Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  pentru desfăşurarea probei interviului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 pentru desfăşurarea probei interviului

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 bis din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 534 din 17 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 738 din 27 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Activităţi premergătoare interviului
    ART. 1
    (1) Preşedintele, împreună cu membrii comisiei de concurs, în raport de numărul candidaţilor înscrişi şi timpul alocat fiecărui candidat pentru susţinerea interviului, stabilesc planificarea probei în ceea ce priveşte locaţia, data (zilele) şi intervalul orar.
    (2) Planificarea realizată potrivit alin. (1), în care se menţionează şi obligaţia candidaţilor de a avea asupra lor documentele care atestă identitatea, potrivit legii, se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în timp util, pentru a asigura candidaţilor prezentarea la proba interviului.

    ART. 2
    (1) La stabilirea timpului alocat fiecărui candidat, comisia de concurs are în vedere următoarele aspecte:
        ● timpul pentru studierea dosarului de înscriere la concurs,
        ● timpul necesar discuţiei efective cu candidatul (susţinerea interviului),
        ● timpul alocat discuţiei de evaluare de la finalul interviului cu fiecare candidat pentru stabilirea rezultatului "admis" / "respins".

    (2) Timpul alocat este acelaşi pentru fiecare candidat şi se stabileşte, de către comisia de concurs, în funcţie de natura postului scos la concurs, ghidul de interviu, numărul de candidaţi şi alte aspecte de natură organizatorică.

    ART. 3
        Toate activităţile, lucrările şi documentele comisiei de concurs au caracter confidenţial, cu excepţia planificării candidaţilor şi a procesului-verbal cu rezultatele probei interviului, care se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs.

    ART. 4
        Proba interviului urmăreşte selectarea candidaţilor care au potenţial pentru a face faţă specificului postului scos la concurs şi mediului de lucru vizat.

    ART. 5
    (1) Potenţialul candidaţilor de a face faţă specificului postului şi mediului de lucru vizat se stabileşte în raport cu profilul psihoprofesional.
    (2) Profilul psihoprofesional trebuie realizat indiferent dacă postul este scos sau nu la concurs. În profil se regăsesc:
        ● denumirea postului,
        ● lista de sarcini / responsabilităţi generale implicate de post,
        ● lista cerinţelor psihoprofesionale implicate de post,
        ● definirea cerinţelor psihoprofesionale implicate de post,
        ● tabelul cuprinzând distribuirea cerinţelor psihoprofesionale, în funcţie de metoda prin care acestea vor fi evaluate (testare psihologică şi/sau interviu).

    (3) Profilul psihoprofesional se realizează în trei exemplare, pe baza fişelor de post corespunzătoare postului/categoriilor de posturi pentru care se elaborează profilul.

    ART. 6
    (1) Responsabilitatea realizării profilelor psihoprofesionale revine specialiştilor din domeniul postului/categoriilor de posturi pentru care se elaborează profilul, specialiştilor din structura de psihologia personalului şi din structura de resurse umane din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Profilul psihoprofesional se avizează de structurile de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru care se elaborează profilul şi se aprobă de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. După aprobare, un exemplar al fiecărui profil se păstrează la structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, un al doilea exemplar al fiecărui profil la structura de psihologia personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi al treilea exemplar la structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    (3) După numirea comisiei de concurs prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, profilul psihoprofesional se înaintează, de către structura de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, preşedintelui comisiei de concurs.

