Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 29 septembrie 2011  privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 29 septembrie 2011 privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice

EMITENT: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 739 din 20 octombrie 2011
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.485 din 29 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 20 octombrie 2011.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Corpul profesorilor mentori se constituie la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi cuprinde cadrele didactice care deţin funcţia didactică de profesor mentor şi coordonează efectuarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice, conform prevederilor art. 248 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    (2) Pentru a deveni membri ai corpului profesorilor mentori, cadrele didactice trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.
    (3) Înscrierea unui cadru didactic în corpul profesorilor mentori se face în baza deciziei de numire în funcţia didactică de profesor mentor emise de inspectorul şcolar general ca urmare a promovării concursului organizat pentru constituirea corpului profesorilor mentori.

    ART. 2
    (1) Corpul profesorilor mentori este înscris într-un registru electronic creat special pe site-ul inspectoratelor şcolare, având următoarea configuraţie: numele, prenumele, unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea, disciplina de predare, numărul şi data deciziei de numire în funcţia de profesor mentor.
    (2) Responsabilitatea administrării aplicaţiei privind corpul profesorilor mentori revine inspectorului şcolar pentru mentorat.
    (3) Activitatea profesorului mentor este coordonată de inspectorul şcolar pentru mentorat.

    CAP. II
    Dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor
    ART. 3
    Dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizează prin promovarea unui concurs specific, reglementat de prezenta metodologie, organizat de către inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv prin excepţiile prevăzute de prezenta metodologie.

    ART. 4
    (1) La nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti se constituie comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat se compune dintr-un număr impar de membri, cu următoarea componenţă:
    a) preşedinte - directorul casei corpului didactic;
    b) vicepreşedinte - inspectorul şcolar pentru mentorat;
    c) secretar - inspector şcolar;
    d) membri (2-6 persoane) - inspectori şcolari/profesori mentori pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare /directori de unităţi de învăţământ.

    (3) Componenţa acestei comisii este aprobată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi este numită prin decizie a inspectorului şcolar general.

    ART. 5
    Atribuţiile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat sunt:
    a) organizarea şi desfăşurarea selecţiei profesorilor mentori;
    b) analizarea şi soluţionarea solicitărilor şcolilor/consorţiilor care au profesori/cadre didactice stagiari/stagiare pentru repartizarea acestora la câte un profesor mentor;
    c) aprobarea suspendării, la cerere, a profesorilor mentori din această funcţie;
    d) retragerea calităţii de profesor mentor.


    ART. 6
    Selecţia profesorilor mentori pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare se realizează în perioada februarie-iunie, după un calendar detaliat la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti astfel:
    a) în perioada 1-10 februarie: anunţarea calendarului concursului;
    b) în perioada 11-20 februarie: depunerea dosarelor (portofoliilor personale) la secretariatul inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti de către directorii unităţilor şcolare, însoţite de adresă de înaintare;
    c) în perioada 15-20 martie: anunţarea candidaturilor admise în urma evaluării portofoliilor;
    d) în perioada 21-25 martie: depunerea şi rezolvarea contestaţiilor cu privire la evaluarea portofoliului personal, în prezenţa candidatului;
    e) în perioada 1 aprilie-31 mai: desfăşurarea probei practice de către candidaţii admişi în urma evaluării portofoliilor; această probă constă în susţinerea unei lecţii/activităţi didactice pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda, în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diplomă, de către candidat şi asistenţă la o lecţie/activitate pe care o va evalua;
    f) în perioada 1-15 iunie: anunţarea rezultatelor selecţiei şi a cadrelor didactice care vor fi cuprinse în corpul profesorilor mentori în calitate de profesori mentori pentru stagiatură.


    ART. 7
    (1) Fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti va realiza o procedură privind selecţia profesorilor mentori pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare, care va fi avizată în consiliul de administraţie şi va fi făcută publică până la data de 1 februarie.
    (2) Procedura reglementează responsabilităţile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat, grila de evaluare a portofoliului candidatului şi grila de evaluare a probei practice, cu respectarea criteriilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 8
    Are dreptul să îşi depună dosarul pentru funcţia de profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulat, următoarele condiţii:
    a) este titular în învăţământul preuniversitar;
    b) deţine gradul didactic I;
    c) a urmat cel puţin un program de formare continuă în ultimii 5 ani, acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
    d) are calificativul "Foarte Bine" în ultimii 5 ani;
    e) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală ori a fost reabilitat;
    f) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei funcţii.


    ART. 9
    Probele de concurs constau în evaluarea administrativă şi calitativă a portofoliului şi în susţinerea a două probe practice.

    ART. 10
    (1) Evaluarea administrativă a portofoliului candidatului constă în verificarea îndeplinirii criteriilor formale privind:
    a) existenţa CV-ului în format Europass;
    b) existenţa copiilor pentru documentele justificative, certificate de conducerea unităţii de învăţământ (decizia de numire ca titular în sistemul de învăţământ/pe post, certificatul de obţinere a gradului didactic I, certificatul de formare continuă, adeverinţele din ultimii 5 ani pentru acordarea calificativului);
    c) respectarea ordinii documentelor în conformitate cu grila de evaluare, reflectată într-un opis prezentat în dublu exemplar.

    (2) Nerespectarea criteriilor formale atrage respingerea portofoliului, fără drept de contestaţie.
    (3) Evaluarea calitativă a conţinutului portofoliului constă în acordarea punctajului corespunzător, conform grilei de evaluare elaborate de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1, pentru:
    a) scrisoarea de intenţie;
    b) documentele doveditoare pentru îndeplinirea criteriilor de evaluare prevăzute în grila de punctaj elaborată de către inspectoratul şcolar.


    ART. 11
    (1) Proba practică constă în susţinerea unei lecţii/activităţi didactice de către candidat şi asistenţa la o lecţie/activitate didactică pe care candidatul o va analiza.
    (2) Proba practică se anunţă cu 48 de ore înainte de susţinerea acesteia şi se va derula în unitatea în care funcţionează cadrul didactic respectiv.
    (3) Proba practică este evaluată de o comisie numită de inspectorul şcolar general, cu următoarea componenţă:
    a) coordonator al comisiei: unul dintre membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat;
    b) inspectorul şcolar, conform specializării/specializărilor candidatului;
    c) un profesor mentor, după caz, un profesor emerit al şcolii/directorul unităţii de învăţământ.

    (4) Evaluarea probei practice se face conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2. Fiecare membru al comisiei acordă un punctaj pentru cele două activităţi, iar coordonatorul comisiei calculează media celor 6 punctaje, cu două zecimale fără rotunjire, care devine punctajul la proba practică.

    ART. 12
    (1) Un candidat la obţinerea funcţiei didactice de profesor mentor pentru stagiatură este declarat selectat dacă a obţinut la ambele etape ale selecţiei calificativul "Admis".
    (2) Calificativul "Admis" la fiecare dintre probele de concurs se obţine pentru minimum 85 de puncte din totalul de 100.
    (3) Susţinerea probei practice este condiţionată de obţinerea calificativului "Admis" la proba de portofoliu.

    ART. 13
    (1) În urma selecţiei, profesorul mentor primeşte o decizie din partea inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Pe baza deciziei se încheie un act adiţional la contractul de muncă, care va reflecta termenii şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea profesorului mentor.
    (3) Noile atribuţii/competenţe vor fi cuprinse în fişa postului, care va fi actualizată la începutul anului şcolar următor promovării concursului.

    CAP. III
    Competenţe şi responsabilităţi specifice ale profesorilor mentori
    ART. 14
    (1) Cadrul didactic care deţine funcţia didactică de profesor mentor pentru inserţia profesională a cadrelor didactice stagiare are competenţe sociale şi relaţionale, operează cu concepte şi modele de comunicare interpersonală şi interactivă.
    (2) Profesorul mentor instruieşte şi formează prin exemplul personal:
    a) este un model profesional prin cunoştinţele ştiinţifice şi de specialitate;
    b) este un model comportamental prin ţinuta, atitudinea generală, conduita, modalitatea de a se exprima, punctualitatea şi respectul pentru valori;
    c) are exigenţele realiste şi bine fondate.

    (3) Profesorul mentor foloseşte metode diverse şi eficiente de comunicare, dovedeşte competenţe şi aptitudini de relaţionare şi comunicare:
    a) foloseşte mijloace de comunicare adecvate situaţiilor concrete în vederea realizării scopurilor educaţionale şi în raport cu conţinutul comunicării;
    b) comunică permanent cu profesorul/cadrul didactic stagiar şi cu toţi factorii implicaţi;
    c) are o atitudine deschisă, stimulativă şi pozitivă faţă de activitatea ce urmează să se desfăşoare şi susţine conştientizarea de către profesorul/cadrul didactic stagiar a importanţei activităţii de stagiatură pentru viitoarea profesie;
    d) dovedeşte empatie în a înţelege punctul de vedere al profesorului/cadrului didactic stagiar;
    e) limbajul utilizat este specific locului de muncă, pentru primirea şi transmiterea informaţiilor cu corectitudine, iar modul de adresare este concis şi politicos;
    f) dovedeşte imaginaţie substitutivă, disponibilitate de autoreglare a comportamentului în funcţie de context;
    g) respectă particularităţile de învăţare ale profesorului/cadrului didactic stagiar şi aplică principiul confidenţialităţii.


    ART. 15
    Profesorul mentor pentru stagiatură identifică sursele potenţiale de disfuncţionalitate şi asigură coeziunea grupului:
    a) stabileşte împreună cu profesorul/cadrul didactic stagiar, la începutul perioadei de stagiatură, un set de reguli care să prevină disfuncţionalităţile ce pot apărea la un moment dat;
    b) anticipează posibilele dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi şi găseşte soluţii pentru remedierea acestora;
    c) creează situaţii în care profesorul/cadrul didactic stagiar să reflecteze asupra cauzei/cauzelor problemei/problemelor şi să găsească singur soluţiile pentru remedierea acestora;
    d) are capacitatea de a sprijini identificarea de soluţii pentru atingerea unui consens între el şi profesorul stagiar;
    e) demonstrează flexibilitate în relaţia cu profesorul/cadrul didactic stagiar;
    f) adaptează modalităţile de comunicare la situaţii concrete şi la individualitatea fiecărui profesor/cadru didactic stagiar;
    g) comunică în mod deschis cu profesorul/cadrul didactic stagiar şi creează o relaţie în care onestitatea şi încrederea reciprocă sunt esenţiale.


    ART. 16
    Profesorul mentor pentru stagiatură utilizează feedbackul în comunicare:
    a) verifică receptarea corectă a mesajului, descoperă eventuale deficienţe în receptarea mesajului, dirijează persoanele implicate în observare pentru oferirea feedbackului;
    b) discută şi rezolvă problemele în cadrul unui proces agreat şi acceptat de către toţi membrii grupului;
    c) are o atitudine obiectivă, lipsită de prejudecăţi, nu face comentarii subiective şi se focalizează pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a profesorului/cadrului didactic stagiar.


    ART. 17
    Profesorul mentor are competenţe de planificare, organizare şi analiză a activităţii din cadrul stagiului de practică, iar în acest sens:
    a) identifică elementele necesare planificării activităţii de stagiatură, astfel:
    (i) îl primeşte, îl însoţeşte şi îl integrează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în şcoală, asigurând familiarizarea acestuia cu particularităţile şcolii;
    (ii) identifică şi răspunde nevoilor de formare ale profesorului/cadrului didactic stagiar şi proiectează strategiile de învăţare pornind de la experienţa şi disponibilităţile acestuia;
    (iii) stabileşte împreună cu directorul unităţii de învăţământ unde funcţionează profesorul/cadrul didactic stagiar clasele/grupele, tipurile de lecţii/activităţile, astfel încât să asigure o diversitate pe niveluri educaţionale şi activităţi didactice, pentru a-i permite acestuia să se familiarizeze cu măsurile potrivite diferitelor situaţii;
    (iv) alcătuieşte şi îi comunică profesorului/cadrului didactic stagiar şi tuturor persoanelor implicate programul de stagiatură, fără să afecteze orarul şcolii, urmărind calitatea, continuitatea şi eficienţa perioadei de stagiatură;

    b) îl familiarizează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legătură cu folosirea mijloacelor de învăţământ şi îl îndrumă în vederea parcurgerii curriculumului, astfel:
    (i) îl informează şi îl instruieşte pe profesorul/cadrul didactic stagiar în legătură cu utilizarea mijloacelor de învăţământ în perioada de stagiatură;
    (ii) îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar să realizeze mijloace de învăţământ proprii, adecvate activităţilor didactice pe care le susţine;
    (iii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în efectuarea comparaţiilor periodice între curriculumul proiectat şi curriculumul realizat;
    (iv) îl ajută pe profesorul/cadrul didactic stagiar să îşi formeze deprinderea respectării termenelor de întocmire a documentelor şcolare;
    (v) îl sprijină pe profesorul/cadrul didactic stagiar în dezvoltarea capacităţii de predare;
    (vi) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în utilizarea strategiilor de învăţare la clasele ce aparţin învăţământului special şi special integrat - elevi cu cerinţe educative speciale, grupuri dezavantajate;

    c) sprijină desfăşurarea activităţilor extraşcolare de către profesorul/cadrul didactic stagiar după cum urmează:
    (i) îl implică pe profesorul/cadrul didactic stagiar în activităţi extraşcolare şi îi explică specificul realizării acestora;
    (ii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în promovarea imaginii unităţii de învăţământ;
    d) îl încurajează pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea capacităţii de autoevaluare ca formă de autoreflecţie asupra activităţii didactice, astfel:
    (i) îndrumă şi analizează activitatea didactică a profesorului/cadrului didactic stagiar pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe care acesta le cunoaşte de la începutul stagiaturii, având un rol de sprijin, şi nu unul de control birocratic;
    (ii) încurajează o autoanaliză constructivă care să evidenţieze aspectele pozitive din activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar şi îl îndrumă în vederea îmbunătăţirii activităţii;
    (iii) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în mod obiectiv, individualizat, respectând confidenţialitatea.

    ART. 18
    Profesorul mentor are următoarele competenţe de specialitate, didactice şi metodice:
    1. proiectează şi structurează logic conţinuturile disciplinei, conform documentelor curriculare:
    a) asigură o varietate de activităţi didactice pentru profesorul/cadrul didactic stagiar (ore de predare-învăţare, de exersare a deprinderilor formate, de analiză, de recapitulare, de elaborare şi prezentare de proiecte, activităţi extraşcolare diverse);
    b) urmăreşte ca proiectul de lecţie/activitate să includă toate componentele specifice; asistenţa în elaborarea proiectului scade treptat, pe măsură ce profesorul/cadrul didactic stagiar câştigă experienţă;
    c) îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în îmbunătăţirea tehnicilor de predare;
    d) încurajează iniţiativa şi creativitatea profesorului/cadrului didactic stagiar în proiectarea activităţii instructiv-educative;

    2. utilizează feedbackul ca modalitate de reglare a activităţii didactice, astfel:
    a) formulează observaţii obiective, fără prejudecăţi, focalizate pe activităţile didactice ale profesorului/cadrului didactic stagiar;
    b) negociază cu profesorul/cadrul didactic stagiar conceptele utilizate şi îl îndrumă în vederea clarificării acestora.


    ART. 19
    Profesorul mentor are cunoştinţe de utilizare a computerului, de operare cu mijloacele informatice aplicabile în activitatea de mentorat:
    a) are cunoştinţe de utilizare a computerului, a sistemului de operare Windows şi a programelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, poşta electronică);
    b) realizează operaţiuni practice în utilizarea poştei electronice;
    c) cunoaşte şi utilizează posibilităţile de căutare a informaţiilor pe internet;
    d) cunoaşte conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC).


    ART. 20
    Profesorul mentor oferă 4 tipuri de sprijin:
    a) sprijin informaţional - profesorul mentor constituie resursă informaţională pentru profesorul/cadrul didactic stagiar îndrumat, oferindu-i cele mai noi cunoştinţe într-o formă accesibilă, accentuând latura practic-aplicativă a acestuia;
    b) sprijin instrumental - profesorul mentor îl îndrumă pe profesorul/cadrul didactic stagiar în formarea deprinderii de a selecta materialele şi informaţiile;
    c) sprijinul evaluativ - profesorul mentor oferă un feedback de substanţă prin care să îi formeze profesorului/cadrului didactic stagiar competenţa de autoapreciere;
    d) sprijin emoţional - profesorul mentor îi oferă profesorului/cadrului didactic stagiar suport şi înţelegere atunci când acesta are nevoie, în scopul creşterii gradului de încredere în forţele proprii.


    CAP. IV
    Drepturi şi îndatoriri ale profesorilor mentori
    ART. 21
    Prin dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor cadrul didactic îşi păstrează titulatura, contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată şi funcţia didactică pe care o deţine, care se va numi funcţie didactică de bază.

    ART. 22
    (1) Cadrele didactice care au calitatea de profesori mentori şi fac parte din corpul profesorilor mentori beneficiază de reducerea cu două ore pe săptămână a normei didactice dacă desfăşoară activitate de mentorat în anul şcolar respectiv, conform prevederilor art. 262 alin. (4) din Legea nr. 1/2011.
    (2) Cadrele didactice profesori pentru învăţământul preşcolar şi profesori pentru învăţământul primar care au calitatea de profesori mentori şi fac parte din corpul profesorilor mentori sunt remunerate suplimentar prin plata cu ora.

    ART. 23
    (1) Profesorul mentor coordonează activitatea a 1-2 profesori stagiari, în funcţie de repartizarea primită din partea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) În sensul prezentei metodologii, se consideră profesor/cadru didactic stagiar cadrul didactic absolvent al unei instituţii de învăţământ superior (cu studii de licenţă) şi al unui master didactic, aflat în perioada de stagiu practic cu durata de un an şcolar anterior susţinerii examenului de definitivare în învăţământ.
    (3) Profesorul/Cadrul didactic stagiarul beneficiază de asistenţă din partea profesorului mentor până la obţinerea definitivării şi dobândirea titlului de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 241 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011.

    ART. 24
    (1) Profesorul mentor poate îndruma profesori/cadre didactice stagiari/stagiare de la diverse unităţi şcolare, aflate pe raza mai multor localităţi, conform repartizării primite din partea comisiei judeţene/a Municipiului Bucureşti pentru mentorat, cu asigurarea decontării cheltuielilor de transport.
    (2) Profesorul mentor poate solicita să desfăşoare activitate de mentorat pentru disciplina/disciplinele pe care o/le poate preda în concordanţă cu specializarea/specializările înscrisă/înscrise pe diploma/diplomele de studii, dar, în cazuri justificate, i se pot atribui spre îndrumare şi profesori/cadre didactice stagiari/stagiare din aceeaşi arie curriculară.

    ART. 25
    (1) Fiecare profesor mentor alcătuieşte anual un portofoliu care va conţine următoarele componente:
    a) planul de acţiune anual ce cuprinde şi graficul activităţilor planificate în cadrul programului de mentorat, vizate de inspectorul pentru mentorat;
    b) calendarul anual al activităţilor profesorului mentor şi programul de stagiatură;
    c) fişa de evidenţă a lecţiilor/activităţilor observate;
    d) fişa de monitorizare a lecţiilor/activităţilor asistate;
    e) fişa de dialog profesional;
    f) raportul final asupra activităţii profesorului/cadrului didactic stagiar, pe baza căruia se va realiza recomandarea pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învăţământ;
    g) fişa de (auto)evaluare a activităţii anuale a profesorului mentor;
    h) copiile după recomandările pentru înscrierea profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare la examenul de definitivare în învăţământ;
    i) fişa de feedback asupra activităţii profesorului mentor, completată de profesorul/cadrul didactic stagiar, după ce acesta obţine recomandarea de înscriere la examenul de definitivare în învăţământ.

    (2) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) se regăsesc în anexele nr. 3a-3h, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 26
    (1) Profesorul mentor trebuie să respecte codul de conduită al cadrelor didactice, precum şi codul de conduită al profesorilor mentori, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
    (2) Nerespectarea codurilor de conduită constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legilor în vigoare.

    ART. 27
    (1) Stagiul de practică începe la 1 septembrie şi se încheie în ultima zi de curs a anului şcolar. Profesorul mentor este obligat ca, la încheierea stagiului de practică, să înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar o recomandare, fără de care acesta nu se poate prezenta la examenul de definitivare în învăţământ.
    (2) Formularul pentru recomandare este un act oficial, tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 h.

    ART. 28
    Relaţia profesorului mentor cu instituţiile din sistemul educaţiei:
    a) pentru activitatea didactică conform funcţiei didactice de bază, se conformează prevederilor din contractul de muncă pe care îl are încheiat cu directorul unităţii de învăţământ şi se subordonează acestuia;
    b) pentru activitatea de mentorat, se conformează actului adiţional la contractul de muncă şi este în subordinea inspectorului şcolar pentru mentorat;
    c) menţine legătura cu şcoala la care îşi desfăşoară activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar;
    d) colaborează cu instituţiile care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei.


    ART. 29
    Responsabilităţile profesorului mentor sunt:
    a) stabileşte planul de acţiune pentru perioada de stagiatură;
    b) discută cu profesorul/cadrul didactic stagiar atribuţiile ce îi revin acestuia, conform fişei postului;
    c) oferă modele practice şi eficiente pentru activitatea şcolară şi extraşcolară;
    d) observă activitatea curriculară şi extracuriculară a profesorului/cadrului didactic stagiar şi realizează activităţi din ambele categorii cu acesta;
    e) asigură un feedback constructiv pentru toate aspectele activităţii profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    f) facilitează accesul profesorului/cadrului didactic stagiar la resursele de care dispune şcoala în vederea susţinerii activităţii profesionale şi pentru integrarea acestuia în cultura organizaţională a unităţii de învăţământ respective;
    g) asigură sprijinul necesar pentru realizarea portofoliului profesional personal al profesorului/cadrului didactic stagiar;
    h) asigură consilierea profesorului/cadrului didactic stagiar în vederea întocmirii documentelor şcolare;
    i) urmăreşte permanent rezultatele acţiunilor şi progresul profesorului/cadrului didactic stagiar în raport cu obiectivele propuse.


    ART. 30
    Pentru profesorul mentor formarea continuă este un drept şi o obligaţie.

    CAP. V
    Organizarea activităţii profesorilor mentori
    ART. 31
    (1) În perioada 15-31 august comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat repartizează profesorilor mentori 1-2 profesori/cadre didactice stagiari/stagiare, pe baza următoarelor criterii:
    a) apropierea unităţilor de învăţământ în care profesorul mentor, respectiv profesorul/cadrul didactic stagiar îşi desfăşoară activitatea;
    b) punctajul obţinut la concursul pentru funcţia de profesor mentor;
    c) calificativul obţinut în anul şcolar anterior pentru activitatea de mentorat, dacă este cazul.

    (2) Profesorii mentori sunt repartizaţi să îndrume inserţia profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare pentru disciplina/disciplinele pentru care au promovat concursul de mentor. În caz justificat, în mediul rural, se pot atribui spre îndrumare profesori/cadre didactice stagiari/stagiare la alte discipline, dar din aceeaşi arie curriculară cu cea a profesorului mentor.
    (3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat comunică, în scris, decizia luată profesorilor mentori, profesorilor/ cadrelor didactice stagiari/stagiare, precum şi conducerii unităţilor de învăţământ în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 32
    (1) Profesorul mentor are dreptul să refuze, în cazuri bine justificate, îndrumarea unui profesor/cadru didactic stagiar repartizat de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.
    (2) Fiecare caz în parte este analizat şi soluţionat de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat.

    ART. 33
    (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat poate schimba, pe parcursul anului şcolar, atribuirea îndrumării unui profesor/cadru didactic stagiar de către un profesor mentor, în situaţii justificate, cum ar fi:
    a) plecarea profesorului mentor din sistem pe o perioadă determinată (îmbolnăviri, concediu fără plată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile) sau nedeterminată;
    b) pensionarea profesorului mentor;
    c) alte cauze fortuite.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), directorul unităţii de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea profesorul/cadrul didactic stagiar adresează o solicitare comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat de redistribuire a acestuia la un alt profesor mentor.

    ART. 34
    (1) Modificarea prevăzută la art. 33 se face doar dacă aceste schimbări se petrec până la data de 15 mai. În acest caz, profesorul mentor care părăseşte echipa va înainta recomandarea sa pentru perioada de mentorat realizată profesorului mentor care întregeşte echipa, iar acesta va ţine cont de cele menţionate pentru recomandarea finală pe care o dă profesorului/cadrului didactic stagiar, în vederea prezentării la examenul de definitivare în învăţământ.
    (2) Dacă modificarea apare după data de 15 mai, nu se mai întregeşte echipa profesor mentor-profesor/cadru didactic stagiar, profesorul mentor fiind obligat să încheie recomandarea şi să o înmâneze profesorului/cadrului didactic stagiar, acestuia fiindu-i recunoscută efectuarea stagiaturii.
    (3) Dacă, în situaţia prevăzută la alin. (2), profesorul mentor este în imposibilitate de a realiza recomandarea din motive medicale, aceasta va fi făcută de către directorul unităţii de învăţământ la care profesorul/cadrul didactic stagiar este angajat, pe baza portofoliului de activitate al acestuia, în care sunt înregistrate dovezile cu privire la perioada de stagiatură.

    ART. 35
    Menţinerea ca membru în corpul profesorilor mentori şi păstrarea funcţiei didactice de profesor mentor sunt condiţionate de obţinerea calificativului "Foarte bine" la evaluarea anuală a activităţii de profesor mentor, conform fişei de (auto)evaluare prevăzute în anexa nr. 3g.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 36
    În învăţământul particular şi în cadrul alternativelor educaţionale sunt valabile prevederile prezentei metodologii pentru desfăşurarea activităţii de mentorat şi pentru ocuparea funcţiei didactice de profesor mentor.

    ART. 37
    Atunci când un profesor mentor părăseşte sistemul de învăţământ, îşi pierde calitatea de membru al corpului profesorilor mentori.

    ART. 38
    (1) Un cadru didactic membru al corpului profesorilor mentori poate să îşi suspende activitatea de mentorat pentru un an şcolar, depunând o cerere în acest sens la comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru mentorat până la data de 15 august. Un profesor mentor poate să îşi suspende activitatea de mentorat de două ori în 5 ani consecutivi.
    (2) În această perioadă, cadrul didactic respectiv rămâne membru în corpul profesorilor mentori.

    ART. 39
    (1) Un cadru didactic care ocupă funcţia didactică de profesor mentor poate renunţa definitiv la această calitate printr-o cerere adresată comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru mentorat, care face propunerea de emitere a unei decizii de încetare a funcţiei didactice de profesor mentor către inspectorul şcolar general.
    (2) Prin aplicarea alin. (1), cadrul didactic revine la funcţia didactică de bază.
    (3) Dacă un cadru didactic solicită renunţarea la funcţia didactică de profesor mentor, acesta nu va mai putea ocupa o asemenea funcţie didactică decât reluând procesul de selecţie a profesorilor mentori.

    ART. 40
    (1) În perioada de ocupare a unei funcţii de conducere/îndrumare şi control se suspendă din oficiu calitatea de profesor mentor a unui cadru didactic, acesta rămânând în corpul profesorilor mentori.
    (2) La încetarea ocupării funcţiei de conducere/îndrumare şi control, cadrul didactic îşi redobândeşte din oficiu calitatea de profesor mentor.

    ANEXA 1

    la metodologie
    CRITERII
    de evaluare a portofoliului cadrului didactic în
    vederea obţinerii funcţiei didactice de profesor mentor

┌────┬───────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Criterii │Punctajul│
│crt.│ │maxim │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│1. │Scrisoarea de intenţie │2 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│2. │Studii │10 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Cursuri │ │
│ │postuniversitare/ │5 │
│ │Masterat/Altă licenţă │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Doctorat │5 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Participare la stagii │ │
│3. │de formare/ │20 │
│ │perfecţionare │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- locale, regionale, │15 │
│ │naţionale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- internaţionale │5 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│4. │Experienţă în │23 │
│ │activitate dovedită în:│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- funcţii de conducere,│ │
│ │îndrumare şi control în│ │
│ │Ministerul Educaţiei, │ │
│ │Cercetării, Tineretului│ │
│ │şi Sportului, │5 │
│ │inspectora- tul şcolar │ │
│ │judeţean/Inspectoratul │ │
│ │Şcolar al Municipiului │ │
│ │Bucureşti, unităţi de │ │
│ │învăţământ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- profesor emerit │5 │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- experienţă în │8 │
│ │activităţi de mentorat │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │- profesor metodist, │ │
│ │responsabil cerc │ │
│ │pedagogic, membru în │ │
│ │consiliul consultativ │ │
│ │al inspectoratului │ │
│ │şcolar judeţean/ │5 │
│ │Inspectoratului Şcolar │ │
│ │al Municipiului │ │
│ │Bucureşti, responsabil │ │
│ │de comisie metodică, │ │
│ │şef de catedră │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Lucrări/Articole de │ │
│ │management educaţional │ │
│5. │sau de specialitate/ │10 │
│ │mentorat publicate cu │ │
│ │ISBN/ISSN │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Autor/Coautor de │ │
│ │manuale/programe │ │
│ │şcolare avizate de │ │
│ │Ministerul Educaţiei, │ │
│6. │Cercetării, Tineretului│10 │
│ │şi Sportului, membru al│ │
│ │comisiilor de lucru ale│ │
│ │Ministerului Educaţiei,│ │
│ │Cercetării, Tineretului│ │
│ │şi Sportului │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Coordonarea, │ │
│ │participarea la │ │
│7. │proiecte │15 │
│ │internaţionale, │ │
│ │naţionale, regionale │ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │Cunoştinţe de operare │ │
│8. │pe calculator │10 │
│ │evaluabile pe baza │ │
│ │documentelor prezentate│ │
├────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │TOTAL: │100 │
└────┴───────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 2

    la metodologie
    CRITERII
    de evaluare a probei practice
    I. Fişa de evaluare a lecţiei/activităţii didactice
    Numele şi prenumele candidatului .......................
    Data ...........................

┌──────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│ │Aspectele evaluate: │Punctajul │
│Analiza │criterii ├─────┬────────┤
│ │ │Maxim│Realizat│
├──────────┼─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Aspecte formale │ │ │
│ │(documente, │ │ │
│ │documentaţie, │10 │ │
│ │materiale didactice │ │ │
│ │disponibile) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Proiectare - motivare│ │ │
│ │(relaţionarea intra- │ │ │
│ │şi interdisciplinară,│ │ │
│ │intra- şi │ │ │
│ │crosscurriculară, │ │ │
│ │perspectiva în raport│10 │ │
│ │cu unitatea │ │ │
│ │de învăţare, │ │ │
│ │relevanţa pentru │ │ │
│ │viaţă a │ │ │
│ │conţinuturilor) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│Lecţie │Conţinut │ │ │
│ │ştiinţifico-aplicativ│ │ │
│ │(obiectivizare, │ │ │
│ │structurare, │10 │ │
│ │sistematizare, │ │ │
│ │coerenţă, │ │ │
│ │consistenţă) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Metode şi mijloace │ │ │
│ │didactice (varietate,│ │ │
│ │oportunitate, │10 │ │
│ │originalitate, │ │ │
│ │eficienţă) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Climat psihopedagogic│ │ │
│ │(ambient specific │ │ │
│ │disciplinei, │10 │ │
│ │motivaţie │ │ │
│ │pentru lecţie) │ │ │
├──────────┼─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Achiziţii cognitive, │ │ │
│ │verbalizate/ │ │ │
│ │nonverbalizate │ │ │
│ │(calitate, │10 │ │
│ │cantitate, │ │ │
│ │relaţionare, │ │ │
│ │operaţionalizare) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Deprinderi de │ │ │
│ │activitate │ │ │
│ │intelectuală │ │ │
│ │individuală şi în │ │ │
│ │echipă │ │ │
│ │(operaţii logice, │ │ │
│ │mecanisme de analiză │ │ │
│Elevii - │şi sinteză, │ │ │
│dominante │consecvenţă, │10 │ │
│vizate │seriozitate, dorinţa │ │ │
│ │de autodepăşire, │ │ │
│ │colegialitate, │ │ │
│ │responsa- │ │ │
│ │bilitate şi │ │ │
│ │răspundere, │ │ │
│ │flexibilitate în │ │ │
│ │asumarea rolurilor) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Atitudine faţă de │ │ │
│ │şcoală - statutul şi │ │ │
│ │rolul la oră │ │ │
│ │(pozitivă - │10 │ │
│ │colaborator, │ │ │
│ │indiferentă - │ │ │
│ │spectator) │ │ │
├──────────┼─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Competenţe │ │ │
│ │profesionale şi │ │ │
│ │metodice (de │ │ │
│ │cunoaştere - gradul │ │ │
│ │de │ │ │
│ │stăpânire, organizare│ │ │
│ │şi prelucrare a │ │ │
│ │informaţiei, de │ │ │
│ │execuţie - │ │ │
│ │rapiditatea, precizia│ │ │
│ │acţiunilor şi │10 │ │
│ │distributivitatea │ │ │
│ │atenţiei, │ │ │
│ │de comunicare - │ │ │
│ │fluiditatea, concizia│ │ │
│ │şi acurateţea │ │ │
│ │discursului, │ │ │
│Profesorul│captarea şi păstrarea│ │ │
│-dominante│interesului elevilor,│ │ │
│vizate │abilitatea pentru │ │ │
│ │activitate │ │ │
│ │diferenţiată) │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────┼────────┤
│ │Competenţe sociale şi│ │ │
│ │de personalitate │ │ │
│ │(sociabilitate, │ │ │
│ │degajare, │ │ │
│ │registre diverse de │ │ │
│ │limbaj, echilibru │ │ │
│ │emoţional, rezistenţă│10 │ │
│ │la │ │ │
│ │stres, ingeniozitate,│ │ │
│ │flexibilitate, │ │ │
│ │fermitate, toleranţă,│ │ │
│ │rigurozitate, │ │ │
│ │obiectivitate, │ │ │
│ │disponibilitate) │ │ │
├──────────┴─────────────────────┼─────┼────────┤
│TOTAL: │100 │ │
└────────────────────────────────┴─────┴────────┘

    Examinator .................
    Semnătura ..................

    II. Fişa de evaluare a asistenţei la lecţie/activitate didactică
    Numele şi prenumele candidatului: .................
    Data .............................

┌────────────┬─────────────────────┬─────────────┐
│ │Indicatorii de │Punctajul │
│Evaluarea │evaluare ├─────┬───────┤
│ │ │Maxim│Acordat│
├────────────┼─────────────────────┼─────┼───────┤
│ │Aspecte formale │ │ │
│Analiza │Proiectare - motivare│ │ │
│proiectării │Conţinut │ │ │
│şi │ştiinţifico-aplicativ│50 │ │
│desfăşurării│Metode şi mijloace │ │ │
│lecţiei │didactice │ │ │
│ │Climat psihopedagogic│ │ │
├────────────┼─────────────────────┼─────┼───────┤
│ │Achiziţii cognitive, │ │ │
│ │verbalizate/ │ │ │
│ │nonverbalizate │ │ │
│Analiza │Deprinderi de │ │ │
│acti- │activitate │ │ │
│vităţilor │intelectuală │30 │ │
│elevilor │individuală şi în │ │ │
│ │echipa │ │ │
│ │Atitudine faţă de │ │ │
│ │şcoală - statutul şi │ │ │
│ │rolul la oră │ │ │
├────────────┼─────────────────────┼─────┼───────┤
│Analiza │Competenţe │ │ │
│acti- │profesionale şi │ │ │
│vităţilor │metodice │20 │ │
│profesorului│Competenţe sociale şi│ │ │
│ │de personalitate │ │ │
├────────────┼─────────────────────┼─────┼───────┤
│ │TOTAL: │100 │ │
└────────────┴─────────────────────┴─────┴───────┘


     Examinator ..................
                                                             Semnătura ...................

    ANEXA 3a

    la metodologie
    Avizat
    Inspectorul şcolar pentru mentorat,
    ..............................
    PLANUL DE ACŢIUNE ANUAL
    Profesor mentor ...................................
    Unitatea şcolară ..................................
    Specialitatea .....................................
    Anul şcolar .......................................

┌────┬─────────┬───────┬──────────┬───────────────────────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Obiective│Acţiuni│Indicatori│Resurse │ │Data │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┬───────────┬─────┼───────┼──────────┤
│crt.│ │ │de │ │ │ │Termene│revizuirii│
│ │ │ │rezultat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │materiale│procedurale│umane│ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────┼───────┼──────────┤
└────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴───────────┴─────┴───────┴──────────┘

    GRAFICUL
    activităţilor planificate în cadrul programului de mentorat

┌────┬────┬────────┬───────┬────────────┬──────────────┬───────────┐
│Nr. │ │Interval│Nr. de │Locul │Tipul │Tematica │
│crt.│Data│orar │ore │desfăşurării│activităţii*1)│abordată*1)│
│ │ │ │alocate│ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────┼───────┼────────────┼──────────────┼───────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────┴───────┴────────────┴──────────────┴───────────┘


        Profesor mentor .............................
                                (semnătură)    ----------
    *1) În conformitate cu calendarul şi programul activităţilor.

    ANEXA 3b

    la metodologie
    CALENDARUL ANUAL
    al activităţilor profesorului mentor

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ANUL ŞCOLAR: │
│ ├────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Activitatea │SEMESTRUL I │SEMESTRUL II │
│desfăşurată ├───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬┴─────┬──────┬─────┬────┬─────┤
│ │Septem-│Octom-│Noiem-│Decem-│Ianu- │Febru-│Martie│Apri-│Mai │Iunie│
│ │brie │brie │brie │brie │arie │arie │ │lie │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A1. │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │░░░░│░░░░░│
│Consultarea │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │░░░░│░░░░░│
│legislaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Planificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│proiectarea │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│activi- │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│tăţilor/ │░░░░░░░│░░░░░░│ │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │░░░░│░░░░░│
│consiliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│individuală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A3. Asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la orele │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │ │ │ │
│profesorului │░░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│ │ │ │ │ │ │ │
│mentor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼─────┤
│A4. Asistenţă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la orele │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
│profesorului/│ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
│cadrului │ │░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░░│░░░░░│ │ │
│didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│stagiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────┴─────┘

     PROGRAMUL DE STAGIATURĂ

┌────┬──────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │Nr. de │Tipul │ │
│crt.│Luna │ore │activităţii │Tematica abordată │
│ │ │alocate│ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Curriculumul │
│ │ │ │ │naţional pentru │
│ │ │ │ │disciplina predată │
│ │ │ │ │de profe- sorul/ │
│ │ │ │Ateliere de │cadrul didactic │
│ │ │ │lucru pentru │stagiar: studiul │
│ │ │ │consul- tarea │documentelor │
│ │ │ │legislaţiei │oficiale: │
│ │ │ │specifice │planul-cadru, │
│ │ │ │învăţământului│programa şcolară, │
│1. │Septembrie│6 │preuniversitar│proiectarea │
│ │ │ │/ pentru │activităţii didac- │
│ │ │ │proiectarea şi│tice - documente │
│ │ │ │planifi- carea│specifice: │
│ │ │ │activităţilor │planificarea │
│ │ │ │didactice │calendaristică, │
│ │ │ │ │proiectarea │
│ │ │ │ │unităţilor de │
│ │ │ │ │învăţare, proiectul │
│ │ │ │ │de lecţie, │
│ │ │ │ │documentele şcolare │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Eficienţa │
│ │ │ │Susţinerea │strategiilor didac- │
│ │ │ │unor lecţii cu│tice utilizate: │
│ │ │ │model de către│caracterul │
│ │ │ │profesorul │real-activ al │
│2. │ │2 │mentor/ │metodelor, sus- │
│ │ │ │Workshop de │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │reflecţie a │mijloace de │
│ │ │ │lecţiilor │învăţământ, │
│ │ │ │observate │utilizarea eficientă│
│ │ │ │ │a timpului │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │consul- tarea │ │
│ │ │ │legislaţiei │Evaluarea │
│ │ │ │specifice │rezultatelor învă- │
│ │ │ │învăţământului│ţării: standardele │
│ │ │ │preuniversitar│naţionale de │
│ │ │ │/ pentru │evaluare pentru │
│3. │Octombrie │4 │proiectarea şi│disciplina predată, │
│ │ │ │planifi- carea│portofoliul educa- │
│ │ │ │activităţilor │ţional al elevului, │
│ │ │ │didactice în │proiecta- rea │
│ │ │ │echipă cu │probelor de evaluare│
│ │ │ │profesorul/ │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │didactic │ │
│ │ │ │stagiar │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Susţinerea │ │
│ │ │ │unor │ │
│ │ │ │lecţii-model │Eficienţa │
│ │ │ │de către │strategiilor didac- │
│ │ │ │profesorul │tice utilizate: │
│ │ │ │mentor în │caracterul │
│ │ │ │echipă cu │real-activ al │
│4. │ │2 │profesorul/ │metodelor, sus- │
│ │ │ │cadrul │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │didactic │mijloace de │
│ │ │ │stagiar/ │învăţământ, │
│ │ │ │Workshop de │utilizarea eficientă│
│ │ │ │reflecţie a │a timpului │
│ │ │ │lecţiilor │ │
│ │ │ │observate │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Observarea │Calitatea │
│ │ │ │lecţiilor │proiectării didac- │
│ │ │ │predate de │tice, concordanţa │
│ │ │ │profesorii │dintre activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│5. │ │2 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Structura şi │
│ │ │ │lucru pentru │caracteristicile │
│ │ │ │consul- tarea │evaluărilor: │
│6. │Noiembrie │2 │legislaţiei │instrumente de │
│ │ │ │specifice │evaluare unică, │
│ │ │ │învăţământului│evaluările naţionale│
│ │ │ │preuniversitar│ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Susţinerea │ │
│ │ │ │unor │ │
│ │ │ │lecţii-model │Eficienţa │
│ │ │ │de către │strategiilor didac- │
│ │ │ │profesorul │tice utilizate: │
│ │ │ │mentor în │caracterul │
│ │ │ │echipă cu │real-activ al │
│7. │ │2 │profesorul/ │metodelor, sus- │
│ │ │ │cadrul │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │didactic │mijloace de │
│ │ │ │stagiar/ │învăţământ, │
│ │ │ │Workshop de │utilizarea eficientă│
│ │ │ │reflecţie a │a timpului │
│ │ │ │lecţiilor │ │
│ │ │ │observate │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Observarea │Calitatea │
│ │ │ │lecţiilor │proiectării didac- │
│ │ │ │predate de │tice, concordanţa │
│ │ │ │profesorii │dintre activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│8. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Statutul │
│ │ │ │ │personalului │
│ │ │ │ │didactic din │
│ │ │ │ │învăţământul │
│ │ │ │ │preuniver- sitar: │
│ │ │ │Ateliere de │formarea continuă, │
│ │ │ │lucru pentru │funcţiile didactice │
│ │ │ │consul- tarea │- condiţii de │
│9. │Decembrie │2 │legislaţiei │ocupare, forme de │
│ │ │ │specifice │angajare a │
│ │ │ │învăţământului│personalului │
│ │ │ │preuniversitar│didactic Evaluarea │
│ │ │ │ │activităţii perso- │
│ │ │ │ │nalului didactic │
│ │ │ │ │(criterii şi │
│ │ │ │ │descriptori de │
│ │ │ │ │performanţă) │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Observarea │Calitatea │
│ │ │ │lecţiilor │proiectării didac- │
│ │ │ │predate de │tice, concordanţa │
│ │ │ │profesorii │dintre activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│10. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- tarea │ │
│ │ │ │şi │ │
│ │ │ │planificarea │Curriculum la │
│ │ │ │activită- │decizia şcolii. │
│11. │Ianuarie │4 │ţilor │Elaborarea programei│
│ │ │ │didactice în │pentru disciplinele │
│ │ │ │echipă cu │opţionale │
│ │ │ │profesorul/ │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │didactic │ │
│ │ │ │stagiar │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Observarea │Calitatea │
│ │ │ │lecţiilor │proiectării didac- │
│ │ │ │predate de │tice, concordanţa │
│ │ │ │profesorii │dintre activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│12. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Activitatea de │
│ │ │ │lucru pentru │consiliere şi │
│ │ │ │proiec- tarea │orientare şcolară │
│ │ │ │şi │specifice funcţiei │
│13. │Februarie │2 │planificarea │de diriginte: │
│ │ │ │activită- │documente │
│ │ │ │ţilor │legislative în │
│ │ │ │didactice │vigoare, proiectarea│
│ │ │ │ │activi- tăţii │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │ │ │Observarea │tuală şi cea │
│ │ │ │lecţiilor │practic-aplica- │
│ │ │ │predate de │tivă, caracterul │
│ │ │ │profesorii │formativ al │
│ │ │ │debutanţi/ │evaluării, modul în │
│14. │ │6 │Workshop de │care elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea Eficienţa │
│ │ │ │lecţiilor │strategiilor didac- │
│ │ │ │asistate/ │tice utilizate: │
│ │ │ │consiliere │caracterul │
│ │ │ │individuală │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │ │învăţământ, │
│ │ │ │ │utilizarea eficientă│
│ │ │ │ │a timpului │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Învăţarea în │
│ │ │ │lucru pentru │contexte nonfor- │
│15. │Martie │4 │proiectarea şi│male: planificarea │
│ │ │ │planificarea │şi proiec- tarea │
│ │ │ │activităţilor │activităţilor extra-│
│ │ │ │ │şcolare │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │ │ │Observarea │tuală şi cea │
│ │ │ │lecţiilor │practic-aplica- │
│ │ │ │predate de │tivă, caracterul │
│ │ │ │profesorii │formativ al │
│ │ │ │debutanţi/ │evaluării, modul în │
│16. │ │4 │Workshop de │care elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea Eficienţa │
│ │ │ │lecţiilor │strategiilor didac- │
│ │ │ │asistate/ │tice utilizate: │
│ │ │ │consiliere │caracterul │
│ │ │ │individuală │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │ │învăţământ, │
│ │ │ │ │utilizarea eficientă│
│ │ │ │ │a timpului │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │ │ │Observarea │tuală şi cea │
│ │ │ │lecţiilor │practic-aplica- │
│ │ │ │predate de │tivă, caracterul │
│ │ │ │profesorii │formativ al │
│ │ │ │debutanţi/ │evaluării, modul în │
│17. │Aprilie │8 │Workshop de │care elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea Eficienţa │
│ │ │ │lecţiilor │strategiilor didac- │
│ │ │ │asistate/ │tice utilizate: │
│ │ │ │consiliere │caracterul │
│ │ │ │individuală │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării de│
│ │ │ │ │către mijloace de │
│ │ │ │ │învăţământ, utili- │
│ │ │ │ │zarea eficientă a │
│ │ │ │ │timpului │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Activităţi de │
│ │ │ │lucru pentru │pregătire │
│ │ │ │consul- tarea │metodico-ştiinţifică│
│18. │Mai │4 │programei │-examenul naţional │
│ │ │ │pentru │de definitivare în │
│ │ │ │examenul scris│învăţământ: │
│ │ │ │de definitivat│examinarea scrisă │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- tarea │Pregătirea │
│ │ │ │şi │portofoliului │
│19. │ │4 │planificarea │personal şi a cel │
│ │ │ │activită- │puţin două inspecţii│
│ │ │ │ţilor │la clasă │
│ │ │ │didactice/ │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │individuală │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Activităţi de │
│ │ │ │lucru pentru │pregătire │
│ │ │ │consul- tarea │metodico-ştiinţifică│
│20. │Iunie │4 │programei │- examenul naţional │
│ │ │ │pentru │de defini- tivare în│
│ │ │ │examenul scris│învăţământ: │
│ │ │ │de definitivat│examinarea scrisă │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- tarea │Pregătirea │
│ │ │ │şi │portofoliului │
│21. │ │4 │planificarea │personal şi a cel │
│ │ │ │activită- │puţin două inspecţii│
│ │ │ │ţilor │la clasă │
│ │ │ │didactice/ │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │individuală │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3c

    la metodologie
    FIŞĂ
    de evidenţă a lecţiilor/activităţilor observate
    Numele şi prenumele profesorului mentor .......
    Unitatea şcolară ..............................
    Specialitatea .................................
    Anul şcolar ...................................

┌────┬──────────┬───────┬──────────────┬────────────────────┐
│Nr. │ │Nr. de │Tipul │ │
│crt.│Luna │ore │activităţii │Tematica abordată │
│ │ │alocate│ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Curriculumul │
│ │ │ │ │naţional pentru │
│ │ │ │ │disciplina predată │
│ │ │ │Ateliere de │de profe- │
│ │ │ │lucru pentru │sorul/cadrul │
│ │ │ │consul- │didactic stagiar: │
│ │ │ │tarea │studiul documentelor│
│ │ │ │legislaţiei │oficiale: │
│ │ │ │specifice │planul-cadru, │
│ │ │ │învăţământului│programa şcolară │
│1. │ │6 │preuniversitar│proiectarea │
│ │ │ │/ │activităţii didac- │
│ │ │ │pentru │tice - documente │
│ │ │ │proiectarea şi│specifice: │
│ │ │ │planifi- │planificarea │
│ │ │ │carea │calendaristică, │
│ │Septembrie│ │activităţilor │proiectarea │
│ │ │ │didactice │unităţilor de │
│ │ │ │ │învăţare, proiectul │
│ │ │ │ │de lecţie, │
│ │ │ │ │documentele şcolare │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Susţinerea │Eficienţa │
│ │ │ │unor lecţii cu│strategiilor didac- │
│ │ │ │model │tice utilizate: │
│ │ │ │de către │caracterul │
│ │ │ │profesorul │real-activ al │
│2. │ │2 │mentor/ │metodelor, sus- │
│ │ │ │Workshop de │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │reflecţie a │mijloace │
│ │ │ │lecţiilor │de învăţământ, │
│ │ │ │observate │utilizarea │
│ │ │ │ │eficientă a timpului│
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │consul- │ │
│ │ │ │tarea │ │
│ │ │ │legislaţiei │Evaluarea │
│ │ │ │specifice │rezultatelor învă- │
│ │ │ │învăţământului│ţării: standardele │
│ │ │ │preuniversitar│naţionale │
│ │ │ │/ │de evaluare pentru │
│3. │ │4 │pentru │disciplina │
│ │ │ │proiectarea şi│predată, portofoliul│
│ │ │ │planifi- │educa- │
│ │ │ │carea │ţional al elevului, │
│ │ │ │activităţilor │proiecta- │
│ │ │ │didactice în │rea probelor de │
│ │ │ │echipă cu │evaluare │
│ │ │ │profesorul/ │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │didactic │ │
│ │ │ │stagiar │ │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Susţinerea │ │
│ │ │ │unor │ │
│ │ │ │lecţii-model │Eficienţa │
│ │ │ │de │strategiilor didac- │
│ │Octombrie │ │către │tice utilizate: │
│ │ │ │profesorul │caracterul │
│ │ │ │mentor în │real-activ al │
│4. │ │2 │echipă │metodelor, sus- │
│ │ │ │cu profesorul/│ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │cadrul │mijloace │
│ │ │ │didactic │de învăţământ, │
│ │ │ │stagiar/ │utilizarea │
│ │ │ │Workshop de │eficientă a timpului│
│ │ │ │reflecţie a │ │
│ │ │ │lecţiilor │ │
│ │ │ │observate │ │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │Observarea │proiectării didac- │
│ │ │ │lecţiilor │tice, concordanţa │
│ │ │ │predate de │dintre │
│ │ │ │profesorii │activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│5. │ │2 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care │
│ │ │ │ │elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Structura şi │
│ │ │ │lucru pentru │caracteristicile │
│ │ │ │consul- │evaluărilor: │
│6. │ │2 │tarea │instrumente de │
│ │ │ │legislaţiei │evaluare unică, │
│ │ │ │specifice │evaluările │
│ │ │ │învăţământului│naţionale │
│ │ │ │preuniversitar│ │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Susţinerea │ │
│ │ │ │unor │ │
│ │ │ │lecţii-model │Eficienţa │
│ │ │ │de │strategiilor didac- │
│ │ │ │către │tice utilizate: │
│ │ │ │profesorul │caracterul │
│ │ │ │mentor în │real-activ al │
│7. │ │2 │echipă │metodelor, sus- │
│ │ │ │cu profesorul/│ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │cadrul │mijloace │
│ │Noiembrie │ │didactic │de învăţământ, │
│ │ │ │stagiar/ │utilizarea │
│ │ │ │Workshop de │eficientă a timpului│
│ │ │ │reflecţie a │ │
│ │ │ │lecţiilor │ │
│ │ │ │observate │ │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │Observarea │proiectării didac- │
│ │ │ │lecţiilor │tice, concordanţa │
│ │ │ │predate de │dintre │
│ │ │ │profesorii │activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│8. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care │
│ │ │ │ │elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Statutul │
│ │ │ │ │personalului │
│ │ │ │ │didactic │
│ │ │ │ │din învăţământul │
│ │ │ │ │preuniver- │
│ │ │ │Ateliere de │sitar: formarea │
│ │ │ │lucru pentru │continuă, │
│ │ │ │consul- │funcţiile didactice │
│ │ │ │tarea │- condiţii │
│9. │ │2 │legislaţiei │de ocupare, forme de│
│ │ │ │specifice │angajare │
│ │ │ │învăţământului│a personalului │
│ │ │ │preuniversitar│didactic │
│ │ │ │ │Evaluarea │
│ │ │ │ │activităţii perso- │
│ │ │ │ │nalului didactic │
│ │Decembrie │ │ │(criterii şi │
│ │ │ │ │descriptori de │
│ │ │ │ │performanţă) │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │Observarea │proiectării didac- │
│ │ │ │lecţiilor │tice, concordanţa │
│ │ │ │predate de │dintre │
│ │ │ │profesorii │activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│10. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care │
│ │ │ │ │elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- │ │
│ │ │ │tarea şi │Curriculum la │
│ │ │ │planificarea │decizia şcolii. │
│ │ │ │activită- │Elaborarea programei│
│11. │ │4 │ţilor │pentru │
│ │ │ │didactice în │disciplinele │
│ │ │ │echipă cu │opţionale │
│ │ │ │profesorul/ │ │
│ │ │ │cadrul │ │
│ │ │ │didactic │ │
│ │ │ │stagiar │ │
├────┤Ianuarie ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │Observarea │proiectării didac- │
│ │ │ │lecţiilor │tice, concordanţa │
│ │ │ │predate de │dintre │
│ │ │ │profesorii │activitatea │
│ │ │ │debutanţi/ │proiectiv-concep- │
│12. │ │4 │Workshop de │tuală şi cea │
│ │ │ │reflecţie a │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │asistate/ │formativ al │
│ │ │ │consiliere │evaluării, modul în │
│ │ │ │individuală │care │
│ │ │ │ │elevii percep │
│ │ │ │ │învăţarea │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Activitatea de │
│ │ │ │Ateliere de │consiliere şi │
│ │ │ │lucru pentru │orientare şcolară │
│ │ │ │proiec- │specifice │
│ │ │ │tarea şi │funcţiei de │
│13. │ │2 │planificarea │diriginte: │
│ │ │ │activită- │documente │
│ │ │ │ţilor │legislative în │
│ │ │ │didactice │vigoare, proiectarea│
│ │ │ │ │activi- │
│ │ │ │ │tăţii │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │Februarie │ │ │tuală şi cea │
│ │ │ │Observarea │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │predate de │formativ al │
│ │ │ │profesorii │evaluării, modul în │
│ │ │ │debutanţi/ │care │
│14. │ │6 │Workshop de │elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea │
│ │ │ │lecţiilor │Eficienţa │
│ │ │ │asistate/ │strategiilor didac- │
│ │ │ │consiliere │tice utilizate: │
│ │ │ │individuală │caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │ │mijloace │
│ │ │ │ │de învăţământ, │
│ │ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │eficientă a timpului│
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Învăţarea în │
│ │ │ │Ateliere de │contexte nonfor- │
│ │ │ │lucru pentru │male: planificarea │
│15. │ │4 │proiectarea şi│şi proiec- │
│ │ │ │planificarea │tarea activităţilor │
│ │ │ │activităţilor │extra- │
│ │ │ │ │şcolare │
├────┤ ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │ │ │ │tuală şi cea │
│ │ │ │Observarea │practic-aplica- │
│ │Martie │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │predate de │formativ al │
│ │ │ │profesorii │evaluării, modul în │
│ │ │ │debutanţi/ │care │
│16. │ │4 │Workshop de │elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea │
│ │ │ │lecţiilor │Eficienţa │
│ │ │ │asistate/ │strategiilor didac- │
│ │ │ │consiliere │tice utilizate: │
│ │ │ │individuală │caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării cu│
│ │ │ │ │mijloace │
│ │ │ │ │de învăţământ, │
│ │ │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │eficientă a timpului│
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Calitatea │
│ │ │ │ │proiectării didac- │
│ │ │ │ │tice, concordanţa │
│ │ │ │ │dintre │
│ │ │ │ │activitatea │
│ │ │ │ │proiectiv-concep- │
│ │ │ │ │tuală şi cea │
│ │ │ │Observarea │practic-aplica- │
│ │ │ │lecţiilor │tivă, caracterul │
│ │ │ │predate de │formativ al │
│ │ │ │profesorii │evaluării, modul în │
│ │ │ │debutanţi/ │care │
│17. │Aprilie │8 │Workshop de │elevii percep │
│ │ │ │reflecţie a │învăţarea │
│ │ │ │lecţiilor │Eficienţa │
│ │ │ │asistate/ │strategiilor didac- │
│ │ │ │consiliere │tice utilizate: │
│ │ │ │individuală │caracterul │
│ │ │ │ │real-activ al │
│ │ │ │ │metodelor, sus- │
│ │ │ │ │ţinerea învăţării de│
│ │ │ │ │către │
│ │ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │ │învăţământ, utili- │
│ │ │ │ │zarea eficientă a │
│ │ │ │ │timpului │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Activităţi de │
│ │ │ │lucru pentru │pregătire │
│ │ │ │consul- │metodico-ştiinţifică│
│ │ │ │tarea │-examenul │
│18. │ │4 │programei │naţional de │
│ │ │ │pentru │definitivare în │
│ │ │ │examenul │învăţământ: │
│ │ │ │scris de │examinarea scrisă │
│ │ │ │definitivat │ │
├────┤Mai ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- │Pregătirea │
│ │ │ │tarea şi │portofoliului │
│19. │ │4 │planificarea │personal şi a cel │
│ │ │ │activită- │puţin două │
│ │ │ │ţilor │inspecţii la clasă │
│ │ │ │didactice/ │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │individuală │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │Activităţi de │
│ │ │ │lucru pentru │pregătire │
│ │ │ │consul- │metodico-ştiinţifică│
│ │ │ │tarea │- │
│20. │ │4 │programei │examenul naţional de│
│ │ │ │pentru │defini- │
│ │ │ │examenul │tivare în │
│ │ │ │scris de │învăţământ: │
│ │ │ │definitivat │examinarea scrisă │
├────┤Iunie ├───────┼──────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Ateliere de │ │
│ │ │ │lucru pentru │ │
│ │ │ │proiec- │Pregătirea │
│ │ │ │tarea şi │portofoliului │
│21. │ │4 │planificarea │personal şi a cel │
│ │ │ │activită- │puţin două │
│ │ │ │ţilor │inspecţii la clasă │
│ │ │ │didactice/ │ │
│ │ │ │consiliere │ │
│ │ │ │individuală │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3d

    la metodologie
    FIŞĂ
    de monitorizare a lecţiilor/activităţilor asistate

┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Lecţia 1: Clasa/ │
│ │Grupa ....... Data │
│ │.... │
│Profesor/cadru │Disciplina de studiu│
│didactic stagiar:│........ │
│ │Tema/Subiectul │
│ │lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei │
│ │........ │
├─────────────────┤Lecţia 2: Clasa/ │
│ │Grupa ....... Data │
│ │.... │
│ │Disciplina de studiu│
│Unitatea şcolară:│........ │
│ │Tema/Subiectul │
│ │lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei │
│ │........ │
├─────────────────┤Lecţia 3: Clasa/ │
│ │Grupa ....... Data │
│ │.... │
│ │Disciplina de studiu│
│Specialitatea: │........ │
│ │Tema/Subiectul │
│ │lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei │
│ │........ │
├─────────────────┤Lecţia 4: Clasa/ │
│ │Grupa ....... Data │
│ │.... │
│ │Disciplina de studiu│
│Profesor mentor: │........ │
│ │Tema/Subiectul │
│ │lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei │
│ │........ │
├─────────────────┤Lecţia 5: Clasa/ │
│ │Grupa ....... Data │
│ │.... │
│ │Disciplina de studiu│
│ │........ │
│ │Tema/Subiectul │
│ │lecţiei ....... │
│ │Tipul lecţiei │
│ │........ │
└─────────────────┴────────────────────┘

    OBSERVAREA LECŢIILOR/ACTIVITĂŢILOR

┌──────────────────────────┬───────────┐
│ │Lecţia/ │
│Elemente observate │Activitatea│
│ ├─┬─┬─┬──┬──┤
│ │1│2│3│4 │5 │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│I. Calităţi personale şi │ │ │ │ │ │
│profesionale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Atitudine profesională │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Flexibilitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Limbaj (discurs didactic │ │ │ │ │ │
│accesibil, coerenţă, │ │ │ │ │ │
│tonalitate) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Stil de predare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│1. Abilităţi de │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Relaţionare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Comunicare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Management al grupului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│2. Cunoştinţe de │ │ │ │ │ │
│specialitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Ştiinţifice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Metodice │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│II. Planificarea lecţiei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│1. Obiective/Competenţe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Conform curriculumului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Operaţionalizare/Derivare │ │ │ │ │ │
│(clar, concis) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adecvare la │ │ │ │ │ │
│particularităţile grupului│ │ │ │ │ │
│de elevi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│2. Conţinuturi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adecvare la obiective/ │ │ │ │ │ │
│competenţe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Eşalonare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Utilizarea achiziţiilor │ │ │ │ │ │
│anterioare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adecvare la │ │ │ │ │ │
│particularităţile grupului│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│3. Strategii │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│a) Metode şi procedee │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Diversitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Compatibilitate cu │ │ │ │ │ │
│obiective/competenţe - │ │ │ │ │ │
│conţinuturi - │ │ │ │ │ │
│resurse umane şi materiale│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│b) Resurse materiale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Locaţie │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Diversitate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Surse informaţionale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Provenienţă (existente/ │ │ │ │ │ │
│confecţionate special) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Fişe anexe │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│c) Resurse umane │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adaptare la │ │ │ │ │ │
│particularităţile │ │ │ │ │ │
│individuale │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Tratare diferenţiată │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│d) Organizarea clasei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Forme de organizare │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│e) Dozarea timpului │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│f) Evaluarea │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Forme de evaluare a │ │ │ │ │ │
│elevilor │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│III. Desfăşurarea lecţiei │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Respectă scenariul │ │ │ │ │ │
│didactic propus. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Explică în mod clar scopul│ │ │ │ │ │
│(motivează învăţarea), │ │ │ │ │ │
│metodele │ │ │ │ │ │
│şi obiectivele lecţiei. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adaptează mersul │ │ │ │ │ │
│activităţilor la situaţia │ │ │ │ │ │
│concretă din │ │ │ │ │ │
│oră pentru a-şi atinge │ │ │ │ │ │
│obiectivele. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Oferă informaţii pentru a │ │ │ │ │ │
│evita lipsa de │ │ │ │ │ │
│imparţialitate şi │ │ │ │ │ │
│pentru a promova │ │ │ │ │ │
│egalitatea şanselor pentru│ │ │ │ │ │
│elevi. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Identifică şi utilizează │ │ │ │ │ │
│cunoştinţele şi experienţa│ │ │ │ │ │
│anterioară a elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Respectă alcătuirea/ │ │ │ │ │ │
│nevoile/capacităţile │ │ │ │ │ │
│grupului/ │ │ │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Adaptează lecţia pentru a │ │ │ │ │ │
│răspunde nevoilor │ │ │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Împarte sarcina de │ │ │ │ │ │
│învăţare în paşi mici de │ │ │ │ │ │
│realizare, │ │ │ │ │ │
│urmărind succesiunea │ │ │ │ │ │
│logică a secvenţelor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Promovează angajamentul, │ │ │ │ │ │
│concentrarea şi eforturile│ │ │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Promovează învăţarea │ │ │ │ │ │
│autonomă, centrată pe │ │ │ │ │ │
│elev, învăţarea │ │ │ │ │ │
│în grup şi învăţarea în │ │ │ │ │ │
│diferite contexte. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Foloseşte strategii │ │ │ │ │ │
│diverse pentru a răspunde │ │ │ │ │ │
│stilurilor │ │ │ │ │ │
│individuale de învăţare şi│ │ │ │ │ │
│nevoilor elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Management eficient al │ │ │ │ │ │
│timpului şi al clasei de │ │ │ │ │ │
│elevi │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Prezintă informaţii, fapte│ │ │ │ │ │
│şi idei clare, exacte şi │ │ │ │ │ │
│semnificative. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Verifică înţelegerea şi │ │ │ │ │ │
│formulează în mod clar │ │ │ │ │ │
│întrebările. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Oferă la timp feedback │ │ │ │ │ │
│constructiv privind │ │ │ │ │ │
│învăţarea şi │ │ │ │ │ │
│progresul elevilor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Asigură o evaluare │ │ │ │ │ │
│formativă regulată, │ │ │ │ │ │
│adecvată, │ │ │ │ │ │
│riguroasă, corectă şi │ │ │ │ │ │
│exactă. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Furnizează elevilor │ │ │ │ │ │
│diferite tipuri de │ │ │ │ │ │
│activităţi de │ │ │ │ │ │
│evaluare care să răspundă │ │ │ │ │ │
│nevoilor lor. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Obţine feedback pentru │ │ │ │ │ │
│propria dezvoltare şi în │ │ │ │ │ │
│scopul │ │ │ │ │ │
│evaluării. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│Exploatează eficient │ │ │ │ │ │
│situaţiile neanticipate. │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─┼─┼─┼──┼──┤
│IV. Autoevaluarea │ │ │ │ │ │
│profesorului/cadrului │ │ │ │ │ │
│didactic stagiar │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─┴─┴─┴──┴──┘

    NOTĂ:
    Îndeplinirea fiecărui aspect urmărit se bifează.
    COMENTARII ASUPRA LECŢIILOR OBSERVATE

┌──────────────────────────────────────┐
│Lecţia 1 │
├──────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunătăţite: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Lecţia 2 │
├──────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunătăţite: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Lecţia 3 │
├──────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunătăţite: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Lecţia 4 │
├──────────────────────────────────────┤
│Aprecieri generale, recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunătăţite: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Lecţia 5 Aprecieri generale, │
│recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Puncte forte: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
│Aspecte care pot fi îmbunătăţite: │
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘

    Semnătura profesorului mentor ...........

    ANEXA 3e

    la metodologie
    FIŞĂ DE DIALOG PROFESIONAL
    Profesor/Cadru didactic stagiar ...........
    Unitatea şcolară ..........................
    Profesor mentor ...........................
    Data ..........................

┌─────────────────┬──────────┬─────────┐
│Domeniul/Domenii │Observaţii│Măsuri de│
│abordat/abordate │ │remediere│
├─────────────────┼──────────┼─────────┤
└─────────────────┴──────────┴─────────┘


    Data următorului dialog profesional ................
        Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
         .............. ........................... NOTĂ:
    Fişa de dialog profesional se completează la fiecare întâlnire profesor mentor - profesor/cadru didactic stagiar.
    În funcţie de nevoile de consiliere identificate de profesorul mentor sau de profesorul/cadrul didactic stagiar, se pot aborda oricare din domeniile de mai jos:
    ● integrarea profesorului/cadrului didactic stagiar în şcoală;
    ● activitatea metodică a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    ● activitatea educativă a profesorului/cadrului didactic stagiar;
    ● consilierea şi orientarea în învăţământul preuniversitar;
    ● managementul conflictului;
    ● comunicarea - repere fundamentale;
    ● managementul clasei de elevi;
    ● proiectarea didactică;
    ● modalităţi de evaluare;
    ● TIC;
    ● proiecte europene;
    ● metode active de predare-învăţare.

    ANEXA 3f

    la metodologie
    RAPORT FINAL
    asupra activităţii profesorului/cadrului didactic stagiar
    Profesor/Cadru didactic stagiar ............
    Unitatea de învăţământ .....................
    Profesor mentor ............................
    Perioada de stagiatură .....................
    DOMENIUL A: COMUNICARE
    a) Comunicarea cadru didactic-elev

┌────────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Alege modalităţile de │
│comunicare │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Modalităţile de │ │ │ │
│comunicare │ │ │ │
│identificate sunt │ │ │ │
│adecvate situa- │ │ │ │
│ţiilor concrete în │ │ │ │
│vederea realizării │ │ │ │
│scopului │ │ │ │
│educaţional. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Modalităţile de │ │ │ │
│comunicare sunt │ │ │ │
│alese în raport cu │ │ │ │
│conţinutul │ │ │ │
│comunicării. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Modalităţile de │ │ │ │
│comunicare alese │ │ │ │
│ţin seama de │ │ │ │
│particulari- │ │ │ │
│tăţile de vârstă │ │ │ │
│ale elevului. │ │ │ │
├───────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Transmite informaţii cu │
│caracter instructiv-educativ │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Discuţiile sunt │ │ │ │
│iniţiate într-un │ │ │ │
│limbaj adecvat, │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să se atingă │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│propuse. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţiile │ │ │ │
│esenţiale sunt │ │ │ │
│selectate în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│stabilite de │ │ │ │
│programă. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Transmiterea cu │ │ │ │
│caracter │ │ │ │
│instructiv-educativ│ │ │ │
│se face gradat, │ │ │ │
│urmărindu-se │ │ │ │
│interacţiunea cu │ │ │ │
│elevii. │ │ │ │
├───────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Utilizează feedbackul în │
│comunicare │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Însuşirea corectă a│ │ │ │
│mesajului transmis │ │ │ │
│este verificată │ │ │ │
│prin │ │ │ │
│reacţia elevilor în│ │ │ │
│diferite situaţii │ │ │ │
│special create. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Acurateţea şi │ │ │ │
│integritatea │ │ │ │
│mesajului receptat │ │ │ │
│de către elev │ │ │ │
│sunt verificate │ │ │ │
│prin comparare cu │ │ │ │
│mesajul transmis în│ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│depistării │ │ │ │
│eventualelor │ │ │ │
│deficienţe de │ │ │ │
│receptare. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Mesajul transmis se│ │ │ │
│compară cu cel │ │ │ │
│receptat de elev în│ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│verificării │ │ │ │
│acurateţei şi │ │ │ │
│integrităţii │ │ │ │
│conţinutului │ │ │ │
│informativ. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Deficienţele │ │ │ │
│constatate în │ │ │ │
│lanţul comunicării │ │ │ │
│sunt remediate │ │ │ │
│cu promptitudine. │ │ │ │
├───────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 4: Facilitează comunicarea │
│elev-elev │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│comunicare │ │ │ │
│construite permit │ │ │ │
│facilitarea │ │ │ │
│schimbului de │ │ │ │
│informaţii │ │ │ │
│elev-elev şi │ │ │ │
│profesor-elev. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Însuşirea unui │ │ │ │
│protocol de │ │ │ │
│comunicare necesar │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │
│elevilor este │ │ │ │
│asigurată prin │ │ │ │
│diferite situaţii │ │ │ │
│de comunicare. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Medierea │ │ │ │
│comunicării între │ │ │ │
│elevi se realizează│ │ │ │
│prin │ │ │ │
│construirea de │ │ │ │
│situaţii de lucru. │ │ │ │
└───────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    b) Comunicarea dintre cadrele didactice

┌─────────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Identifică posibilele domenii │
│conexe de colaborare │
├────────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Identificarea │ │ │ │
│domeniilor conexe se│ │ │ │
│face prin discuţii │ │ │ │
│cu alte │ │ │ │
│cadre didactice. │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Posibilităţile de │ │ │ │
│lucru în echipă sunt│ │ │ │
│stabilite prin │ │ │ │
│discuţii │ │ │ │
│profesionale în │ │ │ │
│vederea realizării │ │ │ │
│legăturii │ │ │ │
│interdisci- │ │ │ │
│plinare, după caz, │ │ │ │
│şi transcurriculare.│ │ │ │
├────────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Se informează despre elevi │
├────────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Observaţiile făcute │ │ │ │
│asupra elevilor şi │ │ │ │
│desprinse în │ │ │ │
│diferite │ │ │ │
│momente ale │ │ │ │
│activităţii lor │ │ │ │
│şcolare sunt │ │ │ │
│cumulate în vederea │ │ │ │
│analizei şi │ │ │ │
│interpretării lor de│ │ │ │
│către persoanele │ │ │ │
│abilitate. │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Posibilele cauze de │ │ │ │
│perturbare a │ │ │ │
│procesului │ │ │ │
│instructiv- │ │ │ │
│educativ sunt │ │ │ │
│identificate în timp│ │ │ │
│util. │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţiile privind│ │ │ │
│elevii mai puţin │ │ │ │
│cunoscuţi sunt │ │ │ │
│obţinute │ │ │ │
│pentru a determina o│ │ │ │
│apreciere obiectivă │ │ │ │
│şi o activitate │ │ │ │
│instructiv-educativă│ │ │ │
│corespunzătoare. │ │ │ │
├────────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Discută aspecte metodice şi │
│pedagogice ale activităţii didactice │
├────────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Remedierea │ │ │ │
│perturbărilor │ │ │ │
│survenite se face │ │ │ │
│prin stabilirea de │ │ │ │
│strategii şi tactici│ │ │ │
│comune. │ │ │ │
├────────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Creşterea eficienţei│ │ │ │
│demersului didactic │ │ │ │
│se face prin │ │ │ │
│identificarea celor │ │ │ │
│mai potrivite │ │ │ │
│metode. │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────┴──────────┘    DOMENIUL B: CURRICULUM
    a) Dezvoltarea curriculumului opţional

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte curriculumul │
│opţional │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Curriculumul │ │ │ │
│opţional este │ │ │ │
│propus în │ │ │ │
│conformitate │ │ │ │
│cu resursele │ │ │ │
│existente în │ │ │ │
│şcoală. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Gradul de │ │ │ │
│acceptare a │ │ │ │
│curriculumului│ │ │ │
│opţional este │ │ │ │
│determinat │ │ │ │
│de │ │ │ │
│corespondenţa │ │ │ │
│dintre │ │ │ │
│curriculumul │ │ │ │
│opţional şi │ │ │ │
│necesităţile │ │ │ │
│elevilor │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Stabileşte conţinutul │
│pentru curriculumul opţional │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Conţinutul │ │ │ │
│curriculumului│ │ │ │
│opţional este │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│concordanţă cu│ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│propuse. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Conţinutul │ │ │ │
│stabilit │ │ │ │
│răspunde │ │ │ │
│nevoilor şi │ │ │ │
│timpului │ │ │ │
│disponibil │ │ │ │
│al elevilor. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Dezvoltă curriculumul │
│opţional │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Resursele │ │ │ │
│informaţionale│ │ │ │
│identificate │ │ │ │
│sunt adecvate │ │ │ │
│conţinutului │ │ │ │
│stabilit. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activităţile │ │ │ │
│din cadrul │ │ │ │
│temelor │ │ │ │
│stabilite au │ │ │ │
│caracter │ │ │ │
│antrenant. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Motivele, │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │
│lucru şi │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│respectă │ │ │ │
│obiectivele. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    b) Elaborarea proiectului didactic

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte obiectivele │
│operaţionale ale lecţiei │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│operaţionale │ │ │ │
│sunt formulate│ │ │ │
│în termeni de │ │ │ │
│performanţă şi│ │ │ │
│adecvat │ │ │ │
│scopului │ │ │ │
│urmărit. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│propuse sunt │ │ │ │
│stabilite │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│timpului de │ │ │ │
│instruire │ │ │ │
│afectat. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Ierarhizarea │ │ │ │
│obiectivelor │ │ │ │
│este în │ │ │ │
│concordanţă cu│ │ │ │
│tipul de │ │ │ │
│obiective │ │ │ │
│vizat. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│sunt stabilite│ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să poată fi │ │ │ │
│realizate │ │ │ │
│la niveluri │ │ │ │
│diferite. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│sunt stabilite│ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să existe un │ │ │ │
│raport │ │ │ │
│adecvat între │ │ │ │
│ele şi │ │ │ │
│conţinut. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Stabileşte conţinutul │
│activităţii de învăţare │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Elementele de │ │ │ │
│conţinut sunt │ │ │ │
│identificate │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│programei │ │ │ │
│şcolare şi │ │ │ │
│manualelor. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Alege strategii didactice│
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Strategiile │ │ │ │
│didactice │ │ │ │
│alese sunt de │ │ │ │
│tip activ, │ │ │ │
│participativ, │ │ │ │
│formativ. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│construite │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să │ │ │ │
│solicite │ │ │ │
│participarea │ │ │ │
│cât mai multor│ │ │ │
│elevi. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 4: Realizează proiectul │
│didactic │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Structura │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │
│didactic este │ │ │ │
│concepută │ │ │ │
│adecvat │ │ │ │
│nevoilor │ │ │ │
│de predare. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Proiectul │ │ │ │
│didactic este │ │ │ │
│redactat clar │ │ │ │
│şi explicit │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│a putea fi │ │ │ │
│utilizat în │ │ │ │
│echipă de │ │ │ │
│cadrele │ │ │ │
│didactice. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 5: Adaptează informaţia la │
│posibilităţile de învăţare şi nivelul │
│de pregătire a elevilor │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţia │ │ │ │
│este selectată│ │ │ │
│pe criterii de│ │ │ │
│esenţialitate.│ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Detaliile │ │ │ │
│informaţionale│ │ │ │
│sunt selectate│ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │
│interesul │ │ │ │
│manifestat de │ │ │ │
│elevi pentru │ │ │ │
│acestea. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    c) Elaborarea temelor transdisciplinare

┌───────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte teme │
│transdisciplinare │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Zonele de │ │ │ │
│vecinătate sunt │ │ │ │
│identificate cu │ │ │ │
│atenţie în vederea│ │ │ │
│unei alegeri │ │ │ │
│adecvate a temelor│ │ │ │
│transdisciplinare.│ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Sunt selectate │ │ │ │
│zonele de interes │ │ │ │
│în funcţie de │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│operaţionale │ │ │ │
│curriculare. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Responsabilităţile│ │ │ │
│individuale în │ │ │ │
│cadrul echipei de │ │ │ │
│profesori │ │ │ │
│care urmează să │ │ │ │
│trateze o temă │ │ │ │
│sunt stabilite │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│tema să fie │ │ │ │
│tratată │ │ │ │
│corespunzător. │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Dezvoltă teme │
│transdisciplinare │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Contribuţia de │ │ │ │
│conţinut a │ │ │ │
│fiecărei │ │ │ │
│discipline vizează│ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│armonizării │ │ │ │
│disciplinelor. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Lecţiile care │ │ │ │
│permit dezvoltarea│ │ │ │
│temei propuse prin│ │ │ │
│programă │ │ │ │
│sunt stabilite │ │ │ │
│astfel încât să │ │ │ │
│fie atinse toate │ │ │ │
│obiectivele. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activităţile şi │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │
│învăţare propuse │ │ │ │
│în cadrul │ │ │ │
│temelor │ │ │ │
│transdisciplinare │ │ │ │
│sunt redactate │ │ │ │
│într-o formă │ │ │ │
│accesibilă sau │ │ │ │
│ţinând cont de │ │ │ │
│nivelul elevilor, │ │ │ │
│pentru ca │ │ │ │
│experienţa │ │ │ │
│dobândită să poată│ │ │ │
│fi folosită în │ │ │ │
│zone de │ │ │ │
│vecinătate. │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    d) Programarea activităţii de învăţare

┌──────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Analizează planul de │
│învăţământ şi programa şcolară │
├─────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Aspectele │ │ │ │
│interdisciplinare│ │ │ │
│sunt identificate│ │ │ │
│în cadrul ariei │ │ │ │
│curriculare │ │ │ │
│specifice. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Timpul de │ │ │ │
│învăţare este │ │ │ │
│estimat în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│programul │ │ │ │
│obligatoriu şi │ │ │ │
│opţional. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Conţinutul │ │ │ │
│disciplinei de │ │ │ │
│învăţământ este │ │ │ │
│corelat cu │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│urmărite. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activităţile de │ │ │ │
│învăţare │ │ │ │
│selectate sunt │ │ │ │
│conforme │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │
│programei. │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Alege manualul şi │
│materialele auxiliare │
├─────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Oferta de manuale│ │ │ │
│(materiale │ │ │ │
│auxiliare) este │ │ │ │
│identificată în │ │ │ │
│timp util. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Manualele şi │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│auxiliare sunt │ │ │ │
│selectate pentru │ │ │ │
│a corespunde │ │ │ │
│cerinţelor │ │ │ │
│legislative în │ │ │ │
│vigoare. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Manualele şi │ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│auxiliare sunt │ │ │ │
│alese astfel │ │ │ │
│încât │ │ │ │
│să fie adecvate │ │ │ │
│conţinutului. │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Întocmeşte planificările │
├─────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activităţile de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│defalcate pe │ │ │ │
│semestre în │ │ │ │
│funcţie │ │ │ │
│de durata │ │ │ │
│semestrelor. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Tipurile de │ │ │ │
│lecţii sunt │ │ │ │
│stabilite în │ │ │ │
│conformitate cu │ │ │ │
│sarcinile │ │ │ │
│de învăţare şi │ │ │ │
│curba de efort al│ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Strategiile │ │ │ │
│didactice sunt │ │ │ │
│stabilite │ │ │ │
│urmărindu-se │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│unei instruiri │ │ │ │
│eficiente. │ │ │ │
├─────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 4: Revizuieşte planificarea │
├─────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Gradul de │ │ │ │
│realizare a │ │ │ │
│planificării este│ │ │ │
│apreciat periodic│ │ │ │
│prin │ │ │ │
│compararea │ │ │ │
│situaţiei reale │ │ │ │
│cu cea │ │ │ │
│proiectată. │ │ │ │
├─────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activităţile şi │ │ │ │
│obiectivele de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│replanificate │ │ │ │
│conform situaţiei│ │ │ │
│reale şi │ │ │ │
│sarcinilor de │ │ │ │
│învăţare │ │ │ │
│existente. │ │ │ │
└─────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    e) Utilizarea de materiale didactice

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Identifică situaţiile │
│care necesită folosirea materialelor │
│didactice │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│analizate │ │ │ │
│pentru a se │ │ │ │
│identifica │ │ │ │
│necesarul de │ │ │ │
│folosire a │ │ │ │
│materialelor │ │ │ │
│didactice. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Materialele │ │ │ │
│didactice se │ │ │ │
│verifică │ │ │ │
│periodic. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Materialele │ │ │ │
│didactice se │ │ │ │
│actualizează │ │ │ │
│ţinând cont de│ │ │ │
│noutăţile │ │ │ │
│ce apar în │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│respectiv. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Selectează materialele │
│didactice complementare │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Sursele de │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│complementare │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│identificate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│alegerea celor│ │ │ │
│mai adecvate │ │ │ │
│conţinuturi de│ │ │ │
│învăţare. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Materialele │ │ │ │
│didactice │ │ │ │
│complementare │ │ │ │
│selectate │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│suport în │ │ │ │
│procesul │ │ │ │
│instructiv. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Utilizează materiale │
│didactice │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Materialele │ │ │ │
│didactice │ │ │ │
│alese în mod │ │ │ │
│adecvat │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│învăţarea. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Materialele │ │ │ │
│didactice sunt│ │ │ │
│adaptate │ │ │ │
│situaţiilor │ │ │ │
│concrete din │ │ │ │
│clasă. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘    DOMENIUL C: DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
    Dezvoltare profesională

┌────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Identifică nevoile proprii│
│de dezvoltare │
├───────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Necesarul de │ │ │ │
│autoinstruire │ │ │ │
│se stabileşte │ │ │ │
│pe baza │ │ │ │
│autoevaluării │ │ │ │
│şi a │ │ │ │
│recomandărilor │ │ │ │
│obţinute în │ │ │ │
│urma │ │ │ │
│inspecţiilor. │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Necesarul de │ │ │ │
│autoinstruire │ │ │ │
│este │ │ │ │
│identificat │ │ │ │
│ţinând cont de │ │ │ │
│noutăţile ce │ │ │ │
│apar în │ │ │ │
│domeniu. │ │ │ │
├───────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Dezvoltă cunoştinţe │
│proprii │
├───────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Selectarea │ │ │ │
│publicaţiilor │ │ │ │
│de specialitate│ │ │ │
│se face cu │ │ │ │
│discernământ. │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Planul de │ │ │ │
│studiu │ │ │ │
│individual este│ │ │ │
│stabilit astfel│ │ │ │
│încât să │ │ │ │
│acopere nevoile│ │ │ │
│personale de │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │
│profesională. │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Cunoştinţele │ │ │ │
│achiziţionate │ │ │ │
│prin studiu │ │ │ │
│individual sunt│ │ │ │
│integrate în │ │ │ │
│sistemul de │ │ │ │
│cunoştinţe │ │ │ │
│existent. │ │ │ │
├───────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Dezvoltă deprinderi │
│proprii │
├───────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Deprinderile │ │ │ │
│sunt exersate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│atingerea unor │ │ │ │
│parametri de │ │ │ │
│funcţionalitate│ │ │ │
│adecvaţi. │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Deprinderile │ │ │ │
│dobândite se │ │ │ │
│regăsesc │ │ │ │
│într-un stil de│ │ │ │
│muncă │ │ │ │
│îmbunătăţit. │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    DOMENIUL D: EVALUARE
    a) Elaborarea instrumentelor de evaluare

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte obiectivele │
│evaluării │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Tehnicile de │ │ │ │
│evaluare │ │ │ │
│selectate sunt│ │ │ │
│relevante │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│fixate. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Conţinuturile │ │ │ │
│ce urmează a │ │ │ │
│fi evaluate │ │ │ │
│sunt stabilite│ │ │ │
│în │ │ │ │
│concordanţă cu│ │ │ │
│obiectivele │ │ │ │
│evaluării. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Tipurile de │ │ │ │
│itemuri │ │ │ │
│stabilite sunt│ │ │ │
│adecvate atât │ │ │ │
│obiectivelor, │ │ │ │
│cât şi │ │ │ │
│conţinutului. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Elaborează instrumentele │
│de evaluare │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Formatul ales │ │ │ │
│este adecvat │ │ │ │
│vârstei │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Formatul ales │ │ │ │
│este adecvat │ │ │ │
│obiectivelor │ │ │ │
│şi │ │ │ │
│conţinuturilor│ │ │ │
│evaluării. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Baremul şi │ │ │ │
│condiţiile de │ │ │ │
│evaluare sunt │ │ │ │
│stabilite │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să asigure │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│unei evaluări │ │ │ │
│cât mai │ │ │ │
│obiective. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘    b) Evaluarea cunoştinţelor elevului

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Administrează │
│instrumentele de evaluare │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Condiţiile │ │ │ │
│materiale │ │ │ │
│necesare │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│instrumentelor│ │ │ │
│de │ │ │ │
│evaluare sunt │ │ │ │
│asigurate │ │ │ │
│înainte de │ │ │ │
│începerea │ │ │ │
│evaluării. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivitatea│ │ │ │
│evaluării este│ │ │ │
│asigurată prin│ │ │ │
│aplicarea │ │ │ │
│aceloraşi │ │ │ │
│criterii de │ │ │ │
│apreciere │ │ │ │
│pentru toţi │ │ │ │
│elevii │ │ │ │
│evaluaţi. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Apreciază cantitativ şi │
│calitativ rezultatele elevilor │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Rezultatele │ │ │ │
│evaluării │ │ │ │
│elevilor sunt │ │ │ │
│analizate │ │ │ │
│ierarhic pe │ │ │ │
│colectivul de │ │ │ │
│elevi şi │ │ │ │
│procentual pe │ │ │ │
│itemuri în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│valorizării │ │ │ │
│lor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Aprecierea │ │ │ │
│rezultatelor │ │ │ │
│evaluării │ │ │ │
│elevilor are, │ │ │ │
│după caz, rol │ │ │ │
│de diagnoză, │ │ │ │
│prognoză sau │ │ │ │
│selecţie. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Valorifică rezultatele │
│evaluării │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activitatea de│ │ │ │
│remediere a │ │ │ │
│procesului │ │ │ │
│instrucţional │ │ │ │
│este │ │ │ │
│organizată în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│rezultatele │ │ │ │
│înregistrate │ │ │ │
│la evaluare. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Rezultatele │ │ │ │
│evaluării │ │ │ │
│elevilor │ │ │ │
│constituie │ │ │ │
│punct de │ │ │ │
│plecare în │ │ │ │
│stabilirea │ │ │ │
│strategiilor │ │ │ │
│didactice │ │ │ │
│adecvate │ │ │ │
│colectivului │ │ │ │
│de │ │ │ │
│elevi. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘    c) Evaluarea parametrilor psihopedagogici

┌────────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Estimează posibilităţile de │
│învăţare ale elevilor │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Observarea atentă a│ │ │ │
│elevilor în diverse│ │ │ │
│situaţii se face │ │ │ │
│pentru a identifica│ │ │ │
│stilul de învăţare │ │ │ │
│al fiecăruia. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Stilul de învăţare │ │ │ │
│al fiecărui elev │ │ │ │
│este identificat │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│proiectarea │ │ │ │
│corespunzătoare a │ │ │ │
│unor lecţii cât mai│ │ │ │
│eficiente. │ │ │ │
├───────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Valorifică evaluarea │
│posibilităţilor de învăţare ale elevilor │
├───────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Lecţiile sunt │ │ │ │
│construite astfel │ │ │ │
│încât să valorifice│ │ │ │
│toate │ │ │ │
│stilurile de │ │ │ │
│învăţare existente │ │ │ │
│într-un grup de │ │ │ │
│elevi. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Cele mai eficiente │ │ │ │
│tehnici sunt │ │ │ │
│selectate pentru a │ │ │ │
│facilita │ │ │ │
│învăţarea. │ │ │ │
├───────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Reglarea procesului│ │ │ │
│instructiv-educativ│ │ │ │
│se bazează pe │ │ │ │
│posibilităţile │ │ │ │
│elevilor şi pe │ │ │ │
│ritmul de │ │ │ │
│asimilare. │ │ │ │
└───────────────────┴──────┴──────┴──────────┘     DOMENIUL E: FORMAREA ELEVILOR
    a) Coordonarea activităţilor extracurriculare

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte potenţialul de│
│excelenţă al elevilor │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Potenţialul de│ │ │ │
│excelenţă al │ │ │ │
│elevilor este │ │ │ │
│stabilit pe │ │ │ │
│baza │ │ │ │
│evaluărilor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Potenţialul de│ │ │ │
│excelenţă al │ │ │ │
│elevilor este │ │ │ │
│relevat de │ │ │ │
│comportamentul│ │ │ │
│elevilor în │ │ │ │
│cazuri │ │ │ │
│excepţionale. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Organizează activităţile │
│extracurriculare │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Formele de │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │
│alese sunt │ │ │ │
│adecvate zonei│ │ │ │
│aptitudinale. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Sursele │ │ │ │
│informaţionale│ │ │ │
│indicate │ │ │ │
│elevilor în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│pregătirii │ │ │ │
│individuale │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│pertinente şi │ │ │ │
│răspund │ │ │ │
│nevoilor de │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │
│a acestora. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Planul de │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │
│suplimentară │ │ │ │
│este stabilit │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să │ │ │ │
│ţină seama de │ │ │ │
│economia de │ │ │ │
│timp al │ │ │ │
│elevilor şi al│ │ │ │
│profesorului. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Temele de │ │ │ │
│studiu sunt │ │ │ │
│propuse pentru│ │ │ │
│a acoperi │ │ │ │
│nevoile de │ │ │ │
│dezvoltare. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    b) Dezvoltarea comportamentului social

┌───────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Mediază procesul de │
│interiorizare a sistemului de valori al │
│societăţii │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Modelele sociale │ │ │ │
│oferite sunt │ │ │ │
│relevante pentru │ │ │ │
│sistemul de │ │ │ │
│valori al │ │ │ │
│societăţii. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│familie şi │ │ │ │
│societate în care │ │ │ │
│apar astfel de │ │ │ │
│modele sunt │ │ │ │
│valorizate pentru │ │ │ │
│crearea unui │ │ │ │
│sistem propriu de │ │ │ │
│valori. │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Asigură cunoaşterea, │
│înţelegerea şi însuşirea regulilor sociale │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Regulile sociale │ │ │ │
│sunt prezentate şi│ │ │ │
│explicate potrivit│ │ │ │
│particularităţilor│ │ │ │
│de vârstă ale │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Sancţiunile │ │ │ │
│posibile sunt │ │ │ │
│aduse la │ │ │ │
│cunoştinţa │ │ │ │
│elevilor în │ │ │ │
│vederea evitării │ │ │ │
│încălcării │ │ │ │
│regulilor sociale.│ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Formele prin care │ │ │ │
│se manifestă │ │ │ │
│autoritatea în │ │ │ │
│şcoală, familie │ │ │ │
│şi societate sunt │ │ │ │
│analizate continuu│ │ │ │
│cu elevii, pentru │ │ │ │
│ca │ │ │ │
│aceştia să le │ │ │ │
│cunoască şi să le │ │ │ │
│respecte. │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Promovează un comportament │
│social dezirabil │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Comportamentele │ │ │ │
│sunt evaluate din │ │ │ │
│perspectiva │ │ │ │
│regulilor │ │ │ │
│existente în │ │ │ │
│familie, şcoală şi│ │ │ │
│societate. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Elevii sunt │ │ │ │
│motivaţi pentru │ │ │ │
│comportamente │ │ │ │
│corecte prin │ │ │ │
│aplicarea │ │ │ │
│obiectivă a │ │ │ │
│recompenselor şi │ │ │ │
│sancţiunilor. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Se încearcă │ │ │ │
│corectarea │ │ │ │
│comportamentelor │ │ │ │
│reprobabile prin │ │ │ │
│măsuri aplicate │ │ │ │
│consecvent. │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────────┘    c) Organizarea activităţii de dezvoltare fizică a elevilor

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1*1): Dezvoltă potenţialul │
│fizic al elevilor │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Spaţiul │ │ │ │
│destinat │ │ │ │
│activităţii de│ │ │ │
│educaţie │ │ │ │
│fizică este │ │ │ │
│astfel │ │ │ │
│organizat │ │ │ │
│încât să │ │ │ │
│asigure │ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │
│controlată a │ │ │ │
│acesteia. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Aparatura │ │ │ │
│sportivă este │ │ │ │
│menţinută în │ │ │ │
│stare de │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │
│pentru a putea│ │ │ │
│fi utilizată │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│nevoilor de │ │ │ │
│pregătire │ │ │ │
│fizică a │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Gradul de │ │ │ │
│dificultate şi│ │ │ │
│complexitatea │ │ │ │
│exerciţiilor │ │ │ │
│fizice │ │ │ │
│sunt adaptate │ │ │ │
│vârstei şi │ │ │ │
│condiţiei │ │ │ │
│fizice ale │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Toate │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│din cadrul │ │ │ │
│orei de │ │ │ │
│educaţie │ │ │ │
│fizică sunt │ │ │ │
│organizate în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│dezvoltării │ │ │ │
│armonioase şi │ │ │ │
│recreerii │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Educă şi dezvoltă un stil│
│de viaţă igienic şi sănătos │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Respectarea │ │ │ │
│regulilor de │ │ │ │
│igienă este │ │ │ │
│consecvent │ │ │ │
│urmărită în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│întăririi │ │ │ │
│deprinderilor │ │ │ │
│de igienă ale │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Eventualele │ │ │ │
│situaţii de │ │ │ │
│nerespectare a│ │ │ │
│normelor de │ │ │ │
│igienă sunt │ │ │ │
│rezolvate cu │ │ │ │
│tact, prin │ │ │ │
│metode │ │ │ │
│adecvate. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    ----------
    *1) Se aplică pentru disciplina Educaţie fizică.

    d) Organizarea activităţilor de învăţare

┌───────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Organizează procesul de │
│transmitere de cunoştinţe │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Cunoştinţele │ │ │ │
│de transmis │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│organizate │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să fie │ │ │ │
│accesibile │ │ │ │
│elevilor. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Forma de │ │ │ │
│transmitere │ │ │ │
│cea mai │ │ │ │
│adecvată este │ │ │ │
│aleasă cu │ │ │ │
│scopul de │ │ │ │
│a facilita │ │ │ │
│receptarea. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Transmite cunoştinţe │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Receptarea │ │ │ │
│optimă a │ │ │ │
│cunoştinţelor │ │ │ │
│este asigurată│ │ │ │
│prin crearea │ │ │ │
│unor condiţii │ │ │ │
│propice │ │ │ │
│acestui scop. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Cunoştinţele │ │ │ │
│sunt transmise│ │ │ │
│gradat, într-o│ │ │ │
│succesiune │ │ │ │
│logică, │ │ │ │
│evitându-se │ │ │ │
│excesul de │ │ │ │
│detalii, în │ │ │ │
│vederea │ │ │ │
│facilitării │ │ │ │
│înţelegerii. │ │ │ │
├──────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Formează şi dezvoltă │
│deprinderi │
├──────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│construite │ │ │ │
│adecvat │ │ │ │
│tipului de │ │ │ │
│deprinderi │ │ │ │
│care trebuie │ │ │ │
│formate/ │ │ │ │
│dezvoltate. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile de │ │ │ │
│învăţare sunt │ │ │ │
│construite │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│să │ │ │ │
│stimuleze │ │ │ │
│gândirea │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
├──────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activitatea │ │ │ │
│didactică este│ │ │ │
│astfel │ │ │ │
│concepută şi │ │ │ │
│organizată │ │ │ │
│încât să │ │ │ │
│conducă la │ │ │ │
│formarea │ │ │ │
│deprinderilor │ │ │ │
│de muncă şi │ │ │ │
│studiu. │ │ │ │
└──────────────┴──────┴──────┴──────────┘    e) Organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de cunoştinţe*2)

┌─────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Stabileşte obiectivele │
│activităţii de laborator │
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activitatea │ │ │ │
│experimentală │ │ │ │
│desfăşurată │ │ │ │
│ilustrează │ │ │ │
│faptul că │ │ │ │
│teoria │ │ │ │
│prezentată este │ │ │ │
│în corelaţie cu │ │ │ │
│aceasta. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Tipul de │ │ │ │
│experiment este │ │ │ │
│stabilit în mod │ │ │ │
│adecvat │ │ │ │
│obiectivului │ │ │ │
│lecţiei. │ │ │ │
├────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Pregăteşte activitatea │
│experimentală │
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Planul de │ │ │ │
│desfăşurare a │ │ │ │
│activităţii este│ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│funcţie │ │ │ │
│de tipul │ │ │ │
│experimentului. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Echipamentele şi│ │ │ │
│materialele │ │ │ │
│necesare sunt │ │ │ │
│pregătite astfel│ │ │ │
│încât să asigure│ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │
│activităţii de │ │ │ │
│laborator în │ │ │ │
│condiţii │ │ │ │
│corespunzătoare.│ │ │ │
├────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Îndrumă şi supraveghează │
│elevii în activitatea de laborator │
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Echipamentele şi│ │ │ │
│modul lor de │ │ │ │
│utilizare sunt │ │ │ │
│prezentate │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│a facilita │ │ │ │
│folosirea lor în│ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│siguranţă. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Instrucţiunile │ │ │ │
│de lucru sunt │ │ │ │
│date pas cu pas │ │ │ │
│pentru a asigura│ │ │ │
│desfăşurarea │ │ │ │
│controlată a │ │ │ │
│experimentului. │ │ │ │
└────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    -----------
    *2) Se aplică pentru disciplinele ce au şi activitate de laborator.


    DOMENIUL F: RELAŢIA FAMILIE-ŞCOALĂ-SOCIETATE
    a) Coordonarea activităţilor extraşcolare

┌───────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Organizează activităţi │
│extraşcolare │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│extraşcolare │ │ │ │
│urmăresc │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│cerinţelor │ │ │ │
│educaţionale. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Formele cele mai │ │ │ │
│adecvate pentru │ │ │ │
│atingerea │ │ │ │
│obiectivelor sunt │ │ │ │
│selectate în │ │ │ │
│funcţie de tipul │ │ │ │
│activităţii. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Responsabilităţile│ │ │ │
│factorilor │ │ │ │
│implicaţi sunt │ │ │ │
│stabilite astfel │ │ │ │
│încât activitatea │ │ │ │
│să se desfăşoare │ │ │ │
│în condiţii bune. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Activitatea este │ │ │ │
│supravegheată pe │ │ │ │
│tot parcursul │ │ │ │
│desfăşurării │ │ │ │
│ei pentru │ │ │ │
│atingerea │ │ │ │
│obiectivelor │ │ │ │
│propuse. │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Valorifică rezultatele │
│activităţilor │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Feedbackul │ │ │ │
│solicitat despre │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│organizatorică │ │ │ │
│urmăreşte │ │ │ │
│validarea │ │ │ │
│activităţii. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Evaluarea gradului│ │ │ │
│de atingere a │ │ │ │
│obiectivelor pune │ │ │ │
│în evidenţă │ │ │ │
│stabilirea rolului│ │ │ │
│formativ-educativ │ │ │ │
│al activităţii. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Rezultatele │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│extraşcolare │ │ │ │
│conduc la │ │ │ │
│identificarea │ │ │ │
│altor activităţi │ │ │ │
│didactice. │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    b) Implicarea familiei în activităţile formativ-educative

┌───────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Realizarea unităţii de │
│cerinţe şcoală-familie │
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│educaţionale sunt │ │ │ │
│comunicate cu │ │ │ │
│regularitate │ │ │ │
│familiei în scopul│ │ │ │
│implicării ei ca │ │ │ │
│partener în │ │ │ │
│educaţia │ │ │ │
│copilului. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Strategia │ │ │ │
│educativă │ │ │ │
│stabilită este │ │ │ │
│corelată cu │ │ │ │
│opiniile │ │ │ │
│formulate de │ │ │ │
│familie. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Obiectivele │ │ │ │
│formativ-educative│ │ │ │
│se stabilesc │ │ │ │
│ţinându-se cont │ │ │ │
│de cerinţele │ │ │ │
│educaţionale. │ │ │ │
├──────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Determină implicarea familiei│
├──────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Domeniile de │ │ │ │
│responsabilitate a│ │ │ │
│familiei în │ │ │ │
│educaţia realizată│ │ │ │
│de şcoală urmăresc│ │ │ │
│armonizarea │ │ │ │
│strategiilor │ │ │ │
│informative. │ │ │ │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Modalităţile de │ │ │ │
│conlucrare │ │ │ │
│stabilite cu │ │ │ │
│familia sprijină │ │ │ │
│dezvoltarea │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────────┘


    c) Menţinerea relaţiei familie-unitatea şcolară

┌─────────────────────────────────────────┐
│Competenţa 1: Informează familia │
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Contactele │ │ │ │
│familiale │ │ │ │
│stabilite sunt │ │ │ │
│adecvate astfel │ │ │ │
│încât să │ │ │ │
│aducă informaţii│ │ │ │
│relevante. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Ritmul │ │ │ │
│comunicării cu │ │ │ │
│familia este │ │ │ │
│stabilit în │ │ │ │
│funcţie de │ │ │ │
│obiectivul │ │ │ │
│educativ urmărit│ │ │ │
│şi de problemele│ │ │ │
│apărute. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţiile │ │ │ │
│oferite familiei│ │ │ │
│sunt relevante │ │ │ │
│pentru situaţia │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
├────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 2: Solicită informaţii │
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Tipurile de │ │ │ │
│informaţii │ │ │ │
│solicitate │ │ │ │
│permit o cât mai│ │ │ │
│completă │ │ │ │
│cunoaştere a │ │ │ │
│elevului. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţiile │ │ │ │
│solicitate sunt │ │ │ │
│relevante pentru│ │ │ │
│demersul │ │ │ │
│didactic. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Ritmul de │ │ │ │
│solicitare a │ │ │ │
│informaţiilor │ │ │ │
│este determinat │ │ │ │
│de │ │ │ │
│necesitate. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Informaţiile │ │ │ │
│obţinute sunt │ │ │ │
│verificate. │ │ │ │
├────────────────┴──────┴──────┴──────────┤
│Competenţa 3: Consiliază familia elevului│
├────────────────┬─────────────┬──────────┤
│ │Îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor │ │
│Descriptori │din │Observaţii│
│ │descriptori │ │
│ ├──────┬──────┤ │
│ │DA │NU │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Aspectele din │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│elevului care │ │ │ │
│solicită │ │ │ │
│consilierea │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│identificate │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│situaţiei │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Aspectele care │ │ │ │
│ţin de │ │ │ │
│competenţa │ │ │ │
│profesorului │ │ │ │
│sunt selectate │ │ │ │
│cu │ │ │ │
│responsabilitate│ │ │ │
│pentru ca │ │ │ │
│sfaturile şi │ │ │ │
│recomandările │ │ │ │
│date │ │ │ │
│familiei să fie │ │ │ │
│pertinente. │ │ │ │
├────────────────┼──────┼──────┼──────────┤
│Situaţiile care │ │ │ │
│necesită │ │ │ │
│consilierea │ │ │ │
│specializată │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│identificate cu │ │ │ │
│discernământ │ │ │ │
│pentru a îndruma│ │ │ │
│familia către │ │ │ │
│surse │ │ │ │
│specializate. │ │ │ │
└────────────────┴──────┴──────┴──────────┘    Profesor mentor, Profesor/Cadru didactic stagiar,
    ................. ..........................
    Avizat
    Directorul unităţii de învăţământ,
    .........................

    ANEXA 3g

    la metodologie
    FIŞĂ
    de (auto)evaluare a activităţii anuale a profesorului mentor
    Profesor mentor ...................
    Specialitatea .....................
    Unitatea şcolară ..................
    Anul şcolar ..............

┌────────────────┬─────────────────────┬───────┬────────┬────────┐
│Competenţe │Activităţi specifice/│Punctaj│Auto- │Evaluare│
│ │Îndatoriri │maxim │evaluare│ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Comunică şi │ │ │ │
│ │cooperează eficient │1 p │ │ │
│ │cu profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Creează şi menţine o │ │ │ │
│ │atmosferă favorabilă │ │ │ │
│ │colaborării │ │ │ │
│ │dintre cadrele │ │ │ │
│ │didactice prin │ │ │ │
│ │identificarea │1 p │ │ │
│ │barierelor de │ │ │ │
│ │comunicare şi │ │ │ │
│ │relaţionare cu │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Cunoaşte │ │ │ │
│ │particularităţile │ │ │ │
│ │individuale şi de │ │ │ │
│ │grup şi │ │ │ │
│ │foloseşte mijloacele │2 p │ │ │
│ │de comunicare │ │ │ │
│1. Capacitatea │adecvate │ │ │ │
│de │realizării scopurilor│ │ │ │
│comunicare │educaţionale. │ │ │ │
│interactivă ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│(maximum 8 p) │Receptează, │ │ │ │
│ │asimilează şi │1 p │ │ │
│ │comunică permanent │ │ │ │
│ │informaţii. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Demonstrează │ │ │ │
│ │flexibilitate şi are │ │ │ │
│ │un comportament │ │ │ │
│ │empatic şi │ │ │ │
│ │corespunzător │2 p │ │ │
│ │"orientării helping" │ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │relaţia cu profesorul│ │ │ │
│ │/cadrul didactic │ │ │ │
│ │stagiar. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Utilizează în │ │ │ │
│ │comunicare un │ │ │ │
│ │registru lingvistic │ │ │ │
│ │expresiv, specific │1 p │ │ │
│ │profesiei, şi îşi │ │ │ │
│ │asumă rolul de │ │ │ │
│ │a comunică în mod │ │ │ │
│ │deschis şi obiectiv. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Selectează şi │ │ │ │
│ │comunică informaţii │ │ │ │
│ │esenţiale la │ │ │ │
│ │solicitare, în │2 p │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │stagiatură. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Respectă opiniile şi │ │ │ │
│ │drepturile celorlalţi│1 p │ │ │
│ │colegi. │ │ │ │
│2. Comunicarea ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│profesor mentor-│Foloseşte comunicarea│ │ │ │
│profesor/cadru │asertivă, fiind model│ │ │ │
│didactic stagiar│pentru │1 p │ │ │
│(maximum 6 p) │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Verifică receptarea │ │ │ │
│ │corectă a mesajului, │ │ │ │
│ │folosind │1 p │ │ │
│ │feedbackul de │ │ │ │
│ │verificare. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Descoperă eventualele│ │ │ │
│ │deficienţe în │1 p │ │ │
│ │receptarea │ │ │ │
│ │mesajului. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Reacţionează cu │ │ │ │
│ │profesionalism ori de│ │ │ │
│ │câte ori │ │ │ │
│ │identifică o eroare │ │ │ │
│ │sau atunci când │1 p │ │ │
│ │constată o │ │ │ │
│ │inadvertenţă ori o │ │ │ │
│ │abatere de la │ │ │ │
│ │principiile morale. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Promovează valorile │ │ │ │
│ │pozitive autentice; │ │ │ │
│ │calităţi │ │ │ │
│ │personale: atenţia │ │ │ │
│ │distributivă, │ │ │ │
│ │capacitatea de │1 p │ │ │
│ │analiză, sinteză, │ │ │ │
│ │generalizare şi │ │ │ │
│3. Menţinerea │abstractizare, │ │ │ │
│echilibrului în │precum şi capacitatea│ │ │ │
│cadrul │de a le prezenta │ │ │ │
│grupului de │obiectiv. │ │ │ │
│lucru ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│(maximum 7 p) │Adaptează modul de │ │ │ │
│ │comunicare la │1 p │ │ │
│ │situaţiile concrete │ │ │ │
│ │întâlnite. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Dovedeşte abilitate │ │ │ │
│ │pentru a lucra în │1 p │ │ │
│ │echipă. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Repartizează sarcini │ │ │ │
│ │şi îl susţine pe │ │ │ │
│ │profesorul/ │2 p │ │ │
│ │cadrul didactic │ │ │ │
│ │stagiar în rezolvarea│ │ │ │
│ │lor. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Încurajează │ │ │ │
│ │utilizarea muncii pe │1 p │ │ │
│ │grupe ca formă de │ │ │ │
│ │activitate la clasă. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Selectează şi │ │ │ │
│ │comunică informaţii │ │ │ │
│ │esenţiale, în │ │ │ │
│ │funcţie de │2 p │ │ │
│ │obiectivele │ │ │ │
│ │activităţii de │ │ │ │
│ │stagiatură. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│4. Dezvoltarea │Utilizează adecvat │ │ │ │
│capacităţilor de│cunoştinţele din │ │ │ │
│predare a │domeniul │ │ │ │
│cunoştin- │pedagogic, cu accente│2 p │ │ │
│ţelor şi de │pe metodologia │ │ │ │
│formare a │predării- │ │ │ │
│deprinderilor │învăţării-evaluării. │ │ │ │
│(maximum 7 p) ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Selectează aspectele │ │ │ │
│ │relevante ale lecţiei│ │ │ │
│ │observate, │ │ │ │
│ │în funcţie de scopul │3 p │ │ │
│ │propus, şi le │ │ │ │
│ │valorifică în │ │ │ │
│ │momentul │ │ │ │
│ │feedbackului. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îl informează şi îl │ │ │ │
│ │instruieşte pe │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar în │ │ │ │
│ │legătură cu folosirea│2 p │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │
│ │de învăţământ pe │ │ │ │
│ │parcursul perioadei │ │ │ │
│ │de stagiatură. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îl încurajează pe │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar │ │ │ │
│ │în elaborarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │2 p │ │ │
│ │învăţământ proprii, │ │ │ │
│ │adecvate │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │
│5. Îndrumarea │didactice pe care le │ │ │ │
│profesorului/ │susţine. │ │ │ │
│cadrului ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│didactic stagiar│Îl pregăteşte pe │ │ │ │
│în │profesorul/cadrul │ │ │ │
│vederea │didactic stagiar │ │ │ │
│observării │pentru găsirea de │ │ │ │
│procesului de │soluţii rapide şi │ │ │ │
│predare-învăţare│adecvate în cazul │2 p │ │ │
│(maximum 8 p) │ivirii unor │ │ │ │
│ │disfuncţionalităţi │ │ │ │
│ │legate de utilizarea │ │ │ │
│ │mijloacelor de │ │ │ │
│ │învăţământ. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îl implică pe │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar în │ │ │ │
│ │activităţi │ │ │ │
│ │extracurriculare │ │ │ │
│ │(serbări şcolare, │ │ │ │
│ │vizite, │2 p │ │ │
│ │excursii, activităţi │ │ │ │
│ │cu grupuri de │ │ │ │
│ │performanţă, │ │ │ │
│ │proiecte │ │ │ │
│ │educaţionale, │ │ │ │
│ │parteneriate). │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îl sprijină pe │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar în │2 p │ │ │
│ │elaborarea │ │ │ │
│ │proiectului didactic.│ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Deţine cunoştinţe de │ │ │ │
│ │specialitate, de │ │ │ │
│ │metodică a │ │ │ │
│ │predării disciplinei │ │ │ │
│ │şi de psihopedagogie │3 p │ │ │
│ │generală, │ │ │ │
│ │precum şi capacitatea│ │ │ │
│ │de a le explica şi de│ │ │ │
│ │a le pune │ │ │ │
│ │în practică. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Urmăreşte │ │ │ │
│ │rigurozitatea │ │ │ │
│ │ştiinţifică şi │2 p │ │ │
│ │didactică a │ │ │ │
│ │proiectelor │ │ │ │
│ │didactice. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Verifică concordanţa │ │ │ │
│ │dintre obiectivele │ │ │ │
│ │propuse, │ │ │ │
│ │conţinutul ce trebuie│ │ │ │
│ │predat, strategiile │2 p │ │ │
│ │didactice, │ │ │ │
│ │structura lecţiei şi │ │ │ │
│ │instrumentele de │ │ │ │
│ │evaluare. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Urmăreşte dozarea │ │ │ │
│ │corectă a timpului │ │ │ │
│ │necesar fiecărei │ │ │ │
│ │activităţi din │ │ │ │
│ │proiectul didactic, │1 p │ │ │
│ │în funcţie de │ │ │ │
│ │vârsta şi de │ │ │ │
│ │cunoştinţele │ │ │ │
│ │elevilor. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Asigură asistenţă în │ │ │ │
│6. Îndrumarea │elaborarea │ │ │ │
│profesorilor/ │proiectului (aceasta │ │ │ │
│cadrelor │scade treptat, pe │2 p │ │ │
│didactice │măsură ce profesorul/│ │ │ │
│stagiari/ │cadrul │ │ │ │
│stagiare/ │didactic stagiar │ │ │ │
│practican- │câştigă experienţă). │ │ │ │
│ţilor în ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│alcătuirea │Propune variante care│ │ │ │
│proiectului │îl ajută pe │ │ │ │
│didactic │profesorul/cadrul │ │ │ │
│(maximum 22 p) │didactic stagiar să │1 p │ │ │
│ │îşi îmbunătăţească │ │ │ │
│ │tehnicile de │ │ │ │
│ │predare. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îi oferă profesorului│ │ │ │
│ │/cadrului didactic │ │ │ │
│ │stagiar │ │ │ │
│ │posibilitatea de a-şi│ │ │ │
│ │exercită libertatea │ │ │ │
│ │de a │ │ │ │
│ │proiecta │2 p │ │ │
│ │conţinuturile │ │ │ │
│ │instructiv-educative,│ │ │ │
│ │în │ │ │ │
│ │funcţie de │ │ │ │
│ │obiectivele didactice│ │ │ │
│ │pe care le urmăreşte │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Regândeşte un proiect│ │ │ │
│ │din perspectiva altor│1 p │ │ │
│ │resurse │ │ │ │
│ │umane. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îl îndrumă pe │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar să │ │ │ │
│ │observe lecţia ca un │2 p │ │ │
│ │ansamblu de │ │ │ │
│ │componente │ │ │ │
│ │interdependente. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Dezvoltă la │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar │2 p │ │ │
│ │capacitatea de a face│ │ │ │
│ │analiza critică a │ │ │ │
│ │lecţiei. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Urmăreşte dezvoltarea│ │ │ │
│ │gândirii critice a │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului│ │ │ │
│ │didactic stagiar prin│2 p │ │ │
│ │găsirea │ │ │ │
│ │de metode alternative│ │ │ │
│ │în vederea realizării│ │ │ │
│ │obiectivelor lecţiei.│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Analizează şi │ │ │ │
│ │evaluează activitatea│ │ │ │
│ │didactică a │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului│ │ │ │
│ │didactic stagiar pe │ │ │ │
│ │baza unor │ │ │ │
│ │standarde minime de │2 p │ │ │
│ │competenţe │ │ │ │
│ │profesionale pe care │ │ │ │
│ │acesta le cunoaşte de│ │ │ │
│ │la începutul │ │ │ │
│ │perioadei de │ │ │ │
│ │stagiatură. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Prezintă observaţiile│ │ │ │
│ │sale obiectiv, fără │ │ │ │
│ │prejudecăţi │ │ │ │
│ │şi comentarii │ │ │ │
│ │subiective, │ │ │ │
│ │focalizate pe │3 p │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │didactice care │ │ │ │
│ │vizează dezvoltarea │ │ │ │
│ │în profesie a │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului│ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Îi oferă │ │ │ │
│ │posibilitatea │ │ │ │
│ │profesorului/cadrului│ │ │ │
│ │didactic │ │ │ │
│ │stagiar de a ajunge │1 p │ │ │
│ │la propriile │ │ │ │
│ │concluzii şi soluţii │ │ │ │
│ │prin intermediul │ │ │ │
│ │reflectării. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Sprijină │ │ │ │
│ │identificarea de │ │ │ │
│ │către profesorul/ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar a │2 p │ │ │
│ │următorilor paşi pe │ │ │ │
│ │care îi are de │ │ │ │
│ │parcurs pentru │ │ │ │
│7. Analiza │dezvoltarea sa. │ │ │ │
│performan- ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ţelor │Realizează colectarea│ │ │ │
│profesorilor/ │corectă a datelor/ │ │ │ │
│cadrelor │informaţiilor │ │ │ │
│didactice │care îl ajută să facă│2 p │ │ │
│stagiari/ │o evaluare adecvată a│ │ │ │
│stagiare │performanţelor celui │ │ │ │
│(maximum 20 p) │evaluat. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Sprijină │ │ │ │
│ │identificarea de │ │ │ │
│ │către profesorul/ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar a │ │ │ │
│ │căilor de │2 p │ │ │
│ │îmbunătăţire pe │ │ │ │
│ │viitor │ │ │ │
│ │a procesului de │ │ │ │
│ │evaluare şi/sau a │ │ │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │
│ │evaluare folosite. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Utilizează evaluarea │ │ │ │
│ │cu rol constructiv şi│ │ │ │
│ │formator, │2 p │ │ │
│ │dezvoltă metacogniţii│ │ │ │
│ │pentru dezvoltarea │ │ │ │
│ │autoevaluării. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Raportează │ │ │ │
│ │performanţele │ │ │ │
│ │fiecărui profesor/ │ │ │ │
│ │cadru │2 p │ │ │
│ │didactic stagiar la │ │ │ │
│ │standardul │ │ │ │
│ │corespunzător. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Încurajează │ │ │ │
│ │autoevaluarea ca │ │ │ │
│ │formă de │1 p │ │ │
│ │autoreflecţie │ │ │ │
│ │asupra activităţii │ │ │ │
│ │didactice. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Încurajează │ │ │ │
│ │dezvoltarea unui stil│1 p │ │ │
│ │personal de lucru. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Întocmeşte rapoarte │ │ │ │
│ │de analiză a │ │ │ │
│ │activităţii │2 p │ │ │
│ │profesorului/cadrului│ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Stabileşte, la │ │ │ │
│ │începutul perioadei │ │ │ │
│ │de stagiatură, un │ │ │ │
│ │set de reguli care să│3 p │ │ │
│ │prevină │ │ │ │
│ │disfuncţionalităţile │ │ │ │
│ │ce pot apărea la un │ │ │ │
│ │moment dat │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│8. Organizarea │Elaborează strategii │ │ │ │
│acti- │proprii de culegere a│ │ │ │
│vităţii de │datelor │ │ │ │
│practică │relevante pentru │2 p │ │ │
│(maximum 8 p) │calitatea activităţii│ │ │ │
│ │de îndrumare │ │ │ │
│ │şi sprijin. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Efectuează cu │ │ │ │
│ │uşurinţă activităţi │ │ │ │
│ │demonstrative care │3 p │ │ │
│ │sunt analizate de │ │ │ │
│ │profesorul/cadrul │ │ │ │
│ │didactic stagiar. │ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Capacitatea de a │ │ │ │
│ │întocmi un orar al │ │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │ │
│ │practică pedagogică │ │ │ │
│ │în funcţie de orarul │ │ │ │
│ │şcolii, │2 p │ │ │
│ │ţinând cont de │ │ │ │
│ │nevoile profesorilor/│ │ │ │
│9. Planificarea │cadrelor │ │ │ │
│acti- │didactice stagiari/ │ │ │ │
│vităţii de │stagiare. │ │ │ │
│practică ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│pedagogică a │Asigurarea unei │ │ │ │
│profesorilor/ │varietăţi de │ │ │ │
│cadrelor │activităţi didactice │ │ │ │
│didactice │pentru fiecare │ │ │ │
│stagiari/ │profesor/cadru │ │ │ │
│stagiare │didactic stagiar │ │ │ │
│(maximum 5 p) │(diversitatea de │ │ │ │
│ │niveluri de studiu, │3 p │ │ │
│ │ore de predare- │ │ │ │
│ │învăţare, de exersare│ │ │ │
│ │a deprinderilor │ │ │ │
│ │formate, de │ │ │ │
│ │verificare, de │ │ │ │
│ │recapitulare, de │ │ │ │
│ │elaborare şi │ │ │ │
│ │prezentare proiecte).│ │ │ │
├────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Capacitatea de a │ │ │ │
│ │reflecta asupra │1 p │ │ │
│ │activităţii proprii. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Capacitatea de a-şi │ │ │ │
│ │formula planurile de │3 p │ │ │
│ │remediere şi │ │ │ │
│ │autoperfecţionare. │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Activităţi în vederea│ │ │ │
│ │dezvoltării │ │ │ │
│10. Dezvoltarea │profesionale │ │ │ │
│profesională a │(participarea la │ │ │ │
│profesorului │conferinţe, │3 p │ │ │
│mentor │elaborarea de lucrări│ │ │ │
│(maximum 9 p) │ştiinţifice, │ │ │ │
│ │implicarea în │ │ │ │
│ │proiecte). │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│ │Cunoaşte conceptele │ │ │ │
│ │de bază ale │ │ │ │
│ │tehnologiei │ │ │ │
│ │informaţiei (IT) şi │2 p │ │ │
│ │utilizează accesorii │ │ │ │
│ │ale │ │ │ │
│ │sistemului de operare│ │ │ │
│ │Windows. │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────┼───────┼────────┼────────┤
│TOTAL: │100 p │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────┴────────┴────────┘

    Calificativ: "Foarte bine" (91 p-100 p)
    "Bine" (81 p-90 p)
    "Satisfăcător" (75 p-80 p)
    "Nesatisfăcător" (sub 75 p)
    NOTĂ:
    Rămân membri în corpul profesorilor mentori cei care obţin calificativul "Foarte bine".

    ANEXA 3h

    la metodologie
    Unitatea de învăţământ a profesorului/cadrului didactic stagiar ..............
    Nr. de înregistrare ..............
    Avizat
    Director,
    .............
    RECOMANDARE
    pentru înscrierea la examenul de definitivare în învăţământ
    Prin prezenta, subsemnatul, ........., membru al Corpului profesorilor mentori din judeţul ........, titular la ..........., certific parcurgerea stagiului practic în anul şcolar ...... de către domnul/doamna .........., realizat în unitatea de învăţământ ............. .
    Activitatea profesorului/cadrului didactic stagiar se reflectă în raportul final în care au fost analizate competenţele necesare exercitării profesiei de cadru didactic pe următoarele domenii: comunicare, curriculum, dezvoltare profesională, evaluare, formarea elevilor, relaţia familie - şcoală - comunitate.
──────────
*) ....................................................................... .............................................................................. ..............................................................................──────────
    Prezenta recomandare a fost eliberată pentru a-i servi domnului/doamnei ................ la înscrierea pentru examenul de obţinere a definitivării în învăţământ.
    Data .............
    Profesor mentor,
    ..................
    ------------

──────────
*) Se va realiza o scurtă caracterizare a profesorului/cadrului didactic stagiar, având în vedere competenţele identificate, dezvoltate, formate în perioada de stagiatură: competenţe profesionale, competenţe şi abilităţi sociale, competenţe şi aptitudini organizatorice etc., evidenţiind potenţialul său ca profesor cu drept de practică.──────────

    ANEXA 4

    la metodologie
    COD DE CONDUITĂ
    al profesorilor mentori
    ART. 1
    (1) Prezentul cod reglementează principiile fundamentale şi normele de conduită profesională ale profesorilor mentori.
    (2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod sunt obligatorii pentru profesorii mentori şi au ca scop asigurarea calităţii serviciilor de mentorat prin crearea cadrului etic necesar desfăşurării acestor activităţi, astfel încât profesorii mentori să îşi îndeplinească toate obligaţiile cu profesionalism şi corectitudine pentru a nu aduce prejudicii profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare sau instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
    (3) Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:
    a) drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
    b) drepturile minorităţilor;
    c) evitarea discriminării de orice fel;
    d) accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
    e) statutul personalului didactic.


    ART. 2
    Prezentul cod asigură creşterea calităţii serviciilor de mentorat prin:
    a) reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a prestigiului instituţiei în care profesorul mentor îşi desfăşoară activitatea şi a funcţiei pe care o ocupă;
    b) crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între profesorul mentor şi profesorul/cadrul didactic stagiar.


    ART. 3
    Principiile care guvernează conduita profesională a profesorilor mentori sunt:
    1. supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării în exercitarea activităţii lor;
    2. prioritatea interesului public, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a considera interesul comunitar general mai presus decât interesul personal;
    3. imparţialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori au îndatorirea de a aplica aceleaşi reguli în situaţii similare, de a avea o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic sau de altă natură. În acest sens, aceştia au următoarele obligaţii:
    a) să nu se implice în activităţi sau în relaţii care ar putea afecta activitatea de mentorat pe care o desfăşoară;
    b) să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante pentru profesorul/cadrul didactic stagiar care l-ar putea ajuta în dezvoltarea profesională;
    c) să nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formularea propriei opinii, ci să îşi fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate, pe date provenite din surse neechivoce;
    d) să nu trateze cu superficialitate nevoile profesorului/cadrului didactic stagiar;
    e) să nu omită, cu bună ştiinţă, informaţii, date şi documente utile dezvoltării profesionale a profesorului/cadrului didactic stagiar;

    4. profesionalismul, principiu conform căruia toate activităţile desfăşurate de profesorii mentori sunt realizate cu responsabilitate, competenţă şi eficienţă, pe baza cunoştinţelor şi aptitudinilor proprii. În acest sens, cadrele didactice care desfăşoară activităţi de mentorat au următoarele obligaţii:
    a) să cunoască legislaţia specifică activităţii desfăşurate, să se preocupe în mod constant şi continuu de creşterea nivelului de pregătire, conform standardelor recunoscute în domeniu;
    b) să îşi dezvolte permanent competenţele profesionale cerute de procedurile de evaluare, prin participarea la programe de formare, seminare, conferinţe şi la alte activităţi specifice de dezvoltare profesională;

    5. integritatea morală, principiu conform căruia activitatea profesorilor mentori este exercitată cu onestitate şi corectitudine, în deplină concordanţă cu principiile etice asumate. În acest sens, profesorii mentori trebuie să respecte următoarele reguli de conduită:
    a) să îşi exercite atribuţiile de serviciu cu onestitate, corectitudine şi responsabilitate;
    b) să respecte reglementările legale în vigoare şi să acţioneze în conformitate cu cerinţele activităţii pe care o desfăşoară, în interesul profesorului/cadrului didactic stagiar;
    c) să evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea şi obiectivitatea;
    d) să nu se folosească de calitatea de mentor în alte circumstanţe sau situaţii decât cele pentru care au fost desemnaţi;
    e) să evite furnizarea de informaţii sau date false în timpul şi/sau după efectuarea activităţilor de mentorat;
    f) să evite exercitarea activităţilor de mentorat sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe care le-ar putea afecta comportamentul;
    g) să evite agresarea fizică, verbală, psihică sau emoţională a persoanelor implicate în procesul de mentorat;

    6. libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia profesorii mentori pot să îşi exprime şi să îşi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri, cu respectarea unor opinii diferite de a lor formulate de către profesorii/cadrele didactice stagiari/stagiare;
    7. confidenţialitatea, principiu conform căruia profesorii mentori trebuie să păstreze confidenţialitatea în legătură cu datele, informaţiile şi documentele la care au acces, să nu utilizeze sau să facă publice aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă din partea profesorului/cadrului didactic stagiar sau fără avizul şcolii:
    a) să evite utilizarea în interes personal sau în beneficiul unui terţ a informaţiilor dobândite în cursul desfăşurării activităţii de mentorat;
    b) să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu;
    c) să nu facă publice informaţii sau documente care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a profesorului/cadrului didactic stagiar şi/sau a unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară activitatea.
    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016