Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE din 17 august 2020  de evaluare a tezelor de doctorat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE din 17 august 2020 de evaluare a tezelor de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 783 din 27 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.229 din 17 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 783 din 27 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) IOSUD/IOD - instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat/instituţie organizatoare de doctorat;
    b) dosarul de doctorat este constituit din teza de doctorat şi toate documentele solicitate de IOSUD/IOD şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, unui student doctorand pentru acordarea titlului de doctor, conform prezentei metodologii.


    ART. 2
    (1) Se află în situaţia de conflict de interese persoana implicată în procedura de evaluare, în situaţia existenţei unui interes personal, în cazurile în care:
    a) este soţ, afin ori rudă până la gradul al II-lea inclusiv cu persoana al cărei dosar este evaluat, inclusiv cu conducătorul de doctorat, după caz;
    b) a beneficiat în ultimii 3 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea persoanei evaluate, inclusiv a conducătorului de doctorat, după caz.

    (2) Nu se includ în aceste situaţii colaborările ocazionale cu IOSUD în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU.

    ART. 3
    Teza de doctorat este o lucrare originală, fiind obligatorie menţionarea sursei pentru orice material preluat.

    ART. 4
    Studentul doctorand este autorul tezei de doctorat şi îşi asumă corectitudinea datelor şi informaţiilor prezentate în teză, precum şi a opiniilor şi demonstraţiilor exprimate în teză.

    ART. 5
    Conducătorul de doctorat răspunde în solidar cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalităţii conţinutului, potrivit prevederilor art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Susţinerea publică a tezei de doctorat
    ART. 6
    În vederea susţinerii publice a tezei de doctorat trebuie respectate următoarele reguli:
    a) şcoala doctorală înregistrează teza predată în format electronic de către studentul doctorand;
    b) şcoala doctorală realizează analiza de similitudini utilizând un program recunoscut de CNATDCU; şcoala doctorală poate solicita, suplimentar, utilizarea unui program dezvoltat la nivel naţional privind detecţia de similitudini; rapoartele de similitudini se includ în dosarul de doctorat; durata de verificare nu poate depăşi 30 de zile de la data depunerii tezei de doctorat la IOSUD;
    c) programele recunoscute de CNATDCU şi utilizate la nivelul IOSUD/IOD, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările ştiinţifice, sunt:
    1. iThenticate;
    2. Turnitin;
    3. Plagiarism detector + PDAS (PDAS - Plagiarism Detector Accumulator Server);
    4. Safe Assign;
    5. www.sistemantiplagiat.ro.;

    d) teza de doctorat este prezentată în comisia de îndrumare din cadrul şcolii doctorale; după această presusţinere, care poate fi publică, conducătorul de doctorat şi comisia de îndrumare decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice; referatul de acceptare al conducătorului de doctorat şi acordul membrilor comisiei de îndrumare se includ în dosarul de doctorat; durata procesului de evaluare a tezei în comisia de îndrumare este de 30 de zile şi se poate prelungi cu maximum 30 de zile în situaţii temeinic justificate;
    e) teza de doctorat se depune în mod oficial la secretariatul şcolii doctorale, în format tipărit şi în format electronic, împreună cu rezumatul tezei de doctorat şi CV-ul doctorandului; secretariatul şcolii doctorale certifică îndeplinirea de către doctorand a tuturor obligaţiilor din cadrul programului de studii universitare de doctorat şi respectarea procedurilor prezentate la lit. a)-d);
    f) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de doctorat, se depune la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
    g) şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere. Acesta va include în mod obligatoriu data, locaţia şi ora de susţinere, conducătorul sau conducătorii de doctorat, precum şi locul unde textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit. Anunţul susţinerii publice, rezumatul tezei în format electronic, CV-ul doctorandului, CV-urile membrilor comisiei de doctorat sau linkuri către acestea sunt afişate pe site-ul IOSUD;
    h) comisia de doctorat trebuie să îndeplinească prevederile art. 67 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 7
    Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi a rapoartelor referenţilor oficiali, comisia de doctorat evaluează şi deliberează asupra calificativului pe care urmează să îl atribuie tezei de doctorat. Calificativele care pot fi atribuite sunt: „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“, „Satisfăcător“ şi „Nesatisfăcător“.

    ART. 8
    Dacă studentul doctorand a îndeplinit toate cerinţele prevăzute în programul de cercetare ştiinţifică şi aprecierile asupra tezei de doctorat permit atribuirea calificativului „Excelent“, „Foarte bine“, „Bine“ sau „Satisfăcător“, comisia de doctorat propune acordarea titlului de doctor. Propunerea se înaintează CNATDCU, spre evaluare şi validare. CNATDCU, în urma evaluării dosarului de doctorat, propune ministrului educaţiei şi cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

    ART. 9
    În cazul atribuirii calificativului „Nesatisfăcător“, comisia de doctorat precizează elementele de conţinut care urmează să fie refăcute sau completate în teza de doctorat şi solicită o nouă susţinere publică a tezei. A doua susţinere publică a tezei are loc în faţa aceleiaşi comisii de doctorat ca şi în cazul primei susţineri. În cazul în care şi la a doua susţinere publică se obţine calificativul „Nesatisfăcător“, titlul de doctor nu se acordă, iar studentul doctorand este exmatriculat.

    ART. 10
    Dosarul de doctorat se arhivează de către IOSUD cu regim permanent, conform legislaţiei în vigoare.

    CAP. III
    Dosarul de doctorat
    ART. 11
    Dosarul de doctorat se constituie în format tipărit şi în format electronic (PDF) şi conţine următoarele documente:
    a) copie scanată a actului de identitate al studentului doctorand;
    b) copie scanată a certificatului de naştere al studentului doctorand;
    c) copie scanată a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
    d) CV-ul studentului doctorand;
    e) decizia de admitere la programul de studii universitare de doctorat;
    f) contractul de studii universitare de doctorat şi actele adiţionale, după caz; contractul de studii universitare de doctorat conţine prevederi privind publicarea tezei de doctorat conform legii, însoţită de numele şi prenumele studentului doctorand şi ale conducătorului de doctorat; datele personale, cu excepţia numelui, nu vor fi vizibile public;
    g) cerere semnată de studentul doctorand, înregistrată la şcoala doctorală, privind demararea procedurilor de evaluare a tezei de către comisia de îndrumare, avizată de conducătorul de doctorat, în vederea presusţinerii;
    h) copie scanată după declaraţia semnată de studentul doctorand şi de conducătorul de doctorat privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei de doctorat, precum şi a respectării standardelor de calitate şi de etică profesională, conform art. 143 alin. (4) şi art. 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 65 alin. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) cel puţin un raport de similitudini care va include rezoluţia conducătorului de doctorat şi, după caz, a altor persoane care au analizat raportul;
    j) referat întocmit de şcoala doctorală, preliminar susţinerii publice a tezei, şi documente care atestă parcursul programului de studii;
    k) propunerea componenţei comisiei de doctorat, formulată de conducătorul de doctorat şi aprobată de CSUD;
    l) CV-urile membrilor comisiei de doctorat;
    m) decizia de numire a comisiei de doctorat;
    n) cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat şi de preşedintele comisiei de doctorat, depusă la secretariatul şcolii doctorale cu minimum 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
    o) anunţul pentru susţinerea publică, întocmit de şcoala doctorală cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data propusă pentru susţinere;
    p) adeverinţa privind depunerea unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la bibliotecă;
    q) rapoartele referenţilor oficiali, membri ai comisiei de doctorat, semnate de aceştia, sub forma unor copii scanate sau documente semnate electronic;
    r) referatul de acceptare din partea îndrumătorului de doctorat;
    s) avizul comisiei de îndrumare în vederea depunerii tezei de doctorat la secretariatul şcolii doctorale;
    t) procesul-verbal al susţinerii publice a tezei de doctorat şi anexa cu întrebări şi răspunsuri, care conţine propunerea de acordare a titlului de doctor, semnat de toţi membrii comisiei de doctorat, sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic;
    u) rezumatul tezei de doctorat;
    v) teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic (format pdf, exclus scan);
    w) lista publicaţiilor rezultate în urma cercetării ştiinţifice din programul de studii doctorale, publicate sau acceptate spre publicare, dacă este cazul, şi copii scanate ale respectivelor publicaţii;
    x) declaraţia studentului doctorand privind opţiunile acestuia referitor la publicarea tezei de doctorat pe platforma naţională, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;
    y) solicitarea IOSUD de intrare în procedura de evaluare la nivelul CNATDCU a tezei de doctorat, înregistrată la MEC.


    ART. 12
    Procesul-verbal al susţinerii publice include şi:
    a) calificativul propus;
    b) indicarea comisiei de specialitate a CNATDCU căreia îi este arondat domeniul de studii universitare de doctorat în care a fost absolvit programul de studii;
    c) data susţinerii publice a tezei de doctorat.


    ART. 13
    Teza de doctorat şi anexele sale, în format electronic, sunt semnate cu semnătură electronică calificată/avansată de către persoanele desemnate de IOSUD/IOD şi sunt încărcate pe platformă în format PDF în care textul principal este reprezentat ca atare, şi nu prin imagini. Pot face excepţie de la această regulă materialele audio, video sau ilustraţiile grafice.

    ART. 14
    (1) În vederea derulării procesului de evaluare a dosarelor de doctorat, IOSUD/IOD are obligaţia de a constitui dosarul de doctorat în format tipărit şi electronic.
    (2) IOSUD/IOD verifică dosarul de doctorat.
    (3) Documentele în format electronic (PDF), semnate cu semnătură electronică calificată/avansată de către persoanele desemnate de IOSUD/IOD, din dosarul de doctorat se încarcă în platformă de către IOSUD/IOD şi formează dosarul electronic de doctorat.
    (4) Dosarul de doctorat este încărcat în platformă în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii publice a tezei de doctorat.
    (5) IOSUD/IOD răspunde de corectitudinea datelor încărcate. Prin semnătura electronică calificată/avansată IOSUD/IOD îşi asumă răspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor incluse în dosarul electronic al studentului doctorand, inclusiv conformitatea documentelor în format electronic cu cele în format tipărit.
    (6) La încărcarea dosarului electronic al studentului doctorand, IOSUD/IOD constituie profilul studentului doctorand, indicând inclusiv domeniul de doctorat vizat pentru obţinerea titlului de doctor.

    CAP. IV
    Evaluarea dosarului de doctorat de către CNATDCU
    ART. 15
    CNATDCU, în urma evaluării dosarului de doctorat, propune ministrului educaţiei şi cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor.

    ART. 16
    (1) Procesul de evaluare a dosarului de doctorat de către CNATDCU este susţinut de un sistem informatic, denumit în continuare platformă naţională, asigurat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).
    (2) Platforma este administrată de MEC prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) şi asigură schimbul de informaţii în format electronic în cadrul procesului de evaluare a dosarului de doctorat.
    (3) Colectarea şi prelucrarea datelor referitoare la acordarea titlului de doctor, prin platformă, se fac în scopul:
    a) organizării şi desfăşurării procesului de evaluare de către CNATDCU a dosarului de doctorat;
    b) prelucrării în scopuri statistice, de cercetare ştiinţifică sau în alte scopuri, la solicitarea MEC, în conformitate cu prevederile legale;
    c) pentru constituirea bibliotecii de teze de doctorat.


    ART. 17
    (1) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la finalizarea încărcării dosarului de către IOSDU/IOD. Secretariatul tehnic al CNATDCU verifică din punct de vedere administrativ componenţa dosarului electronic de doctorat, în termen de maximum 15 zile de la notificare, şi are obligaţia de a semnala IOSUD/IOD respectiv eventualele erori de înregistrare sau lipsa unor documente. IOSUD/IOD completează dosarul electronic de doctorat în termen de maximum 5 zile de la notificare.
    (2) După validarea administrativă a dosarului electronic de doctorat de către Secretariatul tehnic al CNATDCU, platforma notifică preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU care are arondat domeniul de doctorat vizat pentru obţinerea titlului de doctor.
    (3) În termen de 5 zile de la notificare, preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU nominalizează ca evaluatori 3 membri ai comisiei de specialitate, în funcţie de domeniul de doctorat vizat.
    (4) În cazuri bine justificate, preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU poate nominaliza ca evaluatori şi experţi externi. Experţii externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de doctorat în ţară sau în străinătate şi să nu se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2.
    (5) În cazul în care preşedintele comisiei de specialitate constată caracterul interdisciplinar/multidisciplinar al temei de cercetare abordate într-o teză de doctorat, pentru constituirea comisiei de evaluare poate fi nominalizat ca evaluator un membru al altei comisii de specialitate, denumită în continuare comisia secundară; preşedintele comisiei de specialitate, după consultarea cu preşedintele comisiei secundare, nominalizează în platformă evaluatorul.
    (6) Membrii nominalizaţi pentru evaluarea dosarului electronic de doctorat constituie comisia de evaluare.
    (7) În termen de maximum 10 zile de la nominalizare, fiecare membru nominalizat trebuie să-şi exprime, direct în platformă, acordul pentru evaluarea dosarului de doctorat şi declaraţia că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 2.
    (8) După constituirea comisiei de evaluare, platforma notifică preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU şi membrii comisiei de evaluare privind declanşarea procesului de evaluare.

    ART. 18
    CNATDCU nu reia analiza dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate o singură dată de către CNATDCU şi care nu se transmit în termenul de un an de la invalidare, precum şi a dosarelor privitoare la teze de doctorat care au fost analizate şi invalidate de două ori de către CNATDCU, potrivit prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Comisia de evaluare analizează dosarul electronic de doctorat din următoarele perspective:
    a) relevanţa ştiinţifică;
    b) impactul potenţial al rezultatelor şi măsura în care teza aduce contribuţii substanţiale la cunoaştere;
    c) originalitatea şi caracterul inovativ sau creativ şi măsura în care studentul doctorand demonstrează abilităţi de gândire critică independentă;
    d) măsura în care studentul doctorand a utilizat în mod adecvat metodele şi metodologiile de cercetare;
    e) măsura în care modalitatea de prezentare a informaţiilor în cadrul tezei este adecvată;
    f) măsura în care studentul doctorand demonstrează înţelegerea literaturii relevante în domeniu şi familiarizarea cu aceasta;
    g) măsura în care rezultatele prezentate în teză au fost publicate sau acceptate spre publicare, în urma evaluării de către evaluatori externi (prin peer review), ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicaţii ori măsura în care rezultatele prezentate în teză au potenţialul de a fi publicate în acest fel sau de a fi aplicate;
    h) respectarea normelor de bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;
    i) respectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor.


    ART. 20
    (1) În termen de maximum 15 zile de la constituirea comisiei de evaluare, fiecare membru al comisiei întocmeşte, direct în platformă, un referat individual de evaluare care se referă la validarea/invalidarea tezei de doctorat şi a calificativului propus de comisia de doctorat şi motivarea, după caz; în cazul în care membrii comisiei de evaluare constată nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, referatul individual se referă şi la această constatare.
    (2) Platforma notifică preşedintelui comisiei de specialitate a CNATDCU finalizarea referatelor individuale de către membrii comisiei de evaluare.
    (3) Preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU întocmeşte referatul sintetic de evaluare, direct în platformă, în termen de 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de evaluare ale celor 3 membri ai comisiei de evaluare; raportul sintetic se referă, după caz, la:
    a) validarea tezei de doctorat şi a calificativului propus de comisia de doctorat;
    b) invalidarea tezei de doctorat, însoţit de argumentare;
    c) nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia.


    ART. 21
    Referatul sintetic este semnat de preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, şi reîncărcat în platformă. Referatul sintetic devine document al dosarului electronic de doctorat.

    ART. 22
    Referatele individuale de evaluare şi referatul sintetic întocmit de preşedintele comisiei de specialitate a CNATDCU pot fi întocmite în limba română sau, după caz, întro limbă de circulaţie internaţională.

    ART. 23
    De două ori pe lună platforma notifică membrii Consiliului general în legătură cu dosarele de doctorat a căror evaluare a fost finalizată, care necesită vot.

    ART. 24
    (1) Membrii Consiliului general analizează şi validează/invalidează, prin vot exprimat direct în platformă, propunerile comisiilor de evaluare, în termen de maximum 15 zile de la notificare.
    (2) În cazul în care membrii unei comisii de evaluare au constatat nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existenţa plagiatului, în cadrul tezei şi/sau al activităţilor care au dus la realizarea acesteia, Consiliul general al CNATDCU analizează responsabilitatea conducătorului de doctorat sau a şcolii doctorale şi decide aplicarea măsurilor prevăzute de art. 170 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    (1) Decizia Consiliului general cu privire la evaluarea dosarului de doctorat analizat este adoptată prin votul membrilor exprimat direct în platformă, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a CNATDCU. La finalizarea votului, platforma generează decizia CNATDCU care este semnată de preşedintele CNATDCU, inclusiv prin mijloace electronice, şi reîncărcată în platformă.
    (2) Platforma notifică secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la deciziile CNATDCU. Deciziile CNATDCU sunt însoţite de rapoartele sintetice de evaluare.

    ART. 26
    (1) În baza deciziei CNATDCU privind acordarea titlului de doctor, ministrul educaţiei şi cercetării acordă titlul de doctor prin ordin.
    (2) Secretariatul tehnic al CNATDCU transmite IOSUD ordinul privind acordarea titlului de doctor, în termen de 15 zile de la emitere.
    (3) Secretariatul tehnic completează în platformă numărul şi data ordinului de ministru de acordare a titlului de doctor.
    (4) După completarea ordinului de ministru în platformă şi pe baza opţiunilor de publicare completate de IOSUD în platformă, teza şi anexele devin publice pe platforma naţională în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (9) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 27
    (1) În cazul în care decizia CNATDCU este de invalidare a tezei de doctorat, platforma notifică Secretariatului tehnic al CNATDCU şi IOSUD/IOD această decizie însoţită de raportul sintetic de evaluare, conform art. 168 alin. (8) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care CNATDCU emite decizie de invalidare după evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. (8) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul tehnic al CNATDCU propune ministrului educaţiei şi cercetării neacordarea titlului de doctor. În acest caz, ministrul educaţiei şi cercetării emite ordin de neacordare a titlului.

    ART. 28
    IOSUD/IOD comunică decizia CNATDCU studentului doctorand în termen de maximum 15 zile de la notificare.

    ART. 29
    Deciziile CNATDCU pot fi contestate în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către studentul doctorand.

    ART. 30
    (1) Contestaţia se înregistrează la MEC, însoţită de adresa de comunicare din partea IOSUD privind decizia CNATDCU, şi se încarcă în platformă de Secretariatul tehnic al CNATDCU în termen de maximum 5 zile de la înregistrare.
    (2) Platforma notifică IOSUD/IOD, Consiliul general şi preşedintele panelului la care este arondată comisia cu privire la încărcarea în platformă a contestaţiei.
    (3) În termen de maximum 3 zile de la primirea notificării, preşedintele panelului nominalizează 3 membri ai panelului pentru analizarea contestaţiei.
    (4) În cazuri bine justificate, preşedintele panelului poate nominaliza pentru analizarea contestaţiei şi experţi externi. Experţii externi trebuie să îndeplinească calitatea de conducător de doctorat în ţară sau în străinătate.
    (5) Membrii nominalizaţi de preşedintele panelului pentru analizarea contestaţiei constituie comisia de lucru pentru analizarea contestaţiei, denumită în continuare comisia de contestaţie.
    (6) În termen de maximum 5 zile, fiecare membru nominalizat trebuie să îşi exprime, direct în platformă, acordul pentru analizarea contestaţiei şi declaraţia că nu se află în conflict de interese pentru analizarea contestaţiei, conform prevederilor art. 2.
    (7) Constituirea comisiei de contestaţie este finalizată numai dacă fiecare dintre cei 3 membri şi-a exprimat acordul pentru analizarea contestaţiei şi declaraţia că nu se află în conflict de interese, conform prevederilor art. 2.
    (8) După constituirea comisiei de contestaţie, platforma notifică preşedintele panelului şi membrii comisiei de contestaţie privind declanşarea procesului de analizare a contestaţiei.
    (9) În termen de maximum 10 zile de la constituirea comisiei de contestaţie, fiecare membru întocmeşte direct în platformă un referat individual de analiză a contestaţiei şi motivează, după caz.
    (10) Platforma notifică preşedintele panelului cu privire la finalizarea referatelor individuale de către membrii comisiei de contestaţie.
    (11) Preşedintele panelului întocmeşte referatul sintetic de analiză a contestaţiei, direct în platformă, în termen de maximum 5 zile de la notificare, pe baza referatelor individuale de analiză a contestaţiei.
    (12) După finalizarea referatului sintetic de analiză a contestaţiei, platforma notifică membrii Consiliului general.
    (13) În termen de 10 zile de la notificare, membrii Consiliului general analizează şi validează, prin vot exprimat direct în platformă, propunerea comisiei de contestaţie.

    ART. 31
    (1) Decizia CNATDCU cu privire la soluţionarea contestaţiei este semnată de preşedintele Consiliului general, inclusiv prin mijloace electronice, şi încărcată în platformă.
    (2) Platforma notifică Secretariatul tehnic al CNATDCU cu privire la decizia CNATDCU.
    (3) Secretariatul tehnic al CNATDCU comunică studentului doctorand şi IOSUD/IOD decizia CNATDCU, în termen de 15 zile de la notificare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    (1) Referatele individuale ale membrilor comisiilor de evaluare sau ale comisiilor de contestaţii constituie secret profesional şi nu pot fi dezvăluite decât comisiilor de control stabilite de către Consiliul general al CNATDCU şi organelor abilitate de control. Identitatea evaluatorilor este informaţie publică.
    (2) Pentru încălcarea prevederilor alin. (1), persoanele în culpă răspund conform legii.

    ART. 33
    La începutul fiecărui an, Secretariatul tehnic al CNATDCU publică pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare în vederea acordării titlului de doctor în anul precedent, indicându-se pentru fiecare membru numărul de dosare evaluate, fără indicarea identităţii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016