Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 22 februarie 2018  de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 22 februarie 2018 de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 14 martie 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 314 din 22 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie are ca obiect reglementarea activităţii de control ex-post realizată de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind modul de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.

    ART. 2
    În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) agent constatator - persoana din cadrul Direcţiei Control ex-post, împuternicită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice pentru a desfăşura controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv constatarea faptelor prin care se încalcă prevederile legale în domeniu şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de legislaţia aplicabilă domeniului achiziţiilor publice/achiziţiilor publice verzi/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;
    b) A.N.A.P. - Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
    c) A.N.I. - Agenţia Naţională de Integritate;
    d) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:
    - autoritatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile publice;
    – entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind achiziţiile sectoriale;
    – entitatea contractantă, astfel cum este definită în legislaţia privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

    e) beneficiar - entitate juridică care are obligaţia de a aplica legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, în temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) control ex-post - activitate derulată de Direcţia Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul în care au fost atribuite contractele/acordurile-cadru de achiziţie publică, contractele/ acordurile-cadru sectoriale, contractele de concesiune de lucrări şi contractele de concesiune de servicii de către autorităţile contractante/beneficiari, ca urmare a sesizărilor/solicitărilor persoanelor fizice/juridice;
    g) control ex-post din oficiu:
    - activitate derulată de Direcţia Control ex-post din cadrul A.N.A.P., privind modul în care au fost atribuite contractele/ acordurile-cadru de achiziţie publică, contractele/acordurile-cadru sectoriale finanţate din fonduri europene, altele decât cele ce au făcut obiectul controlului ex-ante al aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii;
    – acţiune tematică introdusă în planul de control ex-post ca urmare a solicitării altor structuri din cadrul A.N.A.P. în vederea îndeplinirii atribuţiilor acestora/aplicării art. 10 alin. (6) lit. g) din prezenta metodologie/dispoziţiei preşedintelui A.N.A.P. în urma semnalelor sau identificate în mass-media, precum şi alte surse de informare;

    h) C.N.S.C. - Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor;
    i) D.L.A.F. - Departamentul de Luptă Antifraudă;
    j) echipă de control - echipa formată din doi sau mai mulţi agenţi constatatori care efectuează o procedură de control ex-post în baza planului de control aprobat de preşedintele A.N.A.P.;
    k) echipă de control mixtă - echipa de control care cuprinde şi alte persoane din cadrul unor instituţii/autorităţi publice cu care A.N.A.P. are încheiate protocoale de colaborare/acorduri în domeniul achiziţiilor publice, gestionării fondurilor europene, concurenţei şi al controlului;
    l) nota de control - documentul întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării controlului ex-post, în cazul în care verificările au vizat aspecte punctuale sesizate sau în cazul în care procedura de atribuire nu a fost finalizată prin atribuirea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/ acordului-cadru sectorial, contractului de concesiune de lucrări şi a contractului de concesiune de servicii;
    m) petiţionar - persoana fizică/juridică ce a transmis o sesizare/solicitare;
    n) plan de control - documentul de planificare a controalelor ex-post pentru o perioadă egală cu cel puţin o lună calendaristică, ce va cuprinde denumirea petentului/iniţiatorului, autorităţii contractante/beneficiarului verificată/verificat, echipa de control şi obiectul controlului ex-post;
    o) raport de control - actul unilateral întocmit de echipa de control ca urmare a efectuării activităţii de control ex-post al modului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru finanţate din fonduri europene sau când verificările au vizat întreaga procedură de atribuire;
    p) proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor - actul administrativ supus controlului judecătoresc care se întocmeşte de către agenţii constatatori atunci când se constată fapte care constituie contravenţii potrivit legislaţiei în materia achiziţiilor publice;
    q) S.E.A.P. - Sistemul Electronic de Achiziţii Publice;
    r) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.


