Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 28 martie 2024  de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 28 martie 2024 de efectuare a inspecţiei tehnice şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 877 din 28 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 5 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. Prezenta metodologie stabileşte procedura de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Această metodologie se aplică de către inspectorii tehnici din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER (AFER) cu ocazia exercitării atribuţiilor de inspecţie tehnică şi a supravegherii prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.
    CAP. II
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
    1. Inspectorul tehnic încheie procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie atunci când constată săvârşirea unor fapte care încalcă prevederile art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024 de către operatorii economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic.
    2. Dacă un operator economic a săvârşit mai multe contravenţii, constatate în acelaşi timp, inspectorul tehnic va încheia un singur proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    3. Sancţiunile se aplică în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024.
    4. În cazul în care prin săvârşirea faptei contravenţionale s-a cauzat o pagubă, persoana vătămată îşi va putea valorifica pretenţiile conform prevederilor dreptului comun.
    5. Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune contravenţională principală sau mai multe sancţiuni complementare.
    6. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, sancţiunile contravenţionale se cumulează, fără a putea depăşi dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.
    7. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se încheie în 3 exemplare:
    - exemplarul nr. 1, care se predă contravenientului;
    – exemplarul nr. 2, în termen de 48 de ore de la încheierea acestuia, care va fi predat de inspectorul tehnic la Compartimentul analiză, sinteză, prelucrare date din cadrul Departamentului de inspecţie tehnică - AFER;
    – exemplarul nr. 3, care rămâne în carnet.

    8. Carnetele consumate integral se depun la Departamentul de inspecţie tehnică din cadrul AFER, în vederea arhivării acestora, cu respectarea prevederilor legale privind arhivarea.
    9. Inspectorul tehnic este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţii cu privire la conţinutul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi să le consemneze distinct în cadrul acestuia, la rubrica "Obiecţiile contravenientului", sub sancţiunea nulităţii procesului- verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    10. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va cuprinde, în mod obligatoriu:
    - data şi locul unde este încheiat;
    – numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte inspectorul tehnic;
    – denumirea şi sediul operatorului economic;
    – descrierea faptei săvârşite, cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
    – indicarea obligaţiilor încălcate şi sancţionarea conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024;
    – posibilitatea achitării în termenele prevăzute de art. 16 alin. (1), art. 28 alin. (1) şi art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a jumătate din minimul amenzii prevăzute;
    – termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea;
    – semnătura inspectorului tehnic, contravenientului sau managerului operatorului economic şi a martorului, după caz.

    11. În cazul operatorilor economici cu sediul în străinătate, pe lângă informaţiile prevăzute la pct. 10, în procesul-verbal se menţionează şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent.
    12. Lipsa uneia dintre menţiunile prevăzute la pct. 10 sau 11, după caz, atrage nulitatea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    13. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se semnează de către inspectorul tehnic şi de contravenient sau managerul operatorului economic.
        În cazul în care contravenientul refuză să semneze, nu poate să semneze sau nu este prezent, inspectorul tehnic menţionează aceasta în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Aceste împrejurări trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor.
     În acest caz, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se va completa în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, prevederile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul lipsei unui martor.

    14. Nu poate avea calitatea de martor un alt inspector tehnic.
    15. Sancţiunile contravenţionale care se aplică sunt principale şi complementare.
    16. Sancţiunile principale sunt avertismentul sau amenda.
    17. Sancţiunile complementare: suspendarea sau retragerea, după caz, a avizului/atestatului/autorizaţiei/agrementului/omologării/ documentelor tehnice eliberat/e de către AFER.
    18. Avertismentul se aplică cu respectarea prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    19. Sancţiunea cu amendă se aplică în conformitate cu prevederile art. 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024.
    20. La stabilirea valorii amenzii, inspectorul tehnic are în vedere împrejurările în care a fost săvârşită contravenţia şi consecinţele posibile ale acesteia asupra securităţii transporturilor şi calităţii serviciilor sau produselor feroviare.
    21. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice se fac venit integral la bugetul de stat.
    22. Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, cu respectarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    23. În termen de cel mult 15 zile de la data plăţii contravenţiei, operatorul economic trebuie să transmită către AFER o copie după dovada de plată a amenzii.
    24. Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este un act administrativ care poate fi anulat numai prin hotărâre a instanţei de judecată.
    ANEXA 1

        la metodologie
        MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
        Autoritatea Feroviară Română - AFER
                                     PROCES-VERBAL
                     de constatare şi sancţionare a contravenţiilor
                               seria ...... nr. .........
        Încheiat azi ..............(anul, luna, ziua), la ............................. (denumirea operatorului economic la care s-a constatat contravenţia), de inspectorul tehnic/inspectorii tehnici ....................... (numele şi prenumele), la Autoritatea Feroviară Română - AFER, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 16/2024 privind inspecţia tehnică şi supravegherea prin acţiuni de inspecţie tehnică în domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul uşor, monorai şi al transportului urban, suburban şi regional pe şine, pe linii ferate industriale şi pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic şi al Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legitimaţia specială nr. ...........,
        Constat că ................................. (denumirea operatorului economic care a săvârşit contravenţia), cu sediul în ................ (adresa exactă), nr. de înmatriculare în registrul comerţului ............., cod fiscal ............, reprezentat prin ......................... (numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal), posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. ......., eliberat(ă) de la data de .............., C.N.P. .............., în ............. (anul, luna, ziua, ora, locul), a săvârşit următoarele fapte:
        ..................................................
        ..................................................
        ..................................................
        (descrierea faptelor contravenţionale, împrejurărilor în care acestea au fost produse, cu indicarea datei, orei şi locului în care au fost săvârşite, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptelor şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite)

     şi a încălcat prevederile ................... (denumirea articolului şi a alineatului din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2024), ceea ce constituie contravenţie(i) prevăzută(e) care se sancţionează cu amendă de la ........... lei la ............ lei.
        Faţă de împrejurările în care s-a comis fapta, contravenientul se sancţionează cu avertisment/amendă în valoare de ............ lei.
        Obiecţiile contravenientului: ..........................
        .................................................. (obiecţiile contravenientului, cu indicarea mijloacelor de probă),

        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate să achite, în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării de plată, jumătate din minimul amenzii, adică suma de ........... lei, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat (pentru persoanele juridice).
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul economic poate să facă plângere împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia ori la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul operatorul economic.

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Inspector tehnic │Contravenient │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│.................................│.................................│
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│(semnătura) │(semnătura) │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

        Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal. De faţă a fost martorul ..................., domiciliat în ................ (adresa exactă), posesor al B.I./C.I. seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de la data de ............., C.N.P. ................... .

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Inspector tehnic │Martor │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│.................................│.................................│
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│(semnătura) │(semnătura) │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

        În termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării, contravenientul va transmite la Autoritatea Feroviară Română - AFER - Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, Bucureşti, cod 010719, dovada de plată a amenzii sau, după caz, plângerea împotriva procesului-verbal, însoţită de copia acestuia. În caz contrar, se procedează la executarea silită.
        Am primit exemplarul nr. 1, care constituie şi înştiinţarea de plată.

┌─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Inspector tehnic │Contravenient │
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│.................................│.................................│
├─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│(semnătura) │(semnătura) │
└─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016