    ART. 7
    (1) Interviul cu fiecare candidat în parte se realizează pe baza ghidului de interviu.
    (2) Ghidul de interviu se întocmeşte la data interviului, de către comisia de concurs, înainte de susţinerea efectivă a interviului; în situaţia în care proba de interviu se desfăşoară în mai multe zile, în prima zi de interviu, înainte de susţinerea efectivă, comisia de concurs întocmeşte 5 variante de ghid de interviu; fiecare candidat extrage varianta de ghid de interviu şi semnează în procesul-verbal de extragere a variantei.
    (3) Ghidul de interviu, întocmit potrivit Anexei nr. 1.1, conţine:
        ● denumirea postului pentru care se susţine interviul,
        ● cerinţele psihoprofesionale care trebuie evaluate prin proba interviului (sunt preluate din profilul psihoprofesional),
        ● definirea cerinţelor psihoprofesionale care trebuie evaluate prin proba interviului (este preluată din profilul psihoprofesional),
        ● întrebările şi/sau speţele formulate pe baza definiţiilor cerinţelor psihoprofesionale respective,
        ● structura interviului (repartizarea, de către preşedintele comisiei de concurs, a întrebărilor şi speţelor, pentru care fiecare persoană din comisia de concurs, cu excepţia secretarului, este responsabilă în timpul interviului şi a sarcinilor de observare pe care trebui să le îndeplinească în această perioadă de timp fiecare dintre aceştia, ordinea în care vor fi adresate fiecărui candidat în parte întrebările şi speţele, precum şi parcurgerea etapelor prevăzute la art. 10).

    (4) Ghidul de interviu se semnează de preşedinte, membrii şi secretarul comisiei de concurs şi se înregistrează.
    (5) Dacă la concurs au fost scoase posturi cu profile psihoprofesionale diferite, comisia de concurs întocmeşte câte un ghid de interviu pentru fiecare profil.

    ART. 8
    (1) Pentru fiecare cerinţă din profilul psihoprofesional care trebuie evaluată prin proba interviului, comisia de concurs formulează un număr minim de întrebări şi / sau de speţe ale căror răspunsuri din partea candidaţilor pot evidenţia dacă fiecare candidat în parte îndeplineşte cerinţele respective şi poate face faţă specificului postului şi al mediului de lucru vizat.
    (2) Prin speţe se înţelege prezentarea ipotetică, pe înţelesul candidatului, a unor situaţii din activitatea practică specifică domeniului postului scos la concurs.

    CAP. II
    Desfăşurarea probei interviului
    SECŢIUNEA 1
    Precizări privind desfăşurarea interviului
    ART. 9
    (1) Accesul candidaţilor în sala de susţinere a interviului se face în ordinea planificării, pe baza documentelor care atestă identitatea, potrivit legii.
    (2) Comisia desfăşoară proba interviului, conform planificării, pe rând, cu câte un singur candidat.

    ART. 10
        Etapele interviului cu fiecare candidat sunt:
        ● studierea de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs a dosarului de înscriere la concurs,
        ● desfăşurarea efectivă a interviului, cu respectarea timpului prevăzut la art. 2,
        ● discuţia dintre preşedinte şi membrii comisiei de concurs, de la finalul interviului cu fiecare candidat, pentru stabilirea rezultatului admis / respins.


    ART. 11
        Unitatea organizatoare ia măsuri ca persoanele care intră la interviu să nu aibă asupra lor mijloace de înregistrare şi comunicare la distanţă.

    SECŢIUNEA 2
    Desfăşurarea efectivă a interviului cu fiecare candidat
    ART. 12
        Introducerea şi deschiderea interviului:
        ● Prezentarea succintă de către preşedintele comisiei de concurs a membrilor comisiei de concurs (numele şi funcţia);
        ● Preşedintele comisiei informează candidatul, pe scurt, cu privire la modul de desfăşurare a interviului.


    ART. 13
        Preşedintele solicită candidatului să-şi facă o auto-prezentare (informaţii pe care le consideră relevante despre propria persoană).

    ART. 14
        Adresarea efectivă a întrebărilor şi a speţelor:

    (1) Pe baza ghidului de interviu persoanele desemnate în urma stabilirii structurii de interviu adresează candidatului întrebările şi speţele. Fiecărui candidat i se adresează toate întrebările şi speţele din ghidul de interviu.

    (2) Fiecare persoană din comisia de concurs, cu excepţia secretarului, adresează, pe rând, întrebările sau speţele care i-au fost repartizate cu ocazia elaborării ghidului de interviu.

    (3) În timpul desfăşurării interviului, conform ghidului de interviu, persoanele desemnate din comisia de concurs adresează toate întrebările/speţele întocmite pentru prima cerinţă, după care, se trece la întrebările/speţele pentru cerinţa/cerinţele următoare.

    (4) Dacă, în funcţie de răspunsul candidatului, intervievatorul sau ceilalţi membri ai comisiei, consideră că mai au nevoie de lămuriri, aceştia pot adresa întrebări suplimentare.

    (5) Se vor adresa întrebări deschise, clare şi cât mai scurte, care, pe cât posibil, nu implică răspunsuri de tipul DA/NU şi care permit candidatului să exprime cât mai multe informaţii şi opinii. Nu se vor adresa întrebări şi speţe care pot sugera candidaţilor răspunsurile.


    ART. 15
    (1) Secretarul comisiei completează în fişa de interviu şi evaluare, prevăzută la Anexa nr. 1.2, pentru fiecare candidat care susţine interviul, elementele de identificare a candidatului, precum şi numărul întrebării/speţei adresate din ghidul de interviu şi răspunsurile candidatului.
    (2) Dacă sunt formulate întrebări suplimentare, acestea vor fi consemnate.

    ART. 16
    (1) În timpul interviului, în Fişa de notiţe şi observaţii, prevăzută la Anexa nr. 1.3, preşedintele şi membrii comisiei de concurs îşi iau notiţe şi observaţii.
    (2) Notiţele şi observaţiile sunt premiza unei decizii obiective.

    ART. 17
        La finalul desfăşurării efective a interviului, preşedintele comisiei oferă candidatului posibilitatea de a adresa întrebări comisiei de concurs.

    ART. 18
    (1) La finalizarea interviului, consemnarea răspunsurilor din capitolul interviu, din fişa de interviu şi evaluare este adusă la cunoştinţă candidatului sub semnătură.
    (2) Prin semnătură candidatul certifică faptul că datele consemnate sunt cele reale.
    (3) Dacă este nemulţumit de răspunsurile consemnate, candidatul formulează obiecţii în scris.
    (4) Consemnările din capitolul interviu se confirmă prin semnătură de preşedintele comisie de concurs, membri şi secretar.

    ART. 19
        Unitatea organizatoare ia măsuri astfel încât candidatul care iese de la interviu să nu se intersecteze cu candidatul care intră la interviu.

    SECŢIUNEA 3
    Stabilirea rezumatului interviului
    ART. 20
    (1) Elementul central de evaluare a interviului constă în discuţia de evaluare de la final la care participă preşedintele şi toţi membrii comisiei de concurs.
    (2) Obiectivul discuţiei de evaluare este acela de a schimba impresii legate de interviul cu candidatul, de a aduce argumente pentru acele impresii şi pentru a obţine împreună o evaluare finală corectă.

    ART. 21
    (1) În evaluarea răspunsurilor candidaţilor la întrebările şi speţele adresate, comisia de concurs urmăreşte dacă cel intervievat îndeplineşte cerinţele din ghidul de interviu şi dacă poate face faţă specificului postului şi al mediului de lucru vizat.
    (2) Candidatul este evaluat de către comisia de concurs nu în raport cu ceilalţi candidaţi, ci prin prisma profilul psihoprofesional al postului scos la concurs.

    ART. 22
    (1) Preşedintele şi membrii comisiei de concurs, pe baza notiţelor şi observaţiilor fiecăruia din fişa de notiţe şi observaţii, a răspunsurilor candidatului consemnate în fişa de interviu şi evaluare, a eventualelor obiecţii ale candidatului la consemnări, precum şi a cerinţelor din profilul psihoprofesional al postului, apreciază candidatul la proba interviului cu admis / respins, aspect ce se consemnează în fişa de notiţe şi observaţii.
    (2) Decizia comisiei de concurs privind aprecierea candidatului cu "ADMIS" / "RESPINS" se ia în unanimitate.
    (3) În cazul în care membrii comisiei de concurs nu ajung la o poziţie unanimă, decizia este luată prin majoritatea simplă de voturi, iar în caz de egalitate, de preşedintele comisiei de concurs; membrul / membru care au obiecţii îşi argumentează în scris opiniile separate.
    (4) Secretarul comisiei de concurs consemnează în fişa de interviu şi evaluare, rezultatul interviului.
    (5) Fişa de interviu şi evaluare se semnează de preşedinte, membrii comisiei de concurs şi secretar.

    ART. 23
    (1) După susţinerea interviului de către toţi candidaţii înscrişi la concurs, în conformitate cu calendarul concursului, pe baza aprecierilor consemnate în fişele de interviu şi evaluare, secretarul comisiei întocmeşte procesul-verbal cu rezultatele probei interviului, conform Anexei nr. 1.4.
    (2) Preşedintele, membrii comisiei şi secretarul comisiei verifică procesul-verbal şi îl semnează pe fiecare filă. Procesul-verbal cu rezultatele probei interviului se publică pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrătoare de la ultima dată a susţinerii probei.
    (3) Rezultatele din procesul-verbal cu rezultatele probei interviului sunt rezultate finale pentru proba interviului.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 24
        Candidaţii care nu se prezintă la proba interviului conform planificării, sau care nu au asupra lor documentele care atestă identitatea, potrivit legii, sunt declaraţi "absent" şi sunt eliminaţi din concurs, în procesul-verbal cu rezultatele la proba interviului fiind consemnat în mod corespunzător.

    ART. 25
        Toate documentele create şi gestionate de către comisia de concurs (planificarea, ghidul de interviu, fişa de interviu şi evaluare, fişele de notiţe şi observaţii, procesul-verbal cu rezultatele probei interviului, etc.), se clasează în dosarul de concurs, constituit conform O.M.J. nr. 3065/C/2020.

    ANEXA 1.1

        PENITENCIARUL (se va trece unitatea organizatoare)
        Comisia de concurs
        NR. ....... din .......
                  MODEL GHID DE INTERVIU PENTRU POSTUL ............
        (se va întocmi pe baza profilului psihoprofesional oare va fi pus la dispoziţia comisiei)
    A. CERINŢE PSIHOPROFESIONALE CARE TREBUIE EVALUATE PRIN PROBA INTERVIULUI - se vor lua din profilul psihoprofesional
    EX:
    1. CAPACITATEA DE A COMUNICA
    2. CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPĂ


    B. DEFINIREA CERINŢELOR PSIHOPROFESIONALE CARE TREBUIE EVALUATE PRIN PROBA INTERVIULUI - se vor lua din profilul psihoprofesional
    C. ÎNTREBĂRI/SPEŢE - va fi formulat un număr de întrebări şi de speţe ale căror răspunsuri din partea candidaţilor pot evidenţia potenţialul acestora de a face faţă specificului postului şi al mediului de lucru vizat şi care pot facilita obţinerea de informaţii semnificative despre aceştia.
    1. CAPACITATEA DE A COMUNICA
        > ÎNTREBAREA/SPEŢĂ 1
        > ÎNTREBAREA/SPEŢĂ 2
        > ETC.

    2. CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPĂ
        > ÎNTREBAREA/SPEŢĂ 1
        > ÎNTREBAREA/SPEŢĂ 2
        > ETC.


    D. STRUCTURA INTERVIULUI -
    I. Stabilirea timpului alocat fiecărui candidat - X MINUTE, în funcţie de:
        ● timpul pentru studierea dosarului de înscriere la concurs,
        ● timpul necesar discuţiei efective cu candidatul (susţinerea interviului),
        ● timpul alocat discuţiei de evaluare de la finalul interviului cu fiecare candidat pentru stabilirea rezultatului admis / respins,
        ● natura postului scos la concurs, numărul de întrebări şi speţe formulate, numărul de candidaţi şi alte aspecte de natură organizatorică.


    II. Parcurgerea etapelor interviului cu fiecare candidat:
        ● studierea de către preşedintele şi membrii comisiei de concurs a dosarului de înscriere la concurs,
        ● desfăşurarea efectivă a interviului cu fiecare candidat, conform planificării şi cu respectarea timpului alocat fiecărui candidat,
        ● discuţia de la finalul interviului cu fiecare candidat pentru stabilirea rezultatului admis / respins şi evaluarea cu rezultatul admis / respins.

    III. Stabilirea ordinii în care vor fi adresate fiecărui candidat în parte întrebările şi speţele, a întrebărilor şi speţelor pentru care este responsabil fiecare membru al comisiei de concurs în timpul interviului:
        ● nominalizarea preşedintelui şi membrilor comisiei care vor adresa întrebările din prezentul ghid şi care sunt sarcinile de observare pe care trebuie să le îndeplinească în această perioadă de timp,
        ● în timpul desfăşurării interviului, conform ghidului de interviu, persoanele desemnate din comisia de concurs adresează toate întrebările/speţele întocmite pentru prima cerinţă, după care se trece la întrebările/speţele pentru cerinţa/cerinţele următoare.

        COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume şi semnătură)
        PREŞEDINTE: ................
        MEMBRI: ................
                    ................
                    ................
                    ................
                    ................

        SECRETAR: ..................

    ANEXA 1.2

        UNITATE ORGANIZATOARE ..................
        NUME, PRENUME CANDIDAT .................
        CNP ....................................
        POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ ..........
        UNITATEA PENTRU CARE CANDIDEAZĂ ........
        DATA SUSŢINERII INTERVIULUI .../.../....
                       FIŞA DE INTERVIU ŞI EVALUARE
    I. INTERVIU*)
        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. ......
        RĂSPUNS .....................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ŞI RĂSPUNSURILE CANDIDATULUI
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. ......
        RĂSPUNS .....................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ŞI RĂSPUNSURILE CANDIDATULUI
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. ......
        RĂSPUNS .....................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ŞI RĂSPUNSURILE CANDIDATULUI
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. ......
        RĂSPUNS .....................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................

        ÎNTREBĂRI SUPLIMENTARE ŞI RĂSPUNSURILE CANDIDATULUI
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................
        .............................................................


┌──────────────────────────────────────┐
│AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CONŢINUTUL FIŞEI│
│DE INTERVIU ŞI EVALUARE ŞI SUNT /NU │
│SUNT DE ACORD CU CELE CONSEMNATE. │
│FORMULEZ URMĂTOARELE OBIECŢII │
│…………………… │
│…………………… │
│…………………… │
│NUMELE, PRENUME ŞI SEMNĂTURA │
│CANDIDATULUI**) │
│………………….. │
└──────────────────────────────────────┘

        COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume şi semnătură)
        PREŞEDINTE: ................
        MEMBRI: ................
                    ................
                    ................
                    ................
                    ................
        SECRETAR: ..................
        *) Pentru mai multă operativitate în desfăşurarea interviului, după întocmirea şi semnarea ghidului de interviu, secretarul comisiei de concurs completează fişa de interviu pentru fiecare candidat, cu următoarele elemente: datele de identificare, cerinţele stabilite şi numărul de întrebări/speţe pentru fiecare cerinţă
        **) Dacă Fişa de interviu conţine mai multe pagini, candidatul semnează de luare la cunoştinţă pe fiecare pagină, în colţul din dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini pe care semnează în spaţiul special destinat.

    II. EVALUARE

┌──────────────────────────────────────────┐
│NUME, PRENUME CANDIDAT │
│...................... │
│CNP │
│..........................................│
│Decizia comisiei privind aprecierea finală│
│a candidatului (ADMIS/ RESPINS): │
│…………………………………………….. │
│COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume şi│
│semnătură) │
│PREŞEDINTE: ............... │
│MEMBRI: ............... │
│…………………………… │
│…………………………… │
│…………………………… │
│SECRETAR: ................. │
└──────────────────────────────────────────┘    ANEXA 1.3

        UNITATE ORGANIZATOARE ....................
        NUME, PRENUME CANDIDAT ...................
        POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ ............
        UNITATEA PENTRU CARE CANDIDEAZĂ ..........
        DATA SUSŢINERII INTERVIULUI .../... /.....
        NUME, PRENUME EVALUATOR ..................
                          FIŞA DE NOTIŢE ŞI OBSERVAŢII

┌──────────────────────────────────────┐
│INFORMAŢII RELEVANTE PENTRU INTERVIU │
│OBŢINUTE DIN DOSARUL DE CANDIDAT │
│.................... │
│…………………… │
│…………………… │
│…………………… │
│………………….. │
└──────────────────────────────────────┘

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. .....
        NOTIŢE ŞI OBSERVAŢII ..................................................
        .......................................................................
        .......................................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. .....
        NOTIŢE ŞI OBSERVAŢII ..................................................
        .......................................................................
        .......................................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. .....
        NOTIŢE ŞI OBSERVAŢII ..................................................
        .......................................................................
        .......................................................................

        CERINŢĂ NR. ...... ÎNTREBAREA/SPEŢA NR. .....
        NOTIŢE ŞI OBSERVAŢII ..................................................
        .......................................................................
        .......................................................................


┌───────────────────────────────────────────────┐
│IMPRESIA GENERALĂ │
│...............................................│
│…………………………… │
│…………………………… │
│………………………….. │
│(se vor trece aspectele pe care evaluatorul le │
│consideră relevante pentru discuţia finală în │
│vederea evaluării candidatului (ex. "a vorbit │
│foarte repede", "vestimentaţie îngrijită", "îşi│
│argumentează afirmaţiile", "foarte emotiv" │
│etc.) │
└───────────────────────────────────────────────┘

        DECIZIA privind aprecierea candidatului (ADMIS/RESPINS): ..............
                    GRAD, NUME, PRENUME ŞI SEMNĂTURĂ EVALUATOR
        .................................................................

        *) Dacă Fişa de notiţe şi observaţii conţine mai multe pagini, evaluatorul semnează pe fiecare pagină, în colţul din dreapta jos, cu excepţia ultimei pagini pe care semnează în spaţiul special destinat.

    ANEXA 1.4

        UNITATE ORGANIZATOARE ...........
        COMISIA DE CONCURS
        Nr. ..... din ...........
                                  PROCES-VERBAL
             cu rezultatele obţinute la proba interviului de către
               candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru
                   ocuparea postului vacant de ............
        Noi, comisia formată din:
        (grad, nume, prenume), preşedinte;
        (grad, nume, prenume),
        (grad, nume, prenume),
        .......
        (grad, nume, prenume), membri şi
        (grad, nume, prenume), secretar,

        constituită în baza deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. ... din ....... în zilele de ........ am susţinut proba interviului cu candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului/posturilor vacant/vacante de ..........
        În urma desfăşurării probei interviului, candidaţii au obţinut următoarele rezultate:

┌──────────────────────────────────────┐
│UNITATEA CARE SCOATE POSTUL LA CONCURS│
├──────────────────────────────────────┤
│NUMĂRUL Şl DENUMIREA POSTURILOR SCOASE│
│LA CONCURS ....... │
├────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │Nume, │ │ │
│Nr. │prenume │Rezultatul│ │
│crt.│tată, │ADMIS/ │Observaţii│
│ │prenume │RESPINS │ │
│ │candidat │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │
├────┴───────────┴──────────┴──────────┤
│UNITATEA CARE SCOATE POSTUL LA CONCURS│
│..... │
├──────────────────────────────────────┤
│NUMĂRUL Şl DENUMIREA POSTURILOR SCOASE│
│LA CONCURS …… │
├────┬───────────┬──────────┬──────────┤
│ │Nume, │ │ │
│Nr. │prenume │Rezultatul│ │
│crt.│tată, │ADMIS/ │Observaţii│
│ │prenume │RESPINS │ │
│ │candidat │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │
└────┴───────────┴──────────┴──────────┘

        Proba interviului are caracter eliminatoriu, se evaluează cu ADMIS/RESPINS şi nu poate fi contestată.
        Candidaţii declaraţi ADMIS la proba interviului se vor prezenta în data de ......... ora ....... la sediul pentru susţinerea următoarei probe de concurs .........
        COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume şi semnătură)
        PREŞEDINTE: ................
        MEMBRI: ................
                    ................
                    ................
                    ................
                    ................

        SECRETAR: ..................
        OBSERVATORI SINDICALI
        .................................
        Notă: Dacă procesul-verbal conţine mai multe pagini, comisia de concurs şi observatorii sindicali vor semna pe fiecare pagină.

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016