Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 26 mai 2020  privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 26 mai 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 464 din 2 iunie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 905 din 26 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 464 din 2 iunie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Iniţierea procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, se aprobă de către conducătorul fiecărei unităţi prin referat întocmit de conducătorul structurii în care se regăseşte postul vacant sau temporar vacant.
    (2) Referatul aprobat va fi înaintat structurii de resurse umane din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecţia, în vederea demarării procedurii de ocupare, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante.

    ART. 2
    Posturile vacante sau temporar vacante pot fi ocupate de persoane care îndeplinesc condiţiile generale şi condiţiile specifice prevăzute în fişa postului.

    ART. 3
    (1) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, respectiv din cadrul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează concurs are obligaţia de a posta pe pagina instituţiei anunţul privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante.
    (2) Anunţul va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare;
    b) condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa de post;
    c) actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante/temporar vacante;
    d) condiţii generale şi specifice de ocupare a posturilor;
    e) data-limită până la care se pot depune dosarele;
    f) data selecţiei dosarelor.

    (3) Actele necesare în vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante sunt:
    - cererea, în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze, însoţită de declaraţia privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare - anexele nr. 1, 2 şi 5 la prezenta metodologie;
    – copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, după caz;
    – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
    – copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
    – cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează - anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
    – adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează (se acceptă şi documentul primit pe e-mail de la medicul de familie al candidatului);
    – curriculum vitae, model comun european;
    – declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu - anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    – declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică (funcţie publică) - anexa nr. 6 la prezenta metodologie.

    (4) Condiţiile generale de participare sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal în parte conform legislaţiei specifice de ocupare a fiecărui post.
    (5) Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea structurilor în al căror stat de funcţii se află funcţia vacantă/temporar vacantă. Condiţiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care necesită studii superioare ori studii superioare de scurtă durată se stabilesc în conformitate cu nomenclatoarele domeniilor şi specializărilor din învăţământul universitar de lungă durată şi scurtă durată, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenţă şi specialitate.

    ART. 4
    În vederea ocupării, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante, candidatul depune un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).

    ART. 5
    În termen de două zile lucrătoare de la data publicării anunţului, candidaţii trimit pe adresa de e-mail stabilită de către conducătorul instituţiei care organizează selecţia documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).

    ART. 6
    (1) În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.
    (2) În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

    ART. 7
    Rezultatul va fi publicat în maximum 24 de ore de la data selecţiei dosarelor, cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admişi mai mulţi candidaţi la selecţia dosarelor.

    ART. 8
    (1) Ministrul sănătăţii, respectiv conducătorul unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii care organizează selecţia are obligaţia să constituie comisia de selecţie prin act administrativ.
    (2) Comisia este formată dintr-un număr impar de membri, din care face parte în mod obligatoriu şeful structurii în care urmează să se facă angajarea.
    (3) Comisia va fi condusă de un preşedinte şi va avea în componenţă un secretar fără drept de vot.
    (4) Atribuţiile comisiei prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    - verifică îndeplinirea cerinţelor de ocupare stabilite în fişa postului, precum şi a condiţiilor legale prevăzute de actele normative specifice postului;
    – realizează un plan de interviu, în cazul în care se depun mai multe dosare pentru un post;
    – întocmeşte şi semnează în două exemplare deopotrivă originale procesul-verbal final care conţine concluziile procedurii parcurse.

    (5) Comisia prevăzută la alin. (1) înaintează ministrului sănătăţii, respectiv conducătorului unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecţie cu propunerea de numire a candidatului declarat admis.
    (6) Conducătorii unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii transmit propunerea de numire însoţită de un exemplar original al procesului-verbal final al procedurii de selecţie Ministerului Sănătăţii în vederea emiterii ordinului de numire.
    (7) Membrii comisiei de selecţie poartă întreaga răspundere pentru asigurarea legalităţii şi corectitudinii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de selecţie şi a documentelor elaborate.

    ART. 9
    Numirea se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    MODEL-CERERE
    (pentru funcţiile publice)
    Autoritatea/Instituţia publică ........................

┌──────────────────────────────────────┐
│Funcţia publică solicitată │
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│ │Date │ │
│ │personale │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Numele: │Prenumele:│ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Adresa: │Nr. de │ │
│ │telefon: │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Data naşterii: │Locul │ │
│ │naşterii: │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Starea civilă: │Copii: │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Stagiul militar: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Studii generale şi│ │ │
│de specialitate: │ │ │
│Studii medii │ │ │
│liceale sau │ │ │
│postliceale: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută│
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Studii superioare │ │ │
│de scurtă durată: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută│
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Studii superioare │ │ │
│de lungă durată: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută│
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┤
│Studii postuniversitare, masterat sau │
│doctorat: │
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută│
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Alte tipuri de │ │ │
│studii: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Instituţia │Perioada │Diploma │
│ │ │obţinută│
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┤
│Limbi străine (slab, bine, foarte │
│bine)*): │
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│Scris │Citit │Vorbit │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┤
│*) Se va menţiona şi limba maternă, │
│acolo unde este cazul. │
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│Cunoştinţe operare│ │ │
│calculator: │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│Cariera │ │ │
│profesională: │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┤
│Perioada Instituţia/Firma Funcţia │
│deţinută Principalele responsabilităţi│
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┴──────────┴────────┤
│Detalii despre ultimul loc de muncă │
│(Se vor menţiona calificativele │
│acordate la evaluarea performanţelor │
│profesionale în ultimii 2 ani, dacă │
│este cazul.): │
├──────────────────────────────────────┤
│Persoane de contact pentru │
│recomandări: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume şi prenume Instituţia Funcţia Nr.│
│de telefon │
├──────────────────┬──────────┬────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │
└──────────────────┴──────────┴────────┘


    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate şi nu mă aflu în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege pentru funcţionarii publici.
    Data ...........................
    Semnătura ..................

    ANEXA 2

    la metodologie
    CERERE
    pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,
     în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
    Subsemnatul(a), ......., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................. nr. ...., ap. ...., judeţul ........, telefon ....,, mobil ....., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ......, eliberat de ...... la data de ........., vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ….. din cadrul Compartimentului ...................... ............................................................
    Dosarul de înscriere le selecţie conţine următoarele documente:
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Data ....................... Semnătura .......................

    ANEXA 3

    la metodologie
    DECLARAŢIE*)
    pe propria răspundere privind antecedentele penale
    Subsemnatul(a), ......................., posesor/posesoare al/a C.I. seria ..... nr. ......, eliberată de ............... la data de ..................., domiciliat(ă) în............................................................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.
    Data ……........... Semnătura ...................……
    *) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ANEXA 4

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere
    Subsemnatul(a), ...................., posesor/posesoare al/a C.I. seria … nr. ............., eliberată de ............... la data de .................., domiciliat(ă) în ............................, declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi de cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.
    Data ................ Semnătura ......................

    ANEXA 5

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul(a), ...................................................., declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016, şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata angajării.
    Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la concurs.
    \u-3928? DA, sunt de acord.
    \u-3928? NU sunt de acord.
    Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe internet, la adresa ……..……. .
    Data ................. Semnătura .........................

    ANEXA 6

    la metodologie
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, cetăţean român, fiul/fiica lui ..........................
                                                           (numele şi toate prenumele din actul de identitate, (numele şi prenumele tatălui)
                                                                     precum şi eventualele nume anterioare)
    şi al/a .........................., născut/născută la ................................. în ..............................................., domiciliat/
             (numele şi prenumele mamei) (ziua, luna, anul) (locul naşterii: localitatea/judeţul)
    domiciliată în ................................................., legitimat/legitimată cu ............................................................, cunoscând prevederile
                           (domiciliul din actul de identitate) (felul, seria şi numărul actului de identitate)
    art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, după luarea la cunoştinţă a conţinutului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că am fost/nu am fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
    ....................
    (data)
    .....................
    (semnătura)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016