Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 20 iunie 2019  de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ    Twitter Facebook
Cautare document

 METODOLOGIE din 20 iunie 2019 de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 607 din 23 iulie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 711 din 20 iunie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 607 din 23 iulie 2019.
──────────
    ART. 1
    (1) Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor (C.N.F.P.A.) este instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului (M.T.S.) şi are ca obiect de activitate formarea, promovarea şi perfecţionarea antrenorilor şi a altor specialişti din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului şi cu celelalte dispoziţii legale în vigoare.
    (2) Profesia de antrenor este reglementată în România prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.
    (3) Educaţia şi formarea profesională pentru ocupaţia de antrenor se fac în conformitate cu prevederile standardului ocupaţional pentru calificarea antrenor cod COR 342201 (www.anc.edu.ro).

    ART. 2
    Prezenta metodologie se aplică titlurilor de calificare profesională care atestă finalizarea cursurilor de formare a antrenorilor la o instituţie acreditată sau autorizată de formare şi dezvoltare profesională continuă din străinătate.

    ART. 3
    (1) Recunoaşterea constă în evaluarea şi compatibilizarea nivelului, domeniului şi/sau a specializării/ calificării profesionale menţionate în actul de formare profesională obţinut în străinătate cu sistemul naţional de formare profesională, cu luarea în considerare a cerinţelor de admitere la respectivul program de formare profesională, care se poate finaliza cu eliberarea unui atestat. Atestatul de recunoaştere conferă titularului drepturi în vederea continuării formării, perfecţionării, promovării în cadrul profesiei şi/sau accesului la piaţa forţei de muncă, în condiţiile legii.
    (2) Recunoaşterea calificărilor profesionale pentru profesia de antrenor de către C.N.F.P.A. permite beneficiarilor să aibă acces, în ţara noastră, la aceeaşi profesie ca cea pentru care sunt calificaţi în statul membru de origine şi să o exercite în România în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
    (3) Profesia de antrenor pe care solicitantul doreşte să o exercite în România este aceeaşi cu cea pentru care este calificat în statul de origine în cazul în care activităţile respective sunt comparabile.

    ART. 4
    (1) C.N.F.P.A. acordă solicitanţilor accesul la profesia de antrenor şi dreptul de exercitare a acesteia în aceleaşi condiţii ca cele pentru cetăţenii români, dacă aceştia deţin un titlu de calificare prevăzut de un alt stat membru pentru a avea acces la aceeaşi profesie sau pentru a o exercita pe teritoriul României.
    (2) Titlurile de calificare îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au fost eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European (S.E.E.), din Confederaţia Elveţiană sau dintr-un stat terţ desemnată în conformitate cu actele cu putere de lege şi actele administrative ale respectivului stat;
    b) atestă pregătirea titularului pentru exercitarea profesiei în cauză.

    (3) C.N.F.P.A. acceptă nivelul atestat de către statul de origine, titlul de calificare profesională şi competenţele dobândite în statul de origine pentru profesia de antrenor dacă sistemul de formare profesională din statul de origine este compatibil cu sistemul naţional de formare profesională.
    (4) Persoanele care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale trebuie să aibă cunoştinţe de limba română necesare pentru exercitarea profesiei de antrenor în România.
    (5) C.N.F.P.A. colaborează cu Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (C.N.R.E.D.) în vederea recunoaşterii actelor de studii din străinătate.

    ART. 5
    Recunoaşterea se aplică următoarelor categorii de cetăţeni:
    a) cetăţeni români, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi categoriilor de persoane care beneficiază, conform legii, de egalitate de tratament cu cetăţenii români;
    b) cetăţenilor din state terţe numai în vederea accesului pe piaţa forţei de muncă din România.


    ART. 6
    Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor recunoaşte titlurile de calificare profesională pentru profesia de antrenor, prevăzute la art. 2, în vederea accesului la piaţa forţei de muncă din România, după cum urmează:
    a) recunoaşte titlurile de calificare profesională obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană;
    b) recunoaşte titlurile de calificare profesională obţinute în state terţe;
    c) în scopul obţinerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea profesiei de antrenor reglementată în România, C.N.F.P.A. recunoaşte titlurile de calificare profesională obţinute în state terţe de cetăţenii europeni şi de celelalte categorii de cetăţeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum şi diplomele obţinute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană care dau acces la profesia de antrenor reglementată, acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel.


    ART. 7
    (1) În vederea recunoaşterii titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, C.N.F.P.A. analizează şi verifică:
    a) condiţiile de acces;
    b) statutul instituţiei de formare profesională emitente, prin intermediul Sistemului informatic pentru piaţa internă - IMI;
    c) nivelul titlului de calificare profesională;
    d) durata studiilor;
    e) numărul de ore parcurs în programul de formare raportat la standardul ocupaţional pentru calificarea antrenor cod COR 342201;
    f) specializarea în ramura de sport obţinută prin programul de formare profesională;
    g) curriculumul/programa de formare profesională;
    h) volumul de muncă/rezultatele învăţării/competenţele dobândite;
    i) nivelul de antrenor obţinut raportat la Hotărârea Guvernului nr. 343/2011 privind aprobarea Statutului antrenorului.

    (2) În cazul în care evaluarea elementelor menţionate la alin. (1) evidenţiază diferenţe substanţiale între programele de formare a antrenorului din România şi cele din străinătate, C.N.F.P.A.:
    a) poate recunoaşte prin aplicarea de măsuri compensatorii, respectiv continuarea programelor de formare profesională, susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul C.N.F.P.A., stagii de adaptare, în vederea armonizării diferenţelor dintre studiile efectuate în străinătate şi programul de formare profesională din sistemul românesc;
    b) pentru recunoaşterea prin măsuri compensatorii aplică proba de aptitudini. Proba de aptitudini constă într-un test de verificare a cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor profesionale ale solicitantului; C.N.F.P.A. întocmeşte o listă de discipline şi competenţe care, pe baza unei comparaţii între educaţia şi formarea impuse în România prin standardul ocupaţional şi cele pe care le-a urmat solicitantul, nu sunt atestate de titlul de calificare din posesia solicitantului;
    c) respinge motivat cererea de recunoaştere.

    (3) Recunoaşterea titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor care fac obiectul unor tratate internaţionale se realizează în conformitate cu prevederile acestora.
    (4) În procedura de recunoaştere, C.N.F.P.A. poate lua în considerare deciziile anterioare pronunţate în cazuri similare.

    ART. 8
    (1) Titlurile de calificare profesională pentru profesia de antrenor nu se recunosc în următoarele situaţii:
    a) instituţia care organizează cursul de formare profesională care a eliberat titlul de calificare profesională pentru profesia de antrenor nu este recunoscută în statul de origine;
    b) dacă înscrierea la programul de formare profesională pentru care se solicită recunoaşterea s-a realizat pe baza unei diplome obţinute la o instituţie neacreditată în statul de origine;
    c) dacă înscrierea la programul de formare profesională pentru care se solicită recunoaşterea s-a realizat pe baza unei diplome care nu îndeplineşte condiţiile de acces;
    d) în cazul în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor documente de studii false în dosar; în acest caz se sesizează organele abilitate, se pot crea alerte prin sistemul IMI, caz în care C.N.F.P.A. informează în scris solicitantul cu privire la deciziile în ceea ce priveşte alerta trimisă altor state membre ale U.E., ale S.E.E. sau Confederaţiei Elveţiene;
    e) titlurile de calificare profesională pentru profesia de antrenor nu fac parte din categoria documentelor eliberate în sistemul de formare profesională din statul emitent.

    (2) Situaţiile prevăzute la alin. (1) nu sunt limitative; C.N.F.P.A. poate dispune soluţia de nerecunoaştere şi în alte cazuri, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a bunelor practici şi recomandări internaţionale.

    ART. 9
    În cazul unor programe de formare profesională organizate în comun de două sau mai multe instituţii acreditate sau autorizate din România şi din străinătate, finalizate cu eliberarea unui titlu de calificare profesională pentru profesia de antrenor de către fiecare instituţie, actele eliberate în străinătate nu sunt supuse procesului de recunoaştere, titlul de calificare profesională eliberat de instituţia din România conferind titularului toate drepturile.

    ART. 10
    (1) Dosarul pentru recunoaşterea titlului de calificare profesională pentru profesia de antrenor obţinut de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 5 lit. a) cuprinde următoarele documente:
    a) cerere tipizată;
    b) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
    c) titlul de calificare profesională pentru profesia de antrenor obţinut în urma absolvirii cursului de formare antrenori ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă titlul de calificare profesională pentru profesia de antrenor este redactat în limba română);
    d) foaia matricolă/suplimentul descriptiv al titlului de formare profesională sau orice alt document din care să rezulte parcursul de formare profesională, specializarea în ramura de sport, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul este redactat în limba română);
    e) certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă, respectiv confirmarea acestora prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de instituţii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel naţional; confirmarea prin sistemul IMI de către autoritatea competentă din statul emitent că titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de instituţii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel naţional şi că profesia de antrenor este recunoscută pe plan naţional;
    f) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul respectiv este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;
    g) carnetul de antrenor, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul este redactat în limba română);
    h) alte documente relevante pentru recunoaşterea titlului de calificare profesională pentru profesia de antrenor (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea altor cursuri etc.);
    i) atestat de competenţe lingvistice pentru limba română;
    j) certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
    k) certificat de cazier judiciar;
    l) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei.

    (2) Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 5 lit. b) care solicită încadrarea în muncă, în situaţiile prevăzute la art. 6, dosarul cuprinde:
    a) cerere tipizată;
    b) adresa din partea angajatorului în care să se menţioneze scopul recunoaşterii şi postul ocupat de cetăţeanul terţ în cadrul clubului sportiv de drept public sau de drept privat, în original;
    c) certificatul de înregistrare al angajatorului, în copie;
    d) delegaţie din partea angajatorului pentru ridicarea atestatului de recunoaştere;
    e) titlul de calificare profesională pentru profesia de antrenor obţinut în urma absolvirii cursului de formare antrenori ce face obiectul cererii, în copie şi traducere legalizată sau în copie legalizată (dacă titlul de calificare profesională pentru profesia de antrenor este redactat în limba română);
    f) foaia matricolă/suplimentul descriptiv al titlului de formare profesională sau orice alt document din care să rezulte parcursul de formare profesională, specializarea în ramura de sport, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul este redactat în limba română);
    g) certificatul emis de autorităţile competente ale statului membru de origine sau provenienţă, respectiv confirmarea acestora prin care se atestă că titlurile oficiale de calificare pentru profesia de antrenor sunt eliberate de instituţii autorizate sau acreditate recunoscute la nivel naţional;
    h) diploma care a dat acces la programul de studii pentru care se solicită recunoaşterea, în copie şi traducere legalizată, copie legalizată (dacă actul respectiv este redactat în limba română), sau atestatul de echivalare ori recunoaştere obţinut anterior, în copie;
    i) carnetul de antrenor, în copie şi traducere legalizată ori în copie legalizată (dacă actul este redactat în limba română);
    j) alte documente relevante pentru recunoaşterea titlului de calificare profesională pentru profesia de antrenor (de exemplu, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea altor cursuri etc.);
    k) atestat de competenţe lingvistice pentru limba română;
    l) certificatul de sănătate fizică şi psihică emis de statul membru de origine sau provenienţă ori o dovadă echivalentă certificatului de sănătate, în cazul în care autorităţile competente din statul de origine nu eliberează un astfel de certificat;
    m) certificat de cazier judiciar;
    n) actul de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
    o) copie după dovada achitării taxei de evaluare a dosarului, în valoare de 50 lei;
    p) alte documente suplimentare, dacă este cazul.

    (3) Actele de formare profesională supuse recunoaşterii trebuie să fie vizate cu apostila de la Haga pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind apostila de la Haga, iar pentru celelalte state actele de studii vor fi supralegalizate ori vor fi însoţite de adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă. Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internaţional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.
    (4) În cazul în care actul de studii supus recunoaşterii reprezintă un document provizoriu, întrucât legislaţia naţională din statul de origine prevede emiterea titlului de calificare după o anumită perioadă de la finalizarea studiilor, C.N.F.P.A. emite, până la eliberarea atestatului, o adeverinţă de recunoaştere a studiilor ce conferă titularului aceleaşi drepturi ca şi atestatul.
    (5) Schimbul de informaţii între autorităţile competente din diferite state membre se efectuează prin intermediul IMI.
    (6) Procedura pentru recunoaşterea titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al U.E., al S.E.E., în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ, poate fi consultată şi prin punctul de contact unic electronic.

    ART. 11
    Dosarul pentru recunoaşterea titlului de calificare profesională pentru profesia de antrenor obţinut de către categoriile de cetăţeni prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) poate fi:
    a) depus la secretariatul C.N.F.P.A.;
    b) trimis prin curierat la sediul C.N.F.P.A.


    ART. 12
    (1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, C.N.F.P.A. verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 10 şi înştiinţează solicitantul în scris, prin curier poştal sau poştă electronică, în cazul în care constată că dosarul nu este complet.
    (2) Dosarul trebuie completat în termen de un (1) an de la data primirii înştiinţării, în caz contrar C.N.F.P.A. clasează dosarul, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

    ART. 13
    (1) Durata de soluţionare a dosarelor este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului complet la secretariatul C.N.F.P.A.
    (2) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (1) se poate prelungi în cazuri justificate, solicitantul fiind anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică. În cazuri temeinic motivate şi al unei cereri însoţite de documente justificative, dosarele pot fi soluţionate cu prioritate, cu respectarea procedurilor legale.
    (3) Atestatul de recunoaştere a cursului de formare profesională se eliberează titularului sau unei persoane împuternicite de acesta prin procură notarială, de la secretariatul C.N.F.P.A.
    (4) Atestatul de recunoaştere completat şi neridicat se păstrează în arhiva M.T.S. - C.N.F.P.A. cu termen permanent.
    (5) În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a atestatului de recunoaştere se poate elibera un duplicat al acestuia.
    (6) Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul adresează, în scris, o cerere, însoţită de următoarele documente: anunţul de pierdere a atestatului de recunoaştere a formării profesionale, cu datele de identificare ale acestuia, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, copie a actului de identitate, dovada plaţii taxei în valoare de 50 lei.

    ART. 14
    (1) Solicitările de reevaluare a dosarului se realizează printr-o cerere motivată, însoţită, după caz, de alte documente relevante.
    (2) Cererea se depune la secretariatul C.N.F.P.A. în termen de 30 de zile lucrătoare de la data eliberării adeverinţei privind motivele nerecunoaşterii.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiei, C.N.F.P.A. poate solicita avizul consultativ al Ministerului Tineretului şi Sportului şi al federaţiilor sportive naţionale pentru recunoaşterea profesiei de antrenor pentru ramura de sport respectivă.
    (4) Termenul de rezolvare a solicitărilor de reevaluare este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la secretariatul C.N.F.P.A.
    (5) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (4) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.
    (6) Eliberarea atestatului de recunoaştere emis în urma reevaluării se face numai la sediul C.N.F.P.A. după predarea adeverinţei privind motivele nerecunoaşterii emise anterior.

    ART. 15
    (1) Decizia C.N.F.P.A. poate fi contestată o singură dată, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, printr-o cerere motivată şi, după caz, în baza unui dosar întocmit şi depus în conformitate cu prezenta metodologie.
    (2) Contestaţiile vor fi evaluate de către experţii de specialitate desemnaţi de Ministerul Tineretului şi Sportului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Termenul de rezolvare a contestaţiilor este de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării lor la secretariatul C.N.F.P.A.
    (4) Termenul de soluţionare prevăzut la alin. (3) se prelungeşte în cazuri justificate, caz în care solicitantul va fi anunţat în scris, prin curier poştal sau poştă electronică.
    (5) Eliberarea atestatului de recunoaştere emis în urma contestaţiei se face numai la sediul C.N.F.P.A. după predarea adeverinţei privind motivele nerecunoaşterii emise anterior.

    ART. 16
    Recunoaşterea documentelor de formare profesională pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere se face în baza următoarelor documente:
    a) cerere;
    b) copia atestatului de recunoaştere;
    c) copia şi traducerea legalizată în limba română a diplomei de studii recunoscute;
    d) copia şi traducerea legalizată în limba română a foii matricole/suplimentului descriptiv al titlului de formare profesională sau oricărui alt document din care să rezulte parcursul de formare profesională şi specializarea în ramura de sport;
    e) copia actului de identitate valabil şi dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie;
    f) copie după dovada achitării taxei în valoare de 50 lei;
    g) alte documente suplimentare, dacă este cazul.


    ART. 17
    Pentru cetăţenii din state terţe prevăzuţi la art. 5 lit. b) care solicită încadrarea în muncă, eliberarea unui nou exemplar al atestatului de recunoaştere în cadrul procedurii de obţinere a autorizaţiei de muncă se realizează numai în baza depunerii unui nou dosar de recunoaştere.

    ART. 18
    Recunoaşterea studiilor pentru solicitanţi de azil şi/sau beneficiari ai unei forme de protecţie internaţională în România se realizează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi ale normelor legale naţionale şi internaţionale cu privire la aceste categorii de persoane.

    ART. 19
    Obţinerea avizului de angajare pentru un cetăţean dintr-un stat terţ care doreşte să muncească pe teritoriul României se face prin intermediul Inspectoratului General pentru Imigrări.

    ART. 20
    (1) Prestarea de servicii de către prestatorii care se deplasează în România în scopul exercitării, în mod temporar sau ocazional, a profesiei de antrenor se face în concordanţă cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) C.N.F.P.A. solicită ca, atunci când prestatorul se deplasează pentru prima dată dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E., din Confederaţia Elveţiană sau dintr-un stat terţ în România pentru a furniza servicii de antrenor, să fie informat în acest sens în prealabil printr-o declaraţie scrisă la care se anexează titlul de calificare, suplimentul descriptiv sau foaia matricolă, carnetul de antrenor, actul de identitate, atestatul de competenţe lingvistice pentru limba română, certificatul de sănătate fizică şi psihică, cazierul judiciar şi dovada schimbării numelui, dacă este cazul, numele angajatorului. Prestatorul poate prezenta documentele prin orice mijloace (depuse la secretariatul C.N.F.P.A., prin poştă, prin curierat, electronic etc.).

    ART. 21
    Recunoaşterea studiilor efectuate de cetăţenii din state terţe, în vederea continuării studiilor în România, se realizează prin Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în baza unei metodologii proprii.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice