Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 22 aprilie 2024  pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 22 aprilie 2024 pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 391 din 26 aprilie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 10 din 22 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 391 din 26 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Metodologia pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura energetică, inclusiv a riscurilor aferente acestora se aplică proiectelor de interes comun, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (UE) 2022/869 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 şi (UE) 2019/943 şi a Directivelor 2009/73/CE şi (UE) 2019/944 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 [Regulamentul (UE) 2022/869], pentru care un iniţiator de proiect îşi asumă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte elaborarea, construcţia, exploatarea sau întreţinerea proiectului faţă de riscurile suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.

    ART. 2
    (1) Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică proiectelor de interes comun care se încadrează în categoriile prevăzute la pct. 14 din cadrul „Domeniilor tehnice prioritare“ ale anexei I din Regulamentul (UE) 2022/869.
    (2) Metodologia prevăzută la art. 1 nu se aplică proiectelor de interes comun care beneficiază de derogare de la art. 32, 33, 34, 36 şi de la art. 41 alin. (6), (8) şi (10) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei 2003/55/CE, în temeiul art. 36 din respectiva directivă.

    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005;
    c) Regulamentul (UE) 2022/869 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2022 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2009, (UE) 2019/942 şi (UE) 2019/943 şi a Directivelor 2009/73/CE şi (UE) 2019/944 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013;
    d) Recomandarea Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) nr. 3 din 27 iunie 2014 privind stimulentele pentru proiectele de interes comun şi metodologia de evaluare a riscului;
    e) Raportul Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) din iunie 2023 privind evaluarea investiţiilor, a riscurilor şi stimulentelor reglementate pentru proiectele în infrastructura energetică.


    ART. 4
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) iniţiator al proiectului - operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie ori alt operator sau investitor care elaborează un proiect de interes comun de pe lista Uniunii Europene, pentru care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă metodologiile utilizate la stabilirea tarifelor şi/sau tarifele practicate de către aceştia;
    b) Metodologia de transport - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Metodologia de distribuţie - Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulament - Regulamentul (UE) 2022/869;
    e) risc specific - risc aferent realizării unui PCI, care depăşeşte riscul sistematic acoperit prin tariful reglementat şi pentru care se pot acorda stimulente.


    ART. 5
    În cuprinsul prezentei metodologii se utilizează următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) BAR - baza de active reglementate;
    c) IAP - iniţiator al proiectului;
    d) PCI - proiect de interes comun, conform prevederilor art. 2 pct. 5 din Regulament;
    e) OTS - operator de transport şi de sistem;
    f) OD - operator de distribuţie;
    g) RRR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit.


    CAP. III
    Cadrul de reglementare
    ART. 6
    ANRE stabileşte cadrul de reglementare pentru elaborarea şi aprobarea tarifelor reglementate pentru transportul şi distribuţia gazelor naturale, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene.

    ART. 7
    Metodologiile de transport şi distribuţie au următoarele caracteristici:
    a) sunt metodologii care reflectă caracteristicile specifice activităţii reglementate;
    b) sunt metodologii de tip venit plafon (revenue-cap);
    c) asigură stabilitate şi siguranţă investitorilor prin transparenţa metodelor de stabilire a costurilor justificate incluse în tarif şi a modului de calcul al tarifelor reglementate;
    d) prevăd revizuirea tarifelor reglementate anual, în timpul unei perioade de reglementare, precum şi la trecerea de la o perioadă la alta, ceea ce reduce riscul de reglementare, având efecte pozitive asupra costului de capital şi asupra deciziei investiţionale a OTS/OD.


    ART. 8
    Metodologiile de transport şi distribuţie prevăd următoarele:
    a) perioada de reglementare este de cinci ani;
    b) tarifele reglementate se stabilesc pe baza costurilor şi veniturilor fundamentate, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, şi se aprobă de către ANRE;
    c) metoda de reglementare asigură o alocare, la sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei în activitatea de transport/distribuţie al/a gazelor naturale peste ţintele stabilite de ANRE, între OTS/OD şi clienţii serviciului de transport/distribuţie;
    d) revizuirea tarifelor de transport/distribuţie al/a gazelor naturale include aplicarea de corecţii ale veniturilor şi ale costurilor prognozate/estimate ale anului de reglementare anterior;
    e) BAR reflectă costurile de capital aferente imobilizărilor corporale şi necorporale prudent efectuate, necesare desfăşurării activităţii de transport/distribuţie al/a gazelor naturale;
    f) OTS are obligaţia de a elabora planuri de investiţii şi de dezvoltare a sistemului de transport pe 10 ani;
    g) OD are obligaţia de a elabora planuri de investiţii pe 5 ani ale sistemelor pe care le operează;
    h) RRR se determină pentru o perioadă de reglementare şi reprezintă estimarea privind profitul ce urmează a fi generat de capitalul investit de OTS/OD pentru desfăşurarea activităţii de transport/distribuţie al/a gazelor naturale, având în vedere condiţiile curente ale pieţei de capital;
    i) RRR se stabileşte pe baza costului mediu ponderat al capitalului (WACC), determinat în termeni reali, înainte de impozitul pe profit, după modelul CAPM (Capital Asset Pricing Model) la începutul fiecărei perioade de reglementare şi reflectă deopotrivă riscul sistematic al activităţii şi riscul mediului economic şi financiar;
    j) riscul sistematic, normal, aferent proiectelor de infrastructură este acoperit prin RRR.


    ART. 9
    Având în vedere că determinarea RRR se bazează pe riscul de sistem al întregii activităţi de transport/distribuţie al/a gazelor naturale şi nu este avut în vedere riscul specific fiecărui proiect, la elaborarea prezentei metodologii de evaluare a riscului ANRE are în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Regulament, Recomandarea ACER nr. 3 din 27 iunie 2014 şi Raportul ACER din iunie 2023.

    CAP. IV
    Modul de evaluare a unui PCI, inclusiv a riscurilor aferente
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 10
    Pentru realizarea analizei unui PCI în vederea acoperirii riscurilor specifice, prin acordarea de stimulente, se parcurg etapele prevăzute la art. 11-17.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapa 1 de analiză a unui PCI - Informaţii privitoare la proiect
    ART. 11
    (1) IAP poate depune la ANRE o cerere pentru acordarea de stimulente în situaţia în care consideră că PCI pe care îl iniţiază prezintă riscuri mai ridicate în ceea ce priveşte elaborarea, construcţia, exploatarea sau întreţinerea proiectului faţă de cele sistematice, suportate în mod obişnuit de un proiect de infrastructură comparabil.
    (2) IAP trebuie să demonstreze cum şi până la ce nivel riscurile ar putea să aibă un impact negativ asupra PCI.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoţită de următoarele informaţii necesare astfel încât să permită evaluarea riscurilor reale la care este expus PCI faţă de un proiect comparabil şi a modului în care aceste riscuri influenţează realizarea proiectului, incluzând:
    a) planul de afaceri;
    b) analiza cost-beneficiu a PCI şi analizele de sensibilitate;
    c) identificarea şi evaluarea riscurilor specifice la care este expus PCI;
    d) măsurile luate de IAP pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor;
    e) informaţii privind sursele de finanţare a PCI.

    (4) Evaluarea riscurilor PCI, prezentată de IAP în vederea acordării de stimulente, se bazează pe aceleaşi ipoteze şi date utilizate la analiza cost-beneficiu, respectiv la evaluarea sustenabilităţii financiare şi a beneficiului socioeconomic al proiectului, în procesul de selecţie a proiectului în conformitate cu prevederile Regulamentului.
    (5) În cazul în care rezultatele analizei cost-beneficiu indică diferenţe semnificative între costurile şi veniturile estimate ale proiectului, reflectate în valoarea indicatorilor financiari, IAP trebuie să furnizeze justificări detaliate ale acestor diferenţe.
    (6) ANRE poate solicita IAP informaţii şi date suplimentare necesare evaluării riscurilor specifice PCI.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapa a 2-a de analiză a unui PCI - Identificarea tipurilor de risc specific aferent PCI
    ART. 12
    (1) IAP prezintă riscurile specifice la care este expus PCI, având în vedere prevederile legislaţiei naţionale prevăzute la cap. III, precum şi, în cazul proiectelor transfrontaliere, ale cadrului de reglementare aplicabil statelor pe teritoriul cărora se dezvoltă proiectele.
    (2) IAP încadrează riscurile specifice identificate ale PCI în una dintre următoarele categorii:
    a) riscul de depăşire a costurilor estimate ale PCI comparativ cu costurile realizate ale acestuia, pe parcursul dezvoltării, construcţiei, operării şi mentenanţei proiectului;
    b) riscul de depăşire a termenelor de realizare a PCI comparativ cu programarea iniţială a proiectului;
    c) riscul de utilizare a activelor rezultate în urma realizării PCI la un nivel mai mic decât cel prognozat din motive independente de voinţa IAP;
    d) riscul de identificare a costurilor eficiente legate de realizarea PCI;
    e) riscul de lichiditate, rezultat din suportarea temporară de către IAP a unor costuri mai mari decât veniturile încasate.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Etapa a 3-a de analiză a unui PCI - Cuantificarea economică a efectelor riscurilor specifice PCI
    ART. 13
    (1) IAP asigură cuantificarea riscurilor specifice PCI în termeni economici, respectiv a costurilor mai ridicate sau a veniturilor prea mici, precizând valoarea şi probabilitatea apariţiei acestor riscuri.
    (2) În cazul în care cuantificarea prevăzută la alin. (1) nu este posibilă, IAP prezintă o comparaţie calitativă a nivelului riscurilor cu riscurile aferente unui proiect comparabil.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Etapa a 4-a de analiză a unui PCI - Comparaţia cu soluţii alternative
    ART. 14
    (1) IAP transmite ANRE informaţii detaliate şi complete pentru explicarea motivelor rezonabile ale alegerii PCI cu riscuri mai ridicate faţă de o soluţie alternativă cu caracteristici comparabile, care ar avea riscuri mai scăzute.
    (2) Comparaţia riscurilor în situaţia precizată la alin. (1) se realizează în raport cu impactul net pozitiv al PCI, rezultat din analiza cost-beneficiu, şi are în vedere şi facilităţile acordate PCI faţă de un proiect non-PCI.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Etapa a 5-a de analiză a unui PCI - Comparaţia cu nivelul de acoperire a riscului prevăzut în cadrul de reglementare
    ART. 15
    IAP trebuie să demonstreze, prin intermediul unei descrieri calitative şi al unei estimări cantitative, că metodologiile de stabilire a tarifelor reglementate, prevăzute la cap. III, nu asigură un nivel de remunerare corespunzător acoperirii riscurilor specifice unui PCI.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Etapa a 6-a de analiză a unui PCI - Măsuri luate de IAP pentru diminuarea riscurilor specifice unui PCI
    ART. 16
    (1) IAP trebuie să prezinte pentru fiecare din riscurile identificate măsurile considerate a fi necesare pentru diminuarea sau eliminarea riscurilor specifice PCI.
    (2) IAP furnizează ANRE informaţii privitoare la măsurile luate sau pe care intenţionează să le aplice pentru diminuarea riscurilor PCI, astfel încât costurile proiectului să fie menţinute la valoarea minimă posibilă.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Etapa a 7-a de analiză a unui PCI - Informaţii privind subvenţii, granturi sau contribuţii prin alocarea transfrontalieră de costuri
    ART. 17
    IAP trebuie să furnizeze toate informaţiile relevante privitoare la subvenţii, granturi sau contribuţii obţinute prin alocarea transfrontalieră de costuri de care a beneficiat, beneficiază sau va beneficia PCI.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Criterii de evaluare a riscurilor de către ANRE
    ART. 18
    Fiecare cerere transmisă de către IAP este analizată de ANRE după cum urmează:
    a) se verifică rezultatul analizei cost-beneficiu efectuate în concordanţă cu prevederile art. 11 din Regulament şi cuantificarea beneficiului socioeconomic net al PCI;
    b) se analizează conformitatea informaţiilor şi datelor transmise pentru evaluarea riscurilor specifice PCI cu datele utilizate la efectuarea analizei cost-beneficiu, precum şi cu cele utilizate la evaluarea sustenabilităţii financiare şi la cuantificarea beneficiului socioeconomic net al PCI;
    c) se evaluează adecvarea măsurilor de diminuare a riscurilor PCI adoptate de IAP;
    d) se analizează comparaţia PCI cu soluţiile alternative care ar avea riscuri mai scăzute, în corelare cu impactul net pozitiv al PCI şi cu rezultatele analizei cost-beneficiu;
    e) se compară riscurile specifice PCI cu cele aferente unui proiect comparabil;
    f) se analizează natura şi mărimea riscurilor specifice PCI şi se evaluează, pe baza cuantificării economice transmise de IAP, impactul economic asupra costurilor şi veniturilor aferente PCI;
    g) se stabileşte dacă şi în ce măsură riscurile specifice PCI sunt riscuri sistematice, acoperite prin RRR, respectiv prin tariful reglementat;
    h) se stabileşte dacă măsurile de diminuare totală sau parţială a riscurilor specifice sunt asigurate prin reglementările în vigoare;
    i) se stabileşte dacă şi în ce măsură PCI care beneficiază deja de subvenţii, granturi sau de contribuţii din alocarea trasfrontalieră de costuri mai poate beneficia de stimulente în condiţiile prezentei metodologii, în vederea evitării supracompensării;
    j) se evaluează dacă şi în ce măsură riscurile specifice la care este expus PCI pot fi evitate de IAP, prin măsuri adecvate cum ar fi: clauze contractuale privind aplicarea de penalităţi, încheierea de asigurări şi acoperiri ale riscului şi altele.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Situaţii de respingere a cererii de acordare a stimulentelor
    ART. 19
    ANRE nu aprobă acordarea de stimulente PCI, conform prevederilor art. 11, în următoarele situaţii:
    a) IAP nu prezintă informaţiile necesare în vederea aplicării prezentei metodologii;
    b) IAP nu fundamentează existenţa unor riscuri specifice PCI şi nu prezintă rezultatele analizei cost-beneficiu şi impactul net pozitiv ale proiectului;
    c) riscurile specifice PCI sunt acoperite prin RRR, sunt sau pot fi diminuate prin măsuri adecvate;
    d) IAP nu adoptă măsurile identificate ca fiind rezonabile pentru diminuarea riscurilor;
    e) PCI beneficiază de subvenţii, granturi sau contribuţii din alocarea transfrontalieră de costuri, prin care este deja compensat total riscul specific.


    SECŢIUNEA a 11-a
    Principii care stau la baza stabilirii stimulentelor
    ART. 20
    (1) Stimulentele aprobate de ANRE pentru acoperirea riscurilor specifice PCI în conformitate cu prevederile prezentei metodologii respectă următoarele principii:
    a) stimulentele se acordă doar pentru PCI eligibile, în conformitate cu art. 17 din Regulament;
    b) stimulentele sunt proporţionale cu nivelul riscurilor specifice PCI;
    c) valoarea stimulentelor nu depăşeşte valoarea beneficiilor nete ale PCI;
    d) valoarea stimulentelor se stabileşte prin mecanismul de împărţire a câştigului asociat implementării PCI între IAP şi utilizatorii proiectului.

    (2) Acoperirea riscurilor specifice PCI determinate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, prin acordarea de stimulente, se realizează în conformitate cu prevederile metodologiilor prevăzute la cap. III.
    (3) IAP este obligat să întocmească şi să transmită ANRE o analiză expost pe o perioadă de cel mult trei ani de la realizarea PCI care a primit stimulente prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii.
    (4) În cazul în care rezultatele analizei prevăzute la alin. (3) evidenţiază că în perioada de elaborare, construcţie, exploatare sau întreţinere riscurile specifice pentru care au fost acordate stimulente nu s-au produs sau au avut un impact redus faţă de cel estimat, ANRE decide asupra cuantumului justificat al stimulentului şi aplică corecţiile de venit reglementat corespunzătoare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    Acordarea de stimulente unui PCI conform prevederilor art. 17 din Regulament şi ale prezentei metodologii se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE.

    ART. 22
    Decizia prevăzută la art. 21 stabileşte cuantumul stimulentelor şi măsurile de reglementare aferente acordării stimulentelor.

    ART. 23
    În cazul în care IAP obţine stimulente pentru PCI, acesta este obligat să transmită informaţiile privind realizarea proiectului la termenele şi în formatul solicitat de ANRE.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016