Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 28 septembrie 2018  privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 28 septembrie 2018 privind activităţile de elaborare a cardului profesional european pentru profesiile din domeniul de competenţă al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

EMITENT: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 864 din 11 octombrie 2018
──────────
    Aprobată prin Hotărârea nr. 29 din 28 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 11 octombrie 2018.
──────────
    ART. 1
    (1) Cardul profesional european, denumit în continuare CPE, este un certificat electronic care atestă fie faptul că profesionistul a îndeplinit toate condiţiile necesare pentru a presta temporar şi ocazional servicii într-un stat membru gazdă, fie recunoaşterea calificărilor profesionale pentru stabilirea într-un stat membru gazdă.
    (2) Informaţiile conţinute de documentul prevăzut la alin. (1) sunt prenumele, numele, data şi locul naşterii, profesia şi calificările titularului, precum şi regimul aplicabil, autorităţile competente implicate, numărul de card, elementele de securitate şi referinţa la un act valabil de identitate.

    ART. 2
    (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare Ordinul, este desemnat prin lege să elaboreze şi, după caz, să emită CPE pentru profesiile de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, cu respectarea prevederilor cap. IV^2 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015, privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
    (2) Emiterea CPE se face la cererea profesionistului interesat şi nu constituie un impediment pentru acesta de a utiliza procedurile neelectronice de recunoaştere a calificării în vederea exercitării profesiei pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

    ART. 3
    În sensul prevederilor art. 1 alin. (2), Ordinul este:
    a) autoritatea competentă de elaborare a CPE din statul membru de origine, denumită în continuare autoritate competentă de origine, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care, la data cererii, sunt stabiliţi, au desfăşurat formarea în profesie sau, după caz, au obţinut calificarea în România şi care solicită CPE în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii sau stabilirii în celelalte state membre;
    b) autoritatea competentă de elaborare a CPE din statul membru gazdă, denumită în continuare autoritate competentă gazdă, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care, la data cererii, sunt stabiliţi, au desfăşurat formarea în profesie sau, după caz, au obţinut calificarea în alt stat membru UE şi care solicită CPE în vederea prestării temporare sau ocazionale de servicii sau stabilirii în România.


    ART. 4
    (1) CPE emis în vederea prestării în regim temporar şi ocazional a serviciilor în România de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali constituie declaraţia prestatorului prevăzută de lege în acest sens.
    (2) CPE emis în vederea stabilirii în România permite titularului, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercitarea profesiei în România numai după dobândirea calităţii de membru al Ordinului şi autorizarea în profesie, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege în acest sens.

    ART. 5
    (1) Ordinul primeşte cererile de emitere a CPE înaintate de asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali printr-un instrument online, dezvoltat de Comisia Europeană, care creează automat un dosar în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI în care titularul anexează documentele relevante pentru procedura de recunoaştere a calificării sau de exercitare a profesiei în caz de mobilitate temporară.
    (2) În calitate de autoritate competentă în domeniu, Ordinul asigură prelucrarea imparţială, obiectivă şi la timp a cererilor de carduri profesionale europene.
    (3) Procesarea dosarelor IMI ale solicitanţilor de CPE se face prin intermediul instrumentului prevăzut la alin. (1) de către utilizatorii IMI ai Departamentului recunoaşterea calificărilor profesionale din aparatul central al Ordinului.
    (4) Pentru procesarea cererilor de emitere a CPE se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului.

    ART. 6
    În calitate de autoritate competentă de origine, Ordinul desfăşoară următoarele activităţi:
    a) primeşte şi acceptă cererea CPE;
    b) analizează categoriile de documente anexate de solicitant în raport cu cerinţele notificate în acest sens de statul membru gazdă;
    c) confirmă că cererea este completă sau, după caz, solicită documentele care lipsesc;
    d) verifică autenticitatea şi valabilitatea documentelor introduse de solicitant;
    e) realizează o validare generală a cererii şi o trimite statului membru;
    f) în cazurile de mobilitate temporară fără verificarea prealabilă a calificării, decide aprobarea sau refuzul cererii de CPE;
    g) suspendă/reactivează cereri CPE aprobate;
    h) prelungeşte valabilitatea unei cereri aprobate de CPE de mobilitate temporară fără verificarea prealabilă a calificării, respectiv refuză prelungirea valabilităţii, justifică refuzul şi indică solicitantului căile de atac în dreptul intern.


    ART. 7
    (1) Acceptarea cererii se face în termen de 2 zile lucrătoare de la data introducerii acesteia în sistem de către petent.
    (2) În cazul în care solicitantul nu a completat corect datele din cererea CPE, Ordinul o poate respinge, cu excepţia situaţiei în care regimul juridic sub incidenţa căruia se face recunoaşterea calificării în statul membru gazdă a fost greşit indicat. În acest caz se solicită petentului retragerea cererii şi introducerea unei noi cereri în care se precizează procedura corectă de recunoaştere a calificării.

    ART. 8
    (1) În termen de o săptămână de la acceptarea cererii, Ordinul confirmă primirea acesteia şi informează solicitantul cu privire la lipsa oricărui document.
    (2) Solicitarea documentelor lipsă se face cu respectarea cerinţelor notificate în sistemul IMI de către statul membru gazdă.
    (3) Documentele furnizate de solicitant, a căror calitate neadecvată împiedică verificarea autenticităţii şi validităţii acestora, se consideră ca documente lipsă şi sunt aduse la cunoştinţa solicitantului.

    ART. 9
    (1) În vederea completării dosarului IMI al solicitantului, Ordinul, în calitate de autoritate competentă de origine, eliberează, prin filialele sale, documentele necesare recunoaşterii calificării într-un alt stat membru UE, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 20/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali.
    (2) Pentru eficientizare, în situaţiile prevăzute la alin. (1) se pot utiliza şi copii ale documentelor prezentate în original de către solicitant, certificate „conform cu originalul“ de către filiala Ordinului abilitată să primească solicitările de eliberare a documentelor.
    (3) Documentele lipsă pot fi introduse în dosarul IMI de către petent sau direct de către Ordin, la solicitarea acestuia.

    ART. 10
    (1) În calitate de autoritate competentă de origine, Ordinul verifică dacă solicitantul este stabilit legal în România şi dacă toate documentele necesare care au fost emise în România sunt valabile şi autentice.
    (2) Verificarea autenticităţii şi valabilităţii documentelor introduse de către solicitant în dosarul IMI al CPE este de manieră generală şi se face, după caz:
    a) în baza de date a Ordinului întocmită ca urmare a documentelor solicitate în vederea atestării titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, precum şi în vederea atestării onorabilităţii profesionale a membrilor săi şi, respectiv, în Registrul Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
    b) în alte registre profesionale naţionale, publice;
    c) la organismele şi instituţiile din România sau din alte state membre UE care răspund de eliberarea documentelor introduse în dosarul IMI şi care figurează în platforma IMI.

    (3) În vederea verificării documentelor introduse, Ordinul poate cere solicitantului să se prezinte pentru identificare sau să-i solicite acordul scris de utilizare a datelor personale în vederea verificării documentelor la autorităţile abilitate care nu figurează în platforma IMI.
    (4) În caz de îndoieli justificate în mod temeinic, Ordinul consultă organismul relevant şi poate cere solicitantului copii certificate ale documentelor.
    (5) În cazul cererilor ulterioare depuse de acelaşi solicitant, Ordinul nu poate solicita redepunerea unor documente care sunt deja incluse în dosarul IMI şi care sunt încă valabile.

    ART. 11
    (1) În cazul cererilor de CPE de mobilitate temporară cu controlul prealabil al calificării sau de stabilire pe teritoriul altui stat membru, Ordinul, în calitate de autoritate competentă de origine a solicitantului asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, verifică în termen de o lună de la data confirmării completării cererii CPE relevanţa, autenticitatea şi valabilitatea documentelor depuse în dosarul IMI.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la primirea documentelor lipsă solicitate conform prevederilor art. 8 alin. (2) sau, dacă nu sunt solicitate documente suplimentare, de la expirarea termenului de o săptămână menţionat la art. 8 alin. (1).
    (3) La finele procedurii prevăzute la alin. (1) Ordinul transmite cu celeritate cererea de CPE autorităţii competente a statului membru gazdă şi informează solicitantul în acest sens.

    ART. 12
    (1) În termen de 3 săptămâni de la data confirmării completării cererii CPE de mobilitate temporară pe teritoriul altui stat membru, introdusă de asistenţii medicali generalişti şi moaşele care întrunesc cerinţele de recunoaştere automată a calificării prevăzute de lege, Ordinul, în calitate de autoritate competentă de origine, verifică relevanţa, autenticitatea şi valabilitatea documentelor din dosarul IMI al solicitantului şi decide aprobarea sau refuzul emiterii CPE.
    (2) În caz de refuz al cererii CPE prevăzute la alin. (1), se anexează documentul justificativ şi se indică solicitantului care sunt căile de atac în dreptul intern.
    (3) Termenul de 3 săptămâni începe să curgă de la primirea documentelor lipsă sau, dacă nu sunt solicitate documente suplimentare, de la expirarea termenului de o săptămână menţionat la art. 8 alin. (1).
    (4) La finele procedurii prevăzute la alin. (1) Ordinul transmite CPE către autoritatea competentă din fiecare stat membru gazdă vizat şi informează solicitantul în consecinţă.

    ART. 13
    Decizia Ordinului în cazurile prevăzute la art. 12 sau absenţa unei decizii în termenul de trei săptămâni prevăzut la art. 12 alin. (1) se supune căilor de atac în temeiul dreptului intern.

    ART. 14
    În cazul în care Ordinul are calitatea de autoritate competentă gazdă pentru solicitanţii de CPE de mobilitate temporară, acesta nu poate cere petentului o nouă declaraţie de prestare a serviciilor în regim temporar/ocazional pentru următoarele 18 luni.

    ART. 15
    (1) Dacă titularul unui CPE de prestări servicii în regim de mobilitate temporară emis de Ordin doreşte să continue să presteze servicii după perioada de 18 luni prevăzută la art. 14 sau dacă doreşte să presteze servicii în alte state membre decât cele menţionate iniţial acesta informează Ordinul în acest sens.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) titularul furnizează orice informaţie privind schimbările substanţiale intervenite în situaţia înregistrată în dosarul IMI care poate fi solicitată de Ordin în conformitate cu normele în vigoare.
    (3) Ordinul transmite CPE actualizat către statele membre gazdă în cauză.

    ART. 16
    CPE emis în caz de mobilitate temporară fără verificarea prealabilă a calificării şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) este valabil pe întreg teritoriul tuturor statelor membre gazdă în cauză, atât timp cât titularul său, asistent medical generalist sau moaşă, îşi păstrează dreptul de practică, pe baza documentelor şi a informaţiilor cuprinse în dosarul IMI.

    ART. 17
    (1) În calitate de autoritate competentă gazdă, Ordinul are ca atribuţii principale efectuarea recunoaşterii calificării profesionale de asistent medical generalist, de moaşă sau de asistent medical obţinută în alt stat membru UE şi, respectiv, emiterea CPE în baza căruia titularul, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical exercită profesia în România.
    (2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de la alin. (1) Ordinul primeşte prin intermediul instrumentului prevăzut la art. 5 alin. (1) cererile de CPE prelucrate de celelalte state membre UE.
    (3) Acţiunile întreprinse de autoritatea competentă a statului membru de origine a solicitantului de CPE, similare celor efectuate de Ordin în baza prevederilor art. 16, înlocuiesc orice cerere de recunoaştere a calificărilor profesionale în temeiul dreptului intern.

    ART. 18
    În calitate de autoritate competentă gazdă, Ordinul îndeplineşte următoarele activităţi:
    a) primeşte şi acceptă cererea CPE transmisă de un alt stat membru UE în termenul prevăzut la art. 7 alin. (1);
    b) verifică cerinţele şi documentele justificative introduse în cererea de CPE transmisă de statul membru respectiv şi, în cazul unor îndoieli justificate în mod temeinic, poate solicita acestuia informaţii suplimentare sau transmiterea unei copii certificate ale unui document;
    c) decide, după caz, aprobarea sau refuzul emiterii CPE, precum şi măsurile compensatorii, aplicabile.


    ART. 19
    (1) În calitate de autoritate competentă gazdă, Ordinul decide în termen de o lună de la primirea solicitării transmise de statul membru de origine dacă eliberează un CPE asistenţilor medicali generalişti şi moaşelor a căror formare efectuată în alte state membre UE întruneşte cerinţele de recunoaştere automată a calificării în vederea exercitării profesiei în regim de stabilire pe teritoriul României.
    (2) În cazul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu o formare desfăşurată în alte state membre UE, care nu beneficiază de recunoaşterea automată a calificării în vederea exercitării profesiei în regim de mobilitate temporară sau de stabilire pe teritoriul României, Ordinul, în calitate de autoritate competentă gazdă, decide în termen de două luni de la primirea solicitării transmise de statul membru de origine dacă eliberează CPE sau dacă supune titularul unor măsuri compensatorii.

    ART. 20
    Neadoptarea în termenele prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2) a unei decizii cu privire la emiterea CPE sau lipsa organizării probei de aptitudini în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (2) conduce la emiterea şi transmiterea automată a CPE către titular, prin intermediul sistemului IMI.

    ART. 21
    (1) Solicitările formulate de Ordin, în calitate de autoritate competentă gazdă, în baza prevederilor art. 18 lit. b) nu modifică termenele de decizie precizate la art. 19 alin. (1) şi (2).
    (2) Atunci când Ordinul este autoritatea competentă a statului membru de origine prevăzut la art. 19, acesta transmite informaţiile sau, după caz, copiile documentelor solicitate, în termen de cel târziu două săptămâni de la primirea cererii statului membru gazdă în cauză.
    (3) În cazul în care, în vederea adoptării unei decizii cu privire la emiterea CPE Ordinul nu primeşte informaţiile necesare solicitate statului membru de origine sau profesionistului în cauză, în baza prezentei metodologii, acesta poate refuza, în calitate de autoritate competentă gazdă, emiterea CPE. Refuzul se justifică în mod corespunzător.

    ART. 22
    (1) Ordinul, în calitate de autoritate competentă gazdă, poate prelungi cu două săptămâni termenele prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2), pentru emiterea automată a CPE.
    (2) În situaţiile menţionate la alin. (1) Ordinul explică motivele prelungirii şi informează solicitantul în consecinţă.
    (3) O astfel de prelungire poate fi repetată o singură dată şi numai dacă este strict necesar, mai ales din motive ce ţin de sănătatea publică sau de siguranţa pacientului.

    ART. 23
    (1) Deciziile de recunoaştere a calificării în vederea emiterii CPE de stabilire sau de exercitare a profesiei în regim temporar sau ocazional cu verificarea prealabilă a calificării, pe teritoriul României, stabilirea probelor de aptitudini aferente, precum şi refuzul recunoaşterii calificării şi justificarea acestuia se adoptă de către Ordin la propunerea Comisiei naţionale pentru recunoaşterea calificărilor de asistent medical generalist, de asistent medical şi de moaşă obţinute în Uniunea Europeană, în Spaţiul Economic European şi în Confederaţia Elveţiană.
    (2) În vederea îndeplinirii activităţilor prevăzute de prezenta metodologie, Ordinul colaborează îndeaproape cu autorităţile competente omologe din celelalte state membre, răspunzând prompt la cererile de informaţii IMI.
    (3) Deciziile privind prelucrarea şi emiterea CPE adoptate în temeiul prezentei metodologii de către Ordin, după caz, în calitate de autoritate competentă de origine sau în calitate de autoritate competentă gazdă, precum şi situaţia de neadoptare a unei decizii de către Ordin în calitate de autoritate competentă de origine se supun căilor de atac în temeiul dreptului intern.

    ART. 24
    În calitate de autoritate competentă de origine şi, respectiv, în calitate de autoritate competentă gazdă, Ordinul are acces la informaţiile conţinute în dosarul IMI al titularului de CPE şi se consideră operator de date în sensul prevăzut de normele privind protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 25
    (1) Ordinul poate prelucra datele cu caracter personal incluse în dosarul IMI al titularului CPE pe toată perioada necesară parcurgerii procedurii de recunoaştere în sine a calificării titularului şi ca dovadă a recunoaşterii sau a transmiterii declaraţiei solicitate în cazul prestării serviciilor în regim de mobilitate temporară.
    (2) Informaţiile privind experienţa profesională acumulată sau măsurile compensatorii absolvite de titularul CPE în România se introduc de către Ordin în dosarul IMI.
    (3) La cererea titularului CPE, Ordinul:
    a) informează titularul cu privire la conţinutul dosarului IMI;
    b) rectifică datele incorecte sau incomplete din dosarul IMI şi şterge sau blochează un dosar IMI fără să perceapă taxe suplimentare în acest sens. Efectuarea acestor activităţi la cerere şi neremunerat constituie un drept adus la cunoştinţa titularului la data emiterii CPE şi, ulterior, la fiecare 2 ani, prin intermediul IMI.

    (4) În cazul solicitării de ştergere a unui dosar IMI aferent CPE emis în scopul stabilirii sau al prestării în România a activităţilor de asistent medical în regim de mobilitate temporară, cu verificarea prealabilă a calificării, Ordinul, în calitate de autoritate competentă gazdă, eliberează titularului documentul care atestă recunoaşterea calificării profesionale în România.

    ART. 26
    (1) Ordinul actualizează prompt dosarele IMI cu respectarea normelor în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (2) Actualizarea constă în:
    a) adăugarea de informaţii privind sancţiunile disciplinare sau penale cu consecinţe asupra desfăşurării activităţilor profesionale de către titularul CPE şi care au ca efect interzicerea sau restricţionarea dreptului acestuia de exercitare a profesiei;
    b) ştergerea de informaţii care nu mai sunt necesare.

    (3) Conţinutul informaţiilor actualizate prevăzute la alin. (2) lit. a) se limitează la:
    a) identitatea profesionistului;
    b) profesia în cauză;
    c) informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa naţională care a adoptat hotărârea privind restricţia sau interdicţia;
    d) sfera de aplicare a restricţiei sau interdicţiei; şi
    e) perioada în care se aplică restricţia sau interdicţia.


    ART. 27
    (1) Ordinul are obligaţia să informeze în cel mai scurt timp posibil titularul CPE şi, respectiv, autorităţile competente din celelalte state membre UE care au acces la dosarul IMI al acestuia cu privire la acţiunea de actualizare întreprinsă.
    (2) Acţiunea de informare prevăzută la alin. (1) nu aduce atingere obligaţiei Ordinului de a declanşa mecanismul de alertă a celorlalte state membre UE în cazul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cărora li s-au aplicat în România sancţiunile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a).

    ART. 28
    În calitate de autoritate competentă gazdă, Ordinul asigură posibilitatea angajatorilor, clienţilor, pacienţilor, autorităţilor publice şi altor părţi interesate de a verifica autenticitatea şi valabilitatea unui CPE prezentat acestora de către titularul cardului.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice