Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 25 februarie 2021  privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 25 februarie 2021 privind organizarea şi desfăşurarea perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 225 din 5 martie 2021
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 412 din 25 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 225 din 5 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie reglementează modul de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi care participă la cursul de iniţiere.

    ART. 2
    Stagiile de practică ale cursanţilor se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu programa analitică a stagiului de practică, întocmită de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, denumită în continuare Şcoală, cu respectarea prevederilor Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia şi a următoarelor documente de organizare şi planificare:
    a) planul-cadru de învăţământ şi programa şcolară aprobate de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) planul de învăţământ al cursului de iniţiere.


    CAP. II
    Obiectivele şi organizarea stagiilor de practică
    SECŢIUNEA 1
    Obiectivele generale ale stagiilor de practică
    ART. 3
    Obiectivele generale ale stagiilor de practică sunt următoarele:
    a) consolidarea cunoştinţelor privind organizarea executării pedepselor şi măsurilor privative de libertate;
    b) formarea şi consolidarea deprinderilor pentru executarea serviciului de pază pe perimetrele locurilor de deţinere, a serviciului în posturile de control, a serviciului de escortare a persoanelor private de libertate la punctele de lucru exterioare şi la organele judiciare ori la spitale civile, a serviciului de supraveghere şi însoţire a persoanelor private de libertate în secţiile de deţinere şi în alte locuri din incinta locurilor de deţinere;
    c) cunoaşterea modului de desfăşurare a activităţilor de educaţie şi asistenţă psihosocială cu persoanele private de libertate;
    d) cunoaşterea modului de desfăşurare a activităţilor specifice fiecărui sector de activitate din cadrul unităţii penitenciare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea stagiilor de practică
    ART. 4
    (1) Obiectivele specifice, tematica, numărul minim şi categoria serviciilor sau activităţilor, desfăşurate în cadrul stagiului de practică se reglementează prin programa analitică a stagiului de practică, ţinând cont de prevederile prezentei metodologii, în concordanţă cu materia parcursă până la momentul începerii stagiului .
    (2) Programa analitică a stagiului de practică este întocmită de către directorul Şcolii, avizată de către directorul Direcţiei management resurse umane şi este aprobată de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Programa analitică se întocmeşte pentru fiecare stagiu de practică organizat de către Şcoală în unităţile penitenciare.
    (4) Perioadele de desfăşurare a stagiilor de practică se stabilesc prin planul de învăţământ întocmit de către Şcoală.

    ART. 5
    (1) Repartizarea cursanţilor în unităţile penitenciare în care se desfăşoară stagiile de practică se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Criteriile care stau la baza stabilirii unităţilor penitenciare în care cursanţii pot să efectueze stagiile de practică sunt următoarele:
    a) posibilitatea îndeplinirii obiectivelor stagiilor de practică stabilite prin programa analitică a stagiului de practică;
    b) existenţa, la unităţile penitenciare, a unor condiţii corespunzătoare de cazare a cursanţilor, amenajate în sectoarele administrative sau în spaţiile auxiliare ale unităţilor.


    ART. 6
    Directorii unităţilor penitenciare răspund de respectarea programei analitice a stagiului de practică şi a prezentei metodologii, urmărind îndeplinirea obiectivelor, parcurgerea tematicii şi efectuarea serviciilor sau activităţilor de către cursanţi în stagiul de practică.

    ART. 7
    (1) Pentru coordonarea stagiului de practică, directorul unităţii penitenciare în care sunt repartizaţi cursanţii desemnează, prin decizie de zi pe unitate, ofiţerul cu formarea profesională din cadrul biroului de resurse umane şi formare profesională sau, în lipsa acestuia, un alt poliţist de penitenciare definitiv.
    (2) Atribuţiile specifice privind organizarea, coordonarea şi controlul stagiilor de practică la nivelul unităţilor penitenciare sunt înscrise în fişa postului, pentru funcţiile de ofiţer cu formarea profesională, sau fişa postului, pentru alte categorii de personal desemnat cu astfel de responsabilităţi la nivelul unităţii penitenciare.
    (3) Ofiţerii desemnaţi potrivit alin. (1) care îndeplinesc calitatea de ofiţeri coordonatori ai stagiilor de practică au următoarele atribuţii:
    a) instruiesc cursanţii repartizaţi în stagiul de practică cu privire la regulamentul de ordine interioară şi planul de alarmare al unităţii penitenciare şi cu privire la modul de organizare, desfăşurare şi evaluare a stagiului de practică;
    b) organizează stagiul de practică în unităţile penitenciare şi urmăresc respectarea strictă a prezentei metodologii şi a programei analitice a stagiului de practică;
    c) verifică, îndrumă şi monitorizează activitatea cursanţilor aflaţi în stagiul de practică;
    d) instruiesc, îndrumă şi coordonează activitatea îndrumătorilor de practică;
    e) transmit îndrumătorilor de practică programele analitice pentru categoriile de servicii ce urmează a fi efectuate de către cursanţii repartizaţi acestora;
    f) coordonează activitatea îndrumătorilor de practică prevăzuţi la art. 20 alin. (2) privind evaluarea cursanţilor în conformitate cu programa analitică a stagiului de practică;
    g) întocmesc documentele specifice stagiului de practică.

    (4) Ofiţerii coordonatori ai stagiilor de practică întocmesc, la intervale de maximum 15 zile lucrătoare, analize periodice cu privire la respectarea programei analitice a stagiului de practică, stadiul îndeplinirii obiectivelor de practică, precum şi cu privire la respectarea graficelor de servicii/activităţi desfăşurate de către cursanţi, respectiv prezenţa efectivă a cursanţilor în servicii/activităţi.
    (5) Analizele prevăzute la alin. (4) se înaintează spre aprobare directorilor unităţilor penitenciare şi se transmit prin email, scanat, în termen de 5 zile de la aprobare, coordonatorului de curs prevăzut la art. 26 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020.
    (6) În materialul de analiză întocmit conform alin. (4) sunt înscrise în mod obligatoriu orice constatări referitoare la nerespectarea programei analitice a stagiului de practică şi sunt stabilite măsuri urgente de remediere a neregulilor, inclusiv măsuri disciplinare pentru personalul responsabil, dacă este cazul.

    ART. 8
    Înaintea desfăşurării stagiului de practică, cursanţii sunt instruiţi de către coordonatorul cursului, pe bază de semnătură, cu privire la regulile care trebuie respectate în timpul efectuării stagiului de practică.

    CAP. III
    Desfăşurarea stagiilor de practică
    SECŢIUNEA 1
    Reglementări generale
    ART. 9
    (1) În perioada stagiului de practică, cursanţii îndeplinesc dispoziţiile legale ale îndrumătorului de practică din unităţile penitenciare în care sunt repartizaţi.
    (2) În perioada stagiului de practică, cursanţii sunt incluşi în planurile de alarmare ale unităţilor penitenciare, la urgenţa a II-a, în anexe distincte, în cazul în care nu fac parte din personalul unităţii, fiind instruiţi de către ofiţerul coordonator al stagiului de practică, desemnat potrivit art. 20, cu privire la obligaţiile ce le revin şi pe care trebuie să le respecte.

    ART. 10
    Cursanţii participă la activităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale care se efectuează cu personalul unităţilor penitenciare în care sunt repartizaţi, cu aprobarea scrisă a directorului unităţii.

    ART. 11
    Cursanţii au dreptul să adreseze cereri, să facă sesizări şi propuneri conducerilor unităţilor penitenciare în care efectuează stagiile de practică.

    ART. 12
    În cazul în care cursanţii săvârşesc fapte care constituie abateri disciplinare în timpul efectuării stagiilor de practică, angajarea răspunderii disciplinare se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Efectuarea serviciilor/activităţilor de către cursanţi
    ART. 13
    Cursanţii se prezintă la unităţile penitenciare la data şi ora stabilite cu ocazia instruirii efectuate de către coordonatorul de curs.

    ART. 14
    (1) În prima zi a stagiului de practică, cursanţii sunt instruiţi de către ofiţerul coordonator al stagiului de practică şi de alte persoane desemnate de directorul unităţii penitenciare, cu atribuţii în acest sens, cu privire la:
    a) regulile care trebuie respectate în timpul efectuării stagiului de practică;
    b) organizarea interioară a unităţii penitenciare;
    c) normele de securitate şi sănătate în muncă;
    d) normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

    (2) Ofiţerul coordonator al stagiului de practică constituie un dosar de practică, care va cuprinde documentele comune, precum şi evaluările individuale ale fiecărui cursant.
    (3) În perioada stagiilor de practică cursanţii sunt autorizaţi pentru acces la informaţii clasificate „secret de serviciu“, de către directorul unităţii penitenciare în care aceştia sunt repartizaţi să desfăşoare stagiile de practică, cu avizul sau la propunerea funcţionarului de securitate din unitatea penitenciară.
    (4) Cu ocazia autorizării, cursanţii vor fi instruiţi cu privire la cerinţele de protecţie a informaţiilor clasificate, de către funcţionarul de securitate, în conformitate cu art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu coroborat cu art. 35 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) După efectuarea instructajului, cursanţii vor semna angajamentul de confidenţialitate şi fişa de pregătire individuală, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) După autorizarea privind accesul la informaţii clasificate, ofiţerul coordonator al stagiului de practică va efectua instructajul cursanţilor privind planul de alarmare al unităţii penitenciare.

    ART. 15
    (1) În perioada stagiilor de practică cursanţii efectuează următoarele categorii de servicii/activităţi, numai sub îndrumarea şi supravegherea unor membri ai personalului cu probitate şi bună experienţă profesională:
    a) servicii de pază pe perimetrul locului de deţinere - program de 12 ore, ziua şi noaptea;
    b) servicii în postul de control de la intrarea în locul de deţinere - program de 12 ore, ziua;
    c) servicii în postul de control de la intrarea în sectorul de deţinere - program de 12 ore, ziua;
    d) servicii de supraveghere a persoanelor private de libertate în secţiile de deţinere - program de 12 ore, ziua şi noaptea;
    e) servicii de supraveghere la sectorul de acordare a vizitelor şi pachetelor - program de 8/12 ore, ziua;
    f) servicii de escortare a persoanelor private de libertate la punctele de lucru exterioare - program de 8 ore, ziua;
    g) servicii de escortare a persoanelor private de libertate la organele judiciare - program de 8 ore, ziua;
    h) servicii la centrul de supraveghere electronică al locului de deţinere - program de 12 ore, ziua;
    i) activităţi la biroul/compartimentul „Evidenţa persoanelor private de libertate“ - program de 8 ore, ziua;
    j) activităţi la biroul/compartimentul „Organizarea muncii persoanelor private de libertate“ - program de 8 ore, ziua.
    k) activităţi la biroul/compartimentul „Educaţie şi asistenţă psihosocială a persoanelor private de libertate“- program de 8 ore, ziua;
    l) activităţi la biroul/compartimentul „Financiar-contabilitate“ - program de 8 ore, ziua;
    m) activităţi la sectorul „Logistică“ - program de 8 ore, ziua;
    n) activităţi la sectorul „Medical“ - program de 8/12 ore, ziua;
    o) activităţi la biroul „Informaţii clasificate“ - program de 8 ore, ziua;
    p) alte servicii, conform postului în care a fost repartizat.

    (2) Numărul minim de ore din fiecare categorie de servicii/activităţi stabilit în programa analitică a stagiului de practică se efectuează în mod obligatoriu.

    ART. 16
    (1) Se interzice numirea cursanţilor aflaţi în stagiile de practică pentru executarea unor misiuni individuale/izolate.
    (2) Personalul care are în subordine cursanţi aflaţi în stagiul de practică poartă întreaga răspundere pentru dispoziţiile transmise şi misiunile încredinţate acestora, fiind obligat să analizeze cu responsabilitate gradul de risc raportat la experienţa, competenţele profesionale şi abilităţile personale ale cursanţilor.

    ART. 17
    (1) În timpul stagiilor de practică cursanţii pot fi implicaţi în activităţi şi misiuni specifice sistemului penitenciar, la propunerea coordonatorului de curs sau a directorului unităţii penitenciare.
    (2) Durata activităţilor şi misiunilor desfăşurate de către cursanţi în condiţiile prevăzute la alin. (1) se consideră stagiu de practică efectuat şi se scade în mod proporţional din numărul de ore alocat pentru fiecare categorie de servicii/activităţi stabilite în programa analitică a stagiului de practică.

    ART. 18
    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune încetarea totală sau temporară a stagiului de practică şi participarea cursanţilor la misiuni specifice sistemului penitenciar ori în comunitate.

    ART. 19
    (1) În cazul în care sunt prezentate persoane private de libertate la unităţi medicale din afara sistemului penitenciar, cursanţii pot executa servicii de escortare şi supraveghere a acestora, sub îndrumarea şi supravegherea unor poliţişti de penitenciare cu experienţă profesională, cu respectarea prevederilor art. 16.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), orele necesare pentru astfel de servicii sunt alocate din numărul orelor stabilite pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f).
    (3) Atunci când cursanţii efectuează serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. d), aceştia pot efectua şi activităţi de însoţire a persoanelor private de libertate în incinta locului de deţinere şi de supraveghere la curţile de plimbare, cu respectarea prevederilor art. 16.
    (4) În timpul alocat efectuării serviciilor în interiorul locului de deţinere, cursanţii pot participa la activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială desfăşurate cu persoanele private de libertate, la şedinţele comisiei de acordare a recompenselor şi ale comisiei de disciplină.
    (5) În timpul alocat efectuării activităţilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. i), cursanţii pot participa, în calitate de observatori, la şedinţele comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi la şedinţele comisiei pentru liberare condiţionată.
    (6) Participarea cursanţilor la activităţile comisiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) este permisă numai cu acordul preşedinţilor de comisii.

    ART. 20
    (1) Îndrumarea activităţii cursanţilor în stagiile de practică în timpul executării serviciilor/activităţilor prevăzute la art. 15 se realizează de către îndrumătorii de practică, numiţi prin decizie de zi pe unitate.
    (2) Îndrumător de practică este persoana specializată, pentru fiecare tip de serviciu/activităţi sau de misiune efectuat de către cursanţi, de regulă ofiţer, stabilită prin decizie de zi pe unitate să asigure planificarea, îndrumarea şi coordonarea cursanţilor, precum şi coordonarea procesului de evaluare a activităţilor practice desfăşurate de către cursanţi, cu respectarea strictă a programei analitice a stagiului de practică.
    (3) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) şi h) se realizează de către şeful de tură.
    (4) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. f) şi g) se realizează de către şeful serviciului sau ofiţerul instructor siguranţa deţinerii desemnat să coordoneze activităţile de escortare a persoanelor private de libertate.
    (5) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. i) şi j) se realizează de către şeful biroului/compartimentului „Evidenţa şi organizarea muncii persoanelor private de libertate“.
    (6) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. k) se realizează de către şeful biroului/compartimentului „Educaţie şi asistenţă psihosocială a persoanelor private de libertate“.
    (7) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. l) se realizează de către şeful biroului/compartimentului „Financiar-contabilitate“.
    (8) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. m) se realizează de către şeful biroului/compartimentului „Logistică“.
    (9) Activitatea de îndrumător de practică pentru serviciile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. n) se realizează de către şeful compartimentului „Medical“.
    (10) În cazuri temeinic justificate, directorul unităţii poate numi ca îndrumători de practică şi alţi poliţişti de penitenciare.
    (11) Sistemul de evaluare a cursanţilor în stagiul de practică este stabilit prin programa analitică a stagiului de practică.

    ART. 21
    (1) Ofiţerii coordonatori ai stagiilor de practică şi ofiţerii îndrumători de practică au obligaţia de a pune la dispoziţia cursanţilor, pentru studiu, actele normative de interes pentru pregătirea lor profesională.
    (2) În scopul consolidării cunoştinţelor profesionale, ofiţerii coordonatori ai stagiilor de practică pot pune la dispoziţia cursanţilor, pentru studiu, în timpul efectuării serviciilor, documente care conţin informaţii clasificate „secret de serviciu“, în condiţiile prevăzute de art. 14 alin. (3), cu respectarea prevederilor art. 60 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 105 din PIC - 1 Norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.

    ART. 22
    (1) Pentru toţi cursanţii se realizează - pentru fiecare serviciu/activitate - consemnarea nominală în documentele de serviciu din unităţile penitenciare în care efectuează stagiul de practică, în aceleaşi condiţii ca pentru personalul propriu, respectiv registre de planificare, condică de prezenţă.
    (2) Programul de lucru stabilit pentru cursanţi trebuie să respecte regulile şi principiile legale stabilite pentru personalul propriu al unităţilor penitenciare în care îşi desfăşoară stagiul de practică şi se consemnează în decizie de zi pe unitate.
    (3) În registrele de evidenţă pentru intrări-ieşiri aferente posturilor de control se consemnează toate intrările şi ieşirile fiecărui cursant, în/din locul de deţinere şi în/din sectorul de deţinere.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Învoirile cursanţilor
    ART. 23
    În perioada stagiilor de practică, cursanţii pot beneficia de învoiri, în conformitate cu prevederile art. 104 lit. f) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 25 alin. (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020.

    ART. 24
    (1) După finalizarea stagiilor de practică toate documentele specifice, inclusiv cererile de învoire aprobate vor rămâne în cadrul biroului resurse umane din unitatea penitenciară respectivă.
    (2) Durata şi motivele acordării învoirilor se consemnează în referatele întocmite de ofiţerii coordonatori la finalizarea stagiilor de practică.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Absenţele nemotivate ale cursanţilor
    ART. 25
    Absenţele nemotivate de la practică ale cursanţilor se comunică de îndată coordonatorului de curs, de către directorii unităţilor penitenciare în care au fost repartizaţi, cu precizarea măsurilor dispuse ori propuse faţă de aceştia, inclusiv cele de natură disciplinară.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Asistenţa medicală a cursanţilor
    ART. 26
    În perioada stagiilor de practică, cursanţii beneficiază de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile art. 104 lit. d) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    (1) Ofiţerii coordonatori ai stagiilor de practică trimit la Serviciul formare profesională din cadrul Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor copiile documentelor care atestă concediile medicale sau internările în instituţii medicale în termen de cel mult 24 de ore de la primirea acestora.
    (2) Durata concediilor medicale nu trebuie să depăşească durata prevăzută în actele normative în vigoare.
    (3) Durata concediilor medicale sau a internărilor în instituţii medicale se consemnează în referatele întocmite de ofiţerii coordonatori la finalizarea stagiilor de practică.
    (4) În cazul în care durata cumulată a concediilor medicale ale unui cursant depăşeşte jumătate din durata stagiului de practică, cursantul în cauză nu este evaluat.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Echipamentul şi dotarea cursanţilor
    ART. 28
    În timpul efectuării serviciilor/activităţilor, cursanţii sunt echipaţi în uniformă sau echipament specific, conform deciziei directorului de unitate.

    ART. 29
    În funcţie de specificul serviciilor/activităţilor pe care le desfăşoară, cursanţii sunt dotaţi cu armamentul, muniţia, mijloacele şi documentele necesare îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor.

    CAP. IV
    Finalizarea stagiilor de practică
    ART. 30
    (1) Finalizarea stagiului de practică, procedura de evaluare a cursanţilor, sistemul de notare, precum şi documentele specifice care se întocmesc pe timpul stagiului de practică şi la încheierea acestuia se stabilesc prin programa analitică a stagiului de practică.
    (2) Cursanţii sunt evaluaţi numai dacă au efectuat cel puţin jumătate din durata stagiului de practică şi cel puţin jumătate din numărul de ore prevăzut pentru fiecare categorie de servicii/activităţi în programa analitică a stagiului de practică.

    ART. 31
    Nota minimă de promovare pentru fiecare stagiu de practică este 7,00, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/C/2020.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016