    ART. 3
    (1) În exercitarea funcţiei de control ex-post a achiziţiilor publice, A.N.A.P., prin Direcţia Control ex-post, desfăşoară următoarele activităţi:
    a) analiza şi verificarea conformităţii derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu legislaţia în materie;
    b) verificarea punctuală a aspectelor sesizate în materia achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi;
    c) verificarea modului de ducere la îndeplinire a deciziilor C.N.S.C, în cazul în care obiectul sesizării îl constituie acest aspect, cu excepţia cazului în care acest aspect a făcut obiectul verificărilor ex-ante;
    d) constatarea faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi;
    e) sancţionarea faptelor săvârşite cu încălcarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi, în măsura în care acestea constituie contravenţii potrivit legislaţiei în vigoare;
    f) întocmirea raportului/notei de control.

    (2) Obiect al controlului ex-post îl constituie numai acele proceduri de achiziţii publice/sectoriale/concesiuni de lucrări şi concesiuni de servicii care sunt finalizate prin încheierea unui contract/acord-cadru de achiziţie publică, contract/acord-cadru sectorial, contract de concesiune de lucrări sau contract de concesiune de servicii.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) obiectul controlului ex-post îl constituie verificarea:
    - respectării prevederilor art. 145 şi 146 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 151 şi 152 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 93 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
    – modului de ducere la îndeplinire a deciziilor C.N.S.C., în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c).

    (4) În situaţia în care procedura de achiziţie publică/ sectorială/concesiune de lucrări sau concesiune de servicii a fost anulată ca urmare a deciziei autorităţii contractante/ beneficiarului, obiectul supravegherii controlului ex-post îl va constitui numai verificarea legalităţii acestei decizii.
    (5) În cazul achiziţiei directe obiectul controlului îl constituie verificarea respectării art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 16 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Nu face obiectul activităţii de control ex-post analiza:
    a) necesităţii şi oportunităţii unei achiziţii publice/sectoriale/ concesiuni de lucrări sau
    b) conformităţii propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini;
    c) preţurilor practicate de către operatorii economici ofertanţi;
    d) aspectelor tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare;
    e) aspectelor analizate în cadrul controalelor ex-ante;
    f) calculării ori stabilirii eventualelor prejudicii.


    ART. 4
    (1) A.N.A.P. îndeplineşte activităţile prevăzute la art. (3) alin. (1) din prezenta metodologie prin verificarea planificată pe baza planului de control, întocmit ca urmare a:
    a) sesizării/solicitării primite de la organele de cercetare penală/instanţe de judecată;
    b) sesizărilor primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare şi verificare a programelor finanţate prin fonduri europene sau în baza protocoalelor cu acestea;
    c) protocoalelor cu alte instituţii cu rol de verificare şi control, în limitele prevederilor protocoalelor respective;
    d) sesizărilor primite de la instituţii ale statului cu competenţe de verificare/control;
    e) sesizărilor din oficiu prin selectarea unui eşantion din procedurile de atribuire care nu au făcut obiectul unei verificări ex-ante, proceduri de atribuire aferente contractelor finanţate din fonduri europene;
    f) acţiunilor tematice;
    g) sesizărilor primite de la instituţii publice/entităţi cu atribuţii pe zona achiziţiilor publice;
    h) sesizărilor care vizează neîndeplinirea de către autoritatea contractantă/beneficiar a măsurilor dispuse prin deciziile C.N.S.C.;
    i) sesizărilor primite de la persoane fizice/juridice în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.

    (2) Sesizările primite conform alin. (1) lit. d), h) şi i) vor fi analizate, mai înainte de includerea lor în planul de control, din punctul de vedere al:
    a) încadrării în prevederile art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 alin. ( 2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;
    b) competenţelor A.N.A.P.

    (3) Analiza constă în verificări preliminare, urmărindu-se încadrarea în termenul de prescripţie, dar fără a se limita la acestea, prin:
    - verificarea existenţei/inexistenţei controlului ex-ante pentru procedura/procedurile ce face/fac obiectul sesizării;
    – consultarea datelor existente în S.E.A.P.;
    – solicitarea de informaţii suplimentare de la persoana/ instituţia care a sesizat sau de la autoritatea contractantă/ beneficiar a cărei/a cărui procedură de atribuire a contractului/ acordului-cadru este solicitată a fi supusă procedurii de control ex-post;
    – consultarea bibliotecii de speţe a A.N.A.P. sau solicitarea unui punct de vedere Direcţiei de reglementare şi armonizare legislativă, după caz;
    – consultarea bazei de date a Direcţiei Control ex-post, în vederea analizării istoricului controalelor ex-post efectuate la respectiva autoritate contractantă/beneficiar.

    (4) După finalizarea verificărilor preliminare se întocmeşte o notă internă privind propunerea de includere/neincludere în planul de control ex-post. Propunerea este supusă aprobării preşedintelui A.N.A.P.
    (5) Activităţile derulate în scopul îndeplinirii funcţiei de control ex-post nu pot depăşi în nicio situaţie atribuţiile şi competenţele conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare.

    ART. 5
    (1) Planul de control ex-post se întocmeşte, până la data de 25 a lunii în curs, inclusiv, pentru luna/lunile următoare, de către Direcţia de Control ex-post şi se aprobă de către preşedintele A.N.A.P.
    (2) În cazul în care numărul de sesizări/solicitări de control, pentru care, în urma analizei, se consideră că vor face obiectul unui control, este mai mare decât posibilitatea efectivă, din motive obiective, de a fi introduse în planul de control, acesta va fi întocmit urmărindu-se următoarea ordine de prioritizare, având în vedere respectarea termenului de prescripţie a aplicării eventualelor sancţiuni, în cazul încălcării prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii/achiziţiilor publice verzi:
    a) sesizări/solicitări primite de la organele de cercetare penală/instanţe de judecată;
    b) sesizări primite de la autorităţile de management/ organisme de implementare/alte instituţii implicate în procesul de gestionare şi verificare a programelor finanţate prin fonduri europene sau în baza protocoalelor cu acestea;
    c) protocoale cu alte instituţii cu rol de verificare şi control, în limitele prevederilor protocoalelor respective;
    d) sesizări din oficiu prin selectarea unui eşantion din procedurile de atribuire care nu au făcut obiectul unei verificări ex-ante, proceduri de atribuire aferente contractelor finanţate din fonduri europene;
    e) acţiuni tematice;
    f) sesizări care vizează neîndeplinirea de către autoritatea contractantă/beneficiar a măsurilor dispuse prin deciziile C.N.S.C.;
    g) sesizări incluse ca urmare a notelor interne prevăzute la art. 4 alin. (4).

    (3) În cazul în care numărul de sesizări din oficiu este mai mare decât posibilitatea efectivă, din motive obiective, de a fi introduse în planul de control, acesta va fi întocmit în urma analizei de risc, efectuată de către Direcţia de Control ex-post.
    (4) Analiza de risc se bazează, în principal, pe următoarele criterii:
    a) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, a contractului/acordului-cadru sectorial, a contractului de concesiune de lucrări ori a contractului de concesiune de servicii;
    b) numărul de oferte respinse raportat la numărul de oferte primite;
    c) procedura de achiziţie publică/sectorială/concesiune de lucrări şi concesiune de servicii utilizată;
    d) istoricul verificărilor ex-post efectuate la autoritatea contractantă/beneficiar.

    (5) Şefii de servicii din cadrul Direcţiei Control ex-post vor ţine evidenţa sesizărilor/solicitărilor/sesizărilor din oficiu care nu au fost introduse în planul de control şi le vor prezenta în următoarea propunere de introducere în plan.
    (6) Planul de control ex-post se aprobă de către preşedintele A.N.A.P. şi poate fi modificat ori de câte ori este necesar. Modificarea urmează acelaşi circuit de avizare/aprobare.

    CAP. II
    Activitatea de control ex-post
    ART. 6
    (1) Activitatea de control ex-post se efectuează de echipa de control desemnată prin planul de control, cu respectarea următoarelor etape:
    a) transmiterea, după aprobarea planului de control ex-post, către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind începerea activităţii de control ex-post al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta metodologie;
    b) efectuarea controlului ex-post propriu-zis;
    c) încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dacă este cazul;
    d) întocmirea raportului de control sau a notei de control, după caz;
    e) transmiterea către autoritatea contractantă/beneficiar a comunicării privind încetarea activităţii de control ex-post. Modelul comunicării privind încetarea activităţii de control ex-post este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;
    f) transmiterea către petent a concluziilor rezultate în urma controlului ex-post.

    (2) Autorităţile contractante/Beneficiarii supuse/supuşi activităţii de control ex-post au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele şi actele solicitate în termenele stabilite.
    (3) În cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, acestea au obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control un spaţiu adecvat desfăşurării acestei activităţi, în cadrul sediului propriu.
    (4) În cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, în vederea finalizării activităţii de control ex-post, documentele ce reprezintă mijloacele probante vor fi preluate de echipa de control în copie „conformă“ cu originalul.
    (5) Autoritatea contractantă/Beneficiarul are obligaţia să predea documentele solicitate de echipa de control, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/ acestuia prin care atestă faptul că a predat echipei de control documente conforme cu originalul.
    (6) În cazul în care activitatea de control ex-post se desfăşoară la sediul A.N.A.P., autoritatea contractantă/ beneficiarul are obligaţia de a transmite în termenul dispus documentele solicitate în copie, opisate şi însoţite de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia/acestuia prin care atestă faptul că a transmis echipei de control documente conforme cu originalul, precum şi să permită accesul A.N.A.P. la dosarul procedurii generat on-line pe site-ul www.e-licitatie.ro
    (7) Extinderea controlului ex-post peste obiectivele stabilite iniţial se face cu aprobarea preşedintelui A.N.A.P., la propunerea motivată a echipei de control, avizată de şefii de serviciu/directorul Direcţiei Control ex-post.

    ART. 7
    În cazul în care un agent constatator se află într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum aceasta este definită prin actele normative în vigoare, acesta va fi înlocuit din cadrul echipei de control.

    ART. 8
    (1) Pe parcursul derulării activităţii de control ex-post, echipa de control poate solicita note explicative autorităţilor contractante/beneficiarilor supuse/supuşi acestei activităţi şi/sau oricărei persoane implicate în derularea procedurii de atribuire care face obiectul controlului ex-post. Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative se formulează în mod clar şi precis, definind în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea, cu scopul de a da posibilitatea unor răspunsuri la obiect.
    (2) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) agenţii constatatori vor stabili, în vederea formulării răspunsurilor care se impun, un termen rezonabil care, de regulă, nu va depăşi 24 de ore, în situaţia derulării activităţii de control ex-post la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, respectiv maximum 5 zile de la primire, atunci când aceasta se derulează la sediul A.N.A.P.
    (4) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţie acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor legislaţiei aplicabile.

    ART. 9
    (1) În urma analizei şi verificării documentelor puse la dispoziţia echipei de control, agenţii constatatori procedează la încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, în măsura în care s-au constatat fapte care constituie contravenţii potrivit prevederilor legale aplicabile.
    (2) Constatarea contravenţiilor, aplicarea şi executarea sancţiunilor contravenţionale se efectuează în conformitate cu dispoziţiile şi procedurile stabilite prin legislaţia în domeniu.
    (3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru contravenient, unul pentru Direcţia economică şi administrativ din cadrul A.N.A.P. şi unul care rămâne la dosarul de control ex-post. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta metodologie.
    (4) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate contesta în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 228 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 249 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 113 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Activitatea de control ex-post se finalizează prin întocmirea de către echipa de control a raportului de control/notei de control, fiind semnat/semnată de către agenţii constatatori care au efectuat controlul ex-post.
    (2) Raportul de control/Nota de control conţine în mod strict constatările concrete şi obiective ale echipei de control raportate la dispoziţiile legale aplicabile, fără interpretări cu un caracter subiectiv sau care excedează ariei de competenţă a A.N.A.P., cu fundamentarea acestora pe mijloace probante, fiind interzisă precizarea oricăror elemente de natura descrierilor personale sau a aspectelor ce ţin de modul de interpretare a prevederilor legale aplicabile, în absenţa unor reglementări explicite, ori a presupusei maniere în care trebuie interpretate acestea.
    (3) Actele normative considerate de către echipa de control a fi încălcate se precizează în raportul de control/nota de control la nivel de articol, alineat şi/sau literă. Mijloacele probante în susţinerea constatărilor se fac anexă la raportul/nota de control.
    (4) Raportul de control/Nota de control conţine menţiuni cu privire la documentele analizate şi verificate, precum şi, dacă este cazul, cu privire la întocmirea unui/unor procesverbal/ procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    (5) Responsabilitatea pentru constatările/omisiunile rezultate în urma activităţii de control ex-post revine echipei de control.
    (6) Raportul de control/Nota de control poate conţine propuneri, altele decât aplicarea de sancţiuni contravenţionale, care pot fi:
    a) transmiterea spre valorificare a constatărilor echipelor de control autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;
    b) transmiterea constatărilor pentru fapte care excedează limitelor de competenţă conferite A.N.A.P. prin actele normative în vigoare altor instituţii, structuri sau organe de control ale statului cu atribuţii în sancţionarea/corectarea respectivelor abateri;
    c) transmiterea constatărilor organelor de cercetare penală, în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor posibile fapte care pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, transmiterea constatărilor A.N.I., în cazul în care echipa de control consideră că există indicii privitoare la un posibil conflict de interese;
    d) transmiterea constatărilor la D.L.A.F. în cazul în care echipa de control consideră că există indicii de săvârşire a unor nereguli care pot aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    e) transmiterea constatărilor Consiliului Concurenţei în cazul în care echipa de control consideră că există suspiciuni de practici anticoncurenţiale;
    f) propunerea de formulare de acţiuni în constatarea nulităţii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate;
    g) propunerea de efectuare într-un anumit interval, care nu depăşeşte 2 ani, a unei noi verificări a autorităţii contractante/ beneficiarului sancţionate/sancţionat contravenţional, în vederea stabilirii în ce măsură sancţiunea şi-a îndeplinit rolul preventiv;
    h) formularea de măsuri şi recomandări pentru autoritatea contractantă/beneficiar controlată/controlat cu scopul de a preveni în viitor apariţia unor nereguli identificate, care, deşi nu îndeplinesc elementele constitutive ale unei contravenţii, prin producerea şi repetarea lor pot afecta realizarea achiziţiei publice/sectoriale/concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii.

    (7) Raportul de control/Nota de control se verifică de către şeful ierarhic superior al agenţilor constatatori, se avizează de către directorul Direcţiei Control ex-post şi se aprobă de către preşedintele A.N.A.P. Circuitul de verificare, avizare, aprobare a rapoartelor de control/notelor de control presupune analiza respectării prevederilor prezentei metodologii, în sensul alin. (2), (3) şi (6).
    (8) Raportul de control/Nota de control se întocmeşte într-un exemplar.
    (9) În funcţie de volumul şi complexitatea activităţii de Control ex-post sau în cazuri justificate echipa de control poate întocmi rapoarte de control intermediare.
    (10) Serviciul analiză şi evaluare din cadrul Direcţiei Control ex-post analizează, semestrial, rapoartele/notele de control şi, în cazul în care apreciază că neregulile/încălcările prevederilor legale au drept cauză interpretări eronate/neunitare ale prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, instrucţiuni ale organismelor finanţatoare ce nu sunt în concordanţă cu prevederile legale, în materia achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, va trimite centralizat aceste constatări, însoţite de recomandări, conducerii A.N.A.P. cu propuneri de emitere/adoptare/modificare de ordine/instrucţiuni/ghiduri de bune practici.

    ART. 11
    (1) Activitatea de control ex-post se desfăşoară, de regulă, la sediul autorităţii contractante/beneficiarului.
    (2) Activitatea de control se desfăşoară la sediul A.N.A.P. sau atât la sediul autorităţii contractante/beneficiarului, cât şi la sediul A.N.A.P., în cazul în care aplicarea unei sancţiuni este prescrisă sau în alte cazuri justificate de echipa de control desemnată, cu avizul şefului de serviciu/directorului direcţiei.

    ART. 12
    Membrii echipei de control vor întocmi dosarul de control ex-post care va conţine, după caz, următoarele:
    a) sesizarea;
    b) nota internă, dacă este cazul;
    c) comunicările privind începerea şi, respectiv, încetarea activităţii de control ex-post;
    d) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale agenţilor constatatori;
    e) declaraţia pe propria răspundere a conducătorului/ reprezentantului legal al autorităţii contractante/beneficiarului care a fost supusă/supus activităţii de control ex-post;
    f) notele explicative;
    g) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei;
    h) raportul de control/nota de control;
    i) răspunsul transmis petiţionarului.


    CAP. III
    Agenţii constatatori
    ART. 13
    Funcţia de control ex-post a A.N.A.P. se exercită de către agenţii constatatori, constituiţi în echipe de control, cu respectarea dispoziţiilor prezentei metodologii.

    ART. 14
    (1) În exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei metodologii, agenţii constatatori au următoarele obligaţii:
    a) să efectueze activitatea de control ex-post, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;
    b) să solicite autorităţilor contractante/beneficiarilor supuse/supuşi activităţii de control ex-post, în original şi/sau în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de atribuire care fac obiectul procedurii de supraveghere şi care contribuie la stabilirea elementelor relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;
    c) să constate faptele prin care se încalcă sau se eludează prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/ achiziţiilor publice verzi/concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii şi să aplice, dacă este cazul, sancţiunile corespunzătoare;
    d) să întocmească raportul de control/nota de control în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
    e) să înscrie în registrul unic de control al entităţilor supuse activităţii de control ex-post datele relevante referitoare la procedura desfăşurată, în cazul în care un astfel de registru există;
    f) să demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfăşurarea activităţii de control ex-post şi în modul de întocmire a documentelor procedurale aferente acesteia;
    g) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
    h) să informeze de îndată conducerea Direcţiei Control expost despre existenţa unui conflict de interese sau altă situaţie de incompatibilitate, în vederea luării măsurilor prevăzute la art. 7 din prezenta metodologie;
    i) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale/necuvenite şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau în calitatea lor de agent constatator.

    (2) În desfăşurarea activităţii de control ex-post calitatea de agent constatator se atestă prin prezentarea legitimaţiei de serviciu şi a delegaţiei de serviciu prin care a fost nominalizat pentru această activitate.
    (3) Orice faptă săvârşită împotriva membrilor echipei de control se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) Dispoziţiile prezentei metodologii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În exercitarea funcţiei de control ex-post, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituţională sau de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.

    ART. 16
    În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, Direcţia economică şi administrativ din cadrul A.N.A.P. va proceda în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ART. 18
    Activităţile de control ex-post în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se finalizează în baza prevederilor în vigoare la data demarării lor.

    ANEXA 1

    la metodologie
    Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR
    Ref.: Comunicare privind începerea controlului ex-post
    Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte/acorduri-cadru de achiziţie publică, contracte/acorduri-cadru sectoriale, contracte de concesiune de lucrări sau contracte de concesiune de servicii sau obiectul unui control privind ...............(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.).............. .
    Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul instituţiei dumneavoastră (sediul instituţiei dumneavoastră şi la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice) începând cu data de .................. .
    Autoritatea contractantă/Beneficiarul va pune la dispoziţia echipei de control, în original, următoarele documente: ......................................... .
    Documentele ce se vor ridica de către echipa de control vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.
    Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.
    Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
        Cu stimă,
      Preşedinte,
    ....................
    Persoană de contact: ......................... Telefon: ....................

    ANEXA 2

    la metodologie
    Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR
    Ref.: Comunicare privind începerea controlului ex-post
    Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a următoarelor contracte/acorduri-cadru de achiziţie publică, contracte/acorduri-cadru sectoriale, contracte de concesiune de lucrări sau contracte de concesiune de servicii sau obiectul unui control privind ..............(Se vor trece punctual aspectele ce urmează a fi controlate.)....... .
    Procedura de control ex-post se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, cu precizarea că aveţi obligaţia de a ne pune la dispoziţie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicări, următoarele documente:
    ....................................................................................
    Totodată, autoritatea contractantă/beneficiarul are obligaţia de a permite accesul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice la dosarul achiziţiei generat on-line pe site-ul www.e-licitaţie.ro
    Documentele ce se vor transmite către Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice vor fi îndosariate, numerotate în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pentru fiecare dosar, actele mai vechi deasupra şi cele noi dedesubt. Fiecare dosar va avea maximum 300 de file şi opis.
    Documentele vor fi însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a conducătorului autorităţii contractante/beneficiarului, care să ateste faptul că acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.
    Procedura de control ex-post se va desfăşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 314/2018 pentru aprobarea Metodologiei de control ex-post privind modul de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii.
    Cu stimă,
    Preşedinte,
    ........................
    Persoană de contact: ................... Telefon: .........................

    ANEXA 3

    la metodologie
    Către: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ/BENEFICIAR
    Ref.: Comunicare privind începerea controlului ex-post
    Prin prezenta, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vă aduce la cunoştinţă că procedura de control ex-post începută prin Comunicarea nr. ............../................ a încetat.
    Din analiza documentelor puse la dispoziţia echipei de control de către autoritatea contractantă/beneficiar au rezultat următoarele: ......................................
    Cu stimă,
    Preşedinte,
    ……………….

    ANEXA 4

    la metodologie
    NOTĂ EXPLICATIVĂ
    Subsemnatul(a), ................., având calitatea de ............, în cadrul ........................., la întrebările puse de ....................., în calitate de agenţi constatatori în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, dau următoarele explicaţii:
    1. Întrebarea:
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    Răspuns:
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................


    2. Întrebarea:
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    Răspuns:
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................


    3. Observaţii:
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................

    Persoana care a completat răspunsurile:
    Numele şi prenumele (în clar): ...........................
    Funcţia: ...................................................
    Semnătura ...............................................

    Agenţi constatatori:
    Numele şi prenumele (în clar): ........................
    Funcţia: ...................................................
    Semnătura ...............................................


    ANEXA 5

    la metodologie
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ................. nr. ..........
    Încheiat în ziua ...... luna ...... anul ......... ora ......... în localitatea .................., judeţul/sectorul ............., str. ............. nr. ......., et. ......, de către agenţii constatatori ................., având calitatea de ...................., Legitimaţie nr. ............... şi nr. ............... din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice
    În urma controlului ex-post, efectuat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2016 aplicate de către ........................., cu sediul în ......................., judeţul/sectorul ................, str. .................... nr. ....., et. ....., CIF/CUI/Nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................
    Datele de identificare ale conducătorului instituţiei/reprezentantului legal: ..............................
    În data de ...........................................
    Locul săvârşirii faptei(lor) ...................................................................
    Descrierea faptei(lor) şi urmarea acesteia(ora) vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.
    Pentru săvârşirea faptei(lor) descrisă(e) contravenientul este .............................. .
    Fapta(ele) descrisă(e) mai sus constituie contravenţie conform ……........... şi se sancţionează cu amendă de la .................... la ............ conform ............................... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 69/2016.
    Stabilesc avertisment/amendă în cuantum de: ................ (…….....….) lei, conform prevederilor art. ……….
    Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului): ..................................................................................
    Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la ..................... .
    Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ................., domiciliat în ...................., str. ................. nr. ..........., bl. ...., sc. ...., et. ...., judeţul/sectorul ............., act de identitate ........ seria ........ nr. .........., emis de ................., cod numeric personal .........................
    Semnătura: ....................................
    Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece: ..............................
    Semnătură agenţi constatatori, Semnătura (şi ştampila) contravenientului,
    ................... ...........................
    Înştiinţare de plată
    Amenda în cuantum de ............... (............) lei se va achita în contul dedicat de „Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate“ deschis la Unitatea Teritorială a Trezoreriei Statului la care este arondat contravenientul, beneficiar bugetul de stat.
    Dovada plăţii amenzii/amenzilor împreună cu copia procesului-verbal se depun sau se transmit de către contravenient prin poştă, cu scrisoare recomandată, în atenţia Direcţiei economice şi administrativ din cadrul A.N.A.P.
    ANEXA 1

    la Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ............. nr. ..............
    Descrierea faptei
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    .....................................................
    Semnătură agenţi constatatori,
    ...................................
    Semnătura (şi ştampila) contravenientului,
    ...................................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice