Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 21 iunie 2019  de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 21 iunie 2019 de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 544 din 3 iulie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.760 din 21 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta metodologie are ca obiect stabilirea modului de interacţiune al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţiile Publice, denumită în continuare A.N.A.P., cu autorităţile/entităţile contractante în vederea realizării activităţii de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor.

    ART. 2
    În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) acţiune tematică - activitate derulată ca urmare a propunerilor formulate de Direcţia generală monitorizare şi supervizare sistem, denumită în continuare D.G.M.S.S., aprobate de preşedintele A.N.A.P., sau din dispoziţia acestuia, ca urmare a monitorizării mass-media sau a sesizărilor primite, cu scopul de a identifica cauzele unor abordări defectuoase ale autorităţilor/entităţilor contractante în planificarea şi derularea procesului de achiziţie, precum şi măsurile care vor fi propuse preşedintelui A.N.A.P. pentru a contribui la îmbunătăţirea abordării la nivel de sistem al achiziţiilor şi/sau pentru valorificarea respectivelor constatări;
    b) conformitate - caracteristica unei activităţi de a fi în concordanţă cu prevederile legale aplicabile;
    c) echipă - echipa formată din două sau mai multe persoane din cadrul D.G.M.S.S. care este desemnată în vederea derulării unei acţiuni de supervizare în baza planului de supervizare;
    d) neregulă - orice abatere de la conformitate în raport cu dispoziţiile naţionale şi/sau europene, în materia achiziţiilor publice/sectoriale sau concesiunilor de lucrări şi servicii;
    e) neregulă sistemică - abatere de la conformitate identificată la nivelul unei ponderi semnificative a actorilor din sistemul achiziţiilor, care nu are caracter de particularitate în funcţie de un anumit context;
    f) indicator de nereguli - orice informaţie şi/sau valoare nominală care reflectă un trend, tipar comportamental şi/sau o deviaţie de la o valoare de referinţă, ce poate constitui, astfel, o alertă cu privire la existenţa unor nereguli care au sau ar putea avea ca efect afectarea nivelului de competiţie, respectiv realizarea achiziţiilor de către autoritatea/entitatea contractantă fără a utiliza resursele de care dispune în condiţii de economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    g) nota internă - documentul întocmit în baza informaţiilor transmise de la alte compartimente ale A.N.A.P. şi/sau primite, conform protocoalelor încheiate, de la celelalte instituţii cu rol în sistemul achiziţiilor publice, a sesizărilor/solicitărilor primite de la persoane fizice şi juridice, în cuprinsul căruia este indicat domeniul de activitate/tipul de autoritate/entitate contractantă sau operatori economici, şi prin care se propune, argumentat, în baza indicatorilor de nereguli, includerea/neincluderea aspectelor semnalate într-o procedură de supervizare sau redirecţionarea către instituţiile abilitate;
    h) notă de supervizare - înscris elaborat la nivelul D.G.M.S.S. ca urmare a desfăşurării unei activităţi de supervizare în raport cu aspecte referitoare la potenţiale nereguli sistemice şi care conţine constatările şi măsurile propuse pentru îmbunătăţirea abordării la nivel de sistem al achiziţiilor şi/sau de valorificare a respectivelor constatări;
    i) plan de supervizare - documentul de planificare ce va cuprinde denumirea iniţiatorului, autorităţii/entităţii contractante ce face obiectul acţiunii de supervizare, echipa desemnată şi obiectul acţiunii tematice;
    j) zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.


    ART. 3
    (1) În exercitarea funcţiei de supervizare a modului de funcţionare a sistemului achiziţiilor publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii, A.N.A.P. desfăşoară acţiuni tematice pentru identificarea măsurilor necesar a fi adoptate în vederea eficientizării proceselor de achiziţie la nivel de sistem naţional.
    (2) Activitatea de supervizare a modului de funcţionare a sistemului de achiziţii publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări şi servicii se realizează prin valorificarea datelor furnizate ca urmare a exercitării funcţiilor de monitorizare, control ex ante, conciliere, precum şi a informaţiilor/sesizărilor primite de la alte instituţii din cadrul sistemului de achiziţii publice sau din alte surse.

    ART. 4
    (1) În cazul în care acţiunea de supervizare este declanşată ca urmare a notelor interne aprobate de preşedintele A.N.A.P., acţiunile tematice se definesc pe baza constatărilor şi propunerilor din cadrul respectivelor note, tematicile individualizându-se în funcţie de elemente specifice, cum ar fi bunele practici ale industriei de profil în care se încadrează un anumit obiect de contract, sau prin raportare la anumite repere care sunt stabilite drept valori de referinţă şi care sunt obţinute pe baza unor statistici întocmite de A.N.A.P. cu privire la diverse trenduri, tendinţe sau tipare comportamentale ale autorităţilor/entităţilor contractante în realizarea achiziţiilor.
    (2) În cazul în care acţiunea de supervizare este declanşată în urma unei dispoziţii a conducerii A.N.A.P., acţiunea tematică se limitează la analiza aspectelor/situaţiilor ce se solicită a fi clarificate.
    (3) După stabilirea acţiunilor tematice şi avizarea acestora se întocmeşte planul de supervizare, conform anexei nr. 1 la prezenta metodologie.
    (4) Planul de supervizare se supune aprobării preşedintelui A.N.A.P.

    CAP. II
    Activitatea de supervizare
    ART. 5
    După aprobarea planului de supervizare, echipele desemnate analizează informaţiile disponibile şi, după caz, solicită informaţii suplimentare celorlalte compartimente din cadrul A.N.A.P.

    ART. 6
    (1) După analizarea informaţiilor, echipele desemnate stabilesc documentele şi/sau informaţiile necesare ce vor fi solicitate autorităţilor/entităţilor contractante, în măsura în care acestea nu sunt disponibile în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sau nu pot fi obţinute de la alte instituţii din cadrul sistemului de achiziţii publice.
    (2) Documentele şi/sau informaţiile necesare se pot referi la următoarele documente şi/sau aspecte, fără a se limita la acestea:
    a) planul anual al achiziţiilor publice;
    b) acte administrative care stau la baza modificărilor contractelor;
    c) dispoziţii adoptate de conducerea autorităţii/entităţii contractante privind punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) şi/sau a hotărârilor instanţelor;
    d) note de prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul;
    e) referate de necesitate;
    f) strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale, după caz;
    g) înscrisuri prin care se formalizează deciziile comisiilor de evaluare şi/sau ale personalului desemnat cu realizarea achiziţiilor directe;
    h) proceduri interne/operaţionale/de lucru referitoare la realizarea achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor;
    i) înscrisuri prin care se formalizează deciziile comisiilor de evaluare şi/sau ale personalului desemnat cu realizarea achiziţiilor directe.


    ART. 7
    (1) Echipele desemnate întocmesc adresele prin care se solicită autorităţilor/entităţilor contractante informaţii/documente în vederea realizării acţiunilor tematice de supervizare a sistemului de achiziţii publice/sectoriale şi se transmit sub semnătura conducătorului D.G.M.S.S.
    (2) Corespondenţa cu autorităţile/entităţile contractante se realizează prin mijloace electronice, respectiv prin poşta electronică, pentru celeritate şi limitarea poverii administrative a părţilor implicate în activitate de supervizare.
    (3) Prin excepţie de la alin. (2), informaţiile/documentele solicitate de A.N.A.P. în baza prevederilor acestui ordin pot fi transmise şi prin fax, dacă autoritatea/entitatea contractantă nu poate utiliza mijloacele electronice.

    ART. 8
    (1) Autoritatea/Entitatea contractantă transmite documentele solicitate utilizând mijloacele de comunicare prevăzute la art. 7 alin. (2)-(3), însoţite de un opis şi de o declaraţie a reprezentantului legal al acesteia prin care atestă faptul că a transmis echipei/echipelor desemnate documente conforme cu originalul.
    (2) Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţie acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 245 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Pe parcursul derulării activităţii de supervizare, A.N.A.P. poate solicita note explicative autorităţilor/entităţilor contractante supuse acestei activităţi, în situaţia în care informaţiile necesare finalizării acţiunilor tematice nu pot fi obţinute în conformitate cu prevederile art. 6 şi/sau atunci când trebuie identificat modul de înţelegere a respectivelor autorităţi/entităţi contractante asupra contextului care a generat o anumită abordare şi/sau aplicare în practică a prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor.
    (2) Întrebările la care se va răspunde prin notele explicative se formulează de către echipa desemnată, cu avizul conducerii D.G.M.S.S., în mod clar şi precis, definind în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea. Transmiterea unei solicitări în acest sens la autoritatea/entitatea contractantă se realizează prin intermediul structurii responsabile cu exercitarea funcţiei de supervizare din cadrul A.N.A.P., sub semnătura conducătorului acesteia.
    (3) Modelul notelor explicative este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
    (4) Echipa desemnată stabileşte, în vederea formulării răspunsurilor, un termen rezonabil care, de regulă, nu va depăşi 5 zile de la primirea solicitării A.N.A.P.
    (5) Netransmiterea în termenul stabilit de către persoanele în drept a documentelor şi a notelor explicative solicitate de către A.N.A.P. echivalează cu refuzul de a pune la dispoziţie acesteia documentele/informaţiile solicitate, faptă care constituie contravenţie potrivit prevederilor art. 224 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 245 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) După primirea tuturor informaţiilor necesare pentru definitivarea acţiunilor tematice, echipele desemnate le analizează, asigurând o abordare unitară şi luând în considerare în fundamentarea măsurilor propuse următoarele:
    a) legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale/ concesiunilor;
    b) informaţiile disponibile la adresa de internet www.achizitiipublice.gov.ro;
    c) decizii ale Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor/instanţe;
    d) informaţiile publicate pe site-ul oficial al Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

    (2) Analizele prevăzute la alin. (1) au ca scop identificarea corectă a cauzelor care au condus la abordări neeficiente şi/sau defectuoase ale autorităţilor/entităţilor contractante în realizarea achiziţiilor/concesiunilor şi/sau a măsurilor sistemice care trebuie adoptate pentru îmbunătăţirea performanţei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale/concesiunilor, nefiind acţiuni de verificare/control care să aibă ca obiect sancţionarea respectivelor autorităţi contractante.

    ART. 11
    (1) Activitatea echipei/echipelor desemnate se finalizează cu întocmirea unei note de supervizare.
    (2) Nota de supervizare conţine, fără a se limita la acestea:
    a) textele de lege care nu au fost aplicate corespunzător, respectiv cu luare în considerare a bunelor practici;
    b) opinia privitoare la motivele care au condus la neregulile constatate;
    c) opinia privitoare la neregulă, respectiv dacă aceasta este sistemică sau nu;
    d) detalierea documentelor care au condus la fundamentarea opiniei/opiniilor cuprinse în nota de analiză;
    e) decizii ale C.N.S.C./instanţelor, în speţă sau în speţe similare, inclusiv cu precizarea eventualelor cazuri în care interpretarea C.N.S.C./instanţei nu este unitară;
    f) cauzele care au condus la o abordare defectuoasă a autorităţii/entităţii contractante, respectiv dacă neregulile constatate se datorează unor factori cum ar fi: modul de interpretare a legislaţiei în domeniu, carenţe în elaborarea strategiei anuale de achiziţii şi/sau a strategiei de contractare pentru fiecare procedură de atribuire desfăşurată, lipsa de pregătire profesională specifică a persoanelor implicate în activitatea de achiziţii publice şi/sau personal de specialitate insuficient;
    g) propuneri de măsuri corective care se consideră că trebuie adoptate pentru a îmbunătăţi performanţa autorităţilor/entităţilor contractante şi/sau ale celorlalte instituţii care activează în sistemul achiziţiilor;
    h) propuneri de sesizare a altor instituţii/structuri sau organe de control ale statului în cazul în care aspectele constatate sunt de competenţa acestora.


    ART. 12
    Nota de analiză se transmite către compartimentul cu atribuţii în vederea întocmirii notei sinteză prin care sunt înaintate conducerii A.N.A.P. informaţii punctuale despre sistemul achiziţiilor publice, precum şi propuneri de măsuri corective a neregulilor sistemice.

    ART. 13
    După finalizarea activităţii de supervizare membrii echipei/echipelor desemnate întocmesc dosarul de supervizare care va conţine, după caz, următoarele:
    a) nota internă;
    b) comunicarea privind începerea activităţii de supervizare;
    c) declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor echipei/echipelor desemnate;
    d) notele explicative, dacă este cazul;
    e) nota de analiză;
    f) nota sinteză.


    CAP. III
    Membrii echipei/echipelor desemnate
    ART. 14
    Supervizarea sistemului achiziţiilor publice se exercită de către echipe desemnate în acest scop, din cadrul A.N.A.P., cu respectarea dispoziţiilor prezentei metodologii.

    ART. 15
    În exercitarea atribuţiilor care le revin potrivit prevederilor prezentei metodologii, membrii echipelor desemnate au următoarele obligaţii:
    a) să efectueze acţiunea de supervizare, cu respectarea prevederilor legale şi cu respectarea prevederilor aplicabile;
    b) să solicite autorităţilor contractante supuse activităţii de supervizare, în copie conformă cu originalul, toate documentele în legătură cu procedurile de atribuire care fac obiectul procedurii de supervizare şi care contribuie la stabilirea elementelor relevante legate de procedurile de atribuire aplicate, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii;
    c) să întocmească nota de analiză în conformitate cu prevederile prezentei metodologii;
    d) să demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfăşurarea activităţii de supervizare;
    e) să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
    f) să informeze de îndată conducerea D.G.M.S.S. despre existenţa unui conflict de interese sau altă situaţie de incompatibilitate, în vederea luării măsurilor prevăzute de legislaţie;
    g) să nu pretindă sau să primească bani ori alte foloase materiale/necuvenite şi să nu îşi creeze avantaje în legătură cu serviciul.


    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    (1) În exercitarea activităţii de supervizare, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 634/2015, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.A.P. poate încheia protocoale de cooperare interinstituţională sau de colaborare/acorduri cu instituţiile/autorităţile publice care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, verificării/gestionării fondurilor europene ori al concurenţei sau al controlului aferent acestor domenii.
    (2) Obiectul protocoalelor îl constituie transmiterea reciprocă de date/informaţii în vederea valorificării acestora prin includerea printre elementele care stau la baza elaborării strategiilor/planurilor de control/audit şi/sau a eşantioanelor de contracte care urmează a face obiectul verificărilor potrivit competenţelor instituţionale specifice ale semnatarilor respectivelor protocoale.

    ART. 17
    Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    PLAN DE SUPERVIZARE

┌────┬────────┬──────────────┬─────────┐
│ │Obiectul│ │Echipa │
│Nr. │acţiunii│ │desemnată│
│crt.│tematice│ │/Echipe │
│ │ │ │desemnate│
├────┼────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Acţiune │ │
│1. │ │tematică în │ │
│ │ │baza notelor │ │
│ │ │interne │ │
├────┼────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │Acţiune │ │
│ │ │tematică │ │
│2. │ │dispusă de │ │
│ │ │conducerea │ │
│ │ │A.N.A.P. │ │
├────┼────────┼──────────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────────┴─────────┘


    ANEXA 2

    la metodologie
    NOTĂ EXPLICATIVĂ
    Subsemnatul(a), ................, având calitatea de ...................., în cadrul ............, ca urmare a întrebărilor adresate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în exercitarea activităţii de supervizare având ca obiect acţiunea tematică „....“, prezint următoarele explicaţii şi/sau informaţii suplimentare:
    1. Întrebarea:
    ......................................................................
    ......................................................................
    Răspuns:
    ......................................................................
    ......................................................................


    2. Întrebarea:
    ......................................................................
    ......................................................................
    Răspuns:
    ......................................................................
    ......................................................................


    3. Observaţii:
    Persoana care a completat răspunsurile:
    Numele şi prenumele (în clar):
    .................................
    Funcţia:
    ................................
    Semnătura .....................

    Echipa desemnată:
    Numele şi prenumele (în clar):
    ............................................
    Funcţia:
    ............................................
    Semnătura .......................    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice