi informaţiile cu privire la prognoza suportabilităţii preţurilor şi tarifelor se completează de către operatorul/operatorul regional în tabelul dedicat din anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

    CAP. III
    Procedura de emitere a avizelor conforme pentru strategiile de tarifare aferente planurilor de afaceri
    SECŢIUNEA 1
    Solicitarea avizelor conforme
    ART. 14
    (1) Operatorii/Operatorii regionali care furnizează/prestează servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în gestiune directă, au obligaţia să solicite, cu cel puţin 6 luni înainte de finalizarea strategiei de tarifare elaborată în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare, avizul conform pentru strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentaţii, cu opisul documentelor pe care le conţine, care cuprinde:
    a) cererea de avizare a strategiei de tarifare, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie;
    b) fişa de fundamentare pentru stabilirea nivelului preţului/tarifului iniţial aferent strategiei de tarifare, împreună cu toate documentele prevăzute la stabilirea preţurilor şi tarifelor din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007, în cazul în care preţurile şi tarifele operatorilor/operatorilor regionali nu au fost avizate de către A.N.R.S.C.;
    c) fişa/fişele de fundamentare a preţurilor/tarifelor iniţiale în vigoare, împreună cu memoriul tehnico-economic prin care se justifică nivelul fiecărui element de cheltuială;
    d) planul de evoluţie anuală a preţurilor şi tarifelor, care conţine strategia de tarifare cu ajustările în termeni reali ale preţurilor/tarifelor şi formula de ajustare tarifară, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    e) planul de afaceri care a stat la baza fundamentării strategiei de tarifare, conform formatului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    f) hotărârea consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru aprobarea constituirii fondului de solidaritate, în situaţia în care rata de suportabilitate prognozată este mai mare de 3%, în oricare an din perioada de reglementare economică;
    g) planul de investiţii de dezvoltare şi planul de investiţii de înlocuire;
    h) balanţa/bilanţul apei, programul de investiţii pentru reducerea pierderilor de apă şi strategia de control al pierderilor de apă;
    i) indicatorii de performanţă asumaţi prin contractul de delegare.

    (2) Pentru documentele prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente.
    (3) În situaţia operatorilor/operatorilor regionali prevăzuţi la alin. (1) lit. b), A.N.R.S.C. avizează, prin avizul conform al strategiei de tarifare, inclusiv nivelul preţului/tarifului iniţial.
    (4) Documentele necesare avizării strategiei de tarifare pot fi transmise în format electronic la adresele de contact şi paginile web indicate pe website-ul A.N.R.S.C. (www.anrsc.ro).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza documentaţiei de avizare a strategiei de tarifare
    ART. 15
    (1) A.N.R.S.C., prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, pentru emiterea avizului conform al strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în termen de:
    a) 30 de zile de la înregistrarea documentaţiei, dacă solicitantul este operator;
    b) 45 de zile de la înregistrarea documentaţiei, dacă solicitantul este operator regional.

    (2) În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:
    a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoştinţă solicitantului obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse;
    b) convocarea, la sediul A.N.R.S.C., a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. şi reprezentantul autorizat al solicitantului.

    (3) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări, operatorul/operatorul regional nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă din procedura de avizare a strategiei de tarifare şi comunică acest lucru solicitantului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Acordarea avizelor conforme
    ART. 16
    (1) A.N.R.S.C. soluţionează cererea de avizare a strategiei de tarifare aferente planului de afaceri în termen de 45 de zile de la înregistrarea documentaţiei depuse de către operator şi respectiv în termen de 60 de zile de la înregistrarea documentaţiei depuse de operatorul regional sau în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 15 alin. (2) lit. a).
    (2) În cazul în care cererea solicitantului este soluţionată favorabil, avizul conform se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis solicitantului, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.
    (3) În cazul neacordării avizului conform, A.N.R.S.C. comunică acest lucru solicitantului împreună cu motivele care au stat la baza soluţionării nefavorabile a cererii sale.

    ART. 17
    (1) Strategia de tarifare aferentă planului de afaceri se aprobă de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatului special primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 60 de zile de la data emiterii acestuia.
    (2) Strategia de tarifare aprobată conform prevederilor alin. (1) poate fi aplicată de către operatorul regional/operator numai după includerea acesteia în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin act adiţional încheiat la contractul de delegare a gestiunii sau, după caz, prin hotărâre adoptată de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale pentru modificarea hotărârii de dare în administrare a serviciului.
    (3) În cazul aprobării strategiei de tarifare fără avizul conform al A.N.R.S.C. ori fără respectarea avizului conform, A.N.R.S.C. aprobă, prin decizie a preşedintelui acesteia, preţurile şi tarifele aplicabile în aria de operare a operatorului/operatorului regional, pentru cel puţin 6 luni şi cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei, la nivelul rezultat din aplicarea ajustării în termeni reali şi cu rata inflaţiei a preţurilor şi tarifelor iniţiale prevăzute în strategia de tarifare avizată.
    (4) În situaţia practicării de către operatorii/operatorii regionali de preţuri/tarife, după expirarea perioadei de la alin. (3), fără a avea o strategie de tarifare aprobată pe baza avizului conform emis de A.N.R.S.C., devin incidente dispoziţiile art. 43 alin. (7) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Revizuirea strategiilor de tarifare aferente planurilor de afaceri
    ART. 18
    (1) În cazul în care sunt înregistrate influenţe majore în activitatea operatorilor comparativ cu prognozele din planul de afaceri datorate schimbărilor legislative, schimbărilor macroeconomice, schimbărilor pe piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice, fără a se limita la acestea, operatorii/operatorii regionali pot solicita avizarea actualizării strategiei de tarifare, prin transmiterea la A.N.R.S.C. a unei documentaţii, care cuprinde:
    a) cererea de avizare a actualizării strategiei de tarifare;
    b) planul de afaceri actualizat cu influenţa primită în costuri de modificările survenite;
    c) alte date, informaţii şi documente justificative pentru revizuirea strategiei de tarifare.

    (2) A.N.R.S.C. analizează planul de afaceri actualizat, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii de avizare a actualizării strategiei de tarifare, iar dacă solicitarea este justificată emite un aviz conform pentru strategia de tarifare revizuită.
    (3) Strategia de tarifare revizuită se aprobă de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, în baza mandatatului special primit de la unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, sau, după caz, de către autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, cu respectarea avizului conform al A.N.R.S.C., în maximum 30 de zile de la data emiterii acestuia.
    (4) Strategia de tarifare revizuită aprobată conform prevederilor alin. (3) poate fi aplicată de către operatorul regional/operator numai după includerea acesteia în actul de atribuire a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

    CAP. IV
    Procedura de aprobare a ajustării tarifare anuale a preţurilor şi tarifelor conform strategiilor de tarifare aferente planurilor de afaceri
    SECŢIUNEA 1
    Solicitarea aprobării ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor
    ART. 19
    (1) Operatorii/Operatorii regionali solicită aprobarea ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin transmiterea către A.N.R.S.C., cu cel puţin 30 de zile înainte de data ajustării tarifare anuale prevăzută în strategia de tarifare, a unei documentaţii, cu opisul documentelor pe care le conţine, care cuprinde:
    a) cererea de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor, împreună cu modalitatea de calcul al nivelului preţurilor şi tarifelor propuse spre aprobare, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
    b) strategia de tarifare, împreună cu formula de ajustare tarifară aprobată;
    c) hotărârea consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale sau, după caz, hotărârea adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de aprobare a strategiei de tarifare şi a formulei de ajustare tarifară, pe baza avizului conform emis de A.N.R.S.C.;
    d) extras din contractul de delegare a gestiunii serviciului cu partea privind strategia de tarifare sau, după caz, actul adiţional prin care a fost introdusă strategia de tarifare în contractul de delegare; operatorii de tip servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitatea juridică, prezintă hotărârea de dare în administrare a serviciului sau, după caz, hotărârea de modificare a acesteia prin care a fost introdusă strategia de tarifare;
    e) rata de suportabilitate, calculată pentru întreaga arie de operare, la data solicitării ajustării tarifare;
    f) balanţa apei, în situaţia în care pierderile totale de apă sunt mai mici de 20% sau, după caz, bilanţul apei, dacă pierderile de apă sunt mai mari de 20%, realizate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) lit. a);
    g) raportul anual, pe perioada dintre două ajustări tarifare, privind realizarea investiţiilor pentru reducerea pierderilor de apă şi atingerea ţintelor de performanţă asumate pentru reducerea pierderilor, începând cu cea de a doua ajustare tarifară anuală şi până la finalizarea strategiei de tarifare;
    h) raportul anual, pe perioada dintre două ajustări tarifare, privind realizarea obiectivelor de eficienţă şi investiţii din planul de afaceri, începând cu cea de a doua ajustare tarifară anuală şi până la finalizarea strategiei de tarifare.

    (2) A.N.R.S.C. radiază cererea de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor şi nu analizează documentaţia, în cazul în care operatorul/operatorul regional nu prezintă rapoartele anuale prevăzute la alin. (1) lit. g) şi h).
    (3) Pentru documentele prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia sau a mai multor documente.
    (4) Documentele necesare aprobării ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor pot fi transmise în format electronic la adresele de contact şi paginile web indicate pe website-ul A.N.R.S.C. (www.anrsc.ro).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Analiza documentaţiei de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor
    ART. 20
    (1) A.N.R.S.C., prin direcţia de specialitate, analizează documentele depuse de solicitant, pentru emiterea avizului conform al strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei de aprobare a ajustării tarifare anuale a preţurilor şi tarifelor.
    (2) Analiza documentaţiei de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor presupune verificarea de către A.N.R.S.C. a aplicării corecte a creşterilor în termeni reali prevăzute în strategia de tarifare, a aplicării corecte a formulei de ajustare tarifară a preţurilor şi tarifelor, atât în termeni reali, cât şi cu inflaţia, precum şi analiza modului de utilizare a Fondului IID sau a altor surse de finanţare a investiţiilor, prin raportare la obiectivele de eficienţă şi investiţii prevăzute în planul de afaceri.
    (3) În funcţie de modul de prezentare şi complexitatea informaţiilor conţinute în documentaţia depusă de solicitant, A.N.R.S.C. poate decide:
    a) transmiterea unei adrese de solicitare completări prin care i se aduce la cunoştinţă solicitantului obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse;
    b) convocarea, la sediul A.N.R.S.C., a reprezentanţilor autorizaţi ai solicitantului, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie; aspectele relevante rezultate în cadrul convocării se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între A.N.R.S.C. şi reprezentantul autorizat al solicitantului.

    (4) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la data adresei de solicitare completări, operatorul/operatorul regional nu furnizează toate documentele solicitate, A.N.R.S.C. radiază cererea respectivă din procedura de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor şi comunică acest lucru solicitantului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Aprobarea preţurilor şi tarifelor pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri
    ART. 21
    (1) A.N.R.S.C. soluţionează cererea de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor în termen de 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei depuse de către operator/operatorul regional sau în termen de 30 de zile de la transmiterea completărilor solicitate conform art. 20 alin. (3) lit. a).
    (2) În cazul în care cererea solicitantului este soluţionată favorabil, decizia de aprobare a preţurilor şi tarifelor se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis solicitantului, iar celălalt se păstrează la A.N.R.S.C.

    ART. 22
    (1) Aprobarea ajustării anuale de preţuri şi tarife este condiţionată de îndeplinirea obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri.
    (2) În cazul neîndeplinirii obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri, din alte motive decât influenţa primită în funcţie de extinderea ariei de operare, prin preluarea unor sisteme publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare nerentabile şi/sau ineficiente, operatorul/operatorul regional va transmite la A.N.R.S.C. un plan de remediere a situaţiei.
    (3) În cazul neîndeplinirii repetate a obiectivelor de eficienţă şi investiţii incluse în planul de afaceri şi al prezentării unor planuri de măsuri de îndeplinire nefezabile, A.N.R.S.C. decide amânarea aprobării ajustărilor anuale de tarife până la remedierea situaţiei.

    CAP. V
    Monitorizarea implementării planurilor de afaceri
    ART. 23
    (1) A.N.R.S.C. monitorizează anual realizarea obiectivelor de eficienţă şi investiţii din planul de afaceri ca parte a procesului anual de aprobare a ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor.
    (2) În aplicarea prevederilor de la alin. (1), A.N.R.S.C. monitorizează anual următoarele elemente:
    a) nivelul anual al redevenţei înregistrat pe costuri şi virarea sumelor corespunzătoare în Fondul IID;
    b) gradul de implementare fizic şi valoric al planului de investiţii propus pe perioada de reglementare economică, separat pe categorii de investiţii şi pe surse de finanţare;
    c) indicatorii aferenţi măsurilor propuse de creştere a eficienţei prin compararea rezultatelor înregistrate cu ţintele asumate;
    d) alte elemente relevante din planul de afaceri.

    (3) În cadrul măsurilor de creştere a eficienţei, A.N.R.S.C. monitorizează cel puţin următorii indicatori:
    a) număr de angajaţi direct productivi sector apă/lungime reţea de apă (nr./100 km);
    b) număr de angajaţi direct productivi sector apă uzată/lungime reţea de canalizare (nr./100 km);
    c) rentabilitatea personalului pe întreaga activitate (venitul din exploatare pe angajat/cheltuiala de natură salarială pe angajat);
    d) avarii pe reţeaua de distribuţie (nr./100 km);
    e) blocaje totale în reţeaua de canalizare (nr./100 km);
    f) pierderi totale de apă, în (m^3/an) şi (%);
    g) pierderi specifice pe reţeaua de distribuţie şi transport (m^3/km x zi);
    h) consumul specific de energie electrică/m^3 de apă potabilă produsă şi preluată din alte sisteme de alimentare cu apă (kwh/m^3);
    i) consumul specific de energie electrică/m^3 de apă facturată (kwh/m^3);
    j) consumul specific de energie electrică/m^3 de apă uzată epurată din canalizare (kwh/m^3);
    k) consumul specific de energie electrică/m^3 de apă uzată facturată (kwh/m^3);
    l) investiţii unitare/apă facturată - surse proprii - activitatea de furnizare apă (lei/m^3);
    m) investiţii unitare/apă uzată facturată - surse proprii - activitatea de canalizare şi epurare apă uzată (lei/m^3).

    (4) Operatorii/Operatorii regionali raportează anual realizarea obiectivelor din planul de afaceri şi indicatorii aferenţi măsurilor propuse de creştere a eficienţei cu cel puţin 45 de zile înainte de data de solicitare a ajustării anuale a preţurilor şi tarifelor, conform strategiilor de tarifare aferente planurilor de afaceri, incluzând explicaţii privind atingerea sau neatingerea ţintelor asumate.
    (5) Pentru a asigura o transparenţă adecvată a întregului proces de reglementare economică a serviciilor, A.N.R.S.C. elaborează şi publică pe website-ul instituţiei, în primele 6 luni ale anului în curs, un raport pentru anul anterior, privind analiza performanţei operatorilor şi a efectelor reglementării economice bazate pe strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, în vederea îmbunătăţirii politicilor naţionale şi locale privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

    ART. 24
    (1) Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    *) Anexa nr. 4 conţine modelul planului de afaceri, cu toate formulele de calcul pentru prognozarea costurilor şi veniturilor, în format Excel, pe 13 foi partajate, inclusiv foi de calcul, se publică pe website-ul A.N.R.S.C. (www.anrsc.ro), fiind disponibil permanent la secţiunea „Alimentare cu apă şi canalizare“, subsecţiunea „Legislaţie“, pentru a fi descărcat şi utilizat de către operatori/operatorii regionali.

    (2) Anexele nr. 1-4 se actualizează prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CERERE
    pentru avizarea strategiei de tarifare
    Către
    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Subsemnatul(a), ................. (numele şi prenumele) .................., în calitate de ............ (director/şef serviciu) ..........
    la ..............(denumirea persoanei juridice)............., cu sediul în localitatea .........................................,
    str. ............................................ nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul ..........................., telefon ................., fax ........................, e-mail ..................................., având CUI/CIF ..............................., vă solicit avizarea strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, împreună cu formula de ajustare tarifară anuală.
    Data:
    .....................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ......................

    ANEXA 2

    la metodologie
    Planul anual de evoluţie a preţurilor şi tarifelor

┌────────────┬────────────────────────────────┐
│Strategia de│Ajustări în termeni reali │
│tarifare │(în procente) │
├────────────┼───────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │Preţ/ │ │ │ │ │ │
│ │Tarif │zi/ │zi/ │zi/ │zi/ │zi/ │
│Specificaţie│iniţial│luna│luna│luna│luna│luna│
│ │Pn/Tn │/an │/an │/an │/an │/an │
│ │zi/luna│ │ │ │ │ │
│ │/an │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Anul │n │n + │n + │n + │n + │n + │
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Preţ apă în │ │ │ │ │ │ │
│întreaga │lei/m^3│% │% │% │% │% │
│arie de │ │ │ │ │ │ │
│operare │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Preţ apă │ │ │ │ │ │ │
│livrată în │lei/m^3│% │% │% │% │% │
│alt sistem │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tarif apă │ │ │ │ │ │ │
│uzată │ │ │ │ │ │ │
│canalizare │ │ │ │ │ │ │
│şi epurare │lei/m^3│% │% │% │% │% │
│în întreaga │ │ │ │ │ │ │
│arie de │ │ │ │ │ │ │
│operare │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│Tarif apă │ │ │ │ │ │ │
│uzată │lei/m^3│% │% │% │% │% │
│preluată din│ │ │ │ │ │ │
│alt sistem │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┘


    NOTĂ:
    În prima coloană din tabel se trec preţurile şi tarifele pentru toate serviciile/activităţile prestate şi facturate. Ajustările în termeni reali din tabel nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoarea adăugată.

    Strategia de tarifare presupune ajustări tarifare ale preţurilor şi tarifelor în fiecare an, cel târziu până la data de […] (Se trece: zi/luna/an, care prin excepţie poate fi altă dată pentru prima ajustare tarifară din anul în curs.), atât în termeni reali, cât şi cu inflaţia, conform următoarei formule de ajustare tarifară: (a se vedea imaginea asociată)

    unde:
    P _n+1/T_n+i - preţul/tariful la data „n+i“;
    P _n /T_n – preţul/tariful iniţial la data de […] (Se trece: zi/luna/an.);
    a_n+1, a_n+2 ,..,a _n+i - ajustarea în termeni reali a preţului/tarifului la data n+1, n+2, ... respectiv n+i;
    I_n+i - inflaţia aferentă ajustării „n+i“, care se calculează conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    IPC - indicele preţurilor curent, respectiv cel mai recent indice al preţurilor disponibil, la data solicitării;
    IPI - indicele preţurilor iniţial, de la data Pn/Tn;
    INF - rata inflaţiei pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent indice al preţurilor disponibil;
    m - numărul de luni între data celui mai recent indice al preţurilor disponibil şi data efectivă de aplicare a noului preţ/tarif;
    indicele preţurilor - indicele preţurilor de consum total publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică.    În cazul în care inflaţia cumulată de la ultima ajustare depăşeşte 4%, operatorul/operatorul regional poate solicita până la maximum două ajustări intermediare doar cu inflaţia, conform formulei de ajustare tarifară.

    ANEXA 3

    la metodologie
    CERERE
    pentru aprobarea ajustării tarifare a preţurilor şi tarifelor
    Către
    Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
    Subsemnatul(a), ..................(numele şi prenumele) ..................., în calitate de ..............(director/şef serviciu)...........
    la ..............(denumirea persoanei juridice)..........., cu sediul în localitatea ...........................................,
    str. ................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......., judeţul ........................, telefon ..................., fax ..........................., e-mail ..........................., având CUI/CIF ................................., vă solicit aprobarea preţurilor şi tarifelor conform ajustării tarifare anuale prevăzute în strategia de tarifare aferentă planului de afaceri, după cum urmează:
    1. preţ apă potabilă produsă, transportată şi distribuită în întreaga arie de operare, la nivelul de ............... lei/m^3, fără TVA;
    2. tarif canalizare-epurare în întreaga arie de epurare, la nivelul de ............... lei/m^3, fără TVA;
    3. preţ/tarif [....] (Se vor trece toate preţurile/tarifele prevăzute în strategia de tarifare.)

    Rata de suportabilitate în aria de operare, la data solicitării ajustării tarifare, este de ....%.
    Anexez, la prezenta cerere, modalitatea de calcul al fiecărui preţ/tarif propus spre aprobare.
    Data:
    .....................................
    (numele şi prenumele)
    Semnătura
    ......